ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2013/2014 WYDZIAŁ BIOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2013/2014 WYDZIAŁ BIOLOGII"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2013/2014 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA (specjalność Oceanografia biologiczna), PRZYRODA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych. 2. Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, kiedy liczba osób z taką samą oceną końcową może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, dodatkowym kryterium różnicującym będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów z okresu studiów, za wyjątkiem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Do konkursu należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych i indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

2 BIOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia minimum 40 osób. studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA (specjalność Oceanografia biologiczna), PRZYRODA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych. 2. Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej, oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

3 NEUROBIOLOGIA* język obcy 0,2 biologia 0,4 dwa y do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r. PRZYRODA język obcy 0,2 dwa y do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 0,4

4 MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed BIOTECHNOLOGIA język angielski 0,3 dwa y do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Uwaga: Spośród osób przyjętych na studia stacjonarne (I stopień) na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, 4 osoby mogą zostać zakwalifikowane na studia w oparciu o program międzynarodowy "Job Creation Oriented Biotechnology Diploma" koordynowany przez Uniwersytet Perugia, Włochy. Studenci pokrywają we własnym zakresie koszty utrzymania w Perugii (mieszkanie, wyżywienie i przejazdy). studia stacjonarne drugiego stopnia Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii. Średnia ocen 1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10. PUNKTACJA: 1. Rozmowa kwalifikacyjna: 0-60 pkt 2. Średnia ocen: 0-60 pkt Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 120 pkt. Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 70 punktów. 1. Średnia ocen obliczana jest jako średnia arytmetyczna wyników wszystkich egzaminów i zaliczeń kończących, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów. Dla osób uzyskujących oceny w skali 2-5 średnia jest normalizowana do skali sześciostopniowej wg wzoru: (średnia ocen : 5,0) x 6,0. Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów. Kandydaci na studia II stopnia przed rozmową kwalifikacyjną winni dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej z całego okresu studiów, wystawione przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Spośród osób odbywających studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii 4 osoby po I roku mogą zostać zakwalifikowane w procedurze konkursowej na studia w University of Chicago i University of Virginia. Studenci otrzymują stypendia pokrywające koszty utrzymania w USA.

5 WYDZIAŁ CHEMII AGROCHEMIA Na międzyuczelnianym kierunku Agrochemia, prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, studia I stopnia administrowane są przez Wydział Chemii UG chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik u oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

6 CHEMIA chemia 0,45 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,20 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik u oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku CHEMIA. W przypadku, gdy liczba osób z tą samą liczbą uzyskanych punktów spowoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, dodatkowym kryterium różnicującym będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych, z wyjątkiem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Wówczas do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

7 OCHRONA ŚRODOWISKA chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik u oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych (np. BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, OCEANOGRAFIA), na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA. W przypadku, gdy liczba osób z tą samą liczbą uzyskanych punktów spowoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, dodatkowym kryterium różnicującym będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych, z wyjątkiem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Wówczas do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

8 OCHRONA ŚRODOWISKA studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych (np. BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, OCEANOGRAFIA), na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.

9 WYDZIAŁ EKONOMICZNY EKONOMIA matematyka 0,3 język obcy 0,4 jeden do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. studia stacjonarne drugiego stopnia dyplomie Skala 2-5 Skala , , ,

10 EKONOMIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne) 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (wieczorowe)* matematyka 0,3 język obcy 0,4 jeden do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. * Zajęcia przez trzy semestry odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Po ukończeniu trzeciego semestru studenci dokonują wyboru pomiędzy kontynuacją studiów w trybie stacjonarnym lub w trybie niestacjonarnym zaocznym.

11 EKONOMIA studia niestacjonarne drugiego stopnia (4-semestralne i 3-semestralne)* Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. * Rekrutacja na studia 4-semestralne odbywa się na semestr zimowy, a na studia 3-semestralne - na semestr letni. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie)* Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , * Na Wydziale Ekonomicznym oferowane są studia niestacjonarne drugiego stopnia w wymiarze 3-letnim, rekomendowane absolwentom studiów nieekonomicznych z programem uzupełniającym na pierwszym roku studiów

12 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE język obcy 0,4 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. studia stacjonarne drugiego stopnia dyplomie Skala 2-5 Skala , , , ,3

13 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne) 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (wieczorowe)* język obcy 0,4 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. * Zajęcia przez trzy semestry odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Po ukończeniu trzeciego semestru studenci dokonują wyboru pomiędzy kontynuacją studiów w trybie stacjonarnym lub w trybie niestacjonarnym zaocznym. 0,3

14 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia niestacjonarne drugiego stopnia (4-semestralne i 3-semestralne)* Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. * Rekrutacja na studia 4-semestralne odbywa się na semestr zimowy, a na studia 3-semestralne - na semestr letni. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie)* Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , * Na Wydziale Ekonomicznym oferowane są studia niestacjonarne drugiego stopnia w wymiarze 3-letnim, rekomendowane absolwentom studiów nieekonomicznych z programem uzupełniającym na pierwszym roku studiów

15 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE specjalność International Business* 5) język angielski 0,6 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. studia stacjonarne drugiego stopnia Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

16 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY AMERYKANISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. studia stacjonarne drugiego stopnia 0,2 1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja max 150 pkt. 2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań związanych z profilem studiów. Punktacja max 50 pkt. O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia* język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku w trybie niestacjonarnym przez Radę Wydziału Filologicznego do końca roku ,2

17 ARABISTYKA* język polski 0,2 język obcy 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r. EDYTORSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ* język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r.

18 ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA* 5,7) język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: język kaszubski 6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana. 6. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt. 7. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego otrzymują dodatkowo 10 pkt. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r. 0,3

19 FILOLOGIA ANGIELSKA 5) język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego 0,2 i języka angielskiego, język rosyjski 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty jeden laureat Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5). 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (dla słuchaczy kolegiów) FILOLOGIA, specjalność: Nauczanie języka angielskiego przyjęcie na VI semestr studiów I stopnia po kolegiach nauczycielskich w Suwałkach, Elblągu, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Toruniu, Olsztynie. przyjęcie na podstawie zaliczenia V semestru w NKJO Regent College Elbląg, English Unlimited NKJO Gdańsk, ZKN Suwałki, NNKJO Bydgoszcz, NKJO Szczecin, NNKJO Toruń, NNKJO Olsztyn 0,2

20 FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność translatoryczna studia stacjonarne drugiego stopnia Test pisemny w języku angielskim i polskim badający predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza. Punktacja max 150 pkt. O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja max 150 pkt. 2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań związanych z profilem studiów. Punktacja max 50 pkt. O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. 1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja max 150 pkt. 2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat zainteresowań związanych z profilem studiów. Punktacja max 50 pkt. FILOLOGIA ANGIELSKA studia niestacjonarne drugiego stopnia O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych.

21 FILOLOGIA GERMAŃSKA 6) język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski 5) 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Kandydaci na studia z dwuową specjalnością nauczycielską z językiem angielskim zobowiązani są do wyboru języka angielskiego. 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty jeden laureat Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie ubiegać się mogą kandydaci, którzy: napisali pracę dyplomową w języku niemieckim lub zdali egzamin dyplomowy w zakresie filologii i mogą wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (certyfikat lub egzamin językowy na UG).

22 FILOLOGIA GERMAŃSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie ubiegać się mogą kandydaci, którzy: napisali pracę dyplomową w języku niemieckim lub zdali egzamin dyplomowy w zakresie filologii i mogą wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (certyfikat lub egzamin językowy na UG).

23 FILOLOGIA KLASYCZNA język polski 0,4 język obcy 5) 0,3 jeden do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna 6), historia, historia sztuki, drugi język obcy 5) 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Za język romański (włoski, francuski, hiszpański) przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt. 6. Za egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt. studia stacjonarne drugiego stopnia 0,3 Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej oraz innych kierunków filologicznych i humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia itp.

24 FILOLOGIA POLSKA język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii polskiej, wiedzy o teatrze (teatrologii) lub filologii obcych studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków 0,3 Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej i powszechnej max 50 pkt.

25 FILOLOGIA POLSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii polskiej, wiedzy o teatrze (teatrologii) lub filologii obcych studia niestacjonarne drugiego stopnia 0,3 dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej i powszechnej max 50 pkt.

26 FILOLOGIA ROMAŃSKA 5) język polski 0,2 język francuski 0,4 drugi język obcy nowożytny 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem francuskim studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka francuskiego max 50 pkt. 2. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5), * język polski 0,2 język francuski 0,4 drugi język obcy nowożytny 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku w trybie niestacjonarnym przez Radę Wydziału Filologicznego do końca roku 2012.

27 FILOLOGIA ROSYJSKA 5, 6) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, WOS, geografia 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty jeden laureat Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego max 50 pkt. 2. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , ,

28 FILOLOGIA ROSYJSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, WOS, geografia 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego max 50 pkt. 2. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , ,

29 IBERYSTYKA* język polski 0,2 język obcy 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r.

30 KULTUROZNAWSTWO język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1, Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Konkurs ocen na dyplomie. Punktacja max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo przeznaczone są specjalności: 1. Komunikacja kulturowa, 2. Audiowizualna. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków przeznaczona jest specjalność Studia kulturowe. 2. Średnia ocen z toku studiów przeliczana na punkty wg formuły: [(średnia-2)*50/3] dla średniej w skali 2-5 [(średnia-2)*50/4] dla średniej w skali 2-6 Max. 50 pkt. Średnia ocen uzyskana w toku studiów wyższych, liczona do drugiego miejsca po przecinku, obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich ów we wszystkich terminach, policzona i poświadczona przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

31 LINGWISTYKA STOSOWANA język niemiecki 0,5 język angielski 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej (język angielski i język niemiecki) studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych filologii angielskiej, amerykanistyki lub filologii germańskiej Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Test pisemny z drugiego języka (angielskiego lub niemieckiego) na poziomie B2 Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego max 50 pkt.

32 LINGWISTYKA STOSOWANA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język niemiecki 0,5 język angielski 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej (język angielski i język niemiecki) studia niestacjonarne drugiego stopnia* dla absolwentów studiów wyższych filologii angielskiej, amerykanistyki lub filologii germańskiej Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Test pisemny z drugiego języka (angielskiego lub niemieckiego) na poziomie B2 Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego max 50 pkt. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia studiów drugiego w trybie niestacjonarnym stopnia przez Radę Wydziału Filologicznego do końca roku 2012.

33 LOGOPEDIA (międzyuczelniany kierunek UG i GUMed) oraz sprawdzian przydatności do zawodu logopedy 5) język polski 0,5 język obcy 0,2 biologia lub historia 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. studia stacjonarne drugiego stopnia 1. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii max 50 pkt. 3. Negatywna ocena stanu wymowy kandydata lub uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt. z wiadomości z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych.

34 ROSJOZNAWSTWO 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, matematyka 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego max 50 pkt. 2. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

35 SINOLOGIA* język polski 0,2 język angielski 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r.

36 SKANDYNAWISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów I stopnia kierunków filologicznych o specjalności: skandynawistyka, filologia szwedzka, filologia norweska, filologia duńska studia stacjonarne drugiego stopnia kryteria kwalifikacji dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 30 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny w języku szwedzkim lub duńskim lub norweskim na temat projektu pracy magisterskiej max 70 pkt. Oczekiwany poziom znajomości jednego z wymienionych języków skandynawskich to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

37 SLAWISTYKA język polski 0,6 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie slawistyki (z językiem kierunkowym serbskim lub chorwackim) Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków 1.Egzamin ustny w zakresie języka kierunkowego oraz literatury i kultury słowiańskiej max 50 pkt. 2. Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , ,

38 WIEDZA O TEATRZE język polski 0,5 język obcy 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia wiedzy o teatrze (teatrologii), filologii polskiej lub filologii obcych studia stacjonarne drugiego stopnia* 0,3 dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków Konkurs ocen na dyplomie max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Konkurs ocen na dyplomie max 50 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kultury polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dramatu i teatru max 50 pkt. Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia studiów drugiego stopnia przez Senat UG w terminie do końca roku 2012.

39 ZARZĄDZANIE KULTURĄ I SZTUKĄ* język polski 0,3 język angielski 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Uwagi: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia r.

40 WYDZIAŁ HISTORYCZNY ARCHEOLOGIA język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z czterech ów do wyboru. studia stacjonarne drugiego stopnia Absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia Absolwenci studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Punktacja max 100 pkt 1. dyplomie max 40 pkt dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu archeologii Polski max 60 pkt Ocena , , Kandydat, który za rozmowę kwalifikacyjną uzyska poniżej 20 pkt. zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

41 ETNOLOGIA język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 matematyka 5) 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z pięciu do wyboru. studia stacjonarne drugiego stopnia* Absolwenci studiów I stopnia na kierunku etnologia Absolwenci studiów wyższych innego kierunku Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , ego stopnia Punktacja max 100 pkt 1. dyplomie max 60 pkt dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu etnologii (Polski, Europy, świata do wyboru przez kandydata) i antropologii kulturowej max 40 pkt Ocena , , Kandydat, który za rozmowę kwalifikacyjną uzyska poniżej 20 pkt. zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Uwaga: * Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia studiów II stopnia przez Senat UG w terminie do dnia r.

42 ETNOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 matematyka 5) 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z pięciu do wyboru.

43 HISTORIA 6) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 5) 0,50 historia sztuki 5) 0,40 WOS 5) 0,40 geografia 5) 0,40 filozofia 5) 0,40 matematyka 5) 0,40 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z sześciu ów do wyboru. 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęci zostaną: dwaj laureaci Olimpiady Mediewistycznej organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywcy I i II miejsca w finale Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, edycji dla szkół ponadgimnazjalnych. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. W przypadku, kiedy liczba osób z taką samą oceną końcową może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, dodatkowym kryterium różnicującym będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów (bez egzaminu dyplomowego).

44 HISTORIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 5) 0,50 historia sztuki 5) 0,40 WOS 5) 0,40 geografia 5) 0,40 filozofia 5) 0,40 matematyka 5) 0,40 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z sześciu ów do wyboru. studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

45 HISTORIA SZTUKI język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z trzech ów do wyboru. Punktacja max 100 pkt 1. dyplomie max 40 pkt studia stacjonarne drugiego stopnia dyplomie Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów I stopnia na kierunku historia sztuki max 60 pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych z zakresu: dyscyplin humanistycznych, dyscyplin artystycznych, sztuk plastycznych lub architektury. język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z trzech ów do wyboru.

46 KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia 0,50 Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1, Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa 7 Uchwały Senatu. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia 0,50 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

47 NIEMCOZNAWSTWO język polski lub język niemiecki 0,4 historia 5) 0,6 geografia 5) 0,5 WOS 5) 0,5 historia sztuki 5) 0,5 matematyka 5) 0,5 filozofia 5) 0,5 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,5 język kaszubski 5) 0,5 inny język obcy 5) 0,5 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 5. Jeden z dziewięciu ów do wyboru.

48 RELIGIOZNAWSTWO język polski 0,25 język obcy 0,25 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 język obcy 0,25 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

49 WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI BIOINFORMATYKA język obcy 0,3 jeden do wyboru spośród: biologia, informatyka 0,4 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. FIZYKA jeden do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka 0,8 język obcy 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

50 FIZYKA MEDYCZNA studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu.

51 INFORMATYKA matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

52 MATEMATYKA specjalności: matematyka*, matematyka ekonomiczna* matematyka 0,8 język obcy 0,2 2. Wynik egzaminu mnoży się przez. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Uwaga: * Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. studia stacjonarne drugiego stopnia Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt. dyplomie Skala 2-5 Skala , , , O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów z kierunku matematyka oraz z kierunków pokrewnych, na których programy kształcenia są zbliżone do programu kształcenia na kierunku matematyka.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018 Tekst jednolity z dn. 19.05.2016 r. WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 (tekst ujednolicony z dnia 31.03.2016 r.) WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Tekst jednolity załącznik do uchwały nr 43/09 Senatu UG z dn. 25 czerwca 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014. Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. z dnia 10 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014. Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. z dnia 10 stycznia 2014 roku Uchwała nr 4/2014 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia na Wydziale Biologii na rok akademicki 2015/16 Rada Wydzialu Biologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego,, ul. Wita Stwosza 59 tel. 58 523 6010, 523 6005, 523 6007, 523 6008 tel./fax 58 523 6002 e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku

Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku Uchwała nr 37/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit ogółem W tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów dziennych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów dziennych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 110 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (tj.

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na podstawie uchwały nr 42/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102 /2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2016 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Biologia Jednostka prowadząca Czas trwania studiów pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc 2019/2020 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 120 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 85 UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 70 UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

Bardziej szczegółowo