WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. I stopnia 100 Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach biologia i biotechnologia jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane w rekrutacji na te kierunki, na które kandydat się zarejestrował. Na podstawie tych samych kryteriów, kandydat może też zarejestrować się do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek ochrona środowiska. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: W procesie rekrutacji, spośród kandydatów legitymujących się nową maturą, brani będą pod uwagę jedynie ci, którzy z każdego spośród przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przekroczyli na poziomie podstawowym wynik 30%. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 spośród 4 przedmiotów matematycznoprzyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią wybrane tak, aby uzyskać maksymalna możliwą punktację. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości widnieje wyłącznie wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, mnoży się go przez dwa (2). Punktację ostateczną ustala się na podstawie sumy wyrażonego w procentach wyniku egzaminu maturalnego ze świadectwa dojrzałości na poziomie podstawowym (A podst oraz B podst ) i rozszerzonym (A rozsz oraz B rozsz ) dla obu wybranych przedmiotów. Wskaźnik punktowy będący podstawą rekrutacji jest przeliczany wg wzoru: L = 1/4 [(A podst + A rozsz ) + (B podst + B rozsz )] [maks. 100 pkt; wagi składników: 50% (A podst + A rozsz ) oraz 50% (B podst + B rozsz )] Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 wskazane przez kandydata przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości, spośród 4 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do których zalicza się: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Za wybrany przedmiot zdawany w części pisemnej uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych dwóch przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma) równa maksymalnie 12,5. Punktację będącą podstawą kwalifikacji wylicza się mnożąc uzyskaną Sumę ocen przez 8 (osiem). L = 8 x Suma [(maks. 100 pkt); wagi: dla przedmiotu zdawanego pisemnie większa o 4 pkt.] Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw dojrzałości decyduje o miejscu na liście rankingowej. 1

2 Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. II stopnia 100 w tym 70 miejsc dla absolwentów Wydziału O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na odpowiednim kierunku (tj. biologia) lub licencjata, inżyniera i magistra na pokrewnych kierunkach przyrodniczych (np. biotechnologia lub ochrona środowiska). W przypadku kandydata niemogącego wykazać się spełnieniem 60% zgodności z minimum programowym właściwego kierunku studiów określonym w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych. Kryterium kwalifikacji: jest wpisana na dyplomie końcowa ocena ukończenia studiów I stopnia, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę końcową na dyplomie jako kolejne kryteria rankingu stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego. Na podstawie w. wym. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek. Rozdział na specjalności (oraz do wybranych Katedr) następuje po przyjęciu kandydata na kierunek studiów, a wypełnienie limitu miejsc na każdej ze specjalności i w katedrach odbywa się także na zasadzie listy rankingowej, tworzonej w przypadku studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) według jednakowych zasad zestawionych poniżej. Specjalność Kryterium Uwagi Specjalności studiów na kierunku Biologia: biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna i eksperymentalna Ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie zakończenia studiów I stopnia, a w przypadkach w których rozstrzygnięcie na tej zasadzie byłoby niemożliwe, jako kolejne kryteria rankingu: końcowa ocena pracy dyplomowej, a następnie wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku jednakowych wyników kwalifikacji na studia II stopnia o przyjęciu na specjalność i do wybranej Katedry decyduje ranking wyników egzaminów z przedmiotów kierunkowych w Katedrze przyjmującej kandydata, a następnie ranking ocen z języka obcego (angielski, niemiecki). Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. 2

3 Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Niestacjonarne I stopnia 100 Postępowanie kwalifikacyjne na niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach biologia i biotechnologia jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane w rekrutacji na te kierunki, na które kandydat się zarejestrował. Na podstawie tych samych kryteriów, kandydat może też zarejestrować się do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek ochrona środowiska. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: W procesie rekrutacji, spośród kandydatów legitymujących się nową maturą, brani będą pod uwagę jedynie ci, którzy z każdego spośród przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przekroczyli na poziomie podstawowym wynik 30%. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 spośród 4 przedmiotów matematycznoprzyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią wybrane tak, aby uzyskać maksymalną możliwą punktację. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości widnieje wyłącznie wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, mnoży się go przez dwa (2). Punktację ostateczną ustala się na podstawie sumy wyrażonego w procentach wyniku egzaminu maturalnego ze świadectwa dojrzałości na poziomie podstawowym (A podst oraz B podst ) i rozszerzonym (A rozsz oraz B rozsz ) w przypadku obu wybranych przedmiotów. Wskaźnik punktowy będący podstawą rekrutacji jest przeliczany wg wzoru: L = 1/4 [(A podst + A rozsz ) + (B podst + Br ozsz )] [maks. 100 pkt; wagi składników: 50% (A podst + A rozsz ) oraz 50% (B podst + B rozsz )] Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 wskazane przez kandydata przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości, spośród 4 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do których zalicza się: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Za wybrany przedmiot zdawany w części pisemnej uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych dwóch przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma) równa maksymalnie 12,5, która jest przeliczana na punkty wg algorytmu. L = 8 x Suma [(maks. 100 pkt)] Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw dojrzałości decyduje o miejscu na liście rankingowej. Kierunek studiów I stopnia (licencjackich) w trybie niestacjonarnym (zaocznym) będzie uruchomiony, jeśli łącznie do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej 60 kandydatów. 3

4 Dana specjalność będzie uruchomiona, jeśli do przyjęcia na nią zostanie zakwalifikowanych co najmniej 25 kandydatów. Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Niestacjonarne II stopnia 100 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na odpowiednim kierunku (tj. biologia) lub licencjata, inżyniera i magistra na pokrewnych kierunkach przyrodniczych (np. biotechnologia lub ochrona środowiska). W przypadku kandydata niemogącego wykazać się spełnieniem 60% zgodności z minimum programowym właściwego kierunku studiów określonym w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych. Kryterium kwalifikacji: jest wpisana na dyplomie końcowa ocena ukończenia studiów I stopnia, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę końcową na dyplomie jako kolejne kryteria rankingu stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego. Na podstawie w. wym. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek. Rozdział na specjalności (oraz do wybranych Katedr) następuje po przyjęciu kandydata na kierunek studiów, a wypełnienie limitu miejsc na każdej ze specjalności i w katedrach odbywa się także na zasadzie listy rankingowej, tworzonej w przypadku studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) według jednakowych zasad zestawionych poniżej. Kierunek studiów będzie uruchomiony, jeśli łącznie do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych co najmniej 60 kandydatów. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeśli do przyjęcia na nią zostanie zakwalifikowanych co najmniej 25 kandydatów. Specjalność Kryterium Uwagi Specjalności studiów na kierunku Biologia: biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna i eksperymentalna Ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie zakończenia studiów I stopnia, a w przypadkach w których rozstrzygnięcie na tej zasadzie byłoby niemożliwe, jako kolejne kryteria rankingu: końcowa ocena pracy dyplomowej, a następnie wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku jednakowych wyników kwalifikacji na studia II stopnia o przyjęciu na specjalność i do wybranej Katedry decyduje ranking wyników egzaminów z przedmiotów kierunkowych w Katedrze przyjmującej kandydata, a następnie ranking ocen z języka obcego (angielski, niemiecki). 4

5 Biotechnologia (biotechnologia roślin i mikroorganizmów) I stopnia Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. 100 Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach biologia i biotechnologia jest jednakowe, a jego wyniki są uwzględniane w rekrutacji na te kierunki, na które kandydat się zarejestrował. Na podstawie tych samych kryteriów, kandydat może też zarejestrować się do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek ochrona środowiska. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: W procesie rekrutacji, spośród kandydatów legitymujących się nową maturą, brani będą pod uwagę jedynie ci, którzy z każdego spośród przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przekroczyli na poziomie podstawowym wynik 30%. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 spośród 4 przedmiotów matematycznoprzyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią wybrane tak, aby uzyskać maksymalna możliwą punktację. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości widnieje wyłącznie wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, mnoży się go przez dwa (2). Punktację ostateczną ustala się na podstawie sumy wyrażonego w procentach wyniku egzaminu maturalnego ze świadectwa dojrzałości na poziomie podstawowym (A podst oraz B podst ) i rozszerzonym (A rozsz oraz B rozsz ) w przypadku obu wybranych przedmiotów. Wskaźnik punktowy będący podstawą rekrutacji jest przeliczany wg wzoru: L = 1/4 [(A podst + A rozsz ) + (B podst + Br ozsz )] [maks. 100 pkt; wagi składników: 50% (A podst + A rozsz ) oraz 50% (B podst + B rozsz )] Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 wskazane przez kandydata przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości, spośród 4 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do których zalicza się: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Za wybrany przedmiot zdawany w części pisemnej uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych dwóch przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma) równa maksymalnie 12,5. Punktację będącą podstawą kwalifikacji wylicza się mnożąc uzyskaną Sumę ocen przez 8 (osiem). 5

6 L = 8 x Suma [(maks. 100 pkt); wagi: dla przedmiotu zdawanego pisemnie większa o 4 pkt.] Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw dojrzałości decyduje o miejscu na liście rankingowej. Biotechnologia (biotechnologia roślin i mikroorganizmów) II stopnia 100 w tym 70 miejsc dla absolwentów Wydziału O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na odpowiednim kierunku (tj. biotechnologia) lub licencjata, inżyniera i magistra na pokrewnych kierunkach przyrodniczych (np. biologia lub ochrona środowiska). W przypadku kandydata niemogącego wykazać się spełnieniem 60% zgodności z minimum programowym właściwego kierunku studiów określonym w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych. Kryterium rekrutacji: jest wpisana na dyplomie końcowa ocena ukończenia studiów I stopnia, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę końcową na dyplomie jako kolejne kryteria rankingu stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego. Na podstawie w. wym. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek biotechnologia są w terminie pomniejszym kwalifikowani do poszczególnych katedr na podstawie wyników niezależnego rankingu, w którym brane są po uwagę: ostateczny wynik wpisywany na dyplomie zakończenia studiów I stopnia, a w przypadkach których rozstrzygnięcie na tej zasadzie byłoby niemożliwe jako kolejne kryteria rankingu: końcowa ocena pracy dyplomowej, a następnie wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku jednakowych wyników kwalifikacji na studia II stopnia o przyjęciu do wybranej Katedry decyduje ranking wyników egzaminów z przedmiotów kierunkowych w Katedrze przyjmującej kandydata, a następnie ranking ocen z języka obcego (angielski, niemiecki). Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. 6

7 Ochrona środowiska biologiczne podstawy ochrony środowiska fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska geoekologia Wybór specjalności następuje po II roku studiów I stopnia. I stopnia 100 Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ochrona środowiska jest jednakowe w odniesieniu do trzech specjalności wybieranych przez studenta na II roku studiów. W przypadku gdy kandydat wybrał jako podstawę kwalifikacji wyniki egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech przedmiotów innych niż geografia postępowanie jest identyczne jak przy rekrutacji na kierunki biologia i biotechnologia i upoważnia do rejestrowania się również na tych kierunkach. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: W procesie rekrutacji, spośród kandydatów legitymujących się nową maturą, brani będą pod uwagę jedynie ci, którzy z każdego spośród przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przekroczyli na poziomie podstawowym wynik 30%. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 spośród 5 przedmiotów matematycznoprzyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią, geografia wybrane tak, aby uzyskać maksymalna możliwą punktację. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości widnieje wyłącznie wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, mnoży się go przez dwa (2). Punktację ostateczną ustala się na podstawie sumy wyrażonego w procentach wyniku egzaminu maturalnego ze świadectwa dojrzałości na poziomie podstawowym (A podst oraz B podst ) i rozszerzonym (A rozsz oraz B rozsz ) w przypadku obu wybranych przedmiotów. Wskaźnik punktowy będący podstawą rekrutacji jest przeliczany wg wzoru: L = 1/4 [(A podst + A rozsz ) + (B podst + Br ozsz )] [maks. 100 pkt; wagi składników: 50% (A podst + A rozsz ) oraz 50% (B podst + B rozsz )] Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje 2 wskazane przez kandydata przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości, spośród 5 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do których zalicza się: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia. Za wybrany przedmiot zdawany w części pisemnej uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu. Z wybranych dwóch przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma) równa maksymalnie 12,5. Punktację będącą podstawą kwalifikacji wylicza się mnożąc uzyskaną Sumę ocen przez 8 (osiem). L = 8 x Suma [(maks. 100 pkt); wagi: dla przedmiotu zdawanego pisemnie większa o 4 pkt.] Liczba zdobytych punktów w konkursie świadectw dojrzałości decyduje o miejscu na liście rankingowej. 7

8 Ochrona środowiska biologiczne podstawy ochrony środowiska fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska geoekologia II stopnia 100 w tym 70 miejsc dla absolwentów Wydziału O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na odpowiednim kierunku (tj. ochrona środowiska) lub licencjata, inżyniera i magistra na pokrewnych kierunkach przyrodniczych (tj. m.in. biologia, biotechnologia). W przypadku kandydata nie mogącego wykazać się spełnieniem 60% zgodności z minimum programowym właściwego kierunku studiów określonym w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych. Kryterium kwalifikacji: jest wpisana na dyplomie końcowa ocena ukończenia studiów I stopnia, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę końcową na dyplomie jako kolejne kryteria rankingu stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego. Na podstawie w. wym. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek. Rozdział na specjalności (oraz do wybranych Katedr) następuje po przyjęciu kandydata na kierunek studiów, a wypełnienie limitu miejsc na każdej ze specjalności i katedr odbywa się także na zasadzie listy rankingowej, tworzonej w przypadku studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) według jednakowych zasad zestawionych poniżej. Specjalność Kryterium Uwagi Specjalności studiów na kierunku Ochrona środowiska: biologiczne podstawy ochrony środowiska fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska geoekologia Ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie zakończenia studiów I stopnia, a w przypadkach w których rozstrzygnięcie na tej zasadzie byłoby niemożliwe, jako kolejne kryteria rankingu: końcowa ocena pracy dyplomowej, a następnie wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku jednakowych wyników kwalifikacji na studia II stopnia o przyjęciu na specjalność i do wybranej Katedry decyduje w kolejności: ranking wyników egzaminów z przedmiotów kierunkowych w Katedrze przyjmującej kandydata, oraz ranking ocen z języka obcego (angielski, niemiecki). Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej studiów. 8

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014. Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. z dnia 10 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014. Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. z dnia 10 stycznia 2014 roku Uchwała nr 4/2014 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia na Wydziale Biologii na rok akademicki 2015/16 Rada Wydzialu Biologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Załącznik nr 2 KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2005/2006 (dla kandydatów z nową maturą i starą maturą ) M.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska a)

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA 3,5 roku Przelicznik dla przedmiotu p astronomia albo geografia albo matematyka 1 = 0,60 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna p 2 = 0,40 * Kandydat wskazuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 6 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Biologia Czas trwania studiów pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 1. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagany przedmiot obowiązkowy - W 1 Poziom przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

l u t y dodatek bezp³atny JU W SPRZEDA Y dla maturzystów gdzie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Œl¹skim

l u t y dodatek bezp³atny JU W SPRZEDA Y dla maturzystów gdzie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Œl¹skim dodatek bezp³atny l u t y JU W SPRZEDA Y dla maturzystów co gdzie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Œl¹skim Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2005 8 10 III 2005 katowicki SPODEK Uniwersytet Śląski oraz

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo, Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki Jednostka prowadząca MATEMATYKA pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki zarówno

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 70 UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. Matematyka rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki m z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) profil ogólnoakademicki I Koniecznym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna opinia co do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu Czas trwania studiów FILOZOFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) profil ogólnoakademicki Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) profil praktyczny Biologia i zdrowie człowieka a) profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r.

Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r. Uchwała nr 22/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia następujących kryteriów kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,25 2. * Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego,, ul. Wita Stwosza 59 tel. 58 523 6010, 523 6005, 523 6007, 523 6008 tel./fax 58 523 6002 e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Kognitywistyka e) - profil ogólnoakademicki Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia fizyka i astronomia historia informatyka j.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) - profil ogólnoakademicki Biologia specjalność nauczanie przyrody a) - profil praktyczny Ochrona środowiska a) - profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT POLITECHNICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT POLITECHNICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT POLITECHNICZNY Kierunek transport Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (inżynierskie) eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych logistyka w transporcie matematyka

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii CHEMIA. p 1 = 0,60 p 1 = 1,00 20

Wydział Chemii CHEMIA. p 1 = 0,60 p 1 = 1,00 20 CHEMIA Chemia albo matematyka albo fizyka albo 1. * fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka p przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 06/07 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka v Studia regionalne WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo