WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdany egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego. O miejscu na liście rankingowej na kierunku filologia polska decydują wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz dodatkowo z historii. Wynik jest sumą punktów uzyskanych według następujących przeliczeń (punkty na świadectwie dojrzałości pomnożone przez odpowiedni przelicznik): 1. j. polski pisemny poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,5 [bądź: j. polski pisemny poziom podstawowy pomnożony przez przelicznik 0,35], 2. j. polski ustny pomnożony przez przelicznik 0,25, 3. j. obcy - poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,25 (wariant z egzaminu ustnego bądź pisemnego korzystniejszy dla kandydata) [bądź: j. obcy poziom podstawowy pomnożony przez przelicznik 0,15 (wariant z egzaminu ustnego bądź pisemnego korzystniejszy dla kandydata)], 4. jeśli kandydat zdawał na maturze historię na poziomie rozszerzonym, otrzymuje dodatkowe punkty według wzoru: historia poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,1. Wynik jest sumą punktów uzyskanych na maturze z j. polskiego, j. obcego i historii według następujących przeliczeń (oceny na świadectwie dojrzałości pomnożone przez odpowiedni przelicznik): 1. oceny z języka polskiego części ustnej i pisemnej na świadectwie dojrzałości z egzaminów dojrzałości stanowią średnią arytmetyczną, wyznaczającą wynik kandydata, który mnożymy przez 10, 2. ocenę z historii na świadectwie dojrzałości mnożymy przez 3 (jeśli kandydat zdawał egzamin z części pisemnej i ustnej wybieramy wersję korzystniejszą, jeśli w ogóle nie zdawał historii na maturze - punktów nie przyznajemy), 3. ocenę z j. obcego na świadectwie dojrzałości w części ustnej mnożymy przez 3. Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się starą i nową maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku. 1

2 polska polska I 100 Rozmowa kwalifikacyjna z obszaru wybranej specjalności jako sprawdzian predyspozycji kandydata. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata z filologii polskiej. 100 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdany egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego. O miejscu na liście rankingowej na kierunku filologia polska decydują wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz dodatkowo z historii. Wynik jest sumą punktów uzyskanych według następujących przeliczeń (punkty na świadectwie dojrzałości pomnożone przez odpowiedni przelicznik): 1. j. polski pisemny poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,5 [bądź: j. polski pisemny poziom podstawowy pomnożony przez przelicznik 0,35], 2. j. polski ustny pomnożony przez przelicznik 0,25, 3. j. obcy - poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,25 (wariant z egzaminu ustnego bądź pisemnego korzystniejszy dla kandydata) [bądź: j. obcy poziom podstawowy pomnożony przez przelicznik 0,15 (wariant z egzaminu ustnego bądź pisemnego korzystniejszy dla kandydata)], 4. jeśli kandydat zdawał na maturze historię pisemną na poziomie rozszerzonym, otrzymuje dodatkowe punkty według wzoru: historia poziom rozszerzony pomnożony przez przelicznik 0,1. Wynik jest sumą punktów uzyskanych na maturze z j. polskiego, j. obcego i historii według następujących przeliczeń (oceny na świadectwie dojrzałości pomnożone przez odpowiedni przelicznik): 1. oceny z języka polskiego części ustnej i pisemnej na świadectwie dojrzałości z egzaminów dojrzałości stanowią średnią arytmetyczną, wyznaczającą wynik kandydata, który mnożymy przez 10, 2. ocenę z historii na świadectwie dojrzałości mnożymy przez 3 (jeśli kandydat zdawał egzamin z części pisemnej i ustnej wybieramy wersję korzystniejszą, jeśli w ogóle nie zdawał historii na maturze - punktów nie przyznajemy), 3. ocenę z j. obcego na świadectwie dojrzałości w części ustnej mnożymy przez 3. Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się starą i nową maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku. 2

3 polska Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również I I 75 Rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej do wyboru: historia i teoria literatury polskiej, językoznawstwo, metodyka nauczania języka polskiego. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata z filologii polskiej. 75 Konkurs świadectw dojrzałości: a) dla kandydatów zdających nową maturę konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: język polski, język obcy, dowolny przedmiot o najwyższym wyniku procentowym. b) dla kandydatów ze starą maturą Procentowe odpowiedniki ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów maturalnych: język polski, język obcy, dodatkowo matematyka lub historia: Celujący % Bardzo dobry 5 90% Dobry 4 70% Dostateczny 3 50% Osoby z ocenami miernymi na świadectwie dojrzałości nie będą dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego. 75 Konkurs dyplomów ukończenia studiów (zawodowych). O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna (dawniejsze roczniki absolwentów) lub informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 75 Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń. Osoby z ocenami dopuszczającymi/miernymi (stara matura) lub z wynikiem poniżej 40% z poziomu podstawowego (nowa matura) na świadectwie nie będą dopuszczane do postępowania kwalifikacyjnego). 3

4 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Kulturoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. I I 50 Konkurs dyplomów ukończenia studiów (zawodowych). O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna (dawniejsze roczniki absolwentów) lub informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 25 Konkurs dyplomów ukończenia studiów (zawodowych). O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów. 125 Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc według kolejności wyników z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału kandydatów z nową maturą do kandydatów ze starą maturą, którzy ubiegali się o przyjęcie. To znaczy, że liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się nową i starą maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów z nową i starą maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty z egzaminu maturalnego: język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie. W przypadku języka polskiego bierze się pod uwagę wynik uzyskany na egzaminie pisemnym. Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata. Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie mnożony przez współczynnik 1,2. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości danego przedmiotu do obliczenia wyniku przyjmuje się wartość 0, z zachowaniem liczby przedmiotów. Miejsce kandydata na liście rankingowej wyznacza średnia arytmetyczna wyników uwzględnionych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty z egzaminu dojrzałości: język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie. Wybiera się najwyższą uzyskaną ocenę ze świadectwa dojrzałości (z egzaminu dojrzałości). W przypadku braku na świadectwie danego przedmiotu - do obliczenia wyniku przyjmuje się wartość 0, z zachowaniem liczby przedmiotów. Średnia arytmetyczna ocen uzyskana w wyniku konkursu świadectw jest jednocześnie liczbą punktów decydującą o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata. 4

5 Kulturoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kulturoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. I 30 Konkurs wyników ukończenia studiów (licencjackich). O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunków humanistycznych i społecznych. Kryterium kwalifikacji: jest ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit przyjęć, jako kolejne kryterium rankingu stosuje się średnią ocen uzyskanych na studiach. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o ostatecznym wynku studiów i średniej studiów. 100 Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc według kolejności wyników z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału kandydatów z nową maturą do kandydatów ze starą maturą, którzy ubiegali się o przyjęcie. To znaczy, że liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się nową i starą maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów z nową i starą maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty z egzaminu maturalnego: język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie. Dla języka polskiego wybiera się ocenę z egzaminu pisemnego. Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata. Procentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie mnożony przez współczynnik 1,2. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości danego przedmiotu do obliczenia wyniku przyjmuje się wartość 0, z zachowaniem liczby przedmiotów. Miejsce kandydata na liście rankingowej wyznacza średnia arytmetyczna ocen uwzględnionych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje trzy przedmioty ze świadectwa dojrzałości: język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie. Wybiera się najwyższą uzyskaną ocenę ze świadectwa dojrzałości (z egzaminu dojrzałości). W przypadku braku na świadectwie danego przedmiotu do obliczenia wyniku przyjmuje się wartość 0, z zachowaniem liczby przedmiotów. Średnia arytmetyczna ocen uzyskana w wyniku konkursu świadectw jest jednocześnie liczbą punktów decydującą o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata. 5

6 Kulturoznawstwo Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. specjalność: klasyczna program: cywilizacja śródziemnomorska Specjalność klasyczna na I 30 Konkurs wyników ukończenia studiów (licencjackich). O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunków humanistycznych i społecznych. Kryterium kwalifikacji: jest ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit przyjęć, jako kolejne kryterium rankingu stosuje się średnią ocen uzyskanych na studiach. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o ostatecznym wyniku studiów i średniej studiów. 30 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Średnia punktów rankingowych uzyskana z przeliczenia punktów procentowych otrzymanych w części pisemnej z egzaminu maturalnego, z następujących przedmiotów: 1. Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, przy czym punkty procentowe otrzymane na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. 2. Język polski na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, przy czym punkty procentowe otrzymane na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. 3. Dowolny trzeci przedmiot (w przypadku zdawania kilku przedmiotów pod uwagę będzie brany najlepszy wynik) na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, przy czym punkty procentowe otrzymane na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku kandydatów zdających język łaciński (lub grecki) punkty procentowe otrzymane z tego przedmiotu będą dodatkowo pomnożone przez współczynnik 1,5. Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. Średnia punktów rankingowych uzyskana z przeliczenia średniej ocen otrzymanych z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, języka polskiego oraz dowolnego trzeciego przedmiotu (w przypadku zdawania obu przedmiotów pod uwagę będzie brana najlepsza ocena). Dodatkowo w przypadku kandydatów zdających język łaciński (lub grecki) ocena z tego przedmiotu będzie pomnożona przez współczynnik 1,5. 6

7 specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski program: tłumaczeniowy specjalność: romańska Specjalność romańska na specjalność: romańska Specjalność romańska na I I miejsca dla studentów MISH Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego - średniej z egzaminu ustnego i pisemnego z języka angielskiego. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka angielskiego w szkole dwujęzycznej, wynik egzaminu będzie przeliczony według wzoru: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe: tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z wszystkich przedmiotów. Egzamin pisemny (180 min.) z języka angielskiego. Maksymalna liczba punktów Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura francuska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo przekładoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski. 20 Kryterium przyjęć jest ocena ostateczna na dyplomie licencjata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski. 7

8 specjalność: język francuski program: tłumaczeniowy z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim Specjalność język francuski na kierunku filologia uzyskał specjalność: język francuski Specjalność język francuski na kierunku filologia uzyskał specjalność: włoska Specjalność włoska na I miejsca dla studentów MISH Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego - średniej z egzaminu ustnego i pisemnego z języka francuskiego. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka francuskiego w szkole dwujęzycznej, wynik egzaminu będzie przeliczony według wzoru: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. Egzamin pisemny (180 min.) z języka francuskiego. Maksymalna liczba punktów Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura francuska, językoznawstwo, przekładoznawstwo miejsca dla studentów MISH O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: język francuski. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego - średniej z egzaminu ustnego i pisemnego z języka włoskiego. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka włoskiego w szkole dwujęzycznej, wynik egzaminu będzie przeliczony według wzoru: (punkty procentowe x1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. Egzamin pisemny (180 min.) z języka włoskiego. Maksymalna liczba punktów

9 specjalność: włoska Specjalność włoska na. I. 40 Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura włoska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski. specjalność: język hiszpański program: tłumaczeniowy z językiem rosyjskim miejsca dla studentów MISH Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego - średniej z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego w szkole dwujęzycznej, wynik egzaminu będzie przeliczony według wzoru: (punkty procentowe x 1,5) Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe: tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z wszystkich przedmiotów. Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. Egzamin pisemny (180 min.) z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski. Maksymalna liczba punktów

10 specjalność: język hiszpański program: tłumaczeniowy z językiem rosyjskim Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał specjalność: język hiszpański Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał specjalność: germańska program: nauczycielski Specjalność germańska na I 20 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego średniej z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego w szkole dwujęzycznej, wynik egzaminu będzie przeliczony według wzoru: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. Egzamin pisemny (180 min.) z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski. Maksymalna liczba punktów Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura hispanojęzyczna, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański. 40 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kandydaci na studia mogą uzyskać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 45 punktów. Konkurs świadectw dojrzałości (45 punktów); w konkursie świadectw uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego oraz z języka polskiego. Poszczególne części egzaminu maturalnego będą punktowane w sposób następujący punktowane przedziały: 1: 30%-50% 2: 51%-60% 10

11 3: 61%-70% 4: 71%-80% 5: 81%-90% 6: 91%-100% JĘZYK NIEMIECKI: Część ustna (14 punktów) egzamin ustny - poziom podstawowy: (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 2 pkt; 3 = 3 pkt; 4 = 4pkt; 5 = 5pkt; 6 =6 pkt); egzamin ustny - poziom rozszerzony: (przedział: 1 = 6 pkt; 2 = 7,5 pkt; 3 = 9 pkt; 4 = 10,5 pkt; 5 = 12 pkt; 6 = 14 pkt); egzamin ustny kandydatów zdających na egzaminie maturalnym język niemiecki jako język ojczysty będzie traktowany jako egzamin na poziomie rozszerzonym; egzamin ustny w szkołach dwujęzycznych (przedział: 1 = 6,5 pkt; 2 = 8 pkt; 3 = 9,5 pkt; 4 = 11 pkt; 5 = 12,5 pkt; 6 = 14 pkt). Część pisemna (21 punktów) egzamin pisemny - poziom podstawowy (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 2 pkt; 3 = 4 pkt; 4 = 6 pkt; 5 = 7 pkt; 6 = 8 pkt); egzamin pisemny -poziom rozszerzony (przedział: 1 = 8 pkt; 2 = 10 pkt; 3 = 12 pkt; 4 = 15 pkt; 5 = 18 pkt; 6 = 21 pkt); egzamin pisemny w szkołach dwujęzycznych (przedział: 1 = 8,5 pkt; 2 = 11 pkt; 3 = 13,5 pkt; 4 = 16 pkt; 5 = 18 pkt; 6 = 21 pkt). JĘZYK POLSKI (10 punktów) egzamin ustny (przedział: 1 = 0,5 pkt; 2 = 1 pkt; 3 = 2 pkt; 4 = 3 pkt; 5 = 4 pkt; 6 = 5 pkt); egzamin pisemny - poziom podstawowy (przedział: 1 = 0,5 pkt; 2 = 1 pkt; 3 = 2 pkt; 4 = 3 pkt; 5 = 3,5 pkt; 6 = 4 pkt). egzamin pisemny poziom rozszerzony (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 1,5 pkt; 3 = 2,5 pkt; 4 = 3,5 pkt; 5 = 4 pkt; 6 = 5 pkt). W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów. Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieją wyniki z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, bierze się pod uwagę korzystniejszy dla kandydata wariant. 11

12 specjalność: germańska program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego Specjalność germańska na 1) Test sprawności językowej w zakresie gramatyki i leksyki języka niemieckiego. (120 min.) (28 punktów); 2) Egzamin ustny w języku niemieckim sprawdzający predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (17 punktów). Do egzaminu ustnego dopuszczani są kandydaci, którzy z testu uzyskali minimum 14 punktów. 40 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kandydaci na studia mogą uzyskać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 45 punktów. Konkurs świadectw dojrzałości (45 punktów); w konkursie świadectw uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego oraz z języka polskiego. Poszczególne części egzaminu maturalnego będą punktowane w sposób następujący punktowane przedziały: 1: 30%-50% 2: 51%-60% 3: 61%-70% 4: 71%-80% 5: 81%-90% 6: 91%-100% JĘZYK NIEMIECKI: Część ustna (14 punktów) egzamin ustny - poziom podstawowy: (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 2 pkt; 3 = 3 pkt; 4 = 4pkt; 5 = 5pkt; 6 =6 pkt); egzamin ustny - poziom rozszerzony: (przedział: 1 = 6 pkt; 2 = 7,5 pkt; 3 = 9 pkt; 4 = 10,5 pkt; 5 = 12 pkt; 6 = 14 pkt); egzamin ustny kandydatów zdających na egzaminie maturalnym język niemiecki jako język ojczysty będzie traktowany jako egzamin na poziomie rozszerzonym; egzamin ustny w szkołach dwujęzycznych (przedział: 1 = 6,5 pkt; 2 = 8 pkt; 3 = 9,5 pkt; 4 = 11 pkt; 5 = 12,5 pkt; 6 = 14 pkt). Część pisemna (21 punktów) egzamin pisemny - poziom podstawowy (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 2 pkt; 3 = 4 pkt; 4 = 6 pkt; 5 = 7 pkt; 6 = 8 pkt); egzamin pisemny -poziom rozszerzony (przedział: 1 = 8 pkt; 2 = 10 pkt; 3 = 12 pkt; 4 = 15 pkt; 5 = 18 pkt; 6 = 21 pkt); 12

13 egzamin pisemny w szkołach dwujęzycznych (przedział: 1 = 8,5 pkt; 2 = 11 pkt; 3 = 13,5 pkt; 4 = 16 pkt; 5 = 18 pkt; 6 = 21 pkt). JĘZYK POLSKI (10 punktów) egzamin ustny (przedział: 1 = 0,5 pkt; 2 = 1 pkt; 3 = 2 pkt; 4 = 3 pkt; 5 = 4 pkt; 6 = 5 pkt); egzamin pisemny - poziom podstawowy (przedział: 1 = 0,5 pkt; 2 = 1 pkt; 3 = 2 pkt; 4 = 3 pkt; 5 = 3,5 pkt; 6 = 4 pkt), egzamin pisemny poziom rozszerzony (przedział: 1 = 1 pkt; 2 = 1,5 pkt; 3 = 2,5 pkt; 4 = 3,5 pkt; 5 = 4 pkt; 6 = 5 pkt). W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów. Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieją wyniki z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, bierze się pod uwagę korzystniejszy dla kandydata wariant. 1) Test sprawności językowej w zakresie gramatyki i leksyki języka niemieckiego. (120 min.) (28 punktów); 2) Egzamin ustny w języku niemieckim sprawdzający predyspozycje kandydata do studiów neofilologicznych (17 punktów). Do egzaminu ustnego dopuszczani są kandydaci, którzy z testu uzyskali minimum 14 punktów. specjalność: germańska program: nauczycielski (dla absolwentów wyższych szkół pierwszego stopnia oraz nauczycielskich kolegiów języka niemieckiego z tytułem licencjata) Specjalność germańska na I 80 Kryterium przyjęcia będzie konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia specjalność: filologia germańska lub język niemiecki. W ramach określonego limitu, 50% miejsc stanowi pulę dla kandydatów z dyplomem licencjackim uzyskanym na Uniwersytecie Śląskim. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w konkursie dyplomów licencjackich, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów lub nauki w nauczycielskim kolegium języka niemieckiego. 13

14 specjalność: słowiańska Specjalność słowiańska na akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Specjalność słowiańska na I 80 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i ustnej, bierze się pod uwagę średnią uzyskanych wyników z tych egzaminów. W przypadku kandydatów, którzy zdali język obcy na poziomie rozszerzonym tylko z części pisemnej lub tylko z części ustnej bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu oraz wynik pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym tylko z części pisemnej lub tylko z części ustnej oraz nie zdawali pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, bierze się pod uwagę tylko 50% wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Uwaga: Wybór I-go języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia. W roku akad. 2008/2009 zostaną otwarte 3 grupy, w których I-wszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: serbski, słowacki i słoweński. Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację przekroczy limit przyjęć, Komisja Rekrutacyjna może zastosować ranking punktów. Test z wybranego języka obcego: angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski (zakres szkoły średniej). Ilość uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego przelicza się na wartość procentową wg następującej skali: 60 pkt. 100%; 54 pkt. 90%; 48 pkt. 80%; 42 pkt 70 %; 36 pkt. 60% 30 pkt. 50% Test uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 50% punktów. Uwaga: Wybór I-wszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia. W roku akad. 2008/2009 zostaną otwarte 3 grupy, w których I-wszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: serbski, słowacki i słoweński. Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację przekroczy limit przyjęć, Komisja Rekrutacyjna może zastosować ranking punktów. 60 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia limitu kryterium przyjęć będzie ocena na dyplomie z tytułem licencjata. 14

15 specjalność: słowiańska Specjalność słowiańska na W roku akad. 2008/2009 zostaną otwarte 3 grupy (minimum 20 osób w każdej grupie), w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, słoweński, słowacki. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem z tytułem licencjata filologii słowiańskiej, dla których jeden spośród poniżej wymienionych języków: chorwackiego, słoweńskiego, słowackiego był albo pierwszym językiem kierunkowym, albo drugim językiem kierunkowym. specjalność: słowiańska Specjalność słowiańska na specjalność: rosyjska Specjalność rosyjska na 75 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia limitu kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z: dowolnego języka obcego i języka polskiego. W roku akad. 2008/2009 zostaną otwarte 3 grupy, w których I-wszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, słowacki. 40 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 64 pkt. 60 pkt. 15

16 specjalność: języki wschodniosłowiańskie Specjalność języki wschodniosłowiańskie na kierunku filologia uzyskały specjalność: język rosyjski od podstaw I O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt.; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.; 4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75 pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. 20 Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. 40 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności języki wschodniosłowiańskie, język rosyjski, filologia rosyjska. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 16

17 pkt. 60 pkt. O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt.; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.; 4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75 pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. specjalność: język rosyjski od podstaw program: język biznesu 20 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O przyjęciu na studia decyduje średnia ocena z egzaminu maturalnego (ustnego i pisemnego) z języka obcego wybranego przez kandydata: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5; na poziomie podstawowym pomnożone przez współczynnik 1. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 60 pkt. Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe , , , ,5 30 W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów. Dla kandydatów z STARĄ MATURĄ: Egzamin pisemny (180 min.) z języka obcego wybranego przez kandydata: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Ocena będzie przeliczona na punkty

18 rankingowe maksymalnie 60 pkt. Lp. Ocena z języka obcego wybranego przez kandydata Punkty rankingowe specjalność: język rosyjski od podstaw specjalność: język rosyjski od podstaw I ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Ocena poniżej 3,0 skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu wstępnego. 20 Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności język rosyjski, filologia rosyjska. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeżeli zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów. 40 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: z dowolnego języka obcego i języka polskiego. Podstawą do kwalifikacji będą wyniki uzyskane przez kandydatów z nową i starą maturą wyrażone w skali procentowej. Bierze się pod uwagę średnią procentową wyników z języka obcego i języka polskiego uzyskanych na świadectwie dojrzałości. W przypadku kandydatów ze starą maturą oceny przelicza się na wartość procentową wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100%; 4,75 95 %; 4,5 90%; 4,25 85 %; 4,0 80%; 3,75 75%; 3,5 70 %; 3,25 65 %; 3,0 60%; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100%; 5,5 95 %; 5,0 90%; 4,5 85 %; 4,0 80%; 3,5 75%; 3,0 70 %; 2,5 65 %; 2,0 60%

19 specjalność: język rosyjski od podstaw program: język biznesu specjalność: język rosyjski od podstaw I 40 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotu maturalnego pod uwagę brana będzie średnia ocena z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka obcego wybranego przez kandydata: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. W przypadku kandydatów z nową maturą oceny zostaną przeliczone zgodnie ze współczynnikiem: poziom rozszerzony współczynnik 1,5; poziom podstawowy współczynnik 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą ocena zostanie przeliczona na wartość procentową wg następującej skali: przy skali ocen od 3 do 5: 5,0 100%; 4,5 90%; 4,0 80%; 3,5 70 %; 3,0 60%; przy skali ocen od 2 do 6: 6,0 100%; 5,5 95 %; 5,0 90%; 4,5 85 %; 4,0 80%; 3,5 75%; 3,0 70 %; 2,5 65 %; 2,0 60%. 20 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności język rosyjski, filologia rosyjska. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeżeli zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów. 19

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Specjalność: nauczycielska dyskurs publiczny dziennikarstwo w kręgu kultury edytorstwo i redakcja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH) Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji program: nauczycielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Filozofia Specjalności: Etyki stosowane Filozofia nowych mediów Filozofia komunikacji Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) NOWA MATURA W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Filozofia Specjalności: Etyki stosowane Filozofia nowych mediów Filozofia komunikacji Filozofia człowieka

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 6 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język obcy nowożytny część

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 W 1 liczba punktów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie:

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie: pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Załącznik nr 15 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 5 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec v Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura

Bardziej szczegółowo

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów:

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla poziomu przedmiotu Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Załącznik nr 2 KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2005/2006 (dla kandydatów z nową maturą i starą maturą ) M.

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec v Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia propozycji warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE Objaśnienia skrótów w rubryce "System i rodzaj studiów": "dz. M." dzienne studia magisterskie "z. M." zaoczne studia magisterskie "w. M." wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 13 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Wydział Teologiczny Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 13 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Nauki o rodzinie WYDZIAŁ TEOLOGICZNY studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jeżeli kandydat zdawał egzamin na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia EUROPEISTYKA 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 3 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI v Etnologia i antropologia kulturowa studia

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Psychologia Stacjonarne jednolite magisterskie 115 + 10 miejsc dla studentów MISH Dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo