Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Opis przedmiotu zamówienia I. Usługi szkoleniowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonywane na terenie wskazanym w wymaganiach dla poszczególnych rodzajów zajęć. II. Sale szkoleniowe muszą być co najmniej wentylowane, zapewniać zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ilość miejsca i wyposażenia umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej każdorazowo liczby osób oraz być wyposażone co najmniej w rzutnik, ekran i flipchart lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt wymagany przy poszczególnych rodzajach zajęć. Sale muszą być czyste i estetyczne, w bardzo dobrym stanie technicznym, z dostępem do toalety i ewentualnie internetu (jeśli wymaga tego szkolenie/kurs). Sale do zajęć praktycznych muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zajęć III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: - obiad: ciepłe drugie danie, w tym ziemniaki lub ryż lub kasza + mięso lub ryba + dodatki (np. surówka lub sałatka) podane w jednorazowych styropianowych trójdzielnych opakowaniach wraz z jednorazowymi sztućcami w przypadku dostarczenia obiadu z zewnątrz lub na zastawie ceramicznej ze sztućami metalowymi, - przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana + czajniki lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki jednorazowe, cukier, śmietanka lub mleko); serwis kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, IV. Pod pojęciem materiałów szkoleniowych zamawiający rozumie co najmniej: materiały piśmiennicze (zeszyt, długopis) i w zależności od rodzaju szkolenia/kursu: materiały w formie drukowanej opracowane przez prowadzącego, podręczniki, skrypty, testy, arkusze ćwiczeń, materiały niezbędne do zajęć praktycznych (jeśli dotyczy). V. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją szkoleń muszą posiadać aktualne logotypy: POKL, Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logotypy do oznakowania pomieszczeń Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 1

2 VI. Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom szkoleń/kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w tym: 1. zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) dotyczy kursów zawodowych 2. zaświadczenie zawierające co najmniej imię i nazwisko, nazwę szkolenia, termin realizacji szkolenia, informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy kursów zawodowych i pozostałych szkoleń VII. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o niezgłoszeniu się na szkolenie/kurs osoby skierowanej przez Zamawiającego, o nieobecności na szkoleniu/kursie lub rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za udział w szkoleniu/kursie tych osób. VIII. IX. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń/kursów. Wykonawca musi prowadzić w trakcie szkolenia/kursu co najmniej następujące dokumenty: dziennik zajęć, lista obecności, protokół odbioru wyżywienia, protokół odbioru materiałów szkoleniowych (dzienny lub ogólny), ankieta końcowa, protokół odbioru zaświadczeń, protokół z egzaminu (jeśli dotyczy), inne wymagane przy danym rodzaju kursu (np. tzw. karty prowadzonych zajęć przy kursie prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E) X. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia po zakończonych szkoleniach/kursach protokół z realizacji danego szkolenia/kursu oraz kopie dokumentów, w tym: dziennik zajęć, lista obecności, protokół odbioru wyżywienia, protokół odbioru materiałów szkoleniowych (dzienny lub ogólny), ankieta końcowa, protokół odbioru zaświadczeń, protokół z egzaminu (jeśli dotyczy), badania lekarskie (jeśli dotyczy), inne wymagane przy danym rodzaju kursu (np. tzw. karty prowadzonych zajęć oraz arkusz przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego przy kursie prawa jazdy kat. B, kat. C, książka spawacza, książka operatora wózków jezdniowych), wzór materiałów szkoleniowych (jeśli dotyczy) XI. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych dokumentów dotyczących realizacji szkoleń/kursów do 31 grudnia 2020r. XII. XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń/kursów. Ww. wymagania dotyczą wszystkich szkoleń/kursów składających się na przedmiot zamówienia, chyba że w poszczególnych punktach poniżej zapisano inaczej. 2

3 XIV. Wymagania przy rodzajach szkoleń/kursów: 1. Szkolenie: Trening kompetencji społecznych : - liczba osób: 59,w tym 2 gr. po 20 os. i 1 gr. 19 os., - liczba godz. szkolenia: 24 godz.: 3 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie lipiec sierpień 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu szkolenia: poczucie wartości/godności, budowanie postawy asertywnej; sytuacja psychologiczna osoby bezrobotnej; analiza motywacji do pracy, Moje prawa, obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, asertywny styl komunikacji w kontaktach pracowniczych i w życiu osobistym; przyczyny i skutki braku akceptacji siebie; wpływ kompleksów społecznych na funkcjonowanie jednostki; radzenie sobie ze stresem; wyrażanie próśb, żądań, oczekiwań i wydawanie poleceń. Wymagania od osoby prowadzącej szkolenie: - wykształcenie wyższe w zakresie psychologii lub psychoterapii lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje trenera warsztatu psychologicznego - min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego, - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkoleń 2. Szkolenie: Warsztaty z doradcą zawodowym : - liczba osób: 59,w tym 2 gr. po 20 os. i 1 gr. 19 os., - liczba godz. szkolenia: 24 godz.: 3 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie lipiec sierpień 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia - zakres programu szkolenia: autoprezentacja sztuka mówienia o sobie; bilans umiejętności zawodowych; dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna; komunikacja; przedsiębiorczość Wymagania od osoby prowadzącej szkolenie: - wykształcenie wyższe kierunkowe - min. 3 letnie doświadczenie w pracy w charakterze doradcy zawodowego - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkolenia 3. Kurs Przedstawiciel handlowy - liczba osób: 14 - liczba godz. szkolenia: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyki): 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie sierpień listopad 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, 3

4 - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu szkolenia: umiejętności komunikacji w pracy przedstawiciela handlowego, techniki sprzedaży w pracy przedstawiciela handlowego, język perswazji, elementy NLP, telemarketing i sprzedaż przez telefon, preferencje osobowościowe klientów i ich znaczenie w sprzedaży, trudne sytuacje, negocjacje w sprzedaży, przygotowanie profesjonalnych ofert sprzedaży, zarządzanie sobą w czasie. - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży lub pokrewnego 4. Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - liczba osób: 4 - liczba godz. kursu: 96 godz. (w tym ilość godz. praktyki zgodnie z programem zatwierdzonym przez ODK Mysłowice dla wózków jezdniowych), 12 dni po 8 godz., (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt, - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2014r.,, - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, obsługa techniczna szkolenia, zajęcia praktyczne odbywać się muszą z użyciem wózków jezdniowych silnikowych i wózków wyposażonych w butlę gazową, - zakres programu kursu zgodny z minimum programowym zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, czynności kierowcy w czasie pracy wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna obsługa wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, wiadomości o dozorze techniczne, transport wewnątrzzakładowy technika magazynowa, zapoznanie z dokumentacją magazynową, zapoznanie z programami komputerowymi do obsługi magazynu i sprzedaży, zapoznanie z problematyką składowania różnych rodzajów materiałów i wyrobów gotowych, wymagania dotyczące regałów, opakowań i budynków magazynowych, gospodarka magazynowa, egzamin. - wykształcenie minimum średnie - imienny certyfikat w zakresie metodyki prowadzenia nauki jazdy i teorii na kursach dla kierowców wózków jezdniowych wydany przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego - osoba wskazana do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych powinna dodatkowo posiadać zaświadczenie imienne w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wydane przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego. 4

5 5. Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - liczba osób: 4, - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 32 godz. praktyki), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt, - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r., - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia, sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę kas fiskalnych (1 kasa na 1 uczestnika), - zakres programu kursu: istota sprzedaży; zadania handlu, jego specyfikacja; lokal handlowy (wyposażenie, wnętrze); reklama; obsługa klienta, strategie negocjacyjne, narzędzia komunikacji; badanie potrzeb klienta; profil profesjonalnego sprzedawcy; ścieżka sprzedaży; ceny netto i brutto; obliczanie podatku VAT; sztuka efektywnej sprzedaży, wyliczanie zysku; towaroznawstwo w pracy nowoczesnego sprzedawcy, urządzenia fiskalne (rodzaje urządzeń, zasady pracy, podstawy prawne wprowadzenia urządzeń fiskalnych, zasady serwisowania, praktyczne wykorzystanie urządzeń fiskalnych, wykonanie raportów i sprawozdań). a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum średnie - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z obsługą kas fiskalnych - min. 3 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursu w zakresie obsługi kas fiskalnych 6. Kurs Florystyka - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów, obsługa techniczna szkolenia - zajęcia praktyczne odbywać się muszą z użyciem żywych kwiatów - zakres programu kursu: materiały i narzędzia florystyczne; kwiaty doniczkowe i cięte (nazwy, gatunki, pielęgnacja, przechowywanie, przedłużanie trwałości, pakowanie, zakup); dekoracja kwiatów doniczkowych (przygotowanie roślin, omówienie gatunków i wymagań, zabezpieczenie przed przesiąkaniem wody, dekoracja materiałem siatka, fizelina, aranżacja w koszach i naczyniach, nasadzenia); dekoracja pojedynczego kwiatu (przygotowanie kwiatów i zieleni, podcinanie końcówek, skośne cięcie nożem, wyznaczanie miejsca wiązania, dobór elementów dekoracji; bukiety na każdą okazję (przygotowanie roślin i zieleni, dobór bukietu do okoliczności i osoby; florystyka żałobna; florystyka ślubna. - wykształcenie minimum średnie - tytuł mistrza florystyki 5

6 - min. 3 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia 7. Kurs Prawo jazdy kat. B - liczba osób: 14 - liczba godz. kursu: 60 godz. (w tym 30 godz. praktyki), zajęcia teoretyczne: 1 godz. = 45 minut, maksymalnie 8 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia praktyczne: 1 godz. = 60 minut, w przedziale , pn-nd, ustalane indywidualnie z kursantem, - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu) - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami) Wymagania od instruktorów: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. B - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. B 8. Kurs Prawo jazdy kat. C - liczba osób: 7 - liczba godz. kursu: 50 godz. (w tym 30 godz. praktyki), zajęcia teoretyczne: 1 godz. = 45 minut, maksymalnie 8 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia praktyczne: 1 godz. = 60 minut, w przedziale , pn-nd, ustalane indywidualnie z kursantem, - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu) - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami) Wymagania od instruktorów: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. C - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. C 9. Kurs Indywidualny kurs języka niemieckiego - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 64 godz., maksymalnie 4 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia 6

7 praktyczne: 1 godz. = 45 minut - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu: ustalony indywidualnie z uczestnikiem kursu, dostosowany do jego poziomu i umiejętności - wykształcenie wyższe filologia germańska - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania języka niemieckiego lub w przeprowadzeniu ww. kursu 10. Kurs Kosmetyczka z elementami produkcji kosmetyków naturalnych - liczba osób: 5 - liczba godz. kursu: 96 godz. (w tym min. 64 godz. praktyki), maksymalnie 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, zwrot kosztów dojazdu - sala musi zawierać minimum sprzętowe: fotele kosmetyczne (co najmniej 4), taborety i pomocniki kosmetyczne, lampa SOLUX, urządzenie do mikrodermabrazji, szlifierka do stóp, urządzenie do pilingu kawitacyjnego, nawilżacz do twarzy, aparat do galwanizacji, lampa, lupa, aparat do parafiny stóp, aparat do parafiny rąk, myjka ultradźwiękowa, podgrzewacze do wosku do twarzy - zakres programu kursu: pielęgnacja kończyn górnych, pielęgnacja kończyn dolnych, pielęgnacja oczu i ich oprawy w warunkach gabinetowych i domowych; pielęgnacja piersi; pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu; zabiegi pielęgnacyjne twarzy z wykorzystaniem peelingu oraz masek kosmetycznych; ochrona skóry w zależności od pory roku; makijaż jako sztuka upiększania twarzy, produkcja kosmetyków naturalnych a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie wyższe - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia 11. Kurs Spawacz - liczba osób: 2 - liczba godz.: 128 (w tym minimum 86 godz. zajęć praktycznych), 1 godzina szkolenia = 45 minut, , maksymalnie 8 godz. dziennie, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza realizację zajęć w soboty) - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2014r. 7

8 - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu przed komisją UDT, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu: podstawy elektrotechniki, maszyny i urządzenia do spawania, materiały do spawania, technika spawania elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, ogólne przepisy o budowie konstrukcji spawanych, przepisy dozoru technicznego, materiały dodatkowe do spawania, materiałoznawstwo i obróbka cieplna, rysunek techniczny, oznaczanie spoin, kontrola połączeń spawanych, BHP i Ppoż., instruktarz wstępny, zajęcia praktyczne ćwiczenia, egzamin. a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum zawodowe b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum zawodowe - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac spawalniczych 12. Kurs Fryzjer - liczba osób: 2 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2013r. - realizacja kursu na terenie Włocławek - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali na zajęcia teoretyczne, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia - zajęcia praktyczne muszą odbywać się w zakładzie fryzjerskim - zakres programu kursu: BHP i pierwsza pomoc, wykonanie mycia, masażu włosów i skóry głowy, modelowanie i upinanie, prostowanie włosów, falowanie i lokowanie, metody strzyżeń męskich, damskich oraz dzieci, wykonanie ondulacji wodnej, wykonanie ondulacji trwałej i stylingu, wykonanie pasemek i baleyage, farbowanie półtrwałe i tymczasowe, rozjaśnianie włosów, dekoloryzacja. - wykształcenie minimum średnie techniczne w zakresie usług fryzjerskich - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkolenia, w tym dla dorosłych osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia. 13. Kurs Pomoc kuchenna - liczba osób: 11 - liczba godz. szkolenia: 80 godz.(w tym min. 64 godz. praktyki), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin szkolenia: w okresie sierpień - listopad 2014r. - realizacja szkolenia na terenie miasta lub gminy Dobrzyń nad Wisłą - w cenie szkolenia: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, odzież ochronna (fartuchy, czepki), materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia nad 8

9 Wisłą, obsługa techniczna szkolenia - sala do realizacji zajęć praktycznych musi zawierać minimum sprzętowe: kuchnię gazową i elektryczną, piekarnik elektryczny, mikser elektryczny, elektryczną maszynkę do mięsa, garnki i patelnie w ilości dostosowanej do wielkości grupy, podręczny sprzęt kuchenny, zastawa stołowa - zakres programu kursu: zasady żywienia, BHP w małej gastronomii i gospodarstwie domowym, składanie serwetek, ustawianie stołów, podstawowe i rozszerzone nakrycia, obróbka wstępna i cieplna surowców, sposoby dekorowania i podawania potraw, charakterystyka i zastosowanie w produkcji kulinarnej warzyw, ziemniaków, grzybów i owoców, przygotowywanie zup, potraw mięsnych (wieprzowe, wołowe, drobiowe), potraw mącznych, potraw rybnych, sałatek, surówek, deserów, pieczenie ciast a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywności - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej lub pokrewnej z charakterem kursu - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum średnie - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej lub równoważnej z przedmiotem zamówienia 14. Kurs Operator koparko ładowarki - liczba osób: 3 - liczba godz.: 202 (w tym minimum 86 godz. zajęć praktycznych), 1 godzina szkolenia = 45 minut, maksymalnie 10 godz. dziennie, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza realizację zajęć w soboty) - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obsługa techniczna szkolenia, - zajęcia praktyczne muszą być prowadzone na placu manewrowym z odpowiednim sprzętem - program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz.1263), - zakres programu kursu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, przeszkolenie w zakresie BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót, budowa maszyn, egzamin. a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum średnie b) w zakresie zajęć praktycznych: - uprawnienia operatora koparko ładowarki 9

10 - min. 3-letnie doświadczenie jako instruktor praktycznej nauki zawodu 14. Kurs Podstawy księgowości z obsługą sekretariatu - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów, obsługa techniczna szkolenia - zakres programu kursu: organizacja pracy w sekretariacie, profesjonalny pracownik w biurze, zasady korespondencji, ogólne zasady rachunkowości, zadania i funkcjonowanie kont, dokumentacja księgowa, techniczne formy rachunkowości,. - wykształcenie wyższe odpowiadające charakterowi kursu lub pokrewnego 10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych.

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Ostrzeszów z wyposażeniem w 8 stanowisk komputerowych. Ostrzeszów, dn.10.04.2013r. PCPR.UE.0320.9.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w celu ustalenia wartości zamówienia przy realizacji projektu Aktywność naszą szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo