Załącznik nr 1 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Opis przedmiotu zamówienia I. Usługi szkoleniowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonywane na terenie wskazanym w wymaganiach dla poszczególnych rodzajów zajęć. II. Sale szkoleniowe muszą być co najmniej wentylowane, zapewniać zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ilość miejsca i wyposażenia umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej każdorazowo liczby osób oraz być wyposażone co najmniej w rzutnik, ekran i flipchart lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt wymagany przy poszczególnych rodzajach zajęć. Sale muszą być czyste i estetyczne, w bardzo dobrym stanie technicznym, z dostępem do toalety i ewentualnie internetu (jeśli wymaga tego szkolenie/kurs). Sale do zajęć praktycznych muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zajęć III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: - obiad: ciepłe drugie danie, w tym ziemniaki lub ryż lub kasza + mięso lub ryba + dodatki (np. surówka lub sałatka) podane w jednorazowych styropianowych trójdzielnych opakowaniach wraz z jednorazowymi sztućcami w przypadku dostarczenia obiadu z zewnątrz lub na zastawie ceramicznej ze sztućami metalowymi, - przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana + czajniki lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki jednorazowe, cukier, śmietanka lub mleko); serwis kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, IV. Pod pojęciem materiałów szkoleniowych zamawiający rozumie co najmniej: materiały piśmiennicze (zeszyt, długopis) i w zależności od rodzaju szkolenia/kursu: materiały w formie drukowanej opracowane przez prowadzącego, podręczniki, skrypty, testy, arkusze ćwiczeń, materiały niezbędne do zajęć praktycznych (jeśli dotyczy). V. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją szkoleń muszą posiadać aktualne logotypy: POKL, Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logotypy do oznakowania pomieszczeń Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 1

2 VI. Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom szkoleń/kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w tym: 1. zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) dotyczy kursów zawodowych 2. zaświadczenie zawierające co najmniej imię i nazwisko, nazwę szkolenia, termin realizacji szkolenia, informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy kursów zawodowych i pozostałych szkoleń VII. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o niezgłoszeniu się na szkolenie/kurs osoby skierowanej przez Zamawiającego, o nieobecności na szkoleniu/kursie lub rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za udział w szkoleniu/kursie tych osób. VIII. IX. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie szkoleń/kursów. Wykonawca musi prowadzić w trakcie szkolenia/kursu co najmniej następujące dokumenty: dziennik zajęć, lista obecności, protokół odbioru wyżywienia, protokół odbioru materiałów szkoleniowych (dzienny lub ogólny), ankieta końcowa, protokół odbioru zaświadczeń, protokół z egzaminu (jeśli dotyczy), inne wymagane przy danym rodzaju kursu (np. tzw. karty prowadzonych zajęć przy kursie prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E) X. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia po zakończonych szkoleniach/kursach protokół z realizacji danego szkolenia/kursu oraz kopie dokumentów, w tym: dziennik zajęć, lista obecności, protokół odbioru wyżywienia, protokół odbioru materiałów szkoleniowych (dzienny lub ogólny), ankieta końcowa, protokół odbioru zaświadczeń, protokół z egzaminu (jeśli dotyczy), badania lekarskie (jeśli dotyczy), inne wymagane przy danym rodzaju kursu (np. tzw. karty prowadzonych zajęć oraz arkusz przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego przy kursie prawa jazdy kat. B, kat. C, książka spawacza, książka operatora wózków jezdniowych), wzór materiałów szkoleniowych (jeśli dotyczy) XI. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych dokumentów dotyczących realizacji szkoleń/kursów do 31 grudnia 2020r. XII. XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń/kursów. Ww. wymagania dotyczą wszystkich szkoleń/kursów składających się na przedmiot zamówienia, chyba że w poszczególnych punktach poniżej zapisano inaczej. 2

3 XIV. Wymagania przy rodzajach szkoleń/kursów: 1. Szkolenie: Trening kompetencji społecznych : - liczba osób: 59,w tym 2 gr. po 20 os. i 1 gr. 19 os., - liczba godz. szkolenia: 24 godz.: 3 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie lipiec sierpień 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu szkolenia: poczucie wartości/godności, budowanie postawy asertywnej; sytuacja psychologiczna osoby bezrobotnej; analiza motywacji do pracy, Moje prawa, obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, asertywny styl komunikacji w kontaktach pracowniczych i w życiu osobistym; przyczyny i skutki braku akceptacji siebie; wpływ kompleksów społecznych na funkcjonowanie jednostki; radzenie sobie ze stresem; wyrażanie próśb, żądań, oczekiwań i wydawanie poleceń. Wymagania od osoby prowadzącej szkolenie: - wykształcenie wyższe w zakresie psychologii lub psychoterapii lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje trenera warsztatu psychologicznego - min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego, - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkoleń 2. Szkolenie: Warsztaty z doradcą zawodowym : - liczba osób: 59,w tym 2 gr. po 20 os. i 1 gr. 19 os., - liczba godz. szkolenia: 24 godz.: 3 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie lipiec sierpień 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia - zakres programu szkolenia: autoprezentacja sztuka mówienia o sobie; bilans umiejętności zawodowych; dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna; komunikacja; przedsiębiorczość Wymagania od osoby prowadzącej szkolenie: - wykształcenie wyższe kierunkowe - min. 3 letnie doświadczenie w pracy w charakterze doradcy zawodowego - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkolenia 3. Kurs Przedstawiciel handlowy - liczba osób: 14 - liczba godz. szkolenia: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyki): 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.) dla każdej grupy, w przedziale , pn-pt, - termin szkolenia: w okresie sierpień listopad 2014r., - realizacja szkolenia na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, 3

4 - w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia Nad Wisłą, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu szkolenia: umiejętności komunikacji w pracy przedstawiciela handlowego, techniki sprzedaży w pracy przedstawiciela handlowego, język perswazji, elementy NLP, telemarketing i sprzedaż przez telefon, preferencje osobowościowe klientów i ich znaczenie w sprzedaży, trudne sytuacje, negocjacje w sprzedaży, przygotowanie profesjonalnych ofert sprzedaży, zarządzanie sobą w czasie. - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży lub pokrewnego 4. Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - liczba osób: 4 - liczba godz. kursu: 96 godz. (w tym ilość godz. praktyki zgodnie z programem zatwierdzonym przez ODK Mysłowice dla wózków jezdniowych), 12 dni po 8 godz., (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt, - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2014r.,, - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, obsługa techniczna szkolenia, zajęcia praktyczne odbywać się muszą z użyciem wózków jezdniowych silnikowych i wózków wyposażonych w butlę gazową, - zakres programu kursu zgodny z minimum programowym zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, czynności kierowcy w czasie pracy wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna obsługa wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, wiadomości o dozorze techniczne, transport wewnątrzzakładowy technika magazynowa, zapoznanie z dokumentacją magazynową, zapoznanie z programami komputerowymi do obsługi magazynu i sprzedaży, zapoznanie z problematyką składowania różnych rodzajów materiałów i wyrobów gotowych, wymagania dotyczące regałów, opakowań i budynków magazynowych, gospodarka magazynowa, egzamin. - wykształcenie minimum średnie - imienny certyfikat w zakresie metodyki prowadzenia nauki jazdy i teorii na kursach dla kierowców wózków jezdniowych wydany przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego - osoba wskazana do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych powinna dodatkowo posiadać zaświadczenie imienne w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wydane przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego. 4

5 5. Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - liczba osób: 4, - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 32 godz. praktyki), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt, - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r., - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia, sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę kas fiskalnych (1 kasa na 1 uczestnika), - zakres programu kursu: istota sprzedaży; zadania handlu, jego specyfikacja; lokal handlowy (wyposażenie, wnętrze); reklama; obsługa klienta, strategie negocjacyjne, narzędzia komunikacji; badanie potrzeb klienta; profil profesjonalnego sprzedawcy; ścieżka sprzedaży; ceny netto i brutto; obliczanie podatku VAT; sztuka efektywnej sprzedaży, wyliczanie zysku; towaroznawstwo w pracy nowoczesnego sprzedawcy, urządzenia fiskalne (rodzaje urządzeń, zasady pracy, podstawy prawne wprowadzenia urządzeń fiskalnych, zasady serwisowania, praktyczne wykorzystanie urządzeń fiskalnych, wykonanie raportów i sprawozdań). a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum średnie - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z obsługą kas fiskalnych - min. 3 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursu w zakresie obsługi kas fiskalnych 6. Kurs Florystyka - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów, obsługa techniczna szkolenia - zajęcia praktyczne odbywać się muszą z użyciem żywych kwiatów - zakres programu kursu: materiały i narzędzia florystyczne; kwiaty doniczkowe i cięte (nazwy, gatunki, pielęgnacja, przechowywanie, przedłużanie trwałości, pakowanie, zakup); dekoracja kwiatów doniczkowych (przygotowanie roślin, omówienie gatunków i wymagań, zabezpieczenie przed przesiąkaniem wody, dekoracja materiałem siatka, fizelina, aranżacja w koszach i naczyniach, nasadzenia); dekoracja pojedynczego kwiatu (przygotowanie kwiatów i zieleni, podcinanie końcówek, skośne cięcie nożem, wyznaczanie miejsca wiązania, dobór elementów dekoracji; bukiety na każdą okazję (przygotowanie roślin i zieleni, dobór bukietu do okoliczności i osoby; florystyka żałobna; florystyka ślubna. - wykształcenie minimum średnie - tytuł mistrza florystyki 5

6 - min. 3 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia 7. Kurs Prawo jazdy kat. B - liczba osób: 14 - liczba godz. kursu: 60 godz. (w tym 30 godz. praktyki), zajęcia teoretyczne: 1 godz. = 45 minut, maksymalnie 8 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia praktyczne: 1 godz. = 60 minut, w przedziale , pn-nd, ustalane indywidualnie z kursantem, - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu) - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami) Wymagania od instruktorów: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. B - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. B 8. Kurs Prawo jazdy kat. C - liczba osób: 7 - liczba godz. kursu: 50 godz. (w tym 30 godz. praktyki), zajęcia teoretyczne: 1 godz. = 45 minut, maksymalnie 8 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia praktyczne: 1 godz. = 60 minut, w przedziale , pn-nd, ustalane indywidualnie z kursantem, - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu) - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami) Wymagania od instruktorów: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. C - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. C 9. Kurs Indywidualny kurs języka niemieckiego - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 64 godz., maksymalnie 4 godz. dziennie, w przedziale , pn-pt; zajęcia 6

7 praktyczne: 1 godz. = 45 minut - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu: ustalony indywidualnie z uczestnikiem kursu, dostosowany do jego poziomu i umiejętności - wykształcenie wyższe filologia germańska - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania języka niemieckiego lub w przeprowadzeniu ww. kursu 10. Kurs Kosmetyczka z elementami produkcji kosmetyków naturalnych - liczba osób: 5 - liczba godz. kursu: 96 godz. (w tym min. 64 godz. praktyki), maksymalnie 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, zwrot kosztów dojazdu - sala musi zawierać minimum sprzętowe: fotele kosmetyczne (co najmniej 4), taborety i pomocniki kosmetyczne, lampa SOLUX, urządzenie do mikrodermabrazji, szlifierka do stóp, urządzenie do pilingu kawitacyjnego, nawilżacz do twarzy, aparat do galwanizacji, lampa, lupa, aparat do parafiny stóp, aparat do parafiny rąk, myjka ultradźwiękowa, podgrzewacze do wosku do twarzy - zakres programu kursu: pielęgnacja kończyn górnych, pielęgnacja kończyn dolnych, pielęgnacja oczu i ich oprawy w warunkach gabinetowych i domowych; pielęgnacja piersi; pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu; zabiegi pielęgnacyjne twarzy z wykorzystaniem peelingu oraz masek kosmetycznych; ochrona skóry w zależności od pory roku; makijaż jako sztuka upiększania twarzy, produkcja kosmetyków naturalnych a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie wyższe - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia 11. Kurs Spawacz - liczba osób: 2 - liczba godz.: 128 (w tym minimum 86 godz. zajęć praktycznych), 1 godzina szkolenia = 45 minut, , maksymalnie 8 godz. dziennie, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza realizację zajęć w soboty) - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2014r. 7

8 - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu przed komisją UDT, obsługa techniczna szkolenia, - zakres programu kursu: podstawy elektrotechniki, maszyny i urządzenia do spawania, materiały do spawania, technika spawania elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, ogólne przepisy o budowie konstrukcji spawanych, przepisy dozoru technicznego, materiały dodatkowe do spawania, materiałoznawstwo i obróbka cieplna, rysunek techniczny, oznaczanie spoin, kontrola połączeń spawanych, BHP i Ppoż., instruktarz wstępny, zajęcia praktyczne ćwiczenia, egzamin. a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum zawodowe b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum zawodowe - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac spawalniczych 12. Kurs Fryzjer - liczba osób: 2 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2013r. - realizacja kursu na terenie Włocławek - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali na zajęcia teoretyczne, zwrot kosztów dojazdu, obsługa techniczna szkolenia - zajęcia praktyczne muszą odbywać się w zakładzie fryzjerskim - zakres programu kursu: BHP i pierwsza pomoc, wykonanie mycia, masażu włosów i skóry głowy, modelowanie i upinanie, prostowanie włosów, falowanie i lokowanie, metody strzyżeń męskich, damskich oraz dzieci, wykonanie ondulacji wodnej, wykonanie ondulacji trwałej i stylingu, wykonanie pasemek i baleyage, farbowanie półtrwałe i tymczasowe, rozjaśnianie włosów, dekoloryzacja. - wykształcenie minimum średnie techniczne w zakresie usług fryzjerskich - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkolenia, w tym dla dorosłych osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia. 13. Kurs Pomoc kuchenna - liczba osób: 11 - liczba godz. szkolenia: 80 godz.(w tym min. 64 godz. praktyki), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin szkolenia: w okresie sierpień - listopad 2014r. - realizacja szkolenia na terenie miasta lub gminy Dobrzyń nad Wisłą - w cenie szkolenia: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, odzież ochronna (fartuchy, czepki), materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów dla osób spoza Dobrzynia nad 8

9 Wisłą, obsługa techniczna szkolenia - sala do realizacji zajęć praktycznych musi zawierać minimum sprzętowe: kuchnię gazową i elektryczną, piekarnik elektryczny, mikser elektryczny, elektryczną maszynkę do mięsa, garnki i patelnie w ilości dostosowanej do wielkości grupy, podręczny sprzęt kuchenny, zastawa stołowa - zakres programu kursu: zasady żywienia, BHP w małej gastronomii i gospodarstwie domowym, składanie serwetek, ustawianie stołów, podstawowe i rozszerzone nakrycia, obróbka wstępna i cieplna surowców, sposoby dekorowania i podawania potraw, charakterystyka i zastosowanie w produkcji kulinarnej warzyw, ziemniaków, grzybów i owoców, przygotowywanie zup, potraw mięsnych (wieprzowe, wołowe, drobiowe), potraw mącznych, potraw rybnych, sałatek, surówek, deserów, pieczenie ciast a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywności - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej lub pokrewnej z charakterem kursu - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum średnie - min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej lub równoważnej z przedmiotem zamówienia 14. Kurs Operator koparko ładowarki - liczba osób: 3 - liczba godz.: 202 (w tym minimum 86 godz. zajęć praktycznych), 1 godzina szkolenia = 45 minut, maksymalnie 10 godz. dziennie, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza realizację zajęć w soboty) - termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obsługa techniczna szkolenia, - zajęcia praktyczne muszą być prowadzone na placu manewrowym z odpowiednim sprzętem - program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz.1263), - zakres programu kursu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, przeszkolenie w zakresie BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót, budowa maszyn, egzamin. a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum średnie b) w zakresie zajęć praktycznych: - uprawnienia operatora koparko ładowarki 9

10 - min. 3-letnie doświadczenie jako instruktor praktycznej nauki zawodu 14. Kurs Podstawy księgowości z obsługą sekretariatu - liczba osób: 1 - liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 64 godz. praktyka), 10 dni po 8 godz. (1 godz. = 45 min.), w przedziale , pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień listopad 2014r. - w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, zwrot kosztów dojazdów, obsługa techniczna szkolenia - zakres programu kursu: organizacja pracy w sekretariacie, profesjonalny pracownik w biurze, zasady korespondencji, ogólne zasady rachunkowości, zadania i funkcjonowanie kont, dokumentacja księgowa, techniczne formy rachunkowości,. - wykształcenie wyższe odpowiadające charakterowi kursu lub pokrewnego 10

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystająccyh z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Zacznij żyć inaczej

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Zacznij żyć inaczej Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Zacznij żyć inaczej Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: obiad, woda, kawa, herbata

Opis przedmiotu zamówienia. III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: obiad, woda, kawa, herbata Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Usługi szkoleniowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonywane na terenie wskazanym w wymaganiach dla poszczególnych rodzajów zajęć. II.

Bardziej szczegółowo

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kowal

Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kowal Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja bezrobotnych w gminie Kowal Opis przedmiotu zamówienia I. Usługi szkoleniowe świadczone w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Dla 31 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: 1) Szkolenie: Trening kompetencji społecznych :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Dla 31 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: 1) Szkolenie: Trening kompetencji społecznych : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 do siwz 1. Dla 31 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: 1) Szkolenie: Trening kompetencji społecznych : - szkolenie grupowe - liczba osób 31

Bardziej szczegółowo

Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej

Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mgopsdobrzyn.pl Dobrzyń nad Wisłą: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/ Wielgie: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro pn. Kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1: KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH I PRZENOŚNYCH HDS zawodowego w zakresie obsługi urządzeń żurawi przeładunkowych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szkolenie Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www 2 grupy: I grupa - 6 osób, II grupa 5 osób głuchoniemych zamawiający zapewnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: obiad, woda, kawa, herbata

Opis przedmiotu zamówienia. III. Przez wyżywienie zamawiający rozumie: obiad, woda, kawa, herbata Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Rypin Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy przedmiot zamówienia 1. Dla 27 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: 1) Szkolenie: Trening kompetencji społecznych : - szkolenie grupowe - liczba osób 27 w podziale na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/05/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Pierzchnica, dn. 05.06.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn Kętrzyn: Kurs i szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu Mój

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl OPS.012.10.2014.AM Jakubowice Murowane, dnia 28 maja 2014r. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie trzech pakietów szkoleń w ramach POKL dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu- postępowanie zakończone

Wykonanie trzech pakietów szkoleń w ramach POKL dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu- postępowanie zakończone Źródło: http://www.bip.urzadpracy.pl/bip/zamowienia-publiczne/2010/240,wykonanie-trzech-pakietow-szkolen-w-ramach-pokl-dla-powiatowego -Urzedu-Pracy-w-W.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 22:38 Strona

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia w BZP: 135489-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106686-2011 data 10.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.darlowo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.darlowo.pl 1 z 11 2012-07-17 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.darlowo.pl Darłowo: Organizacja szkoleń oraz zabiegów rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków 04.02.2015 r. ROZEZNANIE CENOWE Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w związku z realizacją projektu systemowego Szansa współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo