ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:"

Transkrypt

1 Jastarnia, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata zwracamy się z prośbą przedstawienia oferty na realizację następujących usług wraz z materiałami szkoleniowymi i cateringiem : I. KURS Trening rozwoju osobistego i zawodowego II. KURS Edukacja finansowa III. KURS Mała gastronomia IV. KURS Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym V. KURS Profesjonalny sprzedawca VI. SZKOLENIE Obsługa komputera VII. SZKOLENIE Świadczenie usług opiekuńczych VIII. Szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo prowadzone przez psychologa zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: 1. Przeprowadzenie Kursów i Szkoleń pkt I-VII 2. WyposaŜenie w materiały szkoleniowe beneficjentów projektu, łącznie 20 osób Zapewnienie serwisu kawowego i cateringu (obiad) grupie szkoleniowej 20 osób

2 ZAMAWIAJĄCY :, ul. Portowa 24, Jastarnia, REGON , NIP ,, TYTUŁ KURSU: 1. Trening rozwoju osobistego i zawodowego - 35 godzin, 2. Edukacja finansowa - 16 godzin, 3. Mała gastronomia - 35 godzin, 4. Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym - 35 godzin, 5. Profesjonalny sprzedawca - 35 godzin, TYTUŁ SZKOLENIA: 1. Obsługa komputera - 40 godzin, 2. Świadczenie usług opiekuńczych - 16 godzin. 3. Konsultacje/ poradnictwo z psychologiem - 30 godzin, 4. Warsztaty psychologiczne - 30godzin. CELE KURSÓW i SZKOLEŃ: Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych poprzez działania wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy. Zapoznanie uczestników z metodami i technikami aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych. ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH OSÓB: Szkolenie skierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wyraŝającej chęć zmienienia swojej sytuacji zawodowej. grupa szkoleniowa Trening rozwoju osobistego i zawodowego grupa szkoleniowa Edukacja finansowa grupa szkoleniowa Mała gastronomia grupa szkoleniowa Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym grupa szkoleniowa Profesjonalny sprzedawca - 20osób - 35 godzin, - 20osób - 16 godzin, - 10osób - 35 godzin, -10osób - 35 godzin, - 10osób - 35 godzin,

3 grupa szkoleniowa Obsługa komputera - 10osób - 40 godzin, grupa szkoleniowa Świadczenie usług opiekuńczych - 10osób - 16 godzin, grupa szkoleniowa Warsztaty psychologiczne - 10osób - 30 godzin, indywidualne konsultacje z psychologiem -20 osób 30 godzin. GŁÓWNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA: I. Trening rozwoju osobistego i zawodowego : rozwój osobisty : poczucie własnej wartości i skuteczności, komunikacja interpersonalna, czyli jak budować zdrowe relacje wyznaczanie ścieŝki kariery zawodowej walka ze stresem asertywność, kreowanie wizerunku. II. Edukacja finansowa : planowanie budŝetu rodzinnego, zarządzanie budŝetem domowym, racjonalne wydawanie i oszczędzanie, racjonalne korzystanie z oferty kredytowej banków, sytuacje kryzysowe. III. Mała gastronomia : organizacja nowoczesnego zakładu gastronomicznego, poznanie maszyn, zasady sporządzania posiłków, specyficzne potrawy w małej gastronomii, sztuka dekorowania potraw, profesjonalna obsługa konsumenta. IV. Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym : budowa kasy fiskalnej obsługa kasy fiskalnej rodzaje ewidencji sprzedaŝy róŝne formy płatności.

4 V. Profesjonalny sprzedawca : charakterystyka zawodu sprzedawcy organizacja i technika sprzedaŝy sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem sposoby prezentacji obsługa klienta jako klucz do sukcesu charakterystyka towarów - towaroznawstwo psychologia sprzedaŝy znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaŝy VI. Obsługa komputera : podstawa obsługi Microsoft Word podstawa obsługi Microsoft Excel podstawy działania Internetu, poczta elektroniczna VII. Świadczenie usług opiekuńczych : choroby wieku starszego profesjonalna opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną udzielanie I pomocy zasady higieny VIII. Warsztaty psychologiczne zajęcia prowadzone głównie w formie ćwiczeniowej, mające na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron. nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej czy negocjacji z ludźmi. swoboda zachowania się w relacjach z szacunkiem do innych osób

5 TERMIN SZKOLENIA : 1. marzec/2010r. oraz czerwiec 2010r. Trening rozwoju osobistego i zawodowego 2. kwiecień/2010r. oraz lipiec/2010r. Edukacja finansowa 3. maj/2010r. Mała gastronomia 4. czerwiec/2010r. Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym 5. lipiec/2010r. Profesjonalny sprzedawca 6. sierpień/2010r. oraz wrzesień/2010r. Obsługa komputera 7. sierpień/2010r. oraz wrzesień/2010r. Świadczenie usług opiekuńczych 8. sierpień/2010r. oraz wrzesień/2010r. Warsztaty psychologiczne WYMAGANIA OGÓLNE: 1. Określone kursy i szkolenia naleŝy przeprowadzić w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu jaki obejmuje kurs czy szkolenie. 2. Zajęcia na szkoleniu powinny zaczynać się nie wcześniej niŝ o godzinie 8.00, kończyć nie później niŝ o godzinie i trwać 7-8 godzin dziennie, w systemie tygodniowym (tj. od poniedziałku do piątku) 3. Kursy prowadzone musza być na terenie miasta Jastarnia 4. W zakres kursu ma wchodzić przeszkolenie z zakresu bhp i p. poŝ. 5. Wykonawca musi być wyposaŝony w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. 6. Wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykładają. 7. Szkolenie lub kurs winno zakończyć się wydaniem: a. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz.216). b. zaświadczenia lub certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

6 logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 8. KaŜdy uczestnik powinien otrzymać zestaw pomocy dydaktycznych, które pomogą mu opanować omawiane zagadnienia. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń, kursów w trakcie ich realizowania. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: proponowaną stawkę brutto za godzinę zajęć, koszt brutto materiałów szkoleniowych w przeliczeniu na jedna osobę (wymienić jakie) koszt brutto obiadu na jedną osobę ( zupa, danie drugie i kompot) wraz z przykładowym menu, koszt brutto poczęstunku kawowego, składającego się z kawy, herbaty, soków lub wody mineralnej, ciastek lub ciasta. CV wykładowcy z opisanym doświadczeniem zawodowym w wyŝej wymienionej tematyce szkolenia. KRYTERIUM WYBORU OFERT: Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie Wykładowcy w wyŝej wymienionej tematyce szkolenia Dokładne terminy szkoleń będą ustalone w dalszym postępowaniu, czyli po wyborze Wykonawcy. Liczba godzin szkoleń oraz osób uczestniczących w szkoleniach moŝe ulec zmianie. O wyborze jednej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Oferenta, a rozstrzygnięcie zostanie umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni adres strony: Ofertę proszę dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni, przy ul. Portowa 24, Jastarnia lub przesłać faksem na numer : (58) lub na e- mail: do dnia r. KIERWONIK MOPS BARBARA KOSS

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty. ul. Kozia 15 / 22-425 Grabowiec Tel./fax. 846512260 Adres e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl Znak sprawy:pokl 3/2014 Grabowiec, 04.09.2014 r.. (nazwa potencjalnego wykonawcy) Zapytanie ofertowe 1. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo