na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)"

Transkrypt

1 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej zaprasza do składania oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej kwoty Euro, dotyczącego wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uzupełniających wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz 1 kwalifikacyjnego kursu zawodowego. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. kurs na magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego dla 1 osoby. Uczestnik posiada wykształcenie zawodowe. a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. b. Kurs powinien obejmować m.in. prezentację i naukę obsługi komputerowych programów użytkowych w magazynie, wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej, typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych, wiadomości o dozorze technicznym. 2. kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 2 osób. Uczestniczki posiadają wykształcenie podstawowe. a. Kurs w wymiarze minimum 30 godzin, prowadzony w trybie dziennym lub wieczorowym. b. Kurs powinien składać się z części teoretycznej (zagadnienia prawne, zasady instalacji kas) i praktycznej (obsługa kasy i nauka fakturowania). Kurs ma na celu przyuczenie do wykonywania pracy sprzedawcy z obsługą komputera, kasy fiskalnej, drukarki oraz terminalu kart płatniczych. 3. kurs j. angielskiego dla 2 osób. a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. b. Poziom kursu dostosowany do uczestnika, nauczanie indywidualne. c. Możliwość samodzielnego wyboru dni i godzin nauczania. 4. kurs obsługi komputera dla 2 osób. a. Kurs w wymiarze minimum 50 godzin. b. Kurs powinien obejmować zapoznanie uczestnika z budową oraz obsługą komputera, obsługę programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint), podstawową obsługę Internetu (wyszukiwanie informacji, zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej) 5. kurs florystyczny dla 1 osoby.

2 a. Kurs w wymiarze minimum 50 godzin. b. Kurs zaawansowany/ii stopnia (jako że uczestniczka ukończyła szkołę z tej dziedziny). c. Kurs powinien zawierać elementy florystyki komunijnej, ślubnej, żałobnej, aranżacja kwiaciarni, projektowanie wystaw i ekspozycji oraz zagadnienia marketingu/reklamy wyrobów i usług florystycznych. d. Koszt kursu powinien zawierać wszelkie materiały szkoleniowe oraz materiał florystyczny (rośliny, akcesoria) niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. 6. kurs na spawacza metodą MAG dla 1 osoby. a. Kurs w wymiarze minimum 120 godzin. b. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego, powinien obejmować m.in. wiedzę z zakresu technik spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, podstawy bhp i ochrony ppoż. oraz szkolenie praktyczne. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednio wyposażone hale ćwiczeniowe i sale wykładowe oraz bezpłatny egzamin zewnętrzny. 7. kurs na operatora koparko-ładowarki klasa III, wszystkie typy dla 2 osób. a. Kurs w wymiarze minimum 120 godzin. b. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP przy obsłudze koparekładowarek, spycharek, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparek-ładowarek, spycharek, technologia robót, zajęcia praktyczne 8. 2 kursy podnoszące kwalifikacje fizjoterapeuty a. kurs terapii manualnej Mulligan Concept moduł A i B b. kurs badania i terapii stawów skroniowo-żuchwowych 9. kwalifikacyjny kurs zawodowy na technika urządzeń i systemów energii odnawialnej a. Kurs w wymiarze minimum 1350 godzin b. Kształcenie powinno się odbywać w systemie zaocznym. c. Program kształcenia powinien obejmować m.in. podstawy energetyki, wiedzę nt. systemów energetyki odnawialnej, technologii, wymaganej dokumentacji technicznej, informacje nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz język angielski zawodowy. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI: W ramach usługi oferent zapewnia w stosunku do każdego kursu: 1) wykwalifikowaną kadrę 2) salę szkoleniową 3) niezbędne materiały i sprzęt 4) ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków 5) prowadzenie listy obecności uczestnika a następnie przekazanie jej zmawiającemu 6) wydanie zaświadczenia / certyfikatu o ukończeniu kursu, które powinny być oznaczone logotypami EFS POKL (w tym zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego/zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z 9 i 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.)

3 7) realizację kursu na terenie Warszawy lub poza Warszawą w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Michałowice w linii prostej 8) transport do miejsca realizacji szkolenia w sytuacji gdy miejsce znajduje się powyżej 2,5 km od najbliższego przystanku transportu zbiorowego. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do końca realizacji przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do dnia SPOÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny ofert ważnych i spełniających wymogi postępowania odrębnie dla każdego rodzaju kursu, na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium cena brutto 60 pkt 2. Kryterium miejsce kursu 40 pkt Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium 1 cena) wynosi 60. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium 2 miejsce kursu) wynosi 40. Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane następująco: Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu jednym środkiem transportu zbiorowego np WKD - 40 pkt. Michałowice (al. Powstańców Warszawy 1, Reguły) z możliwością dojazdu kolejką WKD a następnie innym środkiem transportu zbiorowego do 15 minut jazdy - 30 pkt. następnie innym środkiem transportu zbiorowego powyżej 15 minut do 30 minut - 20 pkt. następnie środkiem innego transportu zbiorowego w czasie powyżej 15 do 30 minut, z jedną przesiadką - 10 pkt. następnie środkiem innego transportu zbiorowego powyżej 30 minut do 45-5 pkt. następnie środkiem innego transportu zbiorowego powyżej 45 minut- 0 pkt. Oferowaną cenę należy przedstawić w sposób określony w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent w stosunku do wybranych kursów może podać tylko jedną cenę (określoną w PLN) oddzielnie dla każdego kursu. Z oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów za dany kurs będzie podpisana umowa a rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu kursu i podpisaniu protokołu odbioru, którego podstawa będzie przekazanie list obecności oraz kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu.

4 Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, określone w zakresie usługi.. Oferent w formularzu oferty podaje cenę wskazanego kursu na osobę uwzględniającego wszystkie ww. elementy. Oferent musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. SKŁADANIE OFERT: Ofertę sporządzoną wg wzoru należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA zorganizowanie i przeprowadzenie kursów o charakterze zawodowych dla uczestników projektu systemowego Aktywnie do rozwoju w siedzibie GOPS położonej w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1 w pok. 7 (parter) lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Michałowice do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem GOPS z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: Iwona Radzimirska kierownik GOPS

5 OFERTA Załącznik 1 Ja niżej podpisany(a)... działając w imieniu i na rzecz... (nazwa firmy )... (adres siedziby firmy,) nr NIP, nr tel., mail. Numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam (my) niniejszą ofertę na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów o charakterze zawodowym dla uczestników projektu systemowego Aktywnie do rozwoju Lp. kol. 1 Nazwa oferowanego kursu Proponowane miejsce realizacji kursu Cena jednostkowa w PLN kursu za osobę Liczba godzin oferowanego kursu kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 Środek transportu i czas dojazdu z siedziby zamawiajcego 2 Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający za zorganizowanie i przeprowadzeni kursu/ów (zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym). Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem złożonej oferty w stosunku do wybranego kursu i zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym.

6 (czytelny podpis Wykonawcy lub podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). (miejscowość i data)

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo