MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Obowiązuje od IV kwartału 2013 r. dla Planów Działań składanych na rok 2013 i na kolejne lata Aktualizacja Warszawa, wrzesień 2013 r. 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Używane skróty... 3 Słowniczek Informacje wstępne Wnioskowanie do pomocy technicznej PO IG Zasady kwalifikowalności operacji i wydatków w ramach PT PO IG Wydatki niekwalifikowalne Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych Finansowanie kosztów administracyjnych spotkań, konferencji, seminariów/warsztatów oraz szkoleń Finansowanie kosztów zatrudnienia Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji Zasady rozliczania wydatków ponoszonych w ramach działania 9.2 kwalifikowalnych w całości lub częściowo Szczegółowe zasady kwalifikowania i rozliczania wydatków za usługi telekomunikacyjne i internet Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z najmem, eksploatacją i remontem pomieszczeń biurowych Działanie 9.3 Informacja i promocja Działanie 9.4 Ewaluacja Tryb składania i zatwierdzania Planów Działań (wniosków o dofinansowanie) Lista wskaźników dla Priorytetu Pomoc Techniczna PO IG Zalecenia dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych poniżej 14 tys. Euro Tryb sprawozdawczości i rozliczania wniosków o płatność

3 Używane skróty DKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego GR Grupy Robocze powoływane przez Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IP Instytucja Pośrednicząca IW Instytucja Pośrednicząca II stopnia/instytucja Wdrażająca IZ PO IG/IZ Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka KM PO IG Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PD Plan Działań PO Programy Operacyjne PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna POT Polska Organizacja Turystyczna PT PO IG Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata Uszczegółowienie PO IG Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka WB Wydział Budżetu (w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) WPT Wydział Pomocy Technicznej (w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) 3

4 Słowniczek Decyzja o przyznaniu dofinansowania decyzja na podstawie której zostaje przyznane dofinansowanie ze środków pomocy technicznej PO IG, określająca prawa i obowiązki wnioskodawcy wynikające z uzyskanego dofinansowania projektu z pomocy technicznej PO IG zwana decyzją o dofinansowaniu. Decyzja obowiązuje IZ (w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z IZ- może dotyczyć przyznania przez IP dofinansowania dla IW). Plan Działań dokument przygotowywany przez IZ, IP, IW na realizację własnych projektów na wzorze opracowanym przez IZ, na który składa się część zasadnicza (formularz Planu Działań; inaczej wniosek o dofinansowanie Projektu) oraz wymagane załączniki; Projekt należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w Planie Działań i załącznikach, realizowane przez beneficjenta pomocy technicznej PO IG; Sprawozdanie z realizacji projektu część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu; Porozumienie o dofinansowanie projektu porozumienie zawarte pomiędzy instytucjami występującymi w systemie wdrażania PO IG w przypadku, gdy instytucja otrzymująca dofinansowanie jest państwową jednostką budżetową oraz porozumienie zawierane pomiędzy IZ a IP na podstawie którego zostaje przyznane dofinansowanie ze środków pomocy technicznej PO IG, porozumienie określa prawa i obowiązki wnioskodawcy wynikające z uzyskanego dofinansowania projektu z pomocy technicznej PO IG, zwane porozumieniem o dofinansowanie ; Umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzy IZ a POT oraz IP a IW na podstawie której zostaje przyznane dofinansowanie ze środków pomocy technicznej PO IG, określająca prawa i obowiązki wnioskodawcy wynikające z uzyskanego dofinansowania projektu z pomocy technicznej PO IG, zwana umową o dofinansowanie ; Wniosek o dofinansowanie por. Plan Działań; Wniosek o płatność należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność, o którym mowa w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 1, sporządzony według wzoru przygotowanego w zakresie pomocy technicznej PO IG przez IZ, który może dotyczyć rozliczenia wydatków poniesionych ze środków publicznych, wnioskowania o refundację części lub całości wydatków sfinansowanych przez Beneficjenta, otrzymania lub rozliczenia zaliczki oraz przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu, zwany dalej wnioskiem o płatność ; Wnioskodawca Instytucja uprawniona do przedkładania wniosku o dofinansowanie projektu z pomocy technicznej PO IG do właściwej instytucji uprawnionej do przyznania dofinansowania. W systemie pomocy technicznej PO IG uprawnionymi do składania samodzielnych wniosków o dofinansowanie są: IZ, IP, IW. Wnioskodawca jest jednocześnie Beneficjentem; Wydatek kwalifikowalny wydatek poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją operacji współfinansowanej z pomocy technicznej, zgodnie z warunkami określonymi 1 Treść wszystkich wytycznych wymienionych w porozumieniu/umowie/decyzji o dofinansowanie oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: oraz 4

5 w Instrukcji, który kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocy technicznej w trybie określonym w porozumieniu/umowie lub decyzji o dofinansowanie; Wydatek niekwalifikowalny wydatek nie kwalifikujący się do refundacji ze środków przeznaczonych na pomoc techniczną. 5

6 1. Informacje wstępne System udzielania wsparcia z PT PO IG i przygotowane dokumenty muszą być zgodne z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz postanowieniami PO IG, Uszczegółowieniem PO IG, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz innymi wymogami określonymi przez IZ w odrębnych dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej do których należą: Wzór Planu Działań wraz z załącznikami (PD); Instrukcja wypełniania Planu Działań w zakresie realizacji projektu w ramach IX priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , zwana umową o dofinansowanie ; Porozumienie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , zwane porozumieniem o dofinansowanie ; Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Projektu realizowanego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (obowiązująca IZ PO IG); Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz z załącznikami, zwany dalej wnioskiem o płatność ; Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instrukcja Wykonawcza IZ PO IG ma na celu uszczegółowienie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w odniesieniu do PT PO IG. Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady oraz sposób realizacji działań i projektów w ramach PT PO IG, tj. tryb postępowania w zakresie przygotowania, składania, oceny i realizacji PD. IZ PO IG w uzasadnionych przypadkach może wydać opinię mającą na celu uszczegółowienie, doprecyzowanie bądź zmianę zapisów niniejszego dokumentu. W takim przypadku o dokonanej zmianie IZ PO IG informuje IP oraz IW. Wszelkie zmiany dokonane w tym trybie będą uwzględnianie w Instrukcji Wykonawczej do pomocy technicznej PO IG przy jej najbliższej aktualizacji. 2. Wnioskowanie do pomocy technicznej PO IG W systemie pomocy technicznej PO IG instytucjami udzielającymi dofinansowania środków pomocy technicznej PO IG są: 1. Instytucja Zarządzająca PO IG przyznająca dofinansowanie na wydatki własne, Instytucji Pośredniczących (w tym z wkładem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania IW, jeżeli funkcjonują w jednej instytucji) oraz POT 2. Instytucje Pośredniczące - przyznające dofinansowanie na wydatki Instytucji Wdrażających, również z komponentem wsparcia dla RIF i innych instytucji ze 6

7 wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG na podstawie podpisanego porozumienia/umowy. Wskazane wyżej instytucje odpowiedzialne za przyznanie dofinansowania są zobowiązane do przyjmowania, weryfikacji i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie od Wnioskodawców. Uprawnieni wnioskodawcy: IZ, IP, IW składają samodzielnie wnioski o dofinansowanie w postaci PD przygotowywanych wg opracowanego przez IZ wzoru, zgodnie z Instrukcją wypełniania Planu Działań w zakresie realizacji projektu w ramach 9 priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pomoc Techniczna. Polska Organizacja Turystyczna pełniąca funkcję IW, ze względu na umowę na wdrażanie działania 6.4 PO IG zawartą z IZ PO IG składa wszystkie dokumenty związane z pomocą techniczną PO IG bezpośrednio do IZ. Maksymalny udział środków EFRR w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Należy dążyć do zachowania ww. poziomu dofinansowania. W trakcie realizacji projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, które zostały określone w PD. Bez konieczności uzyskania zgody instytucji przyznającej dofinansowanie możliwe są przesunięcia do 25% kwoty przypadającej na każdą zmienioną kategorię w Planie Działań, w tym te z której oraz do której następuje przesunięcie. Przesunięcia między kategoriami wydatków powyżej 25% mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą instytucji przyznającej dofinansowanie. Podobna zasada dotyczy wskaźników realizacji Planu Działań. Bez konieczności uzyskania zgody instytucji przyznającej dofinansowanie możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wartości maksymalnie o 25%. Zmiany przekraczające wartość powyżej 25% mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą instytucji przyznającej dofinansowanie. Wysokość dostępnych środków dla poszczególnych wnioskodawców jest określona na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez IP i podległych IW oraz POT zweryfikowanego i zatwierdzonego przez IZ z zastosowaniem następujących głównych kryteriów: 1) Stopnia zaangażowania danej instytucji w realizację PO IG oszacowywanego na podstawie: - liczby wdrażanych działań PO IG (poza działaniami wdrażanymi w postaci projektu systemowego); - wielkości zatrudnienia; 2) Dotychczasowego wykorzystania środków. W związku ze szczególnymi osiągnięciami we wdrażaniu działań, które są uzależnione przede wszystkim od stopnia realizacji zadań określonych w odrębnych dokumentach, takich jak prognozy kontraktacji, prognozy płatności, plany wydatków, opracowywane przez IZ lub zatwierdzane przez Radę Ministrów, IK NSRO bądź Komisję Europejską, IZ może zadecydować o dodatkowym podziale alokacji (np. z oszczędności wynikających z realizowanych projektów) dla tych instytucji, po wcześniejszej ocenie kwalifikowalności planowanych wydatków. Szczegółowe zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie określone są w Instrukcji wypełniania Planu Działań w zakresie realizacji projektu w ramach 9 priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pomoc Techniczna; 7

8 Obowiązki Instytucji wynikające z realizacji decyzja/porozumienie/umowa o dofinansowanie. projektów pomocy technicznej określa 2.1 Zasady kwalifikowalności operacji i wydatków w ramach PT PO IG PT PO IG przeznaczona jest na zasadach określonych w niniejszej Instrukcji dla następujących podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania, wdrażania, monitorowania, kontroli, promocji i oceny PO IG: 1) IZ PO IG; 2) IP PO IG; 3) IW PO IG 4) KM PO IG; 5) Grup Roboczych; 6) Innych instytucji zaangażowanych w realizację PO IG (w tym RIF), instytucji realizujących czynności techniczne w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz, w szczególnych przypadkach, za zgodą IZ PO IG, instytucji realizujących projekty indywidualne, w zakresie wydatków związanych z wdrażaniem danego działania z osi priorytetowych 1 8, ale tylko w przypadku ponoszenia kosztów przez IP. Zgodnie z zasadą komplementarności, beneficjenci uprawnieni do korzystania z komponentów PT w ramach pozostałych programów operacyjnych nie mogą otrzymać wsparcia ze środków PT PO IG w zakresie, w którym są uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach działań PT innych programów operacyjnych lub PO PT. Tabela 1. Beneficjenci uprawnieni do korzystania z poszczególnych typów działań w ramach POIG. Typy działań/ Instytucje IZ PO IG IP PO IG IW sektora administracji rządowej 2 IW spoza sektora administracji rządowej 3 w zakresie działań nie objętych dofinansowaniem z POPT Wynagrodzenia X Podnoszenie kwalifikacji pracowników X X X X Koszty administracyjne i organizacyjne X X X X 2 Przez IW sektora administracji rządowej rozumie się IW będące ministerstwami. 3 IW uprawnione są do ponoszenia wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków PT PO IG Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych instytucji realizujących czynności techniczne związane z wdrażaniem PO IG. Przez IW spoza sektora administracji rządowej rozumie się IW nie będące ministerstwami. 8

9 Typy działań/ Instytucje IZ PO IG IP PO IG IW sektora administracji rządowej 2 IW spoza sektora administracji rządowej 3 w zakresie działań nie objętych dofinansowaniem z POPT Koszty wyposażenia biurowego i informatycznego X X X X Koszty funkcjonowania komitetów, grup roboczych oraz innych zespołów X X X X Koszty wsparcia eksperckiego X X X X Koszty zamknięcia pomocy X X X X Koszty programowania przyszłych interwencji strukturalnych X X X X Ewaluacja (lata ) X X X X Archiwizacja X X X X Koszty wyboru projektów X X X X Promocja i informacja X X X X x - oznacza, że dana instytucja może otrzymać wsparcie z PT PO IG na dany typ projektów Zasady kwalifikowania wydatków i kategorie wydatków zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka nie mają zastosowania do wydatków w ramach PT PO IG. W ramach PT PO IG kwalifikowalne są wydatki bezpośrednio związane z realizacją PO IG, tj. z wykonywaniem czynności związanych z wdrażaniem na rzecz beneficjentów działań opisanych w PO IG. Za kwalifikowalne ze środków PT PO IG uznane będą wydatki, które zawierają się w kategoriach określonych w PD, są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały faktycznie poniesione oraz udokumentowane i zatwierdzone przez IZ. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego instytucji. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy wraz z dowodami zapłaty. Ze względu na fakt, iż poszczególne kategorie wydatków w PD są sformułowane w sposób ogólny, zatwierdzenie Planu Działań przez IZ PO IG nie oznacza uznania za kwalifikowalne wszystkich wydatków poniesionych w trakcie jego realizacji. Weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest na poszczególnych etapach realizacji, rozliczania i kontroli realizacji PD. 9

10 W przypadku wątpliwości co do uznania wydatku za kwalifikowalny ostateczną decyzję w sprawie kwalifikowalności podejmuje IZ PO IG, która reguluje i rozstrzyga kwestie horyzontalne, wspólne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO IG. Wydatki niekwalifikowalne ustalone są w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Dodatkowo IZ PO IG w celu zapewnienia przejrzystości realizacji i rozliczania Planów Działań ustaliła listę wydatków niekwalifikowalnych (rozdz ) Wydatki niekwalifikowalne Poniższa lista wydatków niekwalifikowalnych w pomocy technicznej PO IG nie ma charakteru zamkniętego, stanowi wykaz najczęściej pojawiających wydatków niekwalifikowalnych. Nieumieszczenie wydatku na liście nie gwarantuje uznania jego kwalifikowalności. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje IZ PO IG. Wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach pomocy technicznej PO IG są w szczególności: 1) Wydatki związane z zatrudnieniem: składka na PFRON; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; świadczenie urlopowe 4 ; wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalno rentowe; zasiłek chorobowy; zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, opiekuńczy wyrównawczy); zasiłki finansowane z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny); koszty badań okresowych i wstępnych; koszty usług medycznych; koszty abonamentu sportowo-rekreacyjnego; dopłata do okularów; bony towarowe, żywieniowe dla pracowników; wynagrodzenie za wykonywanie przez pracowników instytucji wdrażających PO IG zadań zleconych na rzecz instytucji w której są zatrudnieni. 2) Wydatki związane z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń remonty budynków zwiększające ich dotychczasowy standard, w tym w szczególności: renowacja elewacji, naprawy dachu; montowane na stałe grzejniki, instalowana na stałe klimatyzacja lub klimatyzatory, w przypadku gdy budynek nie jest własnością wnioskodawcy; usługi modernizacji i remontów sieci, które zwiększają wartość instalacji sieciowej; 4 Przez świadczenie urlopowe rozumie się np. świadczenie określane jako wczasy pod gruszą lub inne formy finansowania wypoczynku finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również inne formy wypłaty dokonywane z tego funduszu (bony żywieniowe, dopłaty do stołówki itp.). 10

11 wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych przeciągu 10 lat poprzedzających datę rozpoczęcia realizacji Planu Działania; wydatki poniesione na sprzęt i wyposażenie niezwiązane bezpośrednio z pracą merytoryczną biura (w szczególności wyposażenie kuchni - czajniki, ekspresy do kawy, odkurzacze); zakup naczyń kuchennych, w szczególności: sztućców, szklanek, talerzy, kubków, wyposażenie apteczki. 3) Inne wydatki związane ze wsparciem instytucji a)wydatki na bieżącą działalność instytucji: usługi związane z posiadaniem lub własnością nieruchomości, np. opłaty za nadzór urządzeń technicznych, czyszczenie kominów, kontrola urządzeń i systemu monitorowania oraz konserwacja i przeglądy urządzeń, obsługa i konserwacja centrali i sieci teleinformatycznej; konserwacja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby całej instytucji; elektroniczna ewidencja wejść i wyjść pracowników; zakup kart wejściowych do budynku; deratyzacja i dezynsekcja; ochrona budynku, jeśli jej koszty są ponoszone niezależnie od funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za realizację instrumentów strukturalnych b) Ubezpieczenia, podatki i opłaty: ubezpieczenie na życie pracowników; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności; wydatki związane z umową leasingu, w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, opłaty ponoszone w związku z przeniesieniem prawa własności z leasingodawcy na leasingobiorcę; koszty leasingu, w którym efektem końcowym będzie przeniesienie prawa własności z leasingodawcy na leasingobiorcę w całości stanowią wydatek niekwalifikowany; opłaty za wypisy z hipoteki; podatek od nieruchomości; opłaty za wieczyste użytkowanie jeśli byłyby ponoszone niezależnie od wdrażania w PO IG; wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (np. koszty postępowania, koszty procesu) z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem środków o których mowa w art. 169, art 189 i art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych; koszt podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (;(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) koszt podatku VAT w przypadku szkoleń będących usługą kształcenia i finansowanych w całości ze środków publicznych, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) odsetki od pożyczek 11

12 podatek od środków transportu; opłaty z tytułu ochrony środowiska naturalnego; opłaty notarialne i sądowe; podatek leśny; podatek rolny. c) Inne wydatki: finansowanie kosztów zakupu środków transportu, nieruchomości, gruntów oraz infrastruktury, w szczególności technicznej (np. zaopatrzenie w energię, prąd, wodę, kanalizację) oraz transportowej (np. drogi, chodniki); amortyzacja nieruchomości 5 ; wydatki ponoszone na systemy zarządzania jakością np. ISO; finansowanie działań dotyczących audytu wewnętrznego jednostki; wydatki na ulepszanie środków transportu; zakup tablic rejestracyjnych; studia wyższe, studia doktoranckie, studia MBA; wydatki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla pracowników, wykonujących swoje obowiązki na stanowiskach pracy oraz przeznaczonych na indywidualne spotkania z beneficjentami; koszty użytkowania telefonów prywatnych, nawet jeśli są używane dla celów służbowych; dodatek mieszkaniowy dla pracowników instytucji; finansowanie kosztów miejsca parkingowego w miejscu pracy; opłaty manipulacyjne (np. dopłata za bilet kolejowy u konduktora, opłata za zmianę rezerwacji biletu lotniczego itp.), chyba, że wynikają ze szczególnie uzasadnionych okoliczności, potwierdzonych pisemnie, i zostaną zaakceptowane przez instytucję udzielającą dofinansowania Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania W ramach działania przewiduje się w szczególności realizację następujących operacji: wykonanie ekspertyz, studiów, ocen oraz doradztwo, w zakresie zadań związanych z realizacją PO IG; finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją i ewaluacją PO IG; organizacja spotkań roboczych, programowych oraz konsultacyjnych IZ, IP oraz IW; tłumaczenia; wzmocnienie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację PO IG, oddelegowanie pracowników, zwiększenie poziomu zatrudnienia; 5 Nie dotyczy przypadków, w której dokonano zakupu pomieszczeń biurowych. Kosztem kwalifikowalnym są koszty amortyzacji w okresie realizacji programu proporcjonalnie do wykorzystania pomieszczeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu instrumentów strukturalnych 12

13 zapewnienie funkcjonowania komitetów, grup roboczych oraz innych zespołów, w tym oceniających projekty; podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych; szkolenia dla członków KM PO IG, innych komitetów, grup roboczych i innych zespołów oceniających; pozyskiwanie odpłatnych danych statystycznych w związku z realizacją PO IG; przeprowadzenie audytu zewnętrznego (organizacyjnego i finansowego) przez niezależną firmę audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w IZ; prowadzenie kontroli systemowych w IP i IW; prowadzenie kontroli realizacji projektów i prawidłowości realizacji przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektu; finansowanie procesu przygotowania operacji w ramach EFRR w okresie w zakresie wynikającym z celów przyjętych dla programu operacyjnego dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw; finansowanie zamknięcia pomocy udzielonej w ramach SPO-WKP, w szczególności w zakresie ewaluacji, monitorowania i kontroli; usługi zapewniające właściwą archiwizację dokumentacji Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych W ramach PT PO IG można uzyskać dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które nie są finansowane ze środków PO PT. Instytucja ubiegająca się o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników z pomocy technicznej zobowiązana jest do posiadania odpowiednich zasad/procedur w formie pisemnej regulujących kwestie dofinansowywania form szkoleniowych pracowników ze środków publicznych. Pracownicy mogą być kierowani do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kwalifikowalnych z pomocy technicznej na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich pracowników w poszczególnych instytucjach. Finansowanie form szkoleń dla pracowników IZ, IP, IW, RIF 6, członków KM PO IG oraz członków innych grup roboczych, zespołów powołanych przez IZ, IP, IW możliwe jest w ramach działania 9.1 Wsparcie zarządzania, natomiast refundacja szkoleń dla potencjalnych oraz aktualnych beneficjentów Programu jest możliwa w ramach działania 9.3 Informacja i promocja. W ramach tej formy pomocy można uzyskać w szczególności dofinansowanie na : szkolenia wraz z kosztami uzyskania certyfikatów i egzaminów pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny/zaliczenia, studia podyplomowe, kursy językowe wraz z kosztami egzaminów i certyfikatów pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny. 6 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w RIF będzie stanowiło wydatek kwalifikowany w sytuacji ustalenia formy i zakresu szkoleń pomiędzy PARP, IP oraz zatwierdzenia przedmiotowych ustaleń przez IZ. 13

14 Dofinansowanie kosztów udziału w egzaminach i uzyskania certyfikatów, które są przeprowadzane po zakończeniu szkolenia w celu potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w trakcie szkolenia, jest możliwe wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu i uzyskania certyfikatu. Dofinansowane mogą być szkolenia pracowników zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO IG, uprawnionych do uzyskania wsparcia w ramach PT PO IG, w zakresie np. wyboru i oceny projektów, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków i innych zagadnień związanych z wykonywaniem przez pracowników zadań w zakresie wdrażania PO IG. Możliwe jest również dofinansowanie w całości kosztów udziału w poszczególnych szkoleniach, studiach podyplomowych i innych formach podnoszenia kwalifikacji bezpośrednio związanych z PO IG pracowników, którzy zajmują się wdrażaniem PO IG w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale nie mniejszym niż 0,3 etatu, pod warunkiem potwierdzenia spełniania powyższego warunku w opisie stanowiska zarówno w odniesieniu do zakresu, jak i wymiaru zaangażowania. W przypadku szkoleń o tematyce związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych, na które kierowani są pracownicy uczestniczący we wdrażaniu więcej niż jednego Programu Operacyjnego, finansowanie szkolenia w całości z PO IG jest możliwe, jeżeli wymiar zaangażowania pracownika we wdrażanie PO IG jest większy niż w pozostałe Programy. W pozostałych sytuacjach dozwolone jest finansowanie kosztów szkolenia z PO IG w części, zgodnie z wykazanym zaangażowaniem. Instytucja upoważniona do zatwierdzania wydatków z pomocy technicznej może w celu potwierdzenia przydatności szkolenia do wdrażania PO IG, wymagać od dyrektora nadzorującego pracownika kierowanego na szkolenie, potwierdzenia niezbędności szkolenia do wdrażania PO IG. Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności będzie dokonana na etapie weryfikacji wniosku o płatność, a następnie kontroli projektu. Wydatkiem kwalifikowalnym są również zakupy materiałów dydaktycznych (np. zakup podręczników do nauki języków obcych, itp.). Tematyka studiów podyplomowych powinna mieć związek z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Kursy językowe dofinansowane z PT PO IG mogą obejmować tylko języki oficjalne Unii Europejskiej, ale zawsze zgodnie z prowadzoną przez daną instytucję polityką szkoleniową, wiążącą dla wszystkich jej pracowników. Uzyskanie dofinansowania na różne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie PO IG jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: 1) Wszystkie formy doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników kwalifikowalne z pomocy technicznej powinny dotyczyć zdobywania przez pracowników ww. instytucji wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia wysokiej efektywności zarządzania i wdrażania PO IG w ramach zadań składających się na podane w opisie stanowiska zaangażowanie pracownika w Program. Błędem jest kwalifikowanie wszystkich kosztów szkoleń pracowników o zaangażowaniu minimum 30% bez potwierdzenia bezpośredniego związku szkolenia z zadaniami wypełnianymi przy wdrażaniu Programu; 2) Z pomocy technicznej nie mogą być kwalifikowalne szkolenia, na które pracownik byłby skierowany niezależnie od zaangażowania we wdrażanie Programu, np. dotyczące BHP, realizacji ustawy o służbie cywilnej, archiwizacji dokumentów, podstawowej obsługi komputera itp. Wynika to z konieczności respektowania zasady dodatkowości środków z Programu, które nie powinny zastępować finansowania 14

15 krajowego ale wspierać zdolności administracyjne w ściśle określonym obszarze wdrażania PO IG. 3) Instytucja kierująca podejmie starania w celu kontynuacji zatrudnienia pracownika, co umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w zakresie związanym z wdrażaniem PO IG. W odniesieniu do kosztownych form szkoleniowych dofinansowanych w wysokości 3 tys. złotych lub wyższej (liczone dla jednego przedsięwzięcia szkoleniowego dla jednego pracownika) np. studia podyplomowe, staże zagraniczne, niezbędne będzie udokumentowanie podjętych w tym zakresie działań. W celu realizacji powyższego, instytucja korzystająca ze środków PT PO IG na doszkalanie swojego pracownika, może zobowiązać pracownika do pokrycia kosztów szkolenia na wypadek rozwiązania umowy o pracę przed upływem stosownego okresu (jest to działanie zalecane i rekomendowane przez IZ). W takim przypadku, przyjęte rozwiązania powinny być spójne z zasadami kierowania na szkolenia przyjętymi przez tę instytucję. Nie jest możliwe finansowanie z pomocy technicznej udziału pracownika w studiach, stażach lub innych kosztownych formach szkoleniowych, jeżeli jest zatrudniony w kierującej instytucji na zastępstwo lub na czas określony, którego wymiar uniemożliwia zapewnienie zasady trwałości projektu PT PO IG. Kopie dokumentów potwierdzające ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym (np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia) lub innych form doskonalenia zawodowego powinny być dołączone do dokumentacji Projektu. Począwszy od 2014 roku studia podyplomowe, staże zagraniczne, aplikacje, których koszt dofinansowania wynosi 3 tys. zł lub więcej, mogą być kwalifikowalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez IZ i po uprawdopodobnieniu, że pracownicy uczestniczący w powyższych formach szkoleniowych będą uczestniczyć we wdrażaniu programu operacyjnego dotyczącego innowacyjności, badań naukowych oraz ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw Finansowanie kosztów administracyjnych spotkań, konferencji, seminariów/warsztatów oraz szkoleń W ramach PT PO IG mogą być finansowane w szczególności następujące koszty administracyjne spotkań, konferencji, warsztatów oraz szkoleń: wyżywienie; przejazdy; zakwaterowanie; wynajem sali; obsługa techniczna (np. sprzęt multimedialny i nagłośnienie, sprzątanie); delegacje służbowe; przygotowanie materiałów dydaktycznych; tłumaczenia; 15

16 wynagrodzenie ekspertów (w przypadku Grup Roboczych, KM PO IG, komisji oceny projektów). Koszty te mogą być finansowane z działania 9.1 Wsparcie zarządzania PO IG, jeśli dotyczą posiedzeń KM PO IG, Grup Roboczych ds. wyboru projektów, spotkań roboczych oraz konsultacyjnych IZ, IP i IW oraz szkoleń lub warsztatów dla pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem PO IG. W przypadku organizowania szkoleń dla potencjalnych i aktualnych beneficjentów lub konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych, koszty te finansowane są w ramach działania 9.3 Informacja i promocja PO IG. W przypadku wyjazdów zagranicznych, diety oraz limity kwotowe na noclegi dofinansowane będą w wysokości obliczonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 167 z późn. zm.). W przypadku wyjazdów krajowych refundacja poniesionych wydatków może nastąpić do kwoty 400 PLN na nocleg (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może by być zwiększona do 600 zł za nocleg po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia i zaakceptowaniu przez instytucję udzielającą dofinansowania) oraz do 300 PLN za przejazd w jedną stronę środkami komunikacji masowej. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, IZ może podjąć decyzję co do zwiększenia powyższego limitu, pod warunkiem pisemnego przedstawienia uzasadnienia takiego wydatku. Przez środki komunikacji masowej rozumiani są przewoźnicy organizujący przewozy grupowe, zarówno publiczni, jak i prywatni, o ile ceny biletów nie różnią się znacząco. Co do zasady, koszty przejazdów taksówką nie są wydatkiem kwalifikowalnym. Odstępstwo od reguły może wystąpić w szczególnych okolicznościach, pod warunkiem przedstawienia pisemnego uzasadnienia poniesienia wydatku zaakceptowanego przez instytucję udzielająca dofinansowania, np. gdy nie ma możliwości skorzystania z alternatywnego środka komunikacji lub gdy skorzystanie z komunikacji masowej uniemożliwia terminową realizację zadania. Dokumentem potwierdzającym przejazd taksówką jest rachunek. Paragon z kasy fiskalnej w szczególnych przypadkach może stanowić potwierdzenie przejazdu pod warunkiem dołączenia do wniosku o płatność oświadczenia o braku możliwości otrzymania rachunku za usługę przewozową. Możliwe jest również finansowanie kosztów przejazdu samochodem osobowym w celach związanych z realizacją PO IG. W przypadku użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty rozliczane są zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( (Dz. U. z 2002 Nr 27 poz. 271 z późn. zm.). W przypadku wykorzystania samochodów służbowych, za kwalifikowalne można uznać koszty używania samochodów w oparciu o zasady ustalone w danej instytucji w odniesieniu do wszystkich samochodów służbowych, ale tylko pod warunkiem zapewnienia przejrzystych zasad rozliczania i dokumentowania ponoszonych wydatków, w sposób nie budzący wątpliwości, że przejazd odbył się w związku z wdrażaniem PO IG (na podstawie kart ewidencji przebiegu pojazdu). Co do zasady, krajowe połączenia lotnicze są wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach PT PO IG. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, instytucja przyznająca dofinansowanie może podjąć decyzję o uznaniu powyższego wydatku za kwalifikowalny, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia takiego wydatku. Uzasadnienie powinno zawierać wiarygodne 16

17 przedstawienie efektywności kosztowej wydatku oraz potwierdzenie spełnienia następujących warunków: - wybór samolotu jako środka transportu dotyczy dalekich tras i wiąże się ze zmniejszeniem całkowitych kosztów delegacji oraz wyeliminowaniem bądź znacznym ograniczeniem liczby noclegów - czas podróży pociągiem klasy IC, EX, EIC, EC na planowanej trasie jest dłuższy niż 5 godzin. Ponadto IZ ustala następujące limity dzienne dofinansowania na usługi cateringowe: jedna przerwa kawowa 25 PLN/osobę, (maksimum 100 zł na dzień na osobę). zimny posiłek 70 PLN/osobę; obiad/lunch 120 PLN/osobę; kolacja 120 PLN/osobę; całodzienne wyżywienie 350 PLN/osobę. Wskazane limity dotyczące spotkań Grup Roboczych, KM PO IG, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów organizowanych zarówno w ramach działania 9.1 jak i 9.3 powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu kalkulacji kosztów. Dofinansowanie zimnego posiłku lub obiadu/lunchu przysługuje w sytuacji, gdy szkolenie, spotkanie itp. zaplanowano na minimum 3 godziny. W przypadku całodniowych, obejmujących minimum 8 godzin spotkań, seminariów, konferencji dopuszczalne jest finansowanie wszystkich elementów usługi cateringowej w kwocie nieprzekraczającej limitu dla całodniowego wyżywienia. W szczególnych sytuacjach powyższe limity mogą zostać zwiększone po uprzednim zatwierdzeniu przez IZ. Wydatki poniesione powyżej określonych limitów bez zgody IZ PO IG nie będą refundowane z PT PO IG Finansowanie kosztów zatrudnienia Finansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach PT PO IG będzie możliwe w przypadku, gdy beneficjent nie będzie mógł skorzystać ze środków PO PT (por. tabela nr 1 Beneficjenci uprawnieni do korzystania z poszczególnych typów działań w ramach POIG). Możliwe jest uzyskanie dofinansowania zatrudnienia pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, wykonujących czynności związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, audytem, kontrolą, oceną oraz promocją i informacją PO IG. oraz zatrudnienia pracowników wykonujących czynności związane z zamykaniem Programu SPO WKP. Pracownicy wykonujący zadania związane z obsługą sekretariatów w komórkach organizacyjnych realizujących ww. zadania traktowani są jako pracownicy bezpośrednio związani z wdrażaniem PO IG. Wynagrodzenia pracowników komórek obsługowych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem wykazania powiązania ich zadań z realizacją PO IG. W przypadku zaangażowania etatowego mniejszego niż 100%, finansowanie będzie proporcjonalne do rzeczywistego zaangażowania pracownika w realizację zadań kwalifikowalnych do wsparcia na danym stanowisku w danym roku, Informacja o rzeczywistym zaangażowaniu etatowym będzie przedstawiana wraz z wnioskiem o płatność. Uprawniony wnioskodawca składający PD na finansowanie wynagrodzeń dołącza oświadczenie o kwalifikowalności finansowanych stanowisk pracy. 17

18 W przypadku, gdy obowiązki pracownika dotyczą tylko w części realizacji PO IG, a pozostałe obowiązki dotyczą realizacji SPO-WKP, koszty wynagrodzeń tego pracownika mogą być w całości finansowane z PT PO IG. Kwalifikowalność stanowiska pracy jest sprawdzana na podstawie dołączonego do Planu Działań skróconego opisu stanowiska z wykazanym procentowym zaangażowaniem w realizację PO IG, tj. na podstawie opisanych obowiązków związanych z realizacją PO IG i SPO-WKP. Skrócony opis stanowiska musi być zgodny z pełnym opisem stanowiska przygotowanym na zasadach obowiązujących w instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu. Możliwe jest załączenie do Planów Działań kopii opisów przygotowanych wg wzorów stosowanych przez instytucje pod warunkiem, że zawierają zakres informacji wymaganych we wzorze skróconego opisu. Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia przy wniosku o płatność zaktualizowanych skróconych opisów stanowisk pracy (lub kopii opisów przygotowanych na wzorach obowiązujących w Instytucji) wówczas, gdy konieczność ich aktualizacji wynika ze zmian zakresu merytorycznego wykonywanych przez pracownika zadań. Zmiana w opisie dotycząca planowanego zaangażowania pracownika w PO IG/ SPO WKP nie pociąga za sobą konieczności przekazywania zaktualizowanej wersji opisu. Wnioskodawca powinien posiadać w swojej dokumentacji również aktualne opisy stanowisk pracowników, których wynagrodzenia nie są finansowane z pomocy technicznej PO IG, ale którzy są uwzględniani przy dofinansowaniu z PO IG innych zakupów lub usług, np. zakupu sprzętu, wynajmu powierzchni bądź biorą udział w szkoleniach finansowanych z PT PO IG. Ich prawidłowość będzie weryfikowana na etapie kontroli realizacji projektu. PT PO IG zapewnia finansowanie wynagrodzeń pracowników IW nie należących do sektora administracji rządowej (nie zlokalizowanych w ministerstwach) zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę oraz informację i promocję. Ze środków PT PO IG współfinansowane mogą być następujące elementy wynagrodzeń: wynagrodzenie zasadnicze ; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe, płacone przez pracodawcę; dodatek funkcyjny; dodatek stażowy; dodatek za stopień służbowy; dodatek zadaniowy 7 ; inne dodatki zgodne z przepisami prawa; składka na Fundusz Pracy; składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; nagrody i premie pod warunkiem, iż są przewidziane w regulaminie / zasadach wynagrodzeń danej instytucji i są udzielane pracownikom zaangażowanym w realizację PO IG na takich samych zasadach jak innym pracownikom instytucji; wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę; 7 Zgodnie z art. 88 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505) 18

19 ekwiwalent za urlop; dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowalne proporcjonalnie do okresu, w jakim pracownik wykonywał zadania związane z wdrażaniem PO IG oraz proporcjonalnie do zaangażowania etatowego we wdrażanie PO IG. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach umów cywilnoprawnych z osobami prawnymi lub fizycznym jest kwalifikowalne z PT PO IG w przypadku braku możliwości efektywnego zrealizowania zadania przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG w ramach umowy o pracę. Ze środków pomocy technicznej nie są kwalifikowane koszty umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami zaangażowanymi w realizację PO IG w jakimkolwiek stopniu i których wynagrodzenie jest jednocześnie współfinansowane z środków pomocy technicznej PO IG lub PO PT. Umowy cywilnoprawne z pracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG mogą być zawierane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody instytucji udzielającej dofinansowania na realizację przedmiotowych zadań oraz IZ. W ramach tej formy wsparcia mieści się również pokrycie kosztów utrzymania tzw. etatu kalkulacyjnego w instytucjach wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG w szczególności Regionalnych Instytucjach Finansujących. Elementy składowe etatu kalkulacyjnego stanowią koszty operacyjne ponoszone w związku z wdrażaniem PO IG. Koszty kwalifikowalne wchodzące w skład etatu kalkulacyjnego będą rozliczane proporcjonalnie do zaangażowania etatowego w realizację zadań związanych z PO IG. Koszty kwalifikowalne ze środków PT PO IG nie objęte etatem kalkulacyjnym mogą być ujęte w ramach odrębnych kategorii wydatków w składanych przez właściwe IP Planach Działań. Szczegółowe zasady dotyczące finansowania RIF zawarte zostały w Liście wydatków kwalifikowalnych w ramach etatu kalkulacyjnego finansowanych ze środków pomocy technicznej w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Należy pamiętać iż koszt etatu kalkulacyjnego może być finansowany wyłącznie w instytucjach wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG nie będące IZ, IP oraz IW, dlatego też tylko w tym przypadku możliwe jest np. finansowanie zakupu materiałów biurowych lub kosztów wynajmu w ramach działania 9.1, natomiast IP oraz IW rozliczają takie wydatki zgodnie z typami operacji możliwymi do finansowania w ramach poszczególnych działań PT PO IG. Czynności techniczne o których mowa, nie są tożsame z czynnością techniczną zdefiniowaną wg ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (metryczka, artykuł) Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji W ramach Działania 9.2 mogą być dofinansowane jedynie dostawy, zakupy oraz usługi niezbędne do efektywnego wdrażania PO IG. W ramach działania przewiduje się w szczególności realizację następujących operacji: 8 Zgodnie z art. 92 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505) oraz przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz z późn. zm.). 19

20 1) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, promocji, informacji, oceny i kontroli, w tym m.in.: zakup i instalacja sprzętu komputerowego; zakup i instalacja oprogramowania oraz licencji; zakup, instalacja i eksploatacja biurowego sprzętu elektronicznego; zakup i montaż mebli biurowych oraz sprzętów biurowych innych niż elektroniczne; zakup materiałów biurowych; zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz usług telekomunikacyjnych (koszt abonamentu oraz użytkowania urządzeń telekomunikacyjnych). 2) Koszt najmu, eksploatacji i remontu pomieszczeń biurowych. 3) Odpisy amortyzacyjne aktywów zakupionych oraz użytkowanych w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 9 4) Przygotowanie, rozbudowa oraz utrzymanie lokalnych systemów informatycznych monitoringu i kontroli oraz innych systemów informatycznych zapewniających sprawne wdrażanie programu. 5) Leasing operacyjny sprzętu biurowego oraz samochodów. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych będą mogły być uznane za koszt kwalifikowalny, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Począwszy od 2014 roku, z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu, nie jest możliwe kwalifikowanie wydatków związanych z zakupem środków trwałych, tj. w szczególności: sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz remontu. Zakup drobnych sprzętów może być kwalifikowanych wyłącznie po uzyskaniu zgody IZ. Materiały biurowe przeznaczone na działania związane z bieżącym wdrażaniem PO IG będą kwalifikowane na dotychczasowych warunkach Zasady rozliczania wydatków ponoszonych w ramach działania 9.2 kwalifikowalnych w całości lub częściowo Wydatki dokonywane w ramach działania 9.2 Wyposażenie instytucji w związku z wdrażaniem PO IG stanowią wydatek kwalifikowalny w 100 % lub częściowo, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami: 9 Nie dotyczy amortyzacji nieruchomości. 20

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1891/2012. z dnia 17 maja 2012 r.

Uchwała Nr 1891/2012. z dnia 17 maja 2012 r. Uchwała Nr 1891/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany Wykaz zmian wprowadzonych do PODRĘCZNIKA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 2013 (RPO WŁ) na mocy Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

Kwalifikowalność wydatków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Kwalifikowalność wydatków 1 Wydatek moŝe zostać uznany za kwalifikowalny w ramach POPT 2007-2013, jeŝeli spełnia warunki zawarte w: Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej Krajowych wytycznych

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych mgr Ewa Matejko Podstawy prawne dokumentacji wydatków z funduszy strukturalnych Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006 przekazuje kompetencje tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 27-213 29 września 214 r. Zasady wprowadzania wskaźników do KSI (SIMIK 7-13)...3 Projekty PT POIiŚ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ce realizacjr. ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące ce realizacjr. ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące ce realizacjr ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek moŝe zostać uznany za kwalifikowalny, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY BEZPOŚREDNIE (koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach, które są bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 w ramach umów dotacji 2 Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia warunki zawarte w: regulaminie konkursu dotacji; wniosku o udzielenie dotacji; umowie dotacji; Kwalifikowalność wydatków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Katalog kosztów kwalifikowanych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO WSKAŹNIKI PROGRAMOWE Wskaźniki produktu 1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (osoby) osoby

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy siódmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie wydatków

Kwalifikowanie wydatków INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kwalifikowanie wydatków Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2011 r. Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do finansowania / dofinansowania ze środków budżetu Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę RPD PT na miejscu naleŝy kierować się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

odpłatne korzystanie z aparatury,

odpłatne korzystanie z aparatury, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1664/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2010 r. Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków budżetu Miasta Gdańska w ramach zlecania

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych I Zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów w ramach III konkursu Core Organic Plus

Katalog kosztów w ramach III konkursu Core Organic Plus W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Zmiany w projektach Tryb wprowadzania zmian w projekcie: Opis sytuacji, która wymaga wprowadzenia zmian w projekcie, należy przesłać elektronicznie do opiekuna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 marca 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 marca 2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc techniczna w sektorze środowisko POIiŚ Trwałość projektów Rawa Mazowiecka, 26 marca 2012 r. 1 Pomoc techniczna w POIiŚ XIV Priorytet Pomoc Techniczna w ramach EFRR

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II:

Bardziej szczegółowo