Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013"

Transkrypt

1 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Aktualizacja Obowiązuje od III kwartału 2009 r. dla Planów Działań na 2009 r. 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Używane skróty... 3 Słowniczek Informacje wstępne Wnioskowanie do pomocy technicznej PO IG Zasady kwalifikowalności operacji i wydatków w ramach PT PO IG Lista wydatków niekwalifikowanych Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych Finansowanie kosztów administracyjnych spotkań, konferencji, seminariów/warsztatów oraz szkoleń Finansowanie kosztów zatrudnienia Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji Zasady kwalifikowania wydatków związanych z dostawą i zakupem wyposażenia oraz materiałów Zasady kwalifikowania wydatków za usługi telekomunikacyjne i internet Zasady kwalifikowania wydatków związanych z najmem, eksploatacją i remontem pomieszczeń biurowych Działanie 9.3 Informacja i promocja Działanie 9.4 Ewaluacja Tryb składania i zatwierdzania Planów Działań (wniosków o dofinansowanie) Lista wskaźników dla Priorytetu Pomoc Techniczna PO IG Tryb sprawozdawczości i rozliczania wniosków o płatność

3 Używane skróty DKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego GR Grupy Robocze powoływane przez Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IP Instytucja Pośrednicząca IW Instytucja Pośrednicząca II stopnia/instytucja Wdrażająca IZ PO IG Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka KM PO IG Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PD Plan Działań PO Programy Operacyjne PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna POT Polska Organizacja Turystyczna PT PO IG Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata Uszczegółowienie PO IG Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego WB Wydział Budżetu (w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) WPT Wydział Pomocy Technicznej (w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) 3

4 Słowniczek Plan Działań dokument przygotowywany przez POT, właściwe IP lub IZ na realizację własnych projektów na wzorze opracowanym przez IZ, na który składa się część zasadnicza (formularz Planu Działań; inaczej wniosek o dofinansowanie Projektu) oraz wymagane załączniki. Projekt należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w Planie Działań i załącznikach, realizowane przez beneficjenta pomocy technicznej POIG Sprawozdanie z realizacji projektu część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu; Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy IZ a IP/POT umowa zawarta między IZ a IP oraz IZ a POT, na podstawie której realizowany jest projekt współfinansowany z pomocy technicznej PO IG; Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy IP a IW umowa o dofinansowanie części Projektu, zawierana na podstawie art. 209 ustawy o finansach publicznych oraz Umowy o dofinansowanie pomiędzy IP i IZ, a właściwą IW, na podstawie której zostaje przyznane dofinansowanie ze środków pomocy technicznej PO IG, określająca prawa i obowiązki IW w zakresie realizowanej przez tę Instytucję części Projektu; Wniosek o dofinansowanie por. Plan Działań; Wniosek o płatność należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność, o którym mowa w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 1, sporządzony według wzoru przygotowanego w zakresie pomocy technicznej PO IG przez IZ, który może dotyczyć wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej, końcowej, rozliczenia wydatków oraz na podstawie którego jest przeprowadzana analiza postępu rzeczowego, tj. sprawozdawczość. Wydatek kwalifikowany wydatek poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją operacji współfinansowanej z pomocy technicznej, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji, który kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocy technicznej w trybie określonym w umowie lub decyzji o dofinansowanie. Wydatek niekwalifikowany wydatek nie kwalifikujący się do refundacji ze środków przeznaczonych na pomoc techniczną. 1 Treść wszystkich wytycznych wymienionych w umowie o dofinansowanie oraz ich zmiany są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 4

5 1. Informacje wstępne System udzielania wsparcia z PT PO IG i przygotowane dokumenty muszą być zgodne z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz postanowieniami PO IG, Uszczegółowieniem PO IG, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz innymi wymogami określonymi przez IZ w odrębnych dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej do których należą: Plan Działań wraz z załącznikami (PD); Instrukcja wypełniania Planu Działań w zakresie realizacji projektu w ramach IX priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , zwana umową o dofinansowanie ; Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Projektu realizowanego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (obowiązuje IZ); Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz z załącznikami zwany dalej wnioskiem o płatność ; Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instrukcja Wykonawcza IZ PO IG ma na celu uszczegółowienie zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej w odniesieniu do PT PO IG. Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady oraz sposób realizacji działań i projektów w ramach PT PO IG, tj. tryb postępowania w zakresie przygotowania, składania, oceny i realizacji PD. IZ PO IG w uzasadnionych przypadkach może wydać opinię mającą na celu uszczegółowienie, doprecyzowanie bądź zmianę zapisów niniejszego dokumentu. W takim przypadku o dokonanej zmianie IZ PO IG informuje wszystkie IP oraz POT. Wszelkie zmiany dokonane w tym trybie będą uwzględnianie w Instrukcji Wykonawczej do pomocy technicznej PO IG przy jej najbliższej aktualizacji. 2. Wnioskowanie do pomocy technicznej PO IG Wnioski o dofinansowanie są składane przez IZ i IP oraz POT (zwanych także wnioskodawcą) w postaci PD zgodnie z Instrukcją wypełniania Planu Działań w zakresie realizacji projektu w ramach 9 priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. IZ uwzględnia wydatki związane z funkcjonowaniem KM PO IG w przygotowywanym przez siebie PD, natomiast IP składają PD dla poszczególnych IW, w których częściach są uwzględnione również zadania innych instytucji wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG. Polska Organizacja Turystyczna pełniąca funkcję IW, ze względu na umowę na wdrażanie działania 6.4 PO IG zawartą z IZ PO IG składa wszystkie dokumenty związane z pomocą techniczną PO IG bezpośrednio do IZ. 5

6 Maksymalny udział środków EFRR w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Należy dążyć do zachowania ww. poziomu dofinansowania. W trakcie realizacji projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostały określone w PD. Bez konieczności uzyskania zgody IZ możliwe są przesunięcia do 30% kwoty przypadającej na każdą kategorię w Planie Działań ; poziom 30% określany jest od kwoty w ramach kategorii, z której następuje przesunięcie. Przesunięcia między kategoriami wydatków powyżej 30% mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą IZ. Szczegółowe zasady w tym zakresie reguluje umowa o dofinansowanie zawierana pomiędzy IZ a IP oraz IZ a POT. Wysokość dostępnych środków dla poszczególnych wnioskodawców jest określona na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez IP dla siebie i podległych IW oraz POT zweryfikowanego i zatwierdzonego przez IZ z zastosowaniem następujących głównych kryteriów: 1) Stopnia zaangażowania danej instytucji w realizację PO IG oszacowywanego na podstawie: - liczby wdrażanych działań PO IG (poza działaniami wdrażanymi w postaci projektu systemowego); - wielkości zatrudnienia; 2) Dotychczasowego wykorzystania środków. W związku ze szczególnymi osiągnięciami we wdrażaniu działań, które są uzależnione w szczególności przede wszystkim od stopnia realizacji zadań określonych w odrębnych dokumentach, takich jak prognozy kontraktacji, prognozy płatności, plany wydatków, opracowywane przez IZ lub zatwierdzane przez Radę Ministrów, IK NSRO bądź Komisję Europejską, IZ może zadecydować o dodatkowym podziale alokacji (np. z oszczędności wynikających z realizowanych projektów) dla tych instytucji, po wcześniejszej ocenie kwalifikowalności planowanych wydatków. 2.1 Zasady kwalifikowalności operacji i wydatków w ramach PT PO IG PT PO IG przeznaczona jest dla następujących podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania, wdrażania, monitorowania, kontroli, promocji i oceny PO IG: 1) IZ PO IG; 2) IP PO IG; 3) IW PO IG 4) KM PO IG; 5) Grup Roboczych; 6) Innych instytucji zaangażowanych w realizację PO IG (w tym RIF), instytucji realizujących czynności techniczne w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U. nr 227, poz. 1658) oraz, w szczególnych przypadkach za zgodą IZ PO IG, instytucji realizujących projekty indywidualne, w zakresie wydatków związanych 6

7 z wdrażaniem danego działania z osi priorytetowych 1 8, ale tylko w przypadku ponoszenia kosztów przez IP. Zgodnie z zasadą komplementarności, beneficjenci uprawnieni do korzystania z komponentów PT w ramach pozostałych programów operacyjnych nie mogą otrzymać wsparcia ze środków PT PO IG w zakresie, w którym są uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach działań PT innych programów operacyjnych lub PO PT. Tabela 1. Beneficjenci uprawnieni do korzystania z poszczególnych typów działań w ramach POIG. Typy działań/ Instytucje IZ PO IG IP PO IG IW sektora administracji rządowej 2 IW spoza sektora administracji rządowej 3 Wynagrodzenia X Podnoszenie kwalifikacji pracowników X X X X Koszty administracyjne i organizacyjne X X X X Koszty wyposażenia biurowego i informatycznego X X X X Koszty funkcjonowania komitetów, grup roboczych oraz innych zespołów X X X X Koszty wsparcia eksperckiego X X X X Koszty zamknięcia pomocy X X X X Koszty programowania przyszłych interwencji strukturalnych X X X X Ewaluacja (lata ) X X X X Archiwizacja X X X X Koszty wyboru projektów X X X X Promocja i informacja X X X X x - oznacza, że dana instytucja może otrzymać wsparcie z PT PO IG na dany typ projektów 2 Przez IW sektora administracji rządowej rozumie się IW będące ministerstwami. 3 IW uprawnione są do ponoszenia wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków PT PO IG Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych instytucji realizujących czynności techniczne związane z wdrażaniem PO IG. Przez IW spoza sektora administracji rządowej rozumie się IW nie będące ministerstwami. 7

8 - - brak możliwości wsparcia dla danej instytucji na ten typ projektów Zasady kwalifikowania wydatków i kategorie wydatków zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka nie mają zastosowania do wydatków w ramach PT PO IG. W ramach PT PO IG kwalifikowane są wydatki bezpośrednio związane z realizacją PO IG, tj. z wykonywaniem czynności związanych z wdrażaniem na rzecz beneficjentów działań opisanych w PO IG. Za kwalifikowane ze środków PT PO IG uznane będą wydatki, które zawierają się w kategoriach określonych w PD, są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały faktycznie poniesione oraz udokumentowane i zatwierdzone przez IZ. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego instytucji. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy wraz z dowodami zapłaty. Ze względu na fakt, iż poszczególne kategorie wydatków w PD są sformułowane w sposób ogólny, zatwierdzenie Planu Działań przez IZ PO IG nie oznacza uznania za kwalifikowane wszystkich wydatków poniesionych w trakcie jego realizacji. Weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest na poszczególnych etapach realizacji, rozliczania i kontroli realizacji PD. W przypadku wątpliwości co do uznania wydatku za kwalifikowany ostateczną decyzję w sprawie kwalifikowalności poszczególnych wydatków podejmuje IZ PO IG, która reguluje i rozstrzyga kwestie horyzontalne, wspólne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO IG. Wydatki niekwalifikowane ustalone są w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Dodatkowo IZ PO IG w celu zapewnienia przejrzystości realizacji i rozliczania PD ustaliła listę wydatków niekwalifikowanych (rozdz ) W przypadku planowania przez IW jednego, kompleksowego przedsięwzięcia (np. kampanii promocyjnej, ekspertyzy, ewaluacji) obejmującego wszystkie wdrażane przez daną instytucję działania PO IG będące jednocześnie w gestii różnych IP, nie jest możliwe ujęcie planowanej operacji w PD złożonym tylko przez jedną IP. Zgodnie z zasadami PT PO IG, IP są uprawnione do składania PD z uwzględnionym zapotrzebowaniem podległych IW jedynie w zakresie działań PO IG, za których wdrażanie odpowiadają. W celu prawidłowej realizacji działania należy przedstawić właściwym IP propozycję planowanego przedsięwzięcia z podziałem jego finansowania proporcjonalnie do ujętych w nim działań PO IG. Tylko przyjęcie takiego rozwiązania zagwarantuje realizację jednego, spójnego projektu z różnymi źródłami finansowania. Metodologia rozliczenia finansowanych w taki sposób działań będzie polegała na opisaniu dokumentów księgowych z podziałem kosztów kwalifikowanych odnoszących się do poszczególnych IP. Dzięki temu każda IP będzie mogła rozliczyć we wniosku o płatność faktycznie poniesione koszty na działania, za które odpowiada, a co za tym idzie nie będzie wątpliwości w kwestii uznania wydatków za kwalifikowane. 8

9 2.1.1 Lista wydatków niekwalifikowanych Poniższa lista wydatków niekwalifikowanych w pomocy technicznej PO IG nie ma charakteru zamkniętego, stanowi wykaz najczęściej pojawiających wydatków niekwalifikowanych. Nieumieszczenie wydatku na liście nie gwarantuje uznania jego kwalifikowalności. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje IZ PO IG.. Wydatkami niekwalifikowanymi w ramach pomocy technicznej PO IG są w szczególności: 1) Wydatki związane z zatrudnieniem: składka na PFRON; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; świadczenie urlopowe 4 ; ekwiwalent za urlop; wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalno rentowe; zasiłek chorobowy; zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, opiekuńczy wyrównawczy); zasiłki finansowane z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), koszty badań okresowych i wstępnych; koszty usług medycznych; koszty abonamentu sportowo-rekreacyjnego; dopłata do okularów; bony żywieniowe dla pracowników; wynagrodzenie za wykonywanie przez pracowników instytucji wdrażających PO IG zadań zleconych na rzecz instytucji w której są zatrudnieni. 2) Wydatki związane z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń remonty budynków zwiększające dotychczasowy standard użytkowanych pomieszczeń, w tym w szczególności: renowacja elewacji, naprawy dachu, wymiana instalacji c.o. i elektrycznej; montowane na stałe grzejniki, instalowana na stałe klimatyzacja lub klimatyzatory, usługi modernizacji i remontów sieci, które zwiększają wartość instalacji sieciowej; wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych przeciągu 10 lat poprzedzających datę rozpoczęcia realizacji Rocznego Planu Działania; wydatki poniesione na sprzęt i wyposażenie niezwiązane bezpośrednio z pracą merytoryczną biura (w szczególności wyposażenie kuchni - czajniki, ekspresy do kawy, odkurzacze); zakup naczyń kuchennych, w szczególności: sztućców, szklanek, talerzy, kubków, wyposażenie apteczki. 4 Przez świadczenie urlopowe rozumie się np. świadczenie określane jako wczasy pod gruszą lub inne formy finansowania wypoczynku finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również inne formy wypłaty dokonywane z tego funduszu (bony żywieniowe, dopłaty do stołówki itp.). 9

10 3)Inne wydatki związane ze wsparciem instytucji a)wydatki na bieżącą działalność instytucji: usługi związane z posiadaniem lub własnością nieruchomości, np. opłaty za nadzór urządzeń technicznych, czyszczenie kominów, kontrola urządzeń i systemu monitorowania oraz konserwacja i przeglądy urządzeń, obsługa i konserwacja centrali i sieci teleinformatycznej; konserwacja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby całej instytucji; elektroniczna ewidencja wejść i wyjść pracowników; zakup kart wejściowych do budynku; deratyzacja i dezynsekcja; ochrona budynku, jeśli jej koszty są ponoszone niezależnie od funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za realizację instrumentów strukturalnych; zakup środków transportu, nieruchomości, gruntów, infrastruktury; wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie; amortyzacja nieruchomości; certyfikacja jakości instytucji; koszty funkcjonowania w instytucjach jednostki odpowiedzialnej za audyt i kontrolę; wydatki na ulepszanie środków transportu; zakup tablic rejestracyjnych; studia wyższe, studia doktoranckie, studia MBA; wydatki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla pracowników, wykonujących swoje obowiązki na stanowiskach pracy; koszty użytkowania telefonów prywatnych; dodatek mieszkaniowy dla pracowników instytucji; finansowanie kosztów miejsca parkingowego w miejscu pracy; opłaty manipulacyjne (np. dopłata za bilet kolejowy u konduktora, opłata za zmianę rezerwacji biletu lotniczego itp.). b) Ubezpieczenia, podatki i opłaty ubezpieczenie na życie pracowników; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pracowników; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności; ubezpieczenie samochodów służbowych 5 ; wydatki związane z umową leasingu, w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; opłaty za wypisy z hipoteki; podatek od nieruchomości; opłaty za wieczyste użytkowanie; opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych; 5 Nie dotyczy samochodów służbowych objętych umową leasingu. 10

11 koszt podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r; różnice kursowe, odsetki od pożyczek; podatek od środków transportu; opłaty z tytułu ochrony środowiska naturalnego; opłaty notarialne i sądowe; podatek leśny; podatek rolny Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania W ramach działania przewiduje się w szczególności realizację następujących operacji: wykonanie ekspertyz, studiów, ocen oraz doradztwo, w zakresie zadań związanych z realizacją PO IG; finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją i ewaluacją PO IG; organizacja spotkań roboczych, programowych oraz konsultacyjnych IZ, IP oraz IW; tłumaczenia; wzmocnienie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację PO IG, oddelegowanie pracowników, zwiększenie poziomu zatrudnienia; zapewnienie funkcjonowania komitetów, grup roboczych oraz innych zespołów, w tym oceniających projekty; podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych; szkolenia dla członków KM PO IG, innych komitetów, grup roboczych i innych zespołów oceniających; zbieranie danych ze źródeł innych niż statystyka państwowa; przeprowadzenie audytu zewnętrznego (organizacyjnego i finansowego) pr zez niezależną firmę audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w IZ; prowadzenie kontroli systemowych w IP i IW; prowadzenie kontroli realizacji projektów i prawidłowości realizacji przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektu; finansowanie procesu przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych; finansowanie zamknięcia pomocy udzielonej w ramach SPO-WKP, w szczególności w zakresie ewaluacji, monitorowania i kontroli; usługi zapewniające właściwą archiwizację dokumentacji Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych W ramach PT PO IG można uzyskać dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które nie są finansowane ze środków PO PT, zgodnie z zasadami określonymi 11

12 w polityce szkoleniowej/zasadach kierowania na szkolenia określonych przez poszczególne instytucje. W sytuacji, gdy instytucja nie posiada dokumentu regulującego zasady kierowania pracowników na szkolenia, jest zobowiązana do opracowania odpowiednich procedur regulujących te kwestie. Finansowanie form szkoleń dla pracowników IZ, IP, IW, członków KM PO IG oraz członków innych grup roboczych, zespołów powołanych przez IZ, IP, IW możliwe jest w ramach działania 9.1 Wsparcie zarządzania, natomiast refundacja szkoleń dla potencjalnych oraz aktualnych beneficjentów Programu jest możliwa w ramach działania 9.3 Informacja i promocja. W ramach tej formy pomocy można uzyskać w szczególności dofinansowanie na : - szkolenia wraz z kosztami uzyskania certyfikatów i egzaminów pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny; - studia podyplomowe; - kursy językowe wraz z kosztami egzaminów i certyfikatów pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny. Dofinansowanie kosztów udziału w egzaminach i uzyskania certyfikatów, które są przeprowadzane po zakończeniu szkolenia w celu potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w trakcie szkolenia, jest możliwe wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu i zdobycia certyfikatu. Dofinansowane mogą być szkolenia pracowników zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO IG, uprawnionych do uzyskania wsparcia w ramach PT PO IG, w zakresie np. wyboru i oceny projektów, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków i innych zagadnień związanych z wykonywaniem przez pracowników zadań w zakresie wdrażania PO IG. Możliwe jest również dofinansowanie w całości kosztów udziału w szkoleniach pracowników, którzy zajmują się wdrażaniem PO IG w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale nie mniejszym niż 0,3 etatu, co powinno być potwierdzone w opisie stanowiska. Wydatkiem kwalifikowanym są również zakupy materiałów dydaktycznych (np. zakup podręczników do nauki języków obcych, itp.). Pracownicy mogą być kierowani do udziału w powyższych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich pracowników w poszczególnych instytucjach. Tematyka studiów powinna mieć związek z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Kursy językowe dofinansowane z PT PO IG mogą obejmować tylko języki oficjalne Unii Europejskiej, ale zawsze zgodnie z prowadzoną przez daną instytucję polityką szkoleniową, wiążącą dla wszystkich jej pracowników. Uzyskanie dofinansowania na różne formy rozwoju zawodowego pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie PO IG jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: 1) Formy rozwoju zawodowego pracowników dofinansowane z PT będą dotyczyć zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracowników w zakresie niezbędnym do zapewnienia wysokiej efektywności zarządzania i wdrażania PO IG; 2) Instytucja kierująca podejmie starania w celu kontynuacji zatrudnienia pracownika, co umożliwi wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w zakresie związanym z wdrażaniem PO IG. W odniesieniu do dofinansowania studiów oraz kilkumiesięcznych staży niezbędne będzie oświadczenie o podjętych w tym zakresie działaniach. 12

13 W celu realizacji powyższego, instytucja korzystająca ze środków PT PO IG na doszkalanie swojego pracownika, może zobowiązać pracownika do pokrycia kosztów szkolenia na wypadek rozwiązania umowy o pracę przed upływem stosownego okresu (jest to działanie zalecane i rekomendowane przez IZ). W takim przypadku, przyjęte rozwiązania powinny być spójne z zasadami kierowania na szkolenia przyjętymi przez tę instytucję. Należy pamiętać, iż warunki te mają na celu spełnienie zasady zapewnienia trwałości projektu PT PO IG. Kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym (np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia) lub innych form doskonalenia zawodowego powinny być dołączone do dokumentacji Projektu Finansowanie kosztów administracyjnych spotkań, konferencji, seminariów/warsztatów oraz szkoleń W ramach PT PO IG mogą być finansowane w szczególności następujące koszty administracyjne spotkań, konferencji, warsztatów oraz szkoleń: wyżywienie; przejazdy; zakwaterowanie; wynajem sali; obsługa techniczna (np. sprzęt multimedialny i nagłośnienie, sprzątanie); delegacje służbowe; przygotowanie materiałów dydaktycznych; tłumaczenia; wynagrodzenie ekspertów (w przypadku Grup Roboczych, KM PO IG, komisji oceny projektów). Koszty te mogą być finansowane z działania 9.1 Wsparcie zarządzania PO IG, jeśli dotyczą posiedzeń KM PO IG, Grup Roboczych ds. wyboru projektów, spotkań roboczych oraz konsultacyjnych IZ, IP i IW oraz szkoleń lub warsztatów dla pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem PO IG. W przypadku organizowania szkoleń dla potencjalnych i aktualnych beneficjentów lub konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych, koszty te finansowane są w ramach działania 9.3 Informacja i promocja PO IG. W przypadku wyjazdów zagranicznych, diety oraz limity kwotowe na noclegi dofinansowane będą w wysokości obliczonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz z późn. zm.) W przypadku wyjazdów krajowych refundacja poniesionych wydatków może nastąpić do kwoty 400 PLN na nocleg oraz do 250 PLN za przejazd w jedną stronę środkami komunikacji publicznej. Przez środki komunikacji publicznej rozumiani są przewoźnicy organizujący przewozy grupowe, zarówno państwowi, jak i prywatni, o ile ceny biletów nie różnią się znacząco. 13

14 Co do zasady, przejazdy taksówką nie są wydatkiem kwalifikowanym. Odstępstwo do reguły może wystąpić w szczególnych okolicznościach, np. gdy nie ma możliwości skorzystania z alternatywnego środka komunikacji. W tym przypadku wymagane będzie przekazanie IZ PO IG odpowiedniego uzasadnienia. Dokumentem potwierdzającym taki przejazd jest rachunek (paragon z kasy fiskalnej nie stanowi podstawy do refundacji). Możliwe jest również finansowanie kosztów przejazdu samochodem osobowym w celach związanych z realizacją PO IG. W przypadku użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty rozliczane są zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz z późn. zm.). W przypadku wykorzystania samochodów służbowych, za kwalifikowane można uznać koszty używania samochodów w oparciu o zasady ustalone w danej instytucji w odniesieniu do wszystkich samochodów służbowych, ale tylko pod warunkiem zapewnienia przejrzystych zasad rozliczania i dokumentowania ponoszonych wydatków, w sposób nie budzący wątpliwości, że przejazd odbył się w związku z wdrażaniem PO IG ( na podstawie kart ewidencji przebiegu pojazdu). Co do zasady, krajowe połączenia lotnicze są wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PT PO IG. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, IZ może podjąć decyzję co do uznania powyższego wydatku za kwalifikowany, pod warunkiem udowodnienia zasadności ekonomicznej takiego wydatku. Ponadto IZ ustala następujące limity dzienne dofinansowania na usługi cateringowe: jedna przerwa kawowa 20 PLN/osobę; zimny posiłek 60 PLN/osobę; obiad/lunch 100 PLN/osobę; kolacja 100 PLN/osobę; całodzienne wyżywienie 300 PLN/osobę. Wskazane limity dotyczą spotkań Grup Roboczych, KM PO IG, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów zarówno dla pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem PO IG, jak i beneficjentów PO IG powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu kalkulacji kosztów. Dofinansowanie obiadu/lunchu przysługuje w sytuacji, gdy szkolenie, spotkanie itp. trwa minimum 3 godziny. W przypadku całodniowych spotkań, seminariów, konferencji, dopuszczalne jest finansowanie wszystkich elementów usługi cateringowej w kwocie nieprzekraczającej limitu dla całodniowego wyżywienia. W szczególnych sytuacjach powyższe limity mogą zostać zwiększone za zgodą IZ PO IG. Wydatki poniesione powyżej określonych limitów bez zgody IZ PO IG nie będą refundowane z PT PO IG Finansowanie kosztów zatrudnienia Finansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach PT PO IG będzie możliwe w przypadku, gdy beneficjent nie będzie mógł skorzystać ze środków PO PT (por. tabela nr 1 Beneficjenci uprawnieni do korzystania z poszczególnych typów działań w ramach POIG). Możliwe jest uzyskanie dofinansowania zatrudnienia pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG, wykonujących czynności związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, audytem, kontrolą, oceną oraz promocją i informacją PO IG. 14

15 Pracownicy wykonujący zadania związane z obsługą sekretariatów w komórkach organizacyjnych realizujących zadania IP/IW traktowani są jako pracownicy bezpośrednio związani z wdrażaniem PO IG. Wynagrodzenia pracowników komórek obsługowych mogą zostać uznane za kwalifikowane, pod warunkiem wykazania powiązania ich zadań z realizacją PO IG. W przypadku zaangażowania etatowego mniejszego niż 100%, finansowanie będzie proporcjonalne do rzeczywistego zaangażowania pracownika w realizację zadań kwalifikowanych do wsparcia na danym stanowisku w danym roku. Planowane w PD zaangażowanie etatowe będzie weryfikowane na etapie składania wniosku o płatność. Uprawniony wnioskodawca składający PD na finansowanie wynagrodzeń dołącza oświadczenie o kwalifikowalności finansowanych stanowisk pracy (IP czyni to dla podległych IW). W przypadku, gdy obowiązki pracownika dotyczą tylko w części realizacji PO IG, a pozostałe obowiązki dotyczą realizacji SPO-WKP, koszty wynagrodzeń tego pracownika mogą być w całości finansowane z PT PO IG. Kwalifikowalność stanowiska pracy jest sprawdzana przez IZ na podstawie dołączonego do Planu Działań skróconego opisu stanowiska tj. na podstawie obowiązków związanych z realizacją PO IG i SPO-WKP. Skrócony opis stanowiska musi być zgodny z pełnym opisem stanowiska przygotowanym na zasadach obowiązujących w instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu. Możliwe jest załączenie do Planów Działań opisów przygotowanych wg wzorów stosowanych przez instytucje pod warunkiem, że zawierają zakres informacji wymaganych we wzorze skróconego opisu. Beneficjent, który nie uwzględnia w PD wynagrodzeń pracowników lub wnioskuje o finansowanie wynagrodzeń jedynie części pracowników danej instytucji, powinien uzupełnić opisy stanowisk również tych pracowników, których wynagrodzenia nie są finansowane w ramach PT PO IG, jeżeli wykonują oni zadania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, audytem, kontrolą, oceną oraz promocją i informacją PO IG i są uwzględniani przy dofinansowaniu z PO IG innych zakupów lub usług, np. zakupu sprzętu, wynajmu powierzchni bądź biorą udział w szkoleniach finansowanych z PT PO IG. PT PO IG zapewnia finansowanie wynagrodzeń pracowników IW nie należących do sektora administracji rządowej (nie zlokalizowanych w ministerstwach) zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę oraz informację i promocję. Ze środków PT PO IG współfinansowane mogą być następujące elementy wynagrodzeń: płaca zasadnicza brutto; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe, płacone przez pracodawcę; dodatek funkcyjny; dodatek stażowy; dodatek za stopień służbowy; dodatek specjalny 6 ; dodatek zadaniowy 7 6 Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505). 15

16 składka na Fundusz Pracy; składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; nagrody i premie pod warunkiem, iż są przewidziane w regulaminie/ zasadach wynagrodzeń danej instytucji i są udzielane pracownikom zaangażowanym w realizację PO IG na takich samych zasadach jak innym pracownikom instytucji; wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę; dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest kwalifikowane proporcjonalnie do okresu, w jakim pracownik wykonywał zadania związane z wdrażaniem PO IG oraz proporcjonalnie do zaangażowania etatowego we wdrażanie PO IG. Dofinansowanie zadań realizowanych przez osoby fizyczne lub podmioty zewnętrzne jest kwalifikowane tylko w sytuacji, gdy wykracza poza obowiązki pracowników oddelegowanych do wdrażania PO IG określonych w opisach stanowisk. Wykonywanie przez pracowników instytucji wdrażających PO IG zadań zleconych na rzecz instytucji w której są zatrudnieni nie jest wydatkiem kwalifikowanym z pomocy technicznej. W ramach tej formy wsparcia mieści się również pokrycie kosztów utrzymania tzw. etatu kalkulacyjnego w instytucjach wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG w szczególności Regionalnych Instytucjach Finansujących. Elementy składowe etatu kalkulacyjnego stanowią koszty operacyjne ponoszone w związku z wdrażaniem PO IG. Koszty kwalifikowane wchodzące w skład etatu kalkulacyjnego będą rozliczane proporcjonalnie do zaangażowania etatowego w realizację zadań związanych z PO IG. Koszty kwalifikowane ze środków PT PO IG nie objęte etatem kalkulacyjnym mogą być ujęte w ramach odrębnych kategorii wydatków w składanych przez właściwe IP Planach Działań. Należy pamiętać iż koszt etatu kalkulacyjnego może być finansowany wyłącznie w instytucjach wykonujących czynności techniczne związane z obsługą PO IG nie będące IZ, IP oraz IW, dlatego też tylko w tym przypadku możliwe jest np. finansowanie zakupu materiałów biurowych lub kosztów wynajmu w ramach działania 9.1, natomiast IP oraz IW rozliczają takie wydatki zgodnie z typami operacji możliwymi do finansowania w ramach poszczególnych działań PT PO IG Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji W ramach Działania 9.2 mogą być dofinansowane jedynie dostawy, zakupy oraz usługi niezbędne do efektywnego wdrażania POI IG. W ramach działania przewiduje się w szczególności realizację następujących operacji: 1) Zakup wyposażenia dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, promocji, informacji, oceny i kontroli, w tym m.in.: zakup i instalacja sprzętu komputerowego; 7 Zgodnie z art. 88 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505) 8 Zgodnie z art. 92 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505) oraz przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz z późn. zm.). 16

17 zakup i instalacja oprogramowania oraz licencji; zakup i instalacja biurowego sprzętu elektronicznego; zakup i zamontowanie mebli biurowych oraz sprzętów biurowych innych niż elektroniczne; zakup materiałów biurowych; zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz usług telekomunikacyjnych (koszt abonamentu oraz użytkowania urządzeń telekomunikacyjnych). 2) Koszt najmu, eksploatacji i remontu pomieszczeń biurowych. 3) Odpisy amortyzacyjne aktywów zakupionych oraz użytkowanych w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 9 4) Przygotowanie, rozbudowa oraz utrzymanie lokalnych systemów informatycznych monitoringu i kontroli oraz innych systemów informatycznych zapewniających sprawne wdrażanie programu. 5) Leasing operacyjny sprzętu biurowego oraz samochodów. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych będą mogły być uznane za koszt kwalifikowany, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki: - odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; - zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; - kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; - wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późń. zm. Finansowanie wydatków dokonywanych w ramach działania 9.2 Wyposażenie instytucji jest wydatkiem kwalifikowanym w całości lub w przypadkach kiedy zakupy wyposażenia i materiałów nie kwalifikują się w 100 % do wsparcia ze środków pomocy technicznej oraz usługi związane z remontem, najmem, eksploatacją pomieszczeń biurowych są rozliczane według współczynnika zaangażowania etatowego. Wydatki nie kwalifikujące się do wsparcia w 100 % z środków pomocy technicznej PO IG w szczególnych przypadkach mogą być wyliczane według metodologii własnej danej instytucji. Jest to możliwe gdy obowiązujące zasady rozliczania wydatków w danej instytucji nakładają bardziej szczegółowe, precyzyjne wymagania od nakładanych przez niniejszą Instrukcję. Kwalifikowanie wydatków według metodologii własnej jest możliwe po jej uprzednim zaakceptowaniu przez IZ. 9 Nie dotyczy amortyzacji nieruchomości. 17

18 Współczynnik zaangażowania etatowego stanowi iloraz sumy etatomiesięcy związanych z wdrażaniem PO IG do całkowitej sumy etatomiesięcy w ramach etatów, których dotyczy wydatek w miesiącu, w którym został wystawiony dokument, na podstawie którego ponoszone są koszty. Wartość współczynnika należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Informacja na temat sposobu wyliczania etatomiesięcy znajduje się w rozdziale 2.3 Lista wskaźników dla Priorytetu Pomoc Techniczna PO IG Przykład: Faktura za najem powierzchni biurowej wystawiona w lipcu na kwotę: ,76 PLN. Powierzchnia biurowa, której dotyczy faktura na dzień 1 lipca stanowiła miejsce pracy dla 80 pracowników, z których 70 zatrudnionych jest na pełen etat, 10 na pół etatu. W ramach 70 etatów, 50 etatów związanych jest z wdrażaniem PO IG w 100 % oraz 5 w 60 %, 10 osób zatrudnionych w wymiarze pół etatu wdraża PO IG w 100 %. Dodatkowo, wśród 70 etatów jedna osoba jest na urlopie wychowawczym, jedna osoba na zastępstwo na etacie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym Etatomiesiące ogółem: 70 * 1 etatomiesiąc + 10 * 0,5 etatomiesiąca = 75 etatomiesięcy Etatomiesiące związane z wdrażaniem PO IG 50 * 1 etatomiesiąc + 5 * 0,6 etatomiesiąca + 10 * 0,5 etatomiesiąca = 58 etatomiesięcy Współczynnik zaangażowania etatowego =58/75 = 0,77 Cześć faktury kwalifikowanej w ramach PO IG = 0,77 * ,76 PLN = ,52 PLN Zasady kwalifikowania wydatków związanych z dostawą i zakupem wyposażenia oraz materiałów Wydatki ponoszone w ramach działania 9.2 są kwalifikowane w 100 % w przypadkach: zakupu i dostawy wyposażenia oraz materiałów, które w trakcie użytkowania będą przeznaczone tylko i wyłącznie do wdrażania PO IG, zakupu i dostawy wyposażenia oraz materiałów dla pracowników poświęcających 100 % czasu pracy na wdrażanie PO IG, zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, urządzeń biurowych, mebli biurowych składających się na stanowisko pracy 10, także dla pracowników nie zajmujących się w pełnym wymiarze czasu pracy wdrażaniem 10 Do sprzętu i wyposażenia składającego się na stanowisko pracy zaliczają się: jednostka centralna komputera, monitor, oprogramowanie, mysz, klawiatura, drukarka, palmtop, biurko, szafka biurkowa, telefon stacjonarny, krzesło, fotel 18

19 PO IG, jeśli liczba zakupionego sprzętu określonego rodzaju w trakcie realizacji PD nie przekracza średniomiesięcznego zaangażowania etatowego w realizację PO IG liczonego w etatomiesiącach Zasady kwalifikowania wydatków za usługi telekomunikacyjne i internet 1) Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet są wydatkiem kwalifikowanym ze środków pomocy technicznej PO IG w całości, gdy dotyczą wyłącznie pracowników w 100% zaangażowanych w realizację PO IG lub w przypadku telefonów na kartę typu pre-paid dla pracowników nie zaangażowanych w 100 % w realizację PO IG pod warunkiem podpisania oświadczenia użytkowania telefonów wyłącznie do celów związanych z wdrażaniem PO IG. 2) Opłaty za połączenia telefoniczne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych są wydatkiem kwalifikowanym proporcjonalnie do zaangażowania etatowego określonego pracownika do którego przyporządkowany jest numer telefonu w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury. Wartość wydatków kwalifikowanych należy obliczyć odrębnie dla każdego numeru telefonu. 3) Opłaty za użytkowanie internetu są wydatkiem kwalifikowanym według współczynnika zaangażowania etatowego Zasady kwalifikowania wydatków związanych z najmem, eksploatacją i remontem pomieszczeń biurowych W całości ze środków pomocy technicznej można finansować konserwację sprzętu biurowego wykorzystywanego wyłącznie dla celów PO IG zapewnianą przez firmy zewnętrzne. Jeśli konserwacja jest wykonywana przez służby wewnętrzne danej instytucji, kwalifikowany jest jedynie zakup części zamiennych. Konserwacja sprzętów biurowych nie użytkowanych wyłącznie w związku z wdrażaniem PO IG oraz pozostałe wydatki związane z: najmem, eksploatacją i remontem pomieszczeń biurowych rozliczane są według współczynnika zaangażowania etatowego. Za wydatki kwalifikowane uznaje się drobne prace remontowe, które służą utrzymaniu stanu budynku bez podwyższania standardu, np. malowanie, tapetowanie, gipsowanie, wymiana wykładzin, montaż żaluzji lub rolet, w pomieszczeniach, w których stanowiska pracy mają pracownicy wdrażający działania PO IG. W ramach PO IG do dofinansowania kwalifikuje się wyłącznie leasing operacyjny, tj. taka umowa leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu nie są zasadniczo w całości przeniesione na leasingobiorcę. Oznacza to, iż umowa leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w użytkowania określonego dobra, przy czym czas ten może być krótszy niż okres gospodarczej używalności przedmiotu leasingu. Kosztem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingowej związana ze spłatą kapitału leasingowanego aktywu. Dowodem poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty kapitałowej. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć kwoty, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę przedmiotu. 19

20 2.1.4 Działanie 9.3 Informacja i promocja W ramach działania będą finansowane w szczególności poniższe typy operacji: budowa, modyfikacja, rozwój oraz utrzymanie portalu i strony internetowej dotyczącej PO IG i innych stron tworzonych na potrzeby i w związku z wrażaniem PO IG; prowadzenie punktów informacyjnych; konferencje, szkolenia, warsztaty robocze dla potencjalnych beneficjentów PO IG, konferencje prasowe, konferencje regionalne i spotkania informacyjne dla środowisk biznesu i nauki; przygotowanie i druk publikacji związanych z PO IG; wizytówki dla osób zajmujących się PO IG, z zastrzeżeniem, iż wizytówki są opatrzone logo PO IG, godłem UE, informacją o współfinansowaniu PO IG; inne materiały promocyjne; kampanie promocyjno-informacyjne prowadzone w różnych formach, w tym radiowo-telewizyjne, prasowe; system przepływu informacji: budowa sieci wzajemnych kontaktów i kanałów dystrybucji informacji pomiędzy IZ a: (1) IP oraz IW, (2) partnerami pośredniczącymi w przepływie informacji; promocję najlepszych projektów (best projects) i najlepszych praktyk (best practices); utworzenie funduszy grantów na działania z zakresu informacji i promocji PO IG dla mediów oraz organizacji pozarządowych. Należy pamiętać, iż w ramach PT PO IG szkolenia mogą być dofinansowane zarówno z działania 9.1 Wsparcie zarządzania, jak i z działania 9.3 Informacja i promocja. Demarkację pomiędzy typami projektów w tych dwóch działaniach stanowi cel i odbiorca planowanych działań. Przy sporządzaniu PD należy dokładnie zapoznać się z listą wydatków kwalifikowanych w ramach poszczególnych działań PT PO IG. W przypadku organizowania szkoleń dla potencjalnych oraz aktualnych beneficjentów poszczególnych priorytetów PO IG będzie to element składowy PD przygotowywanego w ramach działania 9.3. Szkolenia takie mają w szczególności na celu zapoznanie beneficjentów z celami PO IG, zakresem wsparcia jakie mogą uzyskać, zasadami składania i wyboru projektów, obowiązkami wynikającymi z faktu otrzymania dofinansowania. Obowiązujące limity dofinansowania na usługi cateringowe określone są w rozdziale Instrukcji. Złożony PD musi być spójny z innymi dokumentami w zakresie działań informacyjnopromocyjnych przedstawianymi IZ. Spójność wszystkich dokumentów będzie każdorazowo weryfikowana, a w przypadku wystąpienia niezgodności, decyzję o uznaniu za zasadne realizacji danego przedsięwzięcia podejmie IZ na podstawie wyjaśnień otrzymanych od IP. Wszystkie realizowane działania informacyjno promocyjne muszą być zgodne i spójne z Rocznym planem działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych oraz dokumentami uszczegóławiającymi. 20

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo