Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1"

Transkrypt

1 1

2 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT

3 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart czasu pracy nie jest wymagane. W przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy należy pamiętać o udokumentowaniu zatrudnienia lub oddelegowania pracownika do pełnienia zadań w ramach projektu poprzez odpowiednie zapisy, uzasadniające wymiar zaangażowania pracownika w realizację projektu, w umowie o pracę, zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy. 3

4 Rozliczanie kosztów osobowych płaca zasadnicza, Kwalifikowalność składników wynagrodzeń pracowników dodatki do wynagrodzenia: funkcyjny, stażowy, zadaniowy, specjalny składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe, płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę. Inne wydatki związane z wynagrodzeniami, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, premie mogą być finansowane pod warunkiem ich ujęcia w szczegółowym budżecie projektu. 4

5 Przykładowe wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniami pracowników: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; nagrody jubileuszowe; godziny nadliczbowe; składki na PFRON; odprawy; Rozliczanie kosztów osobowych wynagrodzenie płacone w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy. 5

6 Rozliczanie kosztów osobowych Koszty umów cywilno-prawnych Kwalifikowalny jest koszt wynagrodzenia osób nie będących pracownikami instytucji zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami prawa pracy oraz regulacjami dotyczącymi udzielenia zamówień publicznych, w tym zasadami dotyczącymi uczciwej konkurencji i równego traktowania. Niekwalifikowalne są wydatki poniesione na wynagrodzenia osób wykonujących zadania na podstawie umowy cywilno-prawnej na rzecz instytucji, której jednocześnie są pracownikami. 6

7 Pytania i odpowiedzi Czy zapis w Przewodniku dla beneficjenta POPT wykluczający możliwość zawierania umów cywilno prawnych z własnymi pracownikami bezwzględnie dotyczy również dotacji i w związku z tym żaden pracownik Wnioskodawcy nie będzie mógł być zatrudnionym na umowę zlecenie jako personel projektu? W projekcie ujęte zostały wyłącznie umowy cywilnoprawne natomiast osoba z zewnątrz nie spełni funkcji koordynatora gminnego? Zasady opisane w Przewodniku dotyczą wszystkich beneficjentów POPT. Natomiast forma zaangażowania w projekt określona we wniosku o dofinansowanie nie jest obligatoryjna, można więc rozważyć oddelegowanie części etatu pracowników Wnioskodawcy do projektu lub przyznanie im dodatków zadaniowych/specjalnych, oczywiście w ramach limitu środków dla danego stanowiska w budżecie projektu. 7

8 Pytania i odpowiedzi Czy gminnych koordynatorów - dla każdego partnera projektu (gminy) zatrudnia wnioskodawca, czy dany partner? Jeżeli jest możliwość zmiany formy zatrudnienia z umowy cywilno-prawnej na dodatek do wynagrodzenia, to kto go powinien wypłacać? W tej sytuacji dopuszczalne jest podpisanie umowy cywilnoprawnej między Wnioskodawcą a pracownikami partnerów. Jeżeli partnerzy zdecydują się na wypłacanie dodatków do wynagrodzenia, należy te wydatki zrefundować z rachunku projektu na podstawie dokumentu typu nota obciążeniowa. W jaki sposób należy rozliczać czas pracy pracownika Wnioskodawcy zatrudnionego do realizacji jednego projektu na pełen etat i drugiego (finansowanego z dotacji) na 1/3 etatu? Zawarcie z pracownikiem drugiej umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i wykonywany w podstawowym czasie pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., sygn. I PKN 43/97). W przeciwnym razie pracodawca narusza przepisy o czasie pracy, w szczególności te o pracy w godzinach nadliczbowych oraz gwarantowanym odpoczynku dobowym i tygodniowym. 8

9 Pytania i odpowiedzi Czy, a jeżeli tak to w jakiej formie powinny zostać opisane stanowiska pracy finansowane z dotacji? W przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy należy pamiętać o udokumentowaniu zatrudnienia lub oddelegowania pracownika do pełnienia zadań w ramach projektu poprzez odpowiednie zapisy, uzasadniające wymiar zaangażowania pracownika w realizację projektu, w umowie o pracę, zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy. 9

10 Pytania i odpowiedzi Czy jeśli umowa dotacji zostanie podpisana 20 lipca 2013 a okres realizacji projektu jest od 1 lipca 2013 r. to wynagrodzenia personelu będą kwalifikowane od 1 czy od 20 lipca? W przypadku projektów, których okres realizacji określony we wniosku aplikacyjnym rozpoczyna się przed podpisaniem umowy, wydatki rozliczane w projekcie mogą dotyczyć okresu od dnia podpisania umowy. W takiej sytuacji okres realizacji projektu określony w umowie dotacji rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Czy w sytuacji, gdy asystent/ka projektu (1/4 etatu) przebywa na urlopie macierzyńskim jest możliwe przyznanie do czasu powrotu tej osoby dodatku do wynagrodzenia koordynatorowi projektu (1/2 etatu)? Taka sytuacja jest dopuszczalna, jeżeli ma charakter czasowy. W przypadku gdy pracownik nie będzie mógł wykonywać zadań w związku z dłuższą nieobecnością, np. zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, beneficjent powinien zapewnić ciągłość realizacji zadań tego personelu. 10

11 Pytania i odpowiedzi Czy możliwe jest zaangażowanie w ramach personelu projektu tej samej osoby na więcej niż jedną umowę cywilno-prawną, np. osoba jednocześnie pełni rolę asystenta projektu oraz specjalisty ds. zamówień publicznych? IZ POPT nie dopuszcza takiej możliwości. Określenie we wniosku aplikacyjnym kilku funkcji w ramach zarządzania projektem musi wynikać z faktu, iż poszczególne osoby wnoszą do realizacji projektu umiejętności i wiedzę, które nie są tożsame. We wniosku o dofinansowanie założono finansowanie m.in. koordynatora projektu (3000 zł/mies.) oraz księgowej (1500 zł/mies.). Czy w związku z problemami z zatrudnieniem księgowej za takie wynagrodzenie jest możliwe obniżenie wynagrodzenia koordynatora do 2000 zł/mies. i podniesienie wynagrodzenia księgowej do 2500 zł/mies.? Taka sytuacja jest dopuszczalna, ponieważ nie jest zwiększana łączna kwota na wynagrodzenia. Zmiana wymaga uprzedniej zgody IZ POPT, która podejmuje decyzję po przeanalizowaniu zapisów wniosku o udzielenie dotacji. 11

12 Pytania i odpowiedzi Czy jest możliwe zatrudnienie pracownika do realizacji projektu i przyznanie mu wynagrodzenia wyższego niż przewidziane w projekcie? Różnica byłaby dopłacana ze środków własnych wnioskodawcy, nie stanowiłaby wkładu własnego projektu. Podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe pod warunkiem, że poziom zaangażowania w projekt (wymiar etatu) nie zmieni się w stosunku do wniosku o dofinansowanie, np. zakładano cały etat i wynagrodzenie 3000 zł to jest możliwe podwyższenie wynagrodzenia do 4000 zł, pod warunkiem nie będzie się to wiązało z powierzeniem innych zadań niż realizacja projektu. 12

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej ul. Wspólna 2/ Warszawa tel:

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Leksykon: Umowa partnerstwa Cel tematyczny Osie priorytetowe Priorytety inwestycyjne Generator SOWA System Informatyczny Wyzwania: mobilność międzynarodowa/umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Załącznik nr 1 do Zasad Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo