Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany"

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych do PODRĘCZNIKA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA (RPO WŁ) na mocy Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 maja 2008 roku Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany V.1. Infrastruktura ochrony zdrowia; punkt 1. Wydatki związane z realizacją projektu V.1. Infrastruktura ochrony zdrowia V.2. Infrastruktura pomocy społecznej, punkt 1. Wydatki związane z realizacją projektu - instalacja nabytej aparatury lub sprzętu medycznego - elementy projektu niezwiązane bezpośrednio z podstawowym celem działania (np. pomieszczenia o charakterze administracyjnym, biurowym lub socjalnym, koszty zakupu i instalacji systemów monitoringu i zabezpieczenia.) są kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu. - elementy projektu niezwiązane bezpośrednio z podstawowym celem działania (np. pomieszczenia o charakterze administracyjnym, biurowym lub socjalnym) są kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu. - koszty zakupu i instalacji systemów monitoringu i zabezpieczeń, związane z infrastrukturą, której dotyczy projekt są kwalifikowane do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu bieŝąca konserwacja wind i szybów windowych, zakup nieruchomości, bieŝąca konserwacja wind i szybów windowych. wydatki związane z bieŝącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów będących przedmiotem realizowanych projektów. - wydatki na budowę lub przebudowę (w tym na prace - wydatki na termomodernizację termomodernizacyjne stanowiące komponent realizowanego projektu) - instalacja nabytej aparatury lub sprzętu rehabilitacyjnego - zakup wyposaŝenia innego aniŝeli aparatura lub sprzęt rehabilitacyjny, - zakup wyposaŝenia innego aniŝeli aparatura lub sprzęt rehabilitacyjny, niezbędnego dla osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia moŝliwości funkcjonowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, - wydatki na zakup urządzeń budowlanych m.in. przyłączy, urządzeń instalacyjnych - 1 -

2 V.3. Infrastruktura edukacyjna, punkt 1. Wydatki związane z realizacją projektu - zakup niezbędnego wyposaŝenia obiektów infrastruktury edukacyjnej np. sprzętu do nowoczesnych metod nauczania, ławek, krzeseł, regałów itd., - zakup niezbędnego wyposaŝenia obiektów infrastruktury edukacyjnej np. - sprzętu do nowoczesnych metod nauczania m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, - ławek, - krzeseł, - regałów itd., - wydatki na przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją - wydatki na zakup urządzeń budowlanych m.in. przyłączy, systemów grzewczych, wentylacji V.4. Infrastruktura kultury, punkt 1. Wydatki związane z realizacją projektu V.4. Infrastruktura kultury, VI Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, punkt 2. Wydatki związane z realizacją projektu VI Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych będących przedmiotem realizowanych projektów, - zakup zabytków ruchomych. - wydatki na termomodernizację, - wydatki związane z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych lub informacyjnych. - zakup zabytków ruchomych. - wydatki na budowę nowych budynków mieszkalnych. - wydatki na przebudowę (w tym prace termomodernizacyjne stanowiące komponent realizowanego projektu), będących przedmiotem realizowanych projektów, - wydatki m.in. na zakup, prace konserwatorskie, prace restauratorskie zabytków ruchomych. - wydatki na przebudowę (w tym na prace termomodernizacyjne stanowiące komponent realizowanego projektu), - wydatki m.in. na zakup, prace konserwatorskie, prace restauratorskie zabytków ruchomych, będących przedmiotem realizowanych projektów. - wydatki na budowę nowych budynków mieszkalnych, - 2 -

3 VI Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.2. Renowacja substancji mieszkaniowej VII Pomoc techniczna Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy m.in. następujące rodzaje wydatków: koszty osobowe (wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z wyborem, oceną, monitorowaniem, audytem, ewaluacją projektu i programu w ramach RPO WŁ, koszty remontów pomieszczeń biurowych, koszty wynajęcia, zakupu powierzchni biurowej, magazynowej, koszty organizacji posiedzeń KM RPO WŁ, KK, koszty przygotowania i powielenia materiałów, koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego, koszty przejazdów, koszty wyŝywienia, koszty noclegów, koszty usług świadczonych przez ekspertów powołanych do uczestnictwa w obradach KM RPO WŁ, koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji projektów, koszty pracy ekspertów oceniających projekty, koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz, koszty kontroli (takŝe kontrola na miejscu), koszty organizacji seminariów i warsztatów, koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych, koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, staŝach, studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z wykonywanymi obowiązkami w ramach wdraŝania RPO WŁ, koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (np. komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery), koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych wyposaŝenia biurowego (np. faksy, kopiarki, drukarki, telefony), koszty zakupu oprogramowania, będących przedmiotem realizowanych projektów. Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy m.in. następujące rodzaje wydatków: 1. Wydatki osobowe: - oddelegowanie pracowników; - organizacja staŝy i wyjazdów studyjnych; - przygotowanie i przeprowadzenia szkoleń; - następujące elementy wynagrodzeń pracowników zaangaŝowanych w programowanie, zarządzanie, wdraŝanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję i informację RPO WŁ: - płaca zasadnicza, - dodatek funkcyjny, - dodatek staŝowy, dodatek za stopień słuŝbowy, - składka na Fundusz Pracy, - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - nagrody i premie przewidziane w regulaminie wynagrodzeń danej instytucji, - wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, - dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę; Wynagrodzenia pracowników instytucji realizującej RPO WŁ, których zadania są związane z zarządzaniem, wdraŝaniem, monitorowaniem, audytem, oceną, kontrolą, promocją, informacją i stanowią mniej niŝ 100% obowiązków finansowane będą proporcjonalne do zaangaŝowania pracownika w realizację działań kwalifikowanych do wsparcia. - zakwaterowanie uczestników szkoleń; - zakup usług szkoleniowych i dydaktycznych (w tym studiów podyplomowych); - udział w konferencjach, szkoleniach; 2. Wydatki dotyczące wsparcia instytucji: - archiwizacja i usługi związane z archiwizacją dokumentów; - delegacje słuŝbowe; - 3 -

4 koszty obsługi systemu informatycznego słuŝącego obsłudze procesu realizacji RPO WŁ, koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdraŝania RPO WŁ, koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do zarządzania RPO WŁ, koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz na potrzeby wdraŝania RPO WŁ, koszty związane z archiwizacją dokumentacji związanej z wdraŝaniem funduszy strukturalnych oraz w obecnym okresie programowania, koszty opracowania i utrzymania strony internetowej i innych urządzeń elektronicznych, koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych, koszty tłumaczeń dokumentów oraz wynajmu tłumaczy dla RPO WŁ, koszty przeprowadzenia ewaluacji bieŝącej oraz ex-ante RPO WŁ, koszty wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania i realizacji projektów, wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji RPO WŁ, koszty uczestnictwa w konferencjach dotyczących programowania RPO WŁ, koszty staŝy i wizyt studyjnych dotyczących wsparcia procesu przygotowania RPO WŁ. - opracowanie ekspertyz i analiz; - opracowanie studiów i koncepcji; - kompleksowa organizacja spotkań, w tym posiedzeń KM RPO WŁ, KK; - przejazdy; - przygotowanie dokumentacji projektowej; - przygotowanie specyfikacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu; - tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń; - wynagrodzenia ekspertów i doradztwo specjalistyczne; - wyŝywienie; - zakup, najem, opracowanie, druk, powielanie, publikacja i dystrybucja materiałów dydaktycznych; - zakwaterowanie; - zakup i prenumerata prasy i innych publikacji; - wydatki związane z prowadzeniem rachunku bankowego; 3. Wydatki związane z wyposaŝeniem, adaptacją pomieszczeń, sprzętem informatycznym: - adaptacja, budowa i rozbudowa pomieszczeń biurowych; - zakup, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych; - remont pomieszczeń biurowych; - przygotowanie i rozbudowa lokalnego systemu informatycznego; - roboty budowlane oraz projektowe; - utrzymanie systemu informatycznego; - wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia; - zakup i instalacja oprogramowania i zakup licencji; - zakup lub leasing oraz eksploatacja wyposaŝenia i urządzeń niezbędnych dla realizacji RPO WŁ; - zakup i eksploatacja sprzętu informatycznego, komputerowego, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, audiowizualnego; - zakup materiałów oraz wyposaŝenia biurowego; - zakup innych materiałów niezbędnych dla realizacji RPO WŁ; - zakup usług telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i opłaty abonamentowe; - wydatki związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych; - wydatki związane ze zwiększeniem liczby uŝytkowników sieci komputerowych; - wynajem środków transportu; - 4 -

5 - konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposaŝenia; 4. Wydatki dotyczące informacji i promocji: - budowa, modyfikacja, rozwój i utrzymanie portali i stron internetowych; - hosting i utrzymanie domen; - realizacja działań promocyjno informacyjnych, kampanie promujące RPO WŁ; - nabycie praw autorskich; - obsługa administracyjno-biurowa operacji związanych z komunikacją i promocją; - kompleksowa organizacja warsztatów, seminariów i konferencji, itd.; - prezentacja i promocja przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów; - promocja portali i stron internetowych; - przeprowadzenie badań opinii publicznej; - przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na dany rok; - przygotowanie, modyfikacja i uaktualnianie Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; - wydatki dotyczące publikacji prasowych i w mediach elektronicznych; - przygotowanie prezentacji; - realizacja i uczestnictwo w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych; - uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych; - uruchomienie i działalność punktów informacyjnych; - zakup, opracowanie, druk, powielanie publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do wydatków niekwalifikowanych naleŝą w szczególności: 1. Wydatki osobowe: - następujące składniki wynagrodzeń: - świadczenie urlopowe, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - składki na PFRON, - odprawy emerytalno rentowe, - nagrody jubileuszowe, - 5 -

6 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, gdy dotyczy to nieobecności dłuŝszej niŝ 33 dni, - zasiłki finansowane z budŝetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), - koszty badań okresowych, - koszty badań wstępnych, - bony Ŝywieniowe dla pracowników; - dopłata do okularów; - koszty usług zdrowotnych; 2. Wydatki dotyczące wsparcia instytucji: - opłaty i koszty sądowe z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŝnie wypłaconych po akceptacji IZ; - wydatki na bieŝącą działalność instytucji, jeśli ponoszone są niezaleŝnie od zadań związanych z wdraŝaniem instrumentów strukturalnych w tym w szczególności: - elektroniczna ewidencja wejść i wyjść pracowników, - konserwacja sprzętu i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby całej instytucji niezaleŝnie od funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za realizację instrumentów strukturalnych, - ochrona budynku

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne Informator o zasadach udzielania pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 (oś priorytetowa 5 PO RYBY 2007-2013)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1505 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia:

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia: Konkurs Przedsiębiorstwa, Województwo Śląskie Termin naboru wniosków: 7 września 7 grudnia 2011r. Wnioski przyjmuje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, www.scp-slask.pl Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/15/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Op - Inne koszty operacyjne

Op - Inne koszty operacyjne Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R Op - Inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo