%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ"

Transkrypt

1 Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie Aldona Ma³gorzata Dereñ Konsumpcja jest Ÿrenic¹ w oku i celem ca³ej produkcji, a w interesie producenta le y dostosowywanie i zaspokajanie potrzeb konsumenta. Adam Smith, Bogactwo narodów 1776 Older, wiser, webbier, czyli starsi, m¹drzejsi, bardziej internetowi, to tytu³ artyku- ³u redakcyjnego, jaki ukaza³ siê na ³amach tygodnika The Economist (30 czerwca 2001), w którym g³osi siê tezê, e Internet przesta³ byæ eksperymentem, a sta³ siê sta³ym elementem biznesu. Owo wzrastanie technologii Internetu w dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tworzy nowe jakoœci, nowe formy i kategorie w tej dziedzinie. Niemal wszystkie ga³êzie gospodarki widz¹ w jego ekspansji, jeœli nie ogromn¹ szansê na dalszy rozwój, to przynajmniej na zmianê w³asnego modelu biznesu. Przeobra eniom podlegaj¹ zarówno struktury, jak i funkcjonowanie obiektów gospodarczych. Na œwiecie dzia³aj¹ ju setki tysiêcy przedsiêbiorstw internetowych (i ci¹gle powstaj¹ nowe), których podstaw¹ dzia³ania jest technologia internetowa (Pichur, Pichur, 2001: 438). Dla tych przedsiêbiorstw Internet jest podstawowym narzêdziem komunikacji i oferowania produktów i us³ug. Przedsiêbiorstwa te opar³y swoj¹ dzia³alnoœæ na nowej kategorii klientów u ytkowników Internetu, projektuj¹c nowe i dostarczaj¹c standardowe produkty na potrzeby tej grupy nabywców. Na ogó³, prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za poœrednictwem Internetu, przedsiêbiorstwa korzystaj¹ z dwóch modeli biznesowych (Klein, Quelch 2000: 85): 1) modelu informacyjnego, 2) modelu transakcyjnego/komercyjnego. Pierwszy z nich wi¹ e siê przede wszystkim z przekazywaniem na w³asnych stronach www mniej lub bardziej szczegó³owych informacji na temat dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i oferowanych przez niego produktów. Czêsto reklamy telewizyjne, radiowe czy prasowe odsy³aj¹ zainteresowanych w³aœnie do stron www, gdzie znajduj¹ siê szczegó³y dotycz¹ce oferty przedsiêbiorstwa. Ponadto za poœrednictwem poczty elektronicznej mo na skontaktowaæ siê z firm¹ i uzyskaæ dodatkowe wyjaœnienia. Opisywany model biznesowy jest bardzo rozpowszechniony w obecnym stadium rozwoju rynku elektronicznego, a tendencjê do wykorzystywania Internetu w ten w³aœnie sposób maj¹ przede wszystkim du e i znane organizacje, których podstawowa dzia³alnoœæ jest ulokowana w tradycyjnej gospodarce. 53

2 54 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego Model transakcyjny/komercyjny jest podstaw¹ dzia³ania przedsiêbiorstw, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wy³¹cznie w Internecie najczêœciej jest to handel elektroniczny. Dziêki Internetowi bariery wejœcia na globalny rynek elektroniczny s¹ nieznaczne i dlatego nawet niedu e przedsiêbiorstwa, przy stosunkowo ma³ych nak³adach, mog¹ ³atwo konkurowaæ z najwiêkszymi i znanymi organizacjami 1. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego uzasadnia twierdzenie, e Internet przekszta³ca siê w wysoce efektywny rynek elektroniczny, na którym dokonuje siê rozmaitych transakcji, w tym z udzia³em pojedynczych prywatnych konsumentów. Wartoœæ obrotów firm zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ za poœrednictwem Internetu staje siê ju znacz¹ca w ca³kowitym bilansie handlowym. Jest to rezultatem praktycznie niepowtarzalnych mo liwoœci oferowanych przez ten kana³ dystrybucji. Za poœrednictwem Internetu mo na dokonaæ zakupów w dowolnym miejscu na œwiecie, nie wychodz¹c z domu. Co wiêcej, w jednym czasie i miejscu mamy okazjê obejrzenia, porównania i dokonania wyboru towarów oferowanych przez przedsiêbiorstwa czêsto zlokalizowane od siebie nawet w znacznych odleg³oœciach. Z punktu widzenia sprzedawcy handel internetowy równie posiada wiele zalet. Podstawow¹ z nich jest znacz¹ce obni enie kosztów w³asnych. Brak bezpoœredniej stycznoœci klientów ze sprzedaj¹cym umo liwia zatrudnianie mniejszej liczby personelu, nie ma równie koniecznoœci utrzymywania wysokich zapasów w magazynach wysy³ka mo e nastêpowaæ praktycznie na zlecenie wprost od producenta danego towaru. Interaktywnoœæ Internetu sprawia, e model rynkowy, oparty na us³ugach kreowanych i sterowanych przez u ytkownika, staje siê ju rzeczywistoœci¹. Internet to tak e wolnoœæ; wolnoœæ wyboru us³ug, informacji, rozrywki; wolnoœæ informacji i przekazu; wolnoœæ kreacji. Ta cecha le y u podstaw tak dynamicznego rozwoju sieci, w której pojawia siê ca³a masa informacji (stron www) z szybkoœci¹ przekraczaj¹c¹ ju zdolnoœæ percepcji normalnego cz³owieka. Ta chwalebna sk¹din¹d wolnoœæ sprawia, e przedsiêbiorstwa internetowe, portale czy sklepy internetowe musz¹ stale kreowaæ nowe pomys³y, nowe us³ugi czy te nowe sposoby oferowania tych samych towarów lub us³ug. Najwiêkszym wyzwaniem jest zró nicowanie w³asnej oferty w handlu elektronicznym w stosunku do setek innych pojawiaj¹cych siê jednoczeœnie w Internecie. Odpowiedzi¹ na to wyzwanie mo e byæ potraktowanie Internetu jako narzêdzia komunikowania siê z rynkiem, narzêdzia budowy relacji z klientem. Takie podejœcie, przeciwne koncentrowaniu siê na technicznych parametrach oferowanych us³ug, umo liwi wykorzystanie w pe³ni potencja³u Internetu, maj¹ce na celu urzeczywistnienie oczekiwañ wiêkszoœci klientów, a tym samym ka dej osoby odpowiedzialnej za marketing w przedsiêbiorstwie. Przecie ka dy z nas, kupuj¹c jakiœ produkt czy us³ugê, chcia³by byæ potraktowany jak ktoœ szczególny, a nie anonimowy klient z wielkiej grupy klientów. Z takim samym zaanga owaniem, niezale nie od tego czy kupuje ksi¹ kê, czy te coœ znacznie dro szego. 1 Badania przeprowadzone w 1998 roku przez Ernst&Young wœród firm prowadz¹cych handel detaliczny on-line wykaza³y, e podstawow¹ przes³ank¹ ich zaanga owania w Internet by³a ekspansja rynkowa (69% przedsiêbiorstw). W dalszej kolejnoœci wskazywano na: chêæ utrzymania klientów (61%), potrzebê odró nienia siê od innych firm (58%), redukcjê kosztów (46%) oraz pozycjonowanie konkurencyjne (42%) (Wielki, 2000: 87).

3 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 55 Internet, ze wzglêdu na swoj¹ interaktywnoœæ, wymusza, a co wa niejsze umo liwia indywidualne podejœcie do klienta. Za pomoc¹ takich technologii, jak np. cookies mo liwe jest rozpoznanie klienta i traktowanie go w odmienny sposób. Wprowadzone wczeœniej dane przez klienta pozwalaj¹ na zwracanie siê do niego po imieniu, a na podstawie historii jego zakupów mo na zaproponowaæ odpowiednie pozycje z oferty przedsiêbiorstwa. Dodatkowo informacje pochodz¹ce z dzia³alnoœci e-commerce stanowi¹ bardzo bogat¹ bazê dla dzia³añ marketingowych i dzia³añ promocyjnych. Przyk³adowo ksiêgarnia Amazon.com, wykorzystuje rejestr historii zakupów poszczególnych klientów do indywidualnych dzia³añ promocyjnych. Taka dba³oœæ o klienta nie wi¹ e siê ze znacznymi kosztami ponoszonymi na analizê indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszystko odbywa siê automatycznie. Wybieraj¹c ksi¹ kê z jednego z wielu dzia³ów system rejestruje tê czynnoœæ i na jej podstawie wysy³a treœci reklamowe dotycz¹ce pozycji o podobnej tematyce. Podobnym przyk³adem jest Levi s wykorzystuj¹cy system Andromedia LikeMinds. Pozwala on na œledzenie zachowania siê konsumentów ogl¹daj¹cych strony internetowe tej firmy, uwzglêdniaj¹ce takie czynniki, jak liczba wejœæ na stronê oraz czas spêdzony w poszczególnych obszarach tematycznych serwisu (Guziur, 2001: 120). Podstaw¹ dalszego rozwoju handlu elektronicznego jest prowadzenie dzia³añ polegaj¹cych na budowaniu bezpoœrednich relacji pomiêdzy klientem a pracownikiem przedsiêbiorstwa dostarczaj¹cego towar czy us³ugê, czyli marketingu one-to-one. Ten sposób dzia³ania znany jest z rynku tradycyjnego, jednak dotyczy on jedynie bardzo du ych klientów lub specyficznych i drogich us³ug. Tymczasem Internet to narzêdzie, za pomoc¹ którego w ten w³aœnie sposób mo e byæ obs³ugiwany ka dy klient, bez wzglêdu na to, jaki kupuje towar. I nie wymaga to zaanga owania wielu sprzedawców po stronie przedsiêbiorstwa dostarczaj¹cego produkt czy us³ugê. Umiejêtne wykorzystanie tej cechy Internetu bêdzie w przysz³oœci instrumentem sukcesu nie tylko przedsiêbiorstw internetowych, chc¹cych ró nicowaæ swoj¹ ofertê, ale równie firm tradycyjnych, wykorzystuj¹cych Internet w swoim dzia³aniu. Indywidualizacja produktów i us³ug na masow¹ skalê to jedno z za³o eñ marketingu one-to-one. Jego pomys³odawcami byli Don Pepers i Martha Rogers na pocz¹tku lat 90. Zasadnicz¹ podstaw¹ tej koncepcji jest bliska wspó³praca z klientami (close collaboration with customers), jednak tylko z jednym w danym czasie (one customer at the time). Zasad¹ staje siê, i kontakty przedsiêbiorstwa z klientem nie s¹ jednorazowe, lecz trwa- ³e. Klient przestaje byæ tylko biernym odbiorc¹ dostarczanych mu informacji, ale aktywnie uczestniczy w procesie marketingowym 2. Jak zauwa a D. Siegel, sieæ daje klientom to, czego zawsze chcieli: szansê wypowiedzenia siê, uzyskania prawdziwych odpowiedzi na ich pytania, mo liwoœæ dzielenia siê zainteresowaniami i pasjami z innymi klientami (Lebecki, 2000: 14). Klienci oczekuj¹ od przedsiêbiorstw produktów dopasowanych coraz dok³adniej do ich potrzeb i preferencji. Potrzeby i preferencje klientów mo na rozpatrywaæ tylko poprzez jak najczêstsze i mo liwie najbogatsze w wymianê informacji kontakty (Gre- 2 Wed³ug badañ amerykañskich, 60% klientów mówi, e chce byæ konsultowana; klienci chc¹ byæ partnerem jako nabywcy (Rapp, Collins, 1987: 125).

4 56 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego gor, 2002: 73). W miejsce tradycyjnego dzielenia klientów na segmenty, gromadzi siê w bazach danych indywidualne informacje o ka dym kliencie, jego zwyczajach, gustach i preferencjach. Mniej istotne staje siê postrzeganie klienta poprzez pryzmat cech demograficznych czy te spo³eczno-ekonomicznych, natomiast znaczenia nabieraj¹ cechy psychograficzne klientów. Gromadzone w bazach danych i stale aktualizowane informacje umo liwiaj¹ indywidualizacjê produktów na masow¹ skalê. Nie chodzi o jednorazow¹ sprzeda okreœlonego produktu, lecz o dostarczenie klientom jak najwiêkszej ich liczby przez mo liwie d³ugi czas. Pozyskanie oraz nak³onienie klientów do czêstych ponownych wizyt w sklepie internetowym znajduje siê na pierwszym miejscu listy priorytetów przedsiêbiorstw bazuj¹cych na technologii internetowej. Nowym paradygmatem staje siê zwiêkszanie udzia³u poszczególnych klientów w realizowanej sprzeda y, zamiast tradycyjnego miernika udzia³u produktu w rynku (ang. share of customer instead share of market (Wielki, 2000: 125)). Dowodzi to koniecznoœci wprowadzenia mened erów zarz¹dzaj¹cych klientami (ang. customer managers) w miejsce dotychczasowych mened erów produktu. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w sieci, zw³aszcza zaœ te, które prowadz¹ handel internetowy, musz¹ podejmowaæ dialog z klientami. Czytelnicy zostawiaj¹cy swoje recenzje ksi¹- ek na internetowych stronach ksiêgarni Amazon.com, dostawcy proponuj¹cy nowe rozwi¹zania techniczne i organizacyjne, klienci projektuj¹cy przed zakupem swoje samochody czy komputery z elementów dostêpnych w domenach internetowych sprzedawców, u ytkownicy serwisów informacyjnych, którzy sami decyduj¹ o tym, które wiadomoœci maj¹ im byæ dostarczone to tylko niektóre przyk³ady œwiadcz¹ce o tym, e jednostki, grupy oraz podmioty gospodarcze wspó³tworz¹ wartoœæ dodan¹. Don Tapscott (1987: 75; 2000: 16) nada³ im okreœlenie Business Webs. Jego zdaniem, przedsiêbiorstwo nie potrzebuje internetowej domeny, ale struktury organizacyjnej dostosowanej do ery internetowej, czyli w³aœnie Business Webs. W tej strukturze kluczow¹ rolê odgrywa przep³yw informacji, a klient w³¹czony jest do procesu produkcji (kreowania oferty). Wartoœci¹ dodan¹ wymiany informacyjnej zachodz¹cej w Business Webs s¹ nie tylko produkty i us³ugi. Tak samo wa ny jest równie kapita³ relacyjny, czyli zdolnoœæ w³¹czenia klientów, dostawców oraz innych partnerów we wzajemnie korzystne wymiany wartoœci. W handlu internetowym budowanie i kszta³towanie relacji z klientami ma szczególne znaczenie. Klienci internetowi, inaczej ni klienci w handlu tradycyjnym, nie s¹ lojalni ani wobec marki, ani te kategorii produktów. Maj¹c nieograniczony dostêp do informacji w Internecie, szukaj¹ nieustannie lepszej oferty, przede wszystkim zaœ tej, która rozpoznaje i lepiej zaspokaja ich potrzeby. Coraz wiêcej badaczy dostrzega, e ograniczenia handlu w Internecie bior¹ siê nie tyle z powodu barier technicznych, co raczej z powodu braku w³aœciwego zrozumienia konsumentów. Forester ocenia, e 90% konsumentów uwa a jakoœæ us³ug jako najwa niejsz¹ cechê decyduj¹c¹ o wyborze tego, a nie innego sprzedawcy (http://cyberatlas.internet.com). Byæ mo e brak zadowolenia z jakoœci us³ug w Internecie jest powodem tego, e dwie trzecie potencjalnych klientów wycofuje swoje zamówienia w ostatniej chwili. Shelley Taylor, analityk w firmie ebizrate. com uwa a, e zakupy przez Internet nie s¹ rewolucj¹

5 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 57 w handlu, ale ewolucj¹ konsumenci buduj¹ swoje oczekiwania w oparciu o doœwiadczenia z tradycyjnymi formami zakupów (Mackiewicz, 2001: 470). Powy sze dowodzi, e przedsiêbiorstwo prowadz¹ce dzia³alnoœæ e-commerce musi odejœæ od myœlenia w kategoriach produktów i skoncentrowaæ siê na potrzebach klientów, oferowaæ nie tylko dobra (us³ugi), lecz tak e rozwi¹zania. Tworzenie kapita³u relacyjnego, w którym podstawowe znaczenie ma œcis³y i pog³êbiony zwi¹zek z klientami, wymaga zmian w zakresie marketingu, architektury systemu, technologii przetwarzania oraz sposobu i kultury obs³ugi klientów. W tego typu dzia³aniach skutecznie mog¹ pomagaæ rozwi¹zania klasy CRM (Customer Relationship Management), czyli systemy komputerowe zarz¹dzaj¹ce relacjami z klientem. Obecnie wiedza o zachowaniach klienta w kontaktach z przedsiêbiorstwem czy produktem, bêd¹ca efektem œledzenia komunikacji z konsumentami, nie wystarczy. Marketing relacyjny wymaga gromadzenia danych ze wszystkich mo liwych Ÿróde³, aby uzyskaæ równie informacje o ich motywacjach i postawach. Trwa rewolucja marketingowa. Od ostatnich lat ubieg³ego wieku g³ównym jej mechanizmem jest nastawienie na klienta. Sta³ siê on punktem, w którym generowana jest zasadnicza informacja kszta³tuj¹ca ca³y proces marketingu. Odpowiedzi¹ na taki kszta³t rynku ma byæ w³aœnie koncepcja CRM, rozumiana dwojako. Po pierwsze jako Customer Relationship Management, czyli system zarz¹dzania relacjami z konsumentami (klientami). To podejœcie czêstsze, ale zawê aj¹ce problem, co bywa istotn¹ przyczyn¹ nieskutecznoœci wielu przedsiêwziêæ pod has³em CRM. Po drugie jako Customer Relationship Marketing, czyli marketing skoncentrowany na budowie tych relacji lub inaczej marketing relacyjny. Podkreœla siê, e podejœcie to powinno obejmowaæ: informacje o poszczególnych klientach jako punkt wyjœcia, gromadzenie i integracjê danych o konsumentach ze wszystkich mo liwych punktów kontaktu z nimi, segmentacjê klientów wed³ug ich potrzeb, oczekiwañ oraz tego, co stanowi dla nich d³ugotrwa³¹ wartoœæ, wypracowanie lub adaptacjê koncepcji wartoœci oferowanych konsumentom, zró nicowanej na poziomie jednostek lub segmentów, zorientowanie tych koncepcji wartoœci na osi¹ganie celów przedsiêbiorstwa, u ycie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla osi¹gania za³o onych celów, selektywn¹ alokacjê zasobów. Z powy szego widaæ, e program relacyjny to, wbrew czêstej praktyce, nie tylko technologia. Niestety nader czêsto wdro enie CRM sprowadza siê do zakupu i instalacji specjalistycznego oprogramowania, wspieraj¹cego mechanikê komunikacji i transakcji przedsiêbiorstwa z konsumentami. Wszelkie czynnoœci i procedury zaœ maj¹ na celu raczej u³atwienie pracy pracownikom firmy ni zwiêkszenie korzyœci klientów. W wielu przypad-

6 58 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego kach taki system nie przynosi oczekiwanych efektów, poniewa nie obejmuje tego, co stanowi istotê CRM, czyli pe³nej relacji z klientem. Dostarcza bowiem informacji ograniczonej zasadniczo do jego zachowañ, szczególnie w kontaktach z przedsiêbiorstwem (produktem, mark¹), bez uwzglêdniania motywacji i postaw. Systemy komputerowe zarz¹dzaj¹ce relacjami z klientem umo liwiaj¹ nawi¹zywanie bezpoœredniego kontaktu z konsumentami, dostêp do bie ¹cej wiedzy o tym, jakie us³ugi klient zamówi³, jakie mia³ problemy w trakcie korzystania z us³ug danego przedsiêbiorstwa. Pamiêtaæ przy tym nale y, e poza kwestiami bezpieczeñstwa, odhumanizowane sklepy na stronach www nie s¹ dla wielu jeszcze zachêcaj¹ce do korzystania z tej formy zakupów. Jednak, jeœli wyobrazimy sobie, e chodz¹c po internetowym supermarkecie w ka dej chwili jesteœmy w stanie zawo³aæ obs³ugê, która nam doradzi przy wyborze towaru, udzieli dodatkowych informacji lub pomo e znaleÿæ poszukiwany produkt, to bêdziemy mieli do czynienia z ca³kowicie nowym wymiarem Internetu. Z... rzeczywistym, wirtualnym œwiatem multimedialnym, w pe³ni otwartym na cz³owieka i posiadaj¹cym ca³kiem ludzkie cechy. Jak na razie konsument ci¹gle pozostaje królem, a technologia jedynie pokornym s³ug¹ 3. Bibliografia 0[1] Guziur P. 2001: Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du ych firm, Helion, Gliwice [2] Gregor B., Stawiszyñski M. 2002: E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz ódÿ. 0[3] Future of E-commerce May Rest on Customer Service. 0[4] Klein L., Quelch J.: The Internet and International Marketing, Sloan Management Review, Springer 1996 (za: Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc³aw 2000). 0[5] Lebiecki M. 2000: Ekonomia prawdy nie Website ale Business Web, Modern Marketing, nr 5. 0[6] Mackiewicz R., Po tym wszystkim, co zrobiliœmy, dlaczego nasi klienci ci¹gle s¹ niezadowoleni? czyli o satysfakcji z zakupów przez Internet [w:] T. Zasêpa (red): Internet fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, Wyd. Edycja Œwiêtego Paw³a, Lublin. 0[7] Otto J. 2001: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 0[8] Pelowski W. 2001: Kto widzia³ CRM?, [w:] Modern Marketing, nr. 2. 0[9] Pichur A., Pichur M. 2001: Internet jako Ÿród³o szans i zagro eñ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci, [w:] W. Waszkielewicza (red.): Zarz¹dzanie firm¹ teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. AGH, Kraków. 3 Okreœlenie Chrisa Zooka, szefa badañ w Bain & Company (http://cyberatlas.com/markets/retailing/article/0, html)

7 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 59 [10] Rapp S., Collins T. 1987: Maximarketing. The New Direction in Advertising, Promotion and Marketing Strategy, McGraw Hill, New York [w:] B. Gregor, M. Stawiszyñski 2002: E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz ódÿ. [11] Tapscott D. 1998: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Œwiadomoœci Systemowej, Business Press, Warszawa. [12] Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. 2000: Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business Scholl Press, Boston Massachusetts [w:] M. Lebiecki, Ekonomia prawdy nie Website ale Business Web, Modern Marketing, nr 5/2000. [13] The Economist, 30 czerwca [14] Wielki J. 2000: Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc³aw. [15] Zasêpa T (red.): Internet. Fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, Wyd. Œwiêty Pawe³, Lublin. [16] Zasêpa T., Chmura R (red.): Internet i nowe technologie ku spo³eczeñstwu przysz³oœci, Chmury, Wyd. Œwiêty Pawe³, Czêstochowa.

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Zarz¹dzanie Dobrzyñski, ludÿmi Artyku³ a Krzysztof TI przedstawia automatyzacja Klincewicz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo