%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ"

Transkrypt

1 Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie Aldona Ma³gorzata Dereñ Konsumpcja jest Ÿrenic¹ w oku i celem ca³ej produkcji, a w interesie producenta le y dostosowywanie i zaspokajanie potrzeb konsumenta. Adam Smith, Bogactwo narodów 1776 Older, wiser, webbier, czyli starsi, m¹drzejsi, bardziej internetowi, to tytu³ artyku- ³u redakcyjnego, jaki ukaza³ siê na ³amach tygodnika The Economist (30 czerwca 2001), w którym g³osi siê tezê, e Internet przesta³ byæ eksperymentem, a sta³ siê sta³ym elementem biznesu. Owo wzrastanie technologii Internetu w dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tworzy nowe jakoœci, nowe formy i kategorie w tej dziedzinie. Niemal wszystkie ga³êzie gospodarki widz¹ w jego ekspansji, jeœli nie ogromn¹ szansê na dalszy rozwój, to przynajmniej na zmianê w³asnego modelu biznesu. Przeobra eniom podlegaj¹ zarówno struktury, jak i funkcjonowanie obiektów gospodarczych. Na œwiecie dzia³aj¹ ju setki tysiêcy przedsiêbiorstw internetowych (i ci¹gle powstaj¹ nowe), których podstaw¹ dzia³ania jest technologia internetowa (Pichur, Pichur, 2001: 438). Dla tych przedsiêbiorstw Internet jest podstawowym narzêdziem komunikacji i oferowania produktów i us³ug. Przedsiêbiorstwa te opar³y swoj¹ dzia³alnoœæ na nowej kategorii klientów u ytkowników Internetu, projektuj¹c nowe i dostarczaj¹c standardowe produkty na potrzeby tej grupy nabywców. Na ogó³, prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za poœrednictwem Internetu, przedsiêbiorstwa korzystaj¹ z dwóch modeli biznesowych (Klein, Quelch 2000: 85): 1) modelu informacyjnego, 2) modelu transakcyjnego/komercyjnego. Pierwszy z nich wi¹ e siê przede wszystkim z przekazywaniem na w³asnych stronach www mniej lub bardziej szczegó³owych informacji na temat dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i oferowanych przez niego produktów. Czêsto reklamy telewizyjne, radiowe czy prasowe odsy³aj¹ zainteresowanych w³aœnie do stron www, gdzie znajduj¹ siê szczegó³y dotycz¹ce oferty przedsiêbiorstwa. Ponadto za poœrednictwem poczty elektronicznej mo na skontaktowaæ siê z firm¹ i uzyskaæ dodatkowe wyjaœnienia. Opisywany model biznesowy jest bardzo rozpowszechniony w obecnym stadium rozwoju rynku elektronicznego, a tendencjê do wykorzystywania Internetu w ten w³aœnie sposób maj¹ przede wszystkim du e i znane organizacje, których podstawowa dzia³alnoœæ jest ulokowana w tradycyjnej gospodarce. 53

2 54 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego Model transakcyjny/komercyjny jest podstaw¹ dzia³ania przedsiêbiorstw, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wy³¹cznie w Internecie najczêœciej jest to handel elektroniczny. Dziêki Internetowi bariery wejœcia na globalny rynek elektroniczny s¹ nieznaczne i dlatego nawet niedu e przedsiêbiorstwa, przy stosunkowo ma³ych nak³adach, mog¹ ³atwo konkurowaæ z najwiêkszymi i znanymi organizacjami 1. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego uzasadnia twierdzenie, e Internet przekszta³ca siê w wysoce efektywny rynek elektroniczny, na którym dokonuje siê rozmaitych transakcji, w tym z udzia³em pojedynczych prywatnych konsumentów. Wartoœæ obrotów firm zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ za poœrednictwem Internetu staje siê ju znacz¹ca w ca³kowitym bilansie handlowym. Jest to rezultatem praktycznie niepowtarzalnych mo liwoœci oferowanych przez ten kana³ dystrybucji. Za poœrednictwem Internetu mo na dokonaæ zakupów w dowolnym miejscu na œwiecie, nie wychodz¹c z domu. Co wiêcej, w jednym czasie i miejscu mamy okazjê obejrzenia, porównania i dokonania wyboru towarów oferowanych przez przedsiêbiorstwa czêsto zlokalizowane od siebie nawet w znacznych odleg³oœciach. Z punktu widzenia sprzedawcy handel internetowy równie posiada wiele zalet. Podstawow¹ z nich jest znacz¹ce obni enie kosztów w³asnych. Brak bezpoœredniej stycznoœci klientów ze sprzedaj¹cym umo liwia zatrudnianie mniejszej liczby personelu, nie ma równie koniecznoœci utrzymywania wysokich zapasów w magazynach wysy³ka mo e nastêpowaæ praktycznie na zlecenie wprost od producenta danego towaru. Interaktywnoœæ Internetu sprawia, e model rynkowy, oparty na us³ugach kreowanych i sterowanych przez u ytkownika, staje siê ju rzeczywistoœci¹. Internet to tak e wolnoœæ; wolnoœæ wyboru us³ug, informacji, rozrywki; wolnoœæ informacji i przekazu; wolnoœæ kreacji. Ta cecha le y u podstaw tak dynamicznego rozwoju sieci, w której pojawia siê ca³a masa informacji (stron www) z szybkoœci¹ przekraczaj¹c¹ ju zdolnoœæ percepcji normalnego cz³owieka. Ta chwalebna sk¹din¹d wolnoœæ sprawia, e przedsiêbiorstwa internetowe, portale czy sklepy internetowe musz¹ stale kreowaæ nowe pomys³y, nowe us³ugi czy te nowe sposoby oferowania tych samych towarów lub us³ug. Najwiêkszym wyzwaniem jest zró nicowanie w³asnej oferty w handlu elektronicznym w stosunku do setek innych pojawiaj¹cych siê jednoczeœnie w Internecie. Odpowiedzi¹ na to wyzwanie mo e byæ potraktowanie Internetu jako narzêdzia komunikowania siê z rynkiem, narzêdzia budowy relacji z klientem. Takie podejœcie, przeciwne koncentrowaniu siê na technicznych parametrach oferowanych us³ug, umo liwi wykorzystanie w pe³ni potencja³u Internetu, maj¹ce na celu urzeczywistnienie oczekiwañ wiêkszoœci klientów, a tym samym ka dej osoby odpowiedzialnej za marketing w przedsiêbiorstwie. Przecie ka dy z nas, kupuj¹c jakiœ produkt czy us³ugê, chcia³by byæ potraktowany jak ktoœ szczególny, a nie anonimowy klient z wielkiej grupy klientów. Z takim samym zaanga owaniem, niezale nie od tego czy kupuje ksi¹ kê, czy te coœ znacznie dro szego. 1 Badania przeprowadzone w 1998 roku przez Ernst&Young wœród firm prowadz¹cych handel detaliczny on-line wykaza³y, e podstawow¹ przes³ank¹ ich zaanga owania w Internet by³a ekspansja rynkowa (69% przedsiêbiorstw). W dalszej kolejnoœci wskazywano na: chêæ utrzymania klientów (61%), potrzebê odró nienia siê od innych firm (58%), redukcjê kosztów (46%) oraz pozycjonowanie konkurencyjne (42%) (Wielki, 2000: 87).

3 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 55 Internet, ze wzglêdu na swoj¹ interaktywnoœæ, wymusza, a co wa niejsze umo liwia indywidualne podejœcie do klienta. Za pomoc¹ takich technologii, jak np. cookies mo liwe jest rozpoznanie klienta i traktowanie go w odmienny sposób. Wprowadzone wczeœniej dane przez klienta pozwalaj¹ na zwracanie siê do niego po imieniu, a na podstawie historii jego zakupów mo na zaproponowaæ odpowiednie pozycje z oferty przedsiêbiorstwa. Dodatkowo informacje pochodz¹ce z dzia³alnoœci e-commerce stanowi¹ bardzo bogat¹ bazê dla dzia³añ marketingowych i dzia³añ promocyjnych. Przyk³adowo ksiêgarnia Amazon.com, wykorzystuje rejestr historii zakupów poszczególnych klientów do indywidualnych dzia³añ promocyjnych. Taka dba³oœæ o klienta nie wi¹ e siê ze znacznymi kosztami ponoszonymi na analizê indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszystko odbywa siê automatycznie. Wybieraj¹c ksi¹ kê z jednego z wielu dzia³ów system rejestruje tê czynnoœæ i na jej podstawie wysy³a treœci reklamowe dotycz¹ce pozycji o podobnej tematyce. Podobnym przyk³adem jest Levi s wykorzystuj¹cy system Andromedia LikeMinds. Pozwala on na œledzenie zachowania siê konsumentów ogl¹daj¹cych strony internetowe tej firmy, uwzglêdniaj¹ce takie czynniki, jak liczba wejœæ na stronê oraz czas spêdzony w poszczególnych obszarach tematycznych serwisu (Guziur, 2001: 120). Podstaw¹ dalszego rozwoju handlu elektronicznego jest prowadzenie dzia³añ polegaj¹cych na budowaniu bezpoœrednich relacji pomiêdzy klientem a pracownikiem przedsiêbiorstwa dostarczaj¹cego towar czy us³ugê, czyli marketingu one-to-one. Ten sposób dzia³ania znany jest z rynku tradycyjnego, jednak dotyczy on jedynie bardzo du ych klientów lub specyficznych i drogich us³ug. Tymczasem Internet to narzêdzie, za pomoc¹ którego w ten w³aœnie sposób mo e byæ obs³ugiwany ka dy klient, bez wzglêdu na to, jaki kupuje towar. I nie wymaga to zaanga owania wielu sprzedawców po stronie przedsiêbiorstwa dostarczaj¹cego produkt czy us³ugê. Umiejêtne wykorzystanie tej cechy Internetu bêdzie w przysz³oœci instrumentem sukcesu nie tylko przedsiêbiorstw internetowych, chc¹cych ró nicowaæ swoj¹ ofertê, ale równie firm tradycyjnych, wykorzystuj¹cych Internet w swoim dzia³aniu. Indywidualizacja produktów i us³ug na masow¹ skalê to jedno z za³o eñ marketingu one-to-one. Jego pomys³odawcami byli Don Pepers i Martha Rogers na pocz¹tku lat 90. Zasadnicz¹ podstaw¹ tej koncepcji jest bliska wspó³praca z klientami (close collaboration with customers), jednak tylko z jednym w danym czasie (one customer at the time). Zasad¹ staje siê, i kontakty przedsiêbiorstwa z klientem nie s¹ jednorazowe, lecz trwa- ³e. Klient przestaje byæ tylko biernym odbiorc¹ dostarczanych mu informacji, ale aktywnie uczestniczy w procesie marketingowym 2. Jak zauwa a D. Siegel, sieæ daje klientom to, czego zawsze chcieli: szansê wypowiedzenia siê, uzyskania prawdziwych odpowiedzi na ich pytania, mo liwoœæ dzielenia siê zainteresowaniami i pasjami z innymi klientami (Lebecki, 2000: 14). Klienci oczekuj¹ od przedsiêbiorstw produktów dopasowanych coraz dok³adniej do ich potrzeb i preferencji. Potrzeby i preferencje klientów mo na rozpatrywaæ tylko poprzez jak najczêstsze i mo liwie najbogatsze w wymianê informacji kontakty (Gre- 2 Wed³ug badañ amerykañskich, 60% klientów mówi, e chce byæ konsultowana; klienci chc¹ byæ partnerem jako nabywcy (Rapp, Collins, 1987: 125).

4 56 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego gor, 2002: 73). W miejsce tradycyjnego dzielenia klientów na segmenty, gromadzi siê w bazach danych indywidualne informacje o ka dym kliencie, jego zwyczajach, gustach i preferencjach. Mniej istotne staje siê postrzeganie klienta poprzez pryzmat cech demograficznych czy te spo³eczno-ekonomicznych, natomiast znaczenia nabieraj¹ cechy psychograficzne klientów. Gromadzone w bazach danych i stale aktualizowane informacje umo liwiaj¹ indywidualizacjê produktów na masow¹ skalê. Nie chodzi o jednorazow¹ sprzeda okreœlonego produktu, lecz o dostarczenie klientom jak najwiêkszej ich liczby przez mo liwie d³ugi czas. Pozyskanie oraz nak³onienie klientów do czêstych ponownych wizyt w sklepie internetowym znajduje siê na pierwszym miejscu listy priorytetów przedsiêbiorstw bazuj¹cych na technologii internetowej. Nowym paradygmatem staje siê zwiêkszanie udzia³u poszczególnych klientów w realizowanej sprzeda y, zamiast tradycyjnego miernika udzia³u produktu w rynku (ang. share of customer instead share of market (Wielki, 2000: 125)). Dowodzi to koniecznoœci wprowadzenia mened erów zarz¹dzaj¹cych klientami (ang. customer managers) w miejsce dotychczasowych mened erów produktu. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w sieci, zw³aszcza zaœ te, które prowadz¹ handel internetowy, musz¹ podejmowaæ dialog z klientami. Czytelnicy zostawiaj¹cy swoje recenzje ksi¹- ek na internetowych stronach ksiêgarni Amazon.com, dostawcy proponuj¹cy nowe rozwi¹zania techniczne i organizacyjne, klienci projektuj¹cy przed zakupem swoje samochody czy komputery z elementów dostêpnych w domenach internetowych sprzedawców, u ytkownicy serwisów informacyjnych, którzy sami decyduj¹ o tym, które wiadomoœci maj¹ im byæ dostarczone to tylko niektóre przyk³ady œwiadcz¹ce o tym, e jednostki, grupy oraz podmioty gospodarcze wspó³tworz¹ wartoœæ dodan¹. Don Tapscott (1987: 75; 2000: 16) nada³ im okreœlenie Business Webs. Jego zdaniem, przedsiêbiorstwo nie potrzebuje internetowej domeny, ale struktury organizacyjnej dostosowanej do ery internetowej, czyli w³aœnie Business Webs. W tej strukturze kluczow¹ rolê odgrywa przep³yw informacji, a klient w³¹czony jest do procesu produkcji (kreowania oferty). Wartoœci¹ dodan¹ wymiany informacyjnej zachodz¹cej w Business Webs s¹ nie tylko produkty i us³ugi. Tak samo wa ny jest równie kapita³ relacyjny, czyli zdolnoœæ w³¹czenia klientów, dostawców oraz innych partnerów we wzajemnie korzystne wymiany wartoœci. W handlu internetowym budowanie i kszta³towanie relacji z klientami ma szczególne znaczenie. Klienci internetowi, inaczej ni klienci w handlu tradycyjnym, nie s¹ lojalni ani wobec marki, ani te kategorii produktów. Maj¹c nieograniczony dostêp do informacji w Internecie, szukaj¹ nieustannie lepszej oferty, przede wszystkim zaœ tej, która rozpoznaje i lepiej zaspokaja ich potrzeby. Coraz wiêcej badaczy dostrzega, e ograniczenia handlu w Internecie bior¹ siê nie tyle z powodu barier technicznych, co raczej z powodu braku w³aœciwego zrozumienia konsumentów. Forester ocenia, e 90% konsumentów uwa a jakoœæ us³ug jako najwa niejsz¹ cechê decyduj¹c¹ o wyborze tego, a nie innego sprzedawcy (http://cyberatlas.internet.com). Byæ mo e brak zadowolenia z jakoœci us³ug w Internecie jest powodem tego, e dwie trzecie potencjalnych klientów wycofuje swoje zamówienia w ostatniej chwili. Shelley Taylor, analityk w firmie ebizrate. com uwa a, e zakupy przez Internet nie s¹ rewolucj¹

5 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 57 w handlu, ale ewolucj¹ konsumenci buduj¹ swoje oczekiwania w oparciu o doœwiadczenia z tradycyjnymi formami zakupów (Mackiewicz, 2001: 470). Powy sze dowodzi, e przedsiêbiorstwo prowadz¹ce dzia³alnoœæ e-commerce musi odejœæ od myœlenia w kategoriach produktów i skoncentrowaæ siê na potrzebach klientów, oferowaæ nie tylko dobra (us³ugi), lecz tak e rozwi¹zania. Tworzenie kapita³u relacyjnego, w którym podstawowe znaczenie ma œcis³y i pog³êbiony zwi¹zek z klientami, wymaga zmian w zakresie marketingu, architektury systemu, technologii przetwarzania oraz sposobu i kultury obs³ugi klientów. W tego typu dzia³aniach skutecznie mog¹ pomagaæ rozwi¹zania klasy CRM (Customer Relationship Management), czyli systemy komputerowe zarz¹dzaj¹ce relacjami z klientem. Obecnie wiedza o zachowaniach klienta w kontaktach z przedsiêbiorstwem czy produktem, bêd¹ca efektem œledzenia komunikacji z konsumentami, nie wystarczy. Marketing relacyjny wymaga gromadzenia danych ze wszystkich mo liwych Ÿróde³, aby uzyskaæ równie informacje o ich motywacjach i postawach. Trwa rewolucja marketingowa. Od ostatnich lat ubieg³ego wieku g³ównym jej mechanizmem jest nastawienie na klienta. Sta³ siê on punktem, w którym generowana jest zasadnicza informacja kszta³tuj¹ca ca³y proces marketingu. Odpowiedzi¹ na taki kszta³t rynku ma byæ w³aœnie koncepcja CRM, rozumiana dwojako. Po pierwsze jako Customer Relationship Management, czyli system zarz¹dzania relacjami z konsumentami (klientami). To podejœcie czêstsze, ale zawê aj¹ce problem, co bywa istotn¹ przyczyn¹ nieskutecznoœci wielu przedsiêwziêæ pod has³em CRM. Po drugie jako Customer Relationship Marketing, czyli marketing skoncentrowany na budowie tych relacji lub inaczej marketing relacyjny. Podkreœla siê, e podejœcie to powinno obejmowaæ: informacje o poszczególnych klientach jako punkt wyjœcia, gromadzenie i integracjê danych o konsumentach ze wszystkich mo liwych punktów kontaktu z nimi, segmentacjê klientów wed³ug ich potrzeb, oczekiwañ oraz tego, co stanowi dla nich d³ugotrwa³¹ wartoœæ, wypracowanie lub adaptacjê koncepcji wartoœci oferowanych konsumentom, zró nicowanej na poziomie jednostek lub segmentów, zorientowanie tych koncepcji wartoœci na osi¹ganie celów przedsiêbiorstwa, u ycie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla osi¹gania za³o onych celów, selektywn¹ alokacjê zasobów. Z powy szego widaæ, e program relacyjny to, wbrew czêstej praktyce, nie tylko technologia. Niestety nader czêsto wdro enie CRM sprowadza siê do zakupu i instalacji specjalistycznego oprogramowania, wspieraj¹cego mechanikê komunikacji i transakcji przedsiêbiorstwa z konsumentami. Wszelkie czynnoœci i procedury zaœ maj¹ na celu raczej u³atwienie pracy pracownikom firmy ni zwiêkszenie korzyœci klientów. W wielu przypad-

6 58 Czêœæ V Gospodarcze i prawne aspekty spo³eczeñstwa informacyjnego kach taki system nie przynosi oczekiwanych efektów, poniewa nie obejmuje tego, co stanowi istotê CRM, czyli pe³nej relacji z klientem. Dostarcza bowiem informacji ograniczonej zasadniczo do jego zachowañ, szczególnie w kontaktach z przedsiêbiorstwem (produktem, mark¹), bez uwzglêdniania motywacji i postaw. Systemy komputerowe zarz¹dzaj¹ce relacjami z klientem umo liwiaj¹ nawi¹zywanie bezpoœredniego kontaktu z konsumentami, dostêp do bie ¹cej wiedzy o tym, jakie us³ugi klient zamówi³, jakie mia³ problemy w trakcie korzystania z us³ug danego przedsiêbiorstwa. Pamiêtaæ przy tym nale y, e poza kwestiami bezpieczeñstwa, odhumanizowane sklepy na stronach www nie s¹ dla wielu jeszcze zachêcaj¹ce do korzystania z tej formy zakupów. Jednak, jeœli wyobrazimy sobie, e chodz¹c po internetowym supermarkecie w ka dej chwili jesteœmy w stanie zawo³aæ obs³ugê, która nam doradzi przy wyborze towaru, udzieli dodatkowych informacji lub pomo e znaleÿæ poszukiwany produkt, to bêdziemy mieli do czynienia z ca³kowicie nowym wymiarem Internetu. Z... rzeczywistym, wirtualnym œwiatem multimedialnym, w pe³ni otwartym na cz³owieka i posiadaj¹cym ca³kiem ludzkie cechy. Jak na razie konsument ci¹gle pozostaje królem, a technologia jedynie pokornym s³ug¹ 3. Bibliografia 0[1] Guziur P. 2001: Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du ych firm, Helion, Gliwice [2] Gregor B., Stawiszyñski M. 2002: E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz ódÿ. 0[3] Future of E-commerce May Rest on Customer Service. 0[4] Klein L., Quelch J.: The Internet and International Marketing, Sloan Management Review, Springer 1996 (za: Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc³aw 2000). 0[5] Lebiecki M. 2000: Ekonomia prawdy nie Website ale Business Web, Modern Marketing, nr 5. 0[6] Mackiewicz R., Po tym wszystkim, co zrobiliœmy, dlaczego nasi klienci ci¹gle s¹ niezadowoleni? czyli o satysfakcji z zakupów przez Internet [w:] T. Zasêpa (red): Internet fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, Wyd. Edycja Œwiêtego Paw³a, Lublin. 0[7] Otto J. 2001: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 0[8] Pelowski W. 2001: Kto widzia³ CRM?, [w:] Modern Marketing, nr. 2. 0[9] Pichur A., Pichur M. 2001: Internet jako Ÿród³o szans i zagro eñ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci, [w:] W. Waszkielewicza (red.): Zarz¹dzanie firm¹ teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. AGH, Kraków. 3 Okreœlenie Chrisa Zooka, szefa badañ w Bain & Company (http://cyberatlas.com/markets/retailing/article/0, html)

7 A.M. Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie 59 [10] Rapp S., Collins T. 1987: Maximarketing. The New Direction in Advertising, Promotion and Marketing Strategy, McGraw Hill, New York [w:] B. Gregor, M. Stawiszyñski 2002: E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz ódÿ. [11] Tapscott D. 1998: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Œwiadomoœci Systemowej, Business Press, Warszawa. [12] Tapscott D., Ticoll D., Lowy A. 2000: Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business Scholl Press, Boston Massachusetts [w:] M. Lebiecki, Ekonomia prawdy nie Website ale Business Web, Modern Marketing, nr 5/2000. [13] The Economist, 30 czerwca [14] Wielki J. 2000: Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa Wroc³aw. [15] Zasêpa T (red.): Internet. Fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, Wyd. Œwiêty Pawe³, Lublin. [16] Zasêpa T., Chmura R (red.): Internet i nowe technologie ku spo³eczeñstwu przysz³oœci, Chmury, Wyd. Œwiêty Pawe³, Czêstochowa.

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE BIURO. Rynek 2 Czeladź

WIRTUALNE BIURO. Rynek 2 Czeladź WIRTUALNE BIURO Rynek 2 Czeladź Witamy Otwierasz firmę? Nie chcesz rejestrować firmy w swoim domu? Nie chcesz łączyć tej sfery z pracą? A może po prostu chcesz obniżyć koszty wynajmu i obsługi biurowej?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo