Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn"

Transkrypt

1 Wrocław, r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr 14/2012 i 15/2012 organizowanych przez: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia studiów podyplomowych: 1. Opis studiów podyplomowych. 2. Zakładane efekty kształcenia. 3. Program studiów oraz sposób weryfikowania zakładanych efektów kształcenia i dokumentacji. 4. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS. 5. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 6. Wymiar czasu przeznaczonego na pracę końcową, 7. Zakres egzaminu końcowego. 8. Wymagania dotyczące terminu zaliczeń kursów. Plan studiów podyplomowych: 9. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 10. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym. Ostateczna ocena za studia: 11. Współczynnik wagi ε do obliczeń oceny końcowej.

2 1. Nazwa studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn edycja III Załącznik 1 2. Organizator studiów podyplomowych: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej 3. Adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Wrocław, ul. Karola Szymanowskiego 7 Tel.: kierownik studiów, Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Adres strony w Internecie: 4. Opis studiów podyplomowych: Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie stosowania materiałów polimerowych w budowie maszyn i urządzeń, a także projektowania i technologii wytwarzania produktów i elementów maszyn z tworzyw oraz ich utylizacji po okresie eksploatacji (recykling materiałów polimerowych). Studia przeznaczone są dla kadry inżynieryjno-technicznej (projektantów, konstruktorów, technologów i innych pracowników zaplecza technicznego) zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i firm zajmujących się wykorzystywaniem tworzyw w swoich produktach, a także w eksploatowanych maszynach i urządzeniach. Uczestnicy studiów pozyskają wiedzę wzbogacającą zasób narzędzi służących do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie stosowania tworzyw. Program obejmuje podstawy dotyczące doboru tworzyw w zastosowaniach technicznych, doświadczalne i numeryczne metody konstruowania oraz wytwarzania elementów z tworzyw. Praca końcowa obejmuje praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu zadania projektowo-konstrukcyjnego bądź procesu technologicznego w zakresie zastosowania tworzyw na określone produkty lub elementy maszyn i urządzeń. 5. Kierownik studiów: Dr hab. inż. Dymitry Capanidis 6. Czas trwania: 2 semestry (8 miesięcy); razem: 320 h (w tym 40 h na pracę końcową) 7. Zasady naboru: od uczestników wymagane jest wykształcenie wyższe, co najmniej stopnia pierwszego (preferowane są osoby z wykształceniem mechanicznym, technicznym i ekonomicznym); zapisy wg kolejności zgłoszeń 8. Terminy zgłoszeń: ciągły, do 14 dni przed terminem rozpoczęcia studiów 9. Limity miejsc: osób (jedna lub dwie grupy studenckie) 10. Opłaty: 5800 zł istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach ( zł) 11. Dodatkowe informacje: Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej

3 Załącznik 1a Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Absolwent studiów podyplomowych Tworzywa sztuczne w budowie maszyn otrzymuje wiedzę z zakresu budowy, własności, wytrzymałości, przetwórstwa i recyklingu tworzyw, a także z zakresu zaawansowanych metod obliczeń i badań elementów z tworzyw niezbędną do racjonalnego doboru materiałów polimerowych w zastosowaniach technicznych oraz do konstruowania i wytwarzania elementów z tworzyw. Realizacja pracy końcowej umożliwi praktyczne zastosowanie przekazanej podczas studiów wiedzy przydatnej w twórczym rozwiązywaniu zadań i problemów inżynierskich w zakresie technicznych zastosowań tworzyw w budowie maszyn i urządzeń.

4 SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik 2 Wydział: MECHANICZNY Kierunek studiów: STUDIA PODYPLOMOWE TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN Efekty Kształcenia dla studiów podyplomo wych Tworzywa sztuczne w budowie maszyn OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA po zakończeniu studiów podyplomowych Tworzywa sztuczne w budowie maszyn WIEDZA SPW_01TS SPW_02TS SPW_03TS SPW_04TS SPW_05TS SPW_06TS SPW_07TS SPW_08TS SPW_09TS SPW_10TS Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie wpływu budowy chemicznej i nadcząsteczkowej polimerów na ich własności fizykochemiczne oraz zna i rozumie rolę napełniaczy na zmiany wybranych własności i właściwości materiałów polimerowych Ma pogłębioną wiedzę o specyfice zachowania się materiałów polimerowych w zmiennych warunkach otoczenia, zwłaszcza działania podwyższonej temperatury, wilgotności oraz czasu i rodzaju działania obciążenia Ma podstawową wiedzę w zakresie własności mechanicznych i wytrzymałości tworzyw oraz metod obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw Zna zachowanie się tworzyw podczas przetwarzania, maszyny i narzędzia oraz rozumie zasady przetwórstwa tworzyw polimerowych i zna zależności miedzy parametrami przetwórstwa a jakością wyrobów. Ma wiedzę w zakresie symulacji procesów przetwórstwa tworzyw i rozumie zasadność prowadzenia symulacji w celu wczesnego rozpoznania zagrożeń i niewłaściwego prowadzenia procesu wtryskiwania oraz wpływu konstrukcji formy na ten proces. Ma ogólną wiedzę z zakresu zasad konstruowania wyrobów z materiałów polimerowych oraz poszerzoną wiedzę na temat technologiczności konstrukcji elementów w zależności od rodzaju materiału polimerowego, techniki wytwarzania i sposobu połączenia poszczególnych elementów ze sobą. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania elementów maszyn z tworzyw z uwzględnieniem ich specyficznych własności oraz zna doświadczalne i numeryczne metody konstruowania elementów maszyn z tworzyw uwzględniając techniki wytwarzania, rodzaje obciążenia i metody połączeń elementów z tworzyw. Zna rodzaje tarcia i mechanizmy zużywania tribologicznego materiałów polimerowych oraz rozumie wpływ budowy chemicznej, struktury nadcząsteczkowej polimerów oraz podstawowych czynników eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne polimerowych węzłów ślizgowych. Ma wiedzę z zakresu rodzajów i zasad działania uszczelnień technicznych oraz doboru rodzaju tworzyw na elementy uszczelnień, a także zasady doboru materiałów do rodzaju czynnika uszczelnianego. Zna klasy szczelności i zasady ochrony środowiska. Ma rozeznanie w zakresie funkcjonowania firm na rynku przemysłu tworzyw oraz zna specyfikę produkcji materiałów polimerowych, a także zna profile produkcji ważniejszych firm branży tworzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.

5 UMIEJĘTNOŚCI SPU_01TS SPU_02TS SPU_03TS SPU_04TS SPU_05TS SPU_06TS SPU_07TS Potrafi na (podstawie znajomości warunków eksploatacyjnych i możliwości wytwórczych) dobrać odpowiednie gatunki tworzyw na elementy maszyn uwzględniając ich zalety wynikające z budowy fizykochemicznej polimerów oraz potrafi zaproponować odpowiedni sposób modyfikacji polimerów w celu polepszenia ich wybranych własności i właściwości użytkowych. Potrafi zaproponować metody badawcze własności mechanicznych i przygotować próbki do badań, respektując obowiązujące normy, a także potrafi odczytać i przeanalizować wykresy wytrzymałościowe i wyznaczyć stałe materiałowe dla wybranych tworzyw. Potrafi opracować technologię przetwórstwa dla wybranych tworzyw niewzmocnionych i wzmocnionych, posiada praktyczne umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi (form wtryskowych) oraz potrafi sterować i regulować procesem produkcji wykonywania detali na wtryskarce. Potrafi przeprowadzić symulację procesu przetwórstwa tworzyw (zwłaszcza symulację procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych), potrafi przygotować model do obliczeń i prowadzić symulację w celu uzyskania pożądanych wyników oraz zinterpretować wyniki i opracować wnioski użyteczne w dalszym procesie projektowania wyrobu i formy wtryskowej. Potrafi zaprojektować formę wtryskową dla elementów z tworzyw uwzględniając wymagania technologii wtryskiwania i potrafi uwzględnić wymagania związane z konstrukcją wtryskarki oraz innymi założeniami projektowymi. Potrafi zaprojektować elementy maszyn z tworzyw wykorzystując metody analityczne oraz numeryczne, uwzględniając specyfikę własności zastosowanych materiałów polimerowych, metody wytwarzania, rodzaj obciążenia i warunki eksploatacyjne, a także potrafi zastosować odpowiednie metody łączenia elementów z różnych gatunków tworzyw inżynieryjnych z innymi elementami maszyn w zależności od rodzaju ich obciążenia. Potrafi dobrać polimerowy materiał do węzłów ślizgowych w zależności od warunków eksploatacyjnych, potrafi zidentyfikować dominujące rodzaje tarcia i zużywania tribologicznego polimerowych elementów ślizgowych na podstawie stanu warstwy wierzchniej współpracujących elementów, rodzaju skojarzonych materiałów i warunków procesu tarcia, a także przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym skutkom tarcia polimerowych węzłów ślizgowych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE SPK_01TS SPK_02TS SPK_03TS Jest świadomy znaczenia stosowania tworzyw w maszynach i urządzeniach w aspekcie ochrony środowiska. Jest świadomy znaczenia stosowania tworzyw w zrównoważonym rozwoju techniki. Rozumie potrzebę propagowania społeczeństwu postaw proekologicznych i ekonomicznych stosowania tworzyw w budowie maszyn i urządzeń. SPK_04TS Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego doskonalenia zarówno osobistego jak i otoczenia.

6 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN Załącznik 3 Moduł (przedmiot) kształcenia Efekty kształcenia Punkty ECTS ZZU Warunki zaliczenia i dokumentacji kursu: Materiały polimerowe: Klasyfikacja polimerów Budowa chemiczna i nadmolekularna polimerów Własności fizykochemiczne materiałów polimerowych Rola napełniaczy oraz ich wpływ na zmiany wybranych własności materiałów polimerowych Specyfika zachowania się materiałów polimerowych w zmiennych warunkach otoczenia (zwłaszcza działania podwyższonej temperatury, wilgotności oraz czasu i rodzaju działania obciążenia) Recykling tworzyw Wiedza: SPW_01TS, SPW_02TS Umiejętności: SPU_01TS W: 4 L: 3 W: 20 L: 10 Wyniki testu po zakończeniu kursu (80%) Wyniki pisemnego egzaminu po zakończeniu kursu (80%) Zaliczone sprawozdania z zajęć laboratoryjnych Wytrzymałość tworzyw : Własności mechaniczne i wytrzymałościowe tworzyw Metody obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw Metody badawcze własności wytrzymałościowych tworzyw Opracowanie podstawowych programów badań wytrzymałościowych tworzyw Wiedza: SPW_03TS Umiejętności: SPU_02TS W: 4 L: 3 W: 16 L: 10 Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (80%) Zaliczone sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (100%)

7 Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia Zachowanie się tworzyw podczas przetwarzania Maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw Zasady przetwórstwa tworzyw polimerowych Zależność miedzy parametrami przetwórstwa a jakością wyrobów Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw. Wiedza w zakresie symulacji procesów przetwórstwa tworzyw Symulacja procesu wtryskiwania Zasadność prowadzenia symulacji wtryskiwania Wczesne rozpoznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego prowadzenia procesu wtryskiwania Wpływ cech konstrukcyjnych formy na proces wtryskiwania Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw. Podstawowe zasady konstruowania wyrobów z materiałów polimerowych w aspekcie technologii wytwarzania Ogólna wiedza w zakresie technologiczności konstrukcji elementów z tworzyw Specyfika kształtowania elementów z tworzyw Warunki ich eksploatacji elementów i wyrobów z tworzyw Wiedza: SPW_04TS Umiejętności: SPU_03TS Wiedza: SPW_05TS Umiejętności: SPU_04TS Wiedza: SPW_06TS Umiejętności: SPU_03TS SPU06TS W: 5 L: 4 W: 4 L: 3 W:30 L: 16 W: 14 L: 14 Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (80%) Zaliczone sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (100%) Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (80%) Zaliczone sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (100%) W: 4 W:14 Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (80%)

8 Projektowanie elementów maszyn z tworzyw Projektowanie elementów maszyn z tworzyw ogólne zasady Uwzględnienie specyficznych (lepkosprężystych) własności materiałów polimerowych wpływ temperatury i czasu działania obciążenia w projektowaniu elementów z tworzyw Doświadczalne i numeryczne metody konstruowania elementów maszyn z tworzyw Uwzględnienie technik wytwarzania w projektowaniu elementów maszyn z tworzyw Wpływ rodzaju obciążenia i metod połączeń na konstrukcję elementów z tworzyw. Wiedza: SPW_07TS Umiejętności: SPU_06TS W: 5 L: 4 W: 30 P: 30 Wyniki pisemnego egzaminu po zakończeniu kursu (80%) Zaliczone prace z zajęć projektowych (100%)

9 Tribologia polimerów Rodzaje i identyfikacja dominujących rodzajów tarcia i zużywania tribologicznego polimerowych elementów ślizgowych Wpływ stanu warstwy wierzchniej współpracujących elementów na właściwości tribologiczne polimerowych węzłów tarcia Wpływ rodzaju skojarzonych materiałów na właściwości tribologiczne polimerowych węzłów tarcia Wpływ warunków procesu tarcia na właściwości tribologiczne polimerowych węzłów tarcia Dobór polimerowych materiałów ślizgowych w zależności od warunków eksploatacyjnych węzła ślizgowego Metody przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym skutkom tarcia polimerowych węzłów ślizgowych Urządzenia do badań i metody badań właściwości tribologicznych materiałów polimerowych Tworzywa sztuczne w technice uszczelniania Rodzaje uszczelnień technicznych Klasy szczelności i zasady ochrony środowiska Dobór rodzaju tworzyw na elementy uszczelnień technicznych Zasady doboru materiałów w zależności do rodzaju czynnika uszczelnianego Zasady działania systemów uszczelnień technicznych w różnych aplikacjach Uszczelnienia techniczne w hydraulice siłowej Wiedza: SPW_08TS Umiejętności: SPU_07TS Wiedza: SPW_09TS Umiejętności: SPU_07TS W: 3 L: 3 W: 10 L: 10 Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (70%) Zaliczone sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (100%) W: 4 W: 16 Wyniki pisemnego kolokwium po zakończeniu kursu (70%)

10 Projekt formy wtryskowej Zaprojektowanie formy wtryskowej dla wybranych elementów z tworzyw Uwzględnienie wymagań technologii wtryskiwania w projektowaniu formy wtryskowej Uwzględnienie wymagań związanych z konstrukcją wtryskarki Uwzględnienie innych wymagań związanych z założeniami projektowymi Wiedza: SPW_09TS Umiejętności: SPU_04TS, SPU_05TS P: 4 P: 20 Zaliczone prace z zajęć projektowych (100%) Przemysł tworzyw - prelekcje przedstawicieli firm Funkcjonowanie firm na rynku przemysłu tworzyw Specyfika produkcji materiałów polimerowych Problemy modyfikacji właściwości tworzyw Profile produkcji i zakresy działania ważniejszych firm krajowych i zagranicznych branży tworzyw Prelekcje przedstawicieli wybranych Firm z branży tworzyw Wiedza: SPW_10TS Umiejętności: SPU_07TS S: 4 S: 20 Wygłoszenie referatu Udział w zajęciach (70%)

11 Praca końcowa Sformułowanie tematu pracy końcowej tematyka do wyboru przez uczestników studiów Układ pracy i zasady pisania pracy końcowej Ustalenie celu i zakresu pracy końcowej (z wybranymi promotorami) Indywidualne konsultacje z wybranymi promotorami pracy końcowej Wiedza: SPW_01TS SPW_10TS Umiejętności: SPU_01TS SPU08TS Kompetencje społeczne: SPK_01ZTS Ocena pracy końcowej SUMA: Po zakończeniu każdego kursu jest wystawia ocena na podstawie sprawdzianów wiedzy i umiejętności, która jest wpisywana do indeksu studiów podyplomowych i do protokółu zaliczeń. Zakres egzaminu końcowego obejmuje znajomość materiału z wszystkich przedmiotów studiów podyplomowych wg załącznika 7. Egzamin końcowy: w dniu 9.VII.2016

12 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Załącznik 4 Lp Kurs Forma zajęć Prowadzący Liczba punktó w ECTS Liczba godz. 1. Materiały polimerowe Wykład Prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba Materiały polimerowe laboratorium Dr hab. inż. Dymitry Capanidis, 3 10 Dr inż. Piotr Kowalewski 3. Wytrzymałość tworzyw Wykład Dr inż. Agnieszka Szust Wytrzymałość tworzyw laboratorium Dr inż. Agnieszka Szust Projektowanie elementów Wykład Prof. dr hab. inż.wojciech Wieleba, 5 30 maszyn z tworzyw prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki 6. Projektowanie elementów Projekt Prof. dr hab. inż.wojciech Wieleba, 5 30 maszyn z tworzyw Dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, prof. PWr, Dr inż. Paweł Maślak 7. Przetwórstwo polimerów - Wykład Dr inż. Leszek Nakonieczny 4 30 metody, narzędzia 8. Przetwórstwo polimerów - laboratorium Mgr inż. Andrzej Bielański 4 20 metody, narzędzia 9. Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw Wykład Dr inż. Roman Wróblewski Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw laboratorium Dr inż. Roman Wróblewski Tribologia polimerów Wykład Dr hab. inż. Dymitry Capanidis Tribologia polimerów laboratorium Dr hab. inż. Dymitry Capanidis 3 10 Dr inż. Piotr Kowalewski 13. Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw Wykład Prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba, Dr inż. Leszek Nakonieczny Tworzywa sztuczne w Wykład Dr hab. inż. Marek Gawliński, prof technice uszczelniania nadzw. PWr. 15. Projekt formy wtryskowej projekt Dr inż. Roman Wróblewski Przemysł tworzyw - prelekcje przedstawicieli firm seminarium Dr hab. inż. Dymitry Capanidis Praca końcowa Promotorzy: mgr inż. Andrzej Bielański, dr hab. inż. Dymitry Capanidis, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr hab. inż. Marek Gawliński, dr inż. Piotr Kowalewski, dr inż. Paweł Maślak, dr inż. Leszek Nakonieczny, prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki, dr inż. Agnieszka Szust, prof. hab. inż. Wojciech Wieleba, dr inż. Roman Wróblewski Razem

13 Załącznik 5 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: 1. Materiały polimerowe wykład, semestr 1, 2. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw wykład, semestr 2, 3. Praca końcowa egzamin końcowy. Załącznik 6 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Na pracę końcową każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje 40 godzin, z których 2 godziny są poświęcone ogólnym zasadom pisania pracy końcowej. W drugim semestrze zajęć każdy uczestnik studiów podyplomowych ma możliwość indywidualnych konsultacji ze swoim promotorem. Egzamin końcowy składa się z dwóch części: Zakres egzaminu końcowego Załącznik 7 prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik studiów podyplomowych przedstawia cel i zakres pracy, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski. Czas trwania prezentacji ok. 15 min. sprawdzenia wiedzy Uczestnika studiów podyplomowych w zakresie podanym w programie kształcenia (egzamin ustny). Student udziela odpowiedzi na pytania, zadawane przez członków komisji, związane z zakresem pracy. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia. Wymagania dotyczące terminu zaliczeń kursów Załącznik 8 Student ma 4 tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów.

14 Załącznik 9 Zestaw kursów w układzie semestralnym SEMESTR I (140 h, 32 pkt. ECTS). Lp Kurs Liczba punktów ECTS Liczba godz. 1. Materiały polimerowe wykład Materiały polimerowe laboratorium Wytrzymałość tworzyw wykład Wytrzymałość tworzyw laboratorium Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia wykład Przetwórstwo polimerów - metody, narzędzia laborat Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw wykład Projekt formy wtryskowej projekt 4 20 Razem SEMESTR II (180 h, 44 pkt. ECTS). Lp Kurs Liczba punktów ECTS 1. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw wykład 2. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw projekt Liczba godz Tworzywa sztuczne w technice uszczelniania wykład Technologiczność konstrukcji wyrobów z tworzyw wykład Tribologia polimerów wykład Tribologia polimerów laboratorium Komputerowa symulacja procesów przetwórstwa tworzyw laboratorium 8. Przemysł tworzyw - prelekcje przedstawicieli firm seminarium Praca końcowa Razem

15 Załącznik 10 Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR I: 1. Materiały polimerowe wykład. SEMESTR II: 1. Projektowanie elementów maszyn z tworzyw wykład. 2. Praca końcowa egzamin końcowy. Załącznik 11 Współczynnik wagi ε do obliczeń oceny końcowej Ostateczny wynik studiów podyplomowych, zgodnie regulaminem studiów podyplomowych ZW 34/2012 (paragraf 7. punkt 3.), stanowi średnia ważona: z wagą ε, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów), gdzie: średnia ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych = oraz ( ocena * punkty ECTS), punkty ECTS z wagą 1 - ε, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ustala wartość wagi ε = ⅔. Opracował: dr hab. inż. Dymitry Capanidis Wrzesień, 2015

16

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 26.06.2013 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn edycja 2013-2014 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej nr

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TRIBOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa Cel studiów: Studiów Podyplomowych Mechatroniki Przemysłowej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA WYTWARZ. II PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami C2. Nabycie przez studentów praktycznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA MACHINERY AND EQUIPMENT FOR POLYMER PROCESSING Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na studiach podyplomowych

Zasady studiowania na studiach podyplomowych Zasady studiowania na studiach podyplomowych 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania na studiach podyplomowych przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Materiały Polimerowe. 2

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM ET-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM ET-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Tribologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM-2-106-ET-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja i technologia

Bardziej szczegółowo

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe

L.p. Obszar nauki Symbol Nr Efekt kształcenia 1 Obszar nauk technicznych: wiedza. ochronie informacji. usługi sieciowe Dane do wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych: "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" 1). Określa się następujące obszary kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-447z Prototypowanie nowych wyrobów Prototyping new products A.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH prowadzonych przez Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 20.09.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 3 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: Wykład BHP INDUSTRIAL SAFETY Forma studiów: studia stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

kształcenia WIEDZA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

kształcenia WIEDZA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: Modelowanie i symulacja procesów logistycznych Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Załącznik 5. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom kształcenia: II stopień Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PRACA PRZEJŚCIOWA CONTROL WORK Kierunek: Forma studiów: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy na specjalności: I stopnia Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE rocław, 8.06.015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE LOGISTYZNE edycja organizowanych przez ydział Informatyki i Zarządzania Politechniki rocławskiej Załączniki: PROGRAM KSZTAŁENIA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016 Szczecin, 19.06.201 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W YDZIA Ł B U DOWNIC T W A I A RCHIT E K T U R Y Studia podyplomowe: Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Zasady stosowania prawa polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MASZYNY I SYSTEMY NARZĘDZIOWE W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ I Machines and tool systems in plastic working I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności

Bardziej szczegółowo