KDPW Raport Roczny 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KDPW Raport Roczny 2011"

Transkrypt

1

2 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2011 ROKU KDPW: JEDEN Z FILARÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO Zadania KDPW Organy statutowe Struktura organizacyjna Prawne podstawy działalności KDPW NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2011 Projekty zakończone w 2011 roku Projekty na zaawansowanym etapie realizacji w 2011 roku Promocja i informacja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI Operacje na papierach wartościowych Rozliczenia rynku kasowego i terminowego Obsługa papierów wartościowych emitentów krajowych, dla których KDPW jest depozytem macierzystym Współpraca z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi i obsługa emitentów z siedzibą poza RP Podstawowe statystyki KDPW w latach ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym Zarządzanie Funduszami Zabezpieczającymi Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym SYSTEM REKOMPENSAT NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWEGO PLANY NA ROK 2012 I KOLEJNE LATA SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans Rachunek Zysków I Strat Opinia Biegłego Rewidenta

3 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Rok 2011 był przełomowy w dotychczasowej historii Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Kontynuując przyjętą Strategię rozwoju, realizowaliśmy projekty, które podnoszą innowacyjność technologiczną i operacyjną Krajowego Depozytu, przy założeniu optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów. Z determinacją wcielaliśmy w życie wizję rozwoju, której głównym trzonem pozostaje tworzenie prężnej Grupy Kapitałowej, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel usług opartych o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, tworzące wartość dla uczestników rynku kapitałowego i wspierające budowę centrum regionalnego w Warszawie. Zgodnie z przyjętą Strategią Spółki wydzieliliśmy z naszej struktury spółkę KDPW_CCP, która od 1 lipca 2011 r. pełni rolę izby rozliczeniowej. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. KDPW_CCP pozostaje w 100 proc. własnością Krajowego Depozytu. Obok utworzenia izby rozliczeniowej, o działalności której możecie Państwo przeczytać w Raporcie Rocznym KDPW_CCP, Krajowy Depozyt utworzył kolejne, siedemnaste już, połączenie operacyjne tym razem z rynkiem słoweńskim. Z sukcesem zakończone zostały prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na paneuropejską platformę TARGET2. Pracowaliśmy nad rozwiązaniami mającymi usprawnić komunikację emitentów papierów wartościowych z KDPW w zakresie przekazywania informacji z obszaru zdarzeń korporacyjnych. Budowaliśmy także naszą pozycję na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach, na których prezentowaliśmy nasze usługi i projekt rozwojowe. W roku 2012 realizować będziemy kolejne projekty i usługi, dostosowując się sukcesywnie do otoczenia prawnego i konkurencyjnego. Wśród ważnych, z punktu widzenia naszego rynku, realizowanych projektów, wskazać można dalsze prace nad utworzeniem platformy pożyczek papierów wartościowych na zlecenie za pośrednictwem KDPW, wprowadzeniem mechanizmu hold-release, umożliwiającym sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozliczeń zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi. W celu coraz lepszego świadczenia usług dla emitentów, pracować będziemy nad automatyzacją wybranych zdarzeń korporacyjnych na papierach zagranicznych emitentów. Umożliwimy także otwierania rachunków zbiorczych (tzw. kont omnibus) na poziomie KDPW. Niezwykle istotne, z punktu widzenia całego rynku, będzie dostosowanie naszego systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW. Rok 2012 jest dla nas okresem wzmożonej pracy nad projektami zapisanymi w naszej Strategii. Wierzę, że uda nam się je zrealizować i działać wspólnie dla wzmocnienia pozycji i znaczenia polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej. Pragnę podkreślić, że tak jak i do tej pory, wszystkie kluczowe dla rozwoju naszego rynku projekty konsultować będziemy z szerokim otoczeniem, tak aby wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania. Pozostaniemy otwarci i nadal chętnie dzielić się będziemy naszymi pomysłami i wiedzą. dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

4 Wstęp Rok 2011 przyniósł realizację wielu kluczowych dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jak i samego KDPW, projektów. Utworzona został izba rozliczeniowa KDPW_CCP działająca według najlepszych międzynarodowych standardów. KDPW otworzył kolejne połączenie operacyjne tym razem z rynkiem słoweńskim. Zakończono prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na paneuropejską platformę TARGET2. Liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW przekroczyła rekordowe 1,5 mln. Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP było największym wydarzeniem mijającego roku w Krajowym Depozycie. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. Wyzwaniem na rok 2012 będzie realizacja projektu rozliczeń derywatów OTC z rynku międzybankowego.

5 Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2011 roku Krajowy Depozyt wyróżniony podczas Gali Przedsiębiorczości za wspieranie inicjatyw popularyzujących wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży KDPW gospodarzem spotkania EACH Risk Committee Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Uczestników KDPW przekracza 1,5 mln KDPW wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN II V VI IX 16 X Krajowy Depozyt współorganizatorem I Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Inwestowaniu 2011 IV V 1 VII IX 21 X Krajowy Depozyt przyłącza się do projektu edukacyjnego Akcjonariat Obywatelski Połączenie operacyjne z rynkiem słoweńskim Wydzielenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP ze struktur Depozytu Wyróżnienie dla Wiceprezesa Sławomira Panasiuka za wdrożenie systemu kdpw_flow w pierwszej edycji konkursu Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku Migracja rozrachunku w euro na platformę TARGET2 II

6 KDPW: jeden z filarów rynku kapitałowego Nadrzędną funkcją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego towarzyszącego obrotowi instrumentami finansowymi w Polsce. Zadania KDPW Wizytówką Krajowego Depozytu są najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne, a obrót wzorowany jest na najlepszych światowych praktykach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przedmiotem działalności KDPW jest prowadzenie depozytu papierów wartościowych, w szczególności: rejestrowanie zdematerializowanych papierów wartościowych, nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, Ponadto wśród zadań KDPW wymienić można: rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na rynku papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, organizacja i zarządzanie systemem zabezpieczającym rozliczenia transakcji, wykonywanie innych zadań związanych z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, wykonywanie funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie transakcji zawieranych na giełdach towarowych, zarządzanie obowiązkowym systemem rekompensat w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom działającym na rynku kapitałowym. Krajowy Depozyt może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, o ile przyczyni się to do realizacji zadań określonych w przedmiocie działalności, w tym przypadku może świadczyć na rzecz spółek zależnych usługi w zakresie działalności rachunkowo -księgowej. obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych, upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu papierów wartościowych. administrowanie Funduszem Gwarancyjnym, o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozliczanie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi,

7 Organy statutowe Organami statutowymi KDPW są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Akcjonariat KDPW tworzą w równych częściach: 1/3 Skarb Państwa 1/3 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1/3 Narodowy Bank Polski Od dnia 14 czerwca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wchodzili: Ludwik Sobolewski (Przewodniczący), Ewa Pawlak (Wiceprzewodnicząca), Beata Jarosz, Piotr Koziński, Piotr Szpunar, Adam Tochmański. Do 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: Ewa Pawlak (Przewodnicząca), Ludwik Sobolewski (Wiceprzewodniczący), Jacek Jaszczołt, Piotr Koziński, Adam Maciejewski, Piotr Szpunar, Tomasz Stachurski oraz Adam Tochmański. Narodowy Bank Polski Skarb Państwa KDPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

8 Zarząd w obecnym składzie funkcjonuje od 30 lipca 2009 roku. Za zarządzanie KDPW i realizację jego strategicznych celów odpowiadają wyjątkowo doświadczeni menedżerowie, od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym: Iwona Sroka, Prezes Zarządu Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Michał Stępniewski, Członek Zarządu dr Iwona Sroka Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski

9 Struktura organizacyjna Strukturę i zadania komórek organizacyjnych KDPW określa Regulamin Organizacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zarząd KDPW S.A dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu Michał Stępniewski Członek Zarządu Dział ds. Korporacyjnych Zespół Prezydialny Zespół ds. Promocji i Marketingu Zespół Kadr i Szkoleń Zespół ds. Kancelaryjnych Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Korporacyjnej Biuro Audytu Wewnętrznego Dział Strategii i Rozwoju Biznesu Zespół ds. Relacji z Klientami Zagranicznymi Zespół Analiz i Rozwoju Biznesu Sekretariat Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych Zespół Systemów Minikomputerowych i Sieci Zespół Systemów Sieciowych Zespół Systemów Korporacyjnych Sekretariat Dział Rozwoju Systemów Informatycznych Zespół ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych Zespół Analiz Informatycznych Zespół Referencyjnych Baz Danych Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych Sekretariat Biuro Prawne Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego Zespół Obsługi Prawnej Działalności Operacyjnej Dział Nadzoru Zespół Nadzoru nad Uczestnikami Zespół Kontroli i Sprawozdawczości Ewidencji Sekretariat Biuro Ekonomiczno - Finansowe Zespół Ekonomiczny Zespół Zarządzania Aktywami Zespół Księgowości Schemat Struktury Organizacyjnej KDPW na dzień r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze Zespół Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji Samodzielne Stanowisko ds. Procesów Inwestycyjnych i Remontów Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż. Biuro Bezpieczeństwa Dział Operacyjny Zespół Rozrachunków Zespół Obsługi Emitentów Zespół Operacji Międzynarodowych Zespół Rozliczeń i Zabezpieczeń Zespół Obsługi Systemu Obrotu Energią Sekretariat

10 Prawne podstawy działalności KDPW Akty regulujące sposób wykonywania działalności operacyjnej KDPW: Akty regulujące sferę korporacyjną Spółki: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, a także inne ustawy regulujące rynek finansowy, jak np. ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wydane na podstawie Regulaminu KDPW: Szczegółowe Zasady Działania KDPW, Procedury Ewidencyjne KDPW, stanowiące załącznik do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Regulamin Funduszu Rozliczeniowego (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A. (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat, Regulamin Wypłat Transferowych między Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Regulamin Zasady postępowania KDPW w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego przez klientów KDPW wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW, wydane na podstawie Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW: Szczegółowe zasady zabezpieczania, rozliczania i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW Kodeks Spółek Handlowych, Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KDPW, Regulamin Rady Nadzorczej KDPW, Regulamin Zarządu KDPW, Regulamin Organizacyjny KDPW. Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW,

11 Najważniejsze wydarzenia 2011 W 2011 roku Krajowy Depozyt, kierując się naczelnymi wartościami przyjętymi w Strategii na lata , zapewniał bezpieczeństwo i niezawodność rozliczeń i rozrachunku. Kontynuując przyjętą w grudniu 2009 roku Strategię, w 2011 roku rozpoczęto wdrożenie lub kontynuowano projekty, które podnoszą innowacyjność technologiczną i operacyjną Krajowego Depozytu przy założeniu optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów. Z determinacją realizowano wizję rozwoju, której głównym trzonem pozostaje tworzenie prężnej Grupy Kapitałowej, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel usług opartych o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, tworzące wartość dla uczestników rynku kapitałowego, wspierające budowę centrum regionalnego w Warszawie, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku. Projekty zakończone w 2011 roku Wydzielenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP Uruchomienie w dniu 1 lipca 2011 r. izby rozliczeniowej KDPW_CCP było najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku, dzięki któremu nastąpiło rozdzielenie ryzyka specyficznego dla izb rozliczeniowych od działalności depozytowej, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i standardami. Ponadto, dzięki wprowadzeniu nowego systemu zarządzania ryzykiem, osiągnięto najwyższe standardy w dziedzinie rozliczeń. Powołanie KDPW_CCP wpłynęło korzystnie na pozycję polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez środowisko polskiego rynku finansowego. Przygotowanie do rozliczeń w Euro poprzez system TARGET2 Krajowy Depozyt z sukcesem zakończył prace związane z przeniesieniem rozrachunku w Euro na platformę TARGET2. Dnia 21 listopada 2011 r. nastąpiła pełna migracja na platformę TARGET2 i jeszcze tego dnia przeprowadzono z powodzeniem pierwsze operacje - dokonano wypłaty w Euro dywidendy estońskiej spółki OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP. TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to system stworzony w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności. Konieczność migracji rozliczeń KDPW w Euro do systemu TARGET2 wynikała z zalecenia Rady Zarządzającej EBC, aby po czteroletnim okresie przejściowym od daty migracji NBP na TARGET2, czyli do maja 2012 r. NBP dokonał zamknięcia części krajowego systemu płatniczego SORBNET- EURO i przeniesienia rozrachunków w Euro na platformę TARGET2.

12 Wdrożenie mechanizmu hold-release Kolejnym ważnym projektem zrealizowanym w 2011 r. było wdrożenie mechanizmu hold-release, umożliwiającego sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozrachunku, zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi. Wprowadzenie powyższych zmian usprawniło proces zestawiania instrukcji rozrachunku, umożliwiło wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków, a w przypadku uczestnika, dla którego posiadanie środków nie jest krytyczne, obsługa rozrachunku wymaga tylko jednej instrukcji. Lista zmian, wynikająca z wprowadzania międzynarodowych standardów, została poszerzona o postulaty reprezentantów uczestników zgłoszone w ciągu ostatniego roku, w tym na forum grupy S&R NMPG PL. Zgodnie z harmonogramem wypracowanym i uzgodnionym z uczestnikami wdrożenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie, w październiku 2011 r., wdrożono dwie funkcjonalności z uzgodnionego pakietu zmian (wsteczna data rozrachunku i nowe zasady przeterminowania instrukcji), a w I kwartale 2012 r. pozostałe zmiany objęte drugim etapem. Ułatwienia w przekazywaniu informacji do KDPW wprowadzenie nowej usługi w zakresie zdarzeń korporacyjnych W 2011 r. ukończone zostały prace nad aplikacją, ułatwiającą emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych za pomocą strony internetowej. Nowa usługa obejmuje wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na: wypłacie dywidend i zaliczki na poczet dywidend, wypłacie dochodów zamkniętych funduszy inwestycyjnych bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłacie odsetek i wykupie papierów dłużnych. Wymagane przez obowiązujące regulacje informacje, które do tej pory emitenci przesyłali do KDPW w formie papierowej, dotyczące zbliżających się wypłat świadczeń, wprowadzane są przez emitentów wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej. Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwiło przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminowało konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwiło emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków na wypłatę świadczeń. Działania na rzecz pozycjonowania KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozrachunkowej w Europie Środkowej i Wschodniej W ramach integracji ze strukturami europejskimi oraz pozycjonowania KDPW na rynkach kapitałowych Europy Środkowej i Wschodniej, podjęto liczne działania, także we współpracy z GPW oraz innymi uczestnikami polskiego rynku kapitałowego, mające na celu bardziej efektywne pozyskiwanie spółek zagranicznych. W szczególności przeprowadzono działania akwizycyjne i promocyjne bezpośrednio na rynkach: słoweńskim, chorwackim, litewskim, węgierskim, izraelskim i ukraińskim. W tym celu, poza utworzeniem i wsparciem w postaci interdyscyplinarnego zespołu obsługi klientów zagranicznych, zaktualizowano wszystkie dokumenty typu Market Guide w zakresie transferów (szczególnie, w związku z uruchomieniem kdpw_stream) oraz obsługą zdarzeń korporacyjnych (związanych z implementacją przez kraje członkowskie UE Dyrektywy o prawach akcjonariuszy). Modyfikacja i reorganizacja dokumentów Market Guide umożliwi uczestnikom dostęp do pełnej informacji zamieszczonej, w sposób przejrzysty i uporządkowany, na stronie internetowej KDPW. Ponadto prowadzone są prace nad przygotowaniem dokumentów typu Tax Guide, które będą stanowiły wstęp do planowanej obsługi rachunków zbiorczych, otwieranych dla zagranicznych instytucji depozytowych.

13 Rozwój współpracy operacyjnej i budowa międzynarodowych połączeń operacyjnych W odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z dual-listingiem papierów wartościowych, Krajowy Depozyt prowadził prace w zakresie zapewnienia obsługi papierów zagranicznych notowanych na rynkach regulowanych lub ASO oraz budowy międzynarodowych połączeń operacyjnych. W 2011 roku Krajowy Depozyt otworzył nowe połączenie operacyjne z rynkiem słoweńskim. Dzięki temu możliwe jest notowanie tamtejszych spółek na warszawskiej Giełdzie. Jest to 17. połączenie operacyjne, jakie posiada polski depozyt z zagranicznym odpowiednikiem. Spółka ze Słowenii Nova KBM jest już notowana na GPW w Warszawie. Ponadto, w 2011 r., KDPW współpracował z innymi centralnymi depozytami w Europie, w tym zwłaszcza z Depozitarul Central (Rumunia) oraz depozytem papierów wartościowych w Sibiu - Sibex Depository, centralnym depozytem słowackim CDCP i centralnym depozytem Chorwacji SKDD. System zarządzania aktywami kdpw_flow W styczniu 2011 r. został wdrożony kdpw_flow system wspierający procesy zarządzania aktywami. System został wyróżniony w pierwszej edycji Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku, organizowanego przez PwC i miesięcznik Forbes. Funkcjonalność kdpw_flow umożliwiła w 2011 r. wydzielenie zarządzania funduszami do dwóch odrębnych spółek: KDPW oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Nowe rozwiązania systemu w obszarach zawierania transakcji, sprawozdawczości, wyceny i analiz finansowych pozwolą sprawniej i efektywniej zarządzać aktywami własnymi i wynikającymi z gwarantowania rozliczeń. W 2011 r. system dostosowano do metodologii zarządzania ryzykiem SPAN. Projekty na zaawansowanym etapie realizacji w 2011 roku CCP dla derywatów rynku OTC Krajowy Depozyt, szukając nisz do wykorzystania swoich kompetencji oraz odpowiadając na potrzeby uczestników rynku finansowego, identyfikuje i wykorzystuje nowe pojawiające się możliwości w zakresie rozliczania transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym. Wieloletnie doświadczenie z zakresu rozliczania instrumentów pochodnych oraz transakcji kasowych pozwala uznać, że bezpieczeństwo rozliczeń transakcji terminowych zawieranych na rynku OTC może zagwarantować jedynie izba rozliczeniowa typu CCP, dysponująca wielostopniowym systemem zarządzania ryzykiem rozliczeniowym. Dodatkową szansę na objęcie swoimi usługami nowego segmentu rynku dla izby rozliczeniowej KDPW_CCP stanowi planowane wprowadzenie do prawodawstwa europejskiego obowiązku rozliczania derywatów z rynku OTC przez instytucje typu CCP. Ponadto, ze względu na wykorzystywane technologie, planowane jest uruchomienie repozytorium transakcji, które będzie udostępniać zagregowane dane uczestnikom rynku oraz szczegółowe dane dla KNF.

14 Pożyczki na zlecenie za pośrednictwem KDPW W ramach dostarczenia uczestnikom rynku narzędzi stymulujących rozwój rynku pożyczek papierów wartościowych w Polsce, należy wskazać na zaawansowanie prac w obszarze nowego systemu anonimowych pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez uczestników KDPW i gwarantowanych zasobami systemu gwarantowania rozliczeń. Elektroniczna platforma pożyczek papierów wartościowych będzie dawała możliwość skupienia w jednym miejscu ofert pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Ważnym założeniem przyjętym dla nowego systemu pożyczek papierów wartościowych jest maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań oraz minimalizacja zmian w systemach informatycznych KDPW i w systemach uczestników. Aplikacja systemu pożyczek zostanie wkomponowana w infrastrukturę teleinformatyczną KDPW. Dzięki tej aplikacji uczestnicy KDPW, jako pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy będą mogli uzgadniać warunki, na jakich zostanie zawarta umowa pożyczki. Po zawarciu umowy pożyczki automatycznie generowane będą dokumenty rozliczeniowe do systemu kdpw_stream, gdzie zostaną rozliczone zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Zwrot pożyczki będzie gwarantowany przez KDPW_CCP z wykorzystaniem zasobów systemu gwarantowania rozliczeń. W 2011 r. zakończono konsultacje koncepcji systemu z uczestnikami KDPW, opracowano specyfikację funkcjonalną systemu oraz przygotowano projekt zmian w Regulaminie KDPW. Rozpoczęto również prace nad realizacją techniczną systemu w zakresie przygotowania obsługi czynności związanych ze zgłaszaniem zapotrzebowania na pożyczkę oraz negocjowaniem warunków umowy pożyczki, a także obsługi pożyczki przez moduły wewnętrzne systemu kdpw_stream odpowiedzialne za czynności rozliczeniowe. Zakończenie prac i wdrożenie systemu pożyczek papierów wartościowych planowane jest na I połowę 2012 r. Wprowadzenie możliwości otwierania przez KDPW rachunków zbiorczych Ważną rolę w 2011 roku w ramach działań prowadzonych we współpracy z regulatorami w celu wzmacniania otoczenia legislacyjnego KDPW odgrywały prace nad wprowadzeniem możliwości otwierania przez KDPW rachunków zbiorczych. W dniu 16 września 2011 r. Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza możliwość prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunków zbiorczych (kont omnibus), co otwiera polski rynek dla nowych inwestorów, ułatwi inwestowanie i w konsekwencji powinno przyczynić się do zwiększenia napływu kapitału poprzez podniesienie atrakcyjności oraz dostępności naszego rynku. Prace nad przygotowaniem projektu tej nowelizacji prowadzone były przez ostatnich kilka lat w ramach grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Finansów, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele Krajowego Depozytu. Znowelizowana ustawa umożliwi Krajowemu Depozytowi otwieranie rachunków zbiorczych dla zagranicznych centralnych depozytów papierów wartościowych, zagranicznych banków oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, a także innych podmiotów prowadzących działalność maklerską za granicą, co z jednej strony ułatwi inwestorom zagranicznym dostęp do polskiego rynku kapitałowego oraz zmniejszy koszt tego dostępu, z drugiej zaś zwiększy bazę potencjalnych klientów (uczestników) KDPW oraz powinno ułatwić tworzenie nowych połączeń do rynków zagranicznych. Zaoferowanie przez Krajowy Depozyt nowej usługi planowane jest na połowę 2012 r.

15 Przygotowanie do współpracy z TARGET2-Securities W ramach integracji ze strukturami europejskimi, KDPW podpisał z Eurosystemem w 2010 r. umowę Unilateral Undertaking, stanowiącą odpowiednik Memorandum of Understanding, dzięki której stał się 29 depozytem europejskim uczestniczącym w projekcie TARGET2-Securities. W dokumencie tym zadeklarowano wolę przystąpienia KDPW do paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji papierami wartościowymi. W ramach projektu, KDPW wspólnie z NBP, powołał Krajową Grupę Użytkowników T2S, National Users Group NUG_PL, stanowiącą forum konsultacji i formułowania stanowisk krajowych uczestników rynku w sprawach funkcjonowania T2S. Jej stałymi członkami są przedstawiciele NBP, banków i domów maklerskich oraz, jako obserwatorzy, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach konsultacji rynkowych, przygotowano analizę SWOT na temat: PLN jako waluty rozrachunku na platformie T2S. Dostosowanie systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW (UTP) W 2011 r. kontynuowano prace mające na celu dostosowanie systemu kdpw_stream do nowej platformy transakcyjnej GPW UTP (Universal Trading Platform). Dostosowanie do systemu UTP oznacza istotne zmiany technologiczne w systemie kdpw_stream, głównie w zakresie danych przekazywanych pomiędzy GPW a KDPW_CCP, uzupełnianych przez KDPW_CCP na potrzeby rozrachunku w KDPW oraz możliwości wycofania transakcji i zmiany sposobu blokowania Zdalnego Członka Giełdy. Zasadniczą zmianą jest również wprowadzenie nowej rodziny komunikatów dotyczących rozliczeń, bazującej na normie ISO Wdrożenie systemu UTP wymaga poważnych działań dostosowawczych w systemach wewnętrznych uczestników oraz zmian w regulacjach KDPW. W 2011 r. przeprowadzono przegląd i aktualizację dokumentacji określającej zakres zmian w systemach uczestników, którą przesłano uczestnikom i dostawcom rozwiązań informatycznych. Jednocześnie poinformowano o potencjalnych zmianach w regulacjach Krajowego Depozytu. Przeprowadzono również szczegółowe uzgodnienia techniczne z GPW odnośnie zestawienia poszczególnych kanałów komunikacyjnych i protokołów. W 2011 r. ustalono także termin podłączenia kdpw_stream do UTP, które umożliwi przeprowadzenie właściwych prac integracyjnych w kdpw_stream. Automatyzacja wybranych zdarzeń korporacyjnych na papierach zagranicznych emitentów W obszarze związanym z obsługą zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych zagranicznych emitentów, w 2011 r. przeprowadzono prace analityczne mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu obsługi oraz standaryzacji i automatyzacji wybranych zdarzeń korporacyjnych. Dokonano analizy biznesowej dotychczas obsługiwanych przez KDPW zdarzeń korporacyjnych, a w szczególności zakresu pośrednictwa KDPW, wykorzystywanych narzędzi i zasobów, jak również ryzyka operacyjnego związanego z wykonywaniem określonych procedur. Prowadzono także prace nad założeniami merytorycznymi w celu przygotowania oprogramowania do translacji komunikatów SWIFT na komunikaty xml i automatycznego generowania komunikatów do uczestników KDPW, zawiadamiających o zdarzeniach korporacyjnych.

16 Promocja i informacja Działalność informacyjno-promocyjna koncentrowała się na wspieraniu kluczowych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia izby rozliczeniowej KDPW_CCP. KDPW aktywnie współpracował z polskimi i międzynarodowymi instytucjami branżowymi oraz angażował się w działania promujące Warszawę jako regionalne centrum finansowe. Prowadzone w 2011 roku działania miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w środowisku rynku finansowego w Polsce i za granicą, a także działalności edukacyjnej w zakresie rynku kapitałowego. KDPW aktywnie współpracował także z mediami krajowymi i zagranicznymi. Promocja usług KDPW na arenie międzynarodowej. Wspieranie budowy regionalnego centrum finansowego W ramach promocji swoich usług i całego polskiego rynku kapitałowego w środowisku globalnych inwestorów i emitentów, KDPW włączył się aktywnie w organizację pierwszej edycji CEE IPO Summit Ideą konferencji jest budowa platformy współpracy przedstawicieli spółek z regionu CEE rozważających ofertę publiczną oraz międzynarodowych inwestorów poszukujących nowych możliwości rynkowych w Europie. W ramach działań prowadzonych w obszarze współpracy międzynarodowej w siedzibie Krajowego Depozytu gościły delegacje zagranicznych firm i organizacji z Kataru, Republiki Kirgistanu, Wietnamu. KDPW był również obecny na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, m.in. konferencji CSD11, spotkaniach Executive Commeete i Board of Directors ECSDA. Wspieranie inicjatyw rynkowych i edukacyjnych W ramach współpracy z organizacjami branżowymi działającymi na rynku kapitałowym, KDPW wspierał inicjatywy realizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Krajowy Depozyt aktywnie współpracował z fundacjami, uczelniami, organizacjami studenckimi i innymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym w obszarze edukacji ekonomicznej. Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielone zostało m.in.: Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji 2065 im. L.A. Pagi, Instytutowi Rynku Kapitałowego WSE Research, Polskiemu Instytutowi Dyrektorów. Akcjonariat Obywatelski KDPW aktywnie włączył się w inicjatywę Ministerstwa Skarbu Państwa Akcjonariat Obywatelski. Największym przedsięwzięciem w ramach programu była organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Inwestowaniu. W teście stacjonarnym wzięło udział ok. 300 osób, w tym aktorzy, dziennikarze, politycy, prezesi spółek notowanych na GPW. Internetową wersję testu rozwiązało blisko osób. Wyniki Testu posłużyły przeprowadzeniu badań społecznych na temat wiedzy ekonomicznej Polaków, dodatkowo wspartych sondażem na reprezentatywnej próbie społeczeństwa. Współpraca z mediami W 2011 roku do mediów krajowych i zagranicznych rozesłanych zostało 50 informacji prasowych. W prasie, radiu, TV i Internecie pojawiło się 50 wywiadów i wypowiedzi eksperckich Zarządu, a media wzmiankowały o działalności KDPW ponad razy (342 razy prasa krajowa, razy portale internetowe, 52 razy RTV; media zagraniczne 24 razy). Strona internetowa W 2011 roku powstał nowy serwis internetowy KDPW. Zmianie uległa zawartość merytoryczna strony www, związana w głównej mierze z wydzieleniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP, jak również strona graficzna serwisu. W związku z powstaniem izby rozliczeniowej także strona intranetowa została dostosowana do potrzeb funkcjonowania dwóch podmiotów.

17 Współpraca międzynarodowa Przedstawiciele KDPW są uczestnikami grup roboczych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, których praca prowadzi do implementacji standardów stosowanych na innych europejskich rynkach. W roku 2011 brali czynny udział w pracach następujących organizacji i stowarzyszeń: ANNA (Association of National Numbering Agencies) ANNA jest stowarzyszeniem utworzonym w celu wdrażania, promowania i udostępniania standardów dla instrumentów finansowych. Zaangażowanie KDPW w działalność tego stowarzyszenia ma charakter operacyjny, polegający na wymianie doświadczeń z innymi instytucjami kodującymi oraz monitorowaniu i adaptowaniu zmian i rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenie. W 2011 r. w ramach organizacji prowadzone były prace nad implementacją standardów: ISO6166 (Interational Securities Identyfying Number), ISO10962 (Classification of Financial Instruments), ISO16372 (Issuer & Guarantor Identifier), ISO18774 (Financial Instrument Short Name) oraz ISO ECSDA (European Central Securities Depositories Association) Europejskie Stowarzyszenie Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych powstało jako forum wymiany poglądów między CSD oraz w celu ułatwienia współpracy przy wspólnych projektach. W 2011 r. organizacja zaangażowana była, m.in. w projektowanie przepisów dotyczących CSD, działania nad aktualizacją zasad CPSS-IOSCO i prace dotyczące TARGET2-Securities. Krajowy Depozyt w ramach wsparcia Prezydencji Polski w Radzie UE, zorganizował dla przedstawicieli ECSDA, w czerwcu 2011 r. spotkania z kadrą kierowniczą Ministerstwa Finansów. Celem spotkania było przybliżenie tematyki regulacji z punktu widzenia europejskich centralnych depozytów, jak i prezentacja wspólnego stanowiska ECSDA, w tym zwrócenie uwagi na najbardziej kontrowersyjne obszary projektowanych regulacji, wraz z przedstawieniem oceny ich wpływu na infrastrukturę rynku kapitałowego w Europie. EACH (European Association of Central Counterparty Clearing Houses) Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych Partnerów Centralnych jest organizacją zajmującą się przygotowywaniem standardów i usług w zakresie CCP w instytucjach rozliczeniowych. Przedstawiciele KDPW (a od 1 lipca 2011 r. KDPW_CCP) uczestniczyli w pracach grup roboczych: Risk Committee i Derivatives Working Group.

18 SMPG (Securities Market Practice Group) CCP12 (The Global Association of Central Counterparties) ESA (European Swift Alliance) ISSA (International Securities Services Association) Celem SMPG jest opracowanie standardów i praktyk rynkowych w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie STP (straight-through processing) w obszarach związanych z rozliczaniem, rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją praw z nich wynikających w obszarze międzynarodowym. Przedstawiciele KDPW biorą udział w pracach dwóch grup roboczych: SMPG CA (Securities Market Practice Group Corporate Action) oraz SMPG S&R (Securities Market Practice Group Settlement and Reconciliation). CCP12 jest międzynarodową organizacją zrzeszającą izby rozliczeniowe z całego świata w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozliczeń instrumentów finansowych. Przedstawiciele KDPW (a od 1 lipca 2011 r. KDPW_CCP) uczestniczyli w pracach dwóch grup roboczych: CCP12 WG2 Review of CPSS-IOSCO Standards and key recent regulatory publications oraz CCP12 WG3 - Default Contact List and Information Sharing. ESA jest organizacją skupiającą instytucje wykorzystujące sieć SWIFT. Jej głównymi celami są: wymiana informacji i doświadczeń związanych ze strategicznymi projektami SWIFT, dyskusja na temat pozycjonowania produktów i rozwoju standardów, wywieranie wpływu na kierunek rozwoju SWIFT poprzez dyskusje z kluczowymi przedstawicielami SWIFT. ISSA jest stowarzyszeniem non for profit, działającym od 1975 roku. Misją przewodnią organizacji jest przewodniczenie w formułowaniu i promowaniu najlepszych praktyk służących poprawie efektywności i zarządzania ryzykiem w branży obsługi aktywów.

19 Najważniejsze statystyki Operacje na papierach wartościowych KDPW zrealizował następujące operacje na papierach wartościowych: 2 operacje zamiany akcji w związku z łączeniem/podziałem spółek, 27 operacji umorzenia papierów wartościowych, 158 operacji wypłaty dywidendy oraz pośrednictwo w przekazaniu wypłacanych kwot uczestnikom KDPW w tym wypłata dywidendy Spółki FAMUR S.A. w formie pieniężnej oraz niepieniężnej w postaci akcji spółek zależnych zarejestrowanych w KDPW S.A. Ogólna kwota wypłaconej dywidendy wyniosła ok. 15,8 mld PLN, 40 operacji realizacji podwyższenia kapitału zakładowego krajowych emitentów z zachowaniem prawa poboru, 12 operacji wymiany akcji, operację wymiany praw do akcji (PDA) Spółki E-ENERGO S.A., 5 operacji scalenia akcji, 5 operacji zmiany wartości nominalnej, 31 operacji asymilacji akcji oraz 14 operacji konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, 9 operacji wykupu oraz 52 operacje wypłaty odsetek od obligacji Skarbu Państwa, 409 operacji wypłaty/wykupu odsetek od obligacji/listów zastawnych innych emitentów w tym: przedterminowy wykup obligatoryjny obligacji Miasta Rybnika, przymusowy wykup akcji 11 spółek, pośrednictwo w obsłudze walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek publicznych, 11 operacji wycofania z KDPW emitentów wraz z ich papierami wartościowymi, 441 operacje wykupu certyfikatów inwestycyjnych, 12 operacji częściowego wykupu obligacji Spółki Prime Car Management S.A., 24 operacje rozrachunku przetargów zwykłych i 6 operacji rozrachunku przetargów uzupełniających obligacji hurtowych, 12 operacji rozrachunku przetargów zamiany obligacji (switchowych) wykonanych na łącznie 60 seriach obligacji, 6 przetargów zwykłych obligacji BGK.

20 Rozliczenia rynku kasowego i terminowego W 2011 roku KDPW, do 30 czerwca, a KDPW_CCP - od 1 lipca prowadziły rozliczenia transakcji zawieranych na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu, które były objęte systemem gwarantowania rozliczeń transakcji w oparciu o wielostopniowy system zarządzania ryzykiem SPAN. W roku 2011 liczba rozliczonych transakcji gwarantowanych z rynku regulowanego kasowego (GPW i BondSpot) wynosiła transakcji. Natomiast ogólna liczba rozliczonych transakcji z alternatywnych systemów obrotu, organizowanych przez GPW i BondSpot, wynosiła transakcji. Na rynku terminowym prowadzonym przez GPW ogólna liczba rozliczonych transakcji wynosiła transakcji. Na koniec 2011 roku w obrocie na GPW w Warszawie znajdowały się 4 serie kontraktów futures na indeks WIG20, 3 serie kontraktów na indeks MWIG40, po 6 serii kontraktów terminowych na waluty (USD, EUR, CHF), po 3 serie kontraktów na akcje osiemnastu spółek, jedna seria jednostek indeksowych na indeks WIG20. W obrocie znajdowało się 360 serii opcji (4 terminy wygaśnięcia) na indeks WIG20. Rok 2011 to rok wzrostu wolumenu obrotów na kontraktach terminowych na akcje, na kontraktach walutowych oraz kontraktach opcyjnych. Dla kontraktów terminowych na akcje wolumen obrotu w stosunku do roku 2010 rekordowo wzrósł o 82% i osiągnął liczbę kontraktów w 2011 roku. W przypadku kontraktów terminowych na waluty na koniec 2011 roku wolumen obrotu wynosił kontraktów i wzrósł o 53% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku w kontraktach opcyjnych na indeks WIG20 zawarto kontraktów, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do roku 2010 w którym zawarto kontraktów. Natomiast wolumen obrotu dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 w 2011 roku wynosił kontraktów i był niższy o 7% w stosunku do roku poprzedniego kontraktów. W przypadku kontraktów na indeks WIG40 obroty wynosiły kontraktów i były niższe o 19% od wolumenu tych kontraktów w 2010 roku. Wolumen obrotu w kontraktach na indeks WIG40 pozostaje w dalszym ciągu na niższym poziomie w stosunku do kontraktów na indeks WIG20. Jednakże w roku 2011 wolumen obrotu kontraktów na Jednostki Indeksowe (MW20) wzrósł o 30% w stosunku do 2010 roku i osiągnął liczbę kontraktów.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości

Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości 1. Działalność Innowacyjność, nowoczesność, konkurencyjność to cechy, które najlepiej charakteryzują Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo