POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI Iława, ul. 1 Maja 8B, tel mail: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 1 Sytuacja demograficzna powiatu iławskiego 1 Mapa: PołoŜenie powiatu iławskiego na tle województwa 1 Mapa: PołoŜenie powiatu iławskiego na tle powiatów sąsiednich 2 Liczba bezrobotnych 3 Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego 3 Tabela: Dynamika spadku/wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim 3 Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie 4 Wykres: Udział bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie 4 bezrobotnych w grudniu 2011 roku Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. 5 Stopa bezrobocia 5 Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach w 2011 roku 6 Płynność rynku pracy napływy i odpływy z bezrobocia 6 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w miesiącach 2011 roku 6 Napływ bezrobotnych 7 Odpływ bezrobotnych 8 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach Tabela: Płynność bezrobocia w 2010 r. i 2011 r. 9 Charakterystyka bezrobotnych w PUP Iława Bezrobotni według wieku 10 Tabela: Podział bezrobotnych według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia 10 Tabela: Podział bezrobotnych według poziomu wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 11 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według staŝu pracy 12 Tabela: Podział bezrobotnych według staŝu pracy 12 Wybrane kategorie Bezrobotne kobiety 13 Wykres: Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 roku 13 Tabela: Podział bezrobotnych kobiet 14

3 2. Bezrobotni do 25 roku Ŝycia 14 Wykres: Udział bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 roku 15 Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku Ŝycia Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia 16 Wykres: Udział bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 17 Tabela: Podział bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia Długotrwale bezrobotni 18 Wykres: Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 19 Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 20 Wykres: Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 21 Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 22 6.Osoby bez doświadczenia zawodowego 22 Wykres: Udział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 23 Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego 23 7.Osoby bez wykształcenia średniego 24 Wykres: Udział bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 24 Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia 25 Wykres: Udział bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 26 Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 27 Wykres: Udział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 27 Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 29 Wykres: Udział bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 29 Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawni 30 Wykres: Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 31 Tabela: Podział niepełnosprawnych bezrobotnych Bezrobotni ze wsi 32 Wykres: Udział bezrobotnych z terenów wiejskich w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 33

4 13. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 34 Wykres: Udział bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 roku 34 Tabela: Podział bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 35 Wykres: Udział bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 roku 36 Tabela: Podział bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Poszukujący pracy 38 Tabela: Podział poszukujących pracy 38 Informacja sygnalna o rynku pracy w powiecie na r. 39 A. Dane ogólne w układzie jednostek administracyjnych: Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Osoby, które podjęły pracę Liczba ofert pracy. 40 B. Struktura bezrobocia: Podział według płci Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według wieku. 42 C. Napływ i Odpływ bezrobotnych na przestrzeni IV kwartałów 2011 r. 42 Projekty realizowane w PUP w Iławie w 2011 roku 43 Tabela: Zestawienie projektów realizowanych w PUP Iława w 2011 roku 43 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez PUP w Iławie 44 Pośrednictwo pracy 44 Tabela: Struktura zgłoszonych ofert pracy w 2011 r. 45 Indywidualny Plan Działania (IPD) 45 Poradnictwo zawodowe 46 Aktywne formy walki z bezrobociem realizowane w PUP Iława w 2011 r. 47 Szkolenia 47 Tabela: Nazwa szkolenia i liczba przeszkolonych osób 48 Prace interwencyjne 49 Dotacje dla pracodawców na wyposaŝenie lub doposaŝenie stanowiska pracy 49

5 Realizacja zadań aktywizujących rynek pracy przy udziale środków FP 50 Tabela: Struktura wydatków Funduszu Pracy. 50 Wykres: Struktura wydatków z FP w %. 50 Podsumowanie 51 Załącznik 53 Powiat iławski na tle województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 r. Tabela: Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 r. Tabela: Liczba bezrobotnych w powiecie iławskim z podziałem na miesiące w latach Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w powiecie iławskim w 2011 r. Tabela: Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim Tabela: Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Tabela: Bezrobotni zarejestrowani w 2011 roku Tabela: Bilans bezrobotnych ogółem (styczeń - grudzień 2011 roku) Tabela: wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w okresie styczeń-grudzień ( )

6 Wstęp Niniejsze opracowanie charakteryzuje najwaŝniejsze cechy powiatowego rynku pracy oraz przedstawia dynamikę zmian dokonujących się w tej dziedzinie. Celem opracowania jest przedstawienie najwaŝniejszych zjawisk mających wpływ na kształtowanie się sytuacji na powiatowym rynku pracy w 2011 roku i przedstawienie analizy porównawczej w stosunku do roku 2010, a takŝe porównanie niektórych wskaźników dotyczących bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ponadto jest to próba sformułowania ogólnych tendencji w poziomie i strukturze bezrobocia oraz określenie skuteczności podejmowanych przez tutejszy Urząd Pracy działań, zmierzających do zmniejszenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. Źródłem wszystkich tabel i wykresów jest Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 (wraz z załącznikami). Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań urzędu pracy naleŝy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a takŝe pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. WaŜnym elementem polityki działań na rynku pracy jest zatrudnienie subsydiowane. Subsydiowanie zatrudnienia umoŝliwia aktywną pomoc zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom. Taka forma zatrudnienia kierowana jest do osób bezrobotnych, których ustawa kwalifikuję jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które w normalnych warunkach najprawdopodobniej nie miałyby szansy na znalezienie pracy. Sytuacja demograficzna powiatu iławskiego Powiat iławski połoŝony jest na południowo zachodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego. Jego zachodnia granica stanowi jednocześnie granicę z województwami pomorskim i kujawsko - pomorskim. Mapa: PołoŜenie powiatu iławskiego na tle województwa 1

7 Na północy i wschodzie powiat iławski graniczy z powiatem ostródzkim, na południowym wschodzie z powiatem działdowskim, na południu z powiatem nowomiejskim, które to powiaty naleŝą do województwa warmińsko-mazurskiego. Na północnym zachodzie sąsiaduje z powiatem sztumskim i kwidzyńskim. Na niewielkim odcinku w południowo zachodniej części powiat iławski graniczy takŝe z powiatem grudziądzkim, naleŝącym do województwa kujawsko- pomorskiego. Mapa: PołoŜenie powiatu iławskiego na tle powiatów sąsiednich Powiat iławski tworzy siedem gmin: Gmina miejska Iława, o powierzchni ha, Gmina wiejska Iława, o powierzchni ha, Gmina wiejsko-miejska Kisielice, o powierzchni ha, Gmina miejska Lubawa, o powierzchni ha, Gmina wiejska Lubawa, o powierzchni ha, Gmina wiejsko-miejska Susz, o powierzchni ha, Gmina wiejsko-miejska Zalewo, o powierzchni ha, 2

8 LICZBA BEZROBOTNYCH Brak pracy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych regionu. Rynek pracy w powiecie iławskim naleŝy do trudnych zarówno pod względem popytu jak i podaŝy pracy. Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego Stan na Stan na wzrost, - spadek Jednostki administracyjne ogółem ogółem ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Iława Iława Gmina Zalewo i Gmina Lubawa Lubawa Gmina Susz i Gmina Kisielice i Gmina Ogółem: Poziom bezrobocia w powiecie iławskim wzrasta. O ile w styczniu 2011 r. liczba bezrobotnych była na poziomie 4445 osób, to na koniec analizowanego roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zanotowano 4472 bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych minimalnie więcej jest kobiet niŝ męŝczyzn. Oznacza to, Ŝe bezrobocie męŝczyzn ulega bardziej dynamicznym zmianom męŝczyźni szybciej uzyskują pracę, ale teŝ szybciej ją tracą. Rynek pracy na wsi jest rynkiem szczególnym, na którym często zachodzą dysproporcje w odniesieniu do miasta. W grudniu 2011 roku liczba bezrobotnych mieszkańców wsi w powiecie iławskim wyniosła 2012 osób. Tabela: Dynamika spadku/wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek % wzrostu/spadku Stan na PUP do roku poprzedniego do roku poprzedniego , , , ,5 3

9 Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie liczba bezrobotnych w PUP Najczęstszą formą pomocy osobom, które utraciły pracę jest zasiłek dla bezrobotnych. Na koniec 2011 r. uprawnionych bezrobotnych do pobierania zasiłku z Funduszu Pracy było 917 osób, w tym 478 kobiet. Kształtowało się to na poziomie 20,5% ogólnej populacji bezrobotnych. Z roku na rok zmniejsza się jednak liczba osób upowaŝnionych do jego otrzymania. W porównaniu z końcem grudnia 2010 roku odnotowano spadek o 56 osób. Wykres: Udział bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 roku. 20% 80% bezrobotni bez prawa do zasiłku bezrobotni z prawem do zasiłku Największy procent udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób odnotowano w jednostce administracyjnej: Mieście Iława tj.; 23,4%, a najmniejszy udział był w Zalewie Mieście i Gminie (13,9%). 4

10 Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. Jednostka Bezrobotni Z prawem do zasiłku administracyjna Ogółem zarejestrowani Kobiety Ogółem Kobiety % 4:2 Iława ,4 Iława Gmina ,1 Zalewo i Gmina ,9 Lubawa ,5 Lubawa Gmina ,5 Susz i Gmina ,0 Kisielice i Gmina ,5 Ogółem: ,5 W 2011 roku 451 osób (w tym 200 kobiet) posiadało uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego. Jest to kwota wypłacana osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy zatrudnienie lub inna pracę zarobkową. Wszystkie osoby w 2011 r. podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy. STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie mierzone jest stopą bezrobocia. Jest to wyraŝony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do ogółu ludności czynnej zawodowo. Kategoria czynnych zawodowo oznacza osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy. Nie wlicza się tutaj emerytów i nieletnich. Wartość stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jest najwyŝsza spośród wszystkich województw w kraju. Taki stan utrzymuje się od 1999 roku, czyli od okresu reformy administracyjnej kraju. Na koniec grudnia 2011 roku, stopa bezrobocia w powiecie iławskim wyniosła 12,5% i była ponad 2 krotnie mniejsza niŝ w województwie, gdzie wartość tego wskaźnika wynosiła 20,1 %. Oznacza to, Ŝe na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało ok. 12 osób bezrobotnych. W dalszym ciągu nasz powiat jest w czołówce powiatów w województwie warmińskomazurskim o najniŝszej stopie bezrobocia. W stosunku do listopada 2011 r. wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu zwiększył się o 0,8 pkt. procentowego. W porównaniu do grudnia 2010 roku poprzedniego roku stopa bezrobocia wzrosła o 1,2%. 5

11 Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 roku. 30,0 20,0 21,1 21,6 21,4 20,5 19,5 18,6 18,5 18,5 18,7 18,9 19,4 20,1 % 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5 10,0 12,4 12,8 13,1 12,4 11,7 11,0 11,0 10,8 11,0 10,9 11,7 12,5 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MIESIĄCE powiat iławski województwo warmińsko-mazurskie Polska PŁYNNOŚĆ RYNKU PRACY NAPŁYWY I ODPŁYWY Z BEZROBOCIA Płynność rynku pracy wyraŝająca się skalą napływu i odpływu jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących sytuację na rynku pracy. W roku 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmieniała się osiągając maksimum w marcu (4714 osób) i minimum w sierpniu (3804 osób). Wahaniom podlegała równieŝ liczba nowo zarejestrowanych (napływ) i wyłączeń bezrobotnych z ewidencji (odpływ), co przedstawia poniŝszy wykres. Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w miesiącach w 2011 roku 1100 LICZBA BEZROBOTNYCH I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MIESIĄCE NAPŁYW ODPŁYW 6

12 NAPŁYW BEZROBOTNYCH W 2011 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 8003 osoby, w tym 4040 kobiet. Jest to o 1526 osób mniej niŝ na przestrzeni 12 miesięcy roku poprzedniego. Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 6640 osób. Po raz pierwszy zarejestrowało się ok. 17% z ogółu napływu bezrobotnych do ewidencji urzędu. Po aktywnych formach zarejestrowało się 692 osoby (o 622 osób mniej niŝ w 2010 roku) i tak: - po pracach interwencyjnych zarejestrowało się 68 osób (35 kobiet), - po staŝu 460 osób (347 kobiet), - po robotach publicznych 5 osób (0 kobiet), - po pracach społecznie uŝytecznych - 15 osób (15 kobiet), - po szkoleniu 138 osób (79 kobiet), - po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 72 osoby (63 kobiet) W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w analizowanym okresie 12 miesięcy 2011 r. zarejestrowało się 8288 osób (w tym 4175 kobiet) z czego: 32,5% (w liczbie 2695 osób) napływu stanowiły osoby do 25 roku Ŝycia, 14% ( tj osoby) stanowiły osoby powyŝej 50 roku Ŝycia, 5% ( w liczbie 424) to kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 26% (2123 osoby) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 28% (2339 osób) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 25% (2036 osób) to bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, 55,5% (4582 osoby) to bezrobotni bez wykształcenia średniego, 8% (660 osób) to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia, 2% (187 osób) to osoby, które ukończyły szkołę wyŝszą do 27 roku Ŝycia, 5% ( 410 osób) napływu stanowiły osoby niepełnosprawne. W roku 2011 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zgłosiło się 8 cudzoziemców, w tym 7 kobiet. Wśród noworejestrujących się 160 bezrobotnych (w tym 105 kobiet) zgłosiło się do urzędu po zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy. 7

13 ODPŁYW BEZROBOTNYCH Na przestrzeni 12 miesięcy 2011 r. wyłączono z ewidencji Urzędu Pracy 7471 bezrobotnych, tj. o 2101 osób mniej niŝ przed rokiem. Głównymi składowymi bilansu odpływu jest liczba podejmujących pracę oraz liczba osób wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z ogółu wyłączonych ok. 48% (3586 osób) stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę, w tym 7% osób podjęło pracę subsydiowaną. Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy jest drugą obok podejmowania pracy najczęstszą przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych. W 2011 r. liczba ta kształtowała się na poziomie 2377 osób (835 kobiet) i była niŝsza od roku poprzedniego o 260 osób. Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach liczba bezrobotnych lata napływ odpływ

14 Tabela: Płynność bezrobocia w 2010 r. i 2011 r. Wyszczególnienie Liczba osób rejestrujących się (NAPŁYW) w tym; + wzrost - spadek po raz pierwszy po raz kolejny Liczba osób wyłączonych (ODPŁYW) z tego m.in.: podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcia pracy subsydiowanej w tym: prace interwencyjne roboty publiczne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje na doposaŝenie stanowiska pracy szkolenia staŝe przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie uŝyteczne brak gotowości do podjęcia pracy Oferty pracy ogółem, w tym: subsydiowanej Bezrobocie dotyka w większym stopniu ludzi młodych zarówno w powiecie, jak i w województwie oraz w Polsce. W końcu 2011 roku zanotowano najwięcej, bo aŝ 1319 osób (80 kobiet) w wieku lata. Populacja ta stanowi ok. 29% ogólnej liczby zarejestrowanych w końcu grudnia analizowanego roku. W porównaniu z rokiem poprzednim widoczny jest wzrost bezrobotnych w tej grupie wiekowej o 142 osoby. Największą grupę pod względem poziomu wykształcenia tworzyli bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 1289 osób (w tym 648 kobiet), co stanowi 29% ogółu zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych w ewidencji urzędu dominowały osoby szukające pracę od 1-3 miesięcy 28% ogółu zarejestrowanych (tj osób). Osoby ze staŝem od roku do pięciu lat w liczbie 1139 osób stanowiły największą populację (25% ogółu bezrobotnych), a bez staŝu pracy w liczbie 845 osób tj. 19% z ogółu zarejestrowanych na koniec 2011 roku. 9

15 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH W PUP IŁAWA 1. Bezrobotni według wieku W końcu 2011 roku osoby młode (18-24 lata i lata) stanowiły najwyŝszy odsetek bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem (odpowiednio 28% i 29%). Wśród kobiet najliczniejsza grupa była w przedziale wiekowym lata 837 pań, co stanowi 31 punkty procentowe z ogółu. Spośród bezrobotnych mieszkających na wsi, równieŝ największą grupę 32% stanowiły osoby młode do 24 lat. Drugą grupę pod względem wielkości populacji tworzyły osoby w wieku lata (28% zarejestrowanych ogółem ze wsi). Wśród kobiet zamieszkujących tereny wiejskie najliczniejszą grupę tj. 36% stanowiły panie w wieku do 24 lat. Tabela: Podział bezrobotnych według wieku (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Wiek lata 58 X 23 X Razem: Bezrobotni według poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia bezrobotnych jest jednym z czynników wpływających na ich sytuację na rynku pracy. Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Najliczniejszą grupę pod koniec 2011 roku stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 29%. Wśród tych bezrobotnych o najniŝszym wykształceniu 26% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 28% ogółu osób będących zarejestrowanych na koniec grudnia br. W porównaniu z rokiem poprzednim widoczne jest zmniejszanie się odsetka bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niŝszym, natomiast coraz częstsze staje się bezrobocie osób z wykształceniem wyŝszym i średnim ogólnokształcącym. 10

16 W roku poprzednim przedstawiciele tych grup stanowili 28% bezrobotnych, podczas gdy w 2011 juŝ 32%. Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od męŝczyzn. W końcu omawianego roku wykształceniem wyŝszym legitymowało się 11% zarejestrowanych kobiet i 7% zarejestrowanych męŝczyzn. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 25% populacji kobiet i 18% męŝczyzn, natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 14% bezrobotnych kobiet i 7% bezrobotnych męŝczyzn. Podobna sytuacja kształtuje się wśród bezrobotnych z terenów wiejskich. Największą populację tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 35% ogółu bezrobotnych, a najmniejszą grupę (6% ogółu) stanowią osoby z wykształceniem wyŝszym, w liczbie 117 osób. Tabela: Podział bezrobotnych według poziomu wykształcenia (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety wyŝsze Wykształcenie policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej Razem: Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Istotnym, z punktu widzenia mobilności jest czas pozostawania bez pracy. W ewidencji urzędu pracy najmniejszy odsetek odnotowano wśród bezrobotnych oczekujących na podjęcie zatrudnienia powyŝej 24 miesięcy (5% ogółu bezrobotnych), a największy wśród osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy 28%). Podobna sytuacja kształtowała się wśród bezrobotnych kobiet. Największą populację tworzyły panie pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy 25% (tj. 656 osób). Wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie równieŝ dominowali bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu od 1 do 3 miesięcy 564 osoby (w tym 286 kobiet). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni poszukujący pracy powyŝej 24 miesięcy 5% ogółu zarejestrowanych z gmin wiejskich. 11

17 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Czas pozostawania bez pracy w miesiącach ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do pow Razem: Bezrobotni według staŝu pracy W końcu 2011 roku spośród zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu iławskiego najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające staŝ pracy od 1 do 5 lat 1139 osób (25% ogółu bezrobotnych). Najmniej liczną zbiorowość wśród omawianej kategorii bezrobotnych stanowiły osoby z 30 letnim i dłuŝszym staŝem pracy (3%). W ewidencji urzędu 19% tj. 845 zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało Ŝadnego staŝu pracy. RównieŜ wśród kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które wykazały staŝ pracy od 1 do 5 lat (27% ogółu zarejestrowanych kobiet). Najmniej liczną populację stanowiły kobiety z 30 letnim i dłuŝszym staŝem pracy 1,3%. Na terenach wiejskich zanotowano podobną sytuację. Największą populację stanowili bezrobotni posiadający staŝ pracy od 1 do 5 lat 26% ogółu bezrobotnych, natomiast najmniej osób posiadało 30 letni i dłuŝszy staŝ pracy 31 osób tj. 1,5% populacji bezrobotnych ze wsi. Tabela: Podział bezrobotnych według staŝu pracy (stan na r.) Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do 1 roku StaŜ pracy ogółem lat i więcej bez staŝu Razem:

18 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 1) Bezrobotne kobiety Bezrobocie kobiet jest spowodowane między innymi: trudnościami w kontynuacji lub podjęciu pracy zawodowej w związku z przerwą, spowodowaną urodzeniem i wychowywaniem dzieci; obowiązkami rodzinnymi; niską motywacją do pracy oraz małą aktywnością w poszukiwaniu zatrudnienia w związku z przyjęciem stereotypowego myślenia, opartego na modelu kulturowym, tradycyjnym (kobieta zajmuje się domem, męŝczyzna pracuje i utrzymuje rodzinę); preferowaniem przez pracodawców zatrudniania męŝczyzn ze względu na mniejszą dyspozycyjność kobiet w wykonywaniu obowiązków zawodowych (takŝe dodatkowych) spowodowaną obciąŝeniem zajęciami domowymi. W grudniu 2011 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pracy pozostało 2666 bezrobotnych kobiet. Wykres: Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 40% 60% bezrobotne kobiety bezrobotni męŝczyźni Kobiet posiadających prawo do zasiłku było 478 osób, co stanowiło 52% z ogółu uprawnionych do zasiłku. Mieszkanki wsi stanowiły 27% populacji bezrobotnych kobiet. Z danych statystycznych wynika, Ŝe kobiety, równieŝ często rejestrują się w urzędzie pracy jak męŝczyźni (odsetek kobiet w napływie 50,5% ogółu napływu). Kobiety są lepiej wykształcone. Wśród bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym, kobiety stanowią 65%; z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 64%. 13

19 Tabela: Podział bezrobotnych kobiet (stan na r.) Wyszczególnienie Bezrobotne KOBIETY Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem ogółem z terenów wiejskich do pow wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej 36 5 bez staŝu Razem: ) Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Bezrobocie młodych osób to aktualnie jeden z powaŝniejszych problemów w powiecie iławskim. Bezrobocie młodzieŝy oznacza nie tylko wyłącznie setek osób zdolnych do pracy z procesów zatrudnienia, ale stanowi ogromne zagroŝenie w kontekście marginalizacji tej grupy, frustracji i patologii społecznych, jakie mogą dotyczyć młodzieŝy. Rynek pracy młodzieŝy jest integralną częścią ogólnego rynku pracy, co oznacza, Ŝe wzrost bezrobocia ogólnego powoduje proporcjonalny wzrost bezrobocia młodzieŝy. Powodami bezrobocia młodzieŝy jest wysoka stopa bezrobocia ogólnego, brak doświadczenia zawodowego młodych osób, niedostosowanie kwalifikacji i umiejętności odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw, brak postaw przedsiębiorczych. 14

20 Dodatkowo w ostatnich latach zwiększenie bezrobocia młodzieŝy spowodowane było wejściem na rynek pracy wyŝu demograficznego. Do Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu całego 2011 r. zgłosiło się 2695 bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, w tym 1450 kobiet. Jest to o 683 osoby mniej niŝ w roku poprzednim. Młodzi ludzie stanowili ok. 32% ogółu napływu bezrobotnych. W końcu IV kwartału 2011 roku w ewidencji urzędu zanotowano 1253 bezrobotnych z tego przedziału wiekowego. Wykres: Udział bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 28% 72% bezrobotni do 25 roku Ŝycia bezrobotni powyŝej 25 roku Ŝycia Wśród młodzieŝy najwięcej osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (28% ogółu). Drugą grupę pod względem wielkości stanowili młodzi ludzie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 24% z ogółu. Największą zbiorowość (36%) tworzyli młodzi ludzie pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości tworzyły osoby, które pozostawały bez pracy 3-6 miesięcy - 23% z ogółu populacji młodych ludzi. Młode kobiety największą grupę tworzyły: z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (37%) oraz pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy (32%). Na koniec 2011 roku w ewidencji urzędu było 636 młodych 25-letnich bezrobotnych terenów wiejskich. Wśród młodzieŝy ze wsi najwięcej osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe 32%. RównieŜ największą grupę (34% z ogółu) w omawianej kategorii bezrobotnych tworzyły młode osoby ze wsi pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy. 15

21 Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku Ŝycia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Bezrobotni Wyszczególnienie do 25 roku Ŝycia ogółem w tym kobiety do pow wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku X X X X 30 lat i więcej X X bez staŝu Razem: ) Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Bezrobotny powyŝej 50 roku Ŝycia - oznacza to bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy, ukończył co najmniej 50 lat Ŝycia. W 2011 roku do Urzędu Pracy w Iławie z całego powiatu zgłosiło się 1184 osoby (w tym 502 kobiety) w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia. Stanowili oni ok. 14% ogółu rejestrujących się bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W końcu 2011 roku bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia, w liczbie 788 osób, stanowili 18% ogółu bezrobotnych na rynku pracy. 16

22 Wykres: Udział bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011r. 18% 82% bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia bezrobotni poniŝej 50 roku Ŝycia Wiek jest największą przyczyną trudności związanych ze zdobyciem pracy u osób w wieku 50+. Jednak to nie tylko wiek, jest winny trudnej sytuacji osób starszych na rynku pracy. Większość bezrobotnych zaliczających się do tej grupy ma niskie wykształcenie. Ponad 46% bezrobotnych w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia - to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej. RównieŜ największą grupę w omawianej kategorii stanowiły osoby będące bez pracy od 6 do 12 miesięcy 198 osób (w tym 90 kobiet), co stanowiło ok. 25% ogółu bezrobotnych z tej grupy wiekowej oraz bezrobotni posiadający staŝ pracy lat 36% z ogółu. Wśród tej kategorii bezrobotnych 285 osób (w tym 103 kobiety) zamieszkiwało tereny wiejskie. Ta grupa tworzyła ok. 14% osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Największy odsetek osób powyŝej 50 roku Ŝycia zamieszkujących tereny wiejskie posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniŝej - 58%, pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy 36% oraz posiadający letni staŝ pracy 36%. 17

23 Tabela: Podział bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Wyszczególnienie ogółem Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia w tym kobiety do pow wyŝsze 17 8 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej bez staŝu Razem: ) Długotrwale bezrobotni Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje długotrwale bezrobotnego jako bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego dorosłych. Blisko 34 proc. z 4472 zarejestrowanych jako bezrobotni w powiecie iławskim to osoby długotrwale pozbawione zatrudnienia. Długotrwale bezrobotni stanowią grupę ryzyka, objętą szczególnymi preferencjami w działaniach aktywizacyjnych. W przeciągu dwunastu miesięcy 2011 r. długotrwale bezrobotnych z powiatu iławskiego zarejestrowało się 2123 osób, w tym 1271 kobiet stanowiło to 26% napływu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec 2011 r. zanotowanych w ewidencji urzędu było 1524 bezrobotnych z tej grupy, w tym 1061 kobiet. 18

24 Wykres: Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 34% 66% długotrwale bezrobotni pozostali bezrobotni Analiza danych statystycznych wskazuje, Ŝe bardziej naraŝone na długotrwałe pozostawanie bez pracy są osoby: w wieku lata 469 osób, (w tym 364 kobiety), posiadające niŝsze kwalifikacje tj. z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 35% z ogółu długotrwale bezrobotnych, w liczbie 540 osób (w tym 351 kobiet), posiadające 1-5 lat staŝu pracy 24% z ogółu długotrwale bezrobotnych tj. 196 osób (225 kobiet), pozostające bez pracy od miesięcy 660 osób (43% z ogółu), w tym 483 kobiety. Z ogólnej liczby mieszkających na wsi omawiana grupa stanowiła 39% ogółu i kształtowała się na poziomie 726 osób, w tym 519 kobiet. Najwięcej długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich było: w wieku lat 213 osób, posiadające od 1-5 lat staŝ zawodowy osoby, z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 313 osób, pozostające w ewidencji urzędu od miesięcy 310 osób. 19

25 Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych (stan na r.) Wyszczególnienie Długotrwale bezrobotni ogółem w tym kobiety Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem do pow lata 27 X wyŝsze policealne i średnie zaw Średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej 29 4 bez staŝu Razem: ) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonym dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji. W ciągu omawianego 2011 roku do urzędu zgłosiło się zarejestrować się 2339 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w tym 1252 kobiety. Z ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencji na koniec 2011 roku co trzeci bezrobotny nie posiadał Ŝadnych kwalifikacji zawodowych. Liczba ta była na poziomie 1363 osoby, w tym 850 kobiet. 20

26 Wykres: Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 30% 70% bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bezrobotni z kwalifikacjami zawodowymi Wśród tej grupy bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby: pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy 27%, bez staŝu zawodowego - 27%, w wieku lat- 34%. Osób legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 64%. Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących tereny wiejskie na koniec grudnia 2011 było 693 osoby, w tym 436 kobiet. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 34% z ogółu osób zamieszkałych na wsi. Największe grupy bezrobotnych tej kategorii, z trenów wiejskich tworzyli: - bezrobotni pozostający bez zatrudnienia od 1do 3 miesięcy osoby (27%), - bez staŝu pracy 193 osoby (28%), - w wieku lat 229 osób (33%), 21

27 Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych ogółem w tym kobiety do pow lata 19 x wyŝsze 0 0 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej bez staŝu Razem: ) Osoby bez doświadczenia zawodowego W przeciągu dwunastu miesięcy 2011 roku w urzędzie pracy zarejestrowało się z terenu powiatu iławskiego 2036 osób bez doświadczenia zawodowego, w tym 1169 kobiet. Na koniec omawianego 2011 roku w ewidencji urzędu było 1176 osób, (w tym 812 kobiet). Stanowili oni 26% wszystkich bezrobotnych będących w ewidencji. 22

28 Wykres: Udział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 26% 74% bezrobotni bez doświadczenia zawodowego bezrobotni z doświadczeniem zawodowym Wśród tej kategorii największy odsetek stanowili: - bezrobotni pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy- 31%, - w wieku lat 66%, - z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 28%, - oraz bez staŝu pracy 72%. Wśród bezrobotnych mieszkających na wsi odsetek osób z tej kategorii wynosił 30%. Największe grupy tworzyli bezrobotni: - pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy (28%), - w wieku lat (65%), - z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej (32%), - bez staŝu pracy (73%). Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (stan na r.) Wyszczególnienie Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek ogółem w tym kobiety do pow lata 2 X 23

29 Wykształcenie StaŜ pracy ogółem wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku X X 5 10 X X X X X X 30 lat i więcej X X bez staŝu Razem: ) Osoby bez wykształcenia średniego Bezrobotnych nie posiadający wykształcenia średniego ustawa kwalifikuje jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego teŝ naleŝy objąć ich szczególnymi preferencjami w działaniach aktywizacyjnych. W omawianym 2011 roku do urzędu zgłosiło się 4582 bezrobotnych bez wykształcenia średniego, w tym 1847 kobiet. Jest to największy odsetek napływu osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wynosi on 55%. Na koniec grudnia 2011 r. w ewidencji urzędu zanotowano w tej kategorii bezrobotnych 2537 osób. Stanowili oni 57% ogółu zarejestrowanych osób. Wykres: Udział bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 43% 57% bezrobotni bez wykształcenia średniego bezrobotni z wykształceniem minimum średnim Wśród tej kategorii bezrobotnych - 27% osób było bez pracy od 1-3 miesięcy, 25% było z przedziału wiekowego lat, 26% okazywało się 1-5 letnim staŝem pracy. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych z terenów wiejskich osoby z omawianej kategorii stanowiły 64% tj.1291 osób. Największy odsetek bezrobotnych z terenów wiejskich 24

30 kształtował się analogicznie jak wyŝej: w podobnych kategoriach wiekowych (25%), w czasie pozostawania bez pracy (27%) i podobnym staŝem pracy (27%). Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez wykształcenia średniego ogółem w tym kobiety do pow lata 43 X wyŝsze X X policealne i średnie zawodowe X X średnie ogólnokształcące X X zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej bez staŝu Razem: ) Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia W przeciągu 2011 roku z powiatu iławskiego zgłosiło się do urzędu pracy 660 osób (w tym 530 kobiet) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia. Jest to 8% z ogółu napływu do ewidencji urzędu osób zakwalifikowanych jako będące w szczególnej sytuacji. Na koniec 2011 roku w rejestrze urzędu zanotowano z tej kategorii 469 osób, w tym 422 kobiety. 25

31 Wykres: Udział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 10% 90% bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia pozostali bezrobotni Największe grupy z tej kategorii tworzyli bezrobotni: posiadający staŝ pracy od 1-5 lat - 32% ogółu samotnych, z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 41%, w wieku lat - 40% bezrobotnych, pozostających bez pracy od miesięcy 24% z ogółu. Wśród omawianej kategorii bezrobotnych 230 osób (w tym 211 kobiet) zamieszkiwało tereny wiejskie, co stanowiło 11% ogółu bezrobotnych ze wsi, znajdujących się w ewidencji urzędu. Na terenach wiejskich dominowali bezrobotni: osoby w wieku lat (90 osób, co stanowi 39% ogółu samotnie wychowujących), prawie połowa zarejestrowanych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej (107 osób 46%), bezrobotni pozostający bez pracy od miesięcy (58 osób 25%) oraz bez staŝu pracy - 64 osoby. Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wyszczególnienie Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia ogółem w tym kobiety do pow

32 Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem lata 1 X wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej 0 0 bez staŝu Razem: ) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia W omawianej kategorii bezrobotnych do urzędu w całym minionym 2011 roku zgłosiło się 133 osoby, w tym 2 kobiety. Stanowili oni 2% napływu osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec grudnia 2011 roku 51 osób pozostało w ewidencji, w tym 1 kobieta. Wykres: Udział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 99% 1% bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia pozostali bezrobotni Wśród bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 37% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy, 65% było w wieku lat, 27

33 72% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniŝej, a 61% okazywało się staŝem pracy do 5 lat. Z terenów wiejskich na koniec roku było 21 męŝczyzn, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Wśród nich 38% było bez pracy od 1-3 miesięcy, 33% z ogółu miało od 35 do 44 lat, 76% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniŝej, a 33% legitymowało się staŝem pracy od 1 do 5 lat. Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (stan na r.) Wyszczególnienie Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 0 X wyŝsze 0 0 policealne i średnie zawodowe 3 0 średnie ogólnokształcące 0 0 zasadnicze zawodowe 11 0 gimnazjalne i poniŝej 37 1 do 1 roku lat i więcej 1 0 bez staŝu 9 1 Razem:

34 10) Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka W końcu II półrocza 2011 roku w powiecie iławskim w ewidencji urzędu pozostawało 487 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Stanowiły one 11% ogółu bezrobotnych oraz 18% wszystkich bezrobotnych kobiet. W przeciągu całego 2011 roku do urzędu zgłosiło się 424 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Stanowiły one 5% napływu kobiet z powiatu iławskiego, które uznaje się za osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wykres: Udział bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 11% 89% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka pozostałe kobiety Analiza struktury bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według cech społeczno demograficznych wykazała, Ŝe pod względem wieku były to przede wszystkim kobiety młode (43% znajdowało się w przedziale lata), pod względem wykształcenia osoby, które ukończyły tylko szkoły gimnazjalne i poniŝej (43%), pod względem staŝu pracy kobiety, które nie pracowały przed rejestracją w PUP (42%), natomiast pod względem czasu pozostawania bez pracy dominowały tu panie przebywające w rejestrach PUP od miesięcy (32%). Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 1,4% tej populacji kobiet. 29

35 Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Wyszczególnienie Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Z terenów Kobiety ogółem wiejskich do pow wyŝsze 22 7 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej 0 0 bez staŝu Razem: ) Niepełnosprawni W przeciągu 12 miesięcy 2011 roku zarejestrowało się 410 bezrobotnych niepełnosprawnych. W strukturze regionalnego bezrobocia niepełnosprawni mają niewielki udział. Na koniec grudnia 2011 r. odnotowano 237 osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnego (141 kobiet). Poza niepełnosprawnymi bezrobotnymi w rejestrze powiatowego urzędu pracy znajdowało się równieŝ 60 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie mają statusu bezrobotnych). 30

36 Wykres: Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w grudniu 2011 r. 5% 95% bezrobotni niepełnosprawni pozostali bezrobotni Największą grupę wśród bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem wieku stanowią osoby znajdujące się w przedziale lata (34%). Pod względem staŝu pracy wśród bezrobotnych niepełnosprawnych dominowały osoby pracujące poprzednio od 20 do 30 lat. Stanowiły one 21% tej populacji. Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej było osób, które ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe i poniŝej (67%). Osoby pozostające w rejestrach PUP od 6-12 miesięcy stanowiły 25% populacji bezrobotnych niepełnosprawnych. Najliczniejszą grupę wśród 237 osób bezrobotnych niepełnosprawnych tworzyły osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 168 osób, tj. 71% oraz z rodzajem niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu 92 osoby (39%). Na wsi na koniec roku zamieszkiwało 73 bezrobotnych niepełnosprawnych, z tego 45 kobiet. Najwięcej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie było z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej (27 osób - 11% z liczby 73 osób), w wieku lat (22 osoby 30% z ogółu), bez staŝu pracy (19 osób - 26%) i oczekujących na pracę od 6-12 miesięcy (19 osób - 26%). W przeciągu całego roku 2011 r. bezrobotnych niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji urzędu było 462, z czego 179 osób podjęło pracę. Pracę subsydiowaną podjęło 14 osób, natomiast pracę niesubsydiowaną podjęło 165 osób. 31

37 Tabela: Podział niepełnosprawnych bezrobotnych (stan na r.) Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie StaŜ pracy ogółem Wyszczególnienie Niepełnosprawni bezrobotni ogółem w tym kobiety do pow lata 7 8 wyŝsze 10 X policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej do 1 roku lat i więcej 14 4 bez staŝu Razem: ) Bezrobotni ze wsi Rynek pracy na wsi jest rynkiem szczególnym, na którym często zachodzą dysproporcje w odniesieniu do miasta. Na pozycję mieszkańców wsi na rynku pracy wpływają między innymi: jakość edukacji, kwalifikacje zawodowe, sytuacja materialna, źródła dochodu, moŝliwość tworzenia alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem. Na przestrzeni 12 miesięcy 2011 roku z całego powiatu iławskiego zarejestrowało się w urzędzie 3412 bezrobotnych mieszkających na wsi, w tym 1718 kobiet. Pod koniec grudnia 2011 r. w ewidencji urzędu zanotowano w tej kategorii 2012 bezrobotnych (1203 kobiety). Stanowią oni 45% bezrobotnych ogółem. 32

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2007

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2014 r. powiat elbląski Elbląg, marzec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2008r. Lubin, kwiecień 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku stanu na koniec stycznia 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo