POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) mail: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008 ROKU Iława, 2009 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Liczba bezrobotnych Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego 4 Tabela: Dynamika wzrostu bezrobocia w powiecie iławskim. 5 Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie. 5 Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. 6 Stopa bezrobocia 6 Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008r. 6 Bilans bezrobotnych 7 Napływ 7 Odpływ 7 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach Tabela: Płynność bezrobocia w 2007 r. i 2008 r. 8 Charakterystyka bezrobotnych w PUP Iława 9 1. Bezrobotni według wieku 9 Tabela: Podział bezrobotnych według wieku 9 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 10 Tabela: Podział bezrobotnych według wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 10 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według stażu pracy 11 Tabela: Podział bezrobotnych według stażu pracy 11 Wybrane kategorie bezrobotnych Bezrobotni do 25 roku życia 12 Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia 13 Tabela: Podział bezrobotnych powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni 14 Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 15 Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Osoby bez doświadczenia zawodowego 16 Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego Osoby bez wykształcenia średniego 17 Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 18 Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 19 Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 20 Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawni 21 Tabela: Podział niepełnosprawnych Bezrobotni ze wsi 22 Strona 2

3 Informacja sygnalna o rynku pracy w powiecie na r. 23 A. Dane ogólne w układzie jednostek administracyjnych: Liczba bezrobotnych ogółem Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Osoby, które podjęły pracę Liczba ofert pracy. 24 B. Struktura bezrobocia: Podział według płci Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według wieku. 26 C. Napływ i Odpływ bezrobotnych na przestrzeni IV kwartałów 2008 r. 26 Programy realizowane w PUP w Iławie w 2008 r. 27 Tabela: Zestawienie projektów realizowanych w PUP Iława w 2008 roku 28 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez PUP w Iławie 29 Pośrednictwo pracy 29 Tabela: Struktura zgłoszonych ofert pracy w 2008 r. 29 Poradnictwo zawodowe 30 Aktywne formy walki z bezrobociem realizowane w PUP Iława w 2008 r. 30 Tabela: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w 2008 roku w jednostkach administracyjnych 30 Szkolenia 30 Tabela: Nazwa szkolenia i liczba przeszkolonych osób 31 Staż 32 Przygotowanie zawodowe 33 Prace interwencyjne 33 Prace społecznie użyteczne 33 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 33 Dotacje dla pracodawców na utworzenie dodatkowego miejsca pracy 34 Tabela: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych latach. 35 Realizacja zadań aktywizujących rynek pracy przy udziale środków FP 36 Tabela: Struktura wydatków Funduszu Pracy 36 Wykres: Struktura wydatków z FP w %. 36 Podsumowanie 37 Załącznik 38 Powiat iławski na tle województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. 38 Tabela: Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r. 39 Tabela: Liczba bezrobotnych w powiecie iławskim z podziałem na miesiące w latach Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w powiecie iławskim w 2008 r. 41 Tabela: Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim 42 Tabela: Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim 43 Tabela: Zmiany w strukturze bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim 44 Tabela: Bezrobotni zarejestrowani w 2008 r. 45 Tabela: Bilans bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim 46 Tabela: Oferty pracy zgłoszone w latach do powiatowych urzędów pracy 47 3

4 Wstęp Niniejsze sprawozdanie przedstawia analizę i ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz stopień realizacji zadań aktywizujących rynek pracy. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych zjawisk mających wpływ na kształtowanie się sytuacji na powiatowym rynku pracy w 2008 roku i przedstawienie analizy porównawczej w stosunku do roku 2007, a także porównanie niektórych wskaźników dotyczących bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ponadto jest to próba sformułowania ogólnych tendencji w poziomie i strukturze bezrobocia oraz określenie skuteczności podejmowanych przez tutejszy Urząd Pracy działań, zmierzających do zmniejszenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, do zadań urzędu pracy należy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Ważnym elementem polityki działań na rynku pracy jest zatrudnienie subsydiowane. Subsydiowanie zatrudnienia umożliwia aktywną pomoc zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom. Taka forma zatrudnienia kierowana jest do osób bezrobotnych, których ustawa kwalifikuję jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które w normalnych warunkach najprawdopodobniej nie miałyby szansy na znalezienie pracy. LICZBA BEZROBOTNYCH Brak pracy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-ekonomicznych regionu. Rynek pracy w powiecie iławskim należy do trudnych zarówno pod względem popytu jak i podaży pracy. Powiat iławski składa się z 7 jednostek administracyjnych tj.: Iława, Iława Gmina, Zalewo, Lubawa, Lubawa Gmina, Susz oraz Kisielice. Tabela: Liczba bezrobotnych w jednostkach administracyjnych powiatu iławskiego Jednostki administracyjne Stan na Stan na wzrost, - spadek ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Iława Iława Gmina Zalewo Lubawa Lubawa Gmina Susz Kisielice i Gmina Ogółem:

5 Poziom bezrobocia w powiecie iławskim sukcesywnie spada. O ile w styczniu 2008 r. liczba bezrobotnych była na poziomie 4740 osób, to na koniec analizowanego roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zanotowano 3503 bezrobotnych, w tym 2141 kobiet. Procentowy udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 61,1% i jest niższy niż w roku poprzednim o 1,2 %. Od trzech lat zauważalna jest poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy, co przedstawia poniższa tabela. Tabela: Dynamika spadku bezrobocia w powiecie iławskim Stan na Liczba bezrobotnych PUP Wzrost/spadek do roku poprzedniego % wzrostu/spadku do roku poprzedniego , , ,2 W 2008r. bezrobocie w regionie osiągnęło najniższy poziom od 1999 roku, czyli od momentu nowego podziału administracyjnego. Wykres: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku w PUP w Iławie liczba bezrobotnych w PUP Na koniec 2008r. uprawnionych do zasiłku z Funduszu Pracy było 1010 osób, w tym 536 kobiet. Kształtowało się to na poziomie 29 % ogólnej populacji bezrobotnych. W porównaniu z końcem grudnia roku poprzedniego odnotowano spadek o 140 osób. Największy procent udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób odnotowano w jednostce administracyjnej: Kisielice tj.; 36,1%, a najmniejszy udział był w Mieście i Gminie Zalewo (19,5%). 5

6 Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg jednostek administracyjnych stan na r. Jednostka Bezrobotni Z prawem do zasiłku administracyjna Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety % 4: Iława ,6 Iława Gmina ,7 Zalewo ,5 Lubawa ,1 Lubawa Gmina ,1 Susz ,6 Kisielice ,1 Ogółem: ,8 STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia w powiecie iławskim na koniec grudnia 2008r. wynosiła 10,3% (przy średniej w województwie 16,8% i w kraju 9,5%). Oznacza to, że na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało 11osób bezrobotnych. W dalszym ciągu nasz powiat jest w czołówce powiatów w województwie warmińskomazurskim o najniższej stopie bezrobocia. W stosunku do listopada wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu zwiększył się o 0,3 pkt. procentowego. W porównaniu do XII miesiąca 2007 roku stopa bezrobocia spadła o 2,5 %. Wykres: Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008 roku. 25 % ,6 19,2 13,5 13,7 11,7 11,5 18,4 12,9 11,1 17,4 16,6 15,9 15,7 15,7 15,4 11,6 10,7 10,1 10,0 10,2 9,7 10,5 10,0 9,6 9,4 9,3 8,9 15,4 9,6 8,8 15,8 10,0 9,1 16,8 10,3 9,5 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MIESIĄCE powiat iławski województwo warmińsko-mazurskie Polska 6

7 BILANS BEZROBOTNYCH NAPŁYW W 2008r. w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 7798 osób, w tym 3923 kobiety. Jest to o 649 osób mniej niż na przestrzeni 12 miesięcy roku poprzedniego. Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 6364 osoby. Po raz pierwszy zarejestrowało się ok. 18% z ogółu napływu bezrobotnych do ewidencji urzędu. Po aktywnych formach zarejestrowało się 1065 osób ( o 204 osoby mniej niż w 2007 roku) i tak: - po pracach interwencyjnych 10 osób (6 kobiet), - po stażu 297 osób (242 kobiety), - po robotach publicznych 4 osoby ( 0 kobiet), - po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy 374 osoby (282 kobiety), - po pracach społecznie użytecznych - 75 osób (70 kobiet), - po szkoleniu 305 osób (128 kobiet). W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w analizowanym okresie 12 miesięcy 2008r. spośród nowo zarejestrowanych: 35,9% (2798 osób z napływu ogółem) stanowiły osoby do 25 roku życia, 12,4% (966 osób) stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, 5,6% to kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 33,5% (2611 osób) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 30,0% (2327 osób) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 31,4% (2451 osób) to bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, 58,4% (4552 osoby) to bezrobotni bez wykształcenia średniego, 6,7 % (527 osób) to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 2 % (153 osoby) to osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia, 4,6% napływu stanowiły osoby niepełnosprawne. W roku 2008r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zgłosiło się 2 cudzoziemców, w tym 1 kobieta. Wśród noworejestrujących się 103 bezrobotnych (w tym 79 kobiet) przyszło do urzędu po zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy. ODPŁYW Pozytywnym, jest fakt, że w 2008roku odnotowano najwyższą od czterech lat liczbę wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych. Na przestrzeni 12 miesięcy 2008r. wyłączono z ewidencji Urzędu Pracy 8740 bezrobotnych, tj. o 2672 osób mniej niż przed rokiem. Głównymi składowymi bilansu odpływu jest liczba podejmujących pracę oraz liczba osób wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Z ogółu wyłączonych ok. 49,5% stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę, w tym 16% osób podjęło pracę subsydiowaną. Jest to o 1177 osób mniej niż na przestrzeni całego 2007 roku. W 2008 roku 533 osób posiadało uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego, ponieważ podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy. Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy jest drugą obok podejmowania pracy najczęstszą przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych. W 2008 r. liczba ta kształtowała się na poziomie 2288 osób (967 kobiet) i była niższa od roku poprzedniego o 511 osób. 7

8 Wykres: Płynność bezrobocia w powiecie iławskim w latach liczba bezrobotnych napływ odpływ lata Tabela: Płynność bezrobocia w 2007 r. i 2008 r. Wyszczególnienie Liczba osób rejestrujących się (NAPŁYW) w tym; + wzrost - spadek po raz pierwszy po raz kolejny Liczba osób wyłączonych (ODPŁYW) z tego m.in.: podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcia pracy subsydiowanej w tym: prace interwencyjne roboty publiczne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje na doposażenie stanowiska pracy szkolenia i przekwalifikowania staże przygotowanie zawodowe prace społecznie użyteczne brak gotowości do podjęcia pracy Oferty pracy ogółem, w tym: subsydiowanej

9 Tak jak w poprzednim roku bezrobocie w powiecie iławskim dotyczy głównie ludzi młodych. W końcu roku zanotowano najwięcej, bo aż 1950 osób (1267 kobiet) w wieku lata. Populacja ta stanowi ok. 56% ogólnej liczby zarejestrowanych w końcu grudnia 2008r. W porównaniu z rokiem poprzednim widoczny jest znaczący wzrost bezrobotnych w tej grupie - o 676 osób. Również tak jak w roku 2007 największą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 1233 osoby (w tym 726 kobiet), co daje 35 % ogółu zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych w ewidencji urzędu dominowały osoby szukające pracę od 1-3 miesięcy 32% ogółu zarejestrowanych (tj osób). Największą grupę bezrobotnych w ewidencji urzędu stanowiły osoby ze stażem od roku do pięciu lat 847 osób tj. 24% ogółu oraz bez stażu pracy 680 osób tj. 8% zarejestrowanych. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH W PUP IŁAWA: 1. Bezrobotni według wieku W końcu 2008 roku osoby młode (18-24 lata i lata) stanowiły najwyższy odsetek w liczbie zarejestrowanych ogółem, odpowiednio 24% i 31%. Wśród kobiet najliczniejsza grupa była w przedziale wiekowym lata 729 osób, co stanowi 34 punkty procentowe. Spośród bezrobotnych mieszkających na wsi również największą grupę tj. 31% stanowiły osoby młode w wieku lat. Drugą grupę pod względem wielkości tworzyły osoby do 24 lat tj. 26% zarejestrowanych ogółem ze wsi. Wśród kobiet zamieszkujących tereny wiejskie najliczniejszą grupę tj. 34% stanowiły osoby z drugiego przedziału wiekowego lata. Tabela: Podział bezrobotnych według wieku Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Wiek lata 22 X 6 X Razem:

10 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 35,2%. Wśród tych bezrobotnych o najniższym wykształceniu 30% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 29% ogółu zarejestrowanych osób. Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. W końcu grudnia 2008 roku wykształceniem wyższym legitymowało się 8% zarejestrowanych kobiet i 5% zarejestrowanych mężczyzn. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 24% populacji kobiet i 17,5% mężczyzn, natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 10% bezrobotnych kobiet i 6% bezrobotnych mężczyzn. Podobna sytuacja kształtuje się na terenach wiejskich. Największą populacje tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 45% ogółu bezrobotnych, a najmniejszą grupę 3% ogółu stanowią osoby z wykształceniem wyższym - (47 osób). Tabela: Podział bezrobotnych według wykształcenia Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety Wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Razem: Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy W ewidencji urzędu pracy najmniejszy odsetek był wśród bezrobotnych pozostających bez pracy do miesięcy (9,7% ogółu bezrobotnych), a największy wśród osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy 32%. Osoby oczekujące na podjęcie zatrudnienia powyżej 24 miesięcy stanowiły 12,6% ogółu zarejestrowanych. Liczba ta zmniejszyła się o 12% w porównaniu roku poprzedniego. Podobna sytuacja kształtowała się wśród bezrobotnych kobiet. Największą populację tworzyły kobiety pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy 29,5% tj. 632 osoby. Najmniej kobiet oczekiwało na podjęcie pracy do 1 miesiąca 186 osób. Wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie również dominowali bezrobotni poszukujący pracy od 1 do 3 miesięcy 502 osoby, w tym 277 kobiet. Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni poszukujący pracy do miesięcy 11% ogółu zarejestrowanych ze wsi. 10

11 Tabela: Podział bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Czas pozostawania bez pracy w miesiącach ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do pow Razem: Bezrobotni według stażu pracy W końcu omawianego okresu sprawozdawczego spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 do 5 lat 847 osób (24% ogółu bezrobotnych). Rok temu największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby bez stażu pracy. Najmniej liczną zbiorowość wśród omawianej kategorii stanowiły osoby z 30 letnim i dłuższym stażem pracy (2%). Również najliczniejszą grupę stanowiły panie, które wykazały stażu pracy od 1do 5 lat (25% ogółu zarejestrowanych kobiet). Najmniej liczną populację stanowiły kobiety z 30 letnim i dłuższym stażem pracy 0,7%. Na terenach wiejskich zanotowano podobną sytuację. Największą populacje stanowili bezrobotni posiadający staż pracy od 1 do 5 lat 25% ogółu bezrobotnych, natomiast najmniej osób posiadało 30 letni i dłuższy staż pracy 20 osoby tj. 1,2% populacji bezrobotnych ze wsi. Tabela: Podział bezrobotnych według stażu pracy Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Staż pracy ogółem ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem:

12 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 1) Bezrobotni do 25 roku życia Do Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu 2008 r. zgłosiło się 2798 bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 1465 kobiet. Jest to o 362 osób mniej niż w roku poprzednim. Młodzi ludzie stanowili ok. 36% ogółu napływu bezrobotnych. W końcu IV kwartału 2008 roku w ewidencji urzędu było 24% bezrobotnych z tego przedziału wiekowego. Około 45% młodych ludzi nie posiadało żadnego stażu pracy. Wśród tej grupy bezrobotnych najwięcej osób było z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26% ogółu). Drugą grupę pod względem wielkości stanowili młodzi ludzie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej osób (24,5% ogółu), w tym 134 kobiet. Największą zbiorowość (tj. 39%) tworzyli młodzi ludzie pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy. Drugą grupę pod względem wielkości stanowiły osoby, które pozostawały bez pracy 3-6 miesięcy - 19% młodych ludzi. Na koniec roku w ewidencji urzędu było 412 młodych bezrobotnych mieszkających na wsi. Z terenów wiejskich najwięcej osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 33% z ogółu młodzieży. Również największą grupę (36% z ogółu) w omawianej kategorii bezrobotnych stanowiły młode osoby ze wsi pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy. Tabela: Podział bezrobotnych do 25 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie ogółem Bezrobotni do 25 roku życia w tym kobiety do pow wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej - - bez stażu Razem:

13 2) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W 2008 roku do Urzędu Pracy w Iławie z całego powiatu zgłosiło się 966 osób (w tym 387 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia. Stanowili oni ok. 12% ogółu bezrobotnych, którzy zgłosili się do urzędu w przeciągu całego omawianego roku. Jest to 273 osoby więcej niż przed rokiem. Na dzień r. w ewidencji bezrobotnych było 572 osoby (w tym 257 kobiet), co stanowiło 16% ogółu. Aż 58% bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia - to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Również największą grupę stanowiły osoby w omawianej kategorii będące bez pracy od 1 do 3 miesięcy 165 osób (w tym 68 kobiety), co stanowiło ok. 29% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadające staż pracy lat 33,5%. Wśród omawianej kategorii bezrobotnych 209 osoby (w tym 83 kobiety) zamieszkiwało tereny wiejskie. Ta grupa tworzyła ok. 13% osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Największy odsetek osób z omawianej kategorii wiekowej zamieszkujących tereny wiejskie stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 70%, pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy 31% oraz posiadające letni staż pracy 30%. Tabela: Podział bezrobotnych powyżej 50 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie ogółem Bezrobotni powyżej 50 roku życia w tym kobiety do pow wyższe 11 2 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu Razem:

14 3) Długotrwale bezrobotni W przeciągu dwunastu miesięcy 2008 r. długotrwale bezrobotnych zarejestrowało się 2611 osób, w tym 1669 kobiet tj. 33,5% napływu. Na koniec 2008r. zanotowanych w ewidencji urzędu było 1423 bezrobotnych, w tym 1071 kobiety. Stanowili oni 41% z ogółu zarejestrowanych osób. Największą grupę w tej kategorii tworzyły osoby: w wieku lata 435 osób, ( w tym 374 kobiet), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 44% długotrwale bezrobotnych ( w tym 43% kobiet), bez stażu pracy 24% bezrobotnych z ogółu długotrwale bezrobotnych tj. 344 osoby (299 kobiet), pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy 442 osób (31%), w tym 350 kobiet. Z ogólnej liczby mieszkających na wsi omawiana grupa stanowiła 46% ogółu i była na poziomie 730 osób, w tym 567 kobiet. Najwięcej długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich było w: w wieku lat 232 osoby ( 32% z liczby 730 osób), bez stażu zawodowego -221 osób ( 30%), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 386 osób (53%), pozostające w ewidencji urzędu powyżej 24 miesięcy 252 osoby (34,5%). Tabela: Podział osób długotrwale bezrobotnych Wyszczególnienie Długotrwale bezrobotni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 18 - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 14 4 bez stażu Razem:

15 4) Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W ciągu omawianego roku do urzędu zarejestrowało się 2327 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w tym 1270 kobiet. Z ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencji na koniec roku kategoria ta stanowiła 32% wszystkich bezrobotnych tj osoby (754 kobiety). Wśród osób bez kwalifikacji zawodowych największy odsetek stanowili bezrobotni w kategoriach: pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy 30%, bez stażu zawodowego - 30%, w wieku lat- 28%. Osób kończących szkołę średnią ogólnokształcącą było pod koniec roku w tej grupie 16% bezrobotnych, natomiast posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej 84% z liczby ogółem tj. z 1124 osób. Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i zamieszkujących tereny wiejskie na koniec roku 2008 było 622 osób, w tym 408 kobiet. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 39% z ogółu osób zamieszkałych na wsi. Największe grupy bezrobotnych z trenów wiejskich bez kwalifikacji zawodowych z liczby ogółem 622 osób tworzyli: - bezrobotni pozostający bez zatrudnienia od 1do 3 miesięcy- 187 osób (30%), - bez stażu pracy 203 osoby (33%), - w wieku lat 170 osób (27%), Tabela: Podział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych ogółem w tym kobiety do pow lata 12 x wyższe x x policealne i średnie zawodowe x x średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe X X gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 23 6 bez stażu Razem:

16 5) Osoby bez doświadczenia zawodowego W przeciągu całego 2008 r. w urzędzie pracy zarejestrowało się z terenu powiatu iławskiego 2451 osób w tym 1406 kobiet. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w ewidencji urzędu było 950 osób, w tym 687 kobiet. Stanowili oni 27% wszystkich bezrobotnych w ewidencji. Wśród tej kategorii największy odsetek stanowili: - bezrobotni pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy- 33% - w wieku lat 53% - z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 39% - oraz bez stażu pracy 71,5%. Podobne wartości są wśród kobiet będących bez doświadczenia zawodowego. Wśród bezrobotnych mieszkających na wsi odsetek osób z tej kategorii stanowił 33%. Wśród nich największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy (29%), w wieku lat (50%), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (49%) i bez stażu pracy (73%). Tabela: Podział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego ogółem w tym kobiety do pow lata 4 - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku X X 5 10 X X X X X X 30 lat i więcej X X bez stażu Razem:

17 6) Osoby bez wykształcenia średniego W omawianym roku do urzędu napłynęło 4552 bezrobotnych bez wykształcenia średniego, w tym 1852 kobiet. Jest to największy odsetek napływu i wynosi on 58%. Na koniec grudnia 2008 r. w ewidencji urzędu zanotowano w tej kategorii bezrobotnych 2244 osób. Stanowili oni 64% zarejestrowanych. Wśród nich 31% to osoby pozostające bez pracy od 1-3 miesięcy, 27% było z przedziału wiekowego lat, oraz 23% okazywało się 1-5 letnim stażem pracy. Wśród bezrobotnych z terenów gminnych 74% stanowiły osoby z omawianej kategorii. Największy odsetek kształtował się analogicznie: w podobnych kategoriach wiekowych (29%), w czasie pozostawania bez pracy (31%) i ze stażem pracy (24%). Tabela: Podział bezrobotnych bez wykształcenia średniego Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Bezrobotni bez wykształcenia średniego ogółem w tym kobiety do pow lata 19 X wyższe X X policealne i średnie zawodowe X X średnie ogólnokształcące X X zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 51 7 bez stażu Razem:

18 7) Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia W 2008 roku z całego powiatu zgłosiło się 527 osób (w tym 444 kobiet) samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia. Jest to 6,7% z ogółu rejestrujących się przez cały rok w ewidencji urzędu. Na koniec roku było w rejestrze urzędu z tej kategorii 429 osób, w tym 401 kobiet. Największa grupę z tej kategorii stanowili bezrobotni: bez stażu zawodowego - 30% ogółu samotnych, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 45%, w wieku lat - 44% bezrobotnych i pozostającym bez pracy powyżej 24 miesięcy 22% z ogółu. W tej grupie bezrobotnych 205 osób (w tym 191 kobiet) zamieszkiwało tereny wiejskie, co stanowiło 13% ogółu bezrobotnych ze wsi, znajdujących się w ewidencji urzędu. Na wsi dominowały osoby: w wieku lat (90 osób - tj. 44% ogółu samotnie wychowujących), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (102 osób 50%), bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy (53 osoby 26%) oraz 78 osób tj. 38% bez stażu pracy. Tabela: Podział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ogółem w tym kobiety do pow lata - X wyższe 8 8 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 2 2 bez stażu Razem:

19 8) Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w tej kategorii bezrobotnych do urzędu zgłosiło się w całym minionym roku 111 osób, w tym 3 kobiety. Stanowili oni 1,5% napływu. Na koniec roku 37 osób pozostało w ewidencji, w tym 2 kobiety. Wśród nich 30% pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy, 30% było z przedziału wiekowego lat, 54% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 40,5% okazywało się 5 letnim stażem pracy. Z terenów wiejskich na koniec roku było 14 mężczyzn, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Wśród nich 43% było bez pracy od 1-3 miesięcy, 43% miało od 25 do 34 lat, 64% posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz 43% legitymowało się stażem pracy od 1-5 lat. Tabela: Podział bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Wyszczególnienie Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 2 X wyższe - - policealne i średnie zawodowe 2 - średnie ogólnokształcące - - zasadnicze zawodowe 15 1 gimnazjalne i poniżej 20 1 do 1 roku lat i więcej - - bez stażu 5 - Razem:

20 9) Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka W przeciągu 2008 roku do urzędu zgłosiły się 434 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Stanowiły one 11% napływu kobiet z powiatu iławskiego. Kończąc rok w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 22% kobiet w tej kategorii. Największy odsetek posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej 52%, pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy 35%, z przedziału wiekowego lat 40%, oraz 50% kobiet nie posiadało żadnego stażu pracy. Tabela: Podział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Wyszczególnienie Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem kobiety do pow wyższe 8 policealne i średnie zawodowe 62 średnie ogólnokształcące 28 zasadnicze zawodowe 132 gimnazjalne i poniżej 247 do 1 roku lat i więcej 1 bez stażu 239 Razem:

21 10) Niepełnosprawni W przeciągu 12 miesięcy roku 2008 zarejestrowało się 361 bezrobotnych niepełnosprawnych. Na koniec grudnia 2008r. odnotowano 165 osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnego (108 kobiet) oraz 84 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (39 kobiet). Największe grupy wśród 165 osób bezrobotnych niepełnosprawnych tworzyły osoby: z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym 57 osób ( tj.34,5%); w wieku lat 60 osób (36%); pozostające w ewidencji urzędu od 1-3 miesięcy 39 osób (24%), z 1-5 letnim stażem zawodowym 39 osób (24%), o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 92 osób, tj.:56% i rodzaju niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu 55 osób (33%). Na wsi na koniec roku zamieszkiwało 55 bezrobotnych niepełnosprawnych, z tego 38 kobiet. Najwięcej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie było z wykształceniem zasadniczym zawodowym ( 25 osób - 45% z liczby 55 osób), w wieku lat ( 17 osób tj. 31%), z 5 letnim stażem pracy (16 osób -29%) i oczekujących na pracę od 1-3 miesięcy (15 osób -27%). W przeciągu całego roku 2008 r. bezrobotnych niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji urzędu było 317, z czego 137 osób podjęło pracę. Pracę subsydiowaną podjęło 25 osób. Natomiast pracę niesubsydiowną podjęło 112 osób. Podstawową formą aktywizacji zawodowej tych osób na przestrzeni roku były szkolenia, którymi objęto 16 niepełnosprawnych bezrobotnych (7 kobiet) i 7 niepełnosprawnych poszukujących pracy (2 kobiety). Drugą formą aktywizacji zawodowej były staże. Rozpoczęło je 6 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 3 kobiety. W tym roku wysłano osoby niepełnosprawne na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Rozpoczęło je 12 niepełnosprawnych bezrobotnych i 18 niepełnosprawnych poszukujących. Tabela: Podział niepełnosprawnych Wyszczególnienie Niepełnosprawni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Staż pracy Wiek Wykształcenie ogółem ogółem w tym kobiety do pow lata 1 X wyższe 5 4 policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 13 8 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej 3 1 bez stażu Razem:

22 11) Bezrobotni ze wsi Na przestrzeni 12 miesięcy br. z całego powiatu iławskiego zarejestrowało się w urzędzie 3264 bezrobotnych mieszkających na wsi, w tym 1624 kobiet. Pod koniec grudnia 2008 r. w ewidencji urzędu zanotowano 1590 bezrobotnych (986 kobiet) z terenów wiejskich. Utrzymuje się to na poziomie 45% bezrobocia ogółem. Najliczniejsze grupy bezrobotnych z gmin wiejskich to bezrobotni: w wieku lat: 490 bezrobotnych (ok. 31% ogółu zamieszkałych na wsi), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej: 713 osób (45%), posiadających stażu pracy od 1 do 5 lat: 394 osoby (25%) pozostających w ewidencji urzędu od 1 do 3 miesięcy: 502 osoby (31,5%). Spośród bezrobotnych ze wsi będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy było: 412 młodych ludzi do 25 lat (26% z liczby ogółem tj. z 1590 osób), 730 osób długotrwale bezrobotnych (46%), 209 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (13%), 622 osób bez kwalifikacji zawodowych (39%), 520 osób bez doświadczenia zawodowego (33%), 1176 osób wykształcenia średniego (74%), 205 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (13%), 14 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (0,9%), 269 kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, 55 osób niepełnosprawnych (3,5% z ogółu). W wyniku działań podejmowanych przez urząd pracy w 2008 r. pracę z terenów wiejskich podjęło 1830 osób, w tym 869 kobiet. Aktywizacja bezrobotnych z terenów wiejskich w 2008r. obejmowała następujące formy: - szkolenia: 101 osób, w tym 43 kobiety; - staż: 105 osób, w tym 82 kobiety; - prace interwencyjne: 84 bezrobotnych, w tym 28 kobiet; - roboty publiczne: 10 osób, w tym 0 kobiet. - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy: 93 osoby, w tym 60 kobiet. - prace społecznie użyteczne: 50 bezrobotnych, w tym 45 kobiet zamieszkałych na wsi. 22

23 Informacja sygnalna o rynku pracy w powiecie na r. A. Dane ogólne w układzie jednostek administracyjnych 1. Liczba bezrobotnych ogółem ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 7,4 19,8 41,1 28,1 35,5 22,1 17,9 21,2 2. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 8,5 9,3 47,1 26,6 44,0 10,4 15,5 12,2 3. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 34,2 42,9 70,5 20,0-45,8 23

24 4. Osoby, które podjęły pracę ( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 18,6 22,1 25,4 20,6 27,9 26,1 11,5 21,4 5. Liczba ofert pracy( stan za 12 m-cy) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE OGÓŁEM PUP r r spadek ; +wzrost % wzrostu ; spadku 19,0 35,0 9,9 31,6 17,0 20,3 B. Struktura bezrobocia 1. Podział wg płci ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP mężczyźni kobiety % kobiet do ogółu 59,9 62,4 68,9 59,9 58,7 62,0 57,3 61,1 24

25 2. Bezrobotni zamieszkali na wsi ( stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym kobiety % do ogółu bezrobotnych 27,3 66,4 41,9 64,8 65,4 45,4 3. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym: wyższe policealne i średnie zawodowe L O zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym : do 1 m-ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m-cy od m-cy powyżej 24 m-cy

26 5. Bezrobotni wg wieku (stan na r.) IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP ogółem w tym : lat lat lat lat lat lat C. Napływ i Odpływ bezrobotnych na przestrzeni IV kwartałów 2008 r. 1. Bezrobotni ogółem W okresie sprawozdawczym Jednostka Administracyjna Iława Iława Gmina Zalewo Lubawa Lubawa Gmina Susz Kisielice Bezrobotni zarejestrowani napływ bezrobotni wyrejestrowani odpływ w tym z tytułu podjęcia pracy udział % wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy do odpływu Ilość osób % , , , , , , ,3 Ogółem: ,5 26

27 PROGRAMY REALIZOWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE W 2008 ROKU Rok 2008 był dla PUP Iława okresem pracy nad próbą zbliżenia się do kwoty ,66 zł jaką urząd pozyskał na realizację wszystkich projektów i programów w roku Całkowita liczba klientów urzędu objętych wsparciem wyniosła: osób. Wśród nich były osoby z każdej grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie urzędu: młodzież, długotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, niepełnosprawni, bezrobotni z terenów wiejskich. Oprócz standardowych działań aktywizacyjnych PUP Iława przeprowadził w ramach projektu I dla Ciebie jest szansa Reaktywacja 45+ kampanię propagującą zatrudnienie osób powyżej 45 roku życia, chętnych do aktywnego powrotu na rynek pracy, a także stworzył internetową bazę danych osób bezrobotnych, którą dostępna była dla pracodawców w celu znalezienia pracownika o odpowiednim profilu i kwalifikacjach. Obydwa działania, innowacyjne na lokalnym rynku, spotkały się z szerokim zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli mediów. 27

28 Zestawienie projektów realizowanych przez PUP Iława w 2008 roku Źródło Nazwa projektu dofinansowania Okres trwania projektu Kwota projektu Kwota dofinansowania Działania Opis Wspólny cel - Wspólny rozwój PO KL , ,00 zatrudnienie pośredników pracy i doradcy zawodowego (4 osoby), szkolenia dla pracowników PUP Iława (12 osób), badanie rynku pracy pow. Iławskiego, promocja projektu W 2008 r. w ramach projektu zatrudniono 3 pośredników pracy i 1 doradcę zawodowego, ich zatrudnienie będzie finansowane z projektu do września 2012 r. W 2008 r. wydatki projektu zostaną poniesione na: wynagrodzenia dla nowych pracowników w kwocie ,22zł oraz promocję projektu w kwocie 644,63 zł. Nowa kwalifikacja - Nowa praca Fundusz Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa kwiecień - grudzień , ,74 szkolenia aktywizacyjne w tym zawodowe (23 osoby), dotacje na wyposażenie/doposażenie nowych miejsc pracy (17 osób) Na szkolenia zawodowe w ramach projektu wydatkowano kwotę 4 514,74 zł, natomiast na dotacje ujęte w projekcie ,00 zł. Szkolenia aktywizacyjne zostały przeprowadzone bezkosztowo przez pracowników PUP Iława. Osoby w wieku powyżej 50 lat powracające na rynek pracy Fundusz Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa kwiecień - grudzień , ,00 szkolenia aktywizacyjne (14 osób), dotacje na wyposażenie/doposażenie nowych miejsc pracy (8 osób) Na dotacje ujęte w projekcie wydatkowano łącznie ,00 zł. Szkolenia aktywizacyjne zostały przeprowadzone bezkosztowo przez pracowników PUP Iława. Wsparcie przedsiębiorczości 2008 Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej lipiec - grudzień , ,00 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (70 osób) Na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wydatkowana cała kwota w wysokości ,00 zł. Pokonaj bariery Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej lipiec - grudzień , ,00 dotacje na wyposażenie/doposażenie nowych miejsc pracy (70 osób), zwrot kosztów dojazdu (13 osób) Na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wydatkowana kwota w wysokości ,00 zł. Dodatkowo PUP Iława dofinansował wysokość dotacji kwotą ,82 zł wkładu własnego. Zwort kosztów dojazdu wyniósł 4 343,08 zł. Przedsiębiorczość 2008 Zrealizuj Marzenia Fundusz Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej sierpień - grudzień , ,00 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10 osób) październik - grudzień , ,00 Działajmy Razem PO KL , ,60 Gminny Konsultant R IV Edycja I dla Ciebie jest szansa - Reaktywacja 45+ Fundusz Pracy w dyspozycji Samorządu Województwa Funduszu Pracy w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej marzec - wrzesień , ,26 staż zawodowy dla 4 osób lipiec - grudzień , ,00 28 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (50 osób), staż zawodowy (189 osób), zwrot kosztów dojazdu (71 osób) Ilość beneficjentów: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 35 beneficjentów, staż zawodowy beneficjentów, przygotowanie zawodowe- 325 beneficjentów dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 7 osób; dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy - 11 osób; przygotowanie zawodowe- 52 osoby; prace interwencyjne - 10 osób; szkolenia - 10 osób; zwrot kosztów dojazdu - 24 osoby; Na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wydatkowana cała kwota w wysokości ,00 zł. Na dotacje w ramach projektu wydatkowano kwotę ,00 zł, natomiast na staż zawodowy ujęty w projekcie ,16 zł. Zwrot kosztów dojazdu wyniósł 6 306,04 zł. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 35 beneficjentów; kwota: ,90 zł. - staż zawodowy beneficjentów, kwota: ,95 zł - przygotowanie zawodowe beneficjentów, kwota: ,75. Na realizację staży zawodowych wydatkowano ,77 zł. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 7 osób; zł, dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy - 11 osób; ,00 zł, przygotowanie zawodowe - 52 osoby; ,74 zł, prace interwencyjne - 10 osób; ,76 zł, szkolenia -10 osób; ,66 zł, zwrot kosztów dojazdu - 24 osoby; 6 298,84 zł

29 PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM BEZROBOCIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĄD PRACY W IŁAWIE POŚREDNICTWO PRACY W analizowanym 2008 roku urząd miał do dyspozycji 2780 ofert pracy. Do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 710 ofert. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 42% ogółu wakatów (1174 ofert), natomiast oferty pracy niesubsydiowanej stanowiły 58%(1606 ofert). Liczba ofert pracy niesubsydiowanej, zgłoszona w ciągu dwunastu miesięcy 2008 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku zmalała o 5%. W 2008 roku liczba ofert pracy subsydiowanej zmalała o 554 oferty. Analizując poszczególne zawody wg ilości zgłaszanych ofert pracy ( 2780 wszystkich ofert) w 2008 r. najczęściej pojawiają się takie grupy zawodów jak: - pracownik administracyjny 161 ofert pracy - pracownik biurowy 72 oferty pracy, - sprzedawca 249 ofert pracy, - murarz 95 ofert pracy, - stolarz i zawody pokrewne 314 ofert pracy, - szwaczka 61 ofert pracy, - operator urządzeń przetwórstwa drobiu 35 ofert pracy, - monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 81 ofert pracy, - kierowca 76 ofert pracy, - sprzątaczka 85 ofert pracy, - robotnik gospodarczy 145 ofert pracy, - robotnik w pomocniczy w przemyśle przetwórczym 107 ofert pracy. Tabela: Struktura zgłoszonych ofert pracy w 2008 r. Zgłoszone przez pracodawców ogółem Nowe miejsca pracy Z fluktuacji w tym: Umowa-zlecenie Umowy o dzieło Sezonowe krótkoterminowe Prace interwencyjne Roboty publiczne Przygotowanie zawodowe Staże Prace społecznie użyteczne Dotacje PFRON RAZEM Jak widać prawie co trzynasta oferta (8%) przekłada się na utworzone faktycznie stanowisko pracy. Pośrednicy pracy w ciągu całego roku przeprowadzili 351 wizyt w zakładach pracy, 7180 rozmów telefonicznych i pozyskali przez swoje działania 42 ofert pracy. W porównaniu do poprzedniego roku zanotowano wzrost o 14 ofert. Urząd pracy zorganizował 28 spotkań z pracodawcą, w trakcie których uczestniczyło łącznie 454 bezrobotnych. 29

30 PORADNICTWO ZAWODOWE W omawianym roku 2008 roku z usług poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 1053 osoby (664 kobiety). Najwięcej porad indywidualnych udzielono bezrobotnym pozostającym bez pracy do 6 miesięcy 492 osobom ( w tym 270 kobietom). Z porad skorzystało 215 bezrobotnych w wieku do 25 lat, 75 niepełnosprawnych bezrobotnych, 376 osób z terenów wiejskich. Ostatecznie w wyniku korzystania z usług doradcy zawodowego w 2008r. pracę podjęło 20% ogółu bezrobotnych, którzy skorzystali z fachowej pomocy. Jest to 210 osób (145 kobiet), w tym najwięcej, bo aż 54 bezrobotnych (39 kobiety) posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 133 osoby (85 kobiet) pozostawało bez pracy do 6 miesięcy. Szkolenie zawodowe rozpoczęło 99 osób (w tym 43 kobiety). AKTYWNE FORMY WALKI Z BEZROBOCIEM REALIZOWANE W PUP IŁAWA W 2008 ROKU Tabela: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w 2008 roku w jednostkach administracyjnych Aktywne formy IŁAWA ZALEWO LUBAWA SUSZ KISIELICE Gmina Gmina OGÓŁEM PUP Szkolenia Staż Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dotacje na dodatkowe miejsca pracy (+ uzupełnienia) SZKOLENIA Szkolenia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie skierował na szkolenia 315 osób, z czego 307 to osoby bezrobotne, 16 osób to bezrobotni niepełnosprawni i 8 osób to poszukujący pracy niepełnosprawni. W przeciągu całego roku - szkolenia przeprowadziło 18 różnych instytucji z powiatu iławskiego. 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2014 r. powiat elbląski Elbląg, marzec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo