OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU"

Transkrypt

1 OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012

2 SPIS TREŚCI Wstęp Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Bilans i struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Bezrobotni do Bezrobotni powyŝej Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni niepełnosprawni Aneks statystyczny

3 Wstęp Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wyróŝnia kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zalicza do niej bezrobotnych, którzy ze względu na określone uwarunkowania mają znacznie utrudnione wejście na rynek pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy są: bezrobotni do 25 ; bezrobotni powyŝej 50 ; długotrwale bezrobotni tj. pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego dorosłych; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych tj. nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; bezrobotni bez doświadczenia zawodowego tj. nieposiadający doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; bezrobotni bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni niepełnosprawni tj. osoby niepełnosprawne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub słuŝbie; bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Wobec ww. grup ustawa zezwala na stosowanie dodatkowych instrumentów rynku pracy, promujących ich zatrudnienie i wspierających ich aktywizację. Dotyczy to równieŝ osób, do 27 roku Ŝycia, które ukończyły szkołę wyŝszą. 3

4 1. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Na koniec czerwca 2012 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się łącznie blisko 95,4 tys. bezrobotnych zakwalifikowanych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1, stanowiących 92,5% wszystkich zarejestrowanych w regionie. Tabela 1. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego wg miesięcy od stycznia do czerwca 2012 r. Miesiąc Liczba bezrobotnych Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (%) styczeń ,7 luty ,7 marzec ,6 kwiecień ,6 maj ,5 czerw iec ,5 Z danych umieszczonych w tabeli 2 wynika, Ŝe poszczególne powiaty nieznacznie róŝnią się odsetkiem osób znajdujących się w utrudnionej sytuacji na rynku pracy wśród bezrobotnych będących w rejestrach PUP. Najmniejszy udział osób z analizowanej kategorii na koniec czerwca 2012 r. notowano w powiecie Miasto Koszalin tj. 90,0%, z kolei największy w powiecie łobeskim 96,0%. Tabela 2. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego wg stanu na koniec czerwca 2012 r. Powiat Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2012 r. Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Białogardzki ,8 Choszczeński ,5 Drawski ,5 Goleniowski ,8 Gryficki ,8 Gryfiński ,0 Kamieński ,9 Kołobrzeski ,2 Miasto Koszalin ,0 Koszaliński ,1 Łobeski ,0 Myśliborski ,6 Policki ,7 Pyrzycki ,6 Sławieński ,8 Stargardzki ,3 Szczecinecki ,3 Świdwiński ,8 Miasto Świnoujście ,5 Wałecki ,4 Miasto Szczecin ,3 Zachodniopomorskie ,5 1 Zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania MPiPS-01 jest to ogólna liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko raz. 4

5 W ciągu I półrocza 2012 roku zarejestrowano 76,4 tys. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wobec 82,1 tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród włączonych do ewidencji udział kobiet kształtował się na poziomie 46,2% (46,9% przed rokiem). Wykres 1. Liczba rejestracji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg kategorii w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r Do Które ukończyły szkołę wyŝszą, do Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełno-sprawni 52 Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego W analizowanym okresie pracę znalazło 27,5 tys. osób będących w utrudnionej sytuacji na rynku pracy wobec 30,6 tys. w I półroczu 2011 roku. Nieznacznie większy odsetek podejmujących zatrudnienie stanowiły kobiety tj. 50,8%. Według danych z końca czerwca 2012 roku prawo do pobierania zasiłku posiadało 14,5 tys. osób z analizowanej grupy, w tym blisko 7 tys. kobiet. Wykres 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego wg kategorii, które podjęły pracę w I półroczu 2012 r Do Które ukończyły szkołę wyŝszą, do Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej Bez kwalifikacji zawodowych Na koniec czerwca 2012 roku największą grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego tworzyły osoby bez wykształcenia średniego 63,4 tys. osób tj. 61,5% wszystkich bezrobotnych. Co drugi zarejestrowany to osoba długotrwale Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełno-sprawni 18 Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 5

6 bezrobotna. Ponad 30% zarejestrowanych nie posiadało kwalifikacji zawodowych, a blisko 25% nie dokumentowało doświadczenia zawodowego. 27,1% stanowili bezrobotni powyŝej 50. Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg kategorii w województwie zachodniopomorskim stan na dzień r , , , ,0 30,0 % , ,0 0 Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 roku Ŝycia Długotrwal e bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnieni a po urodzeniu dziecka PowyŜej 50 Bez kwalifikacji zawodowy ch Bez doświadcz enia zawodowe go Bez wykształce nia średniego Samotnie wychowują ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Które po odbyciu kary pozbawieni a wolności nie podjęły zatrudnieni a Niepełnosp rawni Liczba bezrobotnych Po zakończeni u realizacji kontraktu socjalnego w ogólnej liczbie bezrobotnych 16,4 0,7 52,7 12,7 27,1 31,8 24,6 61,5 13,7 2,6 4,5 0,05 0,0 W porównaniu z czerwcem 2011 roku liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego zmniejszyła się w niewielkim stopniu (o 0,3%). Mniejszą niŝ przed rokiem notowano liczbę bezrobotnych do 25, bez doświadczenia zawodowego bez kwalifikacji zawodowych oraz bez wykształcenia średniego. Z drugiej strony największy przyrost liczby bezrobotnych (o ponad 1 tys. osób) notowano w grupie osób długotrwale bezrobotnych i powyŝej Bilans i struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku 2.1. Bezrobotni do 25 Na koniec czerwca 2012 roku w urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim występowało 16,9 tys. osób bezrobotnych do 25 wobec 18,4 tys. osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 16,4% wszystkich bezrobotnych (17,8% przed rokiem). W strukturze według płci przewaŝały kobiety 9,3 tys. osób tj. 54,9% bezrobotnych w analizowanej kategorii. W ciągu pierwszego półrocza br. roku do ewidencji urzędów pracy włączono ponad 16,6 tys. osób do 25, podczas gdy w tym czasie wyrejestrowano przeszło 700 osób więcej. 6

7 Tabela 3. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób do 25 w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Miesiąc Rejestracje Wyłączenia z ewidencji* RóŜnica między liczbą rejestracji, a liczbą wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2012 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Głównym powodem wyłączeń z ewidencji osób do 25 w I półroczu 2012 roku było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy 6,3 tys. (36,4%), a w dalszej kolejności podjęcie pracy 6,2 tys. osób (35,9%). Zdecydowana większość młodych osób podejmowała zatrudnienie niesubsydiowane 90,9%. Wśród subsydiowanych miejsc pracy największą popularnością cieszyły się prace interwencyjne 253 osoby, roboty publiczne 138 osób oraz etaty utworzone w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 125 osób. W analizowanym półroczu na staŝ skierowano łącznie około 2,4 tys. bezrobotnych do 25, a w grupie tej kobiety stanowiły 68,3%. W programie szkoleń w analizowanym okresie uczestniczyło 447 osób, z kolei 204 osoby wyłączono z ewidencji na czas wykonywania prac społecznie uŝytecznych. Tabela 4. Bilans osób bezrobotnych do 25 w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,4 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. z tego z przyczyn ,8 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,1 z tego niesubsydiowanej ,6 w tym pracy sezonowej ,2 subsydiowanej ,5 z tego prac interwencyjnych ,0 robót publicznych ,5 podjęcia działalności gospodarczej ,2 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,2 inne ,0 rozpoczęcia szkolenia ,9 rozpoczęcia staŝu ,3 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,5 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,4 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,1 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,8 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,6 podjęcia nauki ,5 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,6 innych ,1 7

8 W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące struktury bezrobotnych do 25 według wykształcenia, staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2012 roku. Z zaprezentowanych danych wynika, Ŝe najwięcej zarejestrowanych dokumentowało wykształcenie gimnazjalne, bądź niŝsze 5,9 tys. osób tj. 35,1% wszystkich bezrobotnych w analizowanej kategorii. Dyplom uczelni wyŝszej posiadało 4,3% zarejestrowanych. Ponad połowa młodych bezrobotnych nie posiadała jakiegokolwiek staŝu pracy. Roczne doświadczenie zawodowe dokumentował co czwarty bezrobotny. Najwięcej osób do 25 pozostawało w ewidencji PUP od 6 do 12 miesięcy 25,1% oraz od 3 do 6 miesięcy 21,8%. Ponad 2 lata z usług urzędów pracy korzystało 6,5% bezrobotnych. Tabela 5. Struktura bezrobotnych do 25 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI 2012 wyŝsze ,8 4,5 4,3 policealne, średnie zawodowe ,2 19,7 19,4 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,0 24,9 22,2 zasadnicze zawodowe ,2 17,6 19,0 gimnazjalne i poniŝej ,2 33,2 35,1 do 1 roku ,1 22,9 24,5 staŝ pracy 1-5 lat ,1 21,0 21, lat ,3 0,6 0,7 bez staŝu ,9 55,5 53,1 do 1 miesiąca ,2 11,7 12,4 1-3 miesiące ,6 16,8 18,0 czas 3-6 miesięcy ,1 23,8 21,8 pozostawania bez pracy 6-12 miesięcy ,1 29,5 25, miesiące ,3 13,7 16,2 powyŝej 24 miesięcy ,5 4,5 6,5 Ogółem ,9 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Z porównania danych dotyczących osób bezrobotnych do 25 z dwóch okresów tj. z końca pierwszej połowy 2011 i 2012 roku wynika, Ŝe w stosunku do poprzedniego roku w przypadku wykształcenia analizowanej grupy dynamikę spadku liczby bezrobotnych notowano na kaŝdym z poziomów wykształcenia. W kategorii dotyczącej staŝu pracy bezrobotnych do 25 przyrost liczby bezrobotnych zaobserwowano w grupie ze staŝem od 5 do 10 lat, o 8,3%. Grupa osób bez jakiegokolwiek staŝu pracy zmniejszyła się w ciągu 12 miesięcy w największym stopniu tj. o 12,1%. W porównaniu do stanu z końca I półrocza 2011 roku mniej bezrobotnych pozostawało krótko poza rynkiem pracy (do 1 roku). Zwiększyła się natomiast liczba bezrobotnych znajdujących się dłuŝej w rejestrach urzędów pracy, w największym stopniu w grupie osób będących w ewidencji od ponad 2 lat, o 32,5% Bezrobotni powyŝej 50 Na koniec czerwca 2012 roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się blisko 28 tys. osób powyŝej 50 wobec 26,8 tys. osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zarejestrowani stanowili 27,1% wszystkich bezrobotnych 8

9 (26% w zeszłym roku). W strukturze zarejestrowanych według płci przewaŝali męŝczyźni 16,9 tys. osób tj. 60,3% bezrobotnych w analizowanej kategorii. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku do urzędów pracy zgłosiło się łącznie blisko 14,4 tys. osób powyŝej 50, z kolei wyłączono z ewidencji w tym czasie około 15,2 tys. osób. Tabela 6. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób po 50 w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Miesiąc Rejestracje Wyłączenia z ewidencji* RóŜnica między liczbą rejestracji, a liczbą wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2012 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Spośród blisko 15,2 tys. osób powyŝej 50 wyłączonych z ewidencji PUP w I półroczu 2012 roku, najwięcej podjęło pracę 6,1 tys. osób (40,4%), a 3,4 tys. osób wyrejestrowano z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Zdecydowana większość bezrobotnych w analizowanym półroczu podjęła zatrudnienie niesubsydiowane 80,3%. Z subsydiowanych form zatrudnienia największą popularnością wśród osób powyŝej 50 cieszyły się roboty publiczne 685 osób, a następnie prace interwencyjne 403 osoby. Bezrobotni z grupy 50+ mają równieŝ moŝliwość realizacji programu staŝu, który w analizowanym czasie rozpoczęły 374 osoby. Wśród bezrobotnych z analizowanej grupy znacznie więcej osób skorzystało z innej formy aktywizacji zawodowej tj. prac społecznie uŝytecznych 1,3 tys. osób. Tabela 7. Bilans osób bezrobotnych powyŝej 50 w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,5 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. z tego z przyczyn ,3 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,8 z tego niesubsydiowanej ,0 w tym pracy sezonowej ,7 subsydiowanej ,7 z tego prac interwencyjnych ,2 robót publicznych ,2 podjęcia działalności gospodarczej ,7 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,5 inne ,5 rozpoczęcia szkolenia ,1 rozpoczęcia staŝu ,1 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0,0 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,4 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,5 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,1 9

10 Wyszczególnienie Ogółem Kobiety kobiet niepotwierdzenia gotowości do pracy ,5 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,9 podjęcia nauki 0 0 0,0 ukończenia 60/65 lat ,4 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,3 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,3 innych ,1 W tabeli 8 porównano dane dotyczące struktury osób bezrobotnych powyŝej 50 według wykształcenia, staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec I półrocza 2011 i 2012 roku. Znaczna grupa bezrobotnych z analizowanej kategorii posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze 11,6 tys. osób (41,4% w grupie 50+). Ponad 30% zarejestrowanych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a 18,2% dokumentowało policealne, bądź średnie zawodowe. Dyplom uczelni wyŝszej przedstawiło w PUP 976 osób, tj. 3,5%. Najwięcej osób z badanej grupy dokumentowało łączny staŝ pracy od 20 do 30 lat 9,3 tys. osób tj. 33,1%. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w analizowanej grupie znajdowały się takŝe osoby które nie posiadały jakiegokolwiek staŝu pracy 5,4% albo pracowały krócej niŝ rok - 10,9% w grupie osób po 50. Rozpatrując czas pozostawania bez pracy analizowanej grupy, stwierdzić naleŝy, Ŝe najwięcej osób pozostawało w rejestrach PUP od 12 do 24 miesięcy 6,3 tys. osób (22,4%). Niewiele mniejsza grupa bezrobotnych 50+ korzystała z usług urzędów pracy od ponad dwóch lat tj. 22,1%. Tabela 8. Struktura bezrobotnych powyŝej 50 według wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 roku Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI 2012 wyŝsze ,9 3,1 3,5 policealne, średnie zawodowe ,7 17,7 18,2 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,5 4,8 4,7 zasadnicze zawodowe ,0 31,1 32,2 gimnazjalne i poniŝej ,8 43,3 41,4 do 1 roku ,2 11,3 10,9 1-5 lat ,1 7,9 8, lat ,6 7,7 7,8 staŝ pracy lat ,3 21,9 21, lat ,9 33,5 33,1 30 lat i więcej ,2 12,2 13,4 bez staŝu ,3 5,4 5,4 do 1 miesiąca ,8 6,3 6,0 1-3 miesiące ,8 10,8 11,1 czas 3-6 miesięcy ,5 16,8 16,7 pozostawania bez pracy 6-12 miesięcy ,9 26,0 21, miesiące ,0 22,5 22,4 powyŝej 24 miesięcy ,1 17,6 22,1 Ogółem ,3 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. W porównaniu z danymi z końca I półrocza 2011 roku w przypadku wykształcenia osób po 50 nieznaczną dynamikę spadku liczby bezrobotnych notowano jedynie w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym, o 0,2%. Na pozostałych poziomach wykształcenia zaobserwowano przyrost liczby zarejestrowanych, od 3,5% w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym do 16,9% z wykształceniem wyŝszym. W przypadku staŝu pracy bezrobotnych 10

11 powyŝej 50 notowano wzrost liczby bezrobotnych w ciągu 12 miesięcy w kaŝdej grupie od 0,2% wśród osób ze staŝem do 1 roku do 14,2% w grupie ze staŝem 30 lat i więcej. Zbiorowość bezrobotnych 50+ nie posiadająca staŝu pracy zwiększyła się o 4,3%. W ewidencji urzędów pracy od ponad dwóch lat na koniec I półrocza br. znajdowało się 6,2 tys. osób powyŝej 50 tj. 31,1% więcej niŝ na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku. W ciągu 12 miesięcy zmniejszyła się liczba osób będących w rejestrach urzędów pracy od 6 do 12 miesięcy, o 13,1% Długotrwale bezrobotni W rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2012 roku znajdowało się 54,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych wobec około 52 tys. osób w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarejestrowani stanowili 52,7% wszystkich bezrobotnych (50,3% przed rokiem). W strukturze według płci przewaŝały kobiety 30,5 tys. osób tj. 56,2%. W ciągu I półrocza 2012 roku zarejestrowano łącznie 28,6 tys. osób długotrwale bezrobotnych, podczas gdy wyłączono z ewidencji w tym czasie 30,3 tys. osób. Tabela 9. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób długotrwale bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Wyłączenia z RóŜnica między liczbą rejestracji, Miesiąc Rejestracje ewidencji a liczbą wyłączeń z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec styczeń - czerwiec 2012 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Z danych umieszczonych w tabeli 10 wynika, Ŝe najwięcej osób długotrwale bezrobotnych wyłączono z ewidencji w analizowanym okresie z powodu podjęcia pracy 10,8 tys. osób tj. 35,6%. Ponad 30% bezrobotnych z analizowanej kategorii wyrejestrowano ze względu na niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia. Znacznie więcej długotrwale bezrobotnych podejmowało zatrudnienie niesubsydiowane 85,4%. Z subsydiowanych form zatrudnienia skorzystało łącznie blisko 1,6 tys. osób długotrwale bezrobotnych. Największą grupę zatrudniono w ramach robót publicznych tj. 734 osoby. Ponad 500 osób rozpoczęło prace interwencyjne. Na utworzenie własnej działalności gospodarczej zdecydowało się w I półroczu br. 121 osób długotrwale bezrobotnych. Z innych form aktywizacji zawodowej największą popularnością cieszyły się prace społecznie uŝyteczne 2,9 tys. osób, a następnie programy staŝu 1,7 tys. osób. Na szkolenia w analizowanym czasie skierowano 565 osób długotrwale bezrobotnych. 11

12 Tabela 10. Bilans osób długotrwale bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,5 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. z tego z przyczyn ,5 podjęcia pracy w okresie styczeń - czerwiec 2012 r ,8 z tego niesubsydiowanej ,0 w tym pracy sezonowej ,3 subsydiowanej ,5 z tego prac interwencyjnych ,4 robót publicznych ,6 podjęcia działalności gospodarczej ,8 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,0 inne ,3 rozpoczęcia szkolenia ,2 rozpoczęcia staŝu ,0 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,1 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,8 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,8 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,4 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,7 podjęcia nauki ,0 ukończenia 60/65 lat ,7 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,0 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,7 innych ,3 Wśród zarejestrowanych na koniec I półrocza 2012 roku 54,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lata tj. 26,8%. Wyraźny odsetek w analizowanej grupie tworzyły takŝe osoby w wieku lata (23,0%) oraz w wieku lata (20,1%). Młodzi bezrobotni tj. do 25 stanowili 12,1% długotrwale bezrobotnych. Najwięcej osób z analizowanej kategorii zakończyło edukację na najniŝszym poziomie, a wykształcenie gimnazjalne i niŝsze posiadało 37,7% zarejestrowanych. Natomiast odsetek osób posiadających dyplom uczelni wyŝszej kształtował się na poziomie 7,1%. Problemem dla osób długotrwale bezrobotnych w poszukiwaniu pracy moŝe być brak doświadczenia. Osoby nie posiadające staŝu pracy, bądź teŝ mające stosunkowo krótkie doświadczenie na rynku pracy tj. do 5 lat stanowiły łącznie 58,1%. Na koniec I półrocza 2012 roku najwięcej osób długotrwale bezrobotnych pozostawało w rejestrach PUP od 12 do 24 miesięcy tj. 38,3%. Wyraźna grupa bezrobotnych z analizowanej kategorii korzystała z usług urzędu pracy od ponad dwóch lat 28,3%. 12

13 Tabela 11. Struktura osób długotrwale bezrobotnych według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,3 12,6 12, ,7 26,5 26,8 wiek ,6 19,9 20, ,3 24,5 23, ,1 13,1 13, ,5 3,5 4,2 wyŝsze ,6 6,0 7,1 policealne, średnie ,3 17,3 17,6 zawodowe wykształcenie średnie ogólnokształcące ,5 9,8 9,9 zasadnicze zawodowe ,5 28,2 27,9 gimnazjalne i poniŝej ,5 38,8 37,7 do 1 roku ,8 18,8 19,2 1-5 lat ,0 21,1 21, lat ,8 12,8 12,8 staŝ pracy lat ,2 15,2 15, lat ,2 11,9 11,6 30 lat i więcej ,6 2,4 2,5 bez staŝu ,8 17,8 17,5 do 1 miesiąca ,0 2,6 2,7 1-3 miesiące ,0 5,1 5,1 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,2 9,6 8,6 bez pracy 6-12 miesięcy ,6 22,8 16, miesiące ,3 37,7 38,3 powyŝej 24 miesięcy ,2 22,2 28,3 Ogółem ,6 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. W porównaniu z danymi z końca I półrocza 2011 roku zaobserwowano wyraźną dynamikę przyrostu liczby długotrwale bezrobotnych w wieku lata, o 24,5%. O 11,1% zwiększyła się grupa osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat. Niewielki spadek liczby bezrobotnych notowano w grupie wiekowej lata, o 1,7%. W przypadku wykształcenia badanej grupy wyraźne przyrosty zauwaŝalne były na kaŝdym z poziomów edukacji od 1,5% w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym do 22,6% z wykształceniem wyŝszym. W ewidencji PUP w porównaniu z końcem czerwca ub.r. największą dynamikę przyrostu liczby osób długotrwale bezrobotnych pod względem staŝu pracy notowano w grupie osób z długim doświadczeniem zawodowym tj. 30 lat i więcej, o 11,6%. Podobnie jak w przypadku wcześniej analizowanych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w badanej kategorii zdecydowanie zwiększyła się grupa osób pozostających długo w rejestrach PUP, w największym stopniu grupa oczekujących na zatrudnienie od ponad dwóch lat, o 33,2% Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Na koniec czerwca 2012 roku w rejestrach urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się około 32,8 tys. osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych wobec 33,3 tys. osób w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analizowana grupa stanowiła 31,8% wszystkich zarejestrowanych (32,2% w 2011 r.). W strukturze według płci przewaŝały kobiety 18,5 tys. osób tj. 56,3%. 13

14 W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku zarejestrowano łącznie prawie 21,6 tys. osób bez kwalifikacji zawodowych (21,9 tys. osób w roku ubiegłym), w tym 10,5 tys. kobiet. W analizowanym okresie z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano 7,4 tys. niewykwalifikowanych osób. Z zaprezentowanych w tabeli 12 danych, wynika Ŝe, najliczniejszą grupę bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na koniec czerwca 2012 roku reprezentowały osoby w wieku lata (26,8%). Kolejną liczną grupę bez kwalifikacji tworzyły osoby w wieku lata, tj. 22,5%. Zdecydowana większość osób w analizowanej grupie zakończyła edukację na poziomie gimnazjalnych lub niŝszym (72,2%). Wśród zarejestrowanych znajdowały się takŝe osoby uczęszczające do szkół zawodowych, a które nie otrzymały dokumentu potwierdzającego zdobycie zawodu. Dotyczy to osób uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych i średnich zawodowych. Najwięcej osób bez kwalifikacji nie posiadało jakiegokolwiek staŝu pracy 30%. Co piaty zarejestrowany posiadał staŝ pracy do 1 roku. Z analizy danych dotyczących czasu pozostawania bez pracy osób bez kwalifikacji zawodowych, wynika, Ŝe najliczniejszą grupę w tym przypadku tworzyły osoby zarejestrowane w PUP od 6 do 12 miesięcy 23,1%.oraz od 12 do 24 miesięcy 20,3%. W ewidencji od ponad dwóch lat znajdowało się 15,5% bezrobotnych z analizowanej kategorii. Tabela 12. Struktura osób bez kwalifikacji zawodowych w według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,5 27,9 26, ,9 21,8 22,5 wiek ,4 16,0 16, ,2 19,6 18, ,1 11,7 12, ,5 2,9 3,5 policealne i średnie zawodowe ,2 4,1 4,5 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,2 18,5 17,7 zasadnicze zawodowe ,2 5,0 5,6 gimnazjalne i poniŝej ,2 72,4 72,2 do 1 roku ,5 19,9 20,3 1-5 lat ,5 19,2 19, lat ,7 9,0 9,0 staŝ pracy lat ,0 10,8 10, lat ,9 8,4 8,2 30 lat i więcej ,3 2,4 2,6 bez staŝu ,3 30,4 30,0 do 1 miesiąca ,0 7,9 8,1 1-3 miesiące ,9 13,2 13,8 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,4 20,6 19,4 bez pracy 6-12 miesięcy ,3 27,3 23, miesiące ,8 18,9 20,3 powyŝej 24 miesięcy ,9 12,0 15,5 Ogółem ,6 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. W porównaniu z końcem czerwca 2011 roku zaobserwowano dynamikę przyrostu liczby bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w przedziale wiekowym lata, o 1,9% oraz w starszych grupach wiekowych tj lat, o 7,1% i lata, o 15,5%. W ciągu roku grupa bezrobotnych do 25 bez kwalifikacji zawodowych zmniejszyła się o 5,5%. W przypadku 14

15 wykształcenia rozpatrywanej grupy wzrost liczby bezrobotnych notowano wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, o 10,2% i zasadniczym zawodowym, o 11,2%. Tendencje spadkowe notowano natomiast w przypadku wykształcenia średniego ogólnokształcącego oraz gimnazjalnego i niŝszego. W ciągu 12 miesięcy w ewidencji urzędów pracy zwiększyła się liczba osób bez kwalifikacji zawodowych ze staŝem do 1 roku, o 0,5% oraz ze staŝem ponad 30-letnim, o 8,3%. O 2,7% mniej bezrobotnych bez kwalifikacji nie posiadało staŝu pracy. W analizowanej grupie o 26,9% zwiększyła się liczba osób korzystających z usług urzędów pracy od ponad dwóch lat Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Na koniec czerwca 2012 roku w ewidencji urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się 25,3 tys. osób bez doświadczenia zawodowego wobec 26,6 tys. osób w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bezrobotni z analizowanej grupy stanowili 24,6% wszystkich zarejestrowanych (25,8% w zeszłym roku). W grupie osób bez doświadczenia zawodowego liczniejszą grupę tworzyły kobiety 14,5 tys. osób tj. 57,3% W ciągu analizowanego półrocza do rejestrów urzędów pracy włączono 18,6 tys. osób nie posiadających doświadczenia na rynku pracy (21,5 tys. w roku ubiegłym). Z powodu podjęcia pracy od stycznia do czerwca br. wyłączono z ewidencji 5,8 tys. osób z rozpatrywanej kategorii. Udokumentowanego doświadczenia zawodowego nie posiadały głównie osoby młode do 34 stanowiące blisko 79% bezrobotnych z tej grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (Tabela 13). Ponad 40% osób z analizowanej zbiorowości posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze. Naukę na uczelni wyŝszej zakończyło 9,8% osób nie mających znaczącej praktyki na rynku pracy. Do kategorii osób bez doświadczenia zawodowego kwalifikuje się osoby bez staŝu pracy oraz ze staŝem do jednego roku. Zdecydowaną większość w tym przypadku tworzyły osoby bez staŝu tj. 73,1%. Najwięcej osób bez doświadczenia zawodowego pozostawało w rejestrach urzędów pracy od 6 do 12 miesięcy 22,2%. Niewiele mniejszy odsetek bezrobotnych pozostawał w ewidencji od ponad roku oraz od 3 do 6 miesięcy. Tabela 13. Struktura osób bez doświadczenia zawodowego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. wiek wykształcenie staŝ pracy Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,6 47,5 44, ,3 32,9 34, ,5 8,8 9, ,1 6,7 6, ,0 3,1 3, ,4 1,1 1,3 wyŝsze ,5 9,8 9,8 policealne, średnie zawodowe ,0 18,1 17,5 średnie ogólnokształcące ,5 17,8 16,4 zasadnicze zawodowe ,4 14,2 14,2 gimnazjalne i poniŝej ,9 40,2 42,2 do 1 roku ,8 25,7 26,9 bez staŝu ,6 74,3 73,1 15

16 Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI 2012 do 1 miesiąca ,4 9,4 9,4 1-3 miesiące ,3 14,3 14,8 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,1 20,9 18,7 bez pracy 6-12 miesięcy ,2 27,4 22, miesiące ,8 16,8 19,9 powyŝej 24 miesięcy ,7 11,2 15,0 Ogółem ,2 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Z porównania danych z końca czerwca 2011 i 2012 roku wynika, Ŝe dynamikę wzrostu liczby bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego notowano w grupie wiekowej lata (o 2,5%), lat (o 12%), lata (o 11,4%). Z kolei największy procentowy spadek liczby zarejestrowanych notowano wśród bezrobotnych do 25, o 10,4%. W przypadku wykształcenia analizowanej grupy spadki liczby bezrobotnych zaobserwowano na wszystkich poziomach wykształcenia, od 0,1% w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym do 12,5% w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W ciągu 12 miesięcy liczba osób bez staŝu pracy w badanej kategorii zmniejszyła się o 6,4%. W analizowanej grupie zaobserwowano mniejszą liczbę osób pozostających krótko w rejestrach PUP. W stosunku do końca czerwca 2011 roku liczba osób bez doświadczenia, będących w ewidencji urzędów pracy od przeszło dwóch lat zwiększyła się o 27,7% Bezrobotni bez wykształcenia średniego Na koniec czerwca 2012 roku w rejestrach urzędów pracy znajdowało się 63,4 tys. osób nie posiadających wykształcenia średniego wobec 63,7 tys. osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. PowyŜsza grupa stanowiła 61,5% wszystkich bezrobotnych (61,7% w zeszłym roku). W strukturze analizowanej grupy według płci większość stanowili męŝczyźni 35,4 tys. osób tj. 55,8%. W ciągu analizowanego półrocza zarejestrowano 39,2 tys. osób bez wykształcenia średniego (40,9 tys. osób w roku ubiegłym). W tym czasie zatrudnienie znalazło blisko 16,5 tys. osób z analizowanej kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W tabeli 14 zaprezentowano dane dotyczące struktury osób bez wykształcenia średniego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Wynika z nich, Ŝe na koniec czerwca 2012 roku największą grupę w analizowanej kategorii tworzyły osoby w wieku lata (24,5%). Ponad 21% bezrobotnych bez wykształcenia średniego znajdowało się ponadto w przedziałach wiekowych lata, lata. W analizowanej grupie 55,8% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niŝszym, a pozostałe 44,2% z zasadniczym zawodowym. Najwięcej bezrobotnych z badanej grupy posiadało staŝ pracy od 1 roku do 5 lat (20,9%). StaŜu pracy nie posiadało 16,4% osób bez wykształcenia średniego. Z danych dotyczących czasu pozostawania bez pracy analizowanej grupy wynika, Ŝe najwięcej osób znajdowało się w rejestrach PUP od 6 do 12 miesięcy 23,6%. Co piąty bezrobotny to osoba oczekująca na propozycję zatrudnienia od 3 do 6 16

17 miesięcy oraz od 12 do 24 miesięcy. Na koniec czerwca 2012 roku 16,3% osób bez wykształcenia średniego pozostawało w ewidencji od ponad dwóch lat. Tabela 14. Struktura osób bez wykształcenia średniego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,9 14,7 14, ,0 22,1 21,4 wiek ,7 21,1 21, ,3 25,6 24, ,3 13,1 14, ,1 3,3 4,2 wykształcenie zasadnicze zawodowe ,8 44,1 44,2 gimnazjalne i poniŝej ,2 55,9 55,8 do 1 roku ,3 16,7 16,7 1-5 lat ,2 20,9 20, lat ,4 13,4 13,5 staŝ pracy lat ,5 16,1 16, lat ,7 12,7 12,6 30 lat i więcej ,2 3,5 4,0 bez staŝu ,5 16,5 16,4 do 1 miesiąca ,6 7,5 7,5 1-3 miesiące ,4 12,4 12,8 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,4 19,8 19,2 bez pracy 6-12 miesięcy ,1 27,9 23, miesiące ,8 20,1 20,8 powyŝej 24 miesięcy ,8 12,4 16,3 Ogółem ,5 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. W porównaniu z danymi z końca I półrocza 2011 roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych bez wykształcenia średniego w starszych grupach wekowych, największy wśród osób w wieku lata, o 24,1%. W niewielkim stopniu zmniejszyła się liczba zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niŝszym. W przypadku staŝu pracy osób bez wykształcenia średniego największą dynamikę przyrostu liczy zarejestrowanych notowano w grupie ze staŝem 30 lat i więcej, o 11,2%. W rejestrach urzędów pracy w ciągu 12 miesięcy wyraźnie zwiększyła się grupa pozostających w ewidencji urzędów pracy od ponad dwóch lat, o 30,8% Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 W zbiorowości bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2012 roku znajdowało się 14,1 tys. osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 wobec 13,8 tys. osób w analogicznym okresie roku ubiegłego. Analizowana grupa stanowiła 13,7% wszystkich bezrobotnych (13,3% w zeszłym roku). Zdecydowaną większość w badanej grupie stanowiły kobiety 11,9 tys. osób tj. 84,6%. Od stycznia do czerwca br. do ewidencji urzędów pracy włączono blisko 7,3 tys. osób samotnie wychowujących dziecko (7,5 tys. w ub.r.). Z powodu podjęcia zatrudnienia wyłączono z ewidencji około 3,4 tys. osób zakwalifikowanych do powyŝszej grupy. 17

18 Z analizy struktury badanej zbiorowości według wieku wynika, Ŝe ponad 45% stanowiły osoby w wieku lata. Ponad 40% bezrobotnych samotnych rodziców zakończyło edukację na poziomie gimnazjum lub niŝszym. Co druga osoba z analizowanej grupy posiadała krótkie doświadczenie zawodowe tj. do 5 lat, z kolei staŝu pracy nie posiadało 24% zarejestrowanych. Najwięcej samotnych rodziców według stanu z końca czerwca 2012 r. pozostawało w ewidencji urzędów pracy od 6 do 12 miesięcy 23,4%, a niewiele mniej od 12 do 24 miesięcy 22,9%. W rejestrach od ponad dwóch lat występowało 18,5% osób samotnie wychowujących dziecko. Tabela 15. Struktura osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,0 19,9 19, ,6 45,7 45,2 wiek ,3 23,9 25, ,0 9,0 8, ,7 1,4 1, ,7 0,1 0,1 wyŝsze ,1 5,1 5,4 policealne, średnie zawodowe ,2 16,2 16,4 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,2 12,6 12,4 zasadnicze zawodowe ,3 24,5 24,5 gimnazjalne i poniŝej ,9 41,6 41,3 do 1 roku ,5 22,0 22,2 1-5 lat ,4 28,0 27, lat ,7 14,7 14,7 staŝ pracy lat ,7 8,7 8, lat ,7 2,4 2,3 30 lat i więcej ,4 0,1 0,2 bez staŝu ,6 24,0 24,0 do 1 miesiąca ,1 6,7 6,6 1-3 miesiące ,8 11,6 11,7 czas 3-6 miesięcy ,1 18,2 16,8 pozostawania bez pracy 6-12 miesięcy ,1 27,3 23, miesiące ,1 21,4 22,9 powyŝej 24 miesięcy ,5 14,9 18,5 Ogółem ,6 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. Największą dynamikę przyrostu liczby bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko notowano wśród osób w wieku lata, o 8,3%. W strukturze analizowanej grupy według wykształcenia zaobserwowano przyrosty liczby bezrobotnych, od 1,2% w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym do 9,1% w grupie z wykształceniem wyŝszym. Największy wzrost w przypadku staŝu pracy odnotowano wśród osób mających ponad 30-letnie doświadczenie, o 94,4%. W stosunku do końca czerwca 2011 roku, o 2,6% zwiększyła się liczba osób samotnie wychowujących dziecko nie posiadających staŝu pracy. Liczba samotnych rodziców korzystających z usług PUP od ponad dwóch lat zwiększyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 27,5%. 18

19 2.8. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia W rejestrach urzędów pracy na koniec czerwca 2012 roku znajdowało się 2,7 tys. osób po odbyciu kary pozbawienia wolności wobec 2,5 tys. osób w analogicznym okresie poprzedniego roku. Odsetek powyŝszej grupy wśród wszystkich bezrobotnych kształtował się na poziomie 2,6% (2,4% w zeszłym roku). Zdecydowaną większość w analizowanej zbiorowości reprezentowali męŝczyźni 2,5 tys. osób tj. 95,3%. Do urzędów pracy w pierwszym półroczu 2012 roku zgłosiło się ponad 2 tys. osób karanych w przeszłości. Zatrudnienie w tym czasie znalazły 294 osoby z analizowanej kategorii. W zbiorowości bezrobotnych po odbyciu kary pozbawienia wolności na koniec czerwca 2012 roku największy odsetek stanowiły osoby w wieku lata tj. 27,5%. Wyraźny udział wśród zarejestrowanych miały takŝe osoby w wieku lata oraz lata, odpowiednio 25,3 i 22,9%. Ponad połowa bezrobotnych z badanej grupy posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze. Odsetek osób mających dyplom uczelni wyŝszej kształtował się na poziomie 0,6%. Najwięcej zarejestrowanych posiadało roczny staŝ pracy 29,7%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby dokumentujące doświadczenie zawodowe od 1 roku do 5 lat 25%. StaŜu pracy nie posiadało 18,1% bezrobotnych. Największa grupa zarejestrowanych po odbyciu kary pozbawienia wolności pozostawała w rejestrach PUP od 6 do 12 miesięcy 22,6%. Niewiele mniej osób oczekiwało na zatrudnienie od 3 do 6 miesięcy tj. 20,8%. Ponad dwa lata w ewidencji pozostawało 11% zarejestrowanych z analizowanej kategorii. Tabela 16. Struktura osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = 100 VI 2011 VI ,0 5,2 4, ,6 25,6 25,3 wiek ,1 21,7 22, ,0 29,5 27, ,9 12,7 12, ,1 5,3 6,8 wyŝsze ,3 0,6 0,6 policealne, średnie zawodowe ,9 5,5 5,2 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,6 1,8 1,9 zasadnicze zawodowe ,2 32,1 31,5 gimnazjalne i poniŝej ,4 60,0 60,6 do 1 roku ,3 30,5 29,7 1-5 lat ,9 24,8 25, lat ,5 11,1 11,4 staŝ pracy lat ,4 9,8 9, lat ,6 5,6 5,6 30 lat i więcej ,9 0,7 0,7 bez staŝu ,8 17,4 18,1 do 1 miesiąca ,3 10,3 10,7 1-3 miesiące ,9 16,3 16,6 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,5 22,2 20,8 bez pracy 6-12 miesięcy ,1 25,5 22, miesiące ,2 17,9 18,3 powyŝej 24 miesięcy ,0 7,8 11,0 Ogółem ,3 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. 19

20 W porównaniu z końcem czerwca 2011 roku odnotowano dynamikę przyrostu liczby karanych bezrobotnych od 5,6% w grupie lata do 37,1% w grupie lata. Większą liczbę bezrobotnych notowano na kaŝdym z poziomów wykształcenia, od 2,9% w grupie z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym do 15,6% z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W ciągu 12 miesięcy o 11,8% zwiększyła się grupa osób karanych nie posiadających staŝu pracy. W stosunku do czerwca ub.r. o ponad połowę zwiększyła się grupa bezrobotnych z analizowanej kategorii korzystająca z usług urzędów pracy od ponad dwóch lat Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Na koniec czerwca 2012 roku w rejestrach PUP znajdowało się 13 tys. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka wobec 12,5 tys. osób w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osoby z powyŝszej grupy stanowiły 24,3% zarejestrowanych kobiet (22,9% w czerwcu 2011 r.) W analizowanym półroczu do ewidencji włączono 4,3 tys. kobiet, które nie pracowały po urodzeniu dziecka Wyłączono z ewidencji z powodu zatrudnienia w tym czasie 1,4 tys. kobiet. Najwięcej bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka znajdowało się w przedziale wiekowym lata (45,9%). Ponad 20% zarejestrowanych to osoby w wieku lata oraz lata (Tabela 17). Znaczny odsetek kobiet z analizowanej grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy charakteryzował się niskim poziomem wykształcenia. 41,8% kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka nie posiadało staŝu pracy, a jeŝeli juŝ miały doświadczenie zawodowe to zwykle kilkuletnie. Ponad 50% kobiet znajdowało się w ewidencji urzędów pracy od ponad roku. Tabela 17. Struktura kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie VI 2011 VI 2012 Dynamika VI 2011 = VI 2011 VI ,2 22,0 21, ,1 46,0 45,9 wiek ,9 21,5 22, ,0 8,7 8, ,4 1,8 2,0 wyŝsze ,3 5,8 6,3 policealne, średnie zawodowe ,9 15,8 16,4 wykształcenie średnie ogólnokształcące ,9 12,4 12,7 zasadnicze zawodowe ,3 22,2 22,0 gimnazjalne i poniŝej ,5 43,8 42,7 do 1 roku ,8 24,2 24,8 1-5 lat ,5 21,1 22, lat ,3 7,5 7,6 staŝ pracy lat ,5 3,3 3, lat ,9 0,3 0,3 30 lat i więcej ,7 0,0 0,0 bez staŝu ,9 43,6 41,8 do 1 miesiąca ,4 4,5 4,4 1-3 miesiące ,1 8,0 8,4 czas pozostawania 3-6 miesięcy ,4 14,1 12,5 bez pracy 6-12 miesięcy ,0 25,3 20, miesiące ,9 25,1 26,4 powyŝej 24 miesięcy ,4 23,0 28,2 Ogółem ,2 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-01, Załącznik 1. 20

21 W ciągu 12 miesięcy w zbiorowości kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka największą dynamikę wzrostu liczby bezrobotnych notowano w grupie wiekowej lat, o 15,4%. W przypadku wykształcenia analizowanej grupy największy przyrost zaobserwowano wśród osób posiadających dyplom uczelni wyŝszej, o 12,3%. W stosunku do końca czerwca 2011 roku w największym stopniu zwiększyła się liczba kobiet, z analizowanej kategorii, które dokumentowały staŝ od 1 roku do 5 lat, o 9,5%. W grupie bez staŝu pracy notowano nieznaczny spadek liczby zarejestrowanych kobiet o 4 osoby. W ciągu 12 miesięcy wyraźnie zwiększyła się liczba kobiet pozostających długo w rejestrach urzędów pracy, w szczególności w grupie osób poszukujących zatrudnienia od ponad dwóch lat Bezrobotni niepełnosprawni Na koniec czerwca 2012 roku w ewidencji urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim znajdowało się 4,7 tys. osób niepełnosprawnych wobec 4,2 tys. osób w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analizowana grupa stanowiła 4,5% wszystkich bezrobotnych (4,1% w czerwcu 2011 r.). Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych przewagę mieli męŝczyźni, których odsetek na koniec pierwszego półrocza br. kształtował się na poziomie 51,4% (przed rokiem 50,8%). W analizowanym półroczu do rejestrów urzędów pracy włączono w sumie ponad 3 tys. osób niepełnosprawnych (2,7 tys. w tym samym okresie ubiegłego roku), zaś pracę w tym czasie podjęło około 1,1 tys. osób z rozpatrywanej kategorii. Liczba osób niepełnosprawnych wzrasta z wiekiem i prawidłowość ta jest zauwaŝalna w statystykach dotyczących bezrobocia rejestrowanego, gdzie najliczniejszą grupę na koniec czerwca 2012 roku stanowiły osoby w wieku lata tj. 32,1%. Udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niŝszym kształtował się na poziomie 72,1%. Co piąty niepełnosprawny bezrobotny dokumentował staŝ pracy od 10 do 20 lat. Doświadczenia na rynku pracy nie posiadało 10,3% osób z analizowanej kategorii. Najliczniejsza grupa niepełnosprawnych znajdowała się w rejestrach PUP od 6 do 12 miesięcy 21,7%. Tabela 18. Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2011 i 2012 r. wiek wykształcenie Wyszczególnienie XII 2010 XII 2011 Dynamika XII 2010 = 100 XII 2010 XII ,2 6,9 5, ,7 14,1 14, ,7 16,7 16, ,3 33,9 32, ,6 22,7 24, ,5 5,7 7,6 wyŝsze ,3 3,3 3,6 policealne, średnie zawodowe ,2 16,1 16,1 średnie ogólnokształcące ,2 7,8 8,1 zasadnicze zawodowe ,9 31,5 31,1 gimnazjalne i poniŝej ,6 41,3 41,0 21

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Szczecin 2012 Spis treści 1. Bezrobocie w Polsce... 3 2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim... 4 3. Bilans osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2014 roku Szczecin, marzec 2015 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2012 roku Szczecin, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2013 ROKU

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2013 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 213 ROKU OPRACOWANIE: Wydział Badań i Analiz Szczecin 214 r. 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 ROKU

BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE BEZROBOCIE OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 212 ROKU OPRACOWANIE: Wydział Badań i Analiz Szczecin 213 r. 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 708/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2012 211 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 212

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014

Wydział Badań i Analiz Szczecin 2014 213 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 214

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce wg Eurostat

Bezrobocie w Polsce wg Eurostat WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku Szczecin 2010 Po sukcesywnym kilkuletnim spadku bezrobocia w województwie zachodniopomorskim,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku Szczecin, maj 2016 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo