Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDGzp 2120A 18/12 na: 1) świadczenie usług internetowych, polegających na zapewnieniu Zamawiającemu tranzytu IP poprzez sieć IP/MPLS Wykonawcy przez gwarantowane łącze internetowe o przepustowości 70 Mb/s; 2) przydzielenie Zamawiającemu na czas trwania umowy odpowiedniej puli adresów IP oraz udostępnienie portu dostępowego typu FastEthernet (IEEE 802.3) Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BDGzp 2120A 18/12, zwanej dalej SIWZ, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. Pytanie 1 Czy Zamawiający posiada urządzenie typu router, firewall na którym będzie terminowana usługa dostęp do Internetu od Wykonawcy? Jeśli tak to jaki? Jeśli nie to czy Zamawiający wymaga instalacji urządzenia przez Wykonawcę? Tak, Zamawiający posiada urządzenie na którym będzie terminowana usługa dostępu do Internetu. Według Zamawiającego nie jest konieczne podanie typu urządzenia, na którym będzie terminowana usługa. Pytanie 2 Czy w przypadku gdy Zamawiający w realizacji usługi będzie wykorzystywał swoje urządzenia to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostęp do urządzeń po SNMP w trybie read only? Nie.

2 Pytanie 3 Roz. III.5) ogłoszenia Zamawiający wymaga przedstawienia próbek, opisów lub fotografii w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi będą spełniać wymagania Zamawiającego, jednocześnie Zamawiający nie określił, ani w ogłoszeniu, ani w siwz, jakiego rodzaju miały by to być próbki, czy opisy. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie, że sformułowanie, o którym mowa powyżej stanowi omyłkę pisarską i nie wymagał on żadnych próbek, ani opisów, ewentualnie o wskazanie, jakie opisy i próbki należy załączyć do oferty. Wypełniając pkt III.5 ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający celowo określił, iż Wykonawca w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom musi przedłożyć próbki, opisy lub fotografie. W formularzu ogłoszenia o zamówieniu dostępnym w Biuletynie Zamawiający nie ma możliwości w tym miejscu opisania, co rozumie przez w/w sformułowanie. Dlatego też Zamawiający uszczegółowił czego żąda w tym zakresie w pkt III.6: W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą złoży Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zawierał co najmniej informacje określone w punkcie 3 i 4 Szczegółowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (załącznik do projektu umowy). Zapis ten znajduje się również w Rozdziale I ust. 5 SIWZ. Pytanie 4 4 ust. 1 pkt 2 Projektu Umowy Zamawiający przewiduje karę umowną za nienależyte wykonanie całości lub części przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o określenie, co rozumie przez nienależyte wykonanie zamówienia w części? Czy każde naruszenie postanowień umowy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wartości umowy? Należy nadmienić, że nienależytym wykonaniem jest również pozostawanie w zwłoce ze spełnieniem świadczenia, co mogło by prowadzić do wniosku, że wykonawca płacić ma dwie kary umowne za to samo naruszenie (vide 4 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy. W świetle powyższego, karę umowną w Projekcie Umowy należy uznać za rażąco wygórowaną, w szczególności karę za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług, w razie sporu sądowego i tak najprawdopodobniej dojdzie do ich miarkowania na podstawie art KC. Podsumowując, wykonawca zwraca się o zastrzeżenie kary 20% dla niewykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zamówienia w całości, oraz zastrzeżenie niższej kary za nienależyte wykonanie części

3 świadczenia, przy dokładnym określeniu, jakiego rodzaju naruszenie stanowić będzie przesłankę naliczenia kar umownych. Przez nienależyte wykonanie, stosownie do wyroku Sądu Apelacyjnego z Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt V Aca 88/09, Zamawiający rozumie: nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany.. Treść 4 projektu umowy pozostaje bez zmian. Pytanie 5 Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art KSH. Zgodnie z art KSH pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Należy zatem zauważyć, że przepis ten dotyczy pism i zamówień spółki, a nie umów zawieranych przez spółkę. Niemniej jednak, w przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawcy będącego spółką akcyjną, część komparycyjna umowy będzie zawierała wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami prawa. Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w 3 Projektu Umowy zapisu W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu Umowy, wszelkie kwoty wynagrodzenia, wyrażone w wartościach brutto zostaną odpowiednio powiększone lub pomniejszone o zmienioną stawkę VAT, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualnie obowiązującą wysokość stawek podatku VAT bez konieczności zamiany niniejszej Umowy..

4 Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy w Rozdziale XIX ust. 2 SIWZ. Zatem projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. Pytanie 7 Zgodnie z treścią 3 ust. 2 Umowy (,,)zapłata wynagrodzenia (,,,) nastąpi w terminie 21 dni od doręczenia faktury. Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na niebezpieczeństwo błędnego określenia terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu 3 ust. 2 Umowy i zastąpienie wyrazu doręczenia wyrazem wystawienia? Postanowienie SIWZ (projekt umowy) pozostaje bez zmian. Pytanie 8 Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w 4 Umowy o zapisu, zgodnie z którym Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie 4 ust. 1 Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy? Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty. Postanowienie SIWZ (projekt umowy) pozostaje bez zmian.

5 Pytanie 9 W treści postanowień 4 ust. 1 Zamawiający przewidział naliczanie kar umownych albo od łącznego wynagrodzenia albo od kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie kiedy kary umowne mają być naliczanie od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, a kiedy od kwoty wynagrodzenia o którym mowa w 3 ust. 2 umowy? Kary umowne będą naliczone od całości wynagrodzenia, gdy naruszenie dotyczyć będzie całości umowy. Natomiast od części wynagrodzenia, w przypadku gdy naruszenie dotyczyć będzie części umowy. Pytanie 10 Wykonawca wskazuje, że obecne brzmienie postanowień 4 ust. 1 Umowy ma dla Wykonawcy negatywne konsekwencje, z tego względu, że obecne rozwiązanie pozostaje w sprzeczności względem ustanowionego w kodeksie cywilnym rozwiązania, w którym odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego zawsze uzależniona jest od elementu jego winy. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o dodanie w 4 Umowy zapisu o treści: Obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w 4 ust. 1 Umowy nie dotyczy sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub jest następstwem działania siły wyższej.. Postanowienie SIWZ (projekt umowy) pozostaje bez zmian. Pytanie 11 Zgodnie z treścią 5 ust. 2 Umowy Stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Należy zauważyć, że proponowana umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony. Wynika to z treści 2 Umowy. Istotą i naturą (w rozumieniu art k.c.) zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy.

6 W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdza, że 5 ust. 2 Umowy zostanie wykreślony lub doprecyzowany poprzez wskazanie enumeratywnych przyczyn z powodu których Zamawiający może rozwiązać umowę? Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ. W 5 projektu umowy, ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez jedną z jej stron, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń tych obowiązków.. Pytanie 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Regulamin świadczenia usługi stanowił załącznik do umowy i obowiązywał w zakresie niesprzecznym z umową? Postanowienie SIWZ (projekt umowy) pozostaje bez zmian. Pytanie 13 W szczegółowym zakresie przedmiotu umowy, pkt 4 lit. f) Zamawiający przewidział możliwość rozszerzenia pasma do 100 Mb/s, bez podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu. Tym samym Zamawiający przewidział możliwość żądania zmian właściwości realizowanych usług, która prowadzić może do ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający nie przewidział w takich wypadkach zasad ustalania wynagrodzenia za zwiększony zakres usługi. Zmiany przepływności łącza mogą prowadzić bowiem do konieczności wymiany urządzeń sieciowych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania: a) prosimy o potwierdzenie, że zwiększenie przepływności może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych? b) w przypadku pozytywnych warunków technicznych na zwiększenie przepustowości do 100 Mb/s Zamawiający będzie ponosił koszty za zwiększenie prędkości? c) gdyby odpowiedź na pytanie a) i b) była negatywna Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie postanowienia o możliwości zwiększenia przepływności łącza do 100 Mb/s, ewentualnie dodatnie w formularzu ofertowym pozycji umożliwiającej wycenę usługi w przypadku zwiększenia przepływności łączy.

7 Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ, poprzez wykreślenie żądania zawartego w pkt 4 lit. f Szczegółowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy dotyczącego możliwości poszerzenia pasma do 100 Mb/s. Pytanie 14 Dotyczy szczegółowego zakresu przedmiotu umowy, pkt 4 lit. d) Czy Zamawiający dopuszcza dostęp do polskich zasobów Internetu oraz peering'ów poprzez dostęp do platformy TPIX jako alternatywy do WIX i PLIX, argumentując iż, TPIX posiada większą ilość uczestników wymiany ruchu między operatorami? Zapis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian. Pytanie 15 Czy pomiary zbierane z interfejsu routera mogą być uśrednione i prezentowane w interwałach 5-minutowych, przy czym dane te są zbierane w sposób ciągły? Tak. Pytanie 16 Czy Zamawiający dopuszcza/wyraża zgodę na zmianę obecnej numeracji IP na nową? Czy obecna numeracja IP nadana jest z puli prywatnej obecnego Operatora? Ile adresów publicznych? Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę obecnej numeracji IP na nową. Obecna numeracja IP nie jest nadana z puli prywatnej obecnego Operatora. 256 adresów publicznych. Pytanie 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie/zrezygnowanie z wymogu posiadania przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do polskich zasobów internetowych oraz do peeringów WIX? Jest to w chwili obecnej bliski likwidacji punkt, większość operatorów przeniosło swoje urządzenia do wymiany ruchu do PL-IX. Zapis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

8 W związku z udzielonymi odpowiedziami, uprzejmie informuję, że Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) dokonał zmiany treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania. Zmianie uległa treść projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, iż w związku z ilością zadanych pytań, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 30 marca 2012 r. do godz Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz

9 Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA nr BDGzp-2120A-18/12 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , REGON , zwanym dalej Abonentem, reprezentowanym przez Pana Ireneusza Niemirkę - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a..., z siedzibą, zwaną dalej Operatorem, reprezentowaną przez..., o następującej treści: Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się do: 1) świadczenia usług internetowych, polegających na zapewnieniu Abonentowi tranzytu IP poprzez sieć IP/MPLS Operatora, 2) przydzielenia Abonentowi na czas trwania umowy odpowiedniej puli adresów IP oraz udostępnienia portu dostępowego typu FastEthernet (IEEE 802.3), zwanych dalej przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik do umowy. Umowa zawarta jest na okres od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r Za przedmiot umowy Abonent zapłaci Operatorowi wynagrodzenie w wysokości łącznie... zł (słownie złotych:...), w tym. % VAT. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi poprzez uiszczanie miesięcznego abonamentu w wysokości... zł brutto, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktur VAT Abonentowi, na rachunek bankowy Operatora podany na fakturach VAT. 3. Okres rozliczeniowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. 1

10 4. 1. Operator zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy albo jego części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, albo wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 2) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy albo jego części w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, albo wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 2, 2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta. 3. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1, powyżej 5 dni, Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Abonenta kary umownej. 5. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Abonenta przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Operator jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. 1. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez jedną z jej stron, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń tych obowiązków. 3. Z chwilą dokonania wypowiedzenia umowy wszystkie wierzytelności Operatora z tytułu świadczonych usług stają się wymagalne. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 7. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Abonenta. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2

11 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Abonent, a jeden egzemplarz Operator. Abonent: Operator: 3

12 Załącznik do umowy nr BDGzp-2120A-18/12 z dnia... Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do internetu Abonenta, w gmachu przy ulicy Wspólnej 30 w Warszawie. 2. Okres świadczenia usługi: od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. 3. Czas doprowadzenia łącza: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Abonent wymaga, by parametry przedmiotu umowy były nie gorsze niż: a) zapewnienie łącza światłowodowego do siedziby Abonenta do serwerowni w pok. 154, b) gwarantowana przepustowość łącza: 70 Mb/s (łącze symetryczne), c) gwarancja dostępności usługi na poziomie 99,99% w skali roku z gwarantowanym terminem usunięcia usterki w ciągu maksymalnie 2 godzin od wystąpienia usterki, d) bezpośredni dostęp do polskich zasobów internetowych oraz do peering ów: WIX, PL- IX, e) co najmniej trzy bezpośrednie punkty styku z sieciami międzynarodowymi, z których przynajmniej jeden jest klasy Tire 1, f) styk Ethernet BaseT, g) dodatkowe bezpośrednie światłowodowe łącze zapasowe, h) dostęp on-line Abonenta do statystyk ruchu na łączu (IN-OUT) prowadzonych w czasie rzeczywistym (z dokładnością do minut), i) możliwość bezpłatnego przydzielenia 256 publicznych adresów IP z puli należącej do Operatora, j) udostępniony całodobowy, dedykowany numer telefoniczny... i adres e- mail... do zgłaszania awarii. 4

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BAG.261.11.4.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo