SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW"

Transkrypt

1 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia służące osiąganiu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje. Wizja rozwoju SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW Z wizji rozwoju wynikają cele ogólne LSR, które są zbieżne z celami osi 4 Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Z celów ogólnych o charakterze dalekosiężnym, wynikają cele szczegółowe, określone jako bliższe w czasie. W odniesieniu do celów szczegółowych określono przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje. Cel ogólny 1 Zwiększanie aktywności społecznej i rozwój społeczno-ekonomiczny oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki regionu. Cele szczegółowe 1.1 Rozwój społeczności przedsiębiorczości lokalnej. 1.2 Zwiększanie poziomu efektywności mieszkańców i instytucji, oraz jej promowanie. 1.3 Kreowanie i wzmacnianie ciekawych form aktywności i gospodarowania. 1.4 Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności. Cel ogólny 2 Tworzenie warunków do poznawania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej. Cele szczegółowe 2.1. Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej Kreowanie i promowanie produktów lokalnych i turystycznych Promocja zabytków kultury oraz obiektów charakterystycznych dla zasobów regionu Wzrost tożsamości regionalnej i rozpoznawalności regionu. Strona 56

2 Cel ogólny 3 Kształtowanie w sposób estetyczny przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców Poprawa estetyki przestrzennej Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Wzrost udziału aktywnych metod spędzania wolnego czasu Powstanie nowych ofert usług: kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Strona 57

3 CEL SZCZEGÓŁOWY 3.4 Powstanie nowych ofert usług: kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych CEL SZCZEGÓLOWY 3.3 Wzrost udziału aktywnych metod spędzania wolnego czasu CEL SZCZEGÓLOWY 3.2 Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkaoców CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Poprawa estetyki przestrzennej CEL SZCZEGOŁOWY 2.4 Wzrost tożsamości regionalnej i rozpoznawalności regionu CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 Promocja zabytków kultury oraz obiektów charakterystycznych dla zasobów regionu CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 Kreowanie i promowanie produktów lokalnych i turystycznych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4 Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności CEL SZCZEGÓLOWY 1.3 Kreowanie, wzmacnianie i promowanie przedsiębiorczości, ciekawych form aktywności i gospodarowania CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie poziomu aktywności mieszkaoców i instytucji oraz jej promowanie CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Rozwój przedsiębiorczości społeczności lokalnej Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza Rysunek 14: Cele ogólne, szczegółowe, i przedsięwzięcia obszaru LGD Zaścianek Mazowsza CEL OGÓLNY 1 CEL OGÓLNY 2 CEL OGÓLNY 3 Zwiększenie aktywności społecznej i rozwój społeczno-ekonomiczny oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki regionu Tworzenie warunków do poznawania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej Kształtowanie w sposób estetyczny przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkaoców Przedsięwzięcie I "Aktywna społecznośd Zaścianka" Przedsięwzięcie II "Tradycje szlacheckie w nurcie produktów lokalnych i turystycznych Przedsięwzięcie III "Piękna wieś szlachecka" Przedsięwzięcie IV "Kulturą sportem i edukacją Zaścianek stoi" Strona 58

4 Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR Karta przedsięwzięcia nr I. Przedsięwzięcie I - Aktywna społeczność Zaścianka 1. Cele jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji tego przedsięwzięcia: Cel ogólny I 1. Zwiększenie aktywności społecznej i rozwój społeczno-ekonomiczny oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki regionu Cele szczegółowe: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości społeczności lokalnej, 1.2 Zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców i instytucji oraz jej promowanie, 1.3 Kreowanie, wzmacnianie i promowanie przedsiębiorczości, ciekawych form aktywności i gospodarowania, 1.4 Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności. 2. Uzasadnienie Aktywna społeczność Zaścianka, obejmuje działania z zakresu tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorczości, zdywersyfikowania źródeł dochodów oraz inicjatyw promujących aktywność społeczno-gospodarczą. 3. Grupy docelowe - beneficjenci rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, osoby fizyczne, zainteresowani prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług, szczególnie w sektorze turystycznym. 4. Preferowane rodzaje operacji 4.1 W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw szacunkowa liczba operacji: 3 usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, łowiska specjalne, Strona 59

5 produkcja i sprzedaż wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych, związane z dziedzictwem kulturowym oraz pamiątkarstwem, wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych. 4.2 W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej szacunkowa liczba operacji: 5 usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, produkcja i sprzedaż wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych, związane z dziedzictwem kulturowym oraz pamiątkarstwem, wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych. 4.3 W ramach działania Odnowa i rozwój wsi szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Małe projekty szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Wdrażanie projektów współpracy szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja szacunkowa liczba operacji: 14 przedsięwzięcia edukacyjne i aktywizujące z zakresu przedsiębiorczości, przedsięwzięcia promujące aktywność społeczną i/lub gospodarczą. Matryca logiczna Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość Źródła weryfikacji Założenia/ Zagrożenia Cel ogólny I wskaźniki oddziaływania zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR Wzrost wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i aktywności społecznej 80 % uczestników Pre test i post test Zakładamy, że zostaną przeprowadzone min. 2 szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w skutek czego wzrośnie wiedza u 80 % uczestników szkolenia Strona 60

6 (do 2015 r.) Wzrost liczby przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) oraz utrzymanie się istniejących na obszarze LGD Zaścianek Mazowsza do końca 2014 r. o 10 % w porównaniu do 2009 r. 10% Dane z BDL GUS Wartość bazowa: Cele szczegółowe - wskaźniki rezultatu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Nowe miejsca pracy 7 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent oświadczenia o liczbie zatrudnionych pracowników, dane ZUS Zakładamy, że przy realizacji operacji powstanie min. 7 nowych miejsc pracy Wykreowanie nowej usługi lub produktu 4 LGD- Ankieta monitorująca Zakładamy, że przy realizacji operacji powstaną min. 4 nowe usługi lub produkty Udział osób w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości 57 Listy obecności, dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości weźmie udział min. 57 osób Udział osób w inicjatywach z zakresu aktywności społecznogospodarczej 341 Listy obecności, dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że w inicjatywach z zakresu aktywności społeczno-gospodarczej weźmie udział min. 341 osób Przedsięwzięcie I - wskaźniki produktu zostaną spełnione do Utworzenie lub rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent - prawidłowe rozliczenie projektu Zakładamy, że do końca 2014 roku powstaną bądź rozwiną się min. 3 mikroprzedsiębiorstwa Strona 61

7 końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Rozwinięcie działalności pozarolniczej przez rolnika lub domownika 5 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent - prawidłowe rozliczenie projektu Zakładamy, że do końca 2014 roku zostanie rozwiniętych min. 5 działalności pozarolniczych przez rolnika lub domownika Organizacja inicjatyw promujących aktywność społeczną i/lub gospodarczą 7 Listy obecności, programy, dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że do końca 2014 roku zostaną zorganizowane min. 7 inicjatywy promujące aktywność społeczną i/lub gospodarczą Przeprowadzenie spotkań szkoleniowych 7 Listy obecności, programy, dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że do końca 2014 roku zostaną przeprowadzone min. 7 spotkań szkoleniowych Podejmowane działania Działania Minimalna liczba operacji Budżet Założenia/ Zagrożenia Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,40 zł ,40 zł Brak zainteresowania naborami, niska wiedza beneficjentów nt. działania, brak współpracy z LGD Brak zainteresowania naborami, niska wiedza beneficjentów nt. działania, brak współpracy z LGD Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem budżet Przedsięwzięcia I ,91 zł ,71 zł Strona 62

8 Karta przedsięwzięcia nr II. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza Przedsięwzięcie II Tradycje szlacheckie w nurcie produktów lokalnych i turystycznych 1. Cele jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji tego przedsięwzięcia: Cel ogólny II 2. Tworzenie warunków do poznawania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej. Cele szczegółowe: 2.1. Podtrzymywanie tradycji szlacheckiej, 2.2. Kreowanie i promowanie produktów lokalnych i turystycznych, 2.3. Promocja zabytków kultury oraz obiektów charakterystycznych dla zasobów regionu, 2.4. Wzrost tożsamości regionalnej i rozpoznawalności regionu. 5. Uzasadnienie Tradycje szlacheckie w nurcie produktów lokalnych i turystycznych, przyczynią się do kreowania i promowania bardzo szeroko rozumianych lokalnych produktów, które mogą pomóc w przyciągnięciu turystów i zwiększeniu rozpoznawalności regionu wśród mieszkańców Polski. Tworzona oferta będzie związana ze spuścizną tradycji szlacheckich, których klimat zachował się w tym regionie. Aby wykorzystać walory do rozwoju sfery turystycznej, niezbędne jest zagospodarowanie i promowanie turystyczne obiektów i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości (kościoły, cmentarze, zespoły pałacowo-parkowe i dworki). Bogactwo dziedzictwa kulturowego opiera się na zasobach zarówno kultury materialnej, jak i duchowej. W ramach kultury duchowej warte poznania są: zespoły folklorystyczne, pieśni, gwara, obrzędy, legendy. Dużo szerszy zakres ma kultura materialna, która obejmuje na naszym terenie tradycje związane z gospodarka, tradycje rolnicze, rzemiosło ludowe, zabytki budownictwa świeckiego i sakralnego, kuchnia zaściankowa, rękodzieło i sztukę ludowa (haft, rzeźba, stroje). Zauważalna jest konieczność promocji regionalizmu nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców naszego terenu. Dlatego też uzasadnione jest organizowanie imprez promocyjnych, wydawanie publikacji, organizacja szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu dziedzictwa kulturowego. 6. Grupy docelowe - beneficjenci rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, osoby fizyczne, zainteresowani prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług w sektorze turystycznym, jednostki samorządu terytorialnego, parafie i związki wyznaniowe Strona 63

9 instytucje kultury, szkoły organizacje pozarządowe. 7. Preferowane rodzaje operacji 4.1 W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Odnowa i rozwój wsi szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Małe projekty szacunkowa liczba operacji: 12 organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych związanych z promocją kultury szlacheckiej i turystyki, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji promujących region, budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, budowa, odbudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie. 4.5 W ramach działania Wdrażanie projektów współpracy szacunkowa liczba operacji: 1 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, 4.6 W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja szacunkowa liczba operacji: 1 organizacja szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu kultury regionu, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji promujących region. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, Matryca logiczna Strona 64

10 Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość Źródła weryfikacji Założenia/ Zagrożenia Cel ogólny II wskaźniki oddziaływania zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Wzrost rozpoznawalności regionu. Zwiększenie liczby osób odwiedzających region w celach rekreacyjno-turystycznych w odniesieniu do 2009 r osób 100 osób LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent - badania diagnostyczny, wywiad LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent dane z gospodarstw agroturystycznych Zakładamy, że po zrealizowaniu operacji wzrośnie rozpoznawalność regionu LGD Wartość bazowa: brak danych 1 Brak chęci współpracy gospodarstw agroturystycznych do udzielania informacji Wartość bazowa: brak danych 1 Wzrost wiedzy o tradycji szlacheckiej regionu 80% uczestników wydarzeń LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad, Zakładamy, że u 80% uczestników wydarzeń wzrośnie wiedza o tradycjach szlacheckich regionu Cele szczegółowe - wskaźniki rezultatu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Wzięcie udziału w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych związanych z tradycjami szlacheckimi 2850 osób Beneficjent lista obecności, dokumentacja fotograficzna, sprawozdanie Zakładamy udział minimum 2850 osób w wydarzeniach związanych z tradycjami szlacheckimi Zapoznanie się ze stroną internetową na temat regionu 8471 osób Beneficjent liczba wejść na stronę ww w. Zakładamy, że minimum 8471 osób wejdzie na stronę internetową promującą region LGD Wypromowanie produktów lokalnych/turystycznych 6 Beneficjent badania Zakładamy, że w skutek realizacji przedsięwzięć zostanie wypromowanych 1 W trakcie badania Strona 65

11 Udział w zespole regionalnym. 15 osób diagnostyczny, wywiad Beneficjent listy obecności, deklaracje członkowskie min. 6 produktów lokalnych/turystycznych Zakładamy powstanie zespołu regionalnego w składzie 15 osób Rozpowszechnienie informacji nt zasobów zabytkowych i charakterystycznych dla regionu 400 egz. Beneficjent - lista odbioru Zakładamy, że przy realizacji operacji polegającej na rozpowszechnieniu informacji nt zasobów zabytkowych i charakterystycznych dla regionu powstanie 400 egz. publikacji Przedsięwzięcie II - wskaźniki produktu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Zorganizowanie imprez, wydarzeń edukacyjnych promujących tradycje szlacheckie 4 Beneficjent - sprawozdanie, raport, dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że zostaną zorganizowane 4 imprezy/wydarzenia edukacyjne promujące tradycje szlacheckie Opracowanie i wydanie publikacji promującej region 2 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent publikacja Zakładamy, że zostaną zrealizowane 2 przedsięwzięcia w skutek czego wydana zostanie publikacja promujące region Opracowanie strony internetowej upowszechniającej informacje o regionie 2 Beneficjent funkcjonująca strona internetowa Zakładamy, że powstanie min. 2 strony internetowe upowszechniające informacje o regionie Przeprowadzenie innych operacji związanych z kreowaniem, wzmacnianiem i promowaniem lokalnych produktów 4 Beneficjent - sprawozdanie, raport, lista obecności, dokumentacja fotograficzna Zakładamy realizację 4 operacji związanych z kreowaniem, wzmacnianiem i promowaniem lokalnych produktów Strona 66

12 Powołanie zespołu regionalnego 1 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Zakładamy powstanie zespołu regionalnego Przeprowadzenie remanentu zasobów zabytkowych i charakterystycznych dla regionu 1 LGD - Ankieta monitorująca Beneficjent raport, sprawozdanie z realizacji operacji, poprawnie rozliczony wniosek Zakładamy przeprowadzenie remanentu zasobów zabytkowych lub/i charakterystycznych dla regionu Podejmowane działania Działania Minimalna liczba operacji Budżet Założenia/ Zagrożenia Małe projekty ,24 zł - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ,00 zł - Wdrażanie projektów współpracy ,00 zł Wycofanie się partnera projektu współpracy Razem budżet przedsięwzięcia II ,24 zł Strona 67

13 Karta przedsięwzięcia nr III Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza 1. Cele jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji tego przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie III Piękna wieś szlachecka Cel ogólny III 3. Kształtowanie w sposób estetyczny przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Cele szczegółowe: 3.1 Poprawa estetyki przestrzennej, 3.3 Wzrost udziału aktywnych metod spędzania wolnego czasu. 2. Uzasadnienie Przedsięwzięcie to obejmuje zagospodarowanie centrów miejscowości, wraz z tworzeniem przestrzeni do rozwoju małych przedsiębiorstw. Wspierane będą działania wpływające na poprawę estetyki miejscowości, jak np. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku. 3. Grupy docelowe - beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, parafie i związki wyznaniowe, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe. 4. Preferowane rodzaje operacji 4.1 W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej szacunkowa liczba operacji: 0 Strona 68

14 4.3 W ramach działania Odnowa i rozwój wsi szacunkowa liczba operacji: 7 budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury spełniających funkcje turystyczne, budowa, przebudowa, remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczony do użytku publicznego, budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji, budowa, przebudowa, remont infrastruktury turystycznej budowa przebudowa remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn, zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich koniecznego do realizacji operacji. 4.4 W ramach działania Małe projekty szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Wdrażanie projektów współpracy szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja szacunkowa liczba operacji: 0 Matryca logiczna Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość Źródła weryfikacji Założenia/ Zagrożenia Cel ogólny I wskaźniki oddziaływania zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Wzrost satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania w regionie deklaracje osób z miejscowości, w których było realizowane przedsięwzięcie. 70% badanych mieszkańców Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad Zakładamy, że badanie zostanie przeprowadzone wśród 10 % populacji mieszkańców miejscowości, gdzie przeprowadzona została operacja Wartość bazowa: brak danych 2 Cele szczegółowe - wskaźniki rezultatu Poprawa estetyki miejscowości 3 Beneficjent badania Zakładamy, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia poprawi się estetyka w 3 2 Dane zostaną uzyskane po zrealizowaniu operacji Strona 69

15 zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) diagnostyczny, wywiad, dokumentacja fotograficzna ( przed i po ) miejscowościach. Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb aktywnych metod spędzania czasu wolnego 70% badanych mieszkańców Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad Zakładamy, że badanie zostanie przeprowadzone wśród 10 % populacji mieszkańców miejscowości, gdzie przeprowadzona została operacja Przedsięwzięcie I - wskaźniki produktu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Realizacja operacji z zakresu zagospodarowania centrów wsi 2 Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad, dokumentacja fot graficzna ( przed i po ) Zakładamy, że zostaną zrealizowane min. 2 operacje z zakresu zagospodarowania centrów wsi Zorganizowanie miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego 5 Beneficjent sondaż diagnostyczny, wywiad, dokumentacja fotograficzna ( przed i po ) Zakładamy, że zostanie zorganizowanych min. 5 miejsc z przeznaczeniem do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego Podejmowane działania Działania Minimalna liczba operacji Budżet Założenia/ Zagrożenia Odnowa i rozwój wsi ,00 zł - Razem budżet przedsięwzięcia III ,00 zł Strona 70

16 Karta przedsięwzięcia nr III Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza Przedsięwzięcie IV Kulturą, sportem i edukacją Zaścianek stoi 1. Cele jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji tego przedsięwzięcia: Cel ogólny III 3. Kształtowanie w sposób estetyczny przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i upowszechnianiu rekreacji, sportu, kultury i turystyki oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Cele szczegółowe: 3.2 Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców, 3.4 Powstanie nowych ofert usług: kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych. 2. Uzasadnienie Przedsięwzięcie Kulturą, sportem i edukacją Zaścianek stoi obejmie operacje związane z budową i odnową obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz adaptacją i remontami bazy kulturalnej, w tym świetlic wiejskich. Obejmie także różnorodne formy wzbogacania życia kulturalnego, inicjatyw z zakresu kultury fizycznej i edukacyjnych służących wzmocnieniu kapitału ludzkiego na obszarze działania LGD. 3. Grupy docelowe - beneficjenci rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, osoby fizyczne, zainteresowani prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług w sektorze turystycznym, jednostki samorządu terytorialnego, parafie i związki wyznaniowe instytucje kultury, szkoły organizacje pozarządowe 4. Preferowane rodzaje operacji 4.1 W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw szacunkowa liczba operacji: 0 Strona 71

17 4.2 W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Odnowa i rozwój wsi szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Małe projekty szacunkowa liczba operacji: 9 organizacja szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu turystyki, organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych związanych z promocją walorów turystycznych, rozwój systemu informacji turystycznej, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji promujących region, budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, budowa, odbudowa, oznakowanie tras rowerowych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie. zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich koniecznego do realizacji operacji 4.5 W ramach działania Wdrażanie projektów współpracy szacunkowa liczba operacji: W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja szacunkowa liczba operacji: 0 Matryca logiczna Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Wartość Źródła weryfikacji Założenia/ Zagrożenia Cel ogólny III wskaźniki oddziaływania zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR Wzrost świadomości i wiedzy o miejscach rekreacji i turystyki na obszarze LGD. 70% badanych mieszkańców Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad Zakładamy, że badanie zostanie przeprowadzone wśród 10 % popularyzacji mieszkańców miejscowości, gdzie przeprowadzona została operacja Wartość bazowa: brak danych 3 3 Dane zostaną uzyskane po zrealizowaniu operacji Strona 72

18 (do 2015 r.) Poprawa jakości spędzania wolnego czasu 500 osób Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad Zakładamy, że 500 osób z danej miejscowości, gdzie przeprowadzona została operacja zadeklaruje, ze poprawiła się jakość spędzania wolnego czasu. Wartość bazowa: brak danych 3 Cele szczegółowe - wskaźniki rezultatu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Wzrost liczby osób korzystających z zasobów świetlic wiejskich/centrów kultury 250 osób Beneficjent dane ze świetlic (listy korzystających) Zakładamy, że wzrośnie liczba osób korzystających z zasobów świetlic/centrów kultury o 250 osób w porównaniu z 2009 r. Wartość bazowa: brak danych 3 Wzrost liczby mieszkańców uprawiających sport lub uczestniczących w rekreacji, wydarzeniach kulturalnych 600 osób Beneficjent listy osób zapisujących się do klubów sportowych, listy obecności dokumentacja fotograficzna Zakładamy, że wzrośnie liczba osób uprawiających sport lub uczestniczących w rekreacji, wydarzeniach kulturalnych o 600 osób w porównaniu z 2009 r. Wartość bazowa: brak danych 3 Wzrost wiedzy i umiejętności 70% uczestników szkoleń Beneficjent badania diagnostyczny, wywiad Zakładamy wzrost wiedzy i umiejętności u 70 % uczestników wydarzeń edukacyjnych i kulturowych Przedsięwzięcie IV - wskaźniki produktu zostaną spełnione do końca okresu objętego LSR (do 2015 r.) Realizacja operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji Realizacja inicjatyw kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych 6 3 Beneficjent prawidłowe rozliczenie projektu Beneficjent dane z gminnych i powiatowych instytucji kultury, listy obecności, dokumentacja Zakładamy, że zrealizowany zostanie minimum 6 projektów przyczyniających się do zorganizowania miejsc przyczyniających się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji Zakładamy, że zrealizowane zostaną minimum 3 inicjatywy kulturalne, sportowe czy edukacyjne Strona 73

19 fotograficzna Podejmowane działania Działania Minimalna liczba operacji Budżet Założenia/ Zagrożenia Małe projekty ,96 zł - Razem budżet przedsięwzięcia IV ,96 zł Strona 74

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2011 z dnia.stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2011 z dnia.stycznia 2011 r. 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik LSR nr 5.: Matryce logiczne - cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz ich wskaźniki realizacji

Załącznik LSR nr 5.: Matryce logiczne - cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz ich wskaźniki realizacji Załącznik LSR nr 5.: Matryce logiczne - cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz ich wskaźniki realizacji Cele LSR Cel ogólny I: Wskaźniki oddziaływania: Cele szczegółowe w ramach Celu Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dotowane będą projekty polegające na

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 13 luty 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Etap pierwszy: Zgodność z LSR. Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI

Etap pierwszy: Zgodność z LSR. Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STARE ŚRODKI KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH DZIAŁANIA: WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi KONKURS NR 2/2011 Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Konkurs Nr 2/2014 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin Grajewo tel./fax Raport ewaluacyjny. dotyczący

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin Grajewo tel./fax Raport ewaluacyjny. dotyczący Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2 19-200 Grajewo tel./fax. 86 273 80 44 Raport ewaluacyjny dotyczący 2009-2011 Opracowanie: Komisja Rewizyjna LGD Biebrzański Dar Natury. Wojewodzin,

Bardziej szczegółowo

4.2. Planowane do realizacji przedsięwzięcia

4.2. Planowane do realizacji przedsięwzięcia Załącznik nr 2 do Uchwały 1/2014 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.01.2014 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 4.2. Planowane do realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcia umieszczone w strategii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Charakter operacji. Preferuje operacje o znaczeniu priorytetowym dla terenu LGD, które wzmacniają mocne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Marzec 2009 Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień www.zielonypierscien.pl Rok 1, nr 1 (1)/2009 Fot. Dożynki Powiatowe 2008 w Żyrzynie Biuletyn Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y Opis projektu dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu tematycznego Wypoczynek na obszarze Naszyjnika w ramach małych projektów wraz instrukcją jego wypełniania 1. IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów

Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów Załącznik 2. Karta oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów Wniosek nr: złożony przez Nazwa operacji: Działanie PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski PROW 2014-2020 Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin 16.06.2016 Ireneusz Witkowski Lokalna Grupa Działania KOLD PROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej j Grupy Działania ania współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

MATRYCA CELÓW LSR. Zrównoważony rozwój obszaru LGD Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne

MATRYCA CELÓW LSR. Zrównoważony rozwój obszaru LGD Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne LP. MATRYCA CELÓW LSR 1 2 3 4 1 I CEL OGÓLNY 1 2 I.I. Zrównoważony rozwój obszaru Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Wokół Łysej Góry 3 I.II.

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013)

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013) Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-203) Oś 3 (Wdrażanie LSR) Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org Powstanie Lokalnej

Bardziej szczegółowo

gminy wiejskie mogą otrzymać

gminy wiejskie mogą otrzymać Dofinansowanie na świetlice wiejskie G miny wiejskie mogą otrzymać pomoc na rozwój infrastruktury społecznej z kilku źródeł. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ª - 7 - - 7 - ^ LSR R A

ª - 7 - - 7 - ^ LSR R A l e a d e r LSR Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2009-2015 streszczenie Kartuzy 2011 Opracowanie i wydanie: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Copyright by Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Małe projekty kategoria przypisana do Leadera

Małe projekty kategoria przypisana do Leadera Małe projekty kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informator dla beneficjentów

Informator dla beneficjentów Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 4- Żywiec (bardzo blisko rynku) tel./fax 475 48 e-mail: biuro@leader-zywiec.pl Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w

Bardziej szczegółowo