Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Rola Samorządu Samorząd Województwa Łódzkiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej następujące działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, - Odnowa i rozwój wsi, - Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - Wdrażanie projektów współpracy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju poprzez tzw. małe projekty oraz projekty z zakresu działania Odnowa i rozwój wsi.

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi OŚ III

4 Terminy dotychczasowych naborów wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW oraz limit środków dla województwa łódzkiego I nabór wniosków: II nabór wniosków: III nabór wniosków: Limit środków dla województwa łódzkiego w całym okresie programowania na działanie Odnowa i rozwój wsi : ,87 zł

5 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł ,57 zł ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW (czynne) PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł

6 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ALOKACJA W II NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł ,97 zł ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW (czynne) PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł

7 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ALOKACJA W III NABORZE ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,84 zł ,87 zł ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW (czynne) PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Gminy oraz inni beneficjenci z terenu gminy, którzy otrzymali wsparcie w ramach wszystkich naborów wniosków

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ilość środków przekazanych w ramach trzech naborów w podziale na rodzaj inwestycji i przeznaczenie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE, DOMY KULTURY, BIBLIOTEKI OBIEKTY SPORTOWE I MIEJSCA REKREACYJNE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KOŚCIOŁY I CMENTARZE TERENY ZIELONE ORAZ ZBIORNIKI WODNE ZABYTKI I DZIEDZICTWO KULTUROWE

10 ODNOWA I ROZWÓJ WSI I nabór II nabór III nabór Procentowy udział w pozyskanej kwocie dofinansowania w ramach kolejnych naborów w podziale na rodzaj beneficjenta

11 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Gmina Budziszewice Tytuł operacji: Budowa placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego i urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i placu wypoczynkowego w miejscowości Mierzno Koszty kwalifikowalne: ,56 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

12 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Gmina Dalików Tytuł operacji: Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie Koszty kwalifikowalne: ,34 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

13 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Gmina Maków Tytuł operacji: Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce utworzenie terenów rekreacyjnych Koszty kwalifikowalne: ,56 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

14 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Gmina Żychlin Tytuł operacji: Utworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin Koszty kwalifikowalne: ,11 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

15 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Klemensa w Lgocie Wielkiej Tytuł operacji: Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego kościoła p.w. św. Klemensa w Lgocie Wielkiej Koszty kwalifikowalne: ,32 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

16 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przykłady zrealizowanych projektów Beneficjent: Gmina Bielawy Tytuł operacji: Przebudowa rynku w Bielawach Koszty kwalifikowalne: ,53 zł Kwota dofinansowania: ,00

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ODNOWA I ROZWÓJ WSI OŚ IV LEADER

18 Działania osi 4 - Leader 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (ARiMR) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ARiMR) Odnowa i rozwój wsi (SW) małe projekty (SW) Działania osi Wdrażanie projektów współpracy (SW) 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (SW)

19 LEADER - ODNOWA I ROZWÓJ WSI BUDŻET 20 LGD (dla działania Odnowa irozwój wsi ) ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,87 zł ,20 zł ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW (czynne) PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł

20 LEADER - ODNOWA I ROZWÓJ WSI Gminy oraz inni beneficjenci z terenu gminy, którzy otrzymali wsparcie w ramach osi IV

21 OŚ III i OŚ IV - ODNOWA I ROZWÓJ WSI ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ilość środków przekazanych w ramach osi III i osi IV w podziale na rodzaj inwestycji i przeznaczenie ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE, DOMY KULTURY, BIBLIOTEKI OBIEKTY SPORTOWE I MIEJSCA REKREACYJNE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI KOŚCIOŁY I CMENTARZE TERENY ZIELONE ORAZ ZBIORNIKI WODNE ZABYTKI I DZIEDZICTWO KULTUROWE

22 LEADER - ODNOWA I ROZWÓJ WSI Procentowy udział w pozyskanej kwocie dofinansowania w ramach osi IV w podziale na rodzaj beneficjenta

23 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata LEADER MAŁE PROJEKTY

24 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 1. OSOBA FIZYCZNA, 2. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB PLANUJĄCA JEJ ZAŁOŻENIE, 3. OSOBY PRAWNE albo JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR (np. KGW, OSP, GOK, Stowarzyszenia, Kluby sportowe), 4. Parafie i inne związki wyznaniowe, 5. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, 6. Fundacje, Spółki Osobowe, Spółki Kapitałowe.

25 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC? 1. Imprezy kulturalne, promocyjne, rekreacyjne lub sportowe, 2. Szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych, 4. Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, 5. Promocja lokalnej przedsiębiorczości, 6. Remont lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, a także zagospodarowanie przylegającego do nich terenu, 7. utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, 8. Przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

26 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC? C.D. 9. Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, 10. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, 11. Odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 12. Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 13. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 14. Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, 15. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 16. Urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację, remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich,

27 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC? C.D. 17. Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 18. Promocja produktów lub usług lokalnych, 19. Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, 20. Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, a także do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 21. Badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej.

28 JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ? Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych operacji i nie więcej niż zł na jeden mały projekt. Koszt całkowity operacji nie może być niższy niż zł oraz nie wyższy niż zł. Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty zł.

29 Nabory przeprowadzone przez Lokalne Grupy Działania Aktualnie (wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.) lokalne grupy działania z terenu województwa łódzkiego przeprowadziły łącznie 140 naborów w ramach działań wdrażanych przez samorząd województwa łódzkiego, tj. Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

30 MAŁE PROJEKTY Procentowy udział w pozyskanej kwocie dofinansowania w podziale na rodzaj beneficjenta

31 MAŁE PROJEKTY Gminy oraz inni beneficjenci z terenu gminy, którzy otrzymali wsparcie w ramach małych projektów

32 PRZYKŁADY MAŁYCH PROJEKTÓW" 1. Ochotnicza Straż Pożarna rozwój i promocja orkiestry dętej poprzez zakup instrumentów, 2. Parafia renowacja Drogi Krzyżowej, 3. Zespół Pieśni i Tańca zakup strojów oraz organizacja warsztatów, 4. Koło Gospodyń Wiejskich warsztaty kulinarne, 5. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wyposażenie świetlicy wiejskiej, 6. Gmina Dożynki Gminne, 7. Lokalna Organizacja Turystyczna publikacja książkowa.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Nazwa programu Rodzaj działań projektowych Uprawnieni Wnioskodawcy Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji przedsięwzięć

Stan realizacji przedsięwzięć Lokalna Strategia Rozwoju Gościniec żywiołów - stan realizacji 0.0 realizacji przedsięwzięć Wszystkie wnioski wybrane przez LGD do finansowania i z podpisanymi mi Przedsięwzięcie Planowana Realizacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo