Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu"

Transkrypt

1 Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami. Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel szczegółowy 1.1: Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju Rozwój lokalnych instrumentów komunikacji; Rozszerzenie i organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla młodzieży; Utworzenie organizacji społecznych, grup nieformalnych lokalnych liderów; Opracowanie i ustawienie tablic informacyjno - promocyjnych (np. prezentujących historię poszczególnych miejscowości); Opracowanie i ustawienie tablic określających teren działania LGD; Organizacja spotkań i imprez integrujących LGD i społeczność lokalną; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Tworzenie i podnoszenie jakości funkcjonowania świetlic; Tworzenie i podnoszenie jakości obiektów sportowo - rekreacyjnych; Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej we wsiach (np. skwery, parki, place zabaw); Wytyczenie ścieżek rowerowych na rzecz turystyki i poprawy bezpieczeństwa; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Wsparcie realizacji projektów rewitalizacyjnych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.2: Promocja i rozwój turystyki Budowa stabilnego systemu finansowo - edukacyjnego na rzecz wsparcia osób rozpoczynających działalność turystyczną; Bieżące doradztwo i wsparcie promocyjne dla osób rozpoczynających działalność turystyczną; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.3: Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej

2 Wytyczenie szlaków w terenie; Szkolenia i doradztwo dla potencjalnych dostawców usług turystycznych; Stworzenie systemu finansowego wsparcia (dotacje, gwarancje) dla osób tworzących usługi turystyczne; Promocja oferty turystycznej regionu na rynku warszawskim, płockim, toruńskim i innych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną Wsparcie doradcze i finansowe organizacji realizujących imprezy o charakterze integracyjnym i promocyjnym; Promocja masowych imprez kulturalnych w regionie i poza nim; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw; Realizacja szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa; Stworzenie systemu finansowego wsparcia (dotacje, gwarancje) dla osób rozwijających nowe formy rolnictwa; Bieżące doradztwo; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego; Bieżące doradztwo dotyczące produkcji i marketingu produktów ekologicznych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Szkolenia i podróże studialne dotyczące organizacji przetwórstwa spożywczego dla zainteresowanych; Pozyskiwanie partnerów gospodarczych dla rozwoju przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Bieżące doradztwo oraz wsparcie organizacyjne i finansowe dotyczące produkcji i marketingu produktów lokalnych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy;

3 Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Lokalnego Biura Karier; Realizacja szkoleń zawodowych; Doradztwo zawodowe i aktywne pośrednictwo pracy; Szkolenia i doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej; Utworzenie i rozwój instytucji z tzw. sektora otoczenia biznesu; Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości na rzecz wzrostu konkurencyjności; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Opracowanie oferty inwestycyjnej obszaru LGD i jej promocja; Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę inwestorów; Utworzenie konsorcjum samorządowego na rzecz wzmocnienia potencjału inwestycyjnego obszaru partnerstwa; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy. PROPONOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie I: Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Przedsięwzięcie II: Liderzy dla rozwoju Przedsięwzięcie III: Alternatywa dla rolnictwa CELE OGÓLNE A CELE SZCZEGÓŁOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA Cele szczegółowe: Cel ogólny 1. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Przedsięwzięcia: 1.1. Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju II: Liderzy dla rozwoju 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II: Liderzy dla rozwoju

4 Cel ogólny 2. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH DLA TWORZENIA MIEJSC PRACY I PROMOCJI REGIONU Cele szczegółowe: 2.1. Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 2.2. Promocja i rozwój turystyki 2.3. Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej 2.4. Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną II. Liderzy dla rozwoju Cel ogólny 3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROLNICTWA REGIONU Cele szczegółowe: 3.1. Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.2. Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.3. Rozwój przetwórstwa spożywczego I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.4. Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Cel ogólny 4. DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ Cele szczegółowe: 4.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości 4.2. Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II. Liderzy dla rozwoju I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II. Liderzy dla rozwoju

5 Przedsięwzięcie I: Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Uzasadnienie Przedsięwzięcie polega na wykorzystaniu mocnych stron obszaru partnerstwa na rzecz rozwoju przedsięwzięć prorozwojowych i prospołecznych. Wykorzystuje takie cechy obszaru jak jego położenie, atrakcyjne środowisko naturalne, mało przekształcony krajobraz, głód osiągnięć w społeczeństwie lokalnym, jako siła mobilizująca je do działań. Daje możliwości wsparcia i rozwoju kapitału społecznego, różnicowania gospodarki obszaru, przedsiębiorczości oraz infrastruktury społecznej. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, inicjowania, powstawania i wprowadzania produktów i usług bazujących na lokalnych tradycjach i zasobach, realizacji szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, doradztwa w zakresie produkcji i marketingu produktów ekologicznych. Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, inicjowania, powstawania i wprowadzania produktów i usług bazujących na lokalnych tradycjach i zasobach, realizacji szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, doradztwa w zakresie produkcji i marketingu produktów ekologicznych. Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne, związane z kształtowaniem obszarów przestrzeni publicznej, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. Wskaźniki przedsięwzięć nastąpi rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, rozwiną się nowe formy produkcji rolnej, w tym rolnictwa ekologicznego, mieszkańcy obszaru zaangażują się życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: zakup wyposażenia dla lokalnych zespołów artystycznych, zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym również umożliwiającego dostęp do Internetu; budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych, odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestrów zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich. do 2015 r. poddany rewitalizacji zostanie min. 1 obiekt kulturowy i przyrodniczy, do 2015 r. zostanie utworzony lub zmodernizowany min. 1 obiekt służący rozwojowi turystyki i rekreacji, do 2015 r. zostaną zbudowane/odbudowane min. 2 szlaki turystyczne, do 2015 r. zostaną odremontowane i wyposażone nim. 3 świetlice wiejskie, do 2015 r. zostaną przeprowadzone min. 2 szkolenia dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia. Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : organizacja szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, organizacja szkoleń zawodowych. Wskaźnik produktu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3

7 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta Przedsięwzięcie II. Liderzy dla rozwoju Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel szczegółowy 1.1: Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Uzasadnienie Przedsięwzięcie bazuje na atutach obszaru partnerstwa takich jak: zachowane więzi społeczne, bezpieczeństwo, relatywnie duża liczba wykształconych młodych ludzi. Skupia w swym zakresie przedsięwzięcia o szerokim społecznym oddziaływaniu, których bezpośrednim obszarem jest inwestowanie w kapitał społeczny i czynnik ludzki. Inwestycje w ludzi to zdecydowanie najlepsze inwestycje, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, którego sukces opiera się na liderach lokalnej przedsiębiorczości. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku

8 Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług transportowych, usług komunalnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług transportowych, usług komunalnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecznokulturalnych, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, np. szkolenia i doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym również umożliwiającego dostęp do Internetu, organizacja imprez kulturowych, rekreacyjnych lub sportowych, promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, np. tworzenie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : opracowanie materiałów mających na celu promocję imprez kulturalnych, opracowanie i ustawienie tablic informacyjno - promocyjnych, organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla młodzieży.

9 Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Wskaźniki przedsięwzięć obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych. wzrośnie aktywność społeczności lokalnej, nastąpi integracja społeczności, nastąpi rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną. do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 3 szkolenia dotyczące rozwoju nowych form produkcji, rozwoju rolnictwa ekologicznego, usług turystycznych, do 2015 r. zorganizowane zostaną min. 2 zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla młodzieży, do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 3 wydarzenia promocyjne dotyczące LGD i obszaru objętego LSR. Różnicowanie w kier. działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta

10 Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Cel szczegółowy 2.2: Promocja i rozwój turystyki Cel szczegółowy 2.3: Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej lokalną Przedsięwzięcie Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność Uzasadnienie Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Program LEADER skierowany jest wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich. Na przestrzeni lat ( ) LEADER stał się głównym nurtem rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie obszar objęty działaniem Stowarzyszenia LGD Sierpeckie Partnerstwo jest obszarem typowo rolniczym, którego głównym problemem jest przewaga gospodarstw niskotowarowych. Przedsięwzięcie Alternatywa dla rolnictwa ma za zadanie stworzyć warunki na rzecz różnicowania gospodarstw wiejskich w kierunku działalności nierolniczej. Ma dać możliwości przekwalifikowania zatrudnionych w gospodarstwach do innych zawodów lub podjęcia aktywności gospodarczej poprzez uruchomienie własnej działalności. Ma zmienić oblicze wsi z niskodochodowej produkcji rolnej na wieś dochodową świadczącą usługi na rzecz społeczności lokalnej oraz klientów zewnętrznych. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów służących Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: organizacje szkoleń, warsztatów Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla

11 leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. dla podmiotów z obszaru objętego LSR, np. w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, umożliwiającego dostęp do Internetu; organizacja imprez kulturowych, rekreacyjnych lub sportowych, promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, np. tworzenie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub młodzieży, opracowanie i ustawienie tablic określających i promujących teren działania LGD, organizacja szkoleń dla dostawców usług turystycznych.

12 Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Wskaźniki przedsięwzięć obiektów małej architektury wpisanych do rejestrów zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont i wyposażenie muzeów, remont i wyposażenie świetlic wiejskich, inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach albo podnoszenie jakości takich produktów, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. wzrośnie aktywność społeczności lokalnej, zwiększy się wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, nastąpi rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną, nastąpi rozwój nowych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa spożywczego. do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 2 szkolenia dla osób świadczących i zamierzających świadczyć usługi turystyczne, do 2015 r. zorganizowane zostaną min. 2 wydarzenia pro mocujące LGD i obszar objęty LSR, do 2015 r. utworzone/rozwinięte zostanie min. 1 gospodarstwo agroturystyczne, do 2015 r. zbudowane/odbudowane zostaną min. 2 obiekty małej infrastruktury turystycznej oraz szlaki turystyczne. Różnicowanie w kier. działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5

13 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013)

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013) Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-203) Oś 3 (Wdrażanie LSR) Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org Powstanie Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dotowane będą projekty polegające na

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia służące osiąganiu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje. Wizja rozwoju SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej j Grupy Działania ania współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Płońsk 2011 1 Spis treści Działanie 311 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw s. 7 Kto

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW. Katarzyna Triantafelo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW. Katarzyna Triantafelo WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Katarzyna Triantafelo Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Wniosek nr: złożony przez: Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ª - 7 - - 7 - ^ LSR R A

ª - 7 - - 7 - ^ LSR R A l e a d e r LSR Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2009-2015 streszczenie Kartuzy 2011 Opracowanie i wydanie: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Copyright by Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1. Szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Marzec 2009 Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień www.zielonypierscien.pl Rok 1, nr 1 (1)/2009 Fot. Dożynki Powiatowe 2008 w Żyrzynie Biuletyn Informacyjny Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień

Bardziej szczegółowo

Opis przedsięwzięć. Przedsięwzięcie I Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków.

Opis przedsięwzięć. Przedsięwzięcie I Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Opis przedsięwzięć Przedsięwzięcie I Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie to wpisuje się w cel ogólny 1 Tworzenie spójnej oferty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Małe projekty kategoria przypisana do Leadera

Małe projekty kategoria przypisana do Leadera Małe projekty kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informator dla beneficjentów

Informator dla beneficjentów Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 4- Żywiec (bardzo blisko rynku) tel./fax 475 48 e-mail: biuro@leader-zywiec.pl Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków.

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie to wpisuje się w cel ogólny 1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu

Bardziej szczegółowo