Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu"

Transkrypt

1 Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami. Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel szczegółowy 1.1: Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju Rozwój lokalnych instrumentów komunikacji; Rozszerzenie i organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla młodzieży; Utworzenie organizacji społecznych, grup nieformalnych lokalnych liderów; Opracowanie i ustawienie tablic informacyjno - promocyjnych (np. prezentujących historię poszczególnych miejscowości); Opracowanie i ustawienie tablic określających teren działania LGD; Organizacja spotkań i imprez integrujących LGD i społeczność lokalną; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Tworzenie i podnoszenie jakości funkcjonowania świetlic; Tworzenie i podnoszenie jakości obiektów sportowo - rekreacyjnych; Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej we wsiach (np. skwery, parki, place zabaw); Wytyczenie ścieżek rowerowych na rzecz turystyki i poprawy bezpieczeństwa; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Wsparcie realizacji projektów rewitalizacyjnych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.2: Promocja i rozwój turystyki Budowa stabilnego systemu finansowo - edukacyjnego na rzecz wsparcia osób rozpoczynających działalność turystyczną; Bieżące doradztwo i wsparcie promocyjne dla osób rozpoczynających działalność turystyczną; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.3: Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej

2 Wytyczenie szlaków w terenie; Szkolenia i doradztwo dla potencjalnych dostawców usług turystycznych; Stworzenie systemu finansowego wsparcia (dotacje, gwarancje) dla osób tworzących usługi turystyczne; Promocja oferty turystycznej regionu na rynku warszawskim, płockim, toruńskim i innych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną Wsparcie doradcze i finansowe organizacji realizujących imprezy o charakterze integracyjnym i promocyjnym; Promocja masowych imprez kulturalnych w regionie i poza nim; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw; Realizacja szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa; Stworzenie systemu finansowego wsparcia (dotacje, gwarancje) dla osób rozwijających nowe formy rolnictwa; Bieżące doradztwo; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego; Bieżące doradztwo dotyczące produkcji i marketingu produktów ekologicznych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Szkolenia i podróże studialne dotyczące organizacji przetwórstwa spożywczego dla zainteresowanych; Pozyskiwanie partnerów gospodarczych dla rozwoju przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Bieżące doradztwo oraz wsparcie organizacyjne i finansowe dotyczące produkcji i marketingu produktów lokalnych; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy;

3 Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Lokalnego Biura Karier; Realizacja szkoleń zawodowych; Doradztwo zawodowe i aktywne pośrednictwo pracy; Szkolenia i doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej; Utworzenie i rozwój instytucji z tzw. sektora otoczenia biznesu; Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości na rzecz wzrostu konkurencyjności; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy; Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Opracowanie oferty inwestycyjnej obszaru LGD i jej promocja; Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę inwestorów; Utworzenie konsorcjum samorządowego na rzecz wzmocnienia potencjału inwestycyjnego obszaru partnerstwa; Inne działania (zgłoszone oddolnie) realizujące cel ogólny i szczegółowy. PROPONOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie I: Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Przedsięwzięcie II: Liderzy dla rozwoju Przedsięwzięcie III: Alternatywa dla rolnictwa CELE OGÓLNE A CELE SZCZEGÓŁOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA Cele szczegółowe: Cel ogólny 1. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Przedsięwzięcia: 1.1. Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju II: Liderzy dla rozwoju 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II: Liderzy dla rozwoju

4 Cel ogólny 2. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH DLA TWORZENIA MIEJSC PRACY I PROMOCJI REGIONU Cele szczegółowe: 2.1. Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 2.2. Promocja i rozwój turystyki 2.3. Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej 2.4. Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną II. Liderzy dla rozwoju Cel ogólny 3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROLNICTWA REGIONU Cele szczegółowe: 3.1. Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.2. Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.3. Rozwój przetwórstwa spożywczego I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego 3.4. Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Cel ogólny 4. DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ Cele szczegółowe: 4.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości 4.2. Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Przedsięwzięcia: I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II. Liderzy dla rozwoju I. Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego II. Liderzy dla rozwoju

5 Przedsięwzięcie I: Partnerstwo Motorem Rozwoju Lokalnego Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Uzasadnienie Przedsięwzięcie polega na wykorzystaniu mocnych stron obszaru partnerstwa na rzecz rozwoju przedsięwzięć prorozwojowych i prospołecznych. Wykorzystuje takie cechy obszaru jak jego położenie, atrakcyjne środowisko naturalne, mało przekształcony krajobraz, głód osiągnięć w społeczeństwie lokalnym, jako siła mobilizująca je do działań. Daje możliwości wsparcia i rozwoju kapitału społecznego, różnicowania gospodarki obszaru, przedsiębiorczości oraz infrastruktury społecznej. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, inicjowania, powstawania i wprowadzania produktów i usług bazujących na lokalnych tradycjach i zasobach, realizacji szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, doradztwa w zakresie produkcji i marketingu produktów ekologicznych. Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, inicjowania, powstawania i wprowadzania produktów i usług bazujących na lokalnych tradycjach i zasobach, realizacji szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, doradztwa w zakresie produkcji i marketingu produktów ekologicznych. Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne, związane z kształtowaniem obszarów przestrzeni publicznej, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. Wskaźniki przedsięwzięć nastąpi rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, rozwiną się nowe formy produkcji rolnej, w tym rolnictwa ekologicznego, mieszkańcy obszaru zaangażują się życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: zakup wyposażenia dla lokalnych zespołów artystycznych, zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym również umożliwiającego dostęp do Internetu; budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych, odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestrów zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich. do 2015 r. poddany rewitalizacji zostanie min. 1 obiekt kulturowy i przyrodniczy, do 2015 r. zostanie utworzony lub zmodernizowany min. 1 obiekt służący rozwojowi turystyki i rekreacji, do 2015 r. zostaną zbudowane/odbudowane min. 2 szlaki turystyczne, do 2015 r. zostaną odremontowane i wyposażone nim. 3 świetlice wiejskie, do 2015 r. zostaną przeprowadzone min. 2 szkolenia dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia. Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : organizacja szkoleń dotyczących rozwoju nowych form rolnictwa, organizacja szkoleń zawodowych. Wskaźnik produktu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3

7 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta Przedsięwzięcie II. Liderzy dla rozwoju Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel ogólny 1: Rozwój zasobów ludzkich Cel szczegółowy 1.1: Integracja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną Cel ogólny 4: Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej Cel szczegółowy 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 4.2: Promocja inwestycji zewnętrznych na obszarze Partnerstwa Uzasadnienie Przedsięwzięcie bazuje na atutach obszaru partnerstwa takich jak: zachowane więzi społeczne, bezpieczeństwo, relatywnie duża liczba wykształconych młodych ludzi. Skupia w swym zakresie przedsięwzięcia o szerokim społecznym oddziaływaniu, których bezpośrednim obszarem jest inwestowanie w kapitał społeczny i czynnik ludzki. Inwestycje w ludzi to zdecydowanie najlepsze inwestycje, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, którego sukces opiera się na liderach lokalnej przedsiębiorczości. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku

8 Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług transportowych, usług komunalnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług transportowych, usług komunalnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecznokulturalnych, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, np. szkolenia i doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym również umożliwiającego dostęp do Internetu, organizacja imprez kulturowych, rekreacyjnych lub sportowych, promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, np. tworzenie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : opracowanie materiałów mających na celu promocję imprez kulturalnych, opracowanie i ustawienie tablic informacyjno - promocyjnych, organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla młodzieży.

9 Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Wskaźniki przedsięwzięć obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych. wzrośnie aktywność społeczności lokalnej, nastąpi integracja społeczności, nastąpi rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną. do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 3 szkolenia dotyczące rozwoju nowych form produkcji, rozwoju rolnictwa ekologicznego, usług turystycznych, do 2015 r. zorganizowane zostaną min. 2 zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla młodzieży, do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 3 wydarzenia promocyjne dotyczące LGD i obszaru objętego LSR. Różnicowanie w kier. działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta

10 Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Cel szczegółowy 2.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych Cel szczegółowy 2.2: Promocja i rozwój turystyki Cel szczegółowy 2.3: Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej lokalną Przedsięwzięcie Cele realizowane przed przedsięwzięcie Cel szczegółowy 2.4: Rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność Uzasadnienie Cel ogólny 3: Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu Cel szczegółowy 3.1: Promocja i rozwój nowych form produkcji rolnej oraz specjalizacja gospodarstw Cel szczegółowy 3.2: Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego Cel szczegółowy 3.3: Rozwój przetwórstwa spożywczego Cel szczegółowy 3.4: Wykreowanie i promocja lokalnych produktów spożywczych Program LEADER skierowany jest wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich. Na przestrzeni lat ( ) LEADER stał się głównym nurtem rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie obszar objęty działaniem Stowarzyszenia LGD Sierpeckie Partnerstwo jest obszarem typowo rolniczym, którego głównym problemem jest przewaga gospodarstw niskotowarowych. Przedsięwzięcie Alternatywa dla rolnictwa ma za zadanie stworzyć warunki na rzecz różnicowania gospodarstw wiejskich w kierunku działalności nierolniczej. Ma dać możliwości przekwalifikowania zatrudnionych w gospodarstwach do innych zawodów lub podjęcia aktywności gospodarczej poprzez uruchomienie własnej działalności. Ma zmienić oblicze wsi z niskodochodowej produkcji rolnej na wieś dochodową świadczącą usługi na rzecz społeczności lokalnej oraz klientów zewnętrznych. Grupy docelowe beneficjentów osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik; osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro; gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 dotyczące: usług dla gospodarstw rolnych Lista rekomendowanych operacji Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 : budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów służących Małe projekty liczba operacji min. 5 obejmujące: organizacje szkoleń, warsztatów Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 : organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla

11 leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. dla podmiotów z obszaru objętego LSR, np. w zakresie przekwalifikowania zawodowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej zakup urządzeń i sprzętu komputerowego, umożliwiającego dostęp do Internetu; organizacja imprez kulturowych, rekreacyjnych lub sportowych, promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, np. tworzenie stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, biwakowych, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub młodzieży, opracowanie i ustawienie tablic określających i promujących teren działania LGD, organizacja szkoleń dla dostawców usług turystycznych.

12 Wskaźnik oddziaływania Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Wskaźniki przedsięwzięć obiektów małej architektury wpisanych do rejestrów zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont i wyposażenie muzeów, remont i wyposażenie świetlic wiejskich, inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach albo podnoszenie jakości takich produktów, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. wzrośnie aktywność społeczności lokalnej, zwiększy się wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, nastąpi rozwój masowych imprez kulturalnych promujących region i integrujących społeczność lokalną, nastąpi rozwój nowych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa spożywczego. do 2015 r. przeprowadzone zostaną min. 2 szkolenia dla osób świadczących i zamierzających świadczyć usługi turystyczne, do 2015 r. zorganizowane zostaną min. 2 wydarzenia pro mocujące LGD i obszar objęty LSR, do 2015 r. utworzone/rozwinięte zostanie min. 1 gospodarstwo agroturystyczne, do 2015 r. zbudowane/odbudowane zostaną min. 2 obiekty małej infrastruktury turystycznej oraz szlaki turystyczne. Różnicowanie w kier. działalności nierolniczej liczba operacji min. 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw liczba operacji min. 3 Odnowa i rozwój wsi liczba operacji min. 1 Małe projekty liczba operacji min. 5

13 Nabywanie umiejętności i aktywizacja liczba operacji min. 2 Zasady finansowania operacji Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 50%, ale nie więcej niż ,00 zł na jednego beneficjenta Odnowa i rozwój wsi - 75%, ale nie więcej niż dla jednej miejscowości Wdrażanie LSR Małe projekty - 70%, ale nie więcej niż 25000,00 zł na realizację jednego projektu i ,00 zł na jednego beneficjenta

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA qrr4. Dziadowa Kłoda r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA qrr4. Dziadowa Kłoda r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA qrr4 Dziadowa Kłoda 30.01.2012 r. Liczba mieszkańców 89 244 Powierzchnia 1260 km 2 9 gmin objętych LSR 86 partnerów Podstawowym dokumentem świadczącym o tożsamości

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

CEL 1 Aktywizacja mieszkaoców i wzmocnienie kapitału ludzkiego Przedsięwzięcie: Kultura przy miedzy 1. Odnowa i rozwój wsi:

CEL 1 Aktywizacja mieszkaoców i wzmocnienie kapitału ludzkiego Przedsięwzięcie: Kultura przy miedzy 1. Odnowa i rozwój wsi: Lokalna Grupa Działania powstała dzięki inicjatywie wspólnotowej Pilotażowego Programu Leader +, realizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Znaczenie LSR w opracowaniu wniosków w ramach PROW Małe projekty MISJA Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska tworzy warunki sprzyjające innowacyjnemu wykorzystaniu ponadprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jarnołtówek, 13 listopada 2008r. Agnieszka Bielak, Aleksandra Czech Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i SZKOLENIE RADY Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ale

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 24 listopada 2011 r. 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY

Dokumentacja konkursowa. w ramach Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Konkurs Nr 1/2010 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych)

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach programu Leader (PROW )

Działania w ramach programu Leader (PROW ) Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-203) Oś 3 (Wdrażanie LSR) Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Małe projekty - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna PROW na lata 2007-2013 Oś.1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (gospodarcza) Oś.2 Poprawa środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY WERSJA II ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013)

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013) Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-203) Oś 3 (Wdrażanie LSR) Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata Twój pomysł ma znaczenie!

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata Twój pomysł ma znaczenie! Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem na lata 2014-2020 Twój pomysł ma znaczenie! Doświadczenia LGD 2007-2013 Diagnoza obszaru LGD Bądźmy Razem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dotowane będą projekty polegające na

Bardziej szczegółowo

Karta oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD Stolem. Imię i Nazwisko oceniającego:..

Karta oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD Stolem. Imię i Nazwisko oceniającego:.. Imię i Nazwisko oceniającego:.. Nr ocenianego wniosku:. Nazwa wnioskodawcy:. Tytuł projektu:..... Kryteria dostępu dla Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Lp. Pytanie TAK NIE Brak informacji

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ANKIETA MONITORUJĄCA stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacja Euro- Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Ankietę w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org Powstanie Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Na podstawie 23 ust. 2 lit. (q) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 2. Rozwój innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)

Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) Warunki wyboru LGD 1. Lokalna grupa działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

CELE OGÓLNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z KONKRETNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ STOWARZYSZENIE

CELE OGÓLNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WRAZ Z KONKRETNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ STOWARZYSZENIE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ" jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR

WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR PROGRAM LEADER jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jako oś IV tego programu jest częścią głównego nurtu programowania

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

Legislacja osi IV LEADER najważniejsze dokumenty

Legislacja osi IV LEADER najważniejsze dokumenty Legislacja osi IV LEADER najważniejsze dokumenty Wrocław 10.09.2008 Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego W okresie Pilotażowego Programu

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Z A P L A N O W A N O WYKORZYSTANO P O Z O S T A Ł O l.p. Ogólna wartość wnioskowanej "AORTA" - Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego 60 000,00 zł Preferowane będą

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

LEADER w okresie programowania GABRIELA GIBAS

LEADER w okresie programowania GABRIELA GIBAS LEADER w okresie programowania 2007-2013 GABRIELA GIBAS PODEJŚCIE LEADER podejście, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Czarnorzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Czarnorzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Działania Czarnorzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Działania ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIEJ LGD 1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja a odnowa wsi

Rewitalizacja a odnowa wsi Rewitalizacja a odnowa wsi V Kongres Rewitalizacji Miast, Lublin 4 grudnia 2018 r. Łukasz Tomczak Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji WZÓR NR 1 1. Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa 1.2 Adres Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji dla obszaru Stowarzyszenia Sąsiedzi w konkursie w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo