I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Transkrypt

1 Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy -poczta:... Ulica. Nr domu.. Nr lokalu Gmina.. Telefon Fax.... Adres I. Tytuł projektu II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty 1

2 III. W które cele ogólne LSR wpisuje się Państwa projekt (zaznacz znakiem X) Cel I Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Podbabiogórze Cel II Poprawa jakości życia oraz stanu dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Podbabiogórze Cel III Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD Podbabiogórze i poziomu współpracy ze społecznościami innych obszarów IV. W które cele szczegółowe LSR wpisuje się Państwa projekt (zaznacz znakiem X) 1. Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe 2. Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu 3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 4. Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży 5. Edukacja i rozwój lokalnej społeczności 6. Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych dla rozwoju obszaru Podbabiogórza V. W które przedsięwzięcie LSR wpisuje się Państwa projekt (zaznacz znakiem X) Przedsięwzięcie 1.1 Przeprowadzenie modernizacji oraz budowy infrastruktury turystycznej Wskaźnik: Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych obiektów turystycznych w tym szlaków i tras turystycznych * * Proszę wpisać liczbę planowanych nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych obiektów turystycznych, w tym szlaków i tras turystycznych 2

3 Przedsięwzięcie 1.2 Zintegrować i uaktywnić promocję lokalnej kultury Podbabiogórza Wskaźnik: Liczba działań promujących walory Podbabiogórza * Proszę wpisać liczbę działań promujących walory Podbabiogórza Przedsięwzięcie 2.1 Wdrożyć nowe rozwiązania organizacyjne i inwestycyjne w branży drzewnej Wskaźnik: Liczba inwestycji lub zakupów inwestycyjnych lub liczba szkoleń i usług doradczych wspierających przedsiębiorczość w nowych lub istniejących firmach branży drzewnej * * Proszę wpisać liczbę planowanych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych lub liczbę szkoleń i usług doradczych wspierających przedsiębiorczość w nowych lub istniejących firmach branży drzewnej Przedsięwzięcie 2.2 Tworzyć nowe oraz wdrażać innowacyjne technologie w firmach poza branżą drzewną Wskaźnik: Liczba inwestycji w zakresie innowacji i nowych technologii lub nowych zakupów inwestycyjnych poza branżą drzewną* * Proszę wpisać liczbę planowanych inwestycji w zakresie innowacji i nowych technologii lub nowych zakupów inwestycyjnych poza branżą drzewną Przedsięwzięcie 3.1 Zrewitalizować zabytkowe obiekty kulturowe Podbabiogórza i zwaloryzować atrakcyjne obszary przyrodnicze Podbabiogórza Wskaźnik: Liczba odnowionych zrewitalizowanych lub oznakowanych cennych obiektów zabytkowych, kulturowych lub przyrodniczych * * Proszę wpisać liczbę planowanych do odnowienia zrewitalizowanych lub oznakowanych cennych obiektów zabytkowych, kulturowych lub przyrodniczych Przedsięwzięcie 3.2 Rozbudzić świadomość tradycji kulturowych oraz stworzyć warunki do jej kultywowania wśród mieszkańców Wskaźnik: Liczba zorganizowanych imprez, targów, szkoleń, warsztatów (z wyłączeniem szkoleń dotyczących przedsiębiorczości) lub liczba publikacji promujących lokalną kulturę * * Proszę wpisać liczbę planowanych imprez, targów, szkoleń, warsztatów (z wyłączeniem szkoleń dotyczących przedsiębiorczości) lub liczbę publikacji promujących lokalną kulturę Wskaźnik: Liczba sprzętu, stroi regionalnych i urządzeń służących do kultywowania lokalnych tradycji * * Proszę wpisać liczbę zakupionego sprzętu, stroi regionalnych i urządzeń służących do kultywowania lokalnych tradycji Przedsięwzięcie 4.1 Podnieść jakość życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury Wskaźnik: Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów kultury, rekreacji i sportu oraz 3

4 zrewitalizowanych przestrzeni publicznych* * Proszę wpisać liczbę planowanych do wybudowania lub zmodernizowania obiektów kultury, rekreacji i sportu oraz zrewitalizowanych przestrzeni publicznych Przedsięwzięcie 4.2 Zaktywizować kulturowo i sportowo mieszkańców w celu polepszenia ich stanu zdrowia Wskaźnik: Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych lub warsztatów, szkoleń sportowo-rekreacyjnych lub liczba zakupionego sprzętu sportoworekreacyjnego * * Proszę wpisać liczbę planowanych imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych lub warsztatów, szkoleń sportowo-rekreacyjnych lub liczbę zakupionego sprzętu sportowo-rekreacyjnego Przedsięwzięcie 5.1 Aktywizacja społeczności, lokalnych liderów Wskaźnik: Liczba szkoleń lokalnych liderów * * Proszę wpisać liczbę planowanych szkoleń lokalnych liderów Przedsięwzięcie 5.2 Szkolenia zespołu wdrażającego LSR Wskaźnik: Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje członków LGD * * Proszę wpisać liczbę planowanych szkoleń podnoszących kwalifikacje członków LGD Przedsięwzięcie 6.1 Promowanie i podnoszenie rangi imprez kulturalnych odbywających się na obszarze Podbabiogórza Wskaźnik: Liczba imprez, wydarzeń kulturalnych * * Proszę wpisać liczbę planowanych imprez, wydarzeń kulturalnych Przedsięwzięcie 6.2 Promowanie lokalnych twórców i organizacji obszaru działania LGD Wskaźnik: Liczba imprez, wydarzeń promujących * * Proszę wpisać liczbę planowanych imprez, wydarzeń promujących VI. Czy operacja pozwoli wzmocnić mocną stronę wskazaną w analizie SWOT LSR / czy osłabić słabą stronę wskazaną w analizie SWOT LSR? VI a. Mocne strony (zaznacz znakiem X, które strony wzmacnia projekt) Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze Podbabiogórza, w tym obszary ochrony przyrodniczej i ekologicznej Istniejące liczne małe, rodzinne firmy produkujące wytwory rzemieślnicze oparte o lokalne bogate tradycje rozwoju rzemiosła i rękodzieła ludowego Potencjał ludzki - ludzie z inicjatywą Wysoki potencjał agroturystyczny rolnictwa Atrakcyjna oferta imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych 4

5 Silnie rozwinięty sektor produkcji drzewnej Przynależność do Euroregionu Beskidy VI b. Słabe strony (zaznacz znakiem X, które strony osłabia projekt) Brak środków na kultywowanie dziedzictwa kulturowego Niewystarczająca baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, odpowiadająca stale rosnącemu poziomowi potrzeb turystów i wczasowiczów Niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej Słaba organizacja zbytu produktów lokalnych na zewnątrz obszaru Podbabiogórza Słaba współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi Duży odsetek młodych osób wyjeżdżających poza obszar Podbabiogórza Słaba dostępność komunikacyjna do miejsc turystycznych np. w weekendy Słaba oferta spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony środowiska Słaba promocja obszaru Podbabiogórza jako regionu turystycznego VII. Zaangażowanie partnerów w realizację projektu (podać ilu partnerów angażuje projekt z krótkim opisem zasad współpracy z nimi) VIII. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy (W komentarzu Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, Związki wyznaniowe opisują swoje doświadczenia i zasoby bez konieczności załączenia dokumentów potwierdzających ten fakt. W komentarzu samorządy wskazują i opisują ile razy do tej pory korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentują odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu poprzez załączenie np. certyfikatów, dyplomów, referencji. 5

6 IX. Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów (zaznacz znakiem X w jakiej fazie jest realizowany projekt) Projekt inwestycyjny w fazie koncepcji Projekt inwestycyjny posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny Projekt posiada dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z pismem odpowiedniego organu o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych Projekt dotyczący zakupów inwestycyjnych Projekt miękki w fazie koncepcji Projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb w postaci dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb (należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii), która jest podstawą opracowania projektu Projekt posiada opracowaną diagnozę w postaci dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez kulturalnych), polegające na pokazaniu systemu pomiaru osiągania wskaźników (np. sposób liczenia uczestników, potwierdzenie nakładów wydawnictw itp.) X. Innowacyjność operacji (zaznacz znakiem X) Operacja nie nosząca znamion innowacyjności Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w której będzie realizowana Operacja innowacyjna na skale miejscowości, w której będzie realizowana oraz przyczyniająca się do budowy kapitału społecznego XI. Zapewniony wkład własny (zaznacz znakiem X) 6

7 Brak jakichkolwiek załączników, dokumentów Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych lub list intencyjny organu prowadzącego lub sprawozdanie finansowe i merytoryczne lub uchwała o zabezpieczeniu środków lub PIT za ostatni rok Uchwała budżetowa lub WPI lub uchwała intencyjna lub plan finansowy JST lub promesa pożyczki/kredytu lub wyciąg bankowy z zabezpieczeniem środków lub inny sposób posiadania udokumentowanych środków XII. Zasięg realizacji operacji (zaznacz znakiem X) Operacja obejmuje jedną miejscowość Operacja obejmuje dwie miejscowości Operacja obejmuje więcej niż 2 miejscowości (ale nie cały obszar LSR) Operacja obejmuje cały obszar działania LSR XII. Wkład własny (zaznacz znakiem X) Do 30% Powyżej 30% do 50% Powyżej 50% XIII. Wykorzystanie lokalnych zasobów: kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich, finansowych, sprzętowych, lokalowych (zaznacz znakiem X) Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje jeden z lokalnych zasobów Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje dwa lokalne zasoby Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje trzy lokalne zasoby Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje więcej niż trzy lokalne zasoby XIV. Trwałość projektu (zaznacz znakiem X) Spotkania, imprezy itp. 7

8 Projekty promocyjne Projekty szkoleniowe Projekty typu spotkania, imprezy, projekty promocyjne jednak o udowodnionym charakterze cyklicznym (powtarzalnym w dłuższej perspektywie czasu) Projekty inwestycyjne XV. Przynależność do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (zaznacz znakiem X) Projekt dotyczy bezpośrednio czynnego obiektu Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru Projekt realizowany jest na trasie Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru Projekt realizowany jest w miejscowości, w której znajduje się Ekomuzeum lub przez którą przebiega Pętla Babiogórska i podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską, jednak podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską XVI. Ilość miejsc pracy powstających lokalnie (wpisz liczbę) w przypadku projektów realizowanych w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Dla działań z Odnowy i rozwoju wsi oraz Małych projektów rubrykę pozostawia się nie wypełnioną. Projektodawca wskazuje liczbę planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy powstałych w związku z realizacją projektu. /Miejscowość, data/. /Pieczęć/ 8

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo