INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania"

Transkrypt

1 Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych Gryfino Tel Tel. kom Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych w celu wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, intensyfikacji rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu życia społeczności lokalnej INFORMATOR Odnowa i rozwój wsi Cel działania Realizacja działania Odnowa i rozwój wsi ukierunkowana jest na tworzenie warunków do rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich i aktywizację ludności. Celem działania jest poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowanie tych obszarów. Przez stymulację rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich wzrasta ich atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna. Beneficjenci: 1 Gmina, 2. Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wyłącznie na operacje realizowane w zakresie objętym działalnością statutową podmiotu, 3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 4. Organizacja pozarządowa o statucie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, której cele statutowe są zbliżone z celami działania Odnowa i rozwój wsi, Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , wyłącznie na operacje realizowane w zakresie objętym działalnością statutową podmiotu. Zakres pomocy: 1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków,

2 2. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury, 3. Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli, 4. Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów, 5. Koszty związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników, lub oświetlenia ulicznego, 6. Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parku lub innych miejsc wypoczynku, 7. Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej, 8. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu popraw estetyki miejscowości, 9. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci, 10. Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne, 11. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn, 12. Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, 13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu miejscowości, jeżeli nie możliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12, 14. Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich koniecznego do realizacji operacji, 15. Zakup sprzętu, materiałów i usług służących operacji. 16. Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Kryteria dostępu- czyli jakie warunki należy spełnid, aby otrzymad pomoc: 1. Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji, 2. Operacja nie może byd finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

3 z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Funduszu Kościelnego, ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki, 3. Operacja realizowana jest w miejscowości należącej do: a) gminy wiejskiej, b) gminy miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkaoców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkaoców. 4. Projekt nie ma charakteru komercyjnego i wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości. 5. Operacja jest realizowana w jednym albo dwóch etapach. 6. Złożenie wniosku o płatnośd pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy w przypadku gdy etap ten nie jest etapem koocowym. Płatnośd ostateczna będzie obejmowad nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy. Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli : 1) Zostały poniesione : a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, b) od dnia, w którym została zawarta umowa. 2) Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosowad te przepisy. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku. Do kosztów ogólnych kwalifikowalnych zalicza się koszty w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym: a)kosztorysów, b)projektów architektonicznych, c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, d)dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

4 e)wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, f)usług geodezyjno kartograficznych, g)usług rzeczoznawcy majątkowego. 2. Opłat za patenty i licencje, 3. Sprawozdania z nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robatami budowlanymi, 4. Przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. W świetle interpretacji Komisji Europejskiej podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej. W przypadku beneficjentów PROW podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany powinien stanowid wkład własny beneficjenta w realizację działao Forma i wysokośd pomocy: Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów, związanych z realizacją operacji. Maksymalna wysokośd pomocy dla jednej miejscowości nie może byd wyższa niż złotych w okresie realizacji programu PROW W przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości. Wysokośd pomocy przyznanej na realizację określonej operacji nie może byd równa lub niższa niż złotych, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. Refundacja nie może przekroczyd 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Aby projekt został z Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, celem weryfikacji musi: I. Przejśd pozytywnie ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacja musi wpisywad się w minimum jeden cel szczegółowy, a tym samym w cel główny zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju. II. Uzyskad minimalną ilośd punktów. Dla działania Odnowa i rozwój wsi 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

5 Aby projekt został oceniony pozytywnie mysi uzyskad minimum 40 punktów z 100 możliwych do uzyskania. Taka operacja zostaje uznana za możliwą do dofinansowania i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem oceny formalnej i merytorycznej. Opracował; Sebastian Chruścioski Pracownik ds. Koordynowania Projektów Wszelkich informacji w zakresie niniejszego działania udziela: Biuro LGD Dolnoodrzaoskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich Gryfino ul. Sprzymierzonych 8 Tel Tel. Kom:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo