SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Konsorcjum Stali S.A. za okres od do roku zawierające kwartalną informację finansową dotyczącą spółki dominującej SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Zawiercie, maj 2015 r.

2 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KONSORCJUM STALI S.A Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych INFORMACJE DODATKOWE Informacje podstawowe dotyczące emitenta i jego Grupy Kapitałowej Czas trwania jednostki dominującej Okresy prezentowane Władze spółki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania Biegli rewidenci jednostki dominującej Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu kwartalnego Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Oświadczenie o zgodności sprawozdania finansowego z MSR/MSSF Komitet Audytu Podstawa sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Stosowane zasady rachunkowości, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego oraz ich wpływ na wynik finansowy i kapitał własny Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro Informacje o zmianach wielkości szacunkowych w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe w okresie, którego dotyczy raport Charakter i kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich wielkość, rodzaj lub częstotliwość Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Zysk przypadający na jedną akcję Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Wymagane ujawnienia informacji dodatkowych Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 10% kapitałów emitenta Strona 2 z 51

3 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 2.27 Informacje o udzielonych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeniach, pożyczkach lub gwarancjach, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ KONSORCJUM STALI S.A Podstawowe informacje dotyczące emitenta Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Stosowane zasady rachunkowości Oświadczenie o zgodności z MSSF Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Pozostałe informacje Wybrane dane finansowe przeliczone na euro - zasady przeliczania wybranych danych finansowych na euro Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Jednostkowy rachunek zysków i strat Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Strona 3 z 51

4 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KONSORCJUM STALI S.A. 1.1 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) Aktywa Aktywa trwałe razem Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: Wartość firmy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu odroczonego podatku Aktywa obrotowe razem Zapasy Należności handlowe, w tym: od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności krótkoterminowe inne Pożyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa Razem W pozycjach aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz krótkoterminowe aktywa finansowe do sprzedaży wykazywane są łącznie akcje spółki Bowim S.A., które Bowim S.A. odkupuje od Konsorcjum Stali S.A. na podstawie harmonogramu odkupu ujętego w Aneksie nr 4 z dnia r. do Porozumienia Inwestycyjnego, które obie spółki zawarły w dniu r. W bilansie na dzień r. w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazano wartość bilansową tej części tych akcji, które na dany dzień bilansowy mają zostać wykupione na podstawie realizowanego Porozumienia w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej. Dla zachowania porównywalności danych z łącznej wartości akcji Bowim S.A. będących w posiadaniu emitenta i przeznaczonych do odsprzedaży, na dzień i r., wydzielono również wartość akcji, która na te daty bilansowe podlegała wykupowi w krótkim okresie (do 12 miesięcy) i akcje te również zaprezentowano w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Warunki odsprzedaży akcji spółki Bowim S.A. opisane zostały w punkcie 8 Sprawozdania Zarządu z działalności Konsorcjum Stali S.A. za 2014 r., które opublikowane zostały w raporcie rocznym za 2014 rok. Na mocy Aneksu nr 4 Bowim zobowiązał się nabyć od Konsorcjum Stali całość posiadanych przez Konsorcjum Stali akcji tej spółki, do dnia 15 grudnia 2021 roku. Strona 4 z 51

5 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku Pasywa Kapitał własny razem Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał akcjonariuszy nie posiadających kontroli Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem Rezerwy na zobowiązania razem Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: długoterminowe krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania i inne długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Długoterminowe kredyty i pożyczki Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe, w tym: od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe inne Pasywa Razem Wartość księgowa (tys. zł) Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 52,21 51,1 48,07 Strona 5 z 51

6 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 1.2 Rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres za okres Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Działalność zaniechana 7 0 Zysk (strata) netto, w tym: przypadający akcjonariuszy jedn. dominującej przypadający akcjonariuszom nie posiadającym kontroli 0 0 Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł) Średnia ważona liczba akcji zwykłych w (w szt.) Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,18 1,87 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,18 1,87 Strona 6 z 51

7 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Pozycja za okres za okres Zysk (strata) netto Zmiany w nadwyżce z przeszacowania 0 0 Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych 0 0 Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą 0 0 Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych 0 0 Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów 0 0 Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom mniejszościowym 0 0 Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący Strona 7 z 51

8 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku 1.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Dane za okres r. Pozycje Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem trzy miesiące I kwartału 2015 r. Kapitał własny na dzień r Wynik netto za 3 m-ce 2015 roku Emisja akcji Podatek odroczony odniesiony na kapitały Korekty konsolidacyjne wynikające ze sprzedaży udziałów jednostki zależnej Program opcyjny Przekazanie zysku Przeniesienia między kapitałami Akcje własne do umorzenia Podział zysku Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe Kapitał własny na dzień r Strona 8 z 51

9 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku Dane za okres r. Pozycje Kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem trzy miesiące I kwartału 2014 r. Kapitał własny na dzień r Wynik netto za 3 m-ce 2014 roku Emisja akcji Podatek odroczony odniesiony na kapitały Korekty konsolidacyjne Program opcyjny Przekazanie zysku Przeniesienia między kapitałami Akcje własne do umorzenia Podział zysku Różnice kursowe z przeliczenia Pozostałe Kapitał własny na dzień r Strona 9 z 51

10 1.5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wyszczególnienie za okres za okres Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk / Strata przed opodatkowaniem Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Amortyzacja Odsetki i dywidendy netto Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw 0 0 Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek Pozostałe korekty -7 0 Podatek dochodowy zapłacony A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy razem Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Przychody z aktywów finansowych Wypływy razem Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na aktywa finansowe 0 0 Inne 0 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy razem Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Wypływy razem Spłata kredytów Nabycie akcji własnych 0 0 Umorzenie akcji własnych 0 0 Zapłacone odsetki Inne C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 Strona 10 z 51

11 2. INFORMACJE DODATKOWE 2.1 Informacje podstawowe dotyczące emitenta i jego Grupy Kapitałowej Nazwa: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: Organ rejestrowy: Forma prawna: Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna ul. Paderewskiego nr 120, Zawiercie Polska Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 2007: 4690Z Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wpis pod nr ; wpis dokonany dnia r. Spółka Akcyjna Regon: KONSORCJUM STALI S.A. jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce dystrybutorów wyrobów hutniczych. Od 6 grudnia 2007 r. papiery wartościowe Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpoczęła w roku Spółka stała się prekursorem konsolidacji w branży dystrybutorów wyrobów hutniczych łącząc pod swoim szyldem w 2000 r. działalność hurtowni wyrobów hutniczych: Stalko, Stalhurt i Budo-Market. Łącząc doświadczenie, rynki zbytu i bazy handlowe tych trzech firm Konsorcjum Stali stało się jedną z największych firm handlujących wyrobami hutniczymi w Polsce centralnej. 1 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali S.A. połączyła się z Bodeko Sp. z o.o. stając się jednym z największych dystrybutorów stali działających na rynku polskim. Konsorcjum Stali S.A. prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali na wymiar. Po połączeniu emitenta ze spółką Bodeko Sp. z o.o., które nastąpiło 1 lipca 2008 r. znacząco wzrosła na mapie Polski ilość oddziałów handlowych i zakładów produkcyjnych należących do Spółki z czterech do dziesięciu zwiększyła się ilość oddziałów handlowych oraz z dwóch do pięciu zwiększyła się ilość zakładów produkcyjnych. Działalność dystrybucyjna prowadzona jest obecnie w trzynastu oddziałach handlowych, które zlokalizowane są w Białymstoku, Chojnicach, Krakowie, Lublinie, Markach, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie-Bielanach, Warszawie- Ursusie, Wrocławiu, Zawierciu, Zielonce. Działalność produkcyjna i przetwórcza emitenta prowadzona jest w pięciu zakładach. W Poznaniu, Warszawie-Ursus i Wrocławiu zlokalizowane są zakłady produkcji zbrojeń budowlanych. W Krakowie zlokalizowany jest nowoczesny zakład przetwórstwa blach, który został otwarty na przełomie I i II kwartału 2012 r., a w Rembertowie zajmuje się zakład produkujący konstrukcje ze stali. Listę zakładów produkcyjnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Konsorcjum Stali uzupełnia należący do Polcynk Sp. z o.o. zlokalizowany w Radomiu zakład produkcji konstrukcji stalowych. Obecna sieć produkcyjno-handlowa spółki składająca się z 5 zakładów produkcyjnych oraz 13 oddziałów handlowych posiadających własne magazyny towarowe, wśród których dwa największe zlokalizowane w Warszawie i Zawierciu pełnią rolę magazynów buforowych stawia Konsorcjum Stali S.A. w gronie firm z branży dysponujących najbardziej rozbudowaną siecią dystrybucyjną i posiadających największe moce produkcyjne w zakresie wytwarzania zbrojeń budowlanych. Strona 11 z 51

12 Notowania na rynku regulowanym 1. Informacje ogólne: Giełda: Symbol na GPW: Sektor na GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca Warszawa KST handel hurtowy 2. System depozytowo rozliczeniowy: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca Warszawa 3. Kontakt z inwestorami: Robert Wojdyna Prezes Zarządu Konsorcjum Stali S.A. ul. Stężycka Warszawa Konsorcjum Stali S.A. i jego grupa prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, z czasem została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali na wymiar w wyspecjalizowanym centrum serwisowym. Grupa Kapitałowa Konsorcjum Stali w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności oferuje: Działalność handlowa blachy, stal kształtowa, pręty gładkie kwadratowe i płaskie, pręty żebrowane, profile z/g, walcówki, rury, pozostały drobny asortyment. Działalność produkcyjna zbrojenia budowlane, konstrukcje stalowe. Działalność usługowo-produkcyjna cięcie i prostowanie blach z kręgów, cięcie blach na gilotynach, cięcie kształtowników. Głównymi klientami emitenta są firmy budowlane, producenci konstrukcji stalowych i przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i mieszkaniowe. Głównym asortymentem kierowanym do tych grup odbiorców są pręty żebrowane, walcówki, zbrojenia budowlane oraz kształtowniki gorącowalcowane. Systematycznie rośnie jednak również sprzedaż i przetwórstwo wyrobów płaskich i kształtowników zimnogiętych skierowana do odbiorców reprezentujących Strona 12 z 51

13 przemysł maszynowy, narzędziowy, meblowy, AGD, etc. Ważną grupą odbiorców są firmy handlowe, mniejsi dystrybutorzy stali i firmy oferujące materiały budowlane. Struktura Grupy Kapitałowej emitenta informacja o spółkach objętych konsolidacją Konsorcjum Stali S.A. kupując r. 100% udziałów w spółce Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu utworzyło grupę kapitałową. Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. wchodziły następujące podmioty: spółka dominująca: Konsorcjum Stali S.A. spółki zależne: Polcynk Sp. z o.o. 100% udziałów należy do Konsorcjum Stali S.A. Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu to średniej wielkości spółka zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych, posiadająca własną bazę magazynowo-produkcyjną. Polcynk świadczy również usługi lakierowania. Spółka produkuje elementy konstrukcji hal, części linii produkcyjnych, elementy infrastruktury drogowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Polcynk Sp. z o.o. wchodzili: Robert Wojdyna Prezes Zarządu Wybrane dane finansowe Polcynk Sp. z o.o. ze sprawozdań za I kwartał 2015 oraz za 2014 r. Wyszczególnienie r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Majątek trwały Aktywa obrotowe w tym: - zapasy należności środki pieniężne Kapitał własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania krótkoterminowe Aktywa razem (dane ze sprawozdań sporządzonych w oparciu o ustawę o rachunkowości) Sprawozdania finansowe Polcynk Sp. z o.o. konsolidowane są z Konsorcjum Stali S.A. metodą pełną. Sprawozdania Polcynk Sp. z o.o. na potrzeby konsolidacji zostały przekształcone na MSR/MSSF, zgodnie z którymi swoje sprawozdania prezentuje emitent. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej zostały w całości wyłączone. W 2014 r. podmiotem zależnym była również spółka KS Serwis Sp. z o.o., jednak dnia roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów, które emitent posiadał w tej spółce. KS Serwis Sp. z o.o. nie prowadziła działalności gospodarczej i transakcja Strona 13 z 51

14 jej sprzedaży nie ma istotnego wpływu ani na wynik emitenta ani jego grupy kapitałowej. Z tytułu tej operacji w rachunku zysków i strat w pozycji skonsolidowany wynik działalności zaniechanej wykazano stratę w wysokości 2 tys. zł. Stanowi ona różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży w kwocie 3 tys. zł a wartością udziału w aktywach netto na dzień sprzedaży w wysokości 5 tys. zł. Spółki stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności: Konsorcjum Stali S.A. ma również 33,3% udziałów kapitałowych w spółce RBS Stal Sp. z o.o. Członkami Zarządu tej spółki nie są osoby związane z emitentem. Członkiem trzyosobowej Rady Nadzorczej jest p. Tadeusz Borysiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. Pomiędzy emitentem a Spółką występują powiązania gospodarcze emitent sprzedaje stal dla spółki współzależnej. RBS Stal Sp. z o.o. zajmuje się produkcją prefabrykowanych zbrojeń budowlanych. Wyniki tej spółki konsolidują się w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. metodą praw własności. RBS Stal Sp. z o.o. w I kwartale 2015 r. osiągnął zysk na poziomie 378 tys. zł, co w przeliczeniu na udziały emitenta zwiększa jego zysk skonsolidowany o 126 tys. zł. Rok 2014 r. RBS Stal Sp. z o. zakończył zyskiem na poziomie 867 tys. zł, co w przeliczeniu na udziały emitenta zwiększa jego zysk skonsolidowany o 289 tys. zł. Konsorcjum Stali S.A. posiada także 20% udziałów w spółce Unia Stalowa Sp. z o.o. Członkami Zarządu tej spółki nie są osoby związane z emitentem. Członkiem Rady Nadzorczej jest p. Ireneusz Dembowski, Członek Zarządu Konsorcjum Stali S.A. Kapitał zakładowy spółki wynosi na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zł i każdy z pięciu udziałowców ma równą ilość udziałów i głosów. Obecnie udziałowcami Unii Stalowej obok Konsorcjum Stali S.A. są: Bogdan Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Więcek Bogdan BUDMAT ul. Otolińska 25, Płock, NIP , Maxstal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731) przy ul. Kosiarzy 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON , Serwistal sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300) przy ul. Dojazdowej 2A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON Sambud -2 K. Stępak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (30-969) przy ul. Łowińskiego 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posługującą się numerami: NIP , REGON Unia Stalowa została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej metali i rud metali oraz działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka ta jest podmiotem pełniącym funkcje grupy zakupowej dla swoich udziałowców. Pomiędzy Emitentem a pozostałymi udziałowcami nie istnieją żadne powiązania w zakresie kapitałowym. Brak również powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi Emitentem a osobami zarządzającymi pozostałymi Wspólnikami. Wyniki tej spółki konsolidują się w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. metodą praw własności. Unia Stalowa Sp. z o.o. w I kwartale 2015 r. osiągnęła zysk na poziomie 123 tys. zł co w przeliczeniu na posiadane udziały zwiększa wynik emitenta o 25 tys. zł. 2.2 Czas trwania jednostki dominującej Spółka Konsorcjum Stali została utworzona na czas nieoznaczony. Strona 14 z 51

15 2.3 Okresy prezentowane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. 2.4 Władze spółki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i na dzień jego publikacji w skład Zarządu Konsorcjum Stali S.A. wchodzili: Robert Wojdyna Prezes Zarządu Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski Członek Zarządu Marek Skwarski Członek Zarządu W I kwartale 2015 r. i do daty publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Konsorcjum Stali S.A. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i na dzień jego publikacji w skład Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. wchodzą: Tadeusz Borysiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Wojdyna Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk Członek Rady Nadzorczej W I kwartale 2015 r. i do daty publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. 2.5 Biegli rewidenci jednostki dominującej Sprawozdania finansowe emitenta bada PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Śródroczne kwartalne sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu ani przeglądowi. 2.6 Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu kwartalnego Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania raportu następujący akcjonariusze posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta: Strona 15 z 51

16 nazwisko i imię/firma akcjonariusza ilość posiadanych akcji [szt.] % w kapitale zakładowym % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki % w kapitale zakładowym bez uwzględniania akcji własnych w posiadaniu emitenta % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki bez uwzględniania akcji własnych w posiadaniu emitenta Borysiewicz Krystyna ,85% 13,85% 14,97% 14,97% Aviva OFE ,59% 8,59% 9,28% 9,28% Dembowska Katarzyna ,04% 8,04% 8,69% 8,69% Koclęga Janusz ,16% 6,16% 6,66% 6,66% Dembowska Barbara ,82% 5,82% 6,29% 6,29% Quercus TFI SA ,88% 5,88% 6,35% 6,35% Konsorcjum Stali S.A. zakup w ramach operacji buy back ,47% 7,47% Jak wynika z powyższego zestawienia akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na WZA byli w posiadaniu sztuk akcji co stanowiło 52,23% udziału w kapitale zakładowym. Nie uwzględniono w tej ilości akcji własnych posiadanych przez emitenta. Zmiany w akcjonariacie, które miały miejsce do dnia publikacji niniejszego raportu omówione zostały w punkcie poniżej. Pozostali Akcjonariusze, mający mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadali sztuk akcji co stanowi 47,77% udziału w kapitale zakładowym emitenta. Zmiany w akcjonariacie w I kwartale 2015 r. W raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia r. emitent poinformował, że na podstawie zawiadomienia z dnia 22 stycznia 2015 r. (zwanego dalej Zawiadomieniem) przesłanego Emitentowi przez Fundusze Inwestycyjne: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (zwane dalej łącznie Funduszami) dokonały transakcji na rynku regulowanym w wyniku czego łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów Emitenta zwiększył się powyżej 5%. Zgodnie z treścią Zawiadomienia wyżej wskazane transakcje zostały zawarte w dniu 21 stycznia 2015 r. Z Zawiadomienia wynika, iż przed dokonaniem transakcji Fundusze posiadały łącznie akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,20 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 21 stycznia 2015 r. Fundusze posiadały łącznie akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,88 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zawiadamiający nie wskazał innych podmiotów zależnych od Funduszy, które posiadałyby akcje Emitenta ani osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej w stosunku do Funduszy. Strona 16 z 51

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo