Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Access 2007PL dwiczenia praktyczne"

Transkrypt

1 Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów a. Klikając przycisk Office i wybierając Nowy, b. Naciskając kombinację Ctrl+N, c. Klikając ikonę Pusta baza danych. 3. Niezależnie od wybranej metody zostanie wyświetlone okienko Pusta baza danych. 4. Podaj nazwę i lokalizację pliku bazy danych i kliknij przycisk Utwórz. 5. Plik o podanej nazwie zostanie utworzony, a na ekranie zostanie wyświetlone okno tworzenia tabeli w trybie wprowadzania danych. 6. Zamknij bazę danych, klikając przycisk Office i wybierając opcję Zamknij bazę danych. Otwieranie istniejącej bazy danych może nastąpić na kilka sposobów 1. Wybierając z menu Office opcję Otwórz, 2. Naciskając kombinację klawiszy Ctrl+O, 3. Klikając nazwę jednego z ostatnio otwieranych plików baz danych wyświetlanych w sekcji Niedawno używane dokumenty menu Office w tym przypadku wybrana baza danych zostanie natychmiast otwarta. Zmiana domyślnej lokalizacji plików Domyślnie pliki bazodanowe są zapisywane w folderze dokumentów zalogowanego do systemu użytkownika (Moje dokumenty). Ponieważ dostęp do tego folderu powinien mied wyłącznie dany użytkownik, a bazy danych wykorzystywane są z reguły przez kilku użytkowników systemu, w przypadku komputera, z którego korzysta kilka osób, lub komputera podłączonego do sieci należy zmienid domyślną lokalizację plików baz danych. W tym celu: 1. Rozwio menu Office i kliknij przycisk Opcje programu Access. 2. Na zakładce Popularne znajdź sekcję Tworzenie baz danych. 3. Zmieo ścieżkę zapisaną w polu Domyślny folder baz danych. Szablony baz danych Firma Microsoft do SZBD Access 2007 dołącza szablony kilkunastu typowych baz danych, które maja ułatwid nam rozpoczęcie pracy z programem. Jeden z tych szablonów o nazwie Northwind 2007 zawiera gotową bazę danych firmy handlującej towarami spożywczymi. W tym dwiczeniu skorzystamy z jednego z prostszych szablonów bazy Northwind. 1. Uruchom program Access Wybierz lokalne szablony baz danych. 3. Na liście szablonów zaznacz pozycję Northwind Strona 1

2 4. Możesz ewentualnie zmienid nazwę i lokalizację tworzonej bazy. 5. Naciśnij przycisk Utwórz. 6. Po chwili baza zostanie utworzona i zobaczysz ostrzeżenie o uruchamianiu makr. Żeby otworzyd bazę Northwind 2007, kliknij przycisk opcję, a następnie zaznacz opcję Włącz tę zawartośd i kliknij OK. 7. Zaloguj się do bazy jako dowolny pracownik i przyjrzyj się jej poszczególnym formularzom, raportom i kwerendom. 8. Wybierz nowy szablon lokalny tym razem będzie to szablon Kontakty, i utwórz na jego podstawie bazę danych. 9. Zostanie wyświetlony formularz Lista Kontaktów wprowadź dane kilku znajomych. (zwród uwagę na automatycznie dodawane identyfikatory osób i znajdujące się na pasku przyciski poleceo. Pokazują one nowe funkcje Accessa 2007 m.in. możliwośd automatycznego wprowadzania do baz danych zebranych poprzez wiadomości ) 10. Żeby zamknąd formularz, kliknij widoczny na jego pasku przycisk X. 11. W Okienku nawigacji rozwio sekcję Obiekty pomocnicze i dwukrotnie kliknij tabelę Kontakty. Zostanie ona otwarta w nowej zakładce głównego okna SZBD Access i będzie zawierała wpisane przez Ciebie dane. 12. Wyświetl jeszcze formularz Szczegóły kontaktu i zapoznaj się z jego funkcjonalnością. 13. Zamknij przykładową bazę danych Kontakty. Wykonywanie kopi zapasowej bazy danych W przypadku SZBD Access najprostszym, wykorzystywanym przez lata sposobem na wykonanie kopii zapasowej bazy danych jest odłączenie wszystkich pracowników bazy danych, a następnie fizyczne skopiowanie pliku z danymi w przypadku bazy danych zapisanej w postaci jednego, w dodatku niewielkiego pliku jest to metoda nieskomplikowana i skuteczna. Użytkownicy wersji 2007 programu Access mogą również wykonad kopię bazy danych bez konieczności opuszczania środowiska tego programu. Aby z poziomu programu Access wykonad kopię bieżącej bazy danych: 1. Uruchom wybraną bazę danych. 2. Z menu Office wybierz Zarządzaj/Wykonaj kopię zapasową bazy danych. 3. Zostanie wyświetlone standardowe okno dialogowe systemu Windows, umożliwiające podanie nazwy i lokalizacji pliku kopi zapasowej. 4. Wskaż lokalizację pliku kopi zapasowej i kliknij przycisk zapisz. 5. Kopia zostanie wykonana, a baza danych ponownie uruchomiona. Tabele Podstawowymi obiektami relacyjnymi baz danych są tabele. Każda tabela składa się z kolumn i wierszy, na przecięciu których znajdują się pola. Poszczególne wiersze przechowują informację o kolejnych obiektach, a poszczególne kolumny o wartościach tego samego atrybutu poszczególnych obiektów. Tworząc tabelę, trzeba określid typ danych przechowywanych w poszczególnych kolumnach. Ponadto, w przypadku niektórych typów danych, należy określid maksymalną liczbę znaków Strona 2

3 przechowywanych, na przykład w kolumnie Nazwisko użytkownik powinien mied możliwośd zapisania ciągu znaków Brzęczyszczykiewicz (19 znaków), a w kolumnie wiek liczb z zakresu od 0 do 150. Umiejętnośd właściwego dopasowania typu kolumny do przechowywanych w niej wartości jest jedną z podstawowych zalet projektanta baz danych. Dane elementarne Pierwszym zadaniem, które należy wykonad przy projektowaniu i tworzeniu tabel, jest określenie listy interesujących nas atrybutów danego typu. Na przykład tworząc tabelę Adresy musimy zdecydowad, czy interesuje nas kod pocztowy, czy też taka informacja jest nam nie potrzebna. Ponadto, musimy zdecydowad, o tym czy adres zostanie zapisany w jednej kolumnie czy, w kilku kolumnach szczegółowych: miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania. Dzięki szablonom tabel SZBD Access podjęcie prawidłowych decyzji nie powinno nikomu sprawiad kłopotu. Aby na podstawie szablonu tabel utworzyd tabelę Adresy: 1. Uruchom nowy projekt bazy danych. 2. W głównym oknie programu zostanie wyświetlony widok danych pierwszej tabeli zamknij to okno. 3. Przejdź na zakładkę Tworzenie. Z lewej strony Wstążki pojawią się ikony pozwalające utworzyd tabelę na cztery różne sposoby. 4. Aby utworzyd tabelę na podstawie gotowych wzorów, kliknij ikonę Szablony tabel. Zostanie wyświetlona lista dostępnych szablonów. 5. W pierwszej kolejności wybierz rodzaj tabeli Kontakty. 6. Po wybraniu szablonu tabeli zostanie wyświetlony widok danych tej tabeli. Nazwa każdej kolumny wskazuje pojedynczy atrybut obiektu. 7. Zwród uwagę, że w szablonie tabeli poszczególne kolumny przechowują dane elementarne, dane opisujące jeden atrybut obiektu na przykład w osobnej kolumnie zapisane zostaną imiona, w osobnej nazwiska znajomych. 8. To samo dotyczy adresu: zamiast zapisad w jednej kolumnie ciąg znaków typu: ul. Zielona 1/1 Katowice, ,dane te zostały podzielone pomiędzy cztery kolumny: a. Adres w której zapisana zostanie nazwa ulicy i numer domu, b. Miejscowośd w której przechowywane będą informacje o mieście, c. Kod pocztowy, d. Kraj/Region. Ten podział ma swoje uzasadnienie wszystkie systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, w tym Access doskonale radzą sobie z łączeniem danych przechowywanych w kilku kolumnach, natomiast wyodrębnienie danych składających się na informację zapisaną w pojedynczej kolumnie jest dośd skomplikowane i czasochłonne. 9. Ponieważ kolumna Adres służy tylko do przechowywania wyłącznie nazwy ulicy i numeru domu, zmieo jej nazwę na UlicaNrDomu. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny Adres. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe zawierające m.in. polecenie Zmieo nazwę kolumny. 10. Wpisz nową nazwę i naciśnij Enter. Strona 3

4 11. Ponieważ nasza tabela ma służyd do przechowywania danych o naszych znajomych, a nie wszyscy z nich pracują przenieś kolumnę Firma za kolumnę Adres . Żeby to zrobid, wystarczy kliknąd nagłówek kolumny Firma lewym przyciskiem myszy, przytrzymad wciśnięty i przeciągnąd całą kolumnę w nowe miejsce. 12. Możemy również dodad do tabeli nowe kolumny. Wystarczy, że przewiniemy okienko tabeli w prawo i dwukrotnie klikniemy lewym przyciskiem myszy nagłówek, w którym widoczny jest napis Dodaj nowe pole. Ten napis zostanie usunięty, a my będziemy mogli podad nazwę dodawanej kolumny w naszym przypadku DataUrodzin. 13. Wpisz do tabeli przykładowe dane minimum trzech znajomych koniecznie wpisz adresy znajomych i zamknij okno tabeli. 14. Zamknij okno tabeli, zapisując wprowadzone zmiany i podaj jej nazwę Kontakty. Zamknij też automatycznie utworzone okno Tabela1. Klucz podstawowy Aby utworzyd własny klucz podstawowy tabeli Kontakty: 1. Upewnij się, że na wyświetlanej z lewej strony ekranu liście obiektów bazy danych wybrana została pozycja Tabele. 2. Dwukrotnie kliknij nazwę tabeli Kontakty tabela zostanie wyświetlona w widoku arkusza danych. 3. Zwród uwagę na pierwszą kolumnę tabeli kolumnę identyfikator. Pomimo tego, że niemożliwe jest wprowadzenie czy modyfikowanie zapisanych w niej danych, każdy kolejny wiersz uzyskuje swój numer. Przekonaj się o tym wprowadzając dane kolejnego znajomego. 4. Przełącz tabelę do widoku projektu. Można to zrobid klikając widoczną w prawym dolnym rogu okna tabeli ikonę Widok projektu albo klikając prawym przyciskiem myszy nazwę tabeli i z menu kontekstowego wybierając Widok projektu. 5. W widoku projektu wyświetlana jest lista kolumn tabeli wraz z typem przechowywanych w poszczególnych kolumnach danych. Zaznacz kolumnę Identyfikator. 6. Zwród uwagę, że z lewej strony kolumny Identyfikator wyświetlana jest ikona klucza ten symbol oznacza, że kolumna pełni funkcję klucza podstawowego tabeli. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i odznacz wyświetloną w menu kontekstowym pozycję Klucz podstawowy. Ikona klucza zniknie. 7. Zaznacz kolumnę Nazwisko i z menu kontekstowego wybierz pozycję Klucz podstawowy zakładamy że nazwiska są różne. 8. Zaznacz kolumnę Adres i z menu kontekstowego wybierz pozycję Klucz podstawowy. Ikona klucza podstawowego zostanie przeniesiona z kolumny nazwisko do kolumnyadres . Wynika z tego, że dla tabeli można zdefiniowad tylko jeden klucz podstawowy. 9. Przełącz się do widoku arkusza danych. Zostanie wyświetlona informacja, że przed przełączeniem się do tego widoku tabela musi zostad zapisana. Zapisz tabelę. 10. Jeżeli wyświetlony został komunikat, informujący cię o niemożliwości wykonania operacji, to znaczy, że któreś z pól kolumny Adres nie zawiera danych albo, że dane te w kilku polach są takie same. W takim przypadku usuo definicję klucza podstawowego, przełącz się do widoku arkusza danych, popraw wpisy w kolumnie Adres , ponownie przełącz się do Strona 4

5 widoku projektu i utwórz jeszcze raz klucz podstawowy dla tej kolumny. Po wykonaniu tych czynności przełącz się do widoku arkusza danych. 11. Wpisz dane kolejnego znajomego, pozostawiając pole Adres puste. Przy próbie przejścia dolinnego wiersza wyświetlona zostanie informacja o błędzie. 12. Kliknij przycisk OK i wprowadź poprawny adres Zamknij okno widoku tabeli. Tworzenie tabeli poprzez wprowadzanie przykładowych danych Ta metoda umożliwia użytkownikowi dostosowanie tabeli do swoich potrzeb dokładniejszy niż ma to miejsce w przypadku korzystania z szablonów. Wymaga ona jednak umiejętności dzielenia informacji opisujących obiekt na poszczególne dane elementarne. 1. Upewnij się że otworzona jest zakładka tworzenie. 2. Jeżeli tak jest, pierwszą ikoną na wstążce będzie ikona tabela. Kliknij ją lewym przyciskiem myszy. 3. Na ekranie zostanie wyświetlony arkusz przypominający arkusz programu Excel. 4. W poszczególnych komórkach arkusza wpisz w jednym wierszu kolejne informacje o filmach 1. Pierwsza kolumna zawiera automatycznie generowany identyfikator wiersza. 2. W drugim polu wpisz przykładowy tytuł filmu naciśnij klawisz tab. 3. W trzecim polu wpisz nazwę gatunku. 4. W czwartym czas trwania. 5. W piątym opinie o filmie. 6. W szóstym informacje o wersji. 5. W ten sam sposób wprowadź informację o dwóch innych filmach. 6. Zmieo domyślne nazwy kolumn tabeli w tym celu należy dwukrotnie kliknąd nagłówek kolumny i wpisad w miejsce domyślnej nazwy własną nazwę kolumny. 7. Na koniec zamknij okno widoku tabeli zostanie wyświetlone pytanie, czy zapisad zmiany w projekcie tabeli. Kliknij przycisk tak. 8. Kolejne pytanie będzie dotyczyło nazwy, pod jaką zapisad utworzoną tabelę wpisz filmy i kliknij ok. 9. Otwórz tabelę filmy i zwród uwagę na automatycznie dodaną kolumnę ID, która pełni funkcję klucza podstawowego. Tworzenie tabel w widoku projektu Ten sposób pozwala na precyzyjne dostosowanie tabeli do rodzaju przechowywanych w niej informacji 1. Przejdź na zakładkę tworzenie i kliknij projekt tabeli. 2. Wyświetlone zostanie widok projektu tabeli w którym znajdziesz: 1. Nazwę poszczególnych kolumn 2. Typy danych przechowywanych w odpowiednich kolumnach 3. Opisy poszczególnych kolumn 4. Informacje o atrybutach wybranej kolumny 5. krótkie komunikaty, podpowiedzi dotyczące aktywnego pola 3. Ustaw kursor w pierwszym polu kolumny nazwa pola i wpisz nawę pierwszej kolumny tabeli: Nazwa. 4. Przejdź do kolumny typ danych i wybierz Tekst 5. Przejdź do kolumny Opis i wpisz krótki opis tabeli (nazwy firm nie przekraczające 50 znaków). 6. Lista atrybutów pola zależy od wybranego typu danych. W przypadku pól tekstowych należy między innymi: Strona 5

6 1. Określid maksymalną długośd znaków 2. Określid tytuł (etykietę) kolumny (nazwa firmy) 3. Określid czy dana wartośd będzie musiała zostad podana podczas wprowadzania danych wartośd atrybutu wymagane na tak. 4. Określid czy wartości zapisane w tej kolumnie będą indeksowane, a jeżeli tak czy możliwe będzie wpisanie tych samych wartości w kilku wierszach duplikatory ok. 7. Dodaj do tabeli kolumnę o nazwie miasto. 8. Przejdź do kolumny typ danych i wybierz tekst. 9. Przejdź do kolumny opis i wpisz siedziba firmy 10. Dla tej kolumny ustaw następujące wartości dodatkowych atrybutów 1. Ogranicz rozmiar pola do 30 znaków 2. Wpisz tytuł pola siedziba firmy 3. podaj domyślną wartośd dla pola Katowice 4. Powyższe pole nie powinno byd wymagalne 5. Wartośd atrybutu indeksowane ustaw na tak duplikatory ok 11. Dodaj kolejne pole tabeli o nazwie kod typ danych: tekst, opis: kod pocztowy firmy, ogranicz rozmiar pola do 5 znaków, zbuduj maskę wprowadzania, która wymusi na użytkownikach wpisywanie kodu w postaci dwie cyfry myślnik trzy cyfry. W tym celu: 1. ustaw kursor w polu maska wprowadzania. Z prawej strony pola wyświetlony zostanie wielokropek. Po jego kliknięciu na ekranie wyświetlona zostanie informacja że przed kontynuowaniem konieczne jest zapisanie tabeli. Kliknij przycisk tak ustaw nazwę na firmy i kliknij ok. 2. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o braku klucza podstawowego. Na pytanie czy utworzyd klucz podstawowy odpowiedz tak. 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno kreatora masek wprowadzania. Z listy przykładowych masek wybierz kod pocztowy. 4. Ustaw kursor w polu próbuj: i spróbuj wpisad kod. 5. Dwukrotnie kliknij przycisk dalej. 6. Ostatnie pytanie kreatora pozwala zdecydowad, czy w tabeli mają byd zapisane same cyfry kodu czy cyfry wraz z myślnikiem zaakceptuj domyślną opcję eliminującą myślnik i zakoocz pracę kreatora. 12. Wpisz tytuł pola kod pocztowy firmy. Zwród uwagę ze w tym czasie do tabeli została dodana nowa kolumna Identyfikator Typu Autonumerowanie pełni ona funkcję klucza podstawowego. 13. Utwórz nową kolumnę o nazwie data i typie danych Data/Godzina jako opis wpisz data założenia firmy. 14. Na zakładce ogólne z listy dostępnych formatów wybierz data długa a następnie zaznacz pozycję maska wprowadzania i kliknij wyświetlony z prawej strony pola wielokropek. 15. Z listy dostępnych masek wybierz datę krótką i zakoocz działanie kreatora 16. Podaj tytuł pola data założenia firmy 17. Ostatnią kolumną będzie kolumna pracownicy, w której będziemy przechowywad informacje o liczbie zatrudnionych. 18. Dodaj nową kolumnę o nazwie pracownicy. Jako typ danych wybierz liczba, opis pola liczba pracowników. 19. Jako rozmiar pola wybierz liczby całkowite, tytuł pola liczba pracowników firmy. 20. Zamknij okno widoku projektu tabeli i zapisz wprowadzone zmiany. 21. Otwórz tabelę firmy w widoku arkusza danych i wpisz przykładowe dane o 3 różnych firmach. 22. Zwród uwagę że: nagłówkami kolumn nie są ich nazwy a tytuły na pasku stanu wyświetlona jest informacja wprowadzona w polu opisu nie możliwe jest wprowadzenie danych o firmie bez podania jej nazwy Strona 6

7 nie możliwe jest wprowadzenie błędnych danych do pól kod i data Zmiana nazwy Należy pamiętad, że Access umożliwia w dowolnym momencie zmianę nazw wszystkich obiektów bazy danych, ale nie zawsze nowa nazwa automatycznie zastępuje starą we wszystkich obiektach powiązanych z danym. Dlatego zawsze należy sprawdzid, czy operacja ta nie wpłynęła niekorzystnie na działanie bazy danych zwłaszcza formularzy i raportów. Aby zmienid nazwę tabeli Adresy: 1. W widocznym z lewej strony Okienku nawigacji kliknij skierowaną w dół strzałkę wybierz opcję Typ obiektu, a następnie ogranicz widoczne w tym okienku obiekty do tabel. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Osoby i z menu kontekstowego wybierz opcję Zmieo nazwę. 3. Wpisz nową nazwę (Przyjaciele) i naciśnij klawisz Enter. Ukrywanie tabeli Ukrycie tabeli jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przechowywanych w niej poufnych lub ważnych danych przed nieupoważnionymi użytkownikami. Aby ukryd tabelę Znajomi 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Znajomi i z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości. 2. Zaznacz pole wyboru Ukryty. Dodatkowo w polu opis wpisz krótki opis tabeli ukryta tabela przechowująca dane osobowe moich znajomych. 3. Kliknij przycisk OK. na liście tabel bazy danych nie figuruje już tabela Znajomi. 4. Aby wyświetlid ukryte obiekty, kliknij prawym klawiszem wolny obszar Okienka nawigacji i wybierz pozycję Opcje nawigacji. 5. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty i kliknij przycisk OK. tabela Znajomi znów jest widoczna, tylko półprzezroczysta. Kopiowanie tabeli Aby wykonad kopię tabeli Znajomi: 1. Zaznacz tabelę Znajomi. 2. Skopiuj tabelę w dowolny sposób, np. naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C. 3. Utwórz kopię tabeli również w dowolny sposób, np. naciskając Ctrl+V. 4. Niezależnie od wybranej metody na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym wpisz nazwę tabeli oraz zaznacz opcję wklejania Struktura i dane, aby utworzyd wierną kopię tabeli. Strona 7

8 Importowanie danych z arkusza programu Excel Aby importowad arkusz programu Excel: 1. Przejdź na zakładkę Dane zewnętrzne. 2. Kliknij znajdujący się w sekcji Importowanie przycisk Excel. 3. Wskaż lokalizację oraz nazwę importowanego pliku i kliknij przycisk Importuj. 4. Uruchomiony zostanie kreator importu danych. Lista zadawanych przez niego pytao oraz właściwe na nie odpowiedzi zależą od struktury pliku programu Excel oraz od zapisanych w nim danych i ich układu. 5. Odpowiadając na pierwsze pytanie kreatora Importu, możemy zdecydowad, czy importowane dane utworzą nową tabele, zostaną dopisane do istniejącej tabeli, czy też arkusz Excela zostanie powiązany z bazą jako zewnętrzne źródło danych. Usuwanie tabeli Niepotrzebne tabele powinny zostad usunięte z baz danych. Usunięcie tabeli jest operacją nieodwracalną i wiąże się z usunięciem wszystkich przechowywanych w niej danych. Aby usunąd z bazy danych tabelę Znajomi: 1. Zaznacz tabelę Znajomi. 2. Usuo obiekt, w tym przypadku tabelę naciskając klawisz Delete. Zbieranie danych przez wiadomości Jedną z ciekawszych i nowych funkcji programu Access 2007 jest możliwośd zbierania zapisywanych w tabeli danych poprzez automatycznie skonstruowany i wysyłany w wiadomościach formularz. Aby utworzyd taki formularz: 1. Utwórz tabelę, w której zapisywane będą odebrane dane. 2. Kliknij tą tabelę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcje Zbieraj ia aktualizuj dane pocztą Uruchomiony zostanie kreator zbierania danych. Kliknij Dalej. 4. Dane mogą byd zbierane poprzez formularze albo odczytywane z serwera InfoPath musi byd wcześniej zainstalowany. Kliknij Dalej. 5. Zdecyduj czy formularz ma służyd do wprowadzania nowych danych, czy modyfikowania już istniejących. Upewnij się, że zaznaczona jest pierwsza opcja i kliknij Dalej. 6. Określ, które dane mają byd w ten sposób zbierane. Jeżeli wszystkie, to naciśnij >>, a następnie Dalej. Strona 8

9 7. Żeby automatycznie zapisywad w bazie przychodzące w wiadomościach dane, zaznacz pole wyboru Automatycznie przetwórz i dodaj dane do tabeli. 8. Kolejne pytanie Kreatora będzie dotyczyło adresowania wiadomości . Aby adresowad je ręcznie kliknij Dalej. 9. Zostaw domyślny temat i treśd wiadomości kliknij Dalej. 10. Utwórz wiadomośd zawierającą formularz, zaadresuj ją do wszystkich zainteresowanych osób i wyślij. Relacje Projekt przykładowej bazy danych Utworzymy bazę danych Filmoteka, w której przechowywane będą podstawowe informacje o filmach i pożyczających je osobach. Zanim utworzymy nową bazę programu Access, należy zaprojektowad układ tabel tej bazy. Aby zaprojektowad przykładową bazę danych: 1. Wypisz jedną pod drugą, nazwy typów obiektów, o których informacje powinny trafid do bazy: Filmy Osoby 2. Wypisz te atrybuty obiektów, o których informacje powinny zostad zapisane w bazie danych: Film {Tytuł, Nazwisko reżysera, Imię reżysera, Nazwiska aktorów, Imiona Aktorów, Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, Adres } 3. Na podstawie zdobytej wiedzy o zaletach dzielenia danych o obiektach różnego typu pomiędzy powiązane ze sobą tabele, wyszukaj na liście wypisanych atrybutów te, które nie opisują bezpośrednio obiektu danego typu i utwórz nową listę obiektów: Film{Tytuł, Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, Adres } Reżyser {Imię, Nazwisko} Aktor {Imię, Nazwisko} (trudno uznad imię i nazwisko aktora czy reżysera za bezpośrednie atrybuty filmu) 4. Zmodyfikuj listę atrybutów na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy: Film{Tytuł, Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imię, Nazwisko, Miasto, Ulica Nr domu, Telefon, Adres } Reżyser {Imię, Nazwisko} Aktor {Imię, Nazwisko} 5. Jednym z etapów procesu normalizacji baz danych, który dodatkowo korzystnie wpływa na wydajnośd bazy danych i komfort pracy użytkowników, jest wydzielenie tabel słownikowych. Tabele tego typu przechowują ustaloną liczbę danych wykorzystywanych do określania wartości pojedynczego atrybutu obiektu nadrzędnego takiej tabeli. W efekcie tabela nadrzędna jest mniejsza, a użytkownicy mogą wybrad daną wartośd z listy, zamiast wielokrotnie wpisywad ten sam ciąg znaków. W przykładowej bazie danych idealnym kandydatem do roli tabeli słownikowej jest atrybut filmu gatunek. Film{Tytuł, Cena, Data produkcji} Strona 9

10 Gatunek {Nazwa} Osoba {Imię, Nazwisko, Miasto, Ulica Nr domu, Telefon, Adres } Reżyser {Imię, Nazwisko} Aktor {Imię, Nazwisko} 6. Ostatnim zadaniem jest określenie relacji łączącej poszczególne obiekty: każdy film należy do jednego, określonego gatunku, ale do tego samego gatunku może należed dowolna liczba filmów (związek typu wiele do jednego), każdy film został nakręcony przez jednego reżysera, ale ten sam reżyser może nakręcid dowolną liczbę filmów (związek typu wiele do jednego), w każdym filmie może zagrad dowolna liczba aktorów, a każdy aktor może zagrad w dowolnej liczbie filmów (związek typu wiele do wielu) tę rację zaimplementujemy za pomocą nowych w SZBD Access 2007 pól wielowartościowych, każdy film (w tym samym czasie) może byd pożyczony jednej osobie, ale ta sama osoba może (jednocześnie) pożyczyd dowolną liczbę filmów (związek typu wiele do jednego) ponieważ w bazie chcemy zapisad również datę pożyczenia i oddania filmu, tę relację zaimplementujemy za pomocą tabeli łącznikowej. Tabela słownikowa Kolejnośd tworzenia tabel nie jest dowolna jako pierwsze należy utworzyd tabele słownikowe, potem tabele podrzędne (tabele, które przechowują dane, do których odwołują się inne tabele), a jako ostatnie tabele nadrzędne (tabelą nadrzędną przykładowej bazy danych jest tabel Film, która odwołuje się do danych zapisanych we wszystkich pozostałych tabelach bazy danych). Aby utworzyd tabelę Gatunek: Rysunek Uruchom nowy projekt bazy danych programu Access i nazwij do Filmoteka. 2. Korzystając w wcześniej zdobytych umiejętności utwórz tabelę Gatunek. Struktura tabeli została pokazana na rysunku 1. Strona 10

11 Tabele podrzędne Po utworzeniu tabeli słownikowej kolej na utworzenie wszystkich tabel podrzędnych ponieważ w przykładowej bazie danych nie zawierają one kolumn odwołujących się do innych tabel, ich tworzenie nie różni się od tworzenia tabel słownikowych. Aby utworzyd tabele podrzędne: 1. Utwórz tabelę Osoba (patrz rysunek 2). Rysunek Utwórz tabelę Rezyser (patrz rysunek 3). 3. Ponieważ struktura tabeli Aktor jest identyczna ze strukturą tabeli Rezyser, skopiuj tę tabelę pod nazwą Aktor, wyświetl nowo utworzoną tabelę w widoku projektu i zmieo nazwę kolumny IdRezysera na IdAktora. Struktura pozostałych kolumn nie wymaga zmian. Tabela nadrzędna Ponieważ tabela Film zawiera kolumny, wskazujące na dane zapisane w innych tabelach, jej utworzenie wymagad będzie utworzenia relacji łączących odpowiednie tabele. Aby utworzyd tabelę Film: 1. Rozpocznij tworzenie nowej tabeli w widoku projektu. 2. Utwórz kolumnę klucza podstawowego (IdFilmu) oraz kolumny przechowujące informacje o tytule danego filmu (Tytul), cenie zakupu (Cena), zysku, jaki uzyskaliśmy z wypożyczenia tego filmu (Zyska) i dacie produkcji (DataPr). 3. Kolejną nowością w SZBD Access 2007 jest możliwośd formatowania danych typu Nota. Dodaj kolejną kolumnę Opinia typu Nota i zmieo wartośd atrybutu Format tekstu na Tekst sformatowany. 4. Ustaw kursor w polu Typ danych nowej kolumny i z listy dostępnych typów wybierz Kreator odnośników (rysunek 4). Strona 11

12 Rysunek 3. Rysunek Ponieważ chcemy połączyd tabelę Film z tabelą Gatunek, w odpowiedzi na pierwsze pytanie kreatora wybierz opcję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierad wartości z tabeli lub kwerendy. 6. Na liście dostępnych tabel zaznacz tabelę Gatunek i kliknij przycisk Dalej. 7. Zostanie wyświetlona lista kolumn tabeli Gatunek. Chociaż tabele zawsze powinny byd Strona 12

13 łączone za pomocą ich kluczy podstawowych (w tym przypadku będą to wartości pól kolumny IdGatunku), to identyfikatory poszczególnych gatunków są mało opisowe (administrator musiałby pamiętad, że np. identyfikatorem gatunku horror jest liczba 12, a komedii 3). SZBD Access ułatwia administratorowi przeglądanie i modyfikowanie danych połączonych tabel dzięki temu, że automatycznie zastępuje wyświetlany identyfikator związanymi z nim wartościami innych pól danej tabeli. Na przykład zamiast wyświetlad liczbę 3 w oknie widoku arkusza danych tabeli, będziemy mogli wybrad nazwę gatunku danego filmu. Aby osiągnąd ten cel zaznacz oba pola tabeli Gatunek i kliknij przycisk Dalej (rysunek 5). Rysunek SZBD Access 2007 umożliwia posortowanie danych wykorzystywanych do łączenia tabel. Aby ułatwid administratorowi przypisywanie poszczególnych filmów do gatunków, posortuj je alfabetycznie według nazw (rysunek 6). Rysunek Odpowiadając na kolejne pytanie, upewnij się, czy pole wyboru Ukryj kolumnę klucza (zalecane) jest zaznaczone i kliknij przycisk Dalej w ten sposób gatunki filmowe będą wybierane wyłącznie na podstawie ich nazwy. 10. Ostatnie pytanie kreatora dotyczy nazwy tworzonej kolumny wpisz nazwę łączonej tabeli (Gatunek), nie zaznaczaj pola Zezwalaj na wiele wartości (jego znaczenie wyjaśnimy na przykładzie relacji łączącej tabele Film i Aktor) i kliknij przycisk Zakoocz. 11. Po zakooczeniu kreatora odnośników konieczne będzie zapisanie tabeli nadrzędnej zapisz ją Strona 13

14 pod nazwą Film. 12. Po połączeniu tabel Film i Gatunek w ten sam sposób należy połączyd tabele Film i Rezyser: po ustawieniu kursora w pustym polu kolumny Typ danych z listy dostępnych typów wybierz Kreator odnośników, tym razem dane również będą pobierane, ale tym razem z tabeli Rezyser, aby ułatwid przeglądanie i wprowadzanie danych bezpośrednio do tabeli, z listy kolumn tabeli Rezyser należy wybrad IdRezysera (klucz podstawowy powinien byd wykorzystywany do łączenia wszystkich tabel) oraz Nazwisko (istnieje mniejsze prawdopodobieostwo, że kilku reżyserów będzie nosid to samo nazwisko niż to samo imię), po posortowaniu danych według nazwisk aktorów i ukryciu pola klucza podstawowego zostaje nam jeszcze podad nazwę tworzonej kolumny odnośnika (Rezyser) i zapisad zmiany w tabeli Film. Pola wielowartościowe Skoro w jednym filmie gra wielu aktorów, a ten sam aktor występuje w wielu filmach należy skorzystad z relacji typu wiele do wielu. Aby połączyd tabele Film i Aktor: 1. Wyświetl projekt tabeli Film. 2. Dodaj kolejną kolumnę odnośnika, wybierając IdAktora i Nazwisko tabeli Aktor. 3. Posortuj dane według nazwisk i ukryj kolumnę klucza. 4. Koocząc pracę kreatora: a. Zmieo nazwę kolumny odnośnika na nazwiska, b. Zaznacz pole Zezwalaj na wiele wartości. 5. Zamknij okno projektu tabeli Film. Edytowanie relacji Zanim połączymy tabele Film i Osoba, zmodyfikujemy utworzone pomiędzy pozostałymi tabelami relacje. W tym celu: 1. Przejdź na zakładkę Narzędzia bazy danych i kliknij przycisk Relacje. 2. Aby upewnid się, że wszystkie połączone tabele zostały wyświetlone, kliknij przyciskiem myszy pusty obszar okna relacji i z menu kontekstowego wybierz opcję pokaż wszystko. 3. Za pomocą techniki przeciągaj i upuśd uporządkuj ikony tabel tak, aby linie obrazujące relację nie krzyżowały się i dopasuj rozmiar ikon tabel tak, aby widoczne były wszystkie ich kolumny. 4. Na tym etapie relacje łączące poszczególne tabele nie odzwierciedlają jeszcze typów powiązao. Aby określid typ relacji: Strona 14

15 a. Kliknij prawym przyciskiem myszy na linii łączącej tabele Film i Gatunek, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Edytuj relację b. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności w ten sposób określony zostanie typ powiązania i Access automatycznie będzie sprawdzał, czy dane w połączonych tabelach są prawidłowe. c. Zaznacz pole Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne - w ten sposób zmiana wartości klucza podstawowego tabeli podrzędnej zostanie automatycznie uwzględniona w tabeli nadrzędnej. d. Nie zaznaczaj pola wyboru Kaskadowo usuo rekordy pokrewne zaznaczenie tego pola umożliwi usunięcie gatunku, do którego zostały zaklasyfikowane pewne filmy, ale w takim przypadku Access automatycznie usunie informacje o wszystkich filmach usuwanego gatunku. e. Kliknij Ok. f. Linia łącząca tabele Film i Gatunek zostanie pogrubiona na jej koocach zostaną wyświetlone symbole obrazujące typ powiązania. 5. Powtórz opisane czynności dla pozostałych relacji. 6. Zamknij okno relacji i zapisz wprowadzone zmiany. Wprowadzanie przykładowych danych Po zdefiniowaniu łączących tabele relacji należy wprowadzid przykładowe dane do tabel słownikowych i podrzędnych. Aby wprowadzid przykładowe dane do bazy: 1. Wyświetl tabelę Gatunek w widoku arkusza danych. 2. Wpisz nazwy kilku gatunków filmów. 3. Ponieważ nie planujemy podczas wpisywania danych dodawania do tabel bazy Filmoteka dodatkowych kolumn, należy ukryd Dodaj nowe pole: a. Rozwio menu Office i kliknij przycisk Opcje programu Access b. Przejdź na zakładkę Bieżąca baza danych, c. Odznacz pole wyboru Włącz zmiany projektu w tabelach w widoku arkusza danych d. Kliknij OK. e. Żeby zmiany zaczęły obowiązywad, konieczne może byd zamkniecie i ponowne otwarcie bazy danych. Strona 15

16 4. Aby przekonad się, czy możliwe jest wpisanie filmów bez jednoczesnego określenia gatunku, reżysera, czy aktora, wprowadź przykładowe dane o filmach. 5. Przekonaj się, że chociaż pole odnośnika może zawierad wartośd nieokreśloną wartośd NULL, nie może zawierad wartości nieodpowiadającej jednemu z kluczy podstawowych powiązanej tabeli. Innymi słowy, niemożliwe jest zaklasyfikowanie filmu do nieistniejącego gatunku. 6. Zamknij okno tabeli Film. 7. Otwórz w widoku arkusza danych tabelę Rezyser. Wpisz nazwiska i imiona kilku reżyserów. 8. Zamknij okno tabeli Rezyser i otwórz w widoku arkusza danych tabelę Aktor. Wpisz dane kilku aktorów. 9. Zamknij okno tabeli Aktor i raz jeszcze otwórz w widoku arkusza danych tabelę Film. Ustaw kursor w polu Gaunek pierwszego z wpisanych filmów i kliknij wyświetloną po prawej strony pola strzałkę zostanie wyświetlona lista wprowadzonych gatunków filmów. Tabela łącznikowa Pomiędzy tabelami Film i Osoba zachodzi związek typu wiele do wielu. Ponieważ chcemy zapisad pewne informacje (takie jak daty pożyczki i zwrotu) dotyczące samego faktu wypożyczenia filmu, implementacja tego związku wymaga utworzenia dodatkowej tabeli łącznikowej, w której przechowywane będą wartości kluczy podstawowych obu tabel. W ten sposób relacja typu wiele do wielu zostanie zastąpiona dwoma równorzędnymi relacjami typu wiele do jednego. Aby utworzyd tabelę łącznikową: 1. Utwórz nową tabelę w widoku projektu. 2. Za pomocą kreatora odnośników utwórz relację łączącą tę tabelę z tabelą Film (tak jak poprzednio, tabelę powinny zostad powiązane na podstawie wartości klucza podstawowego tabeli podrzędnej, ale wyświetlane powinny byd alfabetycznie ułożone tytuły filmów). Ta kolumna nie powinna przechowywad wielu wartości. Strona 16

17 3. Zapisz nowo tworzoną tabelę pod nazwą Pozyczka. W odpowiedzi na ostrzeżenie o braku zdefiniowanego klucza podstawowego kliknij przycisk Nie tabela łącznikowa, przechowująca wyłącznie wartości kluczy podstawowych powiązanych tabel, nie wymaga dodatkowej kolumny klucza podstawowego. 4. Za pomocą kreatora odnośników utwórz relację łączacą ta tabelę z tabelą Osoba. Tak jak poprzednio, tabele powinny zostad powiązane na podstawie wartości klucza podstawowego tabeli podrzędnej, ale wyświetlane powinny byd alfabetycznie ułożone nazwiska osób. Również pola tej kolumny nie będą przechowywały wielu wartości. 5. Dodaj kolumny DataPozyczki, DataZwrotu typu Data/Godzina i o formacie Data długa. Nadaj obu kolumnom odpowiednie tytuły, a dla kolumny DataPozyczki dodatkowo określ wartośd domyślną - wynik funkcji now() (w ten sposób data pożyczki automatycznie będzie bieżąca data). 6. Dodaj jeszcze kolumnę Uwagi typu Nota i zezwól na formatowanie uwag dotyczących pożyczenia przez daną osobę na wybranego filmu. 7. Na koocu zaznacz dwie pierwsze kolumny tabeli (obie kolumny odnośników) i kliknij widoczny na Wstążce przycisk Klucz podstawowy w ten sposób kluczem tabeli Pozyczka będzie kombinacja identyfikatorów filmu i osoby. 8. Zamknij okno projektu tabeli Pozyczka i wyświetl okno Relacje. Strona 17

18 9. Kliknij prawym przyciskiem wolny obszar okna relacji i z menu kontekstowego wybierz opcję Pokaż wszystko wyświetlone zostaną tabele Pozyczka i Osoba. 10. Wykorzystaj powyższe informacje i edytuj relację łączące tabele Film, Pozyczka i Osoba tak, aby Access wymuszał przestrzeganie więzów integralności, kaskadowo aktualizował i kaskadowo usuwał powiązane pola. Korzystanie z tabeli łącznikowej Dzięki tabeli łącznikowej Pozyczka w bazie danych możliwe będzie przechowywanie informacji o tym, które osoby wypożyczyły dane filmy, przy czym nie ma żadnych ograniczeo z liczbą filmów, które może pożyczyd ta sama osoba, i liczbą osób, które mogą wypożyczyd dany film. Aby wprowadzid do bazy informacje o wypożyczeniu i zwrocie filmów należy: 1. Otworzyd w widoku arkusza danych tabelę Osoba i wpisz dane znajomych. 2. Zamknij okna tabeli Osoba i otwórz w widoku arkusza danych tabelę Pozyczka. 3. Kliknij pole Tytuł i z listy tytułów wybierz przykładowy tytuł filmu. 4. Przekonaj się, że niemożliwe jest zapisanie danych o wypożyczeniu filmu nieokreślonej osobie, tak samo jak niemożliwe jest wskazanej osobie nieokreślonego filmu. 5. Ustaw kursor w polu Nazwisko i z listy nazwisk wybierz nazwisko znajomego. 6. Zwród uwagę, że data wypożyczenia została automatycznie ustalona na dzisiejszą. Wpisanie daty zwrotu będzie oznaczało oddanie filmu. 7. Wpisz przykładowe dane do tabeli. Zwród uwagę, że: a. Ten sam film może byd wielokrotnie wypożyczony, b. Ta sama osoba może pożyczyd dowolną liczbę filmów Strona 18

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. I Rzeszów, 2010 Strona 1 z 16 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Migrowanie do programu Access 2010

Migrowanie do programu Access 2010 Zawartość tego przewodnika Microsoft Program Microsoft Access 2010 wygląda zupełnie inaczej niż program Access 2003, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócid czas nauki jego obsługi. Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych.

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych. ZFPBIG LABORATORIUM - TABELE PRZESTAWNE 1 Tabele przestawne Tabela przestawna - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierad i przestawiad kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym,

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Ćwiczenia 1 dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD:, Ćwiczenia z baz danych - "lektury.dbf" Utwórz bazę danych w programiems Access o nazwie Lektury, importujdo

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access Bazy danych Obecnie dane najczęściej gromadzi się, przechowuje i przetwarza za pomocą komputera. Dane w postaci cyfrowej mogą być umieszczone w kilku tabelach, w których dane pozostają w ścisłym związku

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo