UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. I Rzeszów, 2010 Strona 1 z 16

2 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS Pojęcie bazy, projektowanie tabel, definiowanie relacji Baza danych: Jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem baz danych są: książka telefoniczna, katalog z historiami chorób pacjentów, zamówienia klientów, ewidencja zbioru nagrań, segregator z danymi osobowymi pracowników firmy. Tego typu bazy danych są przechowywane na papierze, zatem organizowanie i koordynowanie pochodzących z nich informacji zajmuje dużo czasu i pracy. Istnieje obecnie wiele programów komputerowych stanowiących system zarządzania bazą danych w formie elektronicznej, na przykład Dbase, Fox Pro, Access. W przeciwieństwie do papierowych baz danych, nie tylko umożliwiają one przechowywanie zebranych informacji w jednym miejscu, ale także przyśpieszają i ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na porządkowanie danych według różnych kryteriów, umożliwiają szybką zmianę formy prezentacji danych, dają możliwość uzyskiwania unikalnych zestawów danych oraz grupowania danych i dokonywania obliczeń na danych liczbowych, skracają czas dodawania, uzupełniania, modyfikowania i usuwania elementów danych. Jednym z programów przeznaczonych do zarządzania bazą danych jest Microsoft Access, który pracując pod kontrolą systemu Windows daje możliwość swobodnego przenoszenia danych między Access a innymi aplikacjami. Access jest przeznaczony do zarządzania relacyjnymi bazami danych. Co oznacza, że przy jego użyciu można gromadzić dane o różnym zakresie tematycznym przechowując je w oddzielnych tabelach, a następnie łączyć je dzięki utworzonym między tabelami powiązaniom (relacjom). System zarządzania bazami danych: Ułatwia dostęp do wybranych informacji; Pozwala na porządkowanie i filtrowanie informacji; Umożliwia szybką zmianę formy prezentacji danych; Skraca czas dołączania, uzupełniania, modyfikowania i usuwania zestawów danych. Strona 2 z 16

3 W Accessie dane przechowywane są w tabelach. Tabela ma układ wierszy (rekordów) i kolumn (pól). Program Access pozwala wykonywać następujące czynności: 1. Dodawanie nowych danych do bazy danych, 2. Edytowanie istniejących danych w bazie danych, 3. Usuwanie informacji, 4. Organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby, 5. Udostępnianie danych za pomocą raportów, wiadomości , sieci intranet lub Internet. Do wykonywania powyższych czynności służą takie obiekty jak: Tabele do przechowywania danych oraz definiowania relacji. Kwerendy - inaczej zapytania, służą do uzyskiwania zestawów danych niedostępnych bezpośrednio w tabelach oraz do wykonywania obliczeń. Formularze - głównie do wprowadzania danych; są przystosowane do innej niż tabelowa formy prezentacji danych oraz do wprowadzania danych. Użytkownik ma wpływ na szatę graficzną i położenie wyświetlanych informacji. Raporty - do drukowania informacji na papierze. Umożliwiają automatyczne grupowanie i podsumowywanie danych. Makra i moduły stanowią obiekty pomocnicze ułatwiające i przyśpieszające wykonywanie rutynowych czynności związanych z obsługą bazy danych. Projektowanie bazy danych etapy: 1) Określanie celu, jakiemu ma służyć baza danych. 2) Wyszukiwanie i organizowanie potrzebnych informacji. 3) Dzielenie informacji na tabele (informacje należy podzielić na główne jednostki lub tematy, takie jak Klienci czy Producenci). Następnie każdy temat stanie się tabelą. 4) Przekształcanie elementów informacji w kolumny. 5) Wybór informacji, które mają być przechowywane w poszczególnych tabelach. Każdy element stanie się polem i będzie wyświetlany jako kolumna w tabeli. Tabela Pracownicy może na przykład zawierać pola Nazwisko i Data zatrudnienia. Strona 3 z 16

4 6) Określanie kluczy podstawowych (należy wybrać klucz podstawowy dla każdej tabeli). Klucz podstawowy to kolumna używana do unikatowej identyfikacji poszczególnych wierszy. Może nim być na przykład identyfikator klienta lub identyfikator produktu. 7) Tworzenie relacji pomiędzy tabelami. 8) Udoskonalanie projektu. 9) Sprawdzenie projektu pod kątem błędów. Trzeba utworzyć tabele i dodać kilka rekordów przykładowych danych oraz sprawdzić, czy tabele umożliwiają otrzymywanie oczekiwanych wyników. W razie potrzeby należy skorygować projekt. Celem ćwiczeń jest zaprojektowanie i utworzenie bazy danych wspierającej pracę hurtowni przeciwciał, zawierającej dane o: Produktach (przeciwciałach) znajdujących się w ofercie hurtowni, Klientach zaopatrujących się w hurtowni, Zamówieniach poszczególnych produktów przez klientów. Założenia: 1. Hurtownia oferuje szereg różnych produktów; 2. Klient może wielokrotnie zaopatrywać się w hurtowni; 3. Każdy produkt może być wielokrotnie zamawiany przez dowolnych klientów; 4. Data realizacji zamówienia nie może być mniejsza od daty wykonania zamówienia. Tabele występujące w bazie: Produkty: - Id przeciwciała - Nazwa handlowa - Nazwa chemiczna - Producent - Dilution - Cena za opakowanie - Krótki opis Klienci: - Nr klienta - Nazwa firmy - Miasto Projekt bazy danych Strona 4 z 16

5 - Ulica - Numer - Mieszkanie - Kod pocztowy - Telefon Zamówienia: - Id zamówienia - Nr klienta - Id przeciwciała - Data zamówienia - Data realizacji - Wartość zamówienia Wymagane więzy integralności: Uruchamianie programu: Aby uruchomić program Access należy po uruchomieniu systemu Windows kliknąć przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu. Potem z rozwiniętego menu wybrać opcję Wszystkie programy i dalej wybrać ikonę Microsoft Access. Tworzenie pustej bazy danych: Po pierwszym uruchomieniu programu Access wyświetlona zostanie strona Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access. W obszarze Nowa pusta baza danych kliknąć przycisk Pusta baza danych. W okienku Pusta baza danych wpisać nazwę pliku w polu Nazwa pliku (HURTOWNIA.accdb). Zapisać plik w lokalizacji podanej przez prowadzącego - kliknąć przycisk Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji w celu umieszczenia w niej bazy danych Strona 5 z 16

6 obok pola Nazwa pliku i przejść do wskazanej lokalizacji, a następnie kliknąć przycisk OK. Kliknąć przycisk Utwórz. Praca z tabelami: Każdą tabelę można oglądać w dwóch widokach: w widoku arkusza danych oraz w widoku projektu. Widok arkusza danych służy do wprowadzania danych do tabel (wypełnianie zawartością), natomiast widok projektu służy do zdefiniowania struktury tabeli (nazwy pól i typy danych). Bezpośrednio po utworzeniu bazy danych HURTOWNIA w oknie programu widoczne będzie okno bazy danych z pustą tabelą o nazwie Tabela1, która zostanie otwarta w widoku arkusza danych. Kursor zostanie umieszczony w pierwszej pustej komórce w kolumnie Dodaj nowe pole. Włączyć widok projektu dla tabeli Tabela1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki rozwinąć menu Widok i wybrać opcję Widok projektu: Strona 6 z 16

7 W otwartym oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisać nazwę pierwszej tabeli: Produkty. Aby przełączyć się na widok projektu można również kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie wybrać opcję Widok projektu. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy nowej tabeli, po czym program Access przełączy się do widoku projektu. Tabelę można także utworzyć wybierając przycisk Tabela znajdujący się w grupie Tabele na karcie Tworzenie: Po utworzeniu projektu tabeli należy ją zapisać: kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Zapisz. Ustalanie klucza podstawowego Podstawę relacji między tabelami stanowi klucz podstawowy, a może nim być tylko pole zawierające nie powtarzające się wartości. Po wybraniu danego pola (Id przeciwciała) kliknąć na przycisk Klucz podstawowy. Strona 7 z 16

8 Określanie typu pola Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego W górnej części okna znajdują się komórki przeznaczone na wprowadzenie nazw pól, typów danych przechowywanych w pojedynczym polu oraz opis będący szczegółowym komentarzem dotyczącym pola. Nazwa pola i Typ danych są informacjami obowiązkowymi, zaś Opis (komentarz dla pola) jest opcjonalny. Typ danych określa rodzaj danych, które mogą być przechowywane w polu. Każde pole musi mieć ustalony typ. Standardowym typem jest tekst, jednak dostępnych typów jest znacznie więcej: Tekst do przechowywania tekstów lub kombinacji tekstowo-liczbowych (na przykład nazw ulic z numerami domów i mieszkań), jak również liczb nie wykorzystywanych w obliczeniach (numery telefonów, kodów pocztowych, PESEL, NIP); pole o typie Tekst może przechowywać do 255 znaków; Nota do przechowywania długich tekstów, jak notatki czy komentarze; pole o typie Nota może przechowywać ciągi o maksymalnej długości znaków; Liczba - pozwala przechowywać w polu tylko liczby. Typu danych Liczba należy używać dla pól przechowujących dane, które będą używane przy obliczeniach matematycznych. Aby zdefiniować określony typ liczbowy, należy ustawić właściwość Rozmiar pola, który może mieć 1, 2, 4 lub 8 bajtów. 1 bajt ma zakres wartości (0, 255), liczba całkowita zakres ( , ) i zajmuje 2 bajty, liczba całkowita długa zakres ( , ) zajmuje 4 bajty, liczba rzeczywista pojedynczej precyzji zajmuje 4 bajty, liczba rzeczywista podwójnej precyzji zajmuje 8 bajtów; Data/Godzina stosuje się do przechowywania daty i czasu; Walutowy stosuje się do przechowywania wartości walutowych; dokładność liczby wynosi 15 cyfr dla części całkowitej i 4 cyfry dla części dziesiętnej liczby; Autonumerowanie do generowania unikalnych dla każdego rekordu liczb kolejnych (od 1 wzwyż) lub losowych; autonumer jest wpisywany do arkusza tabeli automatycznie przy wprowadzaniu rekordu; Tak/Nie stosuje się do określenia prawdy lub fałszu; na przykład czy pracownik jest ubezpieczony lub też nie; Obiekt OLE stosuje się do przechowywania obiektów w rodzaju dokumentu programu Microsoft Word, Excel, rysunków typu bmp, itp.; Hiperłącze stosuje się do przechowywania hiperłączy (na przykład odnośników do stron internetowych); Strona 8 z 16

9 Kreator odnośników tworzy pole kombi pozwalające wybrać wartości z innej tabeli lub z wprowadzonej listy wartości; wybranie tej opcji uruchamia kreatora definiującego powiązanie z tabelą źródłową. Opis nie jest obowiązkowym parametrem pola, jednak pozwala na wyjaśnienie, jakiego rodzaju dane będą przechowywane w polu. Określanie właściwości pola Po wpisaniu nazwy pola aktywna staje się część okna projektowego przeznaczona na określenie właściwości pola. Dla typu Autonumerowanie są one ustawione automatycznie: Rozmiar pola określa rozmiar i typ wartości; standardowo właściwość ta ustala maksymalną liczbę znaków, którą można wprowadzić do pola jednak nie więcej niż 255. Nowe wartości określa czy kolejne numery mają przyrastać o 1, czy też mają być generowane losowo. Format określa sposób wyświetlania wszystkich danych w polu po zakończeniu ich wprowadzania. Tytuł określa nazwę pola wyświetlaną w arkuszu danych tabeli podczas ich oglądania. Indeksowane ustala odpowiedź na pytanie, czy dane z pola mają być indeksowane (indeksowanie ułatwia sortowanie i wyszukiwanie danych, zaś opcja Tak (bez powtórzeń) gwarantuje unikatowość identyfikatora kategorii towaru). Strona 9 z 16

10 ZAD 1. Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Proszę utworzyć tabelę Produkty i otworzyć w widoku projektu. Należy wprowadzić następujące nazwy pól, typy danych oraz właściwości pola: a) Id przeciwciała typ danych: Autonumerowanie, rozmiar pola: liczba całkowita długa, nowe wartości: przyrostowy b) Nazwa handlowa typ danych: Tekst, rozmiar pola: 120, c) Nazwa chemiczna typ danych: Tekst, rozmiar pola: 120, d) Producent typ danych: Tekst, rozmiar pola: 40, e) Dilution typ danych: Tekst, rozmiar pola: 20, f) Cena za opakowanie typ danych: Walutowy, miejsca dziesiętne: auto, wartość domyślna: 3, reguła sprawdzania poprawności: wartość musi być większa lub równa zero, g) Krótki opis typ danych: Nota. ZAD 2. Utworzyć tabelę Klienci z następującymi nazwami pól, typem danych oraz właściwościami pola: a) Nr klienta typ danych: Autonumerowanie, rozmiar pola: liczba całkowita długa, nowe wartości: przyrostowy, b) Nazwa firmy typ danych: Tekst, rozmiar pola: 40, c) Miasto typ danych: Tekst, rozmiar pola: 40, d) Ulica typ danych: Tekst, rozmiar pola: 40, e) Numer typ danych: Liczba, rozmiar pola: liczba całkowita długa, f) Mieszkanie typ danych: Liczba, rozmiar pola: liczba całkowita długa, g) Kod pocztowy typ danych: Tekst, rozmiar pola: 6, maska wprowadzania: , h) Telefon typ danych: Tekst, rozmiar pola 8, maska wprowadzania: Ustawić klucz podstawowy na pole Nr klienta. Zauważ, że przy nazwie pola Kod pocztowy typ danych jest tekstowy, a właściwości pola mają dodatkowe właściwości: Strona 10 z 16

11 Maska wprowadzania ustala wzorzec wprowadzania wszystkich danych w polu, to znaczy sposób, w jaki są one wyświetlane podczas wprowadzania. Maskę wprowadzania można ustalić tylko dla typu tekst lub data/godzina. Przykładowe maski: - kod pocztowy, - (000) nr telefonu (041) ; - >?<????????? wpisane znaki będą przekształcane na pierwszą dużą literę; - > znaki po prawej stronie tego znaku przekształcą się na duże litery; - < znaki po prawej stronie tego znaku przekształcą się na małe litery, - 0 oznacza wprowadzane cyfry, jest wymagane, - 9 oznacza wprowadzane cyfry, nie jest wymagane, - L oznacza wprowadzane litery, jest wymagane, - Aby wyświetlana była spacja, należy wpisać " " -! powoduje, że znaki w masce wprowadzania są wyświetlane od strony prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Znaki wpisywane w masce wprowadzania zawsze wypełniają ją od strony lewej do prawej. Znaku wykrzyknika można użyć w dowolnym miejscu w masce wprowadzania; Wartość domyślna ustala wartość wpisywaną automatycznie w nowym rekordzie; Reguła spr. poprawności określa warunek, który musi być spełniony, aby dana wprowadzona do pola została zaakceptowana; Tekst reguły spr. poprawności to tekst wyświetlany w przypadku próby wprowadzenia w polu danej, która nie spełnia reguły poprawności; Wymagane ustala odpowiedź na pytanie, czy pole musi być obowiązkowo wypełnione, czy też nie; Zerowa długość dozwolona ustala odpowiedź na pytanie, czy dopuścić umieszczenie w polu ciągu znaków o zerowej długości (ciągiem znaków o zerowej długości jest ciąg złożony z dwóch cudzysłowów: ; Kompresja Unicode umożliwia zastosowanie schematu kodowania znaków Unicode dla danych w polu typu Tekst, Nota lub Hiperłącze. Kod Unicode może obsługiwać aż znaków. Strona 11 z 16

12 ZAD 3. Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Proszę utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym plik o nazwie Zamówienia.xlsx zawierający następującą tabelę: Id zamówienia Id przeciwciała Nr klienta Data zamówienia Data realizacji Wartość zamówienia Plik zapisujemy w tej samej lokalizacji, w której zapisany jest plik bazy danych HURTOWNIA.accdb. ZAD 4. Zaimportować tabelę Zamówienia, która zapisana jest jako plik Excela. W oknie bazy danych na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie wybierz opcję Importuj arkusz kalkulacyjny programu Excel (przycisk Excel). Po otwarciu okna Pobieranie danych zewnętrznych wskazujemy w polu Nazwa pliku odpowiedni dokument (plik Zamówienia.xls). Wybrać opcję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych i kliknąć przycisk OK. Po otwarciu okna Kreatora importu arkuszy przechodzimy przez kolejne kroki kreatora importu tabeli. W pierwszym kroku wskazujemy arkusz zawierający tabelę, w następnym należy zaznaczyć opcję: Pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn; w kolejnym zaznaczamy opcję Wybieram własny klucz podstawowy wybierając z menu rozwijanego pole(a) przeznaczone na klucz; ostatni krok, to nadanie nazwy importowanej tabeli. Strona 12 z 16

13 Tabela Zamówienia składa się z następujących pól: a) Id zamówienia - typ danych: Autonumerowanie, rozmiar pola: liczba całkowita długa, nowe wartości: przyrostowy, a) Id przeciwciała typ danych: Liczba, rozmiar pola: liczba całkowita długa, b) Nr klienta typ danych: Liczba, rozmiar pola: liczba całkowita długa, c) Data zamówienia typ danych: Data/Godzina, format: data krótka, maska wprowadzania: , wartość domyślna: , d) Data realizacji typ danych: Data/Godzina, format: data krótka, maska wprowadzania: , wartość domyślna: , h) Wartość zamówienia - typ danych: Walutowy, miejsca dziesiętne: auto, wartość domyślna: 50. Ustawić klucz podstawowy na pole Id zamówienia. Sprawdzić, czy wszystkie typy pól w zaimportowanej tabeli zgadzają się z założeniami. We właściwościach tabeli w widoku projektu ustawić ograniczenie wprowadzania daty realizacji mniejszej od daty zamówienia. Strona 13 z 16

14 Relacje w bazie danych Baza danych przechowuje informacje w tabelach. Każda tabela zawiera ściśle określony rodzaj informacji, nie powtarzający się w innych tabelach. Aby możliwe było łączenie danych z różnych tabel, tworzy się między tabelami powiązania zwane relacjami. Relacje umożliwiają łączenie danych z różnych tabel oraz pozwalają na powiązane aktualizacje bądź usuwanie informacji. Relacje definiuje się za pomocą pola (pól) występujących w obu powiązanych ze sobą tabelach. Wśród relacji można wyróżnić relacje typu: jeden-do-jednego, jeden-do-wielu oraz wiele-do-wielu. Należy skorzystać z pomocy wbudowanej w programie Access, aby zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi typów relacji. Po kliknięciu przycisku Microsoft Office Access Pomoc (F1) na wstążce otworzy się okno Access -- Pomoc, gdzie wpisujemy interesujący nas temat, i klikamy na Wyszukaj. Wpisz: Relacje w bazie danych; następnie wybierz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji. ZAD 5. Ustawić relacje (powiązania między tabelami): a) na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknąć przycisk Relacje, b) otwarte zostanie okno dialogowe Pokazywanie tabeli, klikamy nazwy poszczególnych tabel, a następnie przycisk Dodaj, c) tabelę Zamówienia ustawić pomiędzy Produkty i Klienci, d) utworzyć relację pomiędzy tabelą Produkty i Zamówienia: nacisnąć przycisk myszy na polu Id przeciwciała w tabeli Zamówienia i przeciągnąć kursor myszy na pole Id przeciwciała w tabeli Produkty. Wybrać opcję Wymuszaj więzy integralności (celem zabezpieczenia bazy przed utratą spójności danych), zaś typ sprzężenia wybrać 3: Uwzględnia wszystkie rekordy z Zamówienia i tylko te rekordy z Produkty, dla których sprzężone pola są równe. e) ustawić relację pomiędzy tabelą Klienci i Zamówienia: nacisnąć przycisk myszy na polu Nr klienta w tabeli Zamówienia i przeciągnąć kursor myszy na pole Nr klienta w tabeli Klienci. Wybrać opcję Wymuszaj więzy integralności, zaś typ sprzężenia wybrać 3: Uwzględnia wszystkie rekordy z Zamówienia i tylko te rekordy z Klienci, dla których sprzężone pola są równe. Strona 14 z 16

15 Kliknięcie przycisku Edytuj relacje na karcie Projektowanie daje możliwość ustawień relacji między tabelami Zamówienia i Produkty oraz relacji między tabelami Zamówienia i Klienci. Więzy integralności zapewniają poprawność relacji między rekordami powiązanych tabel. Włączone opcje Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne i Kaskadowo usuń rekordy pokrewne służą do automatycznej zmiany bądź wykasowania danych w tabelach związanych relacją. Wymuszenie więzów integralności spowodowało, pojawienie się wyraźnej informacji o tym, że relacja ma typ jeden-do-wielu w postaci symbolu: 1 przy polu klucza podstawowego oraz symbolu przy drugim polu. ZAD 6. Proszę wprowadzić przykładowe dane do poszczególnych tabeli bazy HURTOWNIA, zaznaczając wybraną tabelę, klikając prawym klawiszem myszy oraz wybierając z menu kontekstowego przycisk Otwórz. Strona 15 z 16

16 Dla poszczególnych tabeli należy utworzyć m. in. dane spełniające następujące kryteria, celem wykorzystania ich w dalszej części ćwiczeń: Tabela Klienci: Firmy rozpoczynające się literą K Tabela Produkty: Produkty o wartości większej niż 1000 PLN Tabela Zamówienia: Zamówienia, dla których brak daty realizacji Zamówienia, dla których data zamówienia miała miejsce dawniej niż rok temu. Strona 16 z 16

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań Planowanie i tworzenie tabel jest pierwszym i najważniejszym etapem w tworzeniu bazy danych. Wymaga analizy samego zjawiska, które podlega rejestracji w tabelach, oraz dobraniu odpowiednich cech opisujących

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU LOTNICTWEM -LABORATORIUM Wykonać projekt systemu informatycznego przechowującego informacje na temat rozkładu lotów dla wybranego lotniska. Zadanie należy wykonać za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Tabele w programie Microsoft Access

Tabele w programie Microsoft Access Tabele w programie Microsoft Access 1. Obiekty bazy danych Microsoft Access W systemie zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft Access wyróżniamy następujące obiekty, które składają się na aplikację

Bardziej szczegółowo

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie Accessa 2010

Uruchamianie Accessa 2010 Uruchamianie Accessa 2010 Po zainstalowaniu Accessa 2010 możesz rozpocząć budowę nowej bazy danych lub pracować z bazą, która została utworzona wcześniej. Dwa najprostsze sposoby uruchamiania programu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Klucz podstawowy dla tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz podstawowy. pozostawiając pole A dres puste.

Klucz podstawowy dla tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz podstawowy. pozostawiając pole A dres puste. Tabele Podstawowymi obiektami relacyjnymi baz danych są tabele. Każda tabela składa się z kolumn i wierszy, na przecięciu których znajdują się pola. Poszczególne wiersze przechowują informację o kolejnych

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access Bazy danych Obecnie dane najczęściej gromadzi się, przechowuje i przetwarza za pomocą komputera. Dane w postaci cyfrowej mogą być umieszczone w kilku tabelach, w których dane pozostają w ścisłym związku

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Tabele w programie Microsoft Access

Tabele w programie Microsoft Access Tabele w programie Microsoft Access 1. Obiekty bazy danych Microsoft Access W systemie zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft Access wyróżniamy następujące obiekty, które składają się na aplikację

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1 TI - Bazy Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo

Program MS Access może być używany także w połączeniu z innymi technologiami informatycznymi. Poniżej przedstawione zostało kilka z nich:

Program MS Access może być używany także w połączeniu z innymi technologiami informatycznymi. Poniżej przedstawione zostało kilka z nich: MS Access wprowadzenie. Program MS Access jest systemem zarządzania bazami danych (SZBD) zawartym w popularnym pakiecie Microsoft Office. Pozwala na tworzenie baz danych działających w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Microsoft Office Access 2007

Bazy danych Microsoft Office Access 2007 Bazy danych Microsoft Office Access 2007 Materiał uzupełniający do szkolenia e-learningowego ECDL Autor: Sebastian Wasiołka Young Digital Planet SA 2011 Young Digital Planet SA ul. Słowackiego 175, 80-298

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska Systemy baz danych Wykład 1 mgr inż. Sylwia Glińska Baza danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo