INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI"

Transkrypt

1 ul. Bajana Jerzego 31d tel Warszawa INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. zastrzega, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

2 Wersja: 1.0 Strona: 2 z 34 WPROWADZENIE Platforma została stworzona na potrzeby jednej z polskich elektrowni węglowych. W jej skład wchodzą: 1. Moduł Planer 2. Moduł Rejestr urządzeń 3. Moduł Szychtownica 4. Moduł Raportowy 5. Moduł Porządkowy AD. 1 Moduł do harmonogramowanie pracy obsługi Działu Produkcji - Szychtownica Moduł służy do ewidencji czasu pracy poszczególnych operatorów, a także integruje dane opisane w module oceny operatora i module wspomagania operatora. Dane wprowadzane są ręcznie przez kierowników zmiany bloków przy użyciu narzędzia kalendarzowego. Po wprowadzeniu danych system sprawdza poprawność obsady, dodatkowo uwzględnia informacje o planowanych urlopach i innych nieobecnościach operatorów. Dane te pozwalają precyzyjne zaplanować przydział operatorów do zmian uwzględniając aktualne stany kadrowe i umiejętności poszczególnych operatorów. AD. 2 Moduł Rejestr Urządzeń dla profilaktycznej gospodarki remontowej, Zadaniem modułu jest rejestrowanie zadań dotyczących planowanych remontów i wspomagania planowania polityki remontowej. Zostanie on zaimplementowany na bazie aplikacji, która jest narzędziem dedykowanym do takich zadań. Główne funkcjonalności modułu: Współpraca z wieloma typami baz danych (MySQL, Oracle, MSSQL) Możliwość definiowania dowolnych hierarchicznych struktur danych. Możliwość składowania i rejestracji dokumentacji Możliwość definiowania możliwych akcji do wykonania dla użytkownika, Możliwość definicji raportów opartych na ustalonych parametrach

3 Wersja: 1.0 Strona: 3 z 34 Możliwość generacji powiadomień wskutek wystąpienia określonych zdarzeń. AD. 3 Moduł Porządki, Zadaniem modułu porządki jest komunikacja i monitorowanie zadań zlecanych przez wydział ruchu a spółką Elposerwis. Aplikacja może zostać wdrożona również na bazie systemu. AD. 4 Moduł Planer, Moduł do planowania pracy jednostek wytwórczych ma za zadanie konsolidować informację o odstawieniach bloków. Informacje te podzielone są na dwie kategorie: część prognostyczną pozwalającą zaplanować w systemie odstawienia i inne zdarzenia ruchowe oraz część historyczną, która dane o rzeczywistych zdarzeniach będzie pobierać z systemu SOWE. Dodatkowo moduł posiada część raportową, która pozwala na wyliczenie statystyk dyspozycyjności w dowolnym horyzoncie czasowym w przód i w tył a także porównuje planowane wartości statystyk z rzeczywistymi. AD. 5 Moduł Raportowy Moduł Raportowy pozwala na wyświetlenie najważniejszych wskaźników pracy zakładu. Składa się z kilkunastu zdefiniowanych już raportów daje jednak duże możliwości, jeżeli chodzi definiowanie swoich własnych wskaźników. Możliwości budowania swoich własnych raportów są niemal nieograniczone wystarczy tylko dostarczyć dane.

4 Wersja: 1.0 Strona: 4 z 34 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU MODUŁ PLANER Proces planowania dyspozycyjności jest niezmiernie istotny ze względu na działalność grupy zarówno w formułach polityki remontowej zakładów jak również polityki produkcyjnej, ma na horyzoncie czasu zapewnić zmniejszenie wartości wskaźników niedyspozycyjności i awaryjności poszczególnych urządzeń tworzących JWCD oraz zaplanować produkcję tak żeby była ona najbardziej opłacalna dla zakładu. Główne zadania aplikacji: Upublicznienie wiedzy o remontach Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Zdalny dostęp do informacji Zmniejszenie wskaźników niedyspozycyjności Przejrzystość w planowaniu remontów Koncepcja planowania zakłada podział planów ze względu na strategię na: Planowanie długoterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 20 lat Planowanie średnioterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 4 lat Planowanie krótkoterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 3 miesięcy Moduł posiada zestaw formularzy do wprowadzania danych o planowanych odstawieniach i remontach. Z danych wprowadzonych w ten sposób generowane będą scalone plany dyspozycyjności na zadane okresy czasu. Po wprowadzeniu danych system pozwoli na przeprowadzenie prostego procesu akceptacji planu. Poza tym moduł będzie posiadał możliwość tworzenia planu, jako złożenia aktualnie zaakceptowanych zgłoszeń oraz możliwość wersjonowania powstałego w ten sposób planu tak, aby możliwy było obejrzenie i powrót do dowolnej wersji poprzedniej.

5 Wersja: 1.0 Strona: 5 z 34 KALENDARZ PLANOWANIA REMONTÓW W kalendarzu znajduje się: 1. Formularz wyboru daty początkowej określa dzień, od którego kalendarz pokazuje zdarzenia 2. Przełącznik pomiędzy Ubytkami a Remontami 3. W tabeli instalacji znajduje się przełącznik pomiędzy jednostkami wytwórczymi (B) oraz instalacjami poza blokowymi 4. Tabela instalacji zawiera wszystkie dodane w panelu administratora instalacje zgodne z numerami KKS. Po kliknięciu na nazwę instalacji przechodzimy do szczegółowego widoku wybranej instalacji 5. Wykres Gantta pokazujący postoje, remonty, ubytki. Na wykresie pionowe linie symbolizują odpowiednio: a. Kolorem zielonym zaznaczony jest dzień dzisiejszy b. Kolorem żółtym zaznaczone są święta c. Kolorem czerwonym dzień n+28

6 Wersja: 1.0 Strona: 6 z 34 Pod kalendarzem znajduje się tabela potrzeb remontowych 1. Blok - informacja o nazwie JWCD, dla której utworzono żądanie. 2. Nazwa żądania widok nazwy nadanej potrzebie. 3. Wprowadził - informacja, który z użytkowników wprowadził dane żądanie (imię i nazwisko użytkownika). 4. Data utworzenia - informacja o tym, kiedy dane żądanie zostało wprowadzone do systemu. 5. Najwcześniejsze rozpoczęcie - informacja, kiedy najwcześniej można rozpocząć realizację żądania. 6. Najpóźniejsze zakończenie - informacja, kiedy najpóźniej należy zakończyć realizację żądania. 7. Czas trwania - informacja o przewidywanym czasie potrzebnym na realizację żądania. 8. Priorytet - informacja o priorytecie wykonania żądania oraz przypisany mu kolor: o Krytyczna - o Poważna - grożąca utratą bloku - o Poważna - o Normalna - o Możliwa do przesunięcia - o Przy okazji - Pasek stanu - Posiada wbudowaną w nagłówku możliwość filtrowania zdarzeń według zakresu dat od do. Na kalendarzu widać również okres n-28 (data bieżąca zaznaczona zielonym pionowym paskiem, natomiast data n+28 czerwonym)

7 Wersja: 1.0 Strona: 7 z 34 STATYSTYKI W aplikacji Planer prowadzone są indywidualne statystyki dla każdego użytkownika. Mają one na celu sprawdzenie swojej skuteczności planowania czy planujemy poprawnie. Statystyki powstają dla planowania potrzeb, planowania remontów oraz pokazują skuteczność wykonania prac remontowych. Każdy użytkownik ma wgląd w swoje statystyki oraz w statystyki wszystkich użytkowników bez wyszczególnienia imion i nazwisk użytkowników. Statystyki generują się miesięcznie oraz narastająco, czyli od początku roku. Każde zaplanowane zdarzenie i żądanie przechowywane jest w tabeli znajdującej się pod wskaźnikami. Tabele można wyeksportować do Excela.

8 Wersja: 1.0 Strona: 8 z 34 KOLEJNOŚĆ URUCHOMIEŃ Aplikacja posiada interfejs komunikacyjny pomiędzy DIRE a działem sprzedaży. Określane są w nim: Kolejności uruchomień i odstawień jednostek wytwórczych Planowaną ilość energii netto

9 Wersja: 1.0 Strona: 9 z 34 KALENDARZ PRACY BLOKÓW Po wybraniu w menu głównym modułu Planer opcji Kalendarz pracy bloków na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz obrazujący zapotrzebowanie działu sprzedaży na ilość pracujących bloków w danym dniu. Kalendarz uzupełniany jest poprzez wprowadzanie reguł przez użytkownika.

10 Wersja: 1.0 Strona: 10 z 34 HISTORIA W zakładce Historia znajdują się wszystkie widniejące na wykresie Ganta w poszczególnych zakładkach Planowania zdarzenia. Wszystkie postoje podlegają tutaj weryfikacji. Jeżeli zdarzenia są zgodne z rzeczywistością wówczas nadawany jest im status Zatwierdzony. Na podstawie tego statusu wyliczane są wskaźniki dyspozycyjności (Kip, Kinp, Kiext, Kd) dla poszczególnych miesięcy i narastająco od początku roku. Wielkości wskaźników widoczne są na wykresach znajdujących się u samej góry zakładki Wszystkie wskaźniki dla obu typów instalacji przedstawiono w trzech wariantach: Miesięcznie przedstawia dane dla jednego miesiąca Narastająco przedstawia dane od początku roku kalendarzowego Własny okres przedstawia dane dla wybranego przez użytkownika własnego okresu Poniżej, pod wskaźnikami znajduje się wykres Gantt a obrazujący wszystkie wykonane w danym okresie zdarzenia. Pojawiają się one dopiero w momencie uzyskania statusu Zatwierdzony. Każdy postój wyrażony jest w trzech kolorach, które oznaczają odpowiednio: Kolor niebieski planowany termin postoju

11 Wersja: 1.0 Strona: 11 z 34 Kolor czerwony (dot. zdarzeń nieplanowanych) - rzeczywiste wykonanie postoju Kolor zielony (dot. zdarzeń planowanych) rzeczywiste wykonanie postoju Kolor szary jak postój został zgłoszony w SOWE O szczegółach danego postoju możemy dowiedzieć się po najechaniu kursorem myszy na wybrany element na wykresie. Pojawi się wówczas okienko (rys. 108), w którym umieszczone są następujące informacje: Planowana data rozpoczęcia i zakończenia postoju Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia postoju Data rozpoczęcia i zakończenia postoju wprowadzone do systemu SOWE

12 Wersja: 1.0 Strona: 12 z 34 MODUŁ REJESTR URZĄDZEŃ W Module Rejestr Urządzeń przechowywana jest hierarchia urządzeń według przyporządkowywanych im kodów lokalizacji funkcjonalnych KKS z zachowaniem powiązań rodzic dziecko (nadrzędny podrzędny) oraz struktura urządzeń (przypisanie zdarzeń do urządzenia wymagane przy redundancji/przełączeniach urządzeń oraz do archiwizowania historii poszczególnych urządzeń). Do każdego z urządzeń i KKS możliwe jest przyporządkowanie zdarzeń (ang. event) o określonym charakterze. Zdarzenie charakteryzowane jest przez minimalną liczbę parametrów: 1. Nazwa KKS 2. Numer KKS 3. Nazwa / Typ / Rodzaj 4. Data wystąpienia (rozpoczęcia) 5. Data zakończenia (może być taka sama jak data rozpoczęcia) 6. Opis zawartość informacyjna 7. Komentarz informacja od autora zdarzenia Głównym zadaniem systemu, jest zbieranie i agregowanie danych o: Zdarzeniach technicznych (odpalenie młyna, uruchomienie bloku)

13 Wersja: 1.0 Strona: 13 z 34 Awariach Remontach Dokumentacji związanej z urządzeniami oraz wymienionymi powyżej akcjami.

14 Wersja: 1.0 Strona: 14 z 34 System posiada możliwość definiowania akcji, których obsługa jest później w pełni automatyczna. Głównymi atutami są: Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej Uczynienie wiedzy informacji publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.

15 Wersja: 1.0 Strona: 15 z 34 Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji. Zdalny dostęp do informacji Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest, więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Zdarzenia i dane są agregowane i raportowane z podziałem na następujące wymiary: Czas z dowolną granulacją Struktura KKS na dowolnym poziomie zagłębienia Dowolna inna struktura drzewiasta (na przykład struktura ciągów komunikacyjnych) Podział technologiczny urządzeń (młyny, liczniki, silniki itp.) Podział biznesowo-ekonomiczny pozwalający na definiowanie dodatkowych zależności na potrzeby rozliczania remontów. Moduł posiada możliwość wyszukiwania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w oparciu o dostarczone dane a następnie generowania raportów pokazujących użytkownikom zależności pomiędzy poszczególnymi sygnałami. Diagnostyka urządzeń opiera się na metodach statystycznych a w niektórych przypadkach na analizie częstotliwości sygnału. Dowolność generowania wykresów pozwala na bardzo dużą swobodę w analizowaniu danych wystarczy znać numer KKS urządzenia objętego pomiarem. MODUŁ SZYCHTOWNICA

16 Wersja: 1.0 Strona: 16 z 34 Szychtownica jest aplikacją przeznaczoną dla pracowników zakładów, w których stosuje się system pracy zmianowej. Pozwala ona w wygodny i przejrzysty sposób zaplanować pracę dla wielu osób z podziałem na zmiany. Moduł został podzielony na interfejsy wspomagające zarządzanie poszczególnymi elementami pracy zespołowej. Są to: Grafik prac pozwalający na edycję lub wgląd w harmonogram pracy brygad na zmianach, Czas wolny służący do śledzenia rozliczeń urlopowych, Wniosek urlopowy pozwalający pracownikom wygenerować wniosek urlopowy, który następnie może być zaakceptowany lub odrzucony przez kierownika zmiany, Ograniczenia urlopowe zezwalający kierownikom zmian na określanie ograniczeń urlopowych grupowo dla brygad i indywidualnie dla pracowników, Okres rozliczeniowy używany do ustalenia długości okresów rozliczeniowych, Kalendarz pracy umożliwiający przydzielenie pracowników do odpowiednich stanowisk z uwzględnieniem dni wolnych i zgodny z prawem pracy.

17 Wersja: 1.0 Strona: 17 z 34 Wyróżnionych zostało 5 typów uprawnień, które mogą zostać nadane pracownikom: Kierownik zmiany, Kierownik bloku, Pierwszy obchodowy, Operator, Obchodowy.

18 Wersja: 1.0 Strona: 18 z 34 W zależności od zajmowanego stanowiska, pracownicy mają dostęp do odpowiednich części szychtownicy. Możliwe jest też stworzenie super użytkownika, który ma dostęp do wszystkich funkcji aplikacji. Poniżej przedstawiona została specyfikacja funkcjonalna określająca możliwości aplikacji i opisująca przypadki użycia w zależności od modułu i uprawnień.

19 Wersja: 1.0 Strona: 19 z 34 MODUŁ RAPORTOWY Moduł Raportowy składa się z kilkunastu raportów pokazujących pracę elektrowni na różnych płaszczyznach. 1. Dashboard Dashboard pozwala na wyświetlenie najważniejszych wskaźników pracującego zakładu. 2. Działania operatora Diagram przedstawiający działania operatora na podstawie plików ZUSE I BPKD

20 Wersja: 1.0 Strona: 20 z Moc wytwarzana na blokach Raport pokazuje moc, z jaką pracują jednostki wytwórcze dla zadanego okresu czasu 4. MTBF i czasy uruchomień Pokazuje średnie czasy opóźnień z ostatnich 10 uruchomień oraz średnie czasy pomiędzy awariami.

21 Wersja: 1.0 Strona: 21 z Parametry bloku Raport pokazujący najważniejsze parametry pracy elektrowni, mogą to być np.: Temperatury pary pierwotnej/wtórnej Ciśnienie pary świeżej Spiętrzenie temperatur w kondensatorach 6. Produkcja energii brutto Raport pokazujący produkcję energii brutto całego zakładu

22 Wersja: 1.0 Strona: 22 z Profil uruchomień bloku Na podstawie danych oraz informacji o stanie termicznym bloku raport określa przybliżony czas wpięcia w BPP. Dodatkowo została zbudowana ewidencja historycznych uruchomień, co pozwala oszacowanie kosztów uruchomień. Mając statystyki uruchomień, oraz dane termiczne bloku oraz informacje o remontach i blokadach raport pozwala określić kolejności bloków do uruchomienia i odstawienia.

23 Wersja: 1.0 Strona: 23 z Raport bieżący pracy elektrowni Raport pokazujący aktualny stan najważniejszych urządzeń w zakładzie poniżej przykład elektrowni. 9. Raport Operatora Zadaniem raportu jest przygotowanie rankingu, jakości pracy bloków dla różnych operatorów. Jako dane wejściowe moduł pobiera dane, o jakości pracy bloku z modułu wspomagania (zasilacza danych) oraz dane o grafiku pracy z modułu Grafik Pracy Działu Produkcji (Szychtownica).

24 Wersja: 1.0 Strona: 24 z 34 Oprócz wyliczania wartości wskaźników każdy z operatorów będzie może obejrzeć swoją aktualną pozycję oraz porównać swoje wskaźniki jakościowe do najlepszych wskaźników. Dodatkowo na wykresie prezentowane są zmiany wskaźników (a także zmiany pozycji operatora) w określonych okresach czasu. 10. Wykonanie BPP Wykres pokazujący wartości regulacji wtórnej i pierwotnej oraz wykres przedstawiający różnicę pomiędzy Energią rzeczywistą a BPP

25 Wersja: 1.0 Strona: 25 z Wykorzystanie energii Raport pokazujący zachowanie się poszczególnych sygnałów w ciągu doby. Raport jest kopią raporty zmiany stanów bloków tyle, że przedstawione w nim wartości podzielone są na 8 jednostek wytwórczych. 12. Wykorzystanie regulacji Wykres słupkowy pokazujący energię wyprodukowana oraz energię BPP dla konkretnego dnia. Raport pokazujący regulację Y1 i DF. Wartości w kolumnie pasmo są wstępnie definiowane, natomiast wartości regulacji w kolumnie Energia pobierane są z systemu zewnętrznego.

26 Wersja: 1.0 Strona: 26 z Zestawienie czasów pracy i postojów Raport poniżej przedstawia miesięczne zestawienie czasów pracy i postojów jednostek wytwórczych. Możliwe jest generowanie dowolnego okresu czasowego. Pod każdym wykresem Gantta pojawia się tabela z wyszczególnionymi datami postojów w zadanym okresie czasu. 14. Zmiany stanów bloków Raport składa się z kilku elementów: Element raportu pokazujący zachowanie się poszczególnych sygnałów w ciągu doby. Element raportu pokazujący zmiany stanów jednostek wytwórczych w ciągu doby.

27 Wersja: 1.0 Strona: 27 z 34 Element raportu pokazujący procentowe zużycie energii na potrzeby własne oraz ogólne dla poszczególnych jednostek wytwórczych w zadanym okresie. Element raportu pokazujący stan jednostek wytwórczych na godzinę 00: 00 wybranej w formularzu daty. Dane o statusach JW pobierane są z systemu zewnętrznego

28 Wersja: 1.0 Strona: 28 z 34 MODUŁ PORZĄDKOW Aplikacja Porządki, to prosty moduł do aplikacji, pozwala na wymianę informacji między operatorem (obchodowym) a firmą sprzątającą (ElpoSerwis). Idea działania aplikacji jest bardzo prosta i polega na wymianie informacji między użytkownikami. Schemat komunikacji ilustruje poniższy rysunek. Aplikacja będzie pozwalała na przeprowadzenie komunikacji zgodnie z tym schematem, przesłanie konkretnego komunikatu zmienia status pierwotnego zgłoszenia. 1. Wysłanie zgłoszenia otwiera zgłoszenie i nadaje status Nowe 2. Przyjęcie zgłoszenia nadaje status Przyjęte 3. Zgłoszenie wykonania pracy nadaje status Do odbioru 4. Odrzucenia wykonania pracy - Odrzucone 5. Potwierdzenie wykonania pracy - Potwierdzone, a potem zamknięte, jeśli użytkownik z

29 Wersja: 1.0 Strona: 29 z 34 ElpoSerwis potwierdzi zmianę statusu Wszelkie przesyłane komunikaty będą oznaczone aktualną datą oraz identyfikatorem użytkownika, który komunikat przesłał. Wszystkie przesłane komunikaty są archiwizowane, a ich historia jest możliwa do wglądu. Moduł generuje zestawienie zgłoszeń z informacją o aktualnie otwartych zgłoszeniach, oraz statystyki dla dowolnej granulacji czasowej ilości zgłoszeń w odpowiednich statusach. Moduł Porządki posiada zdefiniowane role dla poszczególnych grup użytkowników ze względu na możliwe akcje w procesie koordynowania pracami serwisowymi. W aplikacji wyróżniamy 3 grupy użytkowników: Użytkownik Elektrownia wystawiający zlecenia Użytkownik może wprowadzać nowe tickety od strony elektrowni i zmieniać ich statusy. Może podglądać raporty z realizacji oraz raporty z ticketów aktualnie wykonywanych Użytkownik firma sprzątająca odbierający zlecenia Nie może wprowadzać nowych ticketów. Może zmieniać statusy ticketów istniejących. Może podglądać raporty ticketów wykonywanych. Nie może podglądać raportów ticketów wykonanych

30 Wersja: 1.0 Strona: 30 z 34 Użytkownik z uprawnieniami do podglądu Może listować wykonane tickety. Nie ma możliwości podglądu aktualnie wykonywanych ticketów OPIS TECHNICZNY to obsługujący wielu użytkowników jednocześnie system oparty na technologii cienkiego klienta z wykorzystaniem protokołu HTTP z użyciem technik AJAX. Strona serwerowa interfejsu użytkownika, jest zaprojektowana i zaimplementowana z użyciem Django.. Django to nowoczesny framework, który pozwala na szybkie tworzenia aplikacji HTTP. Jest wysoce konfigurowalny oraz łatwo rozszerzalny. Użycie języka python pozwala na łatwe zintegrowanie systemu skryptowego, co pozwala na późniejszą rozbudowę funkcjonalności. Zależnie od wyboru klienta system może być wdrożony z obsługą różnych baz danych. Można łatwo skonfigurować go, aby obsługiwał darmowe bazy danych jak postgresql, mysql czy Sqlite. Lub pełnoprawne RDBMS jak Oracle czy MS-SQL. Interfejs użytkownika wykorzystuje przeglądarkę internetową, oparty jest o bibliotekę AJAX jquery. Pozwala to na szybkie zarządzanie tysiącami rekordów danych na jednym ekranie, bez zauważalnych przestojów TYPY DANYCH System pozwala na tworzenie atrybutów o następujących typach danych: Lp Nazwa typu danych Uwagi 1 Number Stałoprzecinkowy i całkowity 2 Text Krótkie i długie wartości 3 File Do przechowywania zewnętrznych danych i dokumentów

31 Wersja: 1.0 Strona: 31 z 34 4 Image Na przykład skanowane protokoły i dokumentacja 5 Template Zapewnia funkcjonalność generowania dokumentów 6 HTML document Dla lepszej (ładniejszej) prezentacji tekstu. 7 Date & Time Podtypy: Data, Czas oraz Data i Czas 8 Related device Pozwala na tworzenie relacji i struktur między urządzeniami 9 Geo-location Pozwala na zapisanie i podgląd lokalizacji na mapie 10 Table Pozwala na tworzenie dwuwymiarowych struktur danych 11 HART file Składowanie danych kalibracyjnych w plikach HART 12 Defined selection Listy pojedynczego lub wielokrotnego wyboru. AKCJE: W związku z typami danych, istnieją pewne akcje zdefiniowane w systemie pozwalające na uzyskanie dodatkowej funkcjonalności: Lp Nazwa Akcji Opis 1 Precondition Istnieje możliwość zdefiniowania warunku, który musi być spełniony przed uruchomieniem zdefiniowanego zdarzenia w systemie skrypt w języku python 2 Postcondition System sprawdza czy postcondition jest spełniony przed wykonaniem akcji skrypt w python

32 Wersja: 1.0 Strona: 32 z 34 3 PDF System pozwala na generację PDF z pola typu HTML field lub Template field. 4 EXCEL Zawartość stron (przefiltrowana lub nie) może zostać wyeksportowana do XLS lub CSV do dalszej obróbki. 5 File Dokument PDF wygenerowany w punkcie 3 może być podpisany elektronicznie bądź normalnie i załączony, jako File field 6 HART-file Dane kalibracyjne z pliku HART mogą być automatycznie wczytane do systemu. 8 Table Tabela o dynamicznym rozmiarze może przechowywać dane dotyczące na przykład charakterystyk 9 Template System potrafi wypełnić dowolny szablon pliku, szablon wykorzystuje tagi związane z atrybutami urządzenia. Jeśli plik jest typu HTML system może wygenerować PDF PLUG-INY: Wspomniane funkcjonalności mogą być rozszerzone poprzez funkcje zakodowane w języku python i składowane w administracyjnej bazie danych.

33 Wersja: 1.0 Strona: 33 z 34 ŻRÓDŁA DANYCH: Głównym celem systemu jest zbieranie danych ważna jest także informacja o źródłach danych dla aplikacji. Poniżej znajduje się opis różnych źródeł danych do systemu: 1. MS EXCEL system wczytuje się pliki Excel stworzonych przy zachowaniu pewnych reguł: Wiersze powinny zawierać urządzenie, w kolumnach wartości atrybutów. W pierwszym wierszu powinny znajdować się nazwy atrybutów 2. CVS FILE jak w przypadku Excel. 3. HART protocol - system wczytuje się pliki HART stworzone w systemie zewnętrznego dostawcy. HART plug-in może być użyty, jako sprzęt do kalibracji lub urządzenie do sprawdzania urządzeń, zainstalowane na palmtopie i synchronizowane później z serwerem. 4. DCS (poprzez serwer OPC w wersji 1.2) każdy DCS z funkcją serwera OPC może służyć, jako źródło danych. Klient OPC jest opcją w systemie. 5. Filtry danych przygotowywane w zależności od potrzeb.

34 Wersja: 1.0 Strona: 34 z 34 PODSUMOWANIE Wdrożenie aplikacji gwarantuje osiągnięcie wielu korzyści dotyczących między innymi optymalizacji pracy oraz kosztów związanych z eksploatacją jednostek wytwórczych poprzez: Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych sprawne planowanie odstawień jednostek wytwórczych łatwe definiowanie zdarzeń - potrzeb remontowych, postojów i odstawień automatyczne gnerowanie wskaźników dyspozycyjności urządzeń i instalacji zaawansowany system diagnostyczny dostarcza informacji na temat bieżącego stanu technicznego urządzeń i instalacji Wydłużenie żywotności urządzeń i instalacji zmniejszenie liczby nieplanowanych remontów zmniejszenie liczby groźnych awarii oraz kosztownych uszkodzeń wtórnych niezawodny system diagnostyczny składający się m.in. z analizy sygnału, metod prognostycznych oraz analizę statystyczną sygnału Zmniejszenie kosztów eksploatacji remontowi podlegają wyłącznie urządzenia, które tego wymagają zmniejszenie wydatków na ubezpieczenie zwiększenie wskaźników dyspozycyjności instalacji poprzez wydłużenie okresów międzyremontowych redukcja ilości osób zaangażowanych w diagnostykę urządzenia i instalacji Skrócenie czasu i kosztów remontu znany zakres remontu gwarantuje niższe koszty jego wykonania oraz części zamiennych redukcja kosztów magazynowania części zamiennych Elastyczne zarządzanie danymi dane wymagane do funkcjonowania aplikacji mogą pochodzić z wielu źródeł możliwość tworzenia kart urządzeń oraz przechowywania ich dokumentacji techniczno-rozruchowych przyjazdy interfejs użytkownika umożliwia łatwą analizę danych oraz informacji zawartych w aplikacji Usprawnienie komunikacji i procesu zarządzania personelem sprawny przesył informacji między poszczególnymi działami przesiębiorstwa np. dział sprzedaży - dział planowania personelu innych urządzeń wchodzących w skład instalacji zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji Zwiększenie bezpieczeństwa

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo