INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI"

Transkrypt

1 ul. Bajana Jerzego 31d tel Warszawa INVENTORY PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. zastrzega, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

2 Wersja: 1.0 Strona: 2 z 34 WPROWADZENIE Platforma została stworzona na potrzeby jednej z polskich elektrowni węglowych. W jej skład wchodzą: 1. Moduł Planer 2. Moduł Rejestr urządzeń 3. Moduł Szychtownica 4. Moduł Raportowy 5. Moduł Porządkowy AD. 1 Moduł do harmonogramowanie pracy obsługi Działu Produkcji - Szychtownica Moduł służy do ewidencji czasu pracy poszczególnych operatorów, a także integruje dane opisane w module oceny operatora i module wspomagania operatora. Dane wprowadzane są ręcznie przez kierowników zmiany bloków przy użyciu narzędzia kalendarzowego. Po wprowadzeniu danych system sprawdza poprawność obsady, dodatkowo uwzględnia informacje o planowanych urlopach i innych nieobecnościach operatorów. Dane te pozwalają precyzyjne zaplanować przydział operatorów do zmian uwzględniając aktualne stany kadrowe i umiejętności poszczególnych operatorów. AD. 2 Moduł Rejestr Urządzeń dla profilaktycznej gospodarki remontowej, Zadaniem modułu jest rejestrowanie zadań dotyczących planowanych remontów i wspomagania planowania polityki remontowej. Zostanie on zaimplementowany na bazie aplikacji, która jest narzędziem dedykowanym do takich zadań. Główne funkcjonalności modułu: Współpraca z wieloma typami baz danych (MySQL, Oracle, MSSQL) Możliwość definiowania dowolnych hierarchicznych struktur danych. Możliwość składowania i rejestracji dokumentacji Możliwość definiowania możliwych akcji do wykonania dla użytkownika, Możliwość definicji raportów opartych na ustalonych parametrach

3 Wersja: 1.0 Strona: 3 z 34 Możliwość generacji powiadomień wskutek wystąpienia określonych zdarzeń. AD. 3 Moduł Porządki, Zadaniem modułu porządki jest komunikacja i monitorowanie zadań zlecanych przez wydział ruchu a spółką Elposerwis. Aplikacja może zostać wdrożona również na bazie systemu. AD. 4 Moduł Planer, Moduł do planowania pracy jednostek wytwórczych ma za zadanie konsolidować informację o odstawieniach bloków. Informacje te podzielone są na dwie kategorie: część prognostyczną pozwalającą zaplanować w systemie odstawienia i inne zdarzenia ruchowe oraz część historyczną, która dane o rzeczywistych zdarzeniach będzie pobierać z systemu SOWE. Dodatkowo moduł posiada część raportową, która pozwala na wyliczenie statystyk dyspozycyjności w dowolnym horyzoncie czasowym w przód i w tył a także porównuje planowane wartości statystyk z rzeczywistymi. AD. 5 Moduł Raportowy Moduł Raportowy pozwala na wyświetlenie najważniejszych wskaźników pracy zakładu. Składa się z kilkunastu zdefiniowanych już raportów daje jednak duże możliwości, jeżeli chodzi definiowanie swoich własnych wskaźników. Możliwości budowania swoich własnych raportów są niemal nieograniczone wystarczy tylko dostarczyć dane.

4 Wersja: 1.0 Strona: 4 z 34 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU MODUŁ PLANER Proces planowania dyspozycyjności jest niezmiernie istotny ze względu na działalność grupy zarówno w formułach polityki remontowej zakładów jak również polityki produkcyjnej, ma na horyzoncie czasu zapewnić zmniejszenie wartości wskaźników niedyspozycyjności i awaryjności poszczególnych urządzeń tworzących JWCD oraz zaplanować produkcję tak żeby była ona najbardziej opłacalna dla zakładu. Główne zadania aplikacji: Upublicznienie wiedzy o remontach Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Zdalny dostęp do informacji Zmniejszenie wskaźników niedyspozycyjności Przejrzystość w planowaniu remontów Koncepcja planowania zakłada podział planów ze względu na strategię na: Planowanie długoterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 20 lat Planowanie średnioterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 4 lat Planowanie krótkoterminowe (strategia remontowa) na horyzoncie 3 miesięcy Moduł posiada zestaw formularzy do wprowadzania danych o planowanych odstawieniach i remontach. Z danych wprowadzonych w ten sposób generowane będą scalone plany dyspozycyjności na zadane okresy czasu. Po wprowadzeniu danych system pozwoli na przeprowadzenie prostego procesu akceptacji planu. Poza tym moduł będzie posiadał możliwość tworzenia planu, jako złożenia aktualnie zaakceptowanych zgłoszeń oraz możliwość wersjonowania powstałego w ten sposób planu tak, aby możliwy było obejrzenie i powrót do dowolnej wersji poprzedniej.

5 Wersja: 1.0 Strona: 5 z 34 KALENDARZ PLANOWANIA REMONTÓW W kalendarzu znajduje się: 1. Formularz wyboru daty początkowej określa dzień, od którego kalendarz pokazuje zdarzenia 2. Przełącznik pomiędzy Ubytkami a Remontami 3. W tabeli instalacji znajduje się przełącznik pomiędzy jednostkami wytwórczymi (B) oraz instalacjami poza blokowymi 4. Tabela instalacji zawiera wszystkie dodane w panelu administratora instalacje zgodne z numerami KKS. Po kliknięciu na nazwę instalacji przechodzimy do szczegółowego widoku wybranej instalacji 5. Wykres Gantta pokazujący postoje, remonty, ubytki. Na wykresie pionowe linie symbolizują odpowiednio: a. Kolorem zielonym zaznaczony jest dzień dzisiejszy b. Kolorem żółtym zaznaczone są święta c. Kolorem czerwonym dzień n+28

6 Wersja: 1.0 Strona: 6 z 34 Pod kalendarzem znajduje się tabela potrzeb remontowych 1. Blok - informacja o nazwie JWCD, dla której utworzono żądanie. 2. Nazwa żądania widok nazwy nadanej potrzebie. 3. Wprowadził - informacja, który z użytkowników wprowadził dane żądanie (imię i nazwisko użytkownika). 4. Data utworzenia - informacja o tym, kiedy dane żądanie zostało wprowadzone do systemu. 5. Najwcześniejsze rozpoczęcie - informacja, kiedy najwcześniej można rozpocząć realizację żądania. 6. Najpóźniejsze zakończenie - informacja, kiedy najpóźniej należy zakończyć realizację żądania. 7. Czas trwania - informacja o przewidywanym czasie potrzebnym na realizację żądania. 8. Priorytet - informacja o priorytecie wykonania żądania oraz przypisany mu kolor: o Krytyczna - o Poważna - grożąca utratą bloku - o Poważna - o Normalna - o Możliwa do przesunięcia - o Przy okazji - Pasek stanu - Posiada wbudowaną w nagłówku możliwość filtrowania zdarzeń według zakresu dat od do. Na kalendarzu widać również okres n-28 (data bieżąca zaznaczona zielonym pionowym paskiem, natomiast data n+28 czerwonym)

7 Wersja: 1.0 Strona: 7 z 34 STATYSTYKI W aplikacji Planer prowadzone są indywidualne statystyki dla każdego użytkownika. Mają one na celu sprawdzenie swojej skuteczności planowania czy planujemy poprawnie. Statystyki powstają dla planowania potrzeb, planowania remontów oraz pokazują skuteczność wykonania prac remontowych. Każdy użytkownik ma wgląd w swoje statystyki oraz w statystyki wszystkich użytkowników bez wyszczególnienia imion i nazwisk użytkowników. Statystyki generują się miesięcznie oraz narastająco, czyli od początku roku. Każde zaplanowane zdarzenie i żądanie przechowywane jest w tabeli znajdującej się pod wskaźnikami. Tabele można wyeksportować do Excela.

8 Wersja: 1.0 Strona: 8 z 34 KOLEJNOŚĆ URUCHOMIEŃ Aplikacja posiada interfejs komunikacyjny pomiędzy DIRE a działem sprzedaży. Określane są w nim: Kolejności uruchomień i odstawień jednostek wytwórczych Planowaną ilość energii netto

9 Wersja: 1.0 Strona: 9 z 34 KALENDARZ PRACY BLOKÓW Po wybraniu w menu głównym modułu Planer opcji Kalendarz pracy bloków na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz obrazujący zapotrzebowanie działu sprzedaży na ilość pracujących bloków w danym dniu. Kalendarz uzupełniany jest poprzez wprowadzanie reguł przez użytkownika.

10 Wersja: 1.0 Strona: 10 z 34 HISTORIA W zakładce Historia znajdują się wszystkie widniejące na wykresie Ganta w poszczególnych zakładkach Planowania zdarzenia. Wszystkie postoje podlegają tutaj weryfikacji. Jeżeli zdarzenia są zgodne z rzeczywistością wówczas nadawany jest im status Zatwierdzony. Na podstawie tego statusu wyliczane są wskaźniki dyspozycyjności (Kip, Kinp, Kiext, Kd) dla poszczególnych miesięcy i narastająco od początku roku. Wielkości wskaźników widoczne są na wykresach znajdujących się u samej góry zakładki Wszystkie wskaźniki dla obu typów instalacji przedstawiono w trzech wariantach: Miesięcznie przedstawia dane dla jednego miesiąca Narastająco przedstawia dane od początku roku kalendarzowego Własny okres przedstawia dane dla wybranego przez użytkownika własnego okresu Poniżej, pod wskaźnikami znajduje się wykres Gantt a obrazujący wszystkie wykonane w danym okresie zdarzenia. Pojawiają się one dopiero w momencie uzyskania statusu Zatwierdzony. Każdy postój wyrażony jest w trzech kolorach, które oznaczają odpowiednio: Kolor niebieski planowany termin postoju

11 Wersja: 1.0 Strona: 11 z 34 Kolor czerwony (dot. zdarzeń nieplanowanych) - rzeczywiste wykonanie postoju Kolor zielony (dot. zdarzeń planowanych) rzeczywiste wykonanie postoju Kolor szary jak postój został zgłoszony w SOWE O szczegółach danego postoju możemy dowiedzieć się po najechaniu kursorem myszy na wybrany element na wykresie. Pojawi się wówczas okienko (rys. 108), w którym umieszczone są następujące informacje: Planowana data rozpoczęcia i zakończenia postoju Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia postoju Data rozpoczęcia i zakończenia postoju wprowadzone do systemu SOWE

12 Wersja: 1.0 Strona: 12 z 34 MODUŁ REJESTR URZĄDZEŃ W Module Rejestr Urządzeń przechowywana jest hierarchia urządzeń według przyporządkowywanych im kodów lokalizacji funkcjonalnych KKS z zachowaniem powiązań rodzic dziecko (nadrzędny podrzędny) oraz struktura urządzeń (przypisanie zdarzeń do urządzenia wymagane przy redundancji/przełączeniach urządzeń oraz do archiwizowania historii poszczególnych urządzeń). Do każdego z urządzeń i KKS możliwe jest przyporządkowanie zdarzeń (ang. event) o określonym charakterze. Zdarzenie charakteryzowane jest przez minimalną liczbę parametrów: 1. Nazwa KKS 2. Numer KKS 3. Nazwa / Typ / Rodzaj 4. Data wystąpienia (rozpoczęcia) 5. Data zakończenia (może być taka sama jak data rozpoczęcia) 6. Opis zawartość informacyjna 7. Komentarz informacja od autora zdarzenia Głównym zadaniem systemu, jest zbieranie i agregowanie danych o: Zdarzeniach technicznych (odpalenie młyna, uruchomienie bloku)

13 Wersja: 1.0 Strona: 13 z 34 Awariach Remontach Dokumentacji związanej z urządzeniami oraz wymienionymi powyżej akcjami.

14 Wersja: 1.0 Strona: 14 z 34 System posiada możliwość definiowania akcji, których obsługa jest później w pełni automatyczna. Głównymi atutami są: Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej Uczynienie wiedzy informacji publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.

15 Wersja: 1.0 Strona: 15 z 34 Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji. Zdalny dostęp do informacji Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest, więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Zdarzenia i dane są agregowane i raportowane z podziałem na następujące wymiary: Czas z dowolną granulacją Struktura KKS na dowolnym poziomie zagłębienia Dowolna inna struktura drzewiasta (na przykład struktura ciągów komunikacyjnych) Podział technologiczny urządzeń (młyny, liczniki, silniki itp.) Podział biznesowo-ekonomiczny pozwalający na definiowanie dodatkowych zależności na potrzeby rozliczania remontów. Moduł posiada możliwość wyszukiwania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w oparciu o dostarczone dane a następnie generowania raportów pokazujących użytkownikom zależności pomiędzy poszczególnymi sygnałami. Diagnostyka urządzeń opiera się na metodach statystycznych a w niektórych przypadkach na analizie częstotliwości sygnału. Dowolność generowania wykresów pozwala na bardzo dużą swobodę w analizowaniu danych wystarczy znać numer KKS urządzenia objętego pomiarem. MODUŁ SZYCHTOWNICA

16 Wersja: 1.0 Strona: 16 z 34 Szychtownica jest aplikacją przeznaczoną dla pracowników zakładów, w których stosuje się system pracy zmianowej. Pozwala ona w wygodny i przejrzysty sposób zaplanować pracę dla wielu osób z podziałem na zmiany. Moduł został podzielony na interfejsy wspomagające zarządzanie poszczególnymi elementami pracy zespołowej. Są to: Grafik prac pozwalający na edycję lub wgląd w harmonogram pracy brygad na zmianach, Czas wolny służący do śledzenia rozliczeń urlopowych, Wniosek urlopowy pozwalający pracownikom wygenerować wniosek urlopowy, który następnie może być zaakceptowany lub odrzucony przez kierownika zmiany, Ograniczenia urlopowe zezwalający kierownikom zmian na określanie ograniczeń urlopowych grupowo dla brygad i indywidualnie dla pracowników, Okres rozliczeniowy używany do ustalenia długości okresów rozliczeniowych, Kalendarz pracy umożliwiający przydzielenie pracowników do odpowiednich stanowisk z uwzględnieniem dni wolnych i zgodny z prawem pracy.

17 Wersja: 1.0 Strona: 17 z 34 Wyróżnionych zostało 5 typów uprawnień, które mogą zostać nadane pracownikom: Kierownik zmiany, Kierownik bloku, Pierwszy obchodowy, Operator, Obchodowy.

18 Wersja: 1.0 Strona: 18 z 34 W zależności od zajmowanego stanowiska, pracownicy mają dostęp do odpowiednich części szychtownicy. Możliwe jest też stworzenie super użytkownika, który ma dostęp do wszystkich funkcji aplikacji. Poniżej przedstawiona została specyfikacja funkcjonalna określająca możliwości aplikacji i opisująca przypadki użycia w zależności od modułu i uprawnień.

19 Wersja: 1.0 Strona: 19 z 34 MODUŁ RAPORTOWY Moduł Raportowy składa się z kilkunastu raportów pokazujących pracę elektrowni na różnych płaszczyznach. 1. Dashboard Dashboard pozwala na wyświetlenie najważniejszych wskaźników pracującego zakładu. 2. Działania operatora Diagram przedstawiający działania operatora na podstawie plików ZUSE I BPKD

20 Wersja: 1.0 Strona: 20 z Moc wytwarzana na blokach Raport pokazuje moc, z jaką pracują jednostki wytwórcze dla zadanego okresu czasu 4. MTBF i czasy uruchomień Pokazuje średnie czasy opóźnień z ostatnich 10 uruchomień oraz średnie czasy pomiędzy awariami.

21 Wersja: 1.0 Strona: 21 z Parametry bloku Raport pokazujący najważniejsze parametry pracy elektrowni, mogą to być np.: Temperatury pary pierwotnej/wtórnej Ciśnienie pary świeżej Spiętrzenie temperatur w kondensatorach 6. Produkcja energii brutto Raport pokazujący produkcję energii brutto całego zakładu

22 Wersja: 1.0 Strona: 22 z Profil uruchomień bloku Na podstawie danych oraz informacji o stanie termicznym bloku raport określa przybliżony czas wpięcia w BPP. Dodatkowo została zbudowana ewidencja historycznych uruchomień, co pozwala oszacowanie kosztów uruchomień. Mając statystyki uruchomień, oraz dane termiczne bloku oraz informacje o remontach i blokadach raport pozwala określić kolejności bloków do uruchomienia i odstawienia.

23 Wersja: 1.0 Strona: 23 z Raport bieżący pracy elektrowni Raport pokazujący aktualny stan najważniejszych urządzeń w zakładzie poniżej przykład elektrowni. 9. Raport Operatora Zadaniem raportu jest przygotowanie rankingu, jakości pracy bloków dla różnych operatorów. Jako dane wejściowe moduł pobiera dane, o jakości pracy bloku z modułu wspomagania (zasilacza danych) oraz dane o grafiku pracy z modułu Grafik Pracy Działu Produkcji (Szychtownica).

24 Wersja: 1.0 Strona: 24 z 34 Oprócz wyliczania wartości wskaźników każdy z operatorów będzie może obejrzeć swoją aktualną pozycję oraz porównać swoje wskaźniki jakościowe do najlepszych wskaźników. Dodatkowo na wykresie prezentowane są zmiany wskaźników (a także zmiany pozycji operatora) w określonych okresach czasu. 10. Wykonanie BPP Wykres pokazujący wartości regulacji wtórnej i pierwotnej oraz wykres przedstawiający różnicę pomiędzy Energią rzeczywistą a BPP

25 Wersja: 1.0 Strona: 25 z Wykorzystanie energii Raport pokazujący zachowanie się poszczególnych sygnałów w ciągu doby. Raport jest kopią raporty zmiany stanów bloków tyle, że przedstawione w nim wartości podzielone są na 8 jednostek wytwórczych. 12. Wykorzystanie regulacji Wykres słupkowy pokazujący energię wyprodukowana oraz energię BPP dla konkretnego dnia. Raport pokazujący regulację Y1 i DF. Wartości w kolumnie pasmo są wstępnie definiowane, natomiast wartości regulacji w kolumnie Energia pobierane są z systemu zewnętrznego.

26 Wersja: 1.0 Strona: 26 z Zestawienie czasów pracy i postojów Raport poniżej przedstawia miesięczne zestawienie czasów pracy i postojów jednostek wytwórczych. Możliwe jest generowanie dowolnego okresu czasowego. Pod każdym wykresem Gantta pojawia się tabela z wyszczególnionymi datami postojów w zadanym okresie czasu. 14. Zmiany stanów bloków Raport składa się z kilku elementów: Element raportu pokazujący zachowanie się poszczególnych sygnałów w ciągu doby. Element raportu pokazujący zmiany stanów jednostek wytwórczych w ciągu doby.

27 Wersja: 1.0 Strona: 27 z 34 Element raportu pokazujący procentowe zużycie energii na potrzeby własne oraz ogólne dla poszczególnych jednostek wytwórczych w zadanym okresie. Element raportu pokazujący stan jednostek wytwórczych na godzinę 00: 00 wybranej w formularzu daty. Dane o statusach JW pobierane są z systemu zewnętrznego

28 Wersja: 1.0 Strona: 28 z 34 MODUŁ PORZĄDKOW Aplikacja Porządki, to prosty moduł do aplikacji, pozwala na wymianę informacji między operatorem (obchodowym) a firmą sprzątającą (ElpoSerwis). Idea działania aplikacji jest bardzo prosta i polega na wymianie informacji między użytkownikami. Schemat komunikacji ilustruje poniższy rysunek. Aplikacja będzie pozwalała na przeprowadzenie komunikacji zgodnie z tym schematem, przesłanie konkretnego komunikatu zmienia status pierwotnego zgłoszenia. 1. Wysłanie zgłoszenia otwiera zgłoszenie i nadaje status Nowe 2. Przyjęcie zgłoszenia nadaje status Przyjęte 3. Zgłoszenie wykonania pracy nadaje status Do odbioru 4. Odrzucenia wykonania pracy - Odrzucone 5. Potwierdzenie wykonania pracy - Potwierdzone, a potem zamknięte, jeśli użytkownik z

29 Wersja: 1.0 Strona: 29 z 34 ElpoSerwis potwierdzi zmianę statusu Wszelkie przesyłane komunikaty będą oznaczone aktualną datą oraz identyfikatorem użytkownika, który komunikat przesłał. Wszystkie przesłane komunikaty są archiwizowane, a ich historia jest możliwa do wglądu. Moduł generuje zestawienie zgłoszeń z informacją o aktualnie otwartych zgłoszeniach, oraz statystyki dla dowolnej granulacji czasowej ilości zgłoszeń w odpowiednich statusach. Moduł Porządki posiada zdefiniowane role dla poszczególnych grup użytkowników ze względu na możliwe akcje w procesie koordynowania pracami serwisowymi. W aplikacji wyróżniamy 3 grupy użytkowników: Użytkownik Elektrownia wystawiający zlecenia Użytkownik może wprowadzać nowe tickety od strony elektrowni i zmieniać ich statusy. Może podglądać raporty z realizacji oraz raporty z ticketów aktualnie wykonywanych Użytkownik firma sprzątająca odbierający zlecenia Nie może wprowadzać nowych ticketów. Może zmieniać statusy ticketów istniejących. Może podglądać raporty ticketów wykonywanych. Nie może podglądać raportów ticketów wykonanych

30 Wersja: 1.0 Strona: 30 z 34 Użytkownik z uprawnieniami do podglądu Może listować wykonane tickety. Nie ma możliwości podglądu aktualnie wykonywanych ticketów OPIS TECHNICZNY to obsługujący wielu użytkowników jednocześnie system oparty na technologii cienkiego klienta z wykorzystaniem protokołu HTTP z użyciem technik AJAX. Strona serwerowa interfejsu użytkownika, jest zaprojektowana i zaimplementowana z użyciem Django.. Django to nowoczesny framework, który pozwala na szybkie tworzenia aplikacji HTTP. Jest wysoce konfigurowalny oraz łatwo rozszerzalny. Użycie języka python pozwala na łatwe zintegrowanie systemu skryptowego, co pozwala na późniejszą rozbudowę funkcjonalności. Zależnie od wyboru klienta system może być wdrożony z obsługą różnych baz danych. Można łatwo skonfigurować go, aby obsługiwał darmowe bazy danych jak postgresql, mysql czy Sqlite. Lub pełnoprawne RDBMS jak Oracle czy MS-SQL. Interfejs użytkownika wykorzystuje przeglądarkę internetową, oparty jest o bibliotekę AJAX jquery. Pozwala to na szybkie zarządzanie tysiącami rekordów danych na jednym ekranie, bez zauważalnych przestojów TYPY DANYCH System pozwala na tworzenie atrybutów o następujących typach danych: Lp Nazwa typu danych Uwagi 1 Number Stałoprzecinkowy i całkowity 2 Text Krótkie i długie wartości 3 File Do przechowywania zewnętrznych danych i dokumentów

31 Wersja: 1.0 Strona: 31 z 34 4 Image Na przykład skanowane protokoły i dokumentacja 5 Template Zapewnia funkcjonalność generowania dokumentów 6 HTML document Dla lepszej (ładniejszej) prezentacji tekstu. 7 Date & Time Podtypy: Data, Czas oraz Data i Czas 8 Related device Pozwala na tworzenie relacji i struktur między urządzeniami 9 Geo-location Pozwala na zapisanie i podgląd lokalizacji na mapie 10 Table Pozwala na tworzenie dwuwymiarowych struktur danych 11 HART file Składowanie danych kalibracyjnych w plikach HART 12 Defined selection Listy pojedynczego lub wielokrotnego wyboru. AKCJE: W związku z typami danych, istnieją pewne akcje zdefiniowane w systemie pozwalające na uzyskanie dodatkowej funkcjonalności: Lp Nazwa Akcji Opis 1 Precondition Istnieje możliwość zdefiniowania warunku, który musi być spełniony przed uruchomieniem zdefiniowanego zdarzenia w systemie skrypt w języku python 2 Postcondition System sprawdza czy postcondition jest spełniony przed wykonaniem akcji skrypt w python

32 Wersja: 1.0 Strona: 32 z 34 3 PDF System pozwala na generację PDF z pola typu HTML field lub Template field. 4 EXCEL Zawartość stron (przefiltrowana lub nie) może zostać wyeksportowana do XLS lub CSV do dalszej obróbki. 5 File Dokument PDF wygenerowany w punkcie 3 może być podpisany elektronicznie bądź normalnie i załączony, jako File field 6 HART-file Dane kalibracyjne z pliku HART mogą być automatycznie wczytane do systemu. 8 Table Tabela o dynamicznym rozmiarze może przechowywać dane dotyczące na przykład charakterystyk 9 Template System potrafi wypełnić dowolny szablon pliku, szablon wykorzystuje tagi związane z atrybutami urządzenia. Jeśli plik jest typu HTML system może wygenerować PDF PLUG-INY: Wspomniane funkcjonalności mogą być rozszerzone poprzez funkcje zakodowane w języku python i składowane w administracyjnej bazie danych.

33 Wersja: 1.0 Strona: 33 z 34 ŻRÓDŁA DANYCH: Głównym celem systemu jest zbieranie danych ważna jest także informacja o źródłach danych dla aplikacji. Poniżej znajduje się opis różnych źródeł danych do systemu: 1. MS EXCEL system wczytuje się pliki Excel stworzonych przy zachowaniu pewnych reguł: Wiersze powinny zawierać urządzenie, w kolumnach wartości atrybutów. W pierwszym wierszu powinny znajdować się nazwy atrybutów 2. CVS FILE jak w przypadku Excel. 3. HART protocol - system wczytuje się pliki HART stworzone w systemie zewnętrznego dostawcy. HART plug-in może być użyty, jako sprzęt do kalibracji lub urządzenie do sprawdzania urządzeń, zainstalowane na palmtopie i synchronizowane później z serwerem. 4. DCS (poprzez serwer OPC w wersji 1.2) każdy DCS z funkcją serwera OPC może służyć, jako źródło danych. Klient OPC jest opcją w systemie. 5. Filtry danych przygotowywane w zależności od potrzeb.

34 Wersja: 1.0 Strona: 34 z 34 PODSUMOWANIE Wdrożenie aplikacji gwarantuje osiągnięcie wielu korzyści dotyczących między innymi optymalizacji pracy oraz kosztów związanych z eksploatacją jednostek wytwórczych poprzez: Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych sprawne planowanie odstawień jednostek wytwórczych łatwe definiowanie zdarzeń - potrzeb remontowych, postojów i odstawień automatyczne gnerowanie wskaźników dyspozycyjności urządzeń i instalacji zaawansowany system diagnostyczny dostarcza informacji na temat bieżącego stanu technicznego urządzeń i instalacji Wydłużenie żywotności urządzeń i instalacji zmniejszenie liczby nieplanowanych remontów zmniejszenie liczby groźnych awarii oraz kosztownych uszkodzeń wtórnych niezawodny system diagnostyczny składający się m.in. z analizy sygnału, metod prognostycznych oraz analizę statystyczną sygnału Zmniejszenie kosztów eksploatacji remontowi podlegają wyłącznie urządzenia, które tego wymagają zmniejszenie wydatków na ubezpieczenie zwiększenie wskaźników dyspozycyjności instalacji poprzez wydłużenie okresów międzyremontowych redukcja ilości osób zaangażowanych w diagnostykę urządzenia i instalacji Skrócenie czasu i kosztów remontu znany zakres remontu gwarantuje niższe koszty jego wykonania oraz części zamiennych redukcja kosztów magazynowania części zamiennych Elastyczne zarządzanie danymi dane wymagane do funkcjonowania aplikacji mogą pochodzić z wielu źródeł możliwość tworzenia kart urządzeń oraz przechowywania ich dokumentacji techniczno-rozruchowych przyjazdy interfejs użytkownika umożliwia łatwą analizę danych oraz informacji zawartych w aplikacji Usprawnienie komunikacji i procesu zarządzania personelem sprawny przesył informacji między poszczególnymi działami przesiębiorstwa np. dział sprzedaży - dział planowania personelu innych urządzeń wchodzących w skład instalacji zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji Zwiększenie bezpieczeństwa

ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU

ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU ul. Bajana Jerzego 31d tel. + 48 399 50 42 45 01-904 Warszawa SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

PIA PANEL INŻYNIERA AUTOMATYKA

PIA PANEL INŻYNIERA AUTOMATYKA ul. Bajana Jerzego 31d tel. + 48 399 50 42 45 01-904 Warszawa PANEL INŻYNIERA AUTOMATYKA Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

FORECASTER. P-2 Sp. z o.o. ul. Bajana Jerzego 31d. tel. + 48 399 50 42 45. 01-904 Warszawa

FORECASTER. P-2 Sp. z o.o. ul. Bajana Jerzego 31d. tel. + 48 399 50 42 45. 01-904 Warszawa ul. Bajana Jerzego 31d tel. + 48 399 50 42 45 01-904 Warszawa FORECASTER Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. tel./fax (071) 783-78-92 54-405 Wrocław, ul. Francuska 92 rcp@polsystem.pl www.polsystem.pl System KD (Kontrola Dostępu)

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna

Specyfikacja funkcjonalna Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 12 Opracowali: Zatwierdzili: Justyna Gutkowska Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja systemu CRANE

Specyfikacja systemu CRANE Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Appmedica. Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach

Appmedica. Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach Appmedica Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach Czym jest system Appmedica Appmedica to proste w obsłudze, logiczne i funkcjonalne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ATSOFTWARE DMS. Elektroniczna archiwizacja

ATSOFTWARE DMS. Elektroniczna archiwizacja 1 ATSOFTWARE DMS Elektroniczna archiwizacja Informacje o systemie 2 AtSoftware DMS to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania dokumentami oraz plikami. Aplikacja nie wymaga instalacji, gdyż dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01)

Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01) Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01) S t r o n a 1 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Ogólne wstępne wymagania 4 3 Procesy biznesowe 4 3.1 Proces biznesowy - Obsługa urlopów 4 3.1.1 Przypadek użycia Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna [ nowe idee nowe inspiracje I n n o w a c y j n e s y s t e m y ] t e l e m e t r y c z n e City Network wersja demonstracyjna Z d a l n y o d c z y t w o d o m i e r z y i c i e p o m i e r z y [ nowe

Bardziej szczegółowo