- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej - steruje sterownikiem zewnętrznym - umożliwia wprowadzenie danych dla każdej sesji oddzielnie - umożliwia archiwizowanie zbieranych danych - generuje raporty Pozostałe szczegóły opisane poniżej. Wymogi dla ANALIZATORA SYGNAŁÓW - na panelu głównym analizatora sygnałów zlokalizowany jest włącznik analizatora - po włączeniu analizatora jest on zdolny do pracy w czasie nie dłuższym niż 3 min - analizator posiada układy zdolne przetworzyć sygnały z czujników - sygnały z poszczególnych czujników są przetwarzane oddzielnie a następnie są przesyłane do Komputera PC, gdzie są przetwarzane na dane liczbowe - wejścia z czujników są opisane i są dedykowane tylko do jednego konkretnego czujnika. Są odpowiednio podpisane, tak by było wiadomo, jaki czujnik można do niego podłączyć. - na panelu głównym analizatora znajdują się diody sygnalizujące prawidłowe podpięcie przetworników do analizatora sygnałów (opcja) - na panelu głównym analizatora znajdują się diody sygnalizujące przesył danych do Komputera PC (dioda miga kiedy czujnik działa) (opcja) - na panelu głównym analizatora znajduje się również dioda potwierdzająca prawidłowe połączenie z komputerem PC (opcja) Strona 1 z 10

2 OPIS EKRANÓW 1. Ekran główny - przycisk Wybierz urządzenie umożliwia wybranie odpowiedniego urządzenia (na tą chwilę jest 5 urządzeń). Wybór urządzenia będzie skutkował pojawieniem się odpowiedniego ekranu, który będzie dostosowany swoimi funkcjami do indywidualnych potrzeb urządzenia i procesu badawczego. - przycisk Konfiguracja czujników (mamy 14 różnych czujników) naciśnięcie przycisku Konfiguracja czujników będzie skutkowało pojawieniem się okna w którym będzie można zmieniać parametry każdego czujnika oddzielnie, (jeżeli zajdzie taka potrzeba), które będą miały wpływ na poprawność działania całego programu i jego funkcji Ekran WYBIERZ URZĄDZENIE - naciśnięcie przycisku Urządzenie 1 Urządzenie 5 będzie skutkowało pojawieniem się na ekranie okna, o różnej zawartości. Zawartość będzie zależała od charakteru pracy urządzenia i indywidualnych wymogów procesów badawczych. Na górze ekranu znajduje się pasek nawigacyjny, naciśnięcie znajdującego się tam łącza EKRAN GŁÓWNY spowoduje cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny. - Urządzenie nr 1 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.1. Urządzenie nr 1 - Urządzenie nr 2 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.2. Urządzenie nr 2 - Urządzenie nr 3 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.3. Urządzenie nr 3 - Urządzenie nr 4 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.4. Urządzenie nr 4 - Urządzenie nr 5 powoduje wyświetlenie ekranu nr 3.5. Urządzenie nr Ekran KONFIGURACJA CZUJNIKÓW - naciśnięcie tego przycisku będzie skutkowało pojawieniem się okna w którym wyświetlone zostaną parametry poszczególnych czujników. Z poziomu tego okna będzie też możliwa edycja tych parametrów, w momencie kiedy zajdzie taka potrzeba. Wprowadzone tu parametry będą miały wpływ na wartości wyświetlane w poszczególnych kartach urządzeń. DOSTĘP DO TEGO EKRANU JEST MOŻLIWY DOPIERO PO PODANIU HASŁA. Hasło składa się przynajmniej z ośmiu znaków. Domyślnie będą tu widoczne ustawienia Fabryczne każdego czujnika z osobna, a ewentualna zamiana będzie wynikała z wymiany czujnika na nowy, ze względu chociażby na jego uszkodzenie. Nowy czujnik nie zawsze będzie miał dokładnie takie same parametry jak stary i stąd potrzeba ewentualnej kalibracji. Strona 2 z 10

3 Na górze ekranu znajduje się pasek nawigacyjny, naciśnięcie znajdującego się tam łącza EKRAN GŁÓWNY spowoduje cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny, bez wprowadzania zmian. Na dole ekranu znajduje się przycisk ZAPISZ, powodujący zapisanie wprowadzonych zmian i jednoczesne cofnięcie się do ekranu nr 1 Ekran główny Ekran URZĄDZENIE NR 1 Do urządzenia nr 1 przypisanych jest 8 tensometrów. Ich właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych z aktywnych tensometrów, następuje też uruchomienie procesu rysowania wykresu (oddzielne linie na wykresie dla aktywnych tensometrów) na ekranie i jednocześnie wysyłany jest ciągły sygnał na STEROWNIK ZEWNĘTRZNY do WYJŚCIA NR 1. Na wyjściu nr 1 zlokalizowany jest przekaźnik, który jest zwarty, kiedy sygnał jest podawany, czyli w momencie kiedy zbieranie danych jest aktywne. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z tensometrów zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się rysować i jednocześnie na wyjściu nr 1 zanika sygnał na przekaźniku. - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji, to znaczy, pozwala zawężać skalę czasu, jak i skalę siły. - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 1. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykres, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z Strona 3 z 10

4 aktywnych tensometrów dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW w środkowej części ekranu znajdują się wirtualne LAMPKI KONTROLNE, przypisane konkretnemu tensometrowi. Kolor lampek zmienia się na: - szary jeżeli dany tensometr nie został zaznaczony jako aktywny (patrz ekran 3.1.1) - czerwony jeżeli aktywny tensometr nie osiągnął zadanej na ekranie wartości siły - zielony jeżeli aktywny tensometr osiągnął zadaną na ekranie wartość siły Z kolumną OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW powiązana jest jeszcze jedna funkcjonalność, a mianowicie, jeżeli na wszystkich aktywnych tensometrach zostanie osiągnięta zadana w ekranie wartość siły, wówczas jest wysyłany do STEROWNIKA ZEWNĘTRZNEGO sygnał na wyjście nr 2, gdzie zlokalizowany jest przekaźnik. Przekaźnik jest zwarty do momentu naciśnięcia przycisku STOP. W prawej części ekranu znajduje się wykres, pokazujący wartość siły na aktywnych tensometrach w funkcji czasu. Wykresy rysują się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresów, jednak po przeprowadzonym badaniu wykresy muszą pokazywać rzeczywiste odczyty przechwycone z tensometrów. Pod wykresem wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie Ekran KALIBRACJA Na tym ekranie wyświetlana jest: - aktualna wartość siły na poszczególnych tensometrach. Odczyt ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne. - znajduje się tu też kolumna (ZAZNACZ AKTYWNE) służąca do wskazywania aktywnych tensometrów, to znaczy takich, które uczestniczą w badaniu. Kolumna ta jest o tyle istotna, że dane zbierane są tylko z tych tensometrów, które są aktywne. Wykres na ekranie 3.1. rysuje linie również tylko dla aktywnych tensometrów. W polu WYMAGANA WARTOŚĆ SIŁY wprowadzana jest dla każdego tensometru wartość w Newtonach, która jest wykorzystywana przez program do wskazań na ekranie 3.1. Urządzenie nr 1 dokładna zasada działania tej opcji patrz opis ekranu zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.1 Urządzenie nr 1 Strona 4 z 10

5 W TYM OKNIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ I SĄ KONFIGUROWANE TYLKO TENSOMETRY OD 1 DO 8. WPISANE TU DANE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIE TYLKO JEDNEGO EKRANU (3.1 URZĄDZENIE NR 1) Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.1. Urządzenie nr 1 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.1. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.1 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.1. URZĄDZENIE NR 1. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.1 Urządzenie nr 1 bez wprowadzania zmian. Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.1. URZĄDZENIE NR 1, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 2 Do urządzenia nr 2 przypisane są dwa czujniki mierzące przyspieszenie i jeden czujnik do pomiaru prędkości obrotowej. Ich właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja Strona 5 z 10

6 - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych z czujników przyspieszenia, oraz uruchamia pomiar prędkości obrotowej. Dane są zbierane i jednocześnie wyświetlane na wykresach. Ze względu na to, że pomiar przyspieszenia będzie trwał bardzo krótko i ilość zebranych danych będzie bardzo duża, to wykres może się generować z opóźnieniem, w zależności od posiadanego sprzętu. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z czujników zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC, lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 2. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykresy, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z czujników dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. W środkowej części ekranu znajdują się dwa wykresy pokazujące przyspieszenie i prędkość obrotową. Wykresy rysują się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresów, jednak po przeprowadzonym badaniu wykresy muszą pokazywać rzeczywiste odczyty przechwycone z czujników. Pod wykresami wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie. Pod wykresami znajdują się dwa pola: WARTOŚĆ PĘDU i WARTOŚĆ PRZYSPIESZENIA są to wartości wyliczane przez program na podstawie wprowadzonych danych wejściowych (ekran 3.2.1) Ekran KALIBRACJA Ekran ten służy do wprowadzenia wartości, które później zostaną wykorzystane do wyliczenia wartości pędu i przyspieszenia dla ekranu 3.2 i szablonu raportu nr 2. Dane te na tą chwilę są następujące: - masa masa przemieszczającego się elementu - ramię długość ramienia, od osi obrotu ro punktu zaczepienia z przemieszczającym się elementem Strona 6 z 10

7 - przelicznik działek wartość, która pozwoli przetworzyć informacje tak, by dało się wyliczyć prędkość kątową W zależności od parametrów użytych czujników, mogą, lub będą musiały znaleźć się tu również i inne parametry. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.2 Urządzenie nr 2 WSZYSTKIE WPROWADZONE TU DANE MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO DO CZUJNIKÓW DLA PRZYRZĄDU NR 2 i ekranu nr 3.2 Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.2. Urządzenie nr 2 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.2. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.2 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.2. URZĄDZENIE NR 2. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.2 Urządzenie nr 2 bez wprowadzania zmian. Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.2. URZĄDZENIE NR 2, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 3 Do urządzenia nr 3 przypisanych jest 1 tensometr. Jego właściwości podane zostały w tabeli nr 1 Właściwości przetworników Na górze ekranu znajduje się PASEK NAWIGACYJNY, gdzie po naciśnięciu: Strona 7 z 10

8 - EKRAN GŁÓWNY powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 1. Ekran główny i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy - URZĄDZENIA - powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o tym, że za chwilę nastąpi cofnięcie do ekranu nr 2.1. Wybierz urządzenia i jednoczesnym pytaniem czy zachować zmiany, czy Funkcje przycisków są następujące: - przycisk KALIBRACJA po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran Kalibracja - przycisk DANE WEJŚCIOWE po naciśnięciu tego przycisku pojawia ekran DANE WEJŚCIOWE - przycisk START powoduje uruchomienie procesu zbierania danych tensometru, następuje też uruchomienie procesu rysowania wykresu na ekranie i jednocześnie wysyłany jest ciągły sygnał na STEROWNIK ZEWNĘTRZNY do WYJŚCIA NR 1. Na wyjściu nr 1 zlokalizowany jest przekaźnik, który jest zwarty, kiedy sygnał jest podawany, czyli w momencie kiedy zbieranie danych jest aktywne. WAŻNE po naciśnięciu przycisku START nie można dopuścić, aby dane płynące z tensometrów zostały w jakikolwiek sposób utracone. - przycisk STOP przerywa zbieranie danych, wykres przestaje się rysować i jednocześnie na wyjściu nr 1 zanika sygnał na przekaźniku. - przycisk EDYCJA jest powiązany z wyświetlanymi na wykresie danymi. Funkcjonalność tego przycisku polega na umożliwieniu zmiany zakresu wyświetlanych na wykresie informacji, to znaczy, pozwala zawężać skalę czasu, jak i skalę siły. - przycisk GENERUJ RAPORT generuje raport z badania w postaci dokumentu *.DOC, lub PDF, korzystając z szablonu SZABLON RAPORTU nr 3. Raport ten zawiera wszystkie wskazane w szablonie informacje, oraz pokazuje wykres, gdzie mogą się znaleźć albo wszystkie zebrane z tensometru dane, lub też jeżeli został wcześniej użyty przycisk EDYCJA zawiera wówczas tylko te dane, które zostały ograniczone do konkretnego przedziału. - przycisk ZAPIS powoduje zapis wszystkich zebranych z aktywnych tensometrów danych do pliku *.XLS. Funkcja EDYCJA w tym przypadku nie ma wpływu na zapisywane informacje. OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW w środkowej części ekranu znajduje się wirtualna LAMPKA KONTROLNA, przypisana tensometrowi nr 11. Kolor lampki zmienia się na: - czerwony jeżeli tensometr nie osiągnął zadanej na ekranie wartości siły - zielony jeżeli tensometr osiągnął zadaną na ekranie wartość siły Z kolumną OBCIĄŻENIE TENSOMETRÓW powiązana jest jeszcze jedna funkcjonalność, a mianowicie, jeżeli na tensometrze zostanie osiągnięta zadana w ekranie wartość siły, wówczas jest wysyłany Strona 8 z 10

9 do STEROWNIKA ZEWNĘTRZNEGO sygnał na wyjście nr 2, gdzie zlokalizowany jest przekaźnik. Przekaźnik jest zwarty do momentu naciśnięcia przycisku STOP. W prawej części ekranu znajduje się wykres, pokazujący wartość siły na tensometrze w funkcji czasu. Wykres rysuje się na bieżąco od momentu naciśnięcia przycisku START do momentu naciśnięcia przycisku STOP. Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie w rysowaniu wykresu, jednak po przeprowadzonym badaniu wykres musi pokazywać rzeczywisty odczyt przechwycony z tensometru. Pod wykresem wyświetlają się wprowadzone w ekranie dane. Rozmieszczenie tych danych ustalimy w późniejszym czasie Ekran KALIBRACJA Na tym ekranie wyświetlana jest: - aktualna wartość siły na tensometrze. Odczyt ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne i służy do wyskalowania siłownika. W polu WYMAGANA WARTOŚĆ SIŁY wprowadzana jest wartość w Newtonach, która jest wykorzystywana przez program do wskazań na ekranie 3.3. Urządzenie nr 3 dokładna zasada działania tej opcji patrz opis ekranu zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.3 Urządzenie nr 3 W TYM OKNIE WYŚWIETLA SIĘ I JEST KONFIGUROWANY TYLKO TENSOMETR NR 11. WPISANE TU DANE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIE TYLKO JEDNEGO EKRANU (3.3 URZĄDZENIE NR 3) Dane wpisane do tego okna nie są tracone w wyniku zamknięcia programu. Po otwarciu tego okna pojawiają się dane wpisane w poprzedniej sesji nie zależnie od użytej komendy (zapis / cofnij) Ekran DANE WEJŚCIOWE Ekran ten umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących danego badania. Wprowadzone dane wejściowe wyświetlają się na ekranie 3.3. Urządzenie nr 3 we wskazanym miejscu i we wskazany w opisie ekranu 3.3. sposób. Są one też przenoszone na generowany z poziomu ekranu 3.3 RAPORT. - zapisz powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i jednocześnie wyświetlenie się ekranu 3.3. URZĄDZENIE NR 3. - cofnij powoduje przejście do ekranu 3.3 Urządzenie nr 3 bez wprowadzania zmian. Strona 9 z 10

10 Dane wpisane do tego ekranu nie są tracone po zamknięciu programu. Po wyświetleniu tego okna pojawiają się dane, które były wprowadzone poprzednio. Ekran ten musi też umożliwiać zmianę nagłówków, to znaczy musimy mieć możliwość zmiany napisu Zleceniodawca na inny nagłówek np. Nazwa Zleceniodawcy. Posiadanie tej funkcjonalności wynika w tym momencie z nie do końca określonych na daną chwilę parametrów, jakie będą musiały znaleźć się na ekranie 3.3. URZĄDZENIE NR 3, i generowanych z poziomu tego ekranu RAPORTACH Ekran URZĄDZENIE NR 4 Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu 3.3. Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3, tylko do Ekran KALIBRACJA Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.1, tylko do Ekran DANE WEJŚCIOWE Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.2, tylko do Ekran URZĄDZENIE NR 5 Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu 3.3. Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3, tylko do Ekran KALIBRACJA Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.1, tylko do Ekran DANE WEJŚCIOWE Wszystkie funkcje takie jak dla ekranu Różnica polega tylko na tym, że wszystkie dowołania w tym przypadku będą prowadziły nie do arkusza 3.3.2, tylko do Strona 10 z 10

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna

nowe idee nowe inspiracje City Network wersja demonstracyjna [ nowe idee nowe inspiracje I n n o w a c y j n e s y s t e m y ] t e l e m e t r y c z n e City Network wersja demonstracyjna Z d a l n y o d c z y t w o d o m i e r z y i c i e p o m i e r z y [ nowe

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleradioterapii. Legnica

Zakład Teleradioterapii. Legnica Instrukcja obsługi systemu BMS Zakład Teleradioterapii Legnica Przeczytaj i zachowaj 1 Spis treści Opis ogólny... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Instalacja Karty SIM... 4 Uruchomienie układu... 5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Wersja dla Sterbox od v.4.0 INSTRUKCJA KONFIGURACJI e-pilot oraz Programowanie STERBOX-a E-Pilot To uniwersalna, konfigurowalna aplikacja przeznaczona dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort 3

1 Moduł Bramki xcomfort 3 Spis treści 1 Moduł Bramki xcomfort 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Bramki xcomfort............... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Bramki xcomfort.......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Bramki xcomfort............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok

AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE ibok Aby rozpocząć korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (ibok), należy wpisać w oknie przeglądarki adres, pod którym jest ono dostępne. Po załadowaniu strony

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika

Mierniczy. pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Mierniczy pierwszy całkowicie polski program do pomiaru powierzchni pól! Instrukcja użytkownika Producent: Datum s.c. tel. (052) 324 17 70, fax. (052) 381 33 58 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2 U e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella ELPIGAZ Sp. z o.o. ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk, Poland tel. +48 58 349 49 40, fax +48 58 348 12 11 e-mail: info@elpigaz.com,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo