Projekt budŝetu na 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budŝetu na 2014 r."

Transkrypt

1 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Kwalifikacja wojskowa Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 751 Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Wydatki zadania zlecone - Biuro ds. Zarządzania Kadrami

2 296 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych Planowana kwota przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustaw : z dnia r. o świadczeniach rodzinnych oraz z dnia r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki są przeznaczone na: - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; - koszty obsługi zadania. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Środki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Wydatki zadania zlecone - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

3 297 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej

4 298 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy: 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź ul. Chocianowicka 198. Dom zapewnia opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym. Liczba planowanych miejsc Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Łódź ul. Karolewska 70/76 Dom zapewnia opiekę dzienną, prowadzi rehabilitację zdrowotną i społeczną. Liczba planowanych miejsc Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź ul. Zawiszy Czarnego 22 Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego Ŝycia. Liczba planowanych miejsc Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r. 4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź ul. Przybyszewskiego 111 Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Liczba planowanych miejsc Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r. 5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie MłodzieŜy i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Łódź ul. Próchnika 7 Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego Ŝycia. Liczba planowanych miejsc Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym Wydatki zadania zlecone - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5 do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Kwota zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2014 rok. Ośrodki pomocy społecznej Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Ww. środki dotyczą realizacji zadania w I kwartale 2014 r. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. "w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598). Usługi te w 2014 r. będą świadczone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisaną umowę do 31 grudnia 2014 r. Cenę 1 godziny specjalistycznej usługi w 2014 r. planuje się na poziomie ceny obowiązującej w roku 2013, tj. 21 zł. Pomoc dla cudzoziemców Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji w okresie I-VIII 2014 r. (8 m-cy) Pana Meirmana Shauyenova wraz z dzieckiem - Zainap Shauyenov oraz Pani Fatimy Sarasenowej wraz z dziećmi - Assylzhan Shauyenov i Jafar Shauyenov. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Średnie zatrudnienie w 2014 r. planuje się na poziomie 21,75 etatów Wydatki zadania zlecone - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6 300 owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Działalność usługowa Nadzór budowlany Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego Wydatki zadania zlecone - owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

7 301 owy Urząd Pracy w Łodzi Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez owy Urząd Pracy w Łodzi w części zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu Wydatki zadania zlecone - owy Urząd Pracy w Łodzi

8 302 StraŜ Miejska Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa do radiowozów, związanych z transportem dowodów osobistych (Urząd Gminy - Komenda owa Policji - Urząd Gminy) Wydatki zadania zlecone - StraŜ Miejska

9 303 Wydział Edukacji Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostana na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegajacej ubezpieczeniu W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zadania zlecone - Wydział Edukacji

10 304 Wydział Obsługi Administracyjnej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC) Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Wydatki zadania zlecone - Wydział Obsługi Administracyjnej

11 305 Wydział Skarbu Państwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na: zakup materiałów, opłacenie niezbędnych mediów dostarczanych do nieruchomości, zakup usług remontowych, tłumaczenia przysięgłego dokumentów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę i sprzątanie nieruchomości, opracowania geodezyjne, kserokopie dokumentów archiwalnych, czynsze za lokale mieszkalne, róŝne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za uŝytkowanie wieczyste gruntów gminnych, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego Wydatki zadania zlecone - Wydział Skarbu Państwa

12 306 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Wydatki zadania zlecone - Wydział Spraw Obywatelskich

13 307 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie PowyŜsze środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat PowyŜsze środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe Wydatki zadania zlecone - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

14 308 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowana kwota przeznaczona zostanie na świadczenia na rzecz obrony oraz akcję kurierską. Kwalifikacja wojskowa Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Środki zostaną wykorzystane na zakup druków dla powiatowych komisji lekarskich oraz na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na: - opłaty rachunków za legalizacje i naprawy sprzętu OC, - zadania związane z konserwacją sprzętu OC i utrzymaniem magazynów ze sprzętem obrony cywilnej, - opłaty rachunków za dokonywanie przemieszczeń sprzętu obrony cywilnej Wydatki zadania zlecone - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo