Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej."

Transkrypt

1 Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Działy: I.ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU II.APARAT RUCHU Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne. *Dostrzega u człowieka cechy ssaków. *Wymienia cechy różniące człowieka od innych ssaków. *Wie, że wszyscy ludzie stanowią jeden gatunek. *Wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka *Wskazuje komórkę jako element budulcowy ciała ludzkiego. *Wymienia podstawowe funkcje skóry *Wymienia wytwory naskórka. *Wymienia choroby skóry *Wskazuje główne elementy szkieletu. *Wymienia chemiczne składniki kości. *Grupuje kości ze względu na kształt. *Wymienia funkcje szkieletu. *Podaje przykłady mięśni oraz ich funkcję. *Wyjaśnia, jakie znaczenie ma ruch dla sprawności mięśni. *Wymienia przyczyny wad nabytych. *Nabywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku złamań i zwichnięć. *Klasyfikuje człowieka *Wymienia etapy rozwojowe w rodowodzie człowieka. *Wymienia przykłady tkanek. *Wylicza warstwy skóry *Wskazuje melaninę jako barwnik skóry decydujący o kolorze. *Klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń. *Omawia zasady udzielania pierwszej pomocy. *Wyjaśnia konieczność dbania o skórę *Wykonuje rysunek schematyczny tkanki kostnej, chrzęstnej i tkanek mięśniowych. *Wykonuje rysunek schematyczny kości długiej z opisem. *Wykazuje związek budowy kości z wiekiem. *Wykonuje rysunek stawu i opisuje go. *Wyjaśnia rolę poszczególnych elementów stawu. *Wyjaśnia mechanizm pracy mięśni i skutki zmęczenia mięśni. *Grupuje rodzaje wad i zniekształceń szkieletu. *Uzasadnia przynależność do kolejnych jednostek systematycznych w gromadzie ssaki. *Objaśnia drzewo rodowe człowieka. *Wyjaśnia, co to jest homeostaza. *Opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka *Wyjaśnia czym są alergie skórne *Analizuje zasady pielęgnacji skóry. *Wyjaśnia związek budowy z funkcją poszczególnych części szkieletu. *Wyjaśnia rolę okostnej i procesu kostnienia. *Wyjaśnia różnice pomiędzy tk. mięśniową gładką i poprz. prążkowaną. *Wyjaśnia przyczyny powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów. *Wie na czym polega lordoza i kifoza. *Opisuje doświadczenie potwierdzające skład chemiczny kości. *Podaje przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy.

2 *Analizuje przyczyny urazów ścięgien. *Rozpoznaje na ilustracjach tkanki mięśniowe i umiejscowienie poszczególnych mięśni *Wykazuje stopniowe komplikowanie się budowy ciała człowieka *Planuje doświadczenia dowodzące tego, iż skóra jest narządem zmysłu. *Proponuje środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej *Ocenia wpływ promieniowania na skórę *Wie, że źródłem energii jest glikogen, który w obecności tlenu rozkłada się na dwutlenek węgla i wodę, wyzwalając potrzebną energię. *Wyjaśnia różnice między pracą statyczną a dynamiczną mięśni. *Wyjaśnia związek między brakiem witaminy D a krzywicą. *Grupuje mięśnie człowieka i zestawia w tabeli miejsce położenia i przykłady występujących tam mięśni. *Wyjaśnia związek budowy stawu z rodzajem ruchu kończyny w stawie. *Planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości. *Wyjaśnia konieczność rehabilitacji po przebytych urazach. Działy: III. UKŁAD POKARMOWY IV. UKŁAD KRĄŻENIA. *Wyjaśnia pojęcie odżywianie. *Wymienia składniki pokarmowe i określa ich rolę. *Jest przekonany, że najskuteczniejsze działanie mają witaminy zawarte w pokarmach, a nie w pastylce. *Wie, jakie spożywać tłuszcze, zna proporcje w pożywieniu pomiędzy poszczególnymi składnikami. *Wyjaśnia rolę układu pokarmowego i na schemacie wskazuje poszczególne jego elementy. *Zna przyczyny niektórych chorób układu pokarmowego i sposoby zapobiegania im. *Zna i stosuje zasady racjonalnego odżywiania. *Wie, ze alkohol zaburza działanie układu pokarmowego *Wymienia choroby układu pokarmowego *Dokonuje podziału układu krążenia na układ krwionośny i limfatyczny. *Wyjaśnia rolę układu krążenia. *Rozpoznaje składniki morfotyczne krwi na preparacie. *Stwierdza, że krew człowieka płynie w układzie zamkniętym. *Wskazuje na schemacie elementy budowy układu krwionośnego. *Wykonuje pomiar tętna, oraz wie ile wynosi prawidłowe tętno człowieka. *Wyjaśnia rolę układu chłonnego. *Wskazuje sposoby zapobiegania chorobom układu krążenia. *Dostrzega, że zdrowy tryb życia związany jest z prawidłowym odżywianiem, czynnym wypoczynkiem, niepaleniem papierosów, nienadużywaniem alkoholu. *Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy omdleniach i krwotokach. *Wymienia elementy układu odpornościowego. *Definiuje szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność. *Wykazuje różnice w zapotrzebowaniu różnych ludzi na określone składniki pokarmowe. *Dostrzega związek pomiędzy niedoborem a nadmiarem poszczególnych składników a chorobami. *Wyjaśnia funkcje narządów układu pokarmowego. *Przedstawia miejsca gdzie przebiega trawienie. *Wyjaśnia znaczenie gruczołów trawiennych. *Wie co to jest mleczko pokarmowe. *Wykonuje i podpisuje rysunek kosmka jelitowego. *Weryfikuje dotychczasowy styl życia. *Opisuje rolę poszczególnych zębów *Wykonuje schematyczny rysunek krwi oznaczając jego krwinki. *Wyjaśnia rolę składników krwi. *Wymienia sposoby obrony organizmu. *Wie, że podwyższona temperatura w czasie choroby świadczy o intensywnej produkcji białych ciałek krwi. *Wykazuje obronną rolę skrzepu.

3 *Wyjaśnia dlaczego AIDS nosi nazwę zespołu nabytego upośledzenia odporności. *Wymienia podstawowe grupy krwi oraz podaje zasady przetaczania krwi. *Wymienia rodzaje naczyń krwionośnych i zna ich funkcje. *Wyjaśnia na schemacie przepływ krwi w małym i dużym obiegu. *Wie co to są naczynia wieńcowe i co to jest wieńcówka. *Wskazuje położenie węzłów chłonnych i podaje przykłady ich reakcji na infekcję. *Wyjaśnia rolę układu chłonnego w tworzeniu przerzutów nowotworowych. *Wyjaśnia przyczyny chorób układu krążenia. *Wyjaśnia wpływ alkoholu i nikotyny na układ krążenia. *Wyjaśnia przystosowania w budowie narządów układu pokarmowego do wykonywanej funkcji. *Wie, że alkohol powoduje uszkodzenie błon śluzowych, powoduje zaburzenia w pracy wydzielniczej wątroby, żołądka i trzustki. *Charakteryzuje rodzaje witamin. *Określa rolę celulozy w diecie. *Określa pojęcie wartość energetyczna pokarmu *Charakteryzuje choroby układu pokarmowego *Wie, gdzie powstają składniki morfotyczne krwi. *Porównuje budowę naczyń krwionośnych. *Wykonuje schematyczne rysunki naczyń krwionośnych i je opisuje. *Dostrzega związek budowy naczyń krwionośnych z funkcją. *Wskazuje przystosowanie serca do pełnionej funkcji. *Porównuje układ krwionośny i limfatyczny. *Uzasadnia, że krew jest istotą życia. *Planuje jadłospis dla ludzi o różnych zapotrzebowaniach pokarmowych. *Wyjaśnia zależność między trybem życia a pracą układu pokarmowego. *Planuje doświadczenie wskazujące trawienie białek i skrobi. *Planuje doświadczenie wskazujące szkodliwy wpływ alkoholu na procesy trawienne. *Wyjaśnia zależność pomiędzy funkcjami a budową zębów. *Opisuje procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego *Wyjaśnia rolę limfocytów organizmie. *Wykazuje rolę wirusa HIV w upośledzeniu odporności organizmu. *Interpretuje wyniki badania krwi i wnioskuje o ich prawidłowości. *Wyjaśnia rolę krążenia wrotnego w oczyszczaniu krwi z nadmiaru składników pokarmowych i substancji szkodliwych. *Przewiduje następstwa nie leczonych chorób układu krążenia. *Wyjaśnia mechanizm działania odporności nabyej *Opisuje rodzaje leukocytów *Porównuje wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. *Rozpoznaje krwinki na podstawie obserwacji mikroskopowej. Działy : V. UKŁAD ODDECHOWY VI. UKŁAD WYDALNICZY VII. REGULACJA NERWOWO - HORMONALNA DOPUSZCZAJĄCY. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy układu oddechowego. *Wyjaśnia rolę narządów układu oddechowego. *Stwierdza, że mówimy w czasie wydechu. *Wie, że każdy oskrzelik jest zakończony grupą pęcherzyków płucnych, a pojedynczy pęcherzyk jest otoczony siecią naczyń włosowatych. *Stwierdza, że wymiana gazowa odbywa się w pęcherzykach płucnych. *Sprawdza działanie mięśni oddechowych w czasie wdechu i wydechu. *Rozróżnia pojęcia wymiana gazowa i oddychanie. *Stwierdza, że proces spalania odbywa się w obecności tlenu.

4 *Wyjaśnia, że metabolizm to procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w komórce warunkujące ich życie. *Uzasadnia, że choroby zakaźne układu oddechowego, zanieczyszczenia, wdychanie dymu tytoniowego-to czynniki obniżające sprawność układu oddechowego. *Wybiera taki sposób postępowania, który wpływa na zwiększenie sprawności układu oddechowego. *Wyjaśnia, że wydalanie to usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. *Wskazuje narządy biorące udział w wydalaniu. *Wyjaśnia, że rolą układu moczowego jest zachowanie równowagi w środowisku wewnętrznym organizmu. *Wskazuje na schematycznym rysunku elementy budowy układu moczowego. *Wymienia substancje znajdujące się w moczu zdrowego człowieka. *Wymienia sytuacje kiedy tracimy kontrolę nad wydalaniem moczu. *Ocenia wyniki badania moczu. *Wymienia sposoby zapobiegania chorobom układu moczowego. *Wybiera sposób postępowania korzystny dla środowiska i własnego zdrowia. *Stwierdza, że układ nerwowy odbiera sygnały od poszczególnych narządów i przesyła je do innych. *Wnioskuje, że układ nerwowy utrzymuje również łączność ze środowiskiem zewnętrznym. *Wie, że ośrodkowy układ nerwowy stanowi mózgowie i rdzeń kręgowy, a obwodowy nerwy czaszkowe i rdzeniowe. *Wie, ze z układem ośrodkowym i obwodowym połączony jest układ autonomiczny. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy mózgu. *Dostrzega, że zniszczenie rdzenia kręgowego spowoduje natychmiastową śmierć. *Określa rolę rdzenia. *Wyjaśnia, że odruch to mimowolna odpowiedź części ciała w postaci reakcji na bodźce. *Podaje przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych. *Dostrzega związek pomiędzy systematycznym zdobywaniem wiedzy a szybkością zapamiętywania i lepszą pamięcią. *Wykonuje rysunek schematyczny układu oddechowego i opisuje go. *Wskazuje na modelu, preparacie, rysunku schematycznym elementy budowy krtani. *Sprawdza elastyczność tchawicy w czasie odginania głowy na wszystkie strony. *Dostrzega związek pomiędzy ilością i powierzchnią pęcherzyków a ilością dostarczonego komórkom tlenu. *Wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej. *Wymienia substraty i produkty oddychania tlenowego. *Dostrzega związek pomiędzy liczbą roślin a jakością wdychanego powietrza. *Wymienia choroby układu oddechowego. *Uzasadnia potrzebę przestrzegania ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych. *Rozróżnia narządy wydalnicze wspomagające wydalanie. *Wykonuje rysunek schematyczny układu moczowego, oznaczając nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewkę moczową. *Wie, że rolą układu moczowego jest zachowanie równowagi w wewnętrznym środowisku organizmu. *Wskazuje elementy nerki na rysunku schematycznym. *Wykazuje różnicę między moczem pierwotnym a ostatecznym. *Dostrzega związek pomiędzy składem moczu a chorobami. *Wymienia choroby układu moczowego. *Wykonuje rysunek schematyczny neuronu i go opisuje. *Wyjaśnia, że w korze mózgowej znajdują się ośrodki korowe odpowiedzialne za różne funkcje. *Wymienia funkcje móżdżku. *Wskazuje elementy budowy rdzenia i wie jakie tam znajdują się ośrodki. *Wyjaśnia, że rdzeń przewodzi impulsy z mózgu i do mózgu. *Wie, że czynności układu nerwowego przebiegają dzięki bardzo słabym sygnałom elektrycznym, czyli impulsom. *Stwierdza, że reakcje odruchowe są mechanizmami obronnymi. *Stwierdza, że odruchy bezwarunkowe to te których nie jesteśmy w stanie opanować. *Wymienia funkcje obwodowego układu nerwowego. *Dokonuje podziału układu autonomicznego. *Stwierdza, że układ autonomiczny zawiaduje czynnościami niezależnymi od naszej woli. *Wie, jakie jest znaczenie insuliny, adrenaliny, hormonów tarczycy.

5 *Dostrzega związek budowy narządów układu oddechowego z pełnioną funkcją. *Wyjaśnia, że wymiana gazowa zewnętrzna zachodzi w płucach pomiędzy pęcherzykami płucnymi a krwią, a wymiana wewnętrzna pomiędzy krwią a komórką. *Wyjaśnia przemiany energetyczne zachodzące w komórkach. *Rozróżnia zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii. *Wnioskuje, że wysklepiona klatka piersiowa silne mięśnie oddechowe i dobrze rozwinięte płuca to czynniki zwiększające efektywność układu oddechowego. *Zapisuje utlenianie glukozy równaniem reakcji chemicznej. *Określa znaczenie oddychania wewnątrzkomórkowego. *Wyjaśnia różnice między wydalaniem a defekacją. *Wyjaśnia rolę nerki. *Wykonuje schematyczny rysunek kłębuszka nerkowego. *Wyjaśnia proces powstawania moczu. *Wymienia przyczyny niewydolności nerek. *Porównuje wydalanie i defekację. *Stwierdza, że dendryty przekazują impulsy do komórki, a neuryt przenosi wysłane przez komórkę do innej komórki. *Wie, co to jest istota szara i biała. *Wie za jakie zdolności odpowiedzialne są lewa i prawa półkula. *Wie za jakie funkcje odpowiedzialny jest móżdżek. *Zauważa, że rdzeń przedłużony kieruje czynnościami warunkującymi życie organizmów. *Wymienia ośrodki znajdujące się w rdzeniu przedłużonym. *Wymienia elementy chroniące mózgowie i rdzeń kręgowy. *Wykazuje, że mózg jest szczególnie wrażliwy na brak tlenu. *Objaśnia powstawanie odruchu za pomocą schematycznego rysunku. *Wykazuje, że odruch warunkowy powstaje na bodziec zastępczy, jest związany z działalnością kory mózgowej. *Podaje przykłady przeciwstawnego działania układu współczulnego i przywspółczulnego. *Dostrzega nadzorującą i kontrolującą rolę przysadki mózgowej. *Wie, że hormony nadnercza odpowiedzialne są za regulację wodno mineralną organizmu. *Podaje skutki działania adrenaliny. *Wyjaśnia, że wydychane powietrze, przechodząc przez szczelinę między napiętymi strunami powoduje drgania, które przekształcają się w dźwięki. *Planuje doświadczenie sprawdzające warunki spalania. *Wnioskuje na podstawie doświadczeń, o znaczeniu tlenu w procesach wytwarzania energii. *Dostrzega związek pomiędzy zmianami w układzie oddechowym, wskutek astmy i pylicy, a sprawnością układu oddechowego. *Przewiduje skutki nieprzestrzegania higieny układu oddechowego. *Demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń oddychania. *Opisuje zależność pomiędzy ilością mitochondriów, a zapotrzebowaniem na energię *Przedstawia znaczenie współdziałania nerek z układem krążenia w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. *Wyjaśnia zasadę działania sztucznej nerki. *Rozumie znaczenie transplantacji nerek i problemy wynikające z jej upowszechnienia. *Uzasadnia konieczność picia dużych ilości wody w schorzeniach nerek *Dostrzega związek między procesami zachodzącymi w mózgu a jego budową *Dostrzega związek między oddziaływaniem układu nerwowego i hormonalnego. *Wyjaśnia dlaczego insulina nie może być przyjmowana doustnie. *Wyjaśnia sposób działania synapsy. *Wyjaśnia na czym polega lateralizacja mózgu *Ocenia rolę włókien nerwowych w obwodowym układzie nerwowym *Tłumaczy rolę regulacji hormonalnej w utrzymaniu homeostazy. *Na podstawie objawów rozpoznaje choroby układu nerwowego.

6 Działy VIII: NARZĄDY ZMYSŁÓW IX: ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA *Wymienia wady wzroku. *Stwierdza, że uszkodzenie błony bębenkowej powoduje utratę słuchu. *Dostrzega związek utraty słuchu w związku z ciągłym słuchaniem walkmana. *Wie, ze można stracić słuch przebywając w miejscu gdzie natężenie dźwięków jest wyższe niż 90 db. *Wskazuje na rysunku schematycznym położenie narządu węchu. *Stwierdza, która część języka odbiera smak słodki, kwaśny, gorzki, słony. *Definiuje rozmnażanie jako zdolność do wydawania potomstwa. *Rozumie znaczenie rozmnażania dla istnienia gatunku. *Dokonuje podziału na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. *Podaje przykłady obu sposobów rozmnażania. *Wie, że człowiek jest żyworodny i rozdzielnopłciowy. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy narządów rozrodczych męskich. *Dostrzega zmiany związane z okresem dojrzewania u chłopców. *Wie, że chłopcy są zdolni do zapłodnienia kobiety od momentu rozpoczęcia produkcji plemników. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy narządów rozrodczych żeńskich. *Dostrzega zmiany związane z okresem dojrzewania u dziewcząt. *Jest przekonany, że jeśli małżeństwo chce mieć dzieci zdrowe i bez wad rozwojowych, powinno świadomie począć nowe życie i chronić je od samego początku. *Wyjaśnia, jak zapobiegać AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. *Uzasadnia rolę wierności w zapobieganiu zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy oka. *Wyjaśnia, że im człowiek starszy, tym zdolność zmiany kształtu soczewki jest coraz mniejsza, dlatego stajemy się dalekowidzami. *Wykonuje doświadczenie stwierdzające istnienie plamki ślepej. *Sprawdza za pomocą specjalnej tablicy czy nie jest daltonistą. *Wie jak skorygować wady wzroku. *Grupuje elementy wchodzące w skład ucha zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy ucha. *Wie jaką rolę odgrywa węch. *Określa rolę narządów rozrodczych męskich. *Wyjaśnia znaczenie produkcji dużej ilości plemników. *Określa rolę narządów rozrodczych żeńskich. *Objaśnia na schemacie cykl miesiączkowy kobiety. *Zna etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka. *Dokonuje podziału na etapy życie osobnicze człowieka i podaje ich cechy. *Stwierdza, że człowiek dojrzały społecznie jest odpowiedzialny za swoje czyny oraz wie na czym polega odpowiedzialność za innych. *Wyjaśnia proces odbierania wrażeń wzrokowych. *Wie, że astygmatyzm to wada rogówki, którą koryguje się przez noszenie szkieł cylindrycznych. *Przedstawia rolę elementów ucha w powstawaniu i interpretowaniu dźwięków. *Dostrzega, że dzięki trąbce słuchowej ciśnienie powietrza po obu stronach błony bębenkowej jest takie samo. *Wyjaśnia, że narządem węchu są błony węchowe, zajmujące dwie szczeliny w szczycie jamy nosowej. *Wyjaśnia związek zmian w okresie dojrzewania z produkcją hormonów. *Wymienia i opisuje naturalne metody antykoncepcji. *Określa rolę łożyska w odżywianiu zarodka. *Wyjaśnia w jaki sposób powstają bliźnięta.

7 *Dostrzega związek między czasem powstania narządów a wadami rozwojowymi. *Wymienia charakterystyczne cechy okresów rozwojowych dziecka. *Omawia powstawanie obrazu na siatkówce. *Wyjaśnia mechanizm powstawania i interpretowania dźwięków. *Wie, że pręciki odpowiedzialne są za widzenie czarno białe, a czopki za barwne. *Rozróżnia rodzaje soczewek korygujących. *Analizuje znaczenie wolnych zakończeń nerwowych w skórze. *Omawia znaczenie swoistego działania hormonów *Wyjaśnia na podstawie schematu rozwój zygoty i powstanie zarodka. *Opisuje na podstawie schematów rozwój zarodkowy człowieka. *Opisuje na podstawie schematów rozwój płodowy człowieka. *Wyjaśnia przyczyny wad rozwojowych. *Wymienia zmiany w organizmie, wpływające na starzenie się człowieka. *Analizuje rolę ciałka żółtego. *Analizuje rolę łożyska *Ocenia naturalne i sztuczne metody antykoncepcji Dział X : Zdrowie a cywilizacja. *Określa człowieka zdrowego jako takiego, który odczuwa psychiczny spokój, ma poczucie bezpieczeństwa, a jego organizm zachowuje równowagę. *Dostrzega, że większość czynników chorobowych związana jest z naszym postępowaniem. *Wskazuje zasady hartowania się wodą, słońcem, powietrzem. *Wyjaśnia, że lepiej zabezpieczać niż leczyć. *Podaje przykłady własnej działalności, świadczące o pozytywnej działalności dla środowiska i własnego zdrowia. *Dostrzega, że również zdrowie innych zależy od jego postępowania. *Wymienia choroby cywilizacyjne *Wymienia najczęstsze przyczyny nowotworów. *Podaje przykłady używek *Wymienia choroby spowodowane alkoholizmem *Określa stan organizmu zwany chorobą. *Dostrzega związek pomiędzy stanem organizmu a stanem środowiska. *Opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne *Dostrzega, że zachowanie zdrowia jest związane ze stosunkiem do własnego organizmu. *Wskazuje alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska *Wyjaśnia, że stosowanie używek ma niewłaściwy wpływ na zdrowie.. *Przyporządkowuje symbole organizacji ich nazwom *Dostrzega rolę układu odpornościowego w przywracaniu organizmowi równowagi. *Charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie *Wyjaśnia, co decyduje o tym, że nowotwory są groźnymi chorobami. *Opisuje wpływ palenia tytoniu na zdrowie. *Omawia skutki działania alkoholu na organizm *Wyjaśnia, co należy robić, aby uniknąć uzależnień *Wymienia światowe organizacje zajmujące się ochroną zdrowia. *Dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych. *Wykazuje zależność pomiędzy przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu. *Wykonuje w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień.

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy zakłada dalszą realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR( Powtórzenie z kl 1) Wymagania podstawowe V.2. Układ pokarmowy określa

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum Numer lekcji 1. Zmiany w numeracji lekcji: Temat. Materiał nauczania Planujemy pracę na lekcjach. Przypomnienie sposobu i kryteriów oceniania. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ - HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA ocena dopuszczająca Uczeo: wyjaśnia terminy: komórka, tkanka, wymienia rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Informacje do zadań 1. i 2. A C D B Schemat przedstawia szkielet kończyny górnej. Zadanie 1. (0 2) Podaj nazwy kości oznaczonych literami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Temat

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Temat lekcji treści nauczania 1.Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. II. 2.Organizm człowieka jako funkcjonalna całość dziedziny biologii zajmujące się budową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe (na 2 i 3) uczeń 1. Zapoznanie z wymaganiami z biologii i systemem

Bardziej szczegółowo

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Temat lekcji i treści nauczania Termin 1. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 2, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza Skóra powłoka organizmu Człowiek gatunek biologiczny Dział Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Kryteria oceniania z biologii dla klasy 1a, 1b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Dział Podręcznik Puls Życia część 1 VI. Świat kręgowców

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający. wymienia funkcje szkieletu

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający. wymienia funkcje szkieletu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2014/2015 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2015/2016 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I I. podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wymienia wytwory naskórka wylicza warstwy skóry

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I I. podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wymienia wytwory naskórka wylicza warstwy skóry PRZEMIOTOWE ZSY OENINI Z IOLOGII KLS I I ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Temat Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe.uczeń:

Wymagania podstawowe.uczeń: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 podręcznik: Bliżej biologii przybory/pomoce wycieczki przedmiotowe ołówek, gumka, linijka, kredki Laboratorium Medyczne zeszyt ćwiczeń, podręcznik, platformy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Or gan izm czło wie ka. Skó ra po wło ka org ani

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia BIOLOGIA - wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Nauczycielki: B Cholewczuk, M. Ostrowska Dział programu Temat Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Nauczyciel- Ewa Baran- układ godzin 1-2-1

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Nauczyciel- Ewa Baran- układ godzin 1-2-1 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Nauczyciel- Ewa Baran- układ godzin 1-2-1 Nr Dział lekcji programu 1. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy II gimnazjum. przedmiot: biologia

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy II gimnazjum. przedmiot: biologia Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne dla klasy II gimnazjum przedmiot: biologia oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 2 godz. Tygodniowo Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział L p. Temat I Dział: Świat kręgowców Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II Wymagania edukacyjne z biologii klasa II WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział V. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Literka.pl Układ wydalniczy Data dodania: 2011-06-13 21:44:58 Autor: Iwona Ewa Wiśniewska Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II. w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II. w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo