Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej."

Transkrypt

1 Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Działy: I.ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU II.APARAT RUCHU Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne. *Dostrzega u człowieka cechy ssaków. *Wymienia cechy różniące człowieka od innych ssaków. *Wie, że wszyscy ludzie stanowią jeden gatunek. *Wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka *Wskazuje komórkę jako element budulcowy ciała ludzkiego. *Wymienia podstawowe funkcje skóry *Wymienia wytwory naskórka. *Wymienia choroby skóry *Wskazuje główne elementy szkieletu. *Wymienia chemiczne składniki kości. *Grupuje kości ze względu na kształt. *Wymienia funkcje szkieletu. *Podaje przykłady mięśni oraz ich funkcję. *Wyjaśnia, jakie znaczenie ma ruch dla sprawności mięśni. *Wymienia przyczyny wad nabytych. *Nabywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku złamań i zwichnięć. *Klasyfikuje człowieka *Wymienia etapy rozwojowe w rodowodzie człowieka. *Wymienia przykłady tkanek. *Wylicza warstwy skóry *Wskazuje melaninę jako barwnik skóry decydujący o kolorze. *Klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń. *Omawia zasady udzielania pierwszej pomocy. *Wyjaśnia konieczność dbania o skórę *Wykonuje rysunek schematyczny tkanki kostnej, chrzęstnej i tkanek mięśniowych. *Wykonuje rysunek schematyczny kości długiej z opisem. *Wykazuje związek budowy kości z wiekiem. *Wykonuje rysunek stawu i opisuje go. *Wyjaśnia rolę poszczególnych elementów stawu. *Wyjaśnia mechanizm pracy mięśni i skutki zmęczenia mięśni. *Grupuje rodzaje wad i zniekształceń szkieletu. *Uzasadnia przynależność do kolejnych jednostek systematycznych w gromadzie ssaki. *Objaśnia drzewo rodowe człowieka. *Wyjaśnia, co to jest homeostaza. *Opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka *Wyjaśnia czym są alergie skórne *Analizuje zasady pielęgnacji skóry. *Wyjaśnia związek budowy z funkcją poszczególnych części szkieletu. *Wyjaśnia rolę okostnej i procesu kostnienia. *Wyjaśnia różnice pomiędzy tk. mięśniową gładką i poprz. prążkowaną. *Wyjaśnia przyczyny powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów. *Wie na czym polega lordoza i kifoza. *Opisuje doświadczenie potwierdzające skład chemiczny kości. *Podaje przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy.

2 *Analizuje przyczyny urazów ścięgien. *Rozpoznaje na ilustracjach tkanki mięśniowe i umiejscowienie poszczególnych mięśni *Wykazuje stopniowe komplikowanie się budowy ciała człowieka *Planuje doświadczenia dowodzące tego, iż skóra jest narządem zmysłu. *Proponuje środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej *Ocenia wpływ promieniowania na skórę *Wie, że źródłem energii jest glikogen, który w obecności tlenu rozkłada się na dwutlenek węgla i wodę, wyzwalając potrzebną energię. *Wyjaśnia różnice między pracą statyczną a dynamiczną mięśni. *Wyjaśnia związek między brakiem witaminy D a krzywicą. *Grupuje mięśnie człowieka i zestawia w tabeli miejsce położenia i przykłady występujących tam mięśni. *Wyjaśnia związek budowy stawu z rodzajem ruchu kończyny w stawie. *Planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości. *Wyjaśnia konieczność rehabilitacji po przebytych urazach. Działy: III. UKŁAD POKARMOWY IV. UKŁAD KRĄŻENIA. *Wyjaśnia pojęcie odżywianie. *Wymienia składniki pokarmowe i określa ich rolę. *Jest przekonany, że najskuteczniejsze działanie mają witaminy zawarte w pokarmach, a nie w pastylce. *Wie, jakie spożywać tłuszcze, zna proporcje w pożywieniu pomiędzy poszczególnymi składnikami. *Wyjaśnia rolę układu pokarmowego i na schemacie wskazuje poszczególne jego elementy. *Zna przyczyny niektórych chorób układu pokarmowego i sposoby zapobiegania im. *Zna i stosuje zasady racjonalnego odżywiania. *Wie, ze alkohol zaburza działanie układu pokarmowego *Wymienia choroby układu pokarmowego *Dokonuje podziału układu krążenia na układ krwionośny i limfatyczny. *Wyjaśnia rolę układu krążenia. *Rozpoznaje składniki morfotyczne krwi na preparacie. *Stwierdza, że krew człowieka płynie w układzie zamkniętym. *Wskazuje na schemacie elementy budowy układu krwionośnego. *Wykonuje pomiar tętna, oraz wie ile wynosi prawidłowe tętno człowieka. *Wyjaśnia rolę układu chłonnego. *Wskazuje sposoby zapobiegania chorobom układu krążenia. *Dostrzega, że zdrowy tryb życia związany jest z prawidłowym odżywianiem, czynnym wypoczynkiem, niepaleniem papierosów, nienadużywaniem alkoholu. *Potrafi udzielić pierwszej pomocy przy omdleniach i krwotokach. *Wymienia elementy układu odpornościowego. *Definiuje szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność. *Wykazuje różnice w zapotrzebowaniu różnych ludzi na określone składniki pokarmowe. *Dostrzega związek pomiędzy niedoborem a nadmiarem poszczególnych składników a chorobami. *Wyjaśnia funkcje narządów układu pokarmowego. *Przedstawia miejsca gdzie przebiega trawienie. *Wyjaśnia znaczenie gruczołów trawiennych. *Wie co to jest mleczko pokarmowe. *Wykonuje i podpisuje rysunek kosmka jelitowego. *Weryfikuje dotychczasowy styl życia. *Opisuje rolę poszczególnych zębów *Wykonuje schematyczny rysunek krwi oznaczając jego krwinki. *Wyjaśnia rolę składników krwi. *Wymienia sposoby obrony organizmu. *Wie, że podwyższona temperatura w czasie choroby świadczy o intensywnej produkcji białych ciałek krwi. *Wykazuje obronną rolę skrzepu.

3 *Wyjaśnia dlaczego AIDS nosi nazwę zespołu nabytego upośledzenia odporności. *Wymienia podstawowe grupy krwi oraz podaje zasady przetaczania krwi. *Wymienia rodzaje naczyń krwionośnych i zna ich funkcje. *Wyjaśnia na schemacie przepływ krwi w małym i dużym obiegu. *Wie co to są naczynia wieńcowe i co to jest wieńcówka. *Wskazuje położenie węzłów chłonnych i podaje przykłady ich reakcji na infekcję. *Wyjaśnia rolę układu chłonnego w tworzeniu przerzutów nowotworowych. *Wyjaśnia przyczyny chorób układu krążenia. *Wyjaśnia wpływ alkoholu i nikotyny na układ krążenia. *Wyjaśnia przystosowania w budowie narządów układu pokarmowego do wykonywanej funkcji. *Wie, że alkohol powoduje uszkodzenie błon śluzowych, powoduje zaburzenia w pracy wydzielniczej wątroby, żołądka i trzustki. *Charakteryzuje rodzaje witamin. *Określa rolę celulozy w diecie. *Określa pojęcie wartość energetyczna pokarmu *Charakteryzuje choroby układu pokarmowego *Wie, gdzie powstają składniki morfotyczne krwi. *Porównuje budowę naczyń krwionośnych. *Wykonuje schematyczne rysunki naczyń krwionośnych i je opisuje. *Dostrzega związek budowy naczyń krwionośnych z funkcją. *Wskazuje przystosowanie serca do pełnionej funkcji. *Porównuje układ krwionośny i limfatyczny. *Uzasadnia, że krew jest istotą życia. *Planuje jadłospis dla ludzi o różnych zapotrzebowaniach pokarmowych. *Wyjaśnia zależność między trybem życia a pracą układu pokarmowego. *Planuje doświadczenie wskazujące trawienie białek i skrobi. *Planuje doświadczenie wskazujące szkodliwy wpływ alkoholu na procesy trawienne. *Wyjaśnia zależność pomiędzy funkcjami a budową zębów. *Opisuje procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego *Wyjaśnia rolę limfocytów organizmie. *Wykazuje rolę wirusa HIV w upośledzeniu odporności organizmu. *Interpretuje wyniki badania krwi i wnioskuje o ich prawidłowości. *Wyjaśnia rolę krążenia wrotnego w oczyszczaniu krwi z nadmiaru składników pokarmowych i substancji szkodliwych. *Przewiduje następstwa nie leczonych chorób układu krążenia. *Wyjaśnia mechanizm działania odporności nabyej *Opisuje rodzaje leukocytów *Porównuje wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. *Rozpoznaje krwinki na podstawie obserwacji mikroskopowej. Działy : V. UKŁAD ODDECHOWY VI. UKŁAD WYDALNICZY VII. REGULACJA NERWOWO - HORMONALNA DOPUSZCZAJĄCY. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy układu oddechowego. *Wyjaśnia rolę narządów układu oddechowego. *Stwierdza, że mówimy w czasie wydechu. *Wie, że każdy oskrzelik jest zakończony grupą pęcherzyków płucnych, a pojedynczy pęcherzyk jest otoczony siecią naczyń włosowatych. *Stwierdza, że wymiana gazowa odbywa się w pęcherzykach płucnych. *Sprawdza działanie mięśni oddechowych w czasie wdechu i wydechu. *Rozróżnia pojęcia wymiana gazowa i oddychanie. *Stwierdza, że proces spalania odbywa się w obecności tlenu.

4 *Wyjaśnia, że metabolizm to procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w komórce warunkujące ich życie. *Uzasadnia, że choroby zakaźne układu oddechowego, zanieczyszczenia, wdychanie dymu tytoniowego-to czynniki obniżające sprawność układu oddechowego. *Wybiera taki sposób postępowania, który wpływa na zwiększenie sprawności układu oddechowego. *Wyjaśnia, że wydalanie to usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. *Wskazuje narządy biorące udział w wydalaniu. *Wyjaśnia, że rolą układu moczowego jest zachowanie równowagi w środowisku wewnętrznym organizmu. *Wskazuje na schematycznym rysunku elementy budowy układu moczowego. *Wymienia substancje znajdujące się w moczu zdrowego człowieka. *Wymienia sytuacje kiedy tracimy kontrolę nad wydalaniem moczu. *Ocenia wyniki badania moczu. *Wymienia sposoby zapobiegania chorobom układu moczowego. *Wybiera sposób postępowania korzystny dla środowiska i własnego zdrowia. *Stwierdza, że układ nerwowy odbiera sygnały od poszczególnych narządów i przesyła je do innych. *Wnioskuje, że układ nerwowy utrzymuje również łączność ze środowiskiem zewnętrznym. *Wie, że ośrodkowy układ nerwowy stanowi mózgowie i rdzeń kręgowy, a obwodowy nerwy czaszkowe i rdzeniowe. *Wie, ze z układem ośrodkowym i obwodowym połączony jest układ autonomiczny. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy mózgu. *Dostrzega, że zniszczenie rdzenia kręgowego spowoduje natychmiastową śmierć. *Określa rolę rdzenia. *Wyjaśnia, że odruch to mimowolna odpowiedź części ciała w postaci reakcji na bodźce. *Podaje przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych. *Dostrzega związek pomiędzy systematycznym zdobywaniem wiedzy a szybkością zapamiętywania i lepszą pamięcią. *Wykonuje rysunek schematyczny układu oddechowego i opisuje go. *Wskazuje na modelu, preparacie, rysunku schematycznym elementy budowy krtani. *Sprawdza elastyczność tchawicy w czasie odginania głowy na wszystkie strony. *Dostrzega związek pomiędzy ilością i powierzchnią pęcherzyków a ilością dostarczonego komórkom tlenu. *Wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej. *Wymienia substraty i produkty oddychania tlenowego. *Dostrzega związek pomiędzy liczbą roślin a jakością wdychanego powietrza. *Wymienia choroby układu oddechowego. *Uzasadnia potrzebę przestrzegania ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych. *Rozróżnia narządy wydalnicze wspomagające wydalanie. *Wykonuje rysunek schematyczny układu moczowego, oznaczając nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewkę moczową. *Wie, że rolą układu moczowego jest zachowanie równowagi w wewnętrznym środowisku organizmu. *Wskazuje elementy nerki na rysunku schematycznym. *Wykazuje różnicę między moczem pierwotnym a ostatecznym. *Dostrzega związek pomiędzy składem moczu a chorobami. *Wymienia choroby układu moczowego. *Wykonuje rysunek schematyczny neuronu i go opisuje. *Wyjaśnia, że w korze mózgowej znajdują się ośrodki korowe odpowiedzialne za różne funkcje. *Wymienia funkcje móżdżku. *Wskazuje elementy budowy rdzenia i wie jakie tam znajdują się ośrodki. *Wyjaśnia, że rdzeń przewodzi impulsy z mózgu i do mózgu. *Wie, że czynności układu nerwowego przebiegają dzięki bardzo słabym sygnałom elektrycznym, czyli impulsom. *Stwierdza, że reakcje odruchowe są mechanizmami obronnymi. *Stwierdza, że odruchy bezwarunkowe to te których nie jesteśmy w stanie opanować. *Wymienia funkcje obwodowego układu nerwowego. *Dokonuje podziału układu autonomicznego. *Stwierdza, że układ autonomiczny zawiaduje czynnościami niezależnymi od naszej woli. *Wie, jakie jest znaczenie insuliny, adrenaliny, hormonów tarczycy.

5 *Dostrzega związek budowy narządów układu oddechowego z pełnioną funkcją. *Wyjaśnia, że wymiana gazowa zewnętrzna zachodzi w płucach pomiędzy pęcherzykami płucnymi a krwią, a wymiana wewnętrzna pomiędzy krwią a komórką. *Wyjaśnia przemiany energetyczne zachodzące w komórkach. *Rozróżnia zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii. *Wnioskuje, że wysklepiona klatka piersiowa silne mięśnie oddechowe i dobrze rozwinięte płuca to czynniki zwiększające efektywność układu oddechowego. *Zapisuje utlenianie glukozy równaniem reakcji chemicznej. *Określa znaczenie oddychania wewnątrzkomórkowego. *Wyjaśnia różnice między wydalaniem a defekacją. *Wyjaśnia rolę nerki. *Wykonuje schematyczny rysunek kłębuszka nerkowego. *Wyjaśnia proces powstawania moczu. *Wymienia przyczyny niewydolności nerek. *Porównuje wydalanie i defekację. *Stwierdza, że dendryty przekazują impulsy do komórki, a neuryt przenosi wysłane przez komórkę do innej komórki. *Wie, co to jest istota szara i biała. *Wie za jakie zdolności odpowiedzialne są lewa i prawa półkula. *Wie za jakie funkcje odpowiedzialny jest móżdżek. *Zauważa, że rdzeń przedłużony kieruje czynnościami warunkującymi życie organizmów. *Wymienia ośrodki znajdujące się w rdzeniu przedłużonym. *Wymienia elementy chroniące mózgowie i rdzeń kręgowy. *Wykazuje, że mózg jest szczególnie wrażliwy na brak tlenu. *Objaśnia powstawanie odruchu za pomocą schematycznego rysunku. *Wykazuje, że odruch warunkowy powstaje na bodziec zastępczy, jest związany z działalnością kory mózgowej. *Podaje przykłady przeciwstawnego działania układu współczulnego i przywspółczulnego. *Dostrzega nadzorującą i kontrolującą rolę przysadki mózgowej. *Wie, że hormony nadnercza odpowiedzialne są za regulację wodno mineralną organizmu. *Podaje skutki działania adrenaliny. *Wyjaśnia, że wydychane powietrze, przechodząc przez szczelinę między napiętymi strunami powoduje drgania, które przekształcają się w dźwięki. *Planuje doświadczenie sprawdzające warunki spalania. *Wnioskuje na podstawie doświadczeń, o znaczeniu tlenu w procesach wytwarzania energii. *Dostrzega związek pomiędzy zmianami w układzie oddechowym, wskutek astmy i pylicy, a sprawnością układu oddechowego. *Przewiduje skutki nieprzestrzegania higieny układu oddechowego. *Demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń oddychania. *Opisuje zależność pomiędzy ilością mitochondriów, a zapotrzebowaniem na energię *Przedstawia znaczenie współdziałania nerek z układem krążenia w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. *Wyjaśnia zasadę działania sztucznej nerki. *Rozumie znaczenie transplantacji nerek i problemy wynikające z jej upowszechnienia. *Uzasadnia konieczność picia dużych ilości wody w schorzeniach nerek *Dostrzega związek między procesami zachodzącymi w mózgu a jego budową *Dostrzega związek między oddziaływaniem układu nerwowego i hormonalnego. *Wyjaśnia dlaczego insulina nie może być przyjmowana doustnie. *Wyjaśnia sposób działania synapsy. *Wyjaśnia na czym polega lateralizacja mózgu *Ocenia rolę włókien nerwowych w obwodowym układzie nerwowym *Tłumaczy rolę regulacji hormonalnej w utrzymaniu homeostazy. *Na podstawie objawów rozpoznaje choroby układu nerwowego.

6 Działy VIII: NARZĄDY ZMYSŁÓW IX: ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA *Wymienia wady wzroku. *Stwierdza, że uszkodzenie błony bębenkowej powoduje utratę słuchu. *Dostrzega związek utraty słuchu w związku z ciągłym słuchaniem walkmana. *Wie, ze można stracić słuch przebywając w miejscu gdzie natężenie dźwięków jest wyższe niż 90 db. *Wskazuje na rysunku schematycznym położenie narządu węchu. *Stwierdza, która część języka odbiera smak słodki, kwaśny, gorzki, słony. *Definiuje rozmnażanie jako zdolność do wydawania potomstwa. *Rozumie znaczenie rozmnażania dla istnienia gatunku. *Dokonuje podziału na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. *Podaje przykłady obu sposobów rozmnażania. *Wie, że człowiek jest żyworodny i rozdzielnopłciowy. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy narządów rozrodczych męskich. *Dostrzega zmiany związane z okresem dojrzewania u chłopców. *Wie, że chłopcy są zdolni do zapłodnienia kobiety od momentu rozpoczęcia produkcji plemników. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy narządów rozrodczych żeńskich. *Dostrzega zmiany związane z okresem dojrzewania u dziewcząt. *Jest przekonany, że jeśli małżeństwo chce mieć dzieci zdrowe i bez wad rozwojowych, powinno świadomie począć nowe życie i chronić je od samego początku. *Wyjaśnia, jak zapobiegać AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. *Uzasadnia rolę wierności w zapobieganiu zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy oka. *Wyjaśnia, że im człowiek starszy, tym zdolność zmiany kształtu soczewki jest coraz mniejsza, dlatego stajemy się dalekowidzami. *Wykonuje doświadczenie stwierdzające istnienie plamki ślepej. *Sprawdza za pomocą specjalnej tablicy czy nie jest daltonistą. *Wie jak skorygować wady wzroku. *Grupuje elementy wchodzące w skład ucha zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego. *Wskazuje na rysunku schematycznym elementy budowy ucha. *Wie jaką rolę odgrywa węch. *Określa rolę narządów rozrodczych męskich. *Wyjaśnia znaczenie produkcji dużej ilości plemników. *Określa rolę narządów rozrodczych żeńskich. *Objaśnia na schemacie cykl miesiączkowy kobiety. *Zna etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka. *Dokonuje podziału na etapy życie osobnicze człowieka i podaje ich cechy. *Stwierdza, że człowiek dojrzały społecznie jest odpowiedzialny za swoje czyny oraz wie na czym polega odpowiedzialność za innych. *Wyjaśnia proces odbierania wrażeń wzrokowych. *Wie, że astygmatyzm to wada rogówki, którą koryguje się przez noszenie szkieł cylindrycznych. *Przedstawia rolę elementów ucha w powstawaniu i interpretowaniu dźwięków. *Dostrzega, że dzięki trąbce słuchowej ciśnienie powietrza po obu stronach błony bębenkowej jest takie samo. *Wyjaśnia, że narządem węchu są błony węchowe, zajmujące dwie szczeliny w szczycie jamy nosowej. *Wyjaśnia związek zmian w okresie dojrzewania z produkcją hormonów. *Wymienia i opisuje naturalne metody antykoncepcji. *Określa rolę łożyska w odżywianiu zarodka. *Wyjaśnia w jaki sposób powstają bliźnięta.

7 *Dostrzega związek między czasem powstania narządów a wadami rozwojowymi. *Wymienia charakterystyczne cechy okresów rozwojowych dziecka. *Omawia powstawanie obrazu na siatkówce. *Wyjaśnia mechanizm powstawania i interpretowania dźwięków. *Wie, że pręciki odpowiedzialne są za widzenie czarno białe, a czopki za barwne. *Rozróżnia rodzaje soczewek korygujących. *Analizuje znaczenie wolnych zakończeń nerwowych w skórze. *Omawia znaczenie swoistego działania hormonów *Wyjaśnia na podstawie schematu rozwój zygoty i powstanie zarodka. *Opisuje na podstawie schematów rozwój zarodkowy człowieka. *Opisuje na podstawie schematów rozwój płodowy człowieka. *Wyjaśnia przyczyny wad rozwojowych. *Wymienia zmiany w organizmie, wpływające na starzenie się człowieka. *Analizuje rolę ciałka żółtego. *Analizuje rolę łożyska *Ocenia naturalne i sztuczne metody antykoncepcji Dział X : Zdrowie a cywilizacja. *Określa człowieka zdrowego jako takiego, który odczuwa psychiczny spokój, ma poczucie bezpieczeństwa, a jego organizm zachowuje równowagę. *Dostrzega, że większość czynników chorobowych związana jest z naszym postępowaniem. *Wskazuje zasady hartowania się wodą, słońcem, powietrzem. *Wyjaśnia, że lepiej zabezpieczać niż leczyć. *Podaje przykłady własnej działalności, świadczące o pozytywnej działalności dla środowiska i własnego zdrowia. *Dostrzega, że również zdrowie innych zależy od jego postępowania. *Wymienia choroby cywilizacyjne *Wymienia najczęstsze przyczyny nowotworów. *Podaje przykłady używek *Wymienia choroby spowodowane alkoholizmem *Określa stan organizmu zwany chorobą. *Dostrzega związek pomiędzy stanem organizmu a stanem środowiska. *Opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne *Dostrzega, że zachowanie zdrowia jest związane ze stosunkiem do własnego organizmu. *Wskazuje alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska *Wyjaśnia, że stosowanie używek ma niewłaściwy wpływ na zdrowie.. *Przyporządkowuje symbole organizacji ich nazwom *Dostrzega rolę układu odpornościowego w przywracaniu organizmowi równowagi. *Charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie *Wyjaśnia, co decyduje o tym, że nowotwory są groźnymi chorobami. *Opisuje wpływ palenia tytoniu na zdrowie. *Omawia skutki działania alkoholu na organizm *Wyjaśnia, co należy robić, aby uniknąć uzależnień *Wymienia światowe organizacje zajmujące się ochroną zdrowia. *Dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych. *Wykazuje zależność pomiędzy przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu. *Wykonuje w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Klasa 1 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat.. iologia nauka o życiu iologia jako nauka biologia jako nauka wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym z działów programu: I-IV, nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia Przedmiotowy system oceniania Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu biologia opracowanie: Aneta Jankowska - Łukomska CELE KSZTAŁCENIA: 1. Korzystanie z różnych źródeł informacji biologicznej

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organizmów

Różnorodność organizmów Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii oparte na autorskim programie Z biologią przez świat (modyfikacja programu nauczania biologii w gimnazjum Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania konieczne- stopień dopuszczający Wymagania podstawowe- stopień dostateczny Wymagania rozszerzające- stopień dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH ul. M.urie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V Podręcznik: E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska Bliżej biologii. Część 2. Nr dop.: 74/2/2009 Opracowała: Bożena Strzelecka ROK SZKOLNY: 2014/2015 DZIAŁ III. RÓŻNORODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy wymagań

Wymagania edukacyjne. Poziomy wymagań Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem nauczania. Miarą tych osiągnięć są normy jakościowe zawarte w poziomach wymagań: koniecznym, podstawowym,

Bardziej szczegółowo

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO 1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z biologii kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII Zbigniew Tomusiak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII I. Cele kształcenia ogólnego: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

Bardziej szczegółowo