Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie:"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum opracowane przez Zespół Nauk Przyrodniczych na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 29 z 2001r., poz. 323 z późniejszymi zmianami) 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 83 Poz Podstawy programowej dla gimnazjum z biologii. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 4.Programu nauczania Biologia Nowej Ery Wydawnictwa Nowa Era. Podręcznik nr ewidencyjny MEN: cz.1-58/1/2009, cz. 2-58/2/2009, cz. 3-58/3/ Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek w Krakowie. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program nauczania biologii w gimnazjum realizowany jest w ciągu 3 lat w wymiarze: Klasa I 2 godziny tygodniowo. Klasa II 1 godzina tygodniowo. Klasa III 2 godziny tygodniowo OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy

2 4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia 5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1.Wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w roku, pod względem rzeczowości, stosowania języka biologicznego, znajomości i stosowania pojęć biologicznych, prowadzenia prostych rozumowań biologicznych, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Odpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań programowych na poszczególne oceny. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 2. Kartkówki min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 3.Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu półrocza ) przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą (przy spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą). 4.Prace domowe są obowiązkowe a dla chętnych nadobowiązkowe z gwiazdką*. 5. Ćwiczenia laboratoryjne : przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, przestrzeganie przepisów bhp, dobór sprzętu laboratoryjnego, formułowanie obserwacji i wniosków. 6.Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków, 7. Przygotowanie i prezentacja projektów edukacyjnych 8.Uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, w końcu roku szk. zostają one zamienione odpowiednio przy czterech plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę dostateczną. Jeśli uzyska pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną.

3 9. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów. Opis osiągnięć uczniowskich % punktów uzyskanych przez ucznia Ocena Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki do 40 % niedostateczna Uczeń posiada wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne Powyżej dopuszczająca Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program w sposób twórczy (średnio 1-2 prace klasowe w ciągu semestru) powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej dostateczny dostateczny + dostateczny dobry dobry + dobry bardzo dobry bardzo dobry celujący 10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie), z uzasadnionych przyczyn, ma obowiązek zaliczyć ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest zobowiązany napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4 Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem jeden dla wszystkich uczniów). W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w terminie wybranym przez nauczyciela. Obie oceny są uwzględnione w ocenie postępów ucznia. 11. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń. 12. Prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców w dzienniczku, (nie zgłoszenie braku zadania przed lekcją równoznaczne jest z otrzymaniem oceny ndst.). Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. W usprawiedliwieniu należy podać powód braku pracy domowej i datę WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWARTEJ W REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA; Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu. - korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, - stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) i proponuje rozwiązania nietypowe, - formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, - posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii, - udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych lub wymagających wiedzy biologicznej, szczebla wyższego niż rejonowy, - jest autorem pracy związanej z biologią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.

5 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie programowej i realizowanym programie, - stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, - wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np zestawień, encyklopedii, Internetu, - projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty biologiczne - wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, - bierze udział w konkursach biologicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z biologią, - potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności rozszerzające określone podstawą programową, - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, - korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy biologicznej ( wykresy, tablice i inne ), - bezpiecznie wykonuje doświadczenia biologicznej - aktywnie pracuje w czasie lekcji.

6 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności - bezpiecznie wykonuje doświadczenie biologiczne, - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: - ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności - prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających z podstawy programowej, - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności,

7 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY II GIMNAZJUM Anatomia i fizjologia człowieka Rozdział Temat Konieczny - ocena dopuszczająca uczeń: Organizm 1. Organizm - wymienia nauki człowieka. człowieka jako biologiczne zajmujące funkcjonalna się budową i całość funkcjonowaniem człowieka - wymienia układy narządów budujące ciało człowieka Podstawowy ocena dostateczna uczeń: - opisuje funkcje poszczególnych układów - klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt Rozszerzający ocena dobra uczeń: - opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt - wyjaśnia na czym polega homeostaza Dopełniający ocena bardzo dobra uczeń: - wykazuje współpracę poszczególnych układów w organizmie człowieka - uzasadnia, że wszyscy ludzie należą do jednego gatunku Wykraczający ocena celująca uczeń: Skóra powłoka organizmu 2. Budowa i funkcje skóry - zna podstawowe funkcje skóry - wymienia wytwory naskórka - wskazuje na schemacie warstwy skóry - wymienia funkcje skóry - wyjaśnia rolę gruczołów łojowych i potowych - opisuje budowę i rolę poszczególnych warstw skóry - opisuje zależność funkcji skóry od jej budowy - zna mechanizmy obronne skóry - wykazuje, że skóra jest narządem zmysłu 3.Higiena i choroby skóry - wyjaśnia na czym polega higiena skóry - wymienia choroby skóry - wie jak postępować w wypadku oparzenia i odmrożenia - wymienić skutki działania zbyt dużej ilości promieni UV - wyjaśnia konieczność dbania o skórę - klasyfikuje rodzaje oparzeń i odmrożeń - opisuje najczęściej spotykane choroby skóry - wymienia przyczyny i objawy łupieżu i łojotoku - opisuje korzystny sposób postępowania dla środowiska i zdrowia ( np. kupując produkty bez freonów ) - podaje przykłady środków do pielęgnacji skóry młodzieżowej - demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń

8 Aparat ruchu 4. Budowa szkieletu 5. Budowa i rola szkieletu osiowego - zna rolę układu ruchu - wymienia podstawowe kości wchodzące w skład szkieletu - zna elementy biernego i czynnego układu ruchu - wymienia elementy szkieletu osiowego - podaje nazwy wskazanych elementów szkieletu osiowego - wskazuje na szkielecie człowieka podstawowe kości - rozpoznaje różne kształty kości - opisuje rolę klatki piersiowej - wskazuje na modelu elementy szkieletu osiowego - wskazuje na szkielecie człowieka kości: czaszki, kończyn, klatki piersiowej i kręgosłupa - segreguje kości ze względu na kształt - charakteryzuje rolę szkieletu osiowego - wyjaśnia związek budowy czaszki z pełniona przez nią funkcją - porównuje kości o różnych kształtach - opisuje sposób działania czynnego i biernego układu ruchu - opisuje rolę chrząstek w budowie kręgosłupa i klatki piersiowej - planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości - planuje i demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn - uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych 6. Szkielet kończyn i ich obręczy - wymienia elementy budowy obręczy i kończyn - zna rodzaje połączeń kości - opisuje budowę stawu - rozpoznaje rodzaje stawów - uzasadnia związek budowy szkieletu z pełnioną funkcją - wyjaśnia funkcję elementów budujących staw - wyjaśnia związek budowy stawu z zakresem ruchu 7. Kości elementy składowe szkieletu - opisuje budowę fizyczna kości - wymienia skład chemiczny kości - zna znaczenie składników chemicznych kości - wykonuje rysunek schematyczny kości długiej i opisuje go - przeprowadza doświadczenie wykazujące budowę chemiczną kości - wyjaśnia, co nadaje wytrzymałość kości - omawia, na czym polega proces kostnienia -

9 8. Budowa i znaczenie mięśni dostrzega znaczenie ruchu w rozwoju mięśni - wie o udziale mięśni w wykonywaniu ruchu - wymienia ważniejsze mięśnie - rozróżnia rodzaje tkanki mięśniowej - wymienia ważniejsze mięśnie, dokonując ich podziału według kształtu, rodzaju, przyczepu, położenia, zakresu wykonywanych ruchów - omawia na czym polega praca mięśni - wyjaśnia związek budowy z funkcją tkanki mięśniowej 9.Choroby aparatu ruchu - wie jak dbać o utrzymanie prawidłowej postawy ciała - wymienia choroby aparatu ruchu - wie na czym polega zwichnięcie i złamanie - opisuje urazy kończyn - rozpoznaje wady postawy i płaskostopie - wyjaśnia przyczyny wad postawy - opisuje naturalne krzywizny kręgosłupa - wyjaśnia przyczyny osteoporozy - posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy w złamaniach i zwichnięciach - omawia sposoby zapobiegania deformacjom szkieletu Układ pokarmowy 10. Pokarmbudulec i źródło energii 11. Witaminy, sole mineralne i woda - wyjaśnia pojęcie odżywianie - wymienia podstawowe składniki pokarmowe - wymienia produkty spożywcze zawierające białka, cukry i tłuszcze - wymienia i podaje rolę 2 mikro- i makroelementów - omawia rolę 2 witamin rozpuszczalnych w - określa rolę składników pokarmowych dostarczanych organizmowi - omawia rolę wody w organizmie - rozróżnia witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach - wyjaśnia znaczenie określeń: składniki budulcowe, energetyczne i regenerujące - określa znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego - przedstawia rolę i skutki niedoboru witamin - przedstawia rolę i skutki niedoboru soli mineralnych - porównuje wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów - analizuje skutki niedoboru witamin, mikro- i makroelementów - omawia rolę aminokwasów - przygotowuje wystąpienie na temat chorób związanych z zaburzeniami w łaknieniu i przemianie materii - demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia u dorosłych i małych dzieci

10 wodzie i 2 rozpuszczalnych w tłuszczach - opisuje znaczenie mikroi makroelementów w organizmie - 12.Budowa i rola układu pokarmowego - określa rolę układu pokarmowego - wymienia odcinki przewodu pokarmowego - wyjaśnia pojęcie trawienie - wymienia rodzaje zębów człowieka - podaje funkcje wątroby i trzustki - podaje funkcje odcinków przewodu pokarmowego w trawieniu pokarmu - opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów - rozpoznaje na modelu człowieka wątrobę i trzustkę i lokalizuje na własnym ciele - opisuje budowę i rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego - zna rolę gruczołów przewodu pokarmowego - omawia przystosowanie budowy jelita cienkiego do wchłaniania pokarmu - wykazuje związek budowy poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego z pełniona funkcją - omawia znaczenie procesu trawienia - opisuje sposób wchłaniania pokarmu do krwi i limfy - wyjaśnia, dlaczego wątrobę nazywa się głównym laboratorium chemicznym organizmu 13. Higiena i choroby układu pokarmowego - dostrzega związek pomiędzy odżywianiem się, trybem życia a zdrowiem - wymienia zasady prawidłowego żywienia - wymienia choroby układu pokarmowego - opisuje, jak postępować aby uniknąć próchnicy - wyjaśnia pojęcie zdrowa żywność - przewiduje skutki złego odżywiania się - określa przyczyny chorób układu pokarmowego - omawia zasady postępowania w przypadku zakrztuszenia - wyjaśnia zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki pokarmowe i ułożyć jadłospis - wymienia i opisuje najczęściej występujące choroby układu pokarmowego - wyjaśnić negatywny wpływ zjadanych pokarmów zawierających metale ciężkie, azotany, pestycydy - wykazuje wpływ alkoholu na organizm człowieka - rozpoznaje oznakowania na opakowaniach żywności - wyjaśnia, jak chronić żywność przed skażeniem - wykazuje zależność między higieną odżywiania się a profilaktyką chorób układu pokarmowego

11 Układ oddechowy 14.Budowa i rola układu oddechowego - określa funkcje układu oddechowego - wskazuje na planszy poszczególne części układu oddechowego - wskazuje płuca jako miejsce wymiany gazowej - podaje rolę poszczególnych odcinków układu oddechowego - opisuje rolę nagłośni - omawia budowę i funkcję górnych i dolnych dróg oddechowych - podaje skład powietrza wdychanego i wydychanego - wyróżnia drogi oddechowe i narządy wymiany gazowej - wykazuje związek budowy narządów układu oddechowego z pełnionymi funkcjami - wyjaśnia mechanizm wdechu i wydechu - odróżnia głośnię i nagłośnię - wyjaśnia rolę krtani jako narządu głosu - interpretuje wyniki doświadczenia na wykrywanie CO 2 w powietrzu wydychanym 15. Mechanizm wymiany gazowej - wymienia narządy biorące udział w procesie wentylacji - wskazuje różnice w ruchach klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu - wyjaśnia rolę krwi w transporcie tlenu i CO 2 - wyjaśnia na czym polega istota procesu oddychania - wyjaśnia do czego każda komórka potrzebuje energii - wyjaśnia co dzieje się z energią wyzwalającą się w wyniku oddychania - opisuje powiązania pomiędzy budową a f funkcją płuc w czasie procesu oddychania 16. Oddychanie wewnątrzkomórkowe - wymienia mitochondriom jako miejsce powstawania energii - zapisuje słownie równanie oddychania komórkowego - wyjaśnia znaczenie oddychania komórkowego - zapisuje równanie chemiczne procesu utleniania glukozy - omawia rolę ATP - opisuje zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię 17. Higiena i choroby układu oddechowego - wyjaśnia na czym polega kaszel i kichanie - wymienia przykłady chorób układu oddechowego - jest przekonanym o szkodliwości palenia tytoniu - wymienia przyczyny powstawania chorób układu oddechowego - wymienia sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego - opisuje objawy wybranych chorób - wyjaśnia jak ważne jest wdychanie powietrza przez nos w zapobieganiu chorób układu oddechowego - wyjaśnia wpływ pyłów na sprawność układu oddechowego - ocenia skutki złych warunków w pomieszczeniach na układ oddechowy

12 Układ krążenia 18.Budowa i funkcje krwi - określa podstawowe zadania krwi - wymienia składniki krwi - wymienia grupy krwi - wymienia składniki biorące udział w krzepnięciu krwi - podaje funkcje poszczególnych składników krwi - podaje liczbę poszczególnych krwinek charakterystyczną dla zdrowego człowieka - wskazuje uniwersalnego biorcę i dawcę - przedstawia znaczenie krwiodawstwa - rozpoznaje składniki morfotyczne krwi - opisuje rolę składników morfotycznych - wyjaśnia rolę hemoglobiny - wyjaśnia znaczenie procesu krzepnięcia krwi - określa znaczenie czynnika Rh i grup krwi podczas transfuzji - wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi - opisuje zasady transfuzji krwi - demonstruje pierwszą pomoc przypadku zawału serca 19.Krwioobiegi - wymienia podstawowe zadania układu krwionośnego - wymienia rodzaje naczyń krwionośnych - omawia na ilustracji mały i duży obieg krwi - wskazuje na planszy tętnice i żyły oraz określa kierunek przepływu w nich krwi - opisuje funkcje zastawek w żyłach - wykazuje różnice w budowie tętnic i żył - opisuje schematyczne rysunki obiegów krwi - określa rolę dużego i małego obiegu krwi - porównuje zadania małego i dużego obiegu krwi - wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych z pełnioną przez nie funkcją 20. Budowa i działanie serca - wskazuje na planszy serce i określa jego położenie - wymienia elementy budowy serca - przedstawia sposoby pomiaru tętna i ciśnienia - omawia budowę serca - podaje właściwości tkanki mięśniowej budującej serce - wyjaśnia czym jest puls - omawia etapy pracy serca - podaje prawidłowe wartości tętna i ciśnienia krwi - interpretuje wyniki pomiaru tętna i ciśnienia skurczowego i rozkurczowego - wykazuje rolę zastawek w pracy serca

13 21. Choroby i higiena układu krwionośnego - wymienia choroby układu krwionośnego - opisuje jak postępować w przypadku krwotoku - wymienia czynniki wpływające korzystnie na układ krążenia: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna - prawidłowo odczytuje wyniki badania krwi - wymienia najczęściej występujące choroby układu krążenia oraz czynniki je wywołujące - opisuje objawy krwotoku tętniczego i żylnego - wymienia objawy i skutki chorób układu krążenia np. zawału, miażdżycy - demonstruje pierwszą pomoc przy krwotokach i omdleniach 22. Układ limfatyczny 23. Odporność organizmu - wymienia narządy układu limfatycznego - wymienia podstawowe zadania układu odpornościowego - wyjaśnia różnicę między szczepionką a surowicą - podaje skład limfy - omawia rolę układu chłonnego - opisuje role węzłów chłonnych - określa rodzaje odporności: wrodzoną, nabytą, swoistą, nieswoistą - wymienia elementy s kładowe układu odpornościowego - podaje przykłady narządów, które można przeszczepić - wyjaśnia, że AIDS jest wywołane wirusem HIV - omawia rolę śledziony, grasicy i migdałków - omawia typowy przebieg reakcji odpornościowej - charakteryzuje rodzaje odporności - określa zakres badań Immunologii - wyjaśnia sposób działania HIV - porównuje układ limfatyczny i krwionośny - odróżnia działanie szczepionki i surowicy - opisuje rodzaje leukocytów - wyjaśnia mechanizm działania odporności swoistej - wyjaśnia przejawy błędów w działalności układu odpornościowego

14 Układ wydalniczy 24. Budowa i działanie układu wydalniczego - wyjaśnia pojęcie wydalanie - wskazuje drogi, którymi są wydalane z organizmu produkty przemiany materii - określa miejsce położenia nerek - opisuje na schemacie struktury tworzące układ moczowy człowieka - wymienia rolę poszczególnych odcinków układu moczowego - wymienić substancje znajdujące się w moczu - porównuje wydalanie i defekację - wyjaśnia dlaczego produkty metabolizmu muszą być usunięte z organizmu - wyjaśnia mechanizm powstawania wydalania moczu - wyjaśnia rolę nerki w utrzymaniu środowiska wewnętrznego organizmu homeostazy - wyjaśnia współdziałanie nerki z układem krążenia 25. Higiena układu wydalniczego - wymienia choroby układu moczowego - określa dzienne zapotrzebowanie człowieka na wodę - uzasadnia konieczność regularnego opróżniania pęcherza - wykazuje znaczenie dializy w ratowaniu życia - omawia przyczyny chorób układu moczowego - charakteryzuje najczęściej spotykane choroby układu moczowego, ich przyczyny, objawy i skutki Regulacja hormonalna 26. Układ hormonalny - wyjaśnia czym jest hormon - wskazuje na planszy położenie gruczołów wydzielania wewnętrznego - klasyfikuje gruczoły na wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego - wyjaśnia pojęcie gruczoł dokrewny - omawia znaczenie wybranego gruczołu dokrewnego - określa funkcje hormonów - przyporządkowuje nazwy gruczołów do wytwarzanych przez nie hormonów - wyjaśnia skutki niedoczynności i nadczynności wybranych gruczołów dokrewnych 27. Działanie układu hormonalnego - wymienia skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu - podaje przyczyny cukrzycy - wyjaśnia pojęcie równowaga hormonalna - omawia antagonistyczne działanie hormonów insuliny i glukagonu - uzasadnia związek niedoboru insuliny z cukrzycą

15 Układ nerwowy 28. Budowa i rola układu nerwowego - omawia ogólną budowę układu nerwowego - wskazuje na planszy elementy budowy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego - wymienia funkcje układu nerwowego - dokonuje podziału na somatyczny i autonomiczny układ nerwowy - wskazuje przystosowanie komórki nerwowej do pełnionej funkcji - wskazuje na planszy przebieg bodźca nerwowego - wykonuje i opisuje rysunek komórki nerwowej widzianej pod mikroskopem - opisuje rolę układu nerwowego - omawia działanie układu ośrodkowego i obwodowego - porównuje działanie układu nerwowego i hormonalnego - wyjaśnia rolę neurytu, dendrytów i synapsy - wykazuje znaczenie obwodowego układu nerwowego dla komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym - porównuje funkcje współczulnej i przywspółczulnej części układu autonomicznego - wyjaśnia na przykładach rolę regulacji nerwowohormonalnej w utrzymaniu homeostazy 29. Ośrodkowy układ nerwowy - wskazuje na planszy elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego - określa położenie mózgowia i rdzenia kręgowego w organizmie człowieka - wskazuje na modelu części mózgowia i rdzenia kręgowego - określa mózgowie jako jednostkę nadrzędną w stosunku do pozostałych części układu nerwowego - wymienia elementy chroniące mózgowie i rdzeń kręgowy - opisuje charakterystyczne cechy budowy mózgowia i rdzenia kręgowego - wyjaśnia, że rdzeń przedłużony kieruje czynnościami warunkującymi życie organizmu - wskazuje rozmieszczenie ośrodków korowych w mózgu - dostrzega zależność między budową a funkcjami mózgu i rdzenia kręgowego 30. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. - wymienia rodzaje nerwów obwodowych - podaje przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych - wyróżnia nerwy czuciowe i ruchowe - odróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe - wskazuje na planszy przebieg impulsu w łuku odruchowym - omawia mechanizm działania odruchu na podstawie schematu prostego łuku odruchowego - wyjaśnia różnice między odruchem warunkowym i bezwarunkowym - opisuje zasadę przewodzenia impulsu w łuku odruchowym - porównuje czynności układu współczulnego i przywspółczulnego - wyjaśnia znaczenie odruchu jako mechanizmu obronnego

16 31.Choroby i higiena układu nerwowego. - wymienia czynniki powodujące stres - podaje przykłady chorób spowodowanych stresem - podaje przykłady chorób układu nerwowego - wymienia sposoby radzenia sobie ze stresem - opisuje przyczyny nerwic - rozpoznaje objawy depresji - omawia wpływ snu i odpoczynku na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i całego organizmu Narządy zmysłu 32. Budowa i działanie narządu wzroku - wymienia narządy zmysłu i omawia ich znaczenie określa funkcje oka jako narządu zmysłu - opisuje aparat ochronny gałki ocznej - wskazuje na modelu lub planszy części oka - podaje podstawowe funkcje wskazanych elementów oka - wyjaśnia pojęcia: adaptacja i akomodacja - określa funkcje aparatu ochronnego oka - wykazuje związek budowy oka z pełnionymi przez nie funkcjami - opisuje powstanie obrazu na siatkówce - wyjaśnia mechanizm widzenia - opisuje drogę światła w oku - planuje doświadczenie wykazujące reakcje tęczówki na różne natężenie światła 33. Uchonarząd słuchu i równowagi - określa funkcje ucha jako narządu słuchu i równowagi - rozpoznaje na ilustracji elementy budowy ucha - wskazuje na modelu lub planszy części składowe ucha - wskazuje położenie narządu równowagi - charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów ucha - opisuje budowę i funkcjonowanie narządu równowagi - omawia przebieg fali akustycznej w uchu i powstawanie wrażeń słuchowych - wyjaśnia mechanizm odbierania i rozpoznawania dźwięków 34. Higiena oka i ucha - wymienia wady wzroku - podaje przyczyny powstawania wad wzroku - wymienia choroby oczu i uszu - rozpoznaje na planszy krótkowzroczność i dalekowzroczność - opisuje ujemny wpływ hałasu na narząd słuchu - przedstawia i opisuje najczęściej występujące wady wzroku - opisuje choroby oczu - rozróżnia rodzaje soczewek korygujących wadę wzroku - przedstawia, w jaki sposób hałas może spowodować uszkodzenie słuchu 35. Inne narządy zmysłu - wymienia inne narządy zmysłu i podaje ich rolę - uzasadnia znaczenie ostrzegawczej roli zmysłów - przedstawia ogólna budowę i znaczenie narządu węchu i smaku - uzasadnia, że skóra jest narządem dotyku

17 - wymienia podstawowe smaki - wymienia bodźce odbierane przez skórę - opisuje kubki smakowe - wskazuje miejsce położenia kubków smakowych - analizuje znaczenie wolnych zakończeń nerwowych Rozmnażanie i rozwój 36. Męski układ rozrodczy - określa rolę układu rozrodczego mężczyzny - wymienia elementy budowy męskiego układu płciowego i wskazuje je na ilustracji - wymienia męskie cechy płciowe - wymienia funkcje męskich narządów rozrodczych - opisuje komórkę plemnikową - określa funkcję testosteronu - omawia proces powstawania nasienia - opisuje męskie cechy płciowe pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe - wykazuje zależność między produkcja hormonów a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny - uzasadnia, że główka plemnika jest właściwą komórką męską 37. Żeński układ rozrodczy - określa rolę żeńskiego układu płciowego - wymienia elementy budowy żeńskiego układu płciowego i wskazuje je na planszy - wymienia funkcje żeńskich narządów rozrodczych - opisuje komórkę jajową - opisuje funkcje narządów rozrodczych wewnętrznych - opisuje żeńskie cechy płciowe pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe - wykazuje związek budowy komórki jajowej z pełniona przez nią funkcją 38. Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego - wymienia żeńskie hormony płciowe - wymienia kolejne fazy cyklu miesięcznego - wskazuje jajnik jako miejsce powstawania komórki jajowej - interpretuje ilustracje przebiegu cyklu miesięcznego - opisuje zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesięcznego

18 39. Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin - wskazuje miejsca powstawania komórek rozrodczych męskich i żeńskich - wyjaśnia pojęcia: zapłodnienie - wymienia nazwy błon płodowych - omawia drogę, jaką przebywają plemniki do komórki jajowej - porządkuje etapy rozwoju zarodka od zapłodnienia do implantacji - wymienia narządy pomocnicze w rozwoju zarodka-pępowina, łożysko, pęcherz płodowy, - wyjaśnia proces zapłodnienia i powstania zygoty w drogach rodnych kobiety - wyjaśnia rolę łożyska, pępowiny i pęcherza płodowego - podaje charakterystyczne etapy rozwoju zarodka i płodu - wykazuje różnice między zarodkiem i płodem 40. Ciąża i poród - wyjaśnia pojęcie ciąża - opisuje zmiany zachodzące w organizmie człowieka podczas ciąży - podaje jak długo trwa ciąża - wymienia czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg ciąży - wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety w czasie ciąży - opisuje etapy porodu - opisuje mechanizm powstawania ciąży mnogiej - uzasadnia konieczność przestrzegania higieny podczas ciąży - wyjaśnia znaczenie jakie ma świadome macierzyństwo 41. Okresy rozwojowe człowieka - wylicza etapy rozwoju człowieka - wymienia etapy dojrzałości - podaje różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców - opisuje zmiany zachodzące w okresie dojrzewania - wymienia zmiany zachodzące w okresie starzenia się - podaje charakterystykę etapów rozwojowych człowieka - wskazuje potrzeby człowieka na każdym etapie rozwoju - wyjaśnia zmiany psychiczne zachodzące w okresie dojrzewania - wyjaśnia, na czym polega osiągnięcie przez człowieka pełnej dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej - analizuje różnice między przekwitaniem a starością

19 42. Higiena układu rozrodczego. Planowanie rodziny - wymienia choroby szerzące się drogą płciową - zna zasady higieny osobistej w okresie dojrzewania - wyjaśnia konieczność uzyskania pełnej dojrzałości jako warunku założenia rodziny - wymienia sposoby zapobiegania zarażeniu się chorobami przenoszonymi drogą płciową ( szczególnie HIV ) - przyporządkowuje chorobom źródła zakażenia - wyjaśnia różnice między nosicielstwem HIV a chorobą AIDS - wymienia naturalne i sztuczne metody planowania rodziny - charakteryzuje choroby szerzące się drogą płciową - porównuje naturalne i sztuczne metody planowania rodziny - opisuje zachowania mogące prowadzić do zakażenia wirusem HIV Zdrowie a cywilizacja 43. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne - wyjaśnia pojęcie zdrowia i choroby - omawia wpływ trybu życia na stan zdrowia - wymienia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne - opisuje znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu - wyjaśnia związek między stanem zdrowia organizmu a stanem środowiska - wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie człowieka - opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne - wyjaśnia znaczenie profilaktyki w zachowaniu zdrowia - uzasadnia znaczenie zdrowia psychicznego - wykazuje wpływ zanieczyszczeń środowiska na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka - wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnie dostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami

20 44.Choroby zakaźne i cywilizacyjne - wskazuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu - podaje sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym - wymienia najważniejsze rodzaje chorób występujących w Polsce - wskazuje podstawowe zasady obowiązujące podczas kontaktu z osobą chorą na chorobę zakaźną - omawia znaczenie szczepień ochronnych - podaje przykłady chorób cywilizacyjnych i zakaźnych - wymienia zasady profilaktyki chorób nowotworowych - przedstawia ogólna charakterystykę chorób zakaźnych, układu krążenia, psychicznych i genetycznych - wyjaśnia przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych i społecznych - wymienia przykłady chorób wywołanych przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty - określa przyczyny powstawania chorób nowotworowych - wyjaśnia, w czym przejawia się chorobotwórczość wirusów i bakterii - uzasadnia konieczność wykonywania badań kontrolnych - wyjaśnia, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi 45. Uzależnienia - podaje przykłady używek - wskazuje zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z zażywania narkotyków, palenia tytoniu i picia alkoholu - wskazuje możliwości zachowań asertywnych wobec presji otoczenia - wskazuje drogi prowadzące do nałogu - wymienia miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w leczeniu uzależnień - omawia skutki działania alkoholu i nikotyny na organizm człowieka - wymienia substancje szkodliwe zawarte w narkotykach - omawia przyczyny i objawy uzależnień - wyjaśnia, jak uniknąć uzależnień - opisuje istotę i sposoby powstawania uzależnienia - wykonuje w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień

Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii w gimnazjum opracowane przez mgr E. Dobrowolską na podstawie: 1.Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Higiena i choroby skóry Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział Lp. Temat Na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii

Wymagania z biologii PUBLICZNE GIMNAZJUM SPSK IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W STAREM BYSTREM Wymagania z biologii w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane podstawą

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, dostosowany, zmodyfikowany do potrzeb uczniów Dział Lp. Temat I. Organizm.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza Skóra powłoka organizmu Człowiek gatunek biologiczny Dział Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Temat Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU 1. CELE OCENIANIA: a) Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia; b) Motywowanie ucznia do podejmowania wysiłków, podkreślanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 2, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Kryteria oceniania z biologii dla klasy 1a, 1b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający. wymienia funkcje szkieletu

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający. wymienia funkcje szkieletu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2014/2015 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum Numer lekcji 1. Zmiany w numeracji lekcji: Temat. Materiał nauczania Planujemy pracę na lekcjach. Przypomnienie sposobu i kryteriów oceniania. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Or gan izm czło wie ka. Skó ra po wło ka org ani

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Temat lekcji treści nauczania 1.Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. II. 2.Organizm człowieka jako funkcjonalna całość dziedziny biologii zajmujące się budową

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Małgorzatę Jefimow NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ocena śródroczna

Bardziej szczegółowo

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2015/2016 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Nauczyciel chemii: Barbara Ciechanowska Radoszyce, dnia 01.09.2015 1. Założenia ogólne: a/ Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Temat lekcji i treści nauczania Termin 1. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

1 Opracowane przez: mgr Dorotę Knap

1 Opracowane przez: mgr Dorotę Knap INFORMACJE DLA UCZNIÓW rok szkolny 2008/2009 Przedmiot: CHEMIA klasa: I Nauczyciel: mgr inż. Dorota Knap Obowiązujące podręczniki: Ciekawa chemia cz 1wydawnictwo WSiP Autorzy: H. Gulińska, J. Smolińska,

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Dział Podręcznik Puls Życia część 1 VI. Świat kręgowców

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe (na 2 i 3) uczeń 1. Zapoznanie z wymaganiami z biologii i systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z chemii Przedmiotowy System Oceniania z chemii Przedmiotowy System Oceniania opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30.04.2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II. w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II. w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w kl. II w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004

Bardziej szczegółowo