W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I"

Transkrypt

1 W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela naczelnych, wskazuje podane układy narządów na schemacie lub modelu, określa główne funkcje układów narządów przykłady mechanizmów zapewniających równowagę środowiska wewnętrznego organizmu. D z i a ł : A P A R A T R U C H U wyjaśnia pojęcie homeostaza, mechanizmy zapewniające równowagę środowiska wewnętrznego organizmu. analizuje hierarchiczną budowę organizmu wykazuje współdziałanie układów narządów w organizmie termoregulację jako przykład mechanizmu zapewniającego zachowanie równowagi środowiska wewnętrznego organizmu. analizuje na wybranych przykładach współdziałanie układów narządów. typy kości, budowy kości długiej, podaje główne składniki chemiczne kości, rodzaje połączeń kości, podaje główne stawu, rodzaje stawów, podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu, szkieletu osiowego i szkieletu kończyn, budujące czaszkę, podaje funkcję czaszki, budowy kręgu, podaje funkcję kręgosłupa, podaje funkcję klatki piersiowej i wymienia rozpoznaje różne typy kości, budowę kości długiej, określa chemiczną budowę kości, rozpoznaje różne rodzaje połączeń kości, opisuje budowę stawu, rozpoznaje różne rodzaje stawów oraz podaje miejsca ich występowania w organizmie, określa funkcje szkieletu, i rozpoznaje elementy szkieletu, rozpoznaje elementy budujące czaszkę, budowę kręgu, i rozpoznaje odcinki kręgosłupa, wskazuje elementy budowy klatki piersiowej, wskazuje elementy budowy szkieletu określa funkcję różnych typów kości, budowę oraz funkcję części szkieletu, porównuje budowę i działanie różnych rodzajów stawów, budowy czaszki z pełnioną przez nią budowy odcinków kręgosłupa z pełnionymi przez nie funkcjami, budowy klatki piersiowej z pełnioną przez nią budowy szkieletu obręczy i kończyn z pełnionymi przez nie funkcjami, porównuje budowę kończyny górnej i porównuje budowę różnych rodzajów kości, planuje i przeprowadza pokazujące wpływ składu chemicznego kości na jej właściwości fizyczne, między składem chemicznym a właściwościami mechanicznymi kości, określa związek między budową stawu a jego działaniem, określa związek budowy tkanki mięśniowej z pełnioną określa związek budowy włókna mięśniowego z jego opisuje działanie głównych mięśni szkieletowych, porównuje działanie mięśni synergistycznych i antagonistycznych, wyjaśnia przyczyny i skutki wybranych budowy różnych typów kości z pełnioną przez nie analizuje związek między składem chemicznym a właściwościami mechanicznymi kości, budowę wskazanych elementów szkieletu i wykazuje związek tej budowy z pełnioną wyszukuje informacje i planuje działania mające na celu zapobieganie wadom postawy (np. płaskostopiu), demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów i prostych złamań.

2 jej główne elementy, budowy szkieletu kończyn i obręczy, główne mięśnie szkieletowe, określa rolę aktywności fizycznej dla prawidłowego naturalne krzywizny kręgosłupa, najczęściej występujące wady postawy, podaje przyczyny wad postawy, najczęściej występujące choroby i urazy aparatu ruchu. kończyn i obręczy, rozpoznaje tkankę mięśniową szkieletową obserwowaną pod mikroskopem lub na schemacie, określa budowę i funkcję mięśnia szkieletowego, przedstawia mechanizm pracy mięśni, wyjaśnia, na czym polega antagonistyczne działanie mięśni, przedstawia negatywne skutki stosowania dopingu, wskazuje naturalne krzywizny kręgosłupa, rozpoznaje i nazywa zilustrowane wady postawy, podaje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów i prostych złamań. dolnej, budowę włókna mięśniowego, rozpoznaje główne mięśnie szkieletowe na schemacie, mięśni działających synergistycznie i antagonistycznie, przyczyny i skutki wad postawy, aktywności fizycznej z zachowaniem zdrowia i sprawności, podaje przyczyny wybranych chorób i urazów aparatu ruchu.. chorób i urazów aparatu ruchu. D z i a ł : U K Ł A D P O K A R M O W Y pierwiastki biogenne, główne składniki odżywcze i podaje ich podstawową rolę, podstawowe makroelementy i określa rolę wybranego, przykłady mikroelementów i witamin oraz podaje ich źródła, podaje rolę wybranego mikroelementu i witaminy, określa, na czym polega proces trawienia i wskazuje miejsce jego zachodzenia, podaje nazwy procesów zachodzących w kolejnych odcinkach przewodu klasyfikuje składniki odżywcze według podanego kryterium, określa rolę podstawowych składników odżywczych oraz podaje ich przykładowe źródła, makroelementy i określa ich znaczenie dla mikroelementów i witamin, określa ich rolę oraz wymienia ich przykładowe źródła, procesy zachodzące w kolejnych odcinkach przewodu pokarmowego, określa funkcję elementów budowy składniki odżywcze i ich rolę w funkcjonowaniu określa funkcję, jaką pełnią w organizmie wybrane mikroelementy oraz witaminy, obserwację mikroskopową preparatów ścian wybranych części przewodu pokarmowego (żołądka, jelita), określa rolę rodzajów zębów, określa działanie enzymów trawiennych, podaje funkcję kosmków jelitowych, rolę makroelementów i wykazuje ich znaczenie dla porównuje makro- i mikroelementy, przedstawia skutki niedoboru wybranych witamin, procesu trawienia dla budowę elementów budowy pokarmowego i wykazuje jej związek z zachodzącym w danym odcinku procesie, rozpoznaje preparaty mikroskopowe ścian wybranych części przewodu analizuje skutki niedoboru wybranych makro- i mikroelementów oraz witamin, procesu trawienia dla wykazuje znaczenie prawidłowego odżywiania się dla sprawnego planuje wykazujące obecność w ślinie enzymu rozkładającego skrobię, opracowuje zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie pokarmowego,

3 pokarmowego, pokarmowego, rozpoznaje elementy pokarmowego, rozpoznaje wątrobę i trzustkę, rodzaje zębów, zasady prawidłowego odżywiania, wskazuje wybrane grupy produktów w piramidzie żywieniowej, oblicza wskaźnik masy ciała, skutki niewłaściwej diety, wybrane choroby pokarmowego zasady higieny pokarmowego. pokarmowego, podaje rolę ślinianek, wątroby i trzustki w procesie trawienia, rozróżnia rodzaje zębów, miejsce działania wybranych enzymów trawiennych, podaje rolę wybranych enzymów trawiennych w procesie trawienia, określa zapotrzebowanie na składniki odżywcze, odczytuje informacje z piramidy żywieniowej, określa czynniki wywołujące choroby pokarmowego, zasady pokarmowego. planuje dietę uwzględniającą określone potrzeby i warunki, wyszukuje i odczytuje informacje umieszczone na produktach spożywczych, określa rolę pokarmu jako źródła energii, czynniki wywołujące choroby pokarmowego, uzasadnia stosowanie pokarmowego. pokarmowego (żołądka, jelita), budowy rodzajów zębów z pełnioną przez nie wykazujące obecność w ślinie enzymu rozkładającego skrobię, budowy kosmka jelitowego z pełnioną interpretuje informacje umieszczone na produktach spożywczych, zagrożenia zdrowia wynikające z niedowagi, otyłości i anoreksji, rolę pokarmu jako źródła energii. między stosowaniem zasad prawidłowego odżywiania się a profilaktyką chorób pokarmowego. D z i a ł : U K Ł A D O D D E C H O W Y oddechowego, rozróżnia wentylację płuc i oddychanie komórkowe, chorób oddechowego, główne czynniki wywołujące choroby oddechowego, podaje sposoby zapobiegania chorobom oddechowego. podaje funkcję elementów budowy oddechowego, wyjaśnia, na czym polega wentylacja płuc, opisuje przebieg procesu wymiany gazowej w płucach i tkankach, wyjaśnia, w jaki sposób palenie tytoniu wpływa na funkcjonowanie oddechowego, zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie oddechowego. wyjaśnia różnicę pomiędzy wentylacją płuc a oddychaniem komórkowym, porównuje ruchy przepony i klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu, pozwalającego porównać objętość powietrza, jaką można jednorazowo usunąć z płuc podczas wydechów: spokojnego i pogłębionego. budowę i funkcję oddechowego. budowy elementów oddechowego z pełnioną przez nie mechanizm wentylacji płuc, proces wymiany gazowej w płucach i tkankach, planuje pozwalające porównać objętość powietrza, jaką można jednorazowo usunąć z płuc podczas wydechów: spokojnego analizuje proces wymiany gazowej w płucach i tkankach, przebieg wymiany gazowej podczas intensywnego wysiłku fizycznego, analizuje przyczyny i skutki chorób oddechowego, planuje działania mające na celu zapobieganie chorobom oddechowego, między prowadzeniem zdrowego stylu życia (niepaleniem tytoniu, uprawianiem sportu) a funkcjonowaniem

4 i pogłębionego, przykładowe choroby oddechowego, omawia zasady oddechowego. oddechowego. D z i a ł : U K Ł A D K R Ą Ż E N I A rodzaje naczyń krwionośnych, krwionośnego, wskazuje położenie serca, nazywa główne części serca i naczynia krwionośne z nim połączone, przedstawia na schemacie krążenie krwi w obiegu płucnym i obwodowym, określa rolę krwi w organizmie, główne składniki krwi, grupy krwi w układzie AB0 i Rh, limfatycznego, wybrane choroby krwionośnego, czynniki wywołujące choroby krwionośnego, zapobiegania chorobom krwionośnego, opisuje profilaktykę chorób krążenia. określa funkcję naczyń krwionośnych, krwionośnego na schemacie lub modelu anatomicznym na modelu główne części serca i naczynia krwionośne z nim połączone, omawia krążenie krwi w obiegu płucnym i obwodowym, metody oceny pracy serca, prowadzi obserwację mikroskopową preparatu krwi, podaje rolę głównych składników krwi w organizmie, etapy procesu krzepnięcia krwi, wyjaśnia, co oznaczają grupy krwi w układzie AB0 i Rh, wyjaśnia, co to jest konflikt serologiczny, wyjaśnia społeczne znaczenie krwiodawstwa, określa funkcje limfatycznego, opisuje budowę i podaje funkcję węzłów chłonnych, miejsca występowania największych węzłów chłonnych w organizmie, omawia czynniki wywołujące choroby krwionośnego, opisuje budowę serca, porównuje budowę żył i tętnic, określa rolę zastawek żylnych, omawia cykl pracy serca, porównuje krążenie krwi w obiegu płucnym i obwodowym, dokonuje pomiaru tętna, podaje poprawne wartości tętna i ciśnienia krwi, prezentujące wpływ wysiłku fizycznego na wartość tętna i ciśnienia krwi, główne składniki krwi, rozpoznaje składniki komórkowe krwi podczas obserwacji mikroskopowej preparatu krwi, określa rolę krwi w transporcie gazów oddechowych, podaje znaczenie określania grupy krwi, omawia, na czym polega konflikt serologiczny, analizuje społeczne znaczenie krwiodawstwa, rozpoznaje główne elementy limfatycznego na schemacie, wskazuje miejsca występowania dużych węzłów chłonnych, choroby krwionośnego rodzaje naczyń krwionośnych, budowę krwionośnego, budowę serca, analizuje krążenie krwi w obiegu płucnym i obwodowym, analizuje cykl pracy serca, dokonuje pomiaru ciśnienia krwi, planuje prezentujące wpływ wysiłku fizycznego na wartość tętna i ciśnienia krwi, analizuje przykładowe wyniki laboratoryjne badań krwi, proces krzepnięcia krwi, analizuje wybrane sytuacje pod względem groźby wystąpienia konfliktu serologicznego, budowę i funkcję limfatycznego, wykazuje znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla właściwego krążenia. budowy naczyń krwionośnych z pełnioną przez nie budowy serca z pełnioną przez nie analizuje wynik pomiaru ciśnienia krwi, EKG jako metodę oceny pracy serca, wykazuje zależność między układem krążenia a układem oddechowym, określa przystosowania głównych składników krwi do pełnionej funkcji, omawia proces powstawania limfy, czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na funkcjonowanie krwionośnego, opracowuje zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie krążenia. demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku krwawienia lub krwotoku.

5 omawia sposoby zapobiegania chorobom krwionośnego. oraz analizuje czynniki je wywołujące, omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwawienia lub krwotoku. D z i a ł : U K Ł A D O D P O R N O Ś C I O W Y wyjaśnia pojęcie odporność, wyróżnia odporność nieswoistą i swoistą, wyjaśnia, co to jest kompleks zgodności tkankowej, etapy stanu zapalnego, rozróżnia odporność czynną i bierną oraz nabytą i sztuczną, podaje skład szczepionki, przykładowe zalecane szczepienia, narządów, które się przeszczepia, wybrane choroby zarażenia się wirusem HIV. określa funkcję elementy odpornościowego na schemacie lub modelu anatomicznym określa funkcję limfocytów i przeciwciał, wyjaśnia, na czym polega kompleks zgodności tkankowej, wskazuje szczepionkę jako czynnik zapewniający odporność nabytą, określa czynniki chorób wyjaśnia, na czym polega transplantacja narządów, działania zmniejszające ryzyko zakażenia się wirusem HIV i zachorowania na AIDS. D z i a ł : U K Ł A D W Y D A L N I C Z Y określa rolę elementów wyjaśnia znaczenie limfocytów i przeciwciał w reakcji odpornościowej omawia sposoby działania szczepionki, nadwrażliwość jako zaburzenie czynności sytuacje, w których konieczna jest transplantacja narządu, odporność czynną i bierną oraz nabytą i sztuczną, porównuje skład szczepionki i surowicy, wyjaśnia konieczność wykonywania szczepień obowiązkowych, wybrane zaburzenia czynności wybrane choroby zasady odpornościowego. strukturę odpornościowego oraz sposób jego działania w zależności od czynnika chorobotwórczego, kompleks zgodności tkankowej, reakcję obronną organizmu na skutek infekcji, porównuje odporność czynną i bierną oraz nabytą i sztuczną, porównuje sposób działania szczepionki i surowicy, wykazuje społeczne znaczenie przeszczepów. pomiędzy elementami odpornościowego a pełnioną przez nie przedstawia etapy fagocytozy, wyjaśnia sposób działania przeciwciał, analizuje informacje zawarte w kalendarzu szczepień, wykonywania szczepień nieobowiązkowych, wyjaśnia znaczenie wyrażenia zgody na transplantację narządów po śmierci, ocenia działanie organizacji ułatwiających wykonywanie przeszczepów, np. prowadzących rejestr dawców. określa funkcję wydalniczego, budowę i funkcję budowy i funkcji wskazuje związek między spożywaniem

6 wydalniczego, związków wydalanych z organizmu za pomocą wydalniczego, etapy powstawania moczu, przykłady chorób wydalniczego, podaje zasady higieny wydalniczego, podaje czynniki wywołujące choroby wydalniczego, zapobiegania chorobom wydalniczego. wydalniczego na schemacie lub modelu, określa funkcję elementów wydalniczego, określa skład moczu ostatecznego, wskazuje sytuację wymagającą dializy, wyjaśnia znaczenie wykonywania badań moczu i analizy ich wyników dla celów diagnostycznych, wyników badania moczu świadczących o wystąpieniu choroby. wydalniczego, opisuje budowę nerek, opisuje budowę nefronu, badanie ph moczu, porównuje skład moczu pierwotnego i ostatecznego, sytuację wymagającą dializy, wyjaśnia konieczność systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, m.in. moczu, wyjaśnia konieczność przestrzegania higieny wydalniczego. elementów budowy układy wydalniczego, budowę nerek, budowy nefronu z pełnioną budowy i funkcji elementów wydalniczego, analizuje przykładowe wyniki laboratoryjnego badania różnych próbek moczu, analizuje czynniki wywołujące choroby wydalniczego oraz sposoby zapobiegania im. dużej ilości wody a funkcjonowaniem nerek, wskazuje rolę dializy jako zabiegu ratującego życie, interpretuje przykładowe wyniki laboratoryjnego badania różnych próbek moczu, D z i a ł : U K Ł A D N E R W O W Y funkcje nerwowego, dzieli układ nerwowy ze względu na położenie (ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy), budowy ośrodkowego i obwodowego nerwowego, nerwowego na schemacie lub modelu, na modelu lub schemacie najważniejsze części budowy mózgowia, rodzaje odruchów, odruchów bezwarunkowych i warunkowych, omawia budowę obwodowego nerwowego, rodzaje nerwów, określa funkcję ośrodkowego i obwodowego nerwowego, określa rozmieszczenie komórek nerwowych w układzie nerwowym, na schemacie elementy budowy rdzenia kręgowego, omawia budowę synapsy, określa funkcję synapsy, omawia budowę mózgowia, określa czynności mózgowia, ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, na schemacie lub modelu mózgowia wybrane ośrodki w korze mózgowej, omawia działanie łuku odruchowego, obserwację reakcji odruchowej na bodziec mechaniczny w odruchu budowę i funkcję synapsy, działanie ośrodkowego i obwodowego nerwowego, budowę i czynności mózgowia, lokalizuje ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, budowę i czynności rdzenia kręgowego, działanie łuku odruchowego, rozróżnia odruchy bezwarunkowe i warunkowe, odruchów warunkowych w procesie uczenia się, działanie autonomicznego nerwowego, ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, wyjaśnia działanie półkul mózgowych, porównuje odruchy bezwarunkowe i warunkowe, analizuje znaczenie odruchów warunkowych w procesie uczenia się, budowę obwodowego nerwowego, porównuje działanie współczulnego i przywspółczulnego, przykładowe choroby nerwowego określa ich objawy, przyczyny i skutki, pozytywne i negatywne skutki stresu, zasady higieny pracy umysłowej oraz pozwalające na umiejętne radzenie sobie ze stresem. nerwowego z pełnioną wykazuje nadrzędną rolę mózgowia w funkcjonowaniu nerwowego, wyjaśnia, jaką role pełnią odruchy w funkcjonowaniu wykazuje, że samoakceptacja oraz świadomość własnych zalet i wad pozwala na radzenie sobie w sytuacjach stresu, analizuje przyczyny, objawy i skutki chorób nerwowego, uzależnienia jako problem społeczny, między prowadzonym stylem oraz trybem życia a funkcjonowaniem nerwowego. opracowuje zasady dotyczące higieny pracy umysłowej oraz

7 nerwów czaszkowych i rdzeniowych, dokonuje podziału nerwowego pod względem czynnościowym, działania współczulnego i przywspółczulnego, przykłady chorób nerwowego, objawy stresu, radzenia sobie ze stresem, omawia zasady higieny pracy umysłowej, czynniki niekorzystnie działające na funkcjonowanie nerwowego, wskazuje uzależnienia jako problem społeczny. kolanowym, odruchów bezwarunkowych, rozróżnia nerwy czuciowe i ruchowe, nerwy czaszkowe i określa ich funkcje, nerwy rdzeniowe i określa ich funkcje, efekty działania współczulnego i przywspółczulnego, określa wpływ substancji uzależniających na działanie nerwowego przedstawia zasady profilaktyki niektórych chorób nerwowego. przyczyny stresu oraz wyjaśnia wpływ stresu na funkcjonowanie omawia zasady radzenia sobie ze stresem, opisuje uzależnienia jako problem społeczny. pozwalające na umiejętne radzenie sobie ze stresem. D z i a ł : N A R Z Ą D Y Z M Y S Ł Ó W narządy zmysłów, przedstawia ogólną charakterystykę narządów zmysłów, określa rolę narządu węchu, określa lokalizację receptorów węchowych, określa rolę narządu smaku, określa lokalizację receptorów smaku, rodzaje receptorów znajdujących się w skórze, główne oka, główne elementy budowy oka na schemacie lub modelu, określa rolę narządu wzroku, wady wskazuje kubki smakowe jako narząd smaku, przedstawia budowę i podaje funkcję narządu smaku, przedstawia budowę narządu węchu, przedstawia budowę narządu dotyku, obserwację wykazującą obecność receptorów węchowych w jamie nosowej, obserwację wykazującą współdziałanie receptorów smaku i węchu przy pełnej ocenie smaku różnych potraw, sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała, określa rolę narządów zmysłów w funkcjonowaniu wyróżnia receptory w zależności od rodzaju bodźca, wyjaśnia sposób narządu smaku, wyjaśnia sposób narządu węchu, sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała oraz interpretuje wyniki, wyjaśnia zasadę oka, przedstawia mechanizm powstawania obrazu, obserwację wykazującą obecność plamki ślepej wyróżnia receptory w zależności od rodzaju bodźca, budowę i sposób narządu smaku, budowę i sposób narządu węchu, budowę i zasadę oka, analizuje mechanizm powstawania obrazu, analizuje przyczyny powstawania wad wzroku oraz charakteryzuje sposoby ich korygowania, zasadę narządu słuchu i równowagi, wykazujące, że ucho budowy elementów oka z pełnionymi funkcjami, budowy elementów ucha z pełnionymi funkcjami, wykazuje współdziałanie różnych narządów zmysłów, planuje sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała, planuje wykazujące, że ucho jest bardziej czułe na przewodnictwo powietrzne niż kostne, opracowuje zasady higieny narządów wzroku i słuchu.

8 wzroku, korygowania wad wzroku, zasady higieny oczu, określa rolę narządu słuchu i równowagi, na schemacie lub modelu ucha elementy budowy narządu słuchu, wskazuje na schemacie lub modelu położenie narządu równowagi, przykłady chorób narządu słuchu, określa zasady higieny uszu. określa lokalizację receptorów wzroku, przedstawia drogę światła w oku, wyjaśnia pojęcie akomodacja, wyjaśnia, co oznacza widzenie stereoskopowe, obserwację potwierdzającą widzenie stereoskopowe, przyczyny powstawania wad wzroku, przedstawia budowę narządu słuchu i równowagi, określa lokalizację receptorów słuchu i równowagi, przedstawia drogę fal dźwiękowych w uchu, określa funkcję części ucha, wskazuje hałas jako czynnik negatywnie wpływający na funkcjonowanie ucha. w siatkówce oka, widzenie stereoskopowe, omawia zasadę narządu słuchu i równowagi, wyjaśnia proces powstawania wrażenia dźwiękowego. jest bardziej czułe na przewodnictwo powietrzne niż kostne, choroby narządu słuchu: określa czynniki je wywołujące oraz podaje skutki, analizuje wpływ hałasu na zdrowie. D z i a ł : U K Ł A D D O K R E W N Y wyjaśnia, co to są hormony, hormonów, nazwy gruczołów dokrewnych, położenie głównych gruczołów dokrewnych, skutki przykładowych zaburzeń dokrewnego. określa sposób działania hormonów, określa rolę wybranych hormonów w regulacji procesów życiowych nazwy gruczołów dokrewnych oraz wydzielane przez nie hormony, określa położenie gruczołów dokrewnych, przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu. elementy dokrewnego, podaje charakterystyczne cechy hormonów, działanie wybranych hormonów, antagonistyczne działanie hormonów, omawia mechanizm kontroli poziomu glukozy we krwi, określa zagrożenia związane z przyjmowaniem leków hormonalnych (np. sterydów lub tabletek antykoncepcyjnych) bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. antagonistyczne działanie hormonów, analizuje mechanizm kontroli poziomu glukozy we krwi, porównuje sposób działania układów nerwowego i hormonalnego, wykazuje, że cukrzyca jest wynikiem niedoboru insuliny, skutki zaburzeń dokrewnego na przykładzie zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu oraz zaburzenia działania wykazuje rolę nerwowego i dokrewnego w utrzymaniu równowagi w organizmie.

9 tarczycy i trzustki. D z i a ł : S K Ó R A budowy skóry, określa podstawowe funkcje skóry, wytwory naskórka, przykładowe choroby skóry, wyjaśnia konieczność dbania o higienę skóry. zasady higieny skóry. rozpoznaje elementu budowy skóry na schemacie, funkcje warstw skóry, określa funkcje gruczołów skórnych, prowadzi obserwacje mikroskopowe i makroskopowe skóry oraz jej wytworów. skóry, wytwory naskórka, omawia przyczyny i skutki uszkodzeń oraz chorób skóry. budowy elementów skóry z pełnioną wyjaśnia potrzebę konsultacji z lekarzem po pojawieniu się niepokojących zmian skórnych, opracowuje zasady pielęgnacji i higieny skóry. demonstruje zasady niesienia pierwszej pomocy przy odmrożeniach i poparzeniach. D z i a ł : U K Ł A D R O Z R O D C Z Y budowy męskiego rozrodczego, na schemacie męskiego rozrodczego, budowy żeńskiego rozrodczego, na schemacie żeńskiego rozrodczego, omawia proces zapłodnienia, główne etapy rozwoju zarodkowego i płodowego, podaje objawy dojrzewania płciowego, błony płodowe, diagnostyki prenatalnej, omawia proces porodu określa rolę rozrodczego, budowy jądra, opisuje budowę plemnika, określa rolę plemnika, etapy cyklu miesiączkowego kobiety, opisuje główne etapy rozwoju zarodkowego i płodowego, podaje funkcje błon płodowych, określa rolę łożyska w rozwoju zarodka i płodu, przykładowe metody antykoncepcyjne, czynniki mające wpływ na rozwój ciąży, omawia rozwój płciowy podaje podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. elementy budowy oraz funkcję męskiego rozrodczego, funkcję elementów budowy plemnika, elementy budowy oraz funkcję żeńskiego rozrodczego, przedstawia sposób powstawania komórki jajowej, etapy cyklu miesiączkowego, proces zapłodnienia, rozwój zarodkowy i płodowy, wyjaśnia funkcję błon płodowych, zasady higieny ciąży, proces porodu i połogu, zmiany interpretuje schemat cyklu miesiączkowego, rolę plemnika i komórki jajowej w procesie zapłodnienia, budowę i rolę łożyska w rozwoju zarodka i płodu, metody diagnostyki prenatalnej, porównuje naturalne i sztuczne metody antykoncepcji, analizuje pozytywny i negatywny wpływ różnych czynników na rozwój ciąży, analizuje zmiany zachodzące w organizmie w trakcie dojrzewania płciowego, wybrane choroby przenoszone drogą płciową. budowy narządów rozrodczych z pełnioną przez nie budowy plemnika i komórki jajowej z pełnioną przez nie wykazuje, że funkcjonowanie rozrodczego jest zależne od działania hormonów, opracowuje zasady higieny rozrodczego.

10 i połogu dokonuje podziału metod antykoncepcji na naturalne i sztuczne, czynniki mające wpływ na rozwój ciąży, przykładowe choroby przenoszone drogą płciową, podaje zasady higieny rozrodczego. zachodzące w organizmie w kolejnych okresach rozwojowych podstawowe zasady przenoszonych drogą płciową. D z i a ł : Z D R O W I E A C Y W I L I Z A C J A Ocena dopuszczającą Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wyjaśnia pojęcie zdrowie, omawia wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie wyjaśnia pojęcie choroba, przykłady chorób zakaźnych, chorób nowotworowych, wskazuje uzależnienia jako czynnik negatywnie wpływający na zdrowie. działań profilaktycznych mających na celu zachowanie zdrowia, przenoszenia chorób zakaźnych, podaje zasady zakaźnych, podaje zasady nowotworowych, podaje zasady, których należy przestrzegać podczas zażywania leków, wskazuje negatywny wpływ niektórych substancji psychoaktywnych na zdrowie pojęcie zdrowie, pojęcie choroba, między aktywnością fizyczną a funkcjonowaniem choroby nowotworowe, wyjaśnia konieczność wykonywania badań profilaktycznych, wpływ niektórych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka. działania profilaktyczne mające na celu zachowanie zdrowia, drogi zakażenia oraz sposoby zapobiegania zachorowaniu na choroby zakaźne, analizuje zasady profilaktyki nowotworów, uzasadnia konieczność wykonywania badań profilaktycznych oraz samokontroli stanu własnego analizuje skutki uzależnień. między działalnością człowieka a chorobami cywilizacyjnymi, analizuje przykładowe informacje dołączane do leków, wykazuje zależność między trybem i stylem życia a zachowaniem zdrowia. omawia skutków uzależnień. D z i a ł : B E Z K R Ę G O W C E określa środowisko występowania i tryb życia parzydełkowców, rozróżnia dwie formy parzydełkowców: polipa i meduzę, rozpoznaje wybrane gatunki podaje charakterystyczne cechy parzydełkowców, porównuje budowę dwóch form parzydełkowców: polipa i meduzy, rozmnażania się budowę parzydełkowców, budowę zewnętrzną grup płazińców, budowy tasiemców z ich pasożytniczym budowy parzydełkowców ze środowiskiem i trybem ich życia, wyjaśnia działanie komórek parzydełkowych, analizuje cykl budowę życiowe parzydełkowców, budowę życiowe płazińców na

11 parzydełkowców, parzydełkowców w środowiska i tryby życia płazińców, nazwy gatunków płazińców, wyjaśnia znaczenie pojęć: żywiciel pośredni, żywiciel ostateczny, zakażania się człowieka pasożytniczymi płazińcami, uniknięcia zakażenia pasożytniczymi płazińcami, płazińców w środowiska i tryb życia nicieni, nazwy gatunków nicieni, zakażania się pasożytniczymi nicieniami, uniknięcia zakażenia pasożytniczymi nicieniami, nicieni w przyrodzie i dla charakterystyczne cechy budowy pierścienic, środowiska życia pierścienic, rozpoznaje pierścienice na zdjęciach i w środowisku naturalnym, pierścienic w wspólne cechy budowy wszystkich grup stawonogów, rozpoznaje grup stawonogów na zdjęciach i wśród okazów naturalnych, środowiska i tryb życia parzydełkowców, charakterystyczne cechy płazińców, rozpoznaje grup płazińców na podstawie cech ich budowy zewnętrznej, omawia sposób rozmnażania się płazińców, opisuje cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego, omawia profilaktykę chorób wywołanych przez pasożytnicze płazińce, charakterystyczne cechy nicieni, rozpoznaje nicieni na podstawie cech ich budowy zewnętrznej, opisuje cykl rozwojowy glisty ludzkiej, omawia profilaktykę chorób wywołanych przez pasożytnicze płazińce, charakterystyczne cechy pierścienic, rozpoznaje grup pierścienic na podstawie charakterystycznych cech ich budowy zewnętrznej, omawia sposoby rozmnażania pierścienic, charakterystyczne cechy stawonogów, rozpoznaje stawonogi na podstawie charakterystycznych cech budowy, omawia budowę zewnętrzną omawia sposoby rozmnażania omawia budowę zewnętrzną pajęczaków, omawia sposoby rozmnażania pajęczaków, omawia choroby wywoływane przez pajęczaki pasożytnicze, trybem życia, budowę zewnętrzną nicieni, wybranych nicieni jako pasożyty, budowę zewnętrzną grup pierścienic, budowę zewnętrzną stawonogów, porównuje poszczególne grupy stawonogów, budowę zewnętrzną, środowisko i tryb życia analizuje przystosowania skorupiaków do środowiska i trybu życia, omawia różnorodność gatunkową w grupie budowę zewnętrzną, środowisko i tryb życia pajęczaków, analizuje przystosowania pajęczaków do środowiska i trybu życia, omawia różnorodność gatunkową w grupie pajęczaków, budowę zewnętrzną, środowisko i tryb życia owadów, analizuje przystosowania owadów do środowiska i trybu życia, omawia różnorodność budowy aparatów gębowych i odnóży owadów w zależności od pełnionej funkcji, omawia różnorodność gatunkową w grupie budowę zewnętrzną grup mięczaków. rozwojowy parzydełkowców na przykładzie chełbi modrej, ocenia znaczenie parzydełkowców w analizuje przystosowania płazińców do pasożytniczego trybu życia, analizuje cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego, ocenia znaczenie płazińców w analizuje cykl rozwojowy glisty ludzkiej, ocenia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla porównuje budowę nicieni i płazińców, budowy pierścienic w zależności od środowiska i trybu życia, ocenia znaczenie pierścienic w porównuje budowę pierścienic z wcześniej poznanymi grupami zwierząt, uzasadnia zakwalifikowanie pajęczaków i owadów do jednej grupy zwierząt, budowy aparatów gębowych i odnóży owadów z pełnioną przez nie funkcją i trybem życia, ocenia znaczenie stawonogów w wykazuje zróżnicowanie budowy w grupie mięczaków jako wynik przystosowania do różnych trybów życia, ocenia znaczenie mięczaków w człowieka. przykładzie wypławka, budowę życiowe nicieni na przykładzie glisty ludzkiej, budowę życiowe pierścienic na przykładzie dżdżownicy, budowę życiowe skorupiaków na przykładzie raka, budowę życiowe pajęczaków na przykładzie pająka, budowę życiowe owadów na przykładzie skorka, budowę życiowe mięczaków na przykładzie ślimaka, porównuje budowę, środowisko i tryb życia grup bezkręgowców, ocenia zagrożenie dla zdrowia człowieka wywoływane przez pasożytniczych bezkręgowców, wykazuje obecność wśród wybranych grup bezkręgowców przystosowań do pasożytniczego trybu życia, dowodzi ogromnego znaczenia bezkręgowców dla przyrody i ocenia, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na bioróżnorodność bezkręgowców, uzasadnia potrzebę ochrony gatunkowej bezkręgowców, podaje przykłady gatunków chronionych, samodzielnie prowadzi hodowle i obserwacje bezkręgowców.

12 charakterystyczne cechy budowy rozpoznaje wybranych skorupiaków w przyrodzie i w życiu środowiska i tryb życia pajęczaków, charakterystyczne cechy budowy pajęczaków, rozpoznaje wybranych pajęczaków, pajęczaków w przyrodzie i w życiu nazwy chorób wywoływanych przez pajęczaki pasożytnicze, środowiska i tryb życia owadów, charakterystyczne cechy budowy owadów, typy rozwoju owadów, podaje przykłady owadów o danym typie rozwoju, rozpoznaje wybranych owadów, owadów w przyrodzie i życiu charakterystyczne cechy mięczaków i określa środowisko ich życia, rozpoznaje grup mięczaków na zdjęciach i wśród okazów naturalnych, rozpoznaje ślimaków, małży i głowonogów. omawia budowę zewnętrzną owadów, omawia typy rozwoju owadów rozróżnia przeobrażenie zupełne i niezupełne, omawia zróżnicowanie budowy grup mięczaków.

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy zakłada dalszą realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści materiału

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy dotyczy[ew. jest związany z] realizacji cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII I. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Temat lekcji treści nauczania 1.Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. II. 2.Organizm człowieka jako funkcjonalna całość dziedziny biologii zajmujące się budową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2015/2016 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Półrocze I Półrocze II Wymagania ogólne. Uczeń I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. 1) opisuje, porządkuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VII

BIOLOGIA klasa VII 2017-09-01 BIOLOGIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VII I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1) przedstawia hierarchiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR( Powtórzenie z kl 1) Wymagania podstawowe V.2. Układ pokarmowy określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA Dział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział Lp. Temat Na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Higiena i choroby skóry Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i ocena dopuszczająca wymienia podstawowe pierwiastki życia określa biologiczną rolę wody w życiu organizmów wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Okres I Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki oraz podaje przykłady dziedzin biologii wymienia dziedziny

Bardziej szczegółowo

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Biologia klasa 7. Dział I Biologia jako nauka. Wymagania szczegółowe. Uczeń: Dopuszczający

Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Biologia klasa 7. Dział I Biologia jako nauka. Wymagania szczegółowe. Uczeń: Dopuszczający Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne Biologia klasa 7 Stopień Dział I Biologia jako nauka Wymagania szczegółowe Uczeń: Dopuszczający - określa przedmiot badań biologii jako nauki, - podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 2, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Kursywą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dzi ał L p. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 7 Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 7 Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 7 Puls życia Dział 1. BIOLOGIA JAKO NAUKA - określa przedmiot badań biologii jako nauki, - podaje przykłady dziedzin biologii - wymienia dziedziny biologii zajmujące

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe (na 2 i 3) uczeń 1. Zapoznanie z wymaganiami z biologii i systemem

Bardziej szczegółowo

Rozszerzający (ocena dobry) Uczeń: rozróżnia próby kontrolną i badawczą odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu. opisu poszczególne

Rozszerzający (ocena dobry) Uczeń: rozróżnia próby kontrolną i badawczą odróżnia pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu. opisu poszczególne Wymagania edukacyjne (kryteria oceniania) z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Biologia jako nauka. Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza Skóra powłoka organizmu Człowiek gatunek biologiczny Dział Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu I. Układ pokarmowy Nr Materiał nauczania lekcji 1 Lekcja organizacyjna 2 Pokarm budulec i źródło

Bardziej szczegółowo