Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem"

Transkrypt

1 Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy zakłada dalszą realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści materiału oraz szczegółowy opis oczekiwanych osiągnięć ucznia, które podzielono na dwa poziomy: podstawowy (wymagania konieczne i podstawowe) oraz ponadpodstawowy (wymagania rozszerzające i dopełniające). Poziom wymagań podstawowych obejmuje wiadomości i umiejętności typowe, najważniejsze, uniwersalne, niezbędne na dalszym etapie kształcenia, użyteczne życiowo. Poziom wymagań ponadpodstawowych dotyczy treści i umiejętności trudnych, złożonych, twórczych, teoretycznych, wymagających korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystujących wiedzę z innych przedmiotów. W zaproponowanym planie wynikowym zastosowano oznaczenia kategorii celów nauczania na podstawie taksonomii : zapamiętywanie wiadomości, zrozumienie wiadomości, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. Zaproponowany plan wynikowy zawiera także treści nieobowiązkowe (wyróżnione kursywą). Ich realizacja zależy od decyzji nauczyciela, do którego należy również indywidualna modyfikacja planu w zależności od warunków szkoły i możliwości uczniów. Treści dodatkowe (nieobowiązkowe) zaznaczono kursywą. Materiał nauczania Wymagania podstawowe Kat. Wymagania ponadpodstawowe Kat. ział: ORGNIZM ZŁOWIEK 1. Organizm człowieka jako całość hierarchiczna budowa organizmu układy narządów człowieka mechanizmy zapewniające równowagę środowiska wewnętrznego organizmu (homeostaza) przedstawia człowieka jako przedstawiciela naczelnych, wymienia układy narządów człowieka i podaje ich główne funkcje, wymienia mechanizmy zapewniające równowagę środowiska wewnętrznego organizmu. analizuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka, wyjaśnia pojęcie homeostaza, charakteryzuje termoregulację jako przykład mechanizmu zapewniającego zachowanie równowagi środowiska wewnętrznego organizmu. ział: PRT RUHU 2. parat ruchu budowa i typy kości budowa chemiczna kości rodzaje połączeń kości budowa stawu i rodzaje stawów wymienia i rozpoznaje różne typy kości oraz podaje ich funkcję, charakteryzuje budowę kości długiej, określa chemiczną budowę kości, wymienia i rozpoznaje różne rodzaje połączeń kości, opisuje budowę stawu, wymienia i rozpoznaje różne rodzaje stawów oraz wskazuje miejsca ich występowania w organizmie, porównuje budowę różnych rodzaju kości, planuje i przeprowadza doświadczenie pokazujące wpływ składu chemicznego kości na jej właściwości fizyczne, wykazuje związek między składem chemicznym a właściwościami mechanicznymi kości, wykazuje związek między budową stawu a jego działaniem, porównuje budowę i działanie różnych rodzajów stawów, 1

2 3. udowa i funkcjonowanie szkieletowego budowa szkieletu człowieka budowa i funkcje szkieletu osiowego budowa i funkcje szkieletu kończyn i obręczy określa funkcje szkieletu, wymienia i rozpoznaje elementy szkieletu, wymienia i rozpoznaje elementy budujące czaszkę oraz określa jej funkcję, charakteryzuje budowę kręgu, określa funkcję kręgosłupa oraz wymienia jego odcinki, wymienia i wskazuje elementy budowy klatki piersiowej oraz określa jej funkcję, wymienia i wskazuje elementy budowy szkieletu kończy i obręczy, charakteryzuje budowę oraz funkcję poszczególnych części szkieletu, wykazuje związek budowy czaszki z pełnioną przez nią funkcją, wykazuje związek budowy poszczególnych odcinków kręgosłupa z pełnionymi przez nie funkcjami, wykazuje związek budowy szkieletu obręczy i kończyn z pełnionymi przez nie funkcjami, porównuje budowę kończyny górnej i dolnej, 4. udowa i funkcjonowanie szkieletowego mięśniowego budowa i funkcjonowanie mięśnia szkieletowego główne mięśnie szkieletowe mechanizm ruchu aktywność fizyczna rozpoznaje tkankę mięśniową szkieletową obserwowaną pod mikroskopem lub na schemacie, określa budowę i funkcję mięśnia szkieletowego, przedstawia mechanizm pracy mięśni, wymienia główne mięśnie szkieletowe, wyjaśnia, na czym polega antagonistyczne działanie mięśni, określa rolę aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, przedstawia skutki stosowania dopingu, wykazuje związek budowy tkanki mięśniowej z pełniona funkcją, charakteryzuje budowę włókna mięśniowego i wykazuje związek tej budowy z pełnioną przez nie funkcją, rozpoznaje główne mięśnie szkieletowe na schemacie oraz opisuje ich działanie, porównuje działanie mięśni synergistycznych i antagonistycznych, wykazuje związek aktywności fizycznej z zachowaniem zdrowia i sprawności, 5. horoby aparatu ruchu wady postawy i ich profilaktyka aparatu ruchu wymienia i rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa, rozpoznaje i nazywa zilustrowane wady postawy, określa przyczyny wad postawy, wymienia najczęściej występujące choroby i urazy aparatu ruchu, podaje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów i prostych złamań. charakteryzuje przyczyny i skutki wad postawy, wyjaśnia przyczyny i skutki wybranych chorób i urazów aparatu ruchu, demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów i prostych złamań. ział: UKŁ POKRMOWY 6. Składniki pokarmowe substancje odżywcze i ich rola znaczenie wybranych makro- i mikroelementów oraz witamin wymienia główne składniki odżywcze, określa rolę podstawowych składników odżywczych oraz podaje ich przykładowe źródła, wymienia makroelementy i określa ich znaczenie dla organizmu, podaje przykłady mikroelementów i witamin oraz ich przykładowe źró- charakteryzuje składniki odżywcze i ich rolę dla funkcjonowania organizmu, charakteryzuje rolę makroelementów i wykazuje ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu, charakteryzuje rolę, jaką pełnią w organizmie wybrane mikroelementy oraz witaminy, 2

3 dła, porównuje makro- i mikroelementy, 7. udowa i funkcjonowanie pokarmowego procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym elementy budowy pokarmowego i pełnione przez nie funkcje narządy wydzielnicze uczestniczące w procesie trawienia rodzaje zębów enzymy trawienne i ich rola 8. Zasady prawidłowego odżywiania zapotrzebowanie na składniki pokarmowe energia w pożywieniu zaburzenia odżywiania 9. horoby pokarmowego pokarmowego i ich profilaktyka wymienia procesy zachodzące w kolejnych odcinkach przewodu pokarmowego, wymienia i rozpoznaje elementy budowy pokarmowego, określa funkcję elementów budowy pokarmowego, podaje rolę ślinianek, wątroby i trzustki w procesie trawienia, przeprowadza obserwację mikroskopową preparatów ścian wybranych części przewodu pokarmowego (żołądka, jelita), wymienia rodzaje zębów, wymienia miejsce działania wybranych enzymów trawiennych podaje rolę wybranych enzymów trawiennych w procesie trawienia, podaje funkcję kosmków jelitowych, wymienia zasady prawidłowego odżywiania, określa zapotrzebowanie na składniki odżywcze, odczytuje informacje z piramidy żywieniowej, oblicza wskaźnik masy ciała na podstawie wzoru, wymienia skutki niewłaściwej diety, wymienia wybrane choroby pokarmowego podaje czynniki wywołujące choroby pokarmowego, wymienia zasady higieny i profilaktyki chorób pokarmowego. charakteryzuje procesy zachodzące w kolejnych odcinkach przewodu pokarmowego, charakteryzuje budowę i funkcję elementów budowy pokarmowego, rozpoznaje preparaty mikroskopowe ścian wybranych części przewodu pokarmowego (żołądka, jelita), wykazuje związek budowy poszczególnych rodzajów zębów z pełnioną przez nie funkcją, planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność w ślinie enzymu rozkładającego skrobię, charakteryzuje działanie i rolę enzymów trawiennych, wykazuje związek budowy kosmka jelitowego z pełnioną funkcją, opracowuje zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie pokarmowego, planuje dietę uwzględniającą określone potrzeby i warunki, interpretuje informacje umieszczone na produktach spożywczych, określa rolę pokarmu jako źródła energii, charakteryzuje zagrożenia zdrowia wynikające z niedowagi, otyłości i anoreksji, charakteryzuje czynniki wywołujące choroby pokarmowego, uzasadnia stosowanie profilaktyki chorób pokarmowego. ział: UKŁ OEHOWY 10. udowa i funkcjonowanie oddechowego budowa oddechowego wymienia elementy budowy oddechowego, rozpoznaje i wskazuje elementy budowy oddechowego na schemacie lub modelu, podaje funkcję elementów budowy oddechowego, charakteryzuje budowę i funkcję oddechowego, wykazuje związek budowy elementów oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, 3

4 11. Wymiana gazowa mechanizm wentylacji płuc wymiana gazowa w płucach i tkankach wymiana gazowa podczas ćwiczeń fizycznych wyjaśnia, na czym polega mechanizm wentylacji płuc, opisuje przebieg procesu wymiany gazowej w płucach i tkankach, przeprowadza doświadczenia pozwalającego porównać objętość powietrza, jaką można jednorazowo usunąć z płuc podczas wydechów: spokojnego i pogłębionego, charakteryzuje mechanizm wentylacji płuc, charakteryzuje proces wymiany gazowej w płucach i tkankach, charakteryzuje przebieg wymiany gazowej podczas intensywnego wysiłku fizycznego, planuje doświadczenia pozwalające porównać objętość powietrza, jaką można jednorazowo usunąć z płuc podczas wydechów: spokojnego i pogłębionego, 12. horoby oddechowego oddechowego i ich profilaktyka palenie tytoniu jako czynnik wpływający na funkcjonowanie oddechowego podaje przykłady chorób oddechowego, wymienia główne czynniki wywołujące choroby oddechowego, wyjaśnia, w jaki sposób palenie tytoniu wpływa na funkcjonowanie oddechowego, podaje sposoby zapobiegania chorobom oddechowego, wymienia zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie oddechowego. charakteryzuje przykładowe choroby oddechowego, analizuje przyczyny i skutki chorób oddechowego, planuje działania mające na celu zapobieganie chorobom oddechowego, wykazuje związek między prowadzeniem zdrowego stylu życia (niepaleniem tytoniu, uprawianiem sportu) a funkcjonowaniem oddechowego. ział: UKŁ KRĄŻENI 13. Układ krążenia rodzaje naczyń krwionośnych i ich funkcja wymienia rodzaje naczyń krwionośnych, określa funkcję naczyń krwionośnych, porównuje budowę żył i tętnic, charakteryzuje rodzaje naczyń krwionośnych i wykazuje ich związek z pełnioną funkcją, 14. udowa i funkcjonowanie krążenia elementy budowy krwionośnego i ich funkcjonowanie cykl pracy serca krwioobiegi i ich rola wymienia elementy budowy krwionośnego, rozpoznaje i wskazuje elementy budowy krwionośnego na schemacie lub modelu anatomicznym człowieka, opisuje budowę serca, wymienia główne naczynia połączone z sercem, omawia cykl pracy serca, przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym, wymienia metody oceny pracy serca, wyznacza tętno, przeprowadza doświadczenie prezentujące wpływ wysiłku fizycznego na wartość tętna i ciśnienia krwi, charakteryzuje budowę krwionośnego, charakteryzuje budowę serca, wykazuje związek budowy serca z pełnioną funkcją, analizuje krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym, charakteryzuje EKG jako metodę oceny pracy serca, określa ciśnienie krwi, planuje doświadczenie prezentujące wpływ wysiłku fizycznego na wartość tętna i ciśnienia krwi, 15. Rola krwi w organizmie określa rolę krwi w organizmie, wymienia główne składniki krwi, charakteryzuje główne składniki krwi i określa ich przystosowania 4

5 składniki krwi i ich rola transport gazów oddechowych we krwi grupy krwi prowadzi obserwację mikroskopową preparatu krwi, podaje rolę głównych składników krwi w organizmie, określa rolę krwi w transporcie gazów oddechowych, wymienia etapy procesu krzepnięcia krwi, wymienia grupy krwi w układzie 0 i Rh, wyjaśnia, co to jest konflikt serologiczny, wyjaśnia społeczne znaczenie krwiodawstwa, do pełnionej funkcji roli, rozpoznaje składniki komórkowe krwi podczas obserwacji mikroskopowej preparatu krwi, interpretuje przykładowe wyniki laboratoryjnych badań krwi, charakteryzuje proces krzepnięcia krwi, podaje znaczenie określania grupy krwi, analizuje wybrane sytuacje pod względem zagrożenia wystąpienia konfliktu serologiczny, analizuje społeczne znaczenie krwiodawstwa, 16. udowa i funkcjonowanie limfatycznego elementy budowy limfatycznego budowa i funkcja węzła chłonnego wymienia elementy budowy limfatycznego, określa funkcje limfatycznego, opisuje budowę i podaje funkcję węzłów chłonnych, wymienia miejsca występowania największych węzłów chłonnych w organizmie, charakteryzuje budowę i funkcję limfatycznego, rozpoznaje główne elementy limfatycznego na schemacie, wskazuje miejsca występowania dużych węzłów chłonnych, omawia proces powstawania limfy, proces powstawania limfy 17. horoby krążenia krążenia i ich profilaktyka czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia chorób krążenia wymienia wybrane choroby krwionośnego, wymienia czynniki wywołujące choroby krwionośnego, wymienia sposoby zapobiegania chorobom krwionośnego, opisuje profilaktykę chorób krążenia. charakteryzuje choroby krwionośnego oraz analizuje czynniki je wywołujące, charakteryzuje czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na funkcjonowanie krwionośnego, wykazuje znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla właściwego funkcjonowania krążenia, opracowuje zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie krążenia. ział: UKŁ OPORNOŚIOWY 18. udowa i funkcjonowanie odpornościowego rodzaje odporności: odporność nieswoista i swoista struktura i elementy określa funkcję odpornościowego, wyjaśnia pojęcie odporność wymienia elementy odpornościowego, rozpoznaje i wskazuje elementy odpornościowego na schemacie lub modelu anatomicznym wykazuje związek pomiędzy elementami odpornościowego a pełnioną przez nie funkcją, opisuje strukturę odpornościowego oraz sposób jego działania w zależności od czynnika chorobotwórczego, 5

6 odpornościowego: limfocyty i przeciwciała etapy fagocytozy sposób działania przeciwciał człowieka, określa rolę poszczególnych elementów odpornościowego, rozróżnia odporność nieswoistą i swoistą, określa funkcję limfocytów i przeciwciał, przedstawia etapy fagocytozy, wyjaśnia sposób działania przeciwciał, 19. System rozpoznawania swój obcy znaczenie kompleksu zgodności tkankowej stan zapalny wyjaśnia, na czym polega kompleks zgodności tkankowej, wymienia etapy stanu zapalanego, wyjaśnia znaczenie kompleksu zgodności tkankowej dla przeszczepów tkanek i organów, charakteryzuje kompleks zgodności tkankowej, charakteryzuje reakcję obronną organizmu na skutek infekcji, charakteryzuje sytuacje, w których konieczna jest transplantacja narządu, transplantacja tkanek i narządów 20. Odporność organizmu rodzaje odporności nabytej: odporność bierna i czynna sposoby nabywania odporności rozróżnia odporność czynną i bierną oraz nabytą i sztuczną, podaje skład szczepionki, omawia sposób działania szczepionki, wymienia przykładowe zalecane szczepienia, porównuje odporność czynną i bierną oraz nabytą i sztuczną, porównuje skład szczepionki i surowicy, charakteryzuje sposób działania szczepionki i surowicy, analizuje informacje zawarte w kalendarzu szczepień, szczepienia 21. horoby odpornościowego zaburzenia czynności odpornościowego odpornościowego i ich profilaktyka wymienia nadwrażliwość jako zaburzenie czynności odpornościowego, wymienia wybrane choroby odpornościowego, wymienia sposoby zarażenia się wirusem HIV, wymienia działania zmniejszające ryzyko zakażenia się wirusem HIV i zachorowania na IS. charakteryzuje wybrane zaburzenia czynności odpornościowego, charakteryzuje wybrane choroby odpornościowego, charakteryzuje zasady profilaktyki chorób odpornościowego. ział: UKŁ WYLNIZY 22. udowa i funkcjonowanie wydalniczego elementy budowy wydalniczego i ich funkcje budowa i rola określa funkcję wydalniczego, wymienia elementy budowy wydalniczego, rozpoznaje i wskazuje elementy budowy wydalniczego na schemacie lub modelu, określa funkcję poszczególnych charakteryzuje budowę i funkcję wydalniczego, wykazuje związek budowy i funkcji poszczególnych elementów budowy układy wydalniczego, charakteryzuje budowę nerek, charakteryzuje budowę nefronu, 6

7 nerek powstawanie moczu elementów wydalniczego, podaje przykłady związków wydalanych z organizmu za pomocą wydalniczego, wymienia etapy powstawania moczu, określa skład moczu ostatecznego, wykazuje związek budowy nefronu z pełnioną funkcją. porównuje skład moczu pierwotnego i ostatecznego, przeprowadza badanie ph moczu, wykazuje związek budowy i funkcji poszczególnych elementów budowy układy wydalniczego, 23. horoby wydalniczego wydalniczego i ich profilaktyka diagnostyczne znaczenie wyników badania moczu wskazuje sytuację wymagającą dializy, wyjaśnia znaczenie wykonywania okresowych badań moczu dla celów diagnostycznych, podaje przykłady wyników badania moczu świadczących o wystąpieniu choroby, wymienia przykłady chorób wydalniczego, podaje czynniki wywołujące choroby wydalniczego, wymienia sposoby zapobiegania chorobom wydalniczego. wyjaśnia konieczność systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, m.in. moczu, analizuje i interpretuje przykładowe wyniki laboratoryjnego badania różnych próbek moczu, wyjaśnia konieczność zachowania higieny wydalniczego. ział: UKŁ NERWOWY 24. udowa i funkcjonowanie nerwowego elementy budowy nerwowego budowa i funkcjonowanie synapsy dzieli układ nerwowy ze względu na położenie (ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy), rozpoznaje i wskazuje elementy budowy nerwowego na schemacie lub modelu, określa funkcję ośrodkowego i obwodowego nerwowego, określa rozmieszczenie komórek nerwowych w układzie nerwowym, omawia budowę synapsy, określa funkcję synapsy, charakteryzuje funkcję ośrodkowego i obwodowego nerwowego, charakteryzuje budowę i funkcję synapsy, 25. udowa ośrodkowego nerwowego budowa i czynności mózgowia budowa i czynności rdzenia kręgowego odruchy nerwowe: odruchy bezwarunkowe i warunkowe omawia budowę mózgowia, określa czynności mózgowia, wymienia ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, rozpoznaje i wskazuje na schemacie lub modelu mózgowia ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, omawia działanie łuku odruchowego, przeprowadza obserwację reakcji odruchowej na bodziec mechaniczny w odruchu kolanowym, wymienia rodzaje odruchów, określa znaczenie odruchów bez- charakteryzuje budowę i czynności mózgowia, charakteryzuje i lokalizuje ośrodki funkcjonalne w korze mózgowej, wyjaśnia działanie półkul mózgowych, charakteryzuje budowę i czynności rdzenia kręgowego, charakteryzuje działanie łuku odruchowego, porównuje i rozróżnia odruchy bezwarunkowe i warunkowe, analizuje znaczenie odruchów warunkowych w procesie uczenia 7

8 26. udowa i funkcjonowanie obwodowego nerwowego budowa obwodowego nerwowego podział nerwowego ze względu na działanie działanie autonomicznego nerwowego 27. horoby nerwowego nerwowego i ich profilaktyka mechanizm stresu; objawy i sposoby radzenia sobie z nim uzależnienia 28. Narządy zmysłów narządy zmysłów i ich rola 29. Narządy, smaku, węchu i czucia budowa i funkcjonowanie narządów zmysłu smaku, węchu i dotyku warunkowych, określa znaczenie odruchów warunkowych w procesie uczenia się, omawia budowę obwodowego nerwowego, wymienia nerwy czaszkowe i określa ich funkcje, wymienia nerwy rdzeniowe i określa ich funkcje, dokonuje podziału nerwowego pod względem czynnościowym, wymienia efekty działania współczulnego i przywspółczulnego, wymienia przykłady chorób nerwowego, wymienia objawy stresu, określa sposoby radzenia sobie ze stresem, określa wpływ substancji uzależniających na działanie nerwowego człowieka, opisuje uzależnienia jako problem społeczny, omawia zasady higieny pracy umysłowej, przedstawia zasady profilaktyki niektórych chorób nerwowego. wymienia narządy zmysłów, ział: NRZĄY ZMYSŁÓW przedstawia ogólną charakterystykę narządów zmysłów, przedstawia budowę i podaje funkcję narządu smaku, przedstawia budowę i podaje funkcję narządu węchu, przedstawia budowę i podaje funkcję narządu dotyku, przeprowadza obserwację wykazującą obecność receptorów węchowych w jamie nosowej, przeprowadza obserwację wykazującą współdziałanie receptorów się, omawia budowę obwodowego nerwowego, porównuje funkcjonowanie somatycznego i autonomicznego. charakteryzuje działanie autonomicznego nerwowego, porównuje działanie współczulnego i przywspółczulnego, charakteryzuje przykładowe choroby nerwowego określa ich objawy, przyczyny i skutki, omawia zasady radzenia sobie ze stresem, opracowuje zasady dotyczące higieny pracy umysłowej oraz pozwalające na umiejętne radzenie sobie ze stresem, charakteryzuje uzależnienia jako problem społeczny. określa rolę narządów zmysłów w funkcjonowaniu organizmu, wyróżnia receptory w zależności od rodzaju bodźca, charakteryzuje budowę i sposób funkcjonowania narządu smaku, charakteryzuje budowę i sposób funkcjonowania narządu węchu, charakteryzuje budowę i sposób funkcjonowania narządu dotyku, wykazuje współdziałanie różnych narządów zmysłów, planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w 8

9 smaku i węchu przy pełnej ocenie smaku różnych potraw, przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała, skórze różnych części ciała oraz interpretuje wyniki, 30. Narząd wzroku oko budowa oka mechanizm powstawania obrazu wady wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm) oraz wybrane choroby narządu wzroku higiena oczu wymienia główne elementy budowy oka i wskazuje je na schemacie lub modelu budowy oka, określa rolę narządu wzroku, przedstawia drogę światła w oku, przeprowadza obserwację wykazującą obecność plamki ślepej w siatkówce oka, wyjaśnia, co oznacza widzenie stereoskopowe, przeprowadza obserwację potwierdzającą widzenie stereoskopowe, wymienia wady wzroku, podaje przyczyny powstawania wad wzroku, wymienia sposoby korygowania wad wzroku, wymienia zasady higieny oczu, charakteryzuje budowę i zasadę funkcjonowania oka, przedstawia mechanizm powstawania obrazu, charakteryzuje widzenie stereoskopowe, analizuje przyczyny powstawania wad wzroku oraz charakteryzuje sposoby ich korygowania, 31. Narząd słuchu i równowagi budowa ucha mechanizm słyszenia i droga fali dźwiękowej w uchu budowa i rola narządu równowagi narządu słuchu higiena narządu słuchu przedstawia budowę narządu słuchu i równowagi, określa rolę narządu słuchu i równowagi, rozpoznaje i wskazuje na schemacie lub modelu budowy ucha elementy budowy narządu słuchu i równowagi, przedstawia drogę fal dźwiękowych w uchu, wymienia przykłady chorób narządu słuchu, wskazuje hałas jako czynnik negatywnie wpływający na funkcjonowanie ucha, określa zasady higieny narządu słuchu. omawia zasadę funkcjonowania narządu słuchu i równowagi, wyjaśnia proces powstawania wrażenia dźwiękowego, planuje i przeprowadza obserwację wykazującą, że ucho jest bardziej czułe na przewodnictwo powietrzne niż kostne, charakteryzuje choroby narządu słuchu określa czynniki je wywołujące oraz podaje skutki, analizuje wpływ hałasu na zdrowie, opracowuje zasady higieny narządów wzroku i słuchu. ział: UKŁ OKREWNY 32. udowa i funkcjonowanie dokrewnego hormony elementy budowy dokrewnego i ich działanie wyjaśnia, co to są hormony, określa sposób działania hormonów, określa rolę wybranych hormonów w regulacji procesów życiowych organizmu, wymienia nazwy gruczołów dokrewnych, charakteryzuje elementy budowy dokrewnego, charakteryzuje antagonistyczne działanie hormonów, analizuje mechanizm kontroli poziomu glukozy we krwi, porównuje sposób działania układów nerwowego i hormonal- 9

10 kontrola poziomu glukozy we krwi porównanie sposobu działania układów nerwowego i hormonalnego rozpoznaje i wskazuje elementy budowy dokrewnego, omawia mechanizm kontroli poziomu glukozy we krwi, przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu, nego, wykazuje rolę nerwowego i dokrewnego w utrzymaniu równowagi w organizmie, 33. Zaburzenia funkcjonowania dokrewnego skutki zaburzeń funkcjonowania przysadki, tarczycy i trzustki wymienia skutki przykładowych zaburzeń funkcjonowania dokrewnego. charakteryzuje skutki zaburzeń funkcjonowania dokrewnego na przykładzie zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu oraz zaburzenia działania tarczycy i trzustki, określa zagrożenia związane z przyjmowaniem bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem leków hormonalnych (np. sterydów lub tabletek antykoncepcyjnych). ział: SKÓR 34. udowa i funkcje skóry budowa i funkcje skóry wytwory naskórka wymienia elementy budowy skóry, rozpoznaje elementu budowy skóry na schemacie, określa funkcję skóry, wymienia wytwory naskórka, określa funkcje gruczołów skórnych, prowadzi obserwacje mikroskopowe i makroskopowe skóry oraz jej wytworów, charakteryzuje elementy budowy skóry, charakteryzuje funkcję skóry, charakteryzuje wytwory naskórka, wykazuje związek budowy poszczególnych elementów skóry z pełnioną funkcją, 35. Uszkodzenia i choroby skóry skóry i czynniki je wywołujące higiena skóry wymienia przykładowe choroby skóry, wymienia zasady higieny skóry. omawia przyczyny i skutki uszkodzeń oraz chorób skóry. wyjaśnia potrzebę konsultacji z lekarzem po pojawieniu się niepokojących zmian skórnych, opracowuje zasady pielęgnacji i higieny skóry. ział: UKŁ ROZROZY 36. udowa i funkcjonowanie męskiego rozrodczego budowa elementów męskiego rozrodczego i ich funkcja określa rolę rozrodczego, wymienia elementy budowy męskiego rozrodczego, rozpoznaje i wskazuje na schemacie elementy budowy męskiego rozrodczego, wymienia elementy budowy jądra, opisuje budowę plemnika, określa rolę plemnika, charakteryzuje elementy budowy oraz funkcję męskiego rozrodczego, charakteryzuje miejsce powstawania, budowę i funkcję plemnika, 10

11 37. udowa i funkcjonowanie żeńskiego rozrodczego budowa elementów żeńskiego rozrodczego i ich funkcja wymienia elementy budowy żeńskiego rozrodczego, rozpoznaje i wskazuje na schemacie elementy budowy żeńskiego rozrodczego, wymienia etapy cyklu miesiączkowego, charakteryzuje elementy budowy oraz funkcję żeńskiego rozrodczego, wyjaśnia sposób powstawania komórki jajowej oraz charakteryzuje jej rolę w procesie zapłodnienia, charakteryzuje etapy cyklu miesiączkowego, rozwój pęcherzyka jajnikowego cykl miesiączkowy 38. Zapłodnienie oraz rozwój zarodkowy i płodowy zapłodnienie stadia rozwojowe zarodka funkcje błon płodowych i łożyska badania prenatalne omawia proces zapłodnienia, wymienia główne etapy rozwoju zarodkowego i płodowego, wymienia błony płodowe, określa rolę błon płodowych, podaje rolę łożyska w rozwoju zarodka i płodu, wymienia sposoby diagnostyki prenatalnej, charakteryzuje proces zapłodnienia, charakteryzuje rozwój zarodkowy i płodowy, wyjaśnia funkcję poszczególnych błon płodowych charakteryzuje budowę i rolę łożyska w rozwoju zarodka i płodu, charakteryzuje metody diagnostyki prenatalnej, 39. iąża i jej planowanie naturalne i sztuczne metody antykoncepcji czynniki zagrażające ciąży higiena ciąży poród i połóg dokonuje podziału metod antykoncepcji na naturalne i sztuczne, wymienia przykładowe metody antykoncepcyjne, wymienia czynniki mające wpływ na rozwój ciąży, omawia proces porodu i połogu, porównuje naturalne i sztuczne metody antykoncepcji, analizuje pozytywny i negatywny wpływu różnych czynników na rozwój ciąży, charakteryzuje zasady higieny ciąży, charakteryzuje proces porodu i połogu, 40. Okresy rozwojowe człowieka rozwój osobniczy rozwój płciowy wymienia okresy rozwojowe człowieka, omawia rozwój płciowy człowieka, charakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie w kolejnych okresach rozwojowych człowieka, analizuje zmiany zachodzące w organizmie w trakcie dojrzewania płciowego, 41. horoby rozrodczego przenoszone drogą płciową higiena rozrodczego wymienia przykładowe choroby przenoszone drogą płciową, podaje podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, podaje zasady higieny rozrodczego. charakteryzuje wybrane choroby przenoszone drogą płciową, charakteryzuje podstawowe zasad profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, opracowuje zasady higieny rozrodczego. 11

12 ział: ZGROŻENI ZROWI 42. Zdrowie pojęcie zdrowia działania profilaktyczne wpływ aktywności fizycznej na zdrowie wyjaśnia pojęcie zdrowie, podaje przykłady działań profilaktycznych mających na celu zachowanie zdrowia, omawia wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu, charakteryzuje pojęcie zdrowie, charakteryzuje działań profilaktycznych mających na celu zachowanie zdrowia, wykazuje związek między aktywnością fizyczną a funkcjonowaniem organizmu, 43. horoby pojęcie choroby choroby zakaźne: rodzaje patogenów wywołujących choroby, sposoby przenoszenia i profilaktyka choroby cywilizacyjne w tym nowotworowe i ich profilaktyka wyjaśnia pojęcie choroba, wymienia przykłady chorób zakaźnych, wymienia sposoby przenoszenia chorób zakaźnych, podaje zasady profilaktyki chorób zakaźnych, podaje przykłady chorób nowotworowych, podaje zasady profilaktyki chorób nowotworowych, podaje zasady, których należy przestrzegać podczas zażywania leków, charakteryzuje pojęcie choroba, charakteryzuje drogi zakażenia oraz sposoby zapobiegania zachorowaniu na choroby zakaźne, charakteryzuje choroby nowotworowe, analizuje zasady profilaktyki nowotworów, analizuje przykładowe informacje dołączane do leków, wyjaśnia konieczność wykonywania badań profilaktycznych, 44. Skutki uzależnień wpływ używek na zdrowie człowieka wskazuje negatywny wpływ niektórych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, omawia skutków uzależnień. charakteryzuje wpływ niektórych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, analizuje skutki uzależnień. 12

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII I. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VII

BIOLOGIA klasa VII 2017-09-01 BIOLOGIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VII I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1) przedstawia hierarchiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Półrocze I Półrocze II Wymagania ogólne. Uczeń I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. 1) opisuje, porządkuje i

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR( Powtórzenie z kl 1) Wymagania podstawowe V.2. Układ pokarmowy określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i ocena dopuszczająca wymienia podstawowe pierwiastki życia określa biologiczną rolę wody w życiu organizmów wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Okres I Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki oraz podaje przykłady dziedzin biologii wymienia dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Temat lekcji treści nauczania 1.Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. II. 2.Organizm człowieka jako funkcjonalna całość dziedziny biologii zajmujące się budową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Higiena i choroby skóry Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział Lp. Temat Na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe.uczeń:

Wymagania podstawowe.uczeń: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 podręcznik: Bliżej biologii przybory/pomoce wycieczki przedmiotowe ołówek, gumka, linijka, kredki Laboratorium Medyczne zeszyt ćwiczeń, podręcznik, platformy

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II Wymagania edukacyjne z biologii klasa II WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział V. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum Numer lekcji 1. Zmiany w numeracji lekcji: Temat. Materiał nauczania Planujemy pracę na lekcjach. Przypomnienie sposobu i kryteriów oceniania. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Kursywą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dzi ał L p. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu I. Układ pokarmowy Nr Materiał nauczania lekcji 1 Lekcja organizacyjna 2 Pokarm budulec i źródło

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Plan pracy dydaktycznej z biologii dla klasy gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Temat lekcji i treści nauczania Termin 1. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I I. podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wymienia wytwory naskórka wylicza warstwy skóry

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII KLASA I I. podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wymienia wytwory naskórka wylicza warstwy skóry PRZEMIOTOWE ZSY OENINI Z IOLOGII KLS I I ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, dostosowany, zmodyfikowany do potrzeb uczniów Dział Lp. Temat I. Organizm.

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę dopuszczającą Uczeń na ocenę dostateczną Uczeń na ocenę dobrą Uczeń na ocenę bardzo dobrą

Uczeń na ocenę dopuszczającą Uczeń na ocenę dostateczną Uczeń na ocenę dobrą Uczeń na ocenę bardzo dobrą Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 2, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Aparat ruchu Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo