Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY"

Transkrypt

1 Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny. 4. Rodzaje fal. 5. Badanie niektórych zjawisk jakim ulegają fale. Uczeń wie jakie ciała wykonują ruch drgający (A), jakie drgania określane są jako gasnące lub niegasnące (A), co oznaczają terminy: okres, amplituda i częstotliwość drgań (A), na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego (A). na czym polega ruch drgający (B), jakie są jednostki amplitudy i okresu drgań (A). jak wyznaczyć amplitudę i okres drgań (B). jak wyznaczyć częstotliwość (wzór i jednostka) (B). na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego (B), jak obliczyć częstotliwość i okres drgań (B). jak dokonać analizy zadania problemowego i rachunkowego związanego z ruchem drgającym i wielkościami go opisującymi (B), kim był R. Hertz (A), jak działają zegary mechaniczne (B), jak przygotować referat na temat: Przykłady powstania rezonansu mechanicznego (B) jak powstaje fala (A), jakie są rodzaje fal (A), jakie zjawiska są charakterystyczne dla fal (A). jak powstaje fala podłużna (A), jak powstaje fala poprzeczna (A). na czym polegają zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji. (B), co to jest długość fali (B) Uczeń umie Ocena zademonstrować ruch drgający (wahadło, sprężyna) (C). wyznaczyć amplitudę drgań wahadła (C), wyznaczyć okres drgań wahadła (C). wyznaczyć częstotliwość drgań wahadła wykazać zależność częstotliwości od długości wahadła (D). zademonstrować zjawisko rezonansu mechanicznego (C), rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na częstotliwość (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z ruchu drgającego (D), zaprojektować i przeprowadzić doświadczenia wykazujące: ruch drgający, rezonans mechaniczny oraz zależność częstotliwości od długości wahadła (D), przedstawić referat na temat: Przykłady powstania rezonansu mechanicznego wraz z demonstracją, ilustracjami lub filmem (D). zademonstrować powstawanie fali (C). zademonstrować falę podłużną i poprzeczną (C). zademonstrować zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji (D). bardzo

2 6. Fale dźwiękowe i ich rola w przyrodzie. jaki jest związek między długością fali, szybkością rozchodzenia się a częstotliwością lub okresem (B). jak dokonać analizy zadania problemowego i rachunkowego z wykorzystaniem wiedzy o ruchu drgającym i falach (B). co jest źródłem dźwięku (A), w jakich jednostkach określa się poziom natężenia dźwięku (A), że hałas jest szkodliwy dla zdrowia człowieka (A). że fala dźwiękowa jest falą podłużną (A), w jakich ośrodkach może rozchodzić się dźwięk (A), na czym polega zjawisko rezonansu akustycznego (A). jakie zjawiska są charakterystyczne dla fal dźwiękowych (A), na czym polega zjawisko echa i pogłosu (B). czym są ultradźwięki (B), w jaki sposób należy zwalczać hałas (B), od czego zależą wysokość dźwięku i jego barwa (B). kim był G. Bell (A), jak przygotować ciekawy referat o falach dźwiękowych (B). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na długość fali (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z działu Ruch drgający i fale (D). zademonstrować różne ciała drgające, które są źródłem dźwięku (C). zademonstrować zjawisko rezonansu akustycznego (C). zademonstrować zjawisko odbicia fali dźwiękowej(c), wywołać zjawisko echa i pogłosu lub opisać, w jakich warunkach mogą wystąpić (D). zademonstrować doświadczenie wykazujące zależność wysokości dźwięku od częstotliwości drgań (D). przedstawić referat o falach dźwiękowych wraz z demonstracją różnych dźwięków (źródła dźwięku, wysokość, barwa, natężenie) i instrumentów muzycznych (D). bardzo bardzo - 2 -

3 DZIAŁ VII ELEKTROSTATYKA Temat lekcji 1. Zjawisko elektryzowania ciał. Dwa rodzaje ładunków elektrycznych. 2. Pole elektrostatyczne. Rodzaje pól. Uczeń wie że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju (A), że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają (A), że wokół ciał naelektryzowanych istnieje pole elektrostatyczne (A), do czego służy elektroskop (A). co to jest ładunek próbny (A), jakie naelektryzowane ciała wytwarzają pole centralne (B), kiedy powstaje pole jednorodne (B), czym są linie pola (B). jw.. oraz: jakie urządzenie nazywa się kondensatorem (B), jakie materiały elektryzują się dodatnio, a jakie ujemnie (B), jak zbudowany jest elektroskop (B). co to jest pole elektrostatyczne (B), jaka jest zasada działania elektroskopu (B). jakie zjawiska można badać za pomocą elektroskopu (B), co to jest natężenie pola elektrostatycznego (B), jak przebiegały badania, których celem było poznanie natury elektryczności (B). Uczeń umie zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). nakreślić linie pola centralnego i jednorodnego (C). przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie pola elektrostatycznego wokół naelektryzowanych ciał (D), nakreślić linie pola elektrycznego wokół dwóch ładunków jednoimiennych oraz wokół dwóch różnoimiennych (C). zademonstrować pole pochodzące od dwóch ładunków jednoimiennych i różnoimiennych (D). zbudować prosty elektroskop (D), rozwiązywać zadania problemowe dotyczące elektryzowania ciał (D). Ocena bardzo 3. Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. 4. Przewodniki i izolatory. jak zbudowany jest atom (A), jak nazywa się jednostka ładunku elektrycznego (A), jakie substancje są przewodnikami elektryczności a jakie izolatorami (A), jaki ładunek ma elektron, a jaki proton (A). co to jest ładunek elementarny (A), jak powstają jony (A). jakie zastosowanie w technice mają przewodniki i izolatory (B) przedstawić model budowy atomu (C). wskazać wśród wielu materiałów przewodniki i izolatory elektryczności (C). przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że niektóre materiały są mi przewodnikami, a inne izolatorami (D).

4 5. Wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych. Prawo Coulomba. 6. Sposoby elektryzowania ciał. 7. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. 8. Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka. czym różni się budowa wewnętrzna przewodników od budowy izolatorów (B). jakie materiały są półprzewodnikami i jakie jest ich zastosowanie (B), czym są kwarki (B). jakie cechy mają siły wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi (B). jakie cechy ma siła działająca na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch naelektryzowanych ciał (B). kim był C. A. Coulomb (A), jak dokonać analizy zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem prawa Coulomba (B). że ciało można naelektryzować przez pocieranie, dotyk i indukcję (A), jaka jest treść zasady zachowania ładunku elektrycznego (A). na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie i dotyk (A), jakie są ujemne skutki zjawiska elektryzowania ciał (A). na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej (B). na czym polega zobojętnianie ładunku, a na czym uziemianie (B). kim był B. Franklin (A), jak przygotować referat na tematy: Powstawanie wyładowań atmosferycznych, Zjawisko polaryzacji wody w polu elektrycznym, Szkodliwość działania zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka; sposoby zapobiegania skutkom zjawiska lub Wykorzystanie elektrostatyki w różnych dziedzinach życia (B) przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że przewodnik można naelektryzować (D). przygotować referat (wraz z demonstracją) na temat półprzewodników i ich zastosowania (D). jaka jest treść prawa Coulomba (A). zobrazować z pomocą nauczyciela treść prawa Coulomba na schemacie (C). jak zapisać prawo Coulomba w postaci wzoru (A). rozwiązywać proste zadania rachunkowe z uwzględnieniem prawa Coulomba (C). narysować wykresy sił działających między ciałami naelektryzowanymi położonymi na jednej prostej (D). narysować wektor siły działającej na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch ciał naelektryzowanych (D). zastosować prawo Coulomba do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (D). bardzo bardzo zademonstrować elektryzowanie przez dotyk i indukcję (C). zabezpieczyć pomieszczenie, w którym się pracuje, przed ujemnymi skutkami elektryzowania ciał (C). zademonstrować zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). zademonstrować zasadę zachowania ładunku elektrycznego, wykorzystując zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). wygłosić referat na temat związany z elektrostatyką (D), rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z działu: Elektrostatyka (D). bardzo

5 Dział VIII PRĄD ELEKTRYCZNY Temat lekcji 1. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne. 2. Natężenie prądu elektrycznego. 3. Obwody prądu elektrycznego. 4. Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy. Uczeń wie co to jest prąd elektryczny (A), jakie są jednostki napięcia i natężenia prądu (A), z jakich elementów składa się najprostszy obwód elektryczny (A). jak definiuje się natężenie prądu elektrycznego (w formie słownej i w postaci równania) (A). jakie warunki muszą być spełnione, aby powstało napięcie elektryczne (B). jak wyprowadzić jednostkę natężenia prądu (B). kim byli: A. M. Ampere, A. Volta (A), jakie są warunki przepływu prądu przez półprzewodniki (B), co to jest: butelka lejdejska oraz jak definiuje się pojemność kondensatora (B). jakie nośniki prądu zawiera elektrolit (A), jakie warunki muszą być spełnione, aby prąd mógł przepłynąć przez gaz (A). na czym polega dysocjacja elektrolityczna (A), jakie są chemiczne źródła energii elektrycznej (A). czym jest: katoda, anoda, kation, anion (B). Uczeń umie zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód elektryczny według schematu (C). sporządzić samodzielnie schemat prostego obwodu elektrycznego, a następnie zmontować według niego obwód (C), rozwiązywać proste zadania rachunkowe, wykorzystując definicję natężenia prądu elektrycznego (C). sporządzić rysunek odzwierciedlający układ ciał, między którymi istnieje napięcie elektryczne (D). rozwiązywać zadania rachunkowe z zastosowaniem definicji natężenia prądu elektrycznego (D). rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem wiadomości o napięciu i natężeniu prądu oraz obwodów elektrycznych (D). zademonstrować z pomocą nauczyciela przepływ prądu elektrycznego przez elektrolit (np. woda z solą kuchenną) (C). wymienić i opisać działanie różnych chemicznych źródeł energii (C). przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze, a przez inne nie, i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje (D). jak są zbudowane i jak działają chemiczne źródła energii (B). zmontować samodzielnie proste ogniwo chemiczne (D). jak przygotować referat na tematy: Ogniwa elektryczne wygłosić referat (wraz z prezentacją) na temat: Historia historia ich powstania lub Jak powstaje burza (B). powstania ogniw elektrycznych lub Jak powstaje burza (D). 5. Pomiar natężenia i napięcia. jakimi przyrządami mierzymy natężenie i napięcie (A). odczytać z pomocą nauczyciela wartość natężenia i napięcia na amperomierzu i woltomierzu (C).\ Ocena Dostateczny Dobry bardzo bardzo - 5 -

6 6. Od czego zależy opór elektryczny? 7. Prawo Ohma. 8. Praca, moc i energia prądu elektrycznego. Energia elektryczna. jak do obwodu elektrycznego włącza się amperomierz, a jak woltomierz (A). jakie są jednostki natężenia i napięcia w Układzie SI i ich pochodne (B). jakie są symbole elementów obwodu elektrycznego i jak je połączyć na schemacie (B). jak dokonać analizy zadania związanego z pomiarem natężenia i napięcia (B). co to jest opór elektryczny i od czego zależy (A), jaka jest treść prawa Ohma (A). jaka jest jednostka oporu elektrycznego (A), że opór elektryczny jest wielkością stałą dla danego odbiornika niezależnie od przyłożonego napięcia (B). co to znaczy, że natężenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia (B), od czego zależy opór elektryczny (B). jaka jest matematyczno-fizyczna interpretacja prawa Ohma (B). jak dokonać analizy zadania problemowego z zastosowaniem prawa Ohma i wzoru na opór elektryczny (B), kim był G. S. Ohm (A), jakie właściwości (jaką rezystancję) mają nadprzewodniki a jakie półprzewodniki i w jakich urządzeniach są stosowane (B) od czego zależą: praca, moc i energia prądu elektrycznego (A). w jakich jednostkach wyraża się pracę, moc i energię elektryczną (A). że energia elektryczna może zmieniać się w inny rodzaj energii (A), za pomocą jakich wzorów można obliczać pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód złożony z odbiornika, amperomierza i woltomierza (C). zamieniać jednostki natężenia i napięcia na jednostkach Układu SI (D). zmontować obwód elektryczny według podanego schematu (D). rozwiązywać zadania podwyższonym stopniu trudności związane z pomiarem napięcia i natężenia (D). narysować z pomocą nauczyciela wykres zależności I(U) dla podanych wartości liczbowych (C). wyliczyć opór elektryczny dla danych wartości napięcia i natężenia (C). narysować wykres I(U) dla dowolnego R (C), rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru I = U/R oraz R = l/s (D). rozwiązywać złożone zadania tekstowe z zastosowaniem prawa Ohma i wzorów na opór elektryczny (D). rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując prawa Ohma i wzory na rezystancję (D). wyjaśnić, w jakich urządzeniach jest wykorzystywana energia elektryczna (C). przekształcać jednostki pracy, mocy i energii na jednostki układu SI (C). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). bardzo bardzo

7 9. Łączenie odbiorników energii elektrycznej. 10. I prawo Kirchhoffa. 11. Domowa instalacja elektryczna. 12. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe. jaka jest definicja jednostki pracy, mocy i energii prądu elektrycznego (B). jaka jest treść prawa Joule a- Lenza (B). jak dokonać analizy zadań problemowych o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), kim byli J. P. Joule i H. Lenz (A). jakie są sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej (A), jaka jest treść I prawa Kirchhoffa (A). jak obliczyć opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle (A), co to jest: gałąź, węzeł (A). jakie są związki między natężeniami, napięciami i rezystancjami na poszczególnych odbiornikach a wartościami całkowitymi (w gałęziach głównych w łączeniu szeregowym i równoległym) (B). jak rozwiązać zadanie z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (B). : jak dokonać analizy zadań o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo-równoległe oporników (B), kim był G. R. Kirchhoff (A), jaka jest treść II prawa Kirchhoffa (B). jak należy bezpiecznie korzystać z elektrycznych urządzeń domowych (A), jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym (A). że nie należy wykonywać żadnych napraw urządzeń elektrycznych bez wyłączenia dopływu prądu (bezpiecznik) (A). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc, energię i wzór Joule a-lenza (D), wyprowadzić wzory na moc prądu elektrycznego, stosując prawo Ohma (D). rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). narysować z pomocą nauczyciela schemat dwóch rezystorów połączonych szeregowo i równolegle (C). obliczyć opór zastępczy, napięcie i natężenie dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle (C). rozwiązywać zadania z trzema, czterema opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (D). rozwiązywać zadania z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo - równolegle (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo- równoległe rezystorów (D). bardzo bardzo wymienić żarówkę i bezpiecznik (C). bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi (C). jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy osobom zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym w porażonym prądem elektrycznym (B). różnych sytuacjach (D). bardzo - 7 -

8 co to jest zerowanie i uziemianie oraz jaka jest ich rola (B). dokonać prostych napraw urządzeń elektrycznych (D). jak przygotować referat na temat : Zasady bezpiecznego wygłosić referat (demonstracja własnoręcznie wykonanych użytkowania domowej instalacji elektrycznej (B), plansz) na temat: Zasady bezpiecznego użytkowania domowej kim był i czego dokonał T. A. Edison (A). instalacji elektrycznej (D)

9 Dział IX MAGNETYZM Temat lekcji 1. Pole magnetyczne. 2. Pole magnetyczne prądu elektrycznego. 3. Doświadczenie Oersteda. 4. Elektromagnes. 5. Przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym. Siła elektrodynamiczna. 6. Silnik prądu stałego. Uczeń wie jakie są źródła pola magnetycznego (A), jak działają na siebie nawzajem bieguny magnetyczne jednoimienne i różnoimienne (A), jak zbudowany jest najprostszy elektromagnes (A). co to jest pole magnetyczne (A), na czym polega doświadczenie Oersteda (A), jak działa elektromagnes (A). co to jest ferromagnetyk i jak jest zbudowany (A), jaki kształt mają linie pola wokół magnesu sztabkowego (B), jakie zastosowanie ma elektromagnes (B). na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka (B), jak oddziałują na siebie dwa przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny (B). jakie substancje są diamagnetykami a jakie paramagnetykami (B), kim był H. CH. Oersted (A), jaka jest definicja 1 ampera i 1 kulomba (B), jak przygotować referat na temat: Ziemskie pole magnetyczne lub Zastosowanie elektromagnesów (B). co to jest siła elektrodynamiczna (A), jakie zmiany energii następują w silniku elektrycznym (A), gdzie znalazły zastosowanie silniki elektryczne (A). od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej (A), jaka jest treść reguły lewej dłoni (A). od czego i w jaki sposób zależy wartość siły elektrodynamicznej (wzór) (B). jakimi jednostkami mierzy się wielkości, od których zależy siła elektrodynamiczna (B). Uczeń umie zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych jednoimiennych i różnoimiennych (C). wyznaczyć biegunowość pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (C). zademonstrować doświadczenie Oersteda (D). zademonstrować doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego wokół biegunów: jednoimiennych i różnoimiennych (D). zaprojektować i przeprowadzić samodzielnie doświadczenie wykazujące istnienie pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (D). wymienić z pomocą nauczyciela, posługując się modelem, najważniejsze części silnika elektrycznego (C). ustalić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni (C). wyjaśnić, w jakich urządzeniach wykorzystuje się siłę elektrodynamiczną (C), omówić działanie silnika elektrycznego. posługując się modelem, planszą (D). rozwiązywać zadania, wykorzystując wiedzę o sile elektrodynamicznej (D). Ocena bardzo bardzo - 9 -

10 7. Indukcja elektromagnetyczna 8. Zasada działania prądnicy prądu przemiennego. 9. Transformatory. 10. Pole elektromagnetyczne. w jakich przyrządach wykorzystano siłę elektrodynamiczną (B), co to jest strumień magnetyczny (B). że efektem zjawiska indukcji elektromagnetycznej jest powstanie prądu przemiennego (A), do czego służy transformator (A), co to jest pole elektromagnetyczne (A). jakie warunki muszą zaistnieć, aby wystąpiło zjawisko indukcji elektromagnetycznej (A), jaki jest związek między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach (A).- jakie są sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego (B), jakie są główne założenia teorii Maxwella (B). jak wyznacza się kierunek prądu indukcyjnego (reguła Lenza) (B), jakie cechy ma prąd indukcyjny (B), jak przesyłana jest energia elektryczna (B), jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe (B). jakie właściwości mają fale elektromagnetyczne, jaki jest ich wpływ na organizmy żywe i gdzie znalazły zastosowanie (B), kim byli: M. Faraday, J. C. Maxwell (A), co to jest przekładnia transformatora (B). zaprojektować budowę różnych przyrządów (mierników elektrycznych) i zademonstrować ich działanie (D). przeprowadzić z pomocą nauczyciela doświadczenie obrazujące sposób wzbudzania prądu indukcyjnego (C). wskazać na modelu główne części z których składa się transformator, (C). zademonstrować działanie prądnicy prądu przemiennego (D), rozwiązywać proste zadania dotyczące transformatorów (D). rozwiązywać zadania dotyczące transformatorów (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące prądu indukcyjnego i transformatorów (D). bardzo

11 Dział X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA Uczeń wie Temat lekcji 1. Fale elektromagnetyczne w co to jest fala elektromagnetyczna (A), telekomunikacji. jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych (A). jak powstają drgania elektryczne (A), co to jest fala nośna (A). jakie właściwości mają: promieniowanie widzialne, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie podczerwone (B), co oznaczają terminy: nadajnik, odbiornik, fala modulowana, częstotliwość nośna, demodulator (B), na czym polega wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych (B). do czego służy demodulator (B), jak działają: radio, telegraf, telefon, telewizja, radar (informacyjnie) (B). jakie właściwości mają mikrofale i fale radiowe (B), kim byli: M. Planck, J. C. Maxwell, W. C. Roentgen, H. R. Hertz, G. Marconi, A. G. Bell (A), jak przygotować referat na temat: Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wykorzystując także wiadomości nieobjęte programem (B). 2. Światło i jego właściwości. jaka jest natura światła (A), jaka jest wartość prędkości światła w próżni (A), że światło w różnych ośrodkach przezroczystych rozchodzi się z różnymi prędkościami (A), jakie są rodzaje źródła światła (A). co to jest foton (A), co to jest światło białe (A), że w widmie światła białego (słonecznego) występuje także promieniowanie niewidzialne (podczerwone, ultrafioletowe) (A). na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B), jaka jest zależność między długością fali świetlnej, prędkością rozchodzenia się światła v, częstotliwością fali świetlnej f i okresem T (B) Uczeń umie odczytać na diagramie długość różnego rodzaju fal elektromagnetycznych (C). narysować schemat najprostszego obwodu drgającego (C). narysować schemat przesyłania dźwięku za pomocą fal elektromagnetycznych (D). szczegółowo opisać działanie wybranego urządzenia, posługując się planszą, schematem itp. (D). przygotować i przedstawić referat na temat: Historia badań nad promieniowaniem elektromagnetycznym lub Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wraz z prezentacją własnoręcznie wykonanych szkiców, plansz i schematów (D). rozróżnić rodzaje źródła światła (C). wykonać doświadczenie potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym (C). rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem zależności między długością fali, częstotliwością f, prędkością v i okresem T, (D). Ocena bardzo

12 3. Podstawy optyki geometrycznej. 4. Prawo odbicia i załamania. na czym polega zjawisko dyfrakcji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko interferencji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B). kim byli Ch. Huygens i T. Young (A), na czym polega działanie fotokomórek i gdzie znalazły zastosowanie (B), co to jest laser i jakie ma zastosowanie (B). co oznaczają terminy: promień świetlny i ośrodek optyczny (A), na czym polega zjawisko odbicia światła (A), na czym polega zjawisko załamania światła (A), że światło odbija się od gładkich powierzchni (zwierciadeł) (A), że światło, odbijając się od powierzchni chropowatych, ulega rozproszeniu (A). na czym polega prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym (A), jaka jest treść prawa odbicia (A), co to jest kąt padania i kąt odbicia (A). na czym polega odwracalność biegu promieni świetlnych (B), na czym polega zjawisko rozproszenia światła (B). zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko dyfrakcji (D), zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko interferencji fal świetlnych (D), rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności między długością fali, częstotliwością f prędkością v i okresem T (D). przygotować referat na temat: Laser i jego zastosowanie, "Historia badań związanych z wyznaczeniem prędkości światła lub Fotokomórka i jej zastosowanie" (D). wskazać z pomocą nauczyciela na rysunku kąt padania i kąt odbicia (C). przedstawić na rysunku prawo odbicia i prawo załamania (C). przedstawić na rysunku odwracalność biegu promieni świetlnych (C). bardzo w jakich warunkach występuje zjawisko odbicia światła, a w jakich rozproszenia światła (B). na czym polega zasada Fermata (B), jak dokonać analizy zadania problemowego o podwyższonym stopniu trudności dotyczącego zjawisk odbicia i rozproszenia światła (B). 5. Zwierciadła. co oznaczają terminy: ognisko i ogniskowa zwierciadła (A), że obrazy powstające za pomocą zwierciadeł mogą być: powiększone, pomniejszone, tej samej wielkości, proste i odwrócone (A). na czym polega zjawisko załamania światła (A), jaka jest treść prawa załamania (A), co to jest pryzmat (A), zaprojektować i zademonstrować zjawiska odbicia i rozproszenia światła (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu odbicia i rozproszenia światła (D). rozróżnić rodzaj zwierciadła (C), wskazać zwierciadło, płytkę równoległościenną i pryzmat (C). przedstawić na rysunku bieg promieni w płytce równoległościennej (C). bardzo

13 6. Soczewki. 7. Zdolność skupiająca soczewki. że światło białe może ulec rozszczepieniu (A), które zwierciadła skupiają, a które rozpraszają światło (A), co to jest powiększenie obrazu w zwierciadle (A), jakie warunki muszą być spełnione, aby światło uległo załamaniu (A). jakie obrazy powstają w zwierciadłach (B), jaką postać ma równanie zwierciadła (B). na czym polega zjawisko rozszczepienia światła (B). jaka jest zasada działania peryskopu (B), jakie jest zastosowanie płytek równoległościennych (B), co to jest całkowite wewnętrzne odbicie (B), jaki jest matematyczny zapis prawa załamania (B), jak dokonać analizy zadania problemowego o podwyższonym stopniu trudności dotyczącego zjawisk załamania i rozszczepienia światła (B). co to są soczewki (A), jakie są rodzaje soczewek (A), co oznaczają pojęcia: ognisko soczewki, ogniskowa, oś optyczna, środek krzywizny (A). że soczewki mogą skupiać lub rozpraszać światło (A), jakie obrazy można otrzymać za pomocą soczewek skupiających (A). narysować obrazy otrzymane w zwierciadłach wklęsłych (D), rozwiązywać zadania z zastosowaniem równania zwierciadła (D). narysować bieg promienia w pryzmacie (monochromatycznego, białego) (D), zaprojektować i zademonstrować zjawiska załamania i rozszczepienia światła (D), rozwiązywać złożone zadania z zastosowaniem równania zwierciadła i wzorów na powiększenie obrazu (D). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu załamania i rozszczepienia światła(d). wskazać na rysunku: ognisko, ogniskową, oś optyczną, środek krzywizny (C). narysować z pomocą nauczyciela bieg wiązki promieni charakterystycznych przechodzących przez soczewkę i obrazy otrzymane za pomocą soczewki skupiającej (C). bardzo co to jest zdolność skupiająca soczewki (A), co to jest 1 dioptria (B), jaka jest treść równania soczewki (B). jak dokonać analizy zadania problemowego z wykorzystaniem wiedzy o soczewkach (B). jak dokonać analizy zadania problemowego o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem wiedzy o soczewkach (B). rozwiązywać zadania konstrukcyjne i rachunkowe dotyczące soczewek (C). rozwiązywać złożone zadania konstrukcyjne i rachunkowe z zastosowaniem równania soczewki oraz wzorów na powiększenie obrazu w soczewce (D). rozwiązywać złożone zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem wiedzy (także pozaprogramowej) o soczewkach (D). bardzo

14 8. Przyrządy optyczne. 9. Zjawiska optyczne w przyrodzie. w jakich przyrządach optycznych wykorzystuje się soczewki i zwierciadła (A), jakie są rodzaje przyrządów optycznych (A), jakie są zjawiska optyczne występujące w przyrodzie (A). w jakim celu stosuje się przyrządy optyczne (A), jak działa luneta (A), na czym polega akomodacja oka (A), że zjawisku załamania towarzyszy rozszczepienie światła białego (A). jaka jest zasada działania mikroskopu (B), jak zbudowane jest oko ludzkie (B), jakie są wady wzroku (B), na czym polega zaćmienie Słońca i Księżyca (B). jaka jest zasada działania oka (B), jakie są sposoby korygowania wad wzroku (D), jak powstają: tęcza, barwne refleksy, miraże (B). jak przygotować referat na temat: Przyrządy optyczne (inne niż wyżej) lub Zjawiska optyczne powstające w przyrodzie (B). posługiwać się lupą i wyznaczyć powiększenie uzyskanego obrazu (C), wykonać doświadczenie demonstrujące powstanie cienia, (C). posługiwać się prostą lunetą (C), uzyskać zjawiska cienia i półcienia (C). narysować schemat budowy lunety i mikroskopu oraz powstawania obrazu w tych przyrządach (D), narysować schemat zaćmienia Słońca i Księżyca (D). narysować schemat budowy oka (D), narysować schemat powstawania obrazu za pomocą oka: zdrowego, krótkowidza i dalekowidza (D). zaprojektować i przedstawić referat dotyczący zasady działania złożonych przyrządów optycznych, takich jak aparat fotograficzny, rzutnik, grafoskop, oraz zaprezentować działanie tych przyrządów (D), zaprojektować i przedstawić referat dotyczący zjawisk optycznych powstających w przyrodzie (D). bardzo

15 Dział XI: ELEMENTY FIZYKI ATOMU I KOSMOLOGII Temat lekcji 1. Promieniowanie jądrowe. Izotopy. 2. Energia jądrowa. 3. Promieniowanie jonizujące. 4. Elementy kosmologii. 5. Słońce i gwiazdy. Uczeń wie co to jest promieniowanie (A), co to jest promieniotwórczość (A), co to są izotopy (A), jak człowiek wykorzystuje promieniowanie jonizujące w życiu codziennym (A). co to jest promieniowanie jądrowe (A), jakie jest zastosowanie izotopów (A), jaka jest zależność między masą a energią (A), w jakich jednostkach mierzy się promieniowanie jonizujące (A). na czym polega rozpad promieniotwórczy (B), czym jest promieniowanie, i (B), jak powstaje energia jądrowa (B), na czym polega reakcja łańcuchowa (B). jak jest zbudowany i do czego służy reaktor (B), dlaczego uważa się, że energia jądrowa jest przyszłością światowej energetyki (B), jakie są zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym (B) kim był A. Einstein (A), jak przygotować referat na temat: Energia jądrowa lub Historia badań nad promieniotwórczością (B). jak zbudowany jest Wszechświat (A), że budowa wszechświata jest złożona (A). jakie są rodzaje galaktyk (A), jakie jest miejsce naszej galaktyki (Galaktyki) we wszechświecie (A). jakie nazwy mają niektóre ciała niebieskie (B), jakie są modele kosmologiczne wszechświata (B). jaka jest hipoteza powstania wszechświata (B). jak przygotować referat z dziedziny kosmologii (B). Uczeń umie przedstawić model atomu wg Bohra (C). rozwiązać proste zadania z zastosowaniem wzoru Einsteina (C). przedstawić przykłady reakcji łańcuchowej (D). narysować schemat budowy reaktora i przedstawić jego działanie (D). przedstawić referat na temat: Energia jądrowa lub "Historia badań nad promieniotwórczością z wykorzystaniem filmów, plansz i wykresów (D). wymienić planety Układu Słonecznego (C). jw. narysować model Układu Słonecznego (D). jw. przedstawić referat z dziedziny kosmologii z wykorzystaniem zdjęć, filmów i plansz (D). Ocena bardzo bardzo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) klasa II 1. Dynamika Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń : -wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu; -odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart 1. Prąd stały 1 9 Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu Pierwsze prawo Kirchhoffa Prawo Ohma dla odcinka obwodu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny z fizyki Klasa I Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: Pomiary i jednostki zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru danej

Bardziej szczegółowo

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY 9. Pole elektryczne 1 8 T 7 (2, 3, 4, 5, 6, 12) Natężenie pola elektrostatycznego Zasada superpozycji natężeń pól Praca w polu elektrostatycznym Praca w polu elektrostatycznym

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia FALE ELEKTROMAGNETYCZNE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie trzeciej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Przegląd zakresu

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Światło w życiu. Przedmi ot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego.

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego. 59 S t r o n a III. TREŚCI PROJEKTU Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę programową 7.2. Wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 1. Zjawiska termodynamiczne Temat lekcji Podstawowe pojęcia termodynamiki. wymienić właściwości gazów, objaśnić pojęcie gazu doskonałego, wyjaśnić, na czym polega

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA 1. Cele kształcenia i wychowania Zgodnie z podstawą programową, podstawowe cele w nauczaniu fizyki w czwartym etapie

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na

Bardziej szczegółowo