Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III"

Transkrypt

1 Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1

2 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające wg taksjonomi B. Niemierki -zaznaczono kursywą Dział VIII. Wprowadzenie. ELEKTROSTATYKA (8 h) Praca eksperymentalno-badawcza (procedury osiągania celów) Realizacja podstawy programowej 1. Lekcja organizacyjna 1 stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni fizycznej; akceptuje wymagania i sposób oceniania stosowany przez nauczyciela 1. Zapoznanie z zasadami BHP 2. Zapoznanie z systemem oceniania 3. Dyskusja na temat miejsca fizyki wśród nauk przyrodniczych i jej związku z życiem codziennym 4. Pokaz podstawowego wyposażenia pracowni fizycznej 2. Elektryzowanie ciał zjawisko elektryzowania ciał dwa rodzaje ładunków elektrycznych i ich wzajemne oddziaływanie 3.Budowa atomu. Jednostka ładunku ładunek elementary jednostka ładunku w układzie SI 1 opisuje i wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał; wyróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych; opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; demonstruje zjawisko elektryzowania i wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych; projektuje i przeprowadza doświadczenie ukazujące właściwości ciał naelektryzowanych 1 opisuje budowę atomu; posługuje się pojęciem ładunku ; jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) wyraża ładunek elektryczny w jednostce układu SI; przedstawia graficznie model budowy atomu; przelicza jednostki ładunku 1. Demonstracja zjawiska elektryzowania przez tarcie i wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.6) 2. Obserwacja odpychania się ciał naelektryzowanych ładunkami jednoimiennymi i przyciągania się ciał naelektryzowanych ładunkami różnoimiennymi 1. Przedstawienie modelu budowy atomu 2. Przedstawienie przykładu przeliczania jednostek ładunku PP. ELEKTRYCZNOŚĆ T opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów -opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych T.4.5 posługuje się pojęciem ładunku jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) Oprac. dr I.Flajszok 2

3 4.Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne prawo Coulomba ładunek punktowy pole elektrostatyczne linie pola elektrostatycznego 5,6. Przewodniki i izolatory. Sposoby elektryzowania ciał. Zasada zachowania ładunku gaz elektronowy swobodne elektrony przewodniki izolatory układ izolowany elektryzowanie przez pocieranie elektryzowanie przez dotyk zasada zachowania ładunku zobojętnianie ładunku uziemianie indukcja elektrostatyczna 1 opisuje doświadczenie prowadzące do sformułowania prawa Coulomba; formułuje prawo Coulomba; stosuje prawo Coulomba w prostych zadaniach rachunkowych; wyjaśnia, jak powstaje pole elektrostatyczne; wymienia rodzaje pól elektrostatycznych; przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą lini pola; projektuje i przeprowadza doświadczenia przedstawiające kształt linii pola elektrostatycznego 2 odróżnia przewodniki od izolatorów, podaje przykłady; uzasadnia podział substancji na przewodniki i izolatory, biorąc pod uwagę ich budowę wewnętrzną; wykonuje doświadczenie, które potwierdza, że przewodnik można naelektryzować; wymienia przykłady zastosowań przewodników i izolatorów w życiu codziennym; wyjaśnia, co to jest układ izolowany; formułuje zasadę zachowania ładunku ; stosuje zasadę zachowania ładunku ; opisuje budowę i zasadę działania elektroskopu; posługuje się elektroskopem; opisuje i wyjaśnia, na czym polegają różne sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawiska te polegają na przepływie elektronów; wyjaśnia, na czym polega uziemienie ciała; naelektryzowanego i zobojętnienie zgromadzonego na nim ładunku ; opisuje wpływ zjawiska elektryzowania na zdrowie człowieka 1. Demonstracja doświadczenia prowadzącego do sformułowania prawa Coulomba 1.Pokaz elektryzowania przewodników i izolatorów 2.Demonstracja działania elektroskopu 3.Pokaz elektryzowania ciał przez indukcję T.4.2,5 -opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; -posługuje się pojęciem ładunku jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego) T odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał -stosuje zasadę zachowania ładunku Oprac. dr I.Flajszok 3

4 7,8.Podsumowanie wiadomości dotyczących elektrostatyki Sprawdzian wiadomości. 9.Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne prąd elektryczny napięcie elektryczne (różnica potencjałów elektrycznych) jednostka napięcia w układzie SI źródło energii elektrycznej 2 Dział IX. PRĄD ELEKTRYCZNY (14 h) 1 opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch swobodnych elektronów; posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia i wyraża je w jednostce układu SI; wymienia warunki przepływu prądu w obwodzie elektrycznym 1. Analiza przykładów (modelowych) przepływu prądu T.4.6,8. - opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch swobodnych elektronów -posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia 10. Natężenie prądu natężenie prądu jednostka natężenia prądu w układzie SI 1 posługuje się pojęciem natężenia prądu i wyraża je w jednostce układu SI; rozwiązuje zadania rachunkowe, stosując do obliczeń związek między natężeniem prądu, wielkością ładunku i czasem 1. Analiza przykładu modelowego obrazującego pojęcie natężenia prądu 2. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem związku między natężeniem prądu, wielkością ładunku i czasem T opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych -posługuje się pojęciem natężenia prądu Oprac. dr I.Flajszok 4

5 11,12. Obwody prądu. Pomiar natężenia prądu i napięcia. schemat obwodu (symbole graficzne elementów obwodu ) węzeł, gałąź amperomierz woltomierz łączenia szeregowe i równoległe pomiar natężenia prądu i napięcia I prawo Kirchhoffa 2 nazywa elementy obwodu (ogniwo,opornik,żarówka,wyłącznik,woltomierz, amperomierz); rysuje schemat prostego obwodu, posługując się symbolami graficznymi jego elementów; buduje proste obwody elektryczne według schematu; wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu ; rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu : szeregowy i równoległy; mierzy natężenie prądu, włączając amperomierz do obwodu szeregowo; mierzy napięcie, włączając woltomierz do obwodu równolegle; formułuje i stosuje w zadaniach I prawo Kirchhoffa 1. Buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.7) 2. Pomiar natężenia prądu 3. Pomiar napięcia T buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy PP.8.1,12 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny -planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: napięcie elektryczne, natężenie prądu 13. Przepływ prądu przez ciecze i gazy elektrolity chemiczne źródła energii elektrycznej ogniwo, akumulator jonizacja gazów 1 wymienia warunki przepływu prądu przez ciecze i gazy; posługuje się pojęciami: elektrolit", ogniwo", akumulator"; wymienia chemiczne źródła energii elektrycznej; projektuje i wykonuje doświadczenie obrazujące przepływ prądu przez elektrolity; wymienia czynniki jonizujące gaz 1. Analiza efektów przepływu prądu przez elektrolit 2. Demonstracja prostego ogniwa galwanicznego PP.8.2 wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia; Oprac. dr I.Flajszok 5

6 Opór elektryczny opór elektryczny jednostka oporu w układzie SI opornik (rezystor) prawo Ohma opór właściwy 17,18. Praca i moc prądu wytwarzanie energii elektrycznej praca prądu kilowatogodzina moc prądu 3 posługuje się pojęciem oporu i wyraża go w jednostce układu SI; formułuje prawo Ohma; sporządza wykres zależności natężenia od napięcia na podstawie pomiarów; stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych; rozwiązuje zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma; wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza; wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny; posługuje się pojęciem oporu właściwego; posługuje się tabelami wielkości fizycznych; wyszukuje opory właściwe; wymienia rodzaje oporników 2 wymienia sposoby wytwarzania energii elektrycznej podaje przykłady zamiany energii elektrycznej na inne formy energii posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu ; wyraża je w jednostkach układu SI demonstruje zamianę energii elektrycznej na pracę mechaniczną przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na pracę i moc prądu 1. Wyznaczanie oporu opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.8) 2. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem prawa Ohma 3. Badanie zależności oporu od długości przewodnika, pola jego przekroju i materiału, z jakiego jest on zbudowany 1. Wyznaczanie mocy żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.9) 2. Analiza zależności mocy od natężenia prądu 3. Demonstracja zamiany energii elektrycznej na pracę mechaniczną 4. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z zastosowaniem wzoru na pracę i moc prądu T.4.9 -posługuje się pojęciem oporu, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych PP.8.8 -sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach)a także odczytuje dane z wykresu -ropoznaje zależność rosnącą imalejacąna podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wartość minimalną i maksymalną T ,13 -posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu -przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i na odwrót -wymienia formy energii na jakie zamieniana jest energia elektryczna. Oprac. dr I.Flajszok 6

7 19,20. Użytkowanie energii elektrycznej łączenie szeregowe i równoległe oporników domowa instalacja elektryczna wpływ prądu na organizmy żywe 2 rozróżnia sposoby łączenia oporników: szeregowe i równoległe; buduje według schematu obwody złożone z oporników połączonych szeregowo i równolegle; posługuje się pojęciem oporu zastępczego; wyznacza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle; oblicza opór zastępczy dla oporników połączonych szeregowo i równolegle; wymienia podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej; opisuje wpływ prądu na organizmy żywe 1. Budowanie według schematu obwodów złożonych z oporników połączonych szeregowo i równolegle 2. Przykłady obliczania oporu zastępczego obwodu T.4.9,11,13 -posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu -przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i na odwrót -wymienia formy energii na jakie zamieniana jest energia elektryczna. 21,22.Podsumowan ie wiadomości dotyczących prądu. Sprawdzian wiadomości 2 Dział X. MAGNETYZM (9 h) 23. Bieguny magnetyczne bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych ferromagnetyki pole magnetyczne 1 nazywa bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi; demonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych; opisuje charakter oddziaływania na siebie biegunów magnetycznych magnesu trwałego; opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo; podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania; posługuje się pojęciem pola magnetycznego; demonstruje kształt lini pola magnetycznego; 1. Obserwacja skutków oddziaływań magnetycznych 2.Demonstracja kształtu linii pola magnetycznego powstałego w wyniku oddziaływania magnesu na opiłki żelaza 3. Bieguny magnetyczne Ziemi-analiza tekstu popularnonaukowego PP. MAGNETYZM C.IV. Posługiwanie się informacjami pochodzacymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) T.5.1,2 -nazywa bieguny magnetyczne i opisuje charakter oddziaływania między nimi; -opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu Oprac. dr I.Flajszok 7

8 24,25. Właściwości magnetyczne przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny przewodnik kołowy doświadczenie Oersteda reguła prawej dłoni reguła śruby prawoskrętnej 26. Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowanie budowa i właściwości magnetyczne elektromagnesu zastosowanie elektromagnesów 2 opisuje wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny i magnesu trwałego; demonstruje wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny i magnesu trwałego; opisuje działanie przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, na igłę magnetyczną; demonstruje działanie przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, na igłę magnetyczną (doświadczenie Oersteda); ustala bieguny magnetyczne przewodnika kołowego; zauważa, że wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, istnieje pole magnetyczne; demonstruje i określa kształt i zwrot linii pola magnetycznego za pomocą reguły prawej dłoni 1 opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie; projektuje i buduje prosty elektromagnes; demonstruje działanie elektromagnesu; przedstawia zastosowanie elektromagnesu 1. Demonstracja wzajemnego oddziaływania przewodników z prądem elektrycznym i magnesów 2.Demonstracja działania prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu) (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.10) 3.Przedstawienie kształtu linii pola magnetycznego za pomocą przewodnika z prądem elektrycznym i opiłków żelaza 1. Przedstawienie budowy i działania elektromagnesu T opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania -opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie; -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego 27,28. Oddziaływanie magnesów z elektromagnesami siła magnetyczna reguła lewej dłoni silnik elektryczny prądu stałego 2 posługuje się pojęciem siły magnetycznej (elektrodynamicznej); demonstruje działanie siły magnetycznej; opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów i elektromagnesów; wyjaśnia działanie silnika prądu stałego; demonstruje działanie silnika prądu stałego; wyznacza kierunek i zwrot siły magnetycznej 1. Obserwacja skutków działania siły magnetycznej 2. Demonstracja działania silnika prądu stałego T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego Oprac. dr I.Flajszok 8

9 29.Indukcja elektromagnetyczna prąd indukcyjny i sposoby jego wytwarzania indukcja elektromagnetyczna reguła Lenza prądnica prądu przemiennego transformator 30,31. Podsumowanie wiadomości dotyczących magnetyzmu Sprawdzian wiadomości 1 opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej; planuje i wykonuje doświadczenia pokazujące powstawanie prądu indukcyjnego; posługuje się pojęciem prądu indukcyjnego; opisuje działanie prądnicy i transformatora; demonstruje działanie prądnicy i transformatora; opisuje zastosowania transformatorów wyjaśnia działanie silnika prądu stałego 2 Dział XI. RUCH DRGAJACY I FALE (9 h) 1.Obserwacja wzbudzania prądu indukcyjnego 2.Demonstracja działania transformatora 3. Przykład rozwiązania zadania rachunkowego z wykorzystaniem zależności między wielkościami elektrycznymi dla transformatora T opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie -opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika prądu stałego Oprac. dr I.Flajszok 9

10 32,33. Ruch drgający okres częstotliwość, amplituda drgań wykres ruchu drgającego, przemiany energii w ruchu drgającym. 2 opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie; posługuje się pojęciami: amplituda, okres, częstotliwość do opisu drgań i wyraża w jednostkach układu SI; demonstruje ruch drgający wskazuje położenie równowagi; wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła; szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku uwzględniając niepewność pomiarową; sporządza wykres ruchu drgającego odczytuje amplitudę i okres; rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie wykresu, wskazuje wartość maksymalną i minimalną; analizuje przemiany energii w ruchu drgającym; ropisuje i demonstruje zjawisko rezonansu mechanicznego; rozwiązuje zadania, stosując poznane zależności dla ruchu drgającego, analizuje wykresy ruchu drgającego 1. Demonstracja ruchu drgającego 2. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.12) 3. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.12) 3. Obserwacja konstruowania powstawania wykresu ruchu drgającego 4. Demonstracja zjawiska rezonansu mechanicznego 5. Analiza rozwiązanych zadań z podręcznika PP. FALE ELEKTROMAGNETY- CZNE I OPTYKA T.6.1,2 -opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach -posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała 34. Fale mechaniczne: źródło fali mechanicznej rodzaje fal, zjawiska falowe 1 opisuje powstawanie fali mechanicznej; opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego; demonstruje powstawanie fali mechanicznej; posługuje się pojęciami: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość, długość fali, wyraża je w jednostkach układu SI; stosuje do obliczeń związki między wielkościami fizycznymi opisującymi fale; rozróżnia fale podłużne i poprzeczne, koliste i płaskie; demonstruje różne rodzaje fal; opisuje i demonstruje zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji na przykładzie fal na wodzie; analizuje wykres fali, odczytuje jej długość i amplitudę; rozwiązuje zadania, stosując poznane zależności między wielkościami fizycznymi: okresem, częstotliwością, prędkością i długością fali 1. Demonstracja powstawania fali 2. Demonstracja różnych rodzajów fal 3. Demonstracja zjawisk falowych T.6.3,4 -opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu -posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami Oprac. dr I.Flajszok 10

11 35,36. Fale dźwiękowe: cechy dźwięku, zjawiska: echo, pogłos rezonans akustyczny infradźwięki ultradźwięki 2 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal dźwiękowych; demonstruje powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych; opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych; wymienia wielkości, od których zależą wysokość i głośność dźwięku; wytwarza dźwięki o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą drgającego przedmiotu i instrumentu muzycznego; wykazuje doświadczalnie, od jakich wielkości fizycznych zależy głośność dźwięku; analizuje wykresy różnych fal dźwiękowych wytworzone za pomocą oscyloskopu; wymienia szkodliwe skutki hałasu; opisuje i demonstruje zjawisko powstawania echa i pogłosu; opisuje i demonstruje zjawisko rezonansu akustycznego; posługuje się pojęciami: infradźwięki, ultradźwięki; przedstawia rolę fal dźwiękowych w przyrodzie 1. Demonstracja powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych 2. Wytwarzanie dźwięku o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.10) 3.Wytwarzanie dźwięków o różnej głośności 4. Analiza wykresu fali dźwiękowej 5. Demonstracja zjawiska pogłosu 6. Demonstracja zjawiska rezonansu akustycznego T opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośnikach itp. -wymienia od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku -posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki 37,38. Fale elektromagnetyczne drgania elektryczne źródła fali elektromagnetycznej rodzaje fal elektromagnetycznych właściwości fal elektromagnetycznych zastosowanie fal elektromagnetycznych 2 opisuje zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych; 1.Demonstracja drgań elektrycznych porównuje mechanizmy rozchodzenia się fal mechanicznych i 2.Opis powstawania fal elektromagnetycznych elektromagnetycznych; wyróżnia rodzaje fal elektromagnetycznych; przedstawia właściwości i zastosowanie fal elektromagnetycznych T.7.11,12 -podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji -nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania Oprac. dr I.Flajszok 11

12 39,40.Podsumowanie wiadomości-drgania i fale. Sprawdzian wiadomości 2 Dział XII. OPTYKA (13 h) Oprac. dr I.Flajszok 12

13 41,42. Światło i jego właściwości: źródła światła prędkość światła ośrodek optyczny promień świetlny prostoliniowość rozchodzenia się światła zjawisko cienia i półcienia dyfrakcja i interferencja światła natura światła 2 Uczeń; wymienia źródła światła; opisuje właściwości światła; podaje przykłady przenoszenia energii przez światło od źródła do odbiorcy; demonstruje przekazywanie energii przez światło; projektuje i demonstruje doświadczenie wykazujące prostoliniowe rozchodzenie się światła; podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji; posługuje się pojęciami: promień optyczny, ośrodek optyczny, ośrodek optycznie jednorodny; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem zależności między wielkościami (, f, v); wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; opisuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła oraz zjawisko fotoelektryczne; podaje przykłady zastosowania zjawiska foto; wyjaśnia dwoistą naturę światła na podstawie zjawisk optycznych (dyfrakcja, interferencja, zjawisko fotoelektryczne); projektuje i demonstruje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła oraz zjawisko fotoelektryczne 1. Demonstracja przekazywania energii przez światło 2. Obserwacja prostoliniowego rozchodzenia się światła 3. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem zależności między wielkościami (, f, v) Obserwacja powstawania obszarów cienia i półcienia 5. Obserwacja zjawiska dyfrakcji światła 6. Obserwacja zjawiska interferencji światła 7. Obserwacja zastosowania zjawiska foto T.7.1,2,11 -porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) mechanizm rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych -wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym -podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji Oprac. dr I.Flajszok 13

14 43. Odbicie i rozproszenie światła zjawisko odbicia światła prawo odbicia zjawisko rozproszenia światła Zwierciadła i obrazy w nich powstające.: zwierciadła płaskie obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł płaskich zwierciadła kuliste ognisko i ogniskowa obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł kulistych wklęsłych zwierciadła kuliste wypukłe. 1 opisuje zjawisko odbicia światła; posługuje się pojęciami: kąt padania, kąt odbicia; projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające równość kątów padania i odbicia; formułuje prawo odbicia; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła podczas jego odbicia od chropowatej powierzchni; demonstruje zjawisko rozproszenia światła 3 wymienia rodzaje zwierciadeł; rozróżnia, demonstruje i wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł; wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawo odbicia; posługuje się pojęciami: ognisko, ogniskowa, oś optyczna, środek krzywizny, promień krzywizny, zwierciadła kuliste; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; konstruuje obrazy powstające w zwierciadłach kulistych wklęsłych; określa cechy powstających obrazów; posługuje się pojęciem powiększenia obrazu; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie, odczytuje potrzebne dane z rysunku; posługuje się pojęciem ogniska pozornego zwierciadła kulistego wypukłego; wykazuje doświadczalnie, że wiązka promieni padających na zwierciadło wypukłe ulega rozproszeniu; konstruuje obrazy za pomocą zwierciadeł kulistych wypukłych; określa cechy powstających obrazów 1. Demonstracja prawa odbicia 2. Analiza zadania rachunkowego z zastosowaniem prawa odbicia 3. Obserwacja zjawiska rozproszenia światła 1. Obserwacja obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadła płaskiego 2. Obserwacja zjawiska skupiania promieni świetlnych za pomocą zwierciadeł kulistych wklęsłych 3. Wyznaczanie ogniska zwierciadła kulistego wklęsłego 4. Obserwacja obrazów powstających w zwierciadle wklęsłym 5.Rozwiązywanie zadań rachunkowych rozwiązanych z zastosowaniem wzoru na powiększenie T.7.2,3 -wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym -wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej T.7.4 -opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej,rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe Oprac. dr I.Flajszok 14

15 47,48. Załamanie światła zjawisko załamania światła prawo załamania światła zjawisko załamania światła w płytce równoległościennej pryzmat rozszczepienie światła w pryzmacie barwy, widzenie barwne 2 opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przechodzeniu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie; posługuje się pojęciem: kąt załamania; formułuje prawo załamania światła; projektuje i demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania); odczytuje i analizuje dane z tabeli współczynników załamania światła w różnych ośrodkach; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa załamania światła; opisuje i demonstruje zjawisko załamania światła w płytce równoległościennej; opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu; opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne; demonstruje zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie; rysuje bieg promienia światła monochromatycznego i światła białego po przejściu przez pryzmat; demonstruje zjawisko pochłaniania i odbicia przez różne ciała określonych barw 1. Demonstracja zjawiska załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania-jakościowo)(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.11) 2. Analiza przykładu, odczytywanie potrzebnych danych z tabeli współczynników załamania światła w różnych ośrodkach 3.Demonstracja biegu promienia w płytce równoległościennej 4. Obserwacja biegu promienia świetlnego w pryzmacie 5. Demonstracja rozszczepienia światła w pryzmacie 6. Obserwacja zjawiska pochłaniania i odbicia określonych barw przez dane ciało T.7.5,9,10 -opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie -opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu -opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne PP.8.6 -odczytuje dane z tabelii zapisuje dane w formie tabeli Oprac. dr I.Flajszok 15

16 Soczewkibudowa i zastosowanie. Otrzymywanie obrazów w soczewkach. rodzaje soczewek ognisko i ogniskowa obrazy otrzymywane za pomocą soczewek skupiających obrazy otrzymywane za pomocą soczewek rozpraszających zdolność skupiająca soczewki korygowanie wad wzroku przyrządy optyczne, zjawiska optyczne w przyrodzie 3 wymienia rodzaje soczewek; opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewki skupiającą i rozpraszającą ( biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, planuje i demonstruje powstawanie obrazów za pomocą soczewek; wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu; rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i pomniejszone; posługuje się pojęciem zdolności skupiającej soczewki i wyraża ją w jednostce układu SI; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie i zdolność skupiającą soczewki; opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim; wymienia i opisuje wady wzroku; wyjaśnia pojęcie krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu; wymienia i opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.); analizuje konstrukcje obrazów otrzymywanych za pomocą różnych przyrządów optycznych; wymienia i opisuje zjawiska optyczne w przyrodzie 1. Doświadczalne wyznaczanie ogniska soczewki skupiającej 2. Wytwarzanie za pomocą soczewki skupiającej ostrego obrazu przedmiotu na ekranie z odpowiednim doborem doświadczalnym położenia soczewki i przedmiotu(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.14) 3. Demonstracja i obserwacja różnych rodzajów obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki skupiającej 4. Analiza przykładów zadań konstrukcyjnych dotyczących wyznaczania obrazów otrzymywanych za pomocą soczewek skupiających 5. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem wzoru na powiększenie soczewki Obserwacja biegu promieni świetlnych przez soczewkę rozpraszającą 7. Analiza zadania rachunkowego rozwiązanego z zastosowaniem wzoru na zdolność skupiającą soczewki 8. Analiza rozwiązanych zadań rachunkowych dotyczących korygowania wad wzroku 9. Demonstracja lupy jako najprostszego przyrządu optycznego, mikroskupu,lunety T opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej) posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej -rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone -wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu 51,52. Podsumowanie wiadomości z optyki. Sprawdzian wiadomości 2 Utrwalanie materiału. Realizacja standardów egzaminu gimnazjalnego. (10h) Oprac. dr I.Flajszok 16

17 1,2. Ruch prostoliniowy i siły droga, prędkość, przyspieszenie, prędkość średnia i chwilowa, ruch jednostajnie przyspieszony, ruch jednostajnie opóźniony, ruch niejednostajny, I, II, III zasada dynamiki Newtona, siła ciężkości, swobodne spadanie ciał, maszyny proste, opory ruchu. 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., Wymagania przekrojowe punkty podstawy: 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: 9.2., 9.4. Realizacja standardów wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,tekstach popularno-naukowych; b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, ciał fizycznych; 2) wykonuje obliczenia stosując poznane wzory fizyczne w różnych sytuacjach praktycznych: a) posługuje się przybliżeniami; b) posługuje się jednostkami miar. II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji 1) odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, tabeli,wykresu, rysunku, schematu,fotografii; 2) operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce. 3,4. Energia i jej 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko; b) określa warunki jego występowania; c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni; d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk; a) posługuje się językiem symboli fizycznych: b) zapisuje wielkości za pomocą symboli, c) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, cd przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności, e) posługuje się funkcjami: f) wskazuje zależności funkcyjne, Oprac. dr I.Flajszok 17

18 7,8. Elektryzowanie i elektryczność. sposoby elektryzowania ciał (przez tarcie i dotyk), ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku, przewodniki i izolatory, napięcie elektryczne, natężenie prądu, I prawo Kirchhoffa, prawo Ohma, opór elektryczny, energia elektryczna, praca i moc prądu, 9,10. Właściwości materii magnetyzm. magnes trwały, kompas, ferromagnetyki, właściwości magnetyczne przewodu, przez który płynie prąd elektryczny, biegunowość magnetyczna przewodnika kołowego, siła magnetyczna (elektrodynamiczna), reguła lewej dłoni, silnik elektryczny. 2 Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 4.1., 4.2., 4.3.,4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., Wymagania przekrojowe punkty podstawy 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: 9.6.,9.7., 8.8., 9.9. Wymagania szczegółowe punkty podstawy: 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6. Wymagania przekrojowe punkty podstawy 8.1., 8.2., 8.3.,8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., Wymagania doświadczalne punkty podstawy: g) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, h) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski, 4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk fizycznych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach fizycznych, 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. Oprac. dr I.Flajszok 18

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 2 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie oceny 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Światło w życiu. Przedmi ot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego.

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego. 59 S t r o n a III. TREŚCI PROJEKTU Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę programową 7.2. Wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz stosuje się do zapisów zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Program merytoryczny przedmiotowego konkursu z fizyki dla uczniów gimnazjum I. CELE KONKURSU 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa programowa

1. Podstawa programowa Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę Klasa III 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3)

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3) KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA Temat lekcji Wymagania podstawowe (P) (oceny:2,3) Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) 1. Praca praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych. Wymagania edukacyjne klasa II - FIZYKA Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę programową. Podstawa programowa Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Ruch prostoliniowy i siły. 1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; 2) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM MGR AGNIESZKA GROMADA 1 I. WYMAGANIA PRAWNE. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmioowe z izyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 8. Drgania i ale sprężyse!wskazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający!podaje znaczenie pojęć: położenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności 2. pisemny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Dynamika R treści nadprogramowe Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo