ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA"

Transkrypt

1 CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006

2 Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład Badawczo-Rozwojowy Gdańsk B-120 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska 2

3 WYDAWCA: ADRES REDAKCJI: Centrum Techniki Okrętowej S.A Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 fax: 0 (prefiks) Ośrodek Standaryzacji, Studiów i Informacji Naukowo-Technicznej Gdańsk ul. Rzeczypospolitej 8 tel. 0 (prefiks) Publikacja stanowi własność Centrum Techniki Okrętowej S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DEFINICJE ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU PRZEWOZY ŻEGLUGĄ MORSKĄ BLISKIEGO ZASIĘGU FUNKCJE I CELE ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU BARIERY ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU STRATEGIA MORSKA PRZEDSTAWIONA W BIAŁEJ KSIĘDZE TRANSPORTU UNII EUROPEJSKIEJ ZAGROŻENIA W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU Programy Ramowe Unii Europejskiej Marco Polo Forum Przemysłów Morskich Międzynarodowa Organizacja Morska ANALIZA STANU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE ANALIZA SWOT POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU Możliwości ograniczenia zagrożeń i słabych stron żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Wykorzystanie szans i atutów żeglugi morskiej bliskiego zasięgu PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

5 1. Wprowadzenie Jednym z najważniejszych problemów Europy staje się transport, który jednocześnie jest ważnym czynnikiem jej rozwoju gospodarczego. Transport w Unii Europejskiej rozwija się bardzo szybko średnio 2,8% rocznie, wyprzedzając średnie roczne tempo wzrostu gospodarczego w UE 2,3%. Najwięcej problemów w UE przysparza szybki wzrost transportu samochodowego, który w latach wyniósł łącznie 35%. W tym samym czasie transport żeglugą morską bliskiego zasięgu (żmbz) wzrósł o 31% 1. Nadmierny rozwój transportu drogowego przyczynił się m.in. do zatłoczenia na drogach europejskich (wzrost wypadków na drogach oraz liczby ofiar śmiertelnych), większego zanieczyszczenia środowiska (m.in. emisja spalin oraz hałas), wzrastających kosztów transportu towarów spowodowanych wydłużającym się czasem dostaw, itd. W celu ograniczenia tych negatywnych skutków UE zainteresowała się przeniesieniem części ładunków z transportu lądowego na wodny zarówno żeglugę morską bliskiego zasięgu, jak i żeglugę śródlądową. Swoje potrzeby w tym zakresie sformułowała w 2001 roku w Białej Księdze polityki transportowej 2. Jednym z założeń tej europejskiej polityki transportowej jest zrównoważenie transportu w taki sposób, aby nie dominował w nim szkodliwy dla środowiska i uciążliwy dla społeczeństwa transport drogowy, a większą rolę odgrywały bardziej przyjazne gałęzie transportu. Okazało się jednak, że żegluga morska bliskiego zasięgu była najmniej dostosowanym do aktualnych potrzeb logistycznych UE (tj. do transportu w układzie drzwi-drzwi ), rodzajem transportu. Dlatego zsynchronizowane współdziałanie transportu wodnego z transportem lądowym (drogowym i kolejowym), a także likwidację jego najsłabszych ogniw, powstających na styku tych gałęzi transportowych (szczególnie w portach) uznano za najpilniejsze działania, jakie należy podjąć w najbliższej przyszłości. 1 COM(2006)314 wersja ostateczna Utrzymać Europę w ruchu zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. 2 COM(2001)370 Europejska polityka transportowa do 2010 roku. Czas na decyzje

6 2. Definicje żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Europa jako kontynent o linii brzegowej długości ponad 67 tysięcy kilometrów pod względem geograficznym posiada bardzo korzystny układ przystosowany do transportu morskiego. Dodatkowo około 60-70% wszystkich centrów przemysłowych usytuowanych jest w odległości nie przekraczającej 200 kilometrów od wybrzeża, co zapewnia łatwy dostęp do transportu morskiego 3. Dlatego koncepcje żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w ostatnim czasie są w centrum zainteresowania większości krajów europejskich, gdyż stanowią alternatywę dla problemów związanych z transportem lądowym. Wiele oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej (takich jak np. Traktat w Maastricht, Biała Księga Wspólnej Polityki Transportowej), a także Forum Przemysłów Morskich podkreśla wagę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako instrumentu, za pomocą którego można osiągnąć cele polityki Unii. Po raz pierwszy idea żeglugi morskiej bliskiego zasięgu pojawiła się w opracowanej przez Komisję Europejską Białej Księdze Transportu Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej z grudnia 1992 roku 4. Zamieszczona tam przez Komisję Europejską definicja była bardzo lakoniczna i określała żeglugę morską bliskiego zasięgu jako usługi transportu morskiego nie obejmujące żeglugi oceanicznej 5, ale uwzględniała jej miejsce w zrównoważonym rozwoju transportu. W 1995 roku Komisja Europejska w dokumencie COM(1995)317 final poświęconym perspektywom i wyzwaniom w żegludze morskiej bliskiego zasięgu w Europie uściśliła tę definicję i określiła ten rodzaj żeglugi jako przemieszczanie towarów i osób morzem pomiędzy portami usytuowanymi w granicach geograficznych Europy lub pomiędzy tymi portami a portami krajów nieeuropejskich posiadających linię brzegową wewnętrznych mórz graniczących z Europą 6. W opublikowanym w 1999 roku drugim Raporcie 7 o postępach w rozwoju żeglugi bliskiego morskiej zasięgu Komisja Europejska potwierdziła przyjętą wcześniej definicję. Wyklucza ona przewozy oceaniczne, obejmuje natomiast żeglugę krajową i międzynarodową, w tym także usługi dowozowe (feeder services) 8. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (EKMT) w swoim Raporcie z 1999 roku 9 podaje, że żegluga morska bliskiego zasięgu to transport morski pomiędzy europejskimi portami, obejmujący przewozy w ruchu kabotażowym 3 J. Wronka, Żegluga morska bliskiego zasięgu w Europie, Problemy Ekonomiki Transportu nr 1/2000, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa, str COM(2001)370 Europejska polityka transportowa do 2010 roku. Czas na decyzje Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Region. COM(95)317 final 6 J. Wronka, Żegluga morska..., str COM(1999)317 final, Brussels, , The Development of Short Sea Shipping in Europe: A Dynamic Alternative in a Sustainable Transport Chain. Second Two-yearly Progress Report, str. 2 8 J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa Szczecin 2002, str Short Sea Shipping: An alternative to European inland transport or a complementary mode? CEMT/CS/COMB(99)1/REV1,

7 pomiędzy portami tego samego kraju, przewozy międzynarodowe pomiędzy portami europejskimi i europejski odcinek przewozów oceanicznych 10. Zatem ten rodzaj żeglugi obejmuje pod względem geograficznym Morze Bałtyckie, Północne, Czarne, Śródziemne oraz europejski odcinek Oceanu Atlantyckiego. W jej ramach można wyróżnić 11 : - przewozy kabotażowe (w obrębie portów jednego kraju) - wzdłuż wybrzeża oraz do i z wysp, rzek i jezior, - przewozy międzynarodowe, czyli połączenia pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Norwegią i Islandią, a także innymi państwami Morza Bałtyckiego, Czarnego i Śródziemnego, w tym usługi feederowe. Ze względu na charakter połączeń żeglugę morską bliskiego zasięgu można podzielić na: - żeglugę nieregularną tramping, która zajmuje się przede wszystkim przewozami ładunków masowych, suchych i płynnych dla jednego lub ograniczonej liczby nadawców; około 80% przewozów morskich według tonażu w krajach Unii Europejskiej przypada na ten rodzaj żeglugi 12, - żeglugę regularną liniową, która obsługuje głównie przewozy drobnicowe w oparciu o tonaż uniwersalny, kontenerowy i ro-ro dla dużej liczby nadawców. Żegluga morska bliskiego zasięgu przejawia stały wzrost, szczególnie w zakresie przewozów kontenerowych. Jednym z powodów tego wzrostu jest zwiększenie usług dowozowych żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, a także ogólny wzrost przewozów towarowych morzem. W niniejszym opracowaniu mówiąc o żegludze morskiej bliskiego zasięgu rozumie się przez to najczęściej żeglugę europejską. Jednak warto zauważyć, że termin ten rozumiany jako usługi dowozowo-odwozowe, można szerzej zastosować również do innych regionów świata, gdzie koncentrują się potoki ładunków, np. w Południowo-Wschodniej Azji. Tylko nieliczne porty są tam obsługiwane flotą oceaniczną, pozostałe pełnią funkcje pomocnicze i korzystają z floty feederowej o krótkim zasięgu działania. Jednak w dalszej części opracowania posługując się terminem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu zostaną omówione zagadnienia związane z obszarem europejskim. 10 M. Krzyżanowski, Doświadczenia krajów europejskich w zakresie rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, Stocznie, Porty i Żegluga nr 2/2000, CTO Gdańsk, str A. Gdula, Program rozwoju krajowej żeglugi bliskiego zasięgu materiały konferencji w Szczecinie poświęconej rozwojowi żeglugi bliskiego zasięgu w Polsce, 8-9 maja 2000 r. 12 J. Wronka, Żegluga morska..., str. 42 7

8 3. Przewozy żeglugą morską bliskiego zasięgu Unia Europejska, szczególnie po ostatnim rozszerzeniu w 2005 roku, jest otoczona morzami, a w związku z tym znaczna część przewozów towarowych odbywa się żeglugą morską bliskiego zasięgu. Jak ilustruje rysunek 1, wielkość przewozów towarowych drogą morską w UE-15 była tylko nieznacznie niższa niż transportem drogowym, choć jak pokazuje kolejny rysunek dynamika zmian transportu drogowego jest najwyższa, natomiast transport morski i śródlądowy w ostatnich omawianych latach wykazywał spadek przewozów. mln tonokilometrów drogow y kolejow y ś ródlądow y mors ki ruroc iągow y Rys. 1. Wielkość przewozów towarowych w UE-15 różnymi gałęziami transportu Źródło: Opracowanie własne na podst. EU Energy and Transport In Figures. Statistical pocketbook 2004, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, 2004 dynamika [%] drogow y kolejow y śródlądow y morski rurociągow y razem Rys. 2. Dynamika zmian przewozów towarowych w UE-15 różnymi gałęziami transportu Źródło: Opracowanie własne na podst. EU Energy and Transport In Figures. Statistical pocketbook 2004, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport,

9 Przewozy żeglugą morską bliskiego zasięgu w niektórych krajach UE stanowią przeważającą część wszystkich przewozów morskich danego kraju, np. w Danii, Estonii, Grecji, Liwie, Łotwie, Polsce, Finlandii czy Szwecji. W innych krajach, takich jak Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia czy Wielka Brytania, przewozy żmbz również stanowią większość wszystkich przewozów, mimo znacznego udziału przewozów międzykontynentalnych (rys. 3). Żegluga morska bliskiego zasięgu Pozostały transport morski Rys. 3. Udział przewozów towarowych żegluga morską bliskiego zasięgu w całkowitych przewozach morskich w 2005 roku (w mln ton) Źródło: Statistics in focus: Transport 12/2006 Short Sea Shipping of goods European Communities, 2006 Największy udział w przewozach żeglugą morską bliskiego zasięgu miało Morze Północne (niecałe 30%), Morze Śródziemne (ponad 26%) oraz Bałtyk (ponad 20%) (rys. 4). Morze Północne 28,6% Inne 4,9% Atlantyk 14,3% Bałtyk 20,2% Morze Śródziemne 26,4% Morze Czarne 5,5% Rys. 4. Przewozy ładunków żeglugą morską bliskiego zasięgu wg regionów w 2005 r. Źródło: Statistics in focus: Transport 12/2006 Short Sea Shipping of goods European Communities,

10 Transport morski może przewieźć praktycznie każdy rodzaj ładunku. Jednak ze względu na niezbyt dużą prędkość przewozu morskiego oraz czasochłonność operacji przeładunkowych w portach nie bardzo nadaje się on do transportu niewielkich, drogich partii towarów wymagających szybkiej dostawy. Tylko w takim przypadku konkurencję na trasach międzykontynentalnych stanowi dla niego transport lotniczy. Na krótszych trasach wokół kontynentu często jest wypierany przez transport samochodowy lub kolejowy. Jednak w wielu przypadkach konkurencja zamienia się we współpracę w systemach transportu kombinowanego. W przewozach kontenerowych ważna jest elastyczność, czas przewozu oraz niezawodność. Przewóz ładunków drobnicowych i niektórych masowych jest łatwiejszy i wygodniejszy w kontenerach, gdyż można je łatwo zastosować we wszystkich gałęziach transportu - od żeglugi morskiej i śródlądowej przez transport drogowy, kolejowy, aż do lotniczego. Oprócz kontenerów uniwersalnych używane są także kontenery specjalne np. do ładunków łatwo psujących się kontenery izotermiczne (izolowane, chłodzone, chłodnicze, ogrzewane), do ładunków płynnych kontenery zbiornikowe, kontenery do ładunków masowych suchych lub inne kontenery specjalnego przeznaczenia 13. Blisko połowa parku kontenerowego należy do przewoźników morskich, ale znaczna część jest wynajmowana od towarzystw leasingowych. Najlepiej dostosowane do żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przeniesienia części potoków ładunkowych z lądu na morze) są statki do przewozu ładunków typu ro-ro oraz kontenerowce, chociaż w praktyce przewożone są właściwie wszystkie rodzaje ładunków. W 2005 roku największy udział w przewozach żmbz (ponad 50%) miały ładunki płynne, natomiast ładunki typu ro-ro i kontenerowe stanowiły razem nieco ponad 22% wszystkich przewozów (rys. 5). jednostki rollon/roll off 12,4% inne 7,7% kontenery 10,2% ładunki płynne 50,6% ładunki masowe suche 19,1% Rys. 5. Przewozy ładunków żeglugą morską bliskiego zasięgu wg rodzajów ładunków w 2005 r. Źródło: Statistics in focus: Transport 12/2006 Short Sea Shipping of goods European Communities, J. Kujawa (red.) Organizacja i technika transportu morskiego, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, str

11 4. Funkcje i cele żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Komisja Europejska zaproponowała w Białej Księdze, aby pewne połączenia morskie (w szczególności te, zapewniające drogę omijającą zatory w Alpach i Pirenejach oraz w państwach Beneluksu, a w niedalekiej przyszłości na granicy polsko-niemieckiej) stały się częścią transeuropejskiej sieci, tak jak autostrady czy koleje. Dlatego też na poziomie krajowym będą wyznaczone trasy morskie pomiędzy europejskimi portami do tworzenia sieci, np. pomiędzy Hiszpanią i Francją lub pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Podobne trasy powinny również powstać między Polską i Niemcami. Jednakże trasy te (tzw. autostrady morskie ) mają być zaprojektowane z pomocą funduszy z programu Marco Polo oraz z funduszy strukturalnych w oparciu o propozycje państw członkowskich. W związku z tym żegluga morska bliskiego zasięgu kształtuje nowe formy europejskiego systemu transportowego. Niektóre połączenia morskie wokół Europy zostaną włączone do transeuropejskiej sieci transportowej i będą pełnić taką samą rolę, jak dotychczasowe połączenia drogowe i kolejowe. Ze względu na swój różnorodny charakter żegluga morska bliskiego zasięgu ma duże znaczenie dla Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w silnym popieraniu jej rozwoju. Dodatkowo uznaje się, że może ona pełnić wszystkie lub tylko niektóre z niżej wymienionych funkcji: - odciążanie europejskich lądowych sieci transportowych, szczególnie przepełnionych dróg, przyczyniające się do zwiększania bezpieczeństwa, - obniżanie średniego jednostkowego kosztu transportu wewnątrzeuropejskiego, - zapewnianie przyjaznej środowisku formy transportu, - ułatwianie integracji zachodnioeuropejskich systemów transportowych z gospodarką europejską 14 i promowanie konkurencyjności handlu europejskiego, - utrzymywanie ważnych połączeń transportowych, pasażerskich i towarowych, z Europą Środkowo-Wschodnią, szczególnie z krajami Bałtyckimi, - nabywanie ponad 50% produkcji przemysłu stoczniowego Unii Europejskiej, - zatrudnianie ponad 50% pracowników przemysłów morskich Unii Europejskiej, - przyspieszanie rozwoju logistyki. Ze względu na ochronę środowiska żegluga morska bliskiego zasięgu systematycznie zwiększa swój udział w rynku przewozowym. Ma to związek 14 Harilaos N. Psaraftis, Shorsea shipping: Key to European Cohesion National Technical University of Athens 11

12 z zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainable development), którego istotą jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludzi z poprawą środowiska przyrodniczego i dążeniem do zachowania go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Po raz pierwszy termin ten został zdefiniowany w raporcie Nasza wspólna przyszłość, który powstał w 1983 roku pod egidą Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ. Wdrożenie zrównoważonego rozwoju do sektora transportowego wynika z programu Agenda 21 podpisanego na przygotowanym przez ONZ Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku oraz z Programu wspólnych działań przygotowanego w wyniku międzynarodowej konferencji Transport i środowisko, która odbyła się w Wiedniu w 1997 roku w celu poprawy bilansu ekologicznego w transporcie. Program ten jest ukierunkowany na rozpoznanie efektów wpływu na środowisko oraz związanych z tym kosztów społecznych. Dlatego działania muszą być zorientowane na cele ochrony środowiska z uwzględnieniem potrzeb transportowych, gospodarczych i społecznych. Żegluga morska bliskiego zasięgu jako alternatywa dla transportu drogowego ma również pomóc w osiągnięciu celów konferencji ONZ w Kyoto w 1992 roku dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla, gdyż obecnie wszystkie gałęzie transportu są odpowiedzialne za 25% całkowitej emisji CO 2, w tym transport drogowy 75% tej wielkości, lotniczy 12%, morski 7%, a pozostałe gałęzie 6%. Jednak poziom emisji dwutlenku siarki z żeglugi jest zbyt wysoki i powinien zostać zredukowany (rys. 6). 1 0,8 g/tonokilometr 0,6 0,4 0,2 0 droga kolej żbz CO 0,479 0,196 0,036 węglowodory 0,227 0,098 0,012 zw. organiczne 0,078 0,027 0,006 NOx 0,978 0,472 0,311 SO2 0,031 0,036 0,29 Rys. 6. Poziomy emisji z różnych gałęzi transportu Źródło: The Development of Short Sea Shipping in Europe: A Dynamic Alternative in a Sustainable Transport Chain. Second Two-yearly Progress Report, COM(1999)317 final z , s. 23 Z uwagi na stały wzrost gospodarczy krajów UE oraz rozszerzanie Unii o nowe kraje niezwykle istotne jest umacnianie ich spójności poprzez integrację systemów 12

13 transportowych z gospodarką europejską. Ułatwia to utrzymywanie połączeń i kontaktów ekonomicznych, gospodarczych i politycznych pomiędzy poszczególnymi krajami. Ze względu na morski charakter większości tych krajów żegluga bliskiego zasięgu ma pełnić rolę integrującą i ożywiać gospodarczo i ekonomicznie regiony nadmorskie oraz obszary peryferyjne Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę rozszerzenie Unii na wschód coraz ważniejsze staje się utrzymywanie połączeń transportowych z Europą Środkowo-Wschodnią, szczególnie z krajami Bałtyckimi. Już dziś granica polsko-niemiecka staje się wąskim gardłem dla transportu drogowego, gdyż tędy prowadzi większość tras z zachodu na wschód. W obliczu ekspansji portów republik nadbałtyckich żegluga bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim ma szansę odciążyć połączenia lądowe i stać się efektywną formą transportu dla połączeń europejskich. Żegluga morska bliskiego zasięgu jest istotnym czynnikiem tworzenia stanowisk pracy. Szacuje się, że ponad 50% pracowników przemysłów morskich Unii Europejskiej jest zatrudnionych na rzecz tego typu działalności, tzn. bezpośrednio przy obsłudze statków żeglugi bliskiego zasięgu, przeładunkach w portach, spedycji, jako brokerzy itp., lub pośrednio np. w stoczniach budujących statki dla tego rodzaju żeglugi, w sektorze ubezpieczeniowym, itd. Żegluga morska bliskiego zasięgu ewoluuje z żeglugi obsługującej jedynie przewozy między portami morskimi w kierunku multimodalnego systemu transportowo-logistycznego oferującego usługi przewozowe i dostawy w systemie door to door. Jest to tym bardziej realne, że nowoczesne centra logistyczne są często uruchamiane w portach. Dotychczasowe postrzeganie żeglugi bliskiego zasięgu jako przestarzałej, wolnej i skomplikowanej formy transportu zmienia się na rzecz nowoczesnego, dynamicznego elementu w logistycznym łańcuchu transportowym. Obecnie żegluga ta powinna oferować szybkość, niezawodność, elastyczność, regularność, częstotliwość i bezpieczeństwo ładunku na odpowiednim poziomie. Rozwój transportu żeglugą morską bliskiego zasięgu w dużym stopniu zależy od efektywnych usług portowych. W latach 90. nastąpił gwałtowny rozwój portów dowozowych, z dominacją portów kontenerowych o zasięgu północnym, od Le Havre do Hamburga. Porty takie jak Antwerpia, Rotterdam oraz Hamburg, cieszyły się i cieszą nadal wielkim powodzeniem, głównie z powodu wysokiego stosunku jakości oferowanych usług do ceny, co umożliwia wyposażenie w nowoczesne urządzenia. Ich atutem są też dobrze rozwinięte połączenia z resztą świata. Statki do żeglugi morskiej bliskiego zasięgu stanowią ok. 57% liczby wszystkich statków krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale w zakresie tonażu - tylko 8%. Jednak w większości są to statki posiadające około 20 lat, czyli średnio o 3 lata więcej niż w żegludze oceanicznej. Flotę statków żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w UE stanowią drobnicowce (45%), statki do przewozów płynnych (21%), statki ro-ro (16%) oraz inne, takie jak chłodniowce, statki pasażerskie i pasażersko- 13

14 towarowe. Flota ta wymaga nie tylko odnowienia, ale także zmiany struktury, co już teraz wyraża się w liczbie zamówień. Największe nasilenie przewozów morskich bliskiego zasięgu występuje na Morzu Północnym i w rejonie kanału La Manche, gdyż tam zlokalizowane są największe porty Europy Zachodniej (m.in. Rotterdam, Amsterdam, Le Hawr). W związku z tym porty Morza Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego często określane są portami peryferyjnymi, właśnie ze względu na dużą różnicę obrotów portowych. Czynnikiem mogącym pobudzić przewozy promowe wokół Europy są dopłaty, jakie armatorzy promowi mogą otrzymać z funduszy Unii Europejskiej z tytułu działalności przyczyniającej się do zmniejszenia zatłoczenia dróg, np. wniosek o dopłaty złożył grecki armator Superfast utrzymujący połączenia między szkockim portem Rosyth a holenderskim Zeebrugge. Z dopłat takich mogą skorzystać także armatorzy promowi utrzymujący łączność między Hiszpanią, Francją i Włochami. Obecnie region Morza Bałtyckiego jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata, co ma duży wpływ na poprawę wymiany handlowej w tym regionie. Przepływ towarów na Morzu Bałtyckim koncentruje się w północno-zachodniej jego części. Największą wymianę towarową morzem posiada Szwecja, w tym głównie z Niemcami, Danią, Finlandią i Norwegią. Inna duża koncentracja połączeń występuje pomiędzy Szwecją, Finlandią i Estonią i są to głównie połączenia promowe. Typami statków, które dominują na Morzu Bałtyckim w przewozach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (tylko niewielka część statków wypływająca z portów bałtyckich pływa w żegludze oceanicznej) są pojazdowce (ro-ro) oraz pojazdowce pasażersko-towarowe (ro-pax). Do przewozów wykorzystywane są także kontenerowce (głównie do obsługi feederowej), drobnicowce z możliwością przewozu kontenerów, zbiornikowce oraz masowce. Do obsługi żeglugi morskiej bliskiego zasięgu powinny być stosowane statki nowoczesne, wyposażone w systemy samozaładowcze i wyładowcze, najlepiej średniej wielkości, przystosowane do przewozu zarówno ładunków, jak i pasażerów. Powinny to być statki o małym zanurzeniu, mogące zawijać do mniejszych portów morskich oraz do portów położonych przy ujściu spławnych rzek. Również porty powinny być odpowiednio przygotowane do obsługi tego typu żeglugi, czyli posiadać odpowiednio uzbrojone nabrzeża. Wyróżniają się pod tym względem porty Szwecji, gdzie stosuje się wysoko zautomatyzowaną obsługę ładunków zjednostkowanych przystosowaną do nowoczesnych, zautomatyzowanych statków o prędkości około 30 węzłów 15. Także w innych portach regionu Morza Bałtyckiego powstają nowe nabrzeża i magazyny, instaluje się coraz większe żurawie 15 M. Krzyżanowski, Doświadczenia krajów europejskich w zakresie rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, Stocznie, Porty i Żegluga nr 2/2000, CTO Gdańsk 14

15 i inne urządzenia przeładunkowe z myślą o zwiększeniu zysków wynikających z przystąpienia wielu państw tego regionu do UE. Na rynku promowym na Morzu Bałtyckim na początku 2006 roku działało 26 przewoźników, wśród których najważniejsi to: - Stena Line, - Scandlines, - Silja Line, - Viking Line, - Tallink, - TT-Line, - DFDS. Rynek promowy w Europie charakteryzuje się ciągłymi zmianami nie tylko podziałami, ale i połączeniami różnych operatorów. W 2006 roku takie zmiany nastąpiły również na Bałtyku, np. estoński operator Tallink przejął trzy promy należące do greckiego przewoźnika Superfast Ferries wraz z linią Rostock-Hanko, a następnie wykupił udziały w Silji Line za 450 mln Euro, stając się liderem na rynku bałtyckim. Innym przykładem jest DFDS, który przejął norweskiego operatora Fjord Line lub wystawienie na sprzedaż niemiecko-duńskiego przewoźnika Scandlines I. Urbanyi-Popiołek, Żegluga promowa na Morzu Bałtyckim rynek frachtowy i perspektywy rozwoju, Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego nr 4/2006, CTO S.A., Gdańsk, s

16 5. Bariery rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Na podstawie różnych opracowań i dokumentów związanych z żeglugą morską bliskiego zasięgu można wymienić cały katalog barier, które ograniczają rozwój tej żeglugi w Europie. Do najważniejszych zaliczyć można 17 : 1. Słaby wizerunek żeglugi morskiej bliskiego zasięgu Wśród przewoźników panuje tradycyjny pogląd, że żegluga morska bliskiego zasięgu to przestarzała forma transportu oferująca tylko przewozy masowe w relacji port-port, które dodatkowo są skomplikowane pod względem organizacyjnym (m.in. poprzez skomplikowaną dokumentację i złożone procedury administracyjne). Powszechnie uważa się również, że ten typ usług jest mało elastyczny pod względem technicznym oraz zbyt wolny. Okazuje się, że często nadawcy i spedytorzy w ogóle nie biorą pod uwagę wyboru tej gałęzi transportu m.in. z powodu braku kompleksowych i przejrzystych informacji o istniejących bądź potencjalnych usługach żeglugi bliskiego zasięgu. Wobec tego jednym z problemów jest brak efektywnego marketingu i usług tej formy żeglugi. Aby poprawić ten wizerunek podjęto szereg działań wspierających promocję żmbz m.in.: - w ramach MIF (Maritime Industry Forum) powołano specjalny panel ds. żeglugi morskiej bliskiego zasięgu; w krajach członkowskich UE zorganizowano tzw. okrągłe stoły, które stały się platformą współdziałania wszystkich uczestników i partnerów tej żeglugi; - w niektórych krajach administracja rządowa powołała specjalne biura lub agencje, których zadaniem jest promocja i informacja w zakresie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, także udzielanie pomocy, w tym finansowej nakierowanej na wsparcie rozwoju żbz. Najstarsze takie biuro działa w Holandii; - w 1999 roku Komisja Europejska stworzyła system krajowych punktów kontaktowych ds. żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w krajach członkowskich UE. Są to przedstawiciele administracji rządowej krajów członkowskich UE, których zadaniem jest bieżące utrzymywanie kontaktów z KE i pomiędzy sobą, przy wykorzystaniu zastrzeżonego systemu poczty elektronicznej; - Od początku 2000 roku w Dyrekcji Generalnej TREN w Dyrektoriacie Transportu Morskiego powołano Wydział ds. Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu i Portów, który koordynuje problematykę promocji tej żeglugi na wszystkich szczeblach KE, bez względu na podległość administracyjną czy zakres działania. 17 J. Wronka, Żegluga morska..., str

17 2. Brak integracji z innymi gałęziami transportu W obliczu wysokich wymagań klientów oczekujących kompleksowych rozwiązań transportowych w systemie just-in-time brak integracji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu z innymi formami transportu stanowi istotną barierę w jej rozwoju. Niespełnianie w sposób satysfakcjonujący wymogów regularności, częstości i niezawodności połączeń powoduje, że żegluga ta nie zawsze może być elementem multimodalnych łańcuchów transportowych. Istotnym problemem w integracji w zaawansowane systemy logistyczne jest również brak szerokiego wykorzystywania elektronicznej wymiany danych EDI. W integracji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w pełny łańcuch logistyczny wyodrębniono 12 przeszkód: 18 - dodatkowe koszty za przeładunek w terminalach, - dodatkowe koszty za załadunek statku, - dodatkowe ryzyko uszkodzenia i kosztów kontroli jakości podczas dodatkowego przeładunku, - dodatkowe koszty za koordynację połączeń w łańcuchu intermodalnym, - możliwe koszty oczekiwania i pośrednich przeładunków, - potrzeba posiadania pewnej wiedzy przez załadowców i odbiorców z powodu złożoności łańcucha transportowego, - problem dokumentów i odpowiedzialności za każdy element i za cały łańcuch transportowy, - bardziej złożone śledzenie ładunku, - nadal nieznana wartość żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w łańcuchu transportowym i koncepcji od drzwi do drzwi dla załadowców i odbiorców, - problemy z wymianą jednostek ładunkowych pomiędzy różnymi formami transportu, - pewne ograniczenia w wykorzystywaniu transportu drogowego jako przed i po załadunku w koncepcji z żeglugą morską bliskiego zasięgu, - niewystarczająca ilość punktów kontaktowych pomiędzy żmbz a rynkiem (wymaganych jest więcej terminali, gdyż obecna sytuacja czasami powoduje opóźnienia). 3. Nieregularność usług Nieregularność usług wynika głównie z niezbilansowanych potoków handlu pomiędzy poszczególnymi częściami Europy, np. pomiędzy importem i eksportem w handlu między Północną a Południową Europą. Przeszkodą w utrzymaniu regularnych połączeń żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jest również sezonowość niektórych potoków handlowych. Oprócz tego żegluga ta jest zbyt mało elastyczna 18 Market-orientated Short Sea Shipping Study and action within the Flamish region. Final report, March 29 th 2001 Referring to grant No. B2000-B27040B-S

18 w pozyskiwaniu dodatkowych ładunków, aby w pełni wykorzystywać swoje zdolności przewozowe. Poprawa regularności usług żeglugi morskiej bliskiego zasięgu mogłaby zostać osiągnięta poprzez porozumienie operatorów o współpracy w promowaniu wspólnych usług i koordynacji rozkładów rejsów. Stworzyłoby to większe możliwości dostosowywania, według potrzeb, rozkładów rejsów i częstotliwości podróży morskich w zależności od zmieniającego się popytu na usługi. 4. Dokumentacja i procedury administracyjne Przestarzałe i zbiurokratyzowane procedury administracyjne i wymogi dokumentacyjne znacznie utrudniają i wydłużają czas usługi żeglugowej, co skutecznie zniechęca przewoźników do korzystania z tej formy transportu, tym bardziej, że np. w transporcie drogowym zakres obowiązującej dokumentacji jest znacznie mniejszy. Zatem celem w tym zakresie jest szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym EDI, XML i Internetu oraz dokumentu i podpisu elektronicznego w celu wyeliminowania dokumentacji papierowej. 5. Koszty i standard usług portowych Standard usług portowych żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jest oceniany dosyć nisko ze względu na m.in. brak odpowiednich terminali i ich wyposażenia, brak odpowiednich punktów obsługi żmbz w portach oraz skomplikowane procedury celne i dokumentacyjne. Dodatkowo rzeczywisty poziom kosztów portowych jest uważany za zbyt wysoki, co znacznie podnosi koszty żmbz i obniża jej konkurencyjność w stosunku do innych form transportu. Jako słaby punkt usług portowych uważa się również możliwe koszty oczekiwania w porcie. 6. Dowozy i odwozy z portów morskich Utrudniony dostęp do portów ze strony lądu jest jedną z głównych przeszkód w rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, gdyż jest to ważny czynnik w integracji w multimodalne łańcuchy transportowe. Wymagają one odpowiedniej infrastruktury lądowej, łączącej porty morskie z Trans-europejską Siecią Transportową (TEN-T). 7. Brak danych statystycznych Ta przeszkoda dotyczy m.in. przeprowadzania oceny efektywności wdrażanej przez rządy poszczególnych państw polityki transportowej, w tym w zakresie planowania rozwoju systemów i rynków transportowych i w związku z tym ogranicza możliwości prognozowania trendów rynkowych. Brak porównywalnych i wiarygodnych danych statystycznych o przewozach towarów drogą morską utrudnia analizy rynku i badania rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu na istniejących lub przewidywanych do uruchomienia trasach, co z kolei zniechęca prywatnych 18

19 operatorów do aktywności w poszukiwaniu nowych możliwości na rynkach transportowych. W badaniach ankietowych przeprowadzonych w Niemczech przez Instytut Ekonomiki Żeglugi i Logistyki na temat oceny rynkowej żeglugi morskiej bliskiego zasięgu określono, że prawie 92% ankietowanych czas transportu stawiało na jednym z trzech pierwszych miejsc. Poza tym prawie 30% respondentów za najważniejsze problemy wskazywało małą przejrzystość podaży usług żmbz, nieznaną strukturę kosztów, relatywnie niską częstotliwość odjazdów, ryzyko opóźnień. Innymi interesującymi wnioskami z tych badań jest fakt, że: - 23% respondentów zaakceptowałoby zwiększenie czasu transportu przy przejściu z transportu drogowego na morski pod warunkiem, że uzyskaliby oszczędności na kosztach transportu ponad 30%; - 25% respondentów zaakceptowałoby zwiększenie czasu transportu przy przejściu z transportu drogowego na morski pod warunkiem, że uzyskaliby oszczędności na kosztach transportu poniżej 30%; - 52% respondentów nie byłoby skłonnych zmienić gałęzi transportu, nawet gdyby uzyskali oszczędności na kosztach transportu powyżej 30%. Problem dokumentacji i procedur administracyjnych próbowano rozwiązać w Forum Przemysłów Morskich - MIF, m.in. podczas warsztatów na temat Poprawa procedur obiegu dokumentów w żegludze morskiej bliskiego zasięgu, które odbyły się w 2001 roku Okazuje się, że kontrole celne są czasochłonne, a często jest ich zbyt dużo. Oprócz tego niektóre dokumenty muszą być tłumaczone w każdym państwie, co dodatkowo zabiera czas i może powodować dużo błędów i nieporozumień, które prowadzą do zablokowania towarów nawet na parę dni. Stosowanie uproszczonych procedur w niektórych krajach jest trudne, natomiast w innych jest regułą. Z tego względu brak spójnej polityki celnej i odmienne interpretacje w tym zakresie w różnych państwach są utrudnieniem dla firm transportowych, które potrzebują jasnych informacji o procedurach i wymaganych dokumentach. Rozwiązaniem mogłyby stać się centra doskonałości obsługi celnej. Ale różnic pomiędzy łatwymi procedurami celnymi i dokumentami stosowanymi w transporcie drogowym a bardziej złożonymi procedurami celnymi i dokumentami używanymi w żegludze morskiej bliskiego zasięgu prawdopodobnie nigdy nie uda się wyeliminować całkowicie. W związku z tak różnymi problemami warsztaty w sprawach celnych zostały podzielone na trzy obszary: standaryzacja i rynek wewnętrzny, stosowanie uproszczonych procedur, komunikacja. 19

20 W obszarze standaryzacji ustalono, m.in. że: - procedury pracy muszą być ujednolicone, gdyż każde państwo ma prawo do własnej interpretacji i w rezultacie inaczej stosuje przepisy; - należy podnieść ogólny poziom obsługi (np. godziny otwarcia) w punktach odprawy celnej, który w chwili obecnej nie jest satysfakcjonujący; - różne zautomatyzowane systemy celne i portowe muszą być kompatybilne i połączone, aby stworzyć jeden europejski system informacyjny - w obrębie Unii Europejskiej nie powinno być żadnych procedur celnych dla przesyłek transportowanych w żegludze morskiej bliskiego zasięgu, dzięki czemu problemy z różnymi przesyłkami zostałyby przezwyciężone; - jakość kontroli musi być zharmonizowana, dlatego powinny zostać opracowane wytyczne na ten temat. W obszarze zastosowania uproszczonych procedur postanowiono, że: - używanie wspólnego języka lub formatu powinno objąć całą Unię Europejską, ponieważ tłumaczenia są czasochłonne, drogie i zwiększają możliwość pomyłek, które jeszcze bardziej wydłużają przewóz towarów; - uzyskanie poświadczenia, że towary pochodzą z UE powoduje zwłokę, podczas gdy w transporcie drogowym nie stanowi to problemu; - barki pływające pomiędzy portami śródlądowymi oraz statki żeglugi morskiej bliskiego zasięgu płynące do portów śródlądowych nie powinny być kontrolowane w porcie, z którego wypływają, a w porcie przeznaczenia towaru; - zmiany powinny być ogłaszane przez urzędy celne z wyprzedzeniem, tak aby firmy transportowe mogły brać je pod uwagę w swoich planach. W obszarze komunikacji uzgodniono, że: - specjalna pozycja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu nie jest szeroko znana, dlatego społeczeństwo powinno zostać informowane przez agencje promocji i centra informacji celnej o dokumentach i procedurach; - powinna zostać poprawiona komunikacja pomiędzy punktami odprawy celnej (urzędami celnymi) różnych państw; - automatyzacja łączności z punktami odprawy celnej jest kluczowym elementem; - rozprowadzanie informacji celnych powinno być szybsze, ponieważ czasami zmiany w ustawach są ogłaszane tylko kilka dni przed ich wejściem w życie; z drugiej strony należy porozumieć się z krajowymi władzami celnymi, aby termin ten został wydłużony; - komunikacja z osobami w firmach odpowiedzialnymi za politykę transportową firmy powinna zostać poprawiona, często są to ludzie przychodzący z sektora drogowego i nie zawsze podejmują właściwe decyzje. 20

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System)

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) dr inż. Marcin Hajdul Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Informacja ma wartość

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT OKREŚLAJĄCY POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ LOGISTYKI MORSKIEJ WPROWADZENIE

DOKUMENT OKREŚLAJĄCY POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ LOGISTYKI MORSKIEJ WPROWADZENIE DOKUMENT OKREŚLAJĄCY POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ LOGISTYKI MORSKIEJ WPROWADZENIE Przemysł transportowy w regionie Morza Bałtyckiego (RMB) przeszedł wiele zmian w przeciągu ostatnich lat. Nastąpił znaczny wzrost

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal

Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal Projekt Logicon główne cele Europejski projekt badawczy, Realizowany w ramach 7 Programu Ramowego, Cel rozwój

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Wnosimy o wpisanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Wnosimy o wpisanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wpisanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T jako uzupełnienie Decyzji Nr 1692/96

Bardziej szczegółowo

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Dr inż. Artur Pawłowski ITS POLSKA art.pawlowski@wp.pl WSTĘP Morzem transportuje się 80% światowego handlu międzynarodowego.

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11.

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11. Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa Pojęcie transportu intermodalnego Transport intermodalny stanowi

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA

POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Berlin, 11 kwietnia 2016r. POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 22% 27% Wymiana handlowa w 2015r. Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM LYUDMYLA FILINA, MAGDALENA KAUP ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM 1. PRZEWÓZ KONTENERÓW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W ciągu

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych

Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych Możliwości pozyskania dofinansowania innowacji ze źródeł międzynarodowych PNO Consultants 24.06.2013 PNO w Europie 250 ekspertów 13 krajów 40 biur Ponad 30 lat doświadczenia w Europie w pozyskiwaniu funduszy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo