Propozycja celów, priorytetów i działań dotyczących całego zakresu edukacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja celów, priorytetów i działań dotyczących całego zakresu edukacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 Propozycja celów, priorytetów i działań dotyczących całego zakresu edukacji Zarys strategii uczenia się przez całe życie (krajowej strategii LLL) Uwagi wstępne Krajowe strategie LLL powinny spełniać dwa podstawowe kryteria konstrukcyjne europejskiej strategii LLL (uzgodnionej w UE w latach ) 1 : 1) kryterium kompleksowości, tj. obejmować całą długość życia (od małego dziecka do seniora), całą szerokość doświadczenia życiowego (uczenie się praktyczne) oraz całą wysokość hierarchii kwalifikacji (od najniższych do najwyższych), 2) kryterium spójności. Zgodnie z powyższymi kryteriami główną osią konstrukcyjną zarysu krajowej strategii LLL jest wymiar długości życia (od dziecka do seniora). Podobne rozwiązanie zastosowano w pokrewnym dla krajowej strategii LLL dokumencie stworzonym pod egidą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski (zaprezentowanym w dniu 10 lipca 2008 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w obecności Premiera). Wymiar ten został uzupełniony przez podkreślenie znaczenia uczenia się praktycznego, zachodzącego w różnych miejscach, nie tylko w szkołach (na etapie uczenia się małych dzieci i najmłodszych uczniów odpowiednikiem uczenia się praktycznego jest uczenie się przez zabawę). Głównym miejscem uczenia się praktycznego jest środowisko pracy. Spójność strategii mają gwarantować przede wszystkim działania na rzecz tworzenia przejrzystej hierarchii kwalifikacji uzupełnionej o system strzeżenia ich jakości. W UE hierarchia ta została opisana w tzw. Europejskich Ramach Kwalifikacji (European Qualification Framework - EQF) 2, które obejmują 8 poziomów kwalifikacji. Zarys jest jednocześnie próbą odpowiedzi na 3 zalecenia głównych instytucji UE w sprawie rozwoju edukacji w Polsce w ramach strategii lizbońskiej (dotyczące usług edukacji i opieki nad dziećmi, modernizacji kształcenia i szkoleń na potrzeby ryku pracy oraz uczenia się dorosłych). W ramach tego zarys dotyczy: 1) stworzenia zintegrowanej polityki na rzecz małych dzieci równoważącej interes rozwoju dzieci z rozwojem zawodowym i edukacyjnym rodziców, 2) podporządkowania edukacji szkolnej lepszemu przygotowaniu do życia, w tym zmian w kształceniu starszej młodzieży, która powinna uczyć się nie tylko w szkole, ale równocześnie w naturalnym otoczeniu społecznym, 3) lepszego zrównoważenia inwestycji w proces kształcenia i szkolenia z inwestycjami w sprawdzanie efektów uczenia (niezależnie od miejsca uczenia się), co jest szczególnie ważne w modernizacji uczenia się dorosłych. Głównym odniesieniem w proponowanej strategii LLL nie jest proces kształcenia i szkolenia, ani nawet poziom wykształcenia (jak w dotychczasowych strategiach edukacyjnych), ale poziom realnych efektów uczenia się, tj. realnych kompetencji i kwalifikacji obywateli. 1 Kryteria te uzgodniono w bazowych dokumentach europejskiej strategii LLL: 1) Dokument roboczy Komisji. Memorandum w sprawie uczenia się przez całe życie, ) Komunikat Komisji. Stanowienie europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, ) Rezolucja Rady w sprawie uczenia się przez całe życie, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie,

2 Zakres strategii i zobowiązania międzynarodowe W związku z coraz większą mobilnością osób uczących się i pracujących strategię uczenia się przez całe życie (lifelong learning LLL) promują główne organizacje międzynarodowe ONZ, UE i OECD. Strategia LLL obejmuje uczenie się: 1/ na wszystkich etapach życia: dziecka (od wieku 0), ucznia, studenta, samodzielnej osoby dorosłej, seniora 2/ w różnych miejscach i formach: ośrodkami uczenia się są nie tylko szkoły, szkoły wyższe, placówki szkoleniowe, ale także firmy, organizacje społeczne, własny dom, życie codzienne; pod względem sformalizowania uczenie dzieli się na formalne (organizowane na sposób szkolny), pozaformalne (zorganizowane inaczej niż w sposób szkolny, np. włączone w organizację pracy zawodowej) i nieformalne (zamierzone i incydentalne) 3/ na wszystkich poziomach kompetencji i kwalifikacji: potrzeba stałego uczenia się nie dotyczy tylko osób z niepełnym wykształceniem, ale także fachowców z najwyższymi kwalifikacjami W UE uzgodniono, że państwa członkowskie przyjmą tak szeroko ujęte kompleksowe i spójne strategie uczenia się do końca 2006 r. Główne cele strategii krajowej strategii uczenia się przez całe życie 1/ Wyrównanie i podniesienie poziomu przygotowania do życia dzieci i młodzieży wskaźniki strategiczne: z programów IEA/PIRLS dot. młodszych uczniów i OECD/PISA dot. 15 latków, z nowych badań reprezentacyjnych poziomu umiejętności dzieci oraz kompetencji młodzieży 2/ Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i profesjonalnych dorosłych wskaźniki strategiczne: z programu OECD/PIAAC dot kompetencji kluczowych dorosłych, z raportów międzynarodowych dot. administracji publicznej, gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach, szkolnictwa wyższego, nauki, zaangażowania obywatelskiego, zdolności językowych dorosłych, ochrony zdrowia 3/ Włączenie do życia gospodarczego i społecznego osób nieaktywnych ekonomicznie i seniorów wskaźniki strategiczne: z badania LFS (BAEL) 4/ Wypromowanie wartości i kultury uczenia się praktycznego wskaźniki strategiczne: wzrost liczby publikacji i debat poświęconych nowemu podejściu do uczenia się (LLL) Nowy rodzaj zaangażowania administracji publicznej w uczenie się obywateli W strategii LLL zadaniem publicznym jest nie tylko organizowanie szkolnictwa i wspieranie szkoleń zawodowych, ale także ułatwianie efektywnego uczenia się w różnych miejscach, formach na każdym etapie życia oraz docenienie efektów takiego uczenia się w systemach kwalifikacji. Priorytety i działania Priorytet 1: Polityka na rzecz małego dziecka Charakterystyka priorytetu: Nowoczesne społeczeństwa muszą coraz więcej inwestować w rozwój małych dzieci. Decyduje o tym zjawisko trwałego starzenia się społeczeństw oraz konieczność przygotowania do większej złożoności warunków życia. Wczesna edukacja i opieka nie polega na wyręczaniu rodziców z ich obowiązków, ale na wsparciu ich w roli pierwszych opiekunów i nauczycieli dzieci. Instytucjonalnym wzorem jest ośrodek wsparcia rodziców wychowujących małe dzieci (bez bariery 3 roku życia). Zadaniem ośrodka jest pogodzenie interesu dziecka (w tym zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i indywidualnej opieki oraz wsparcie najbardziej intensywnego okresu uczenia się w kilku pierwszych miesiącach i latach życia) z interesem rodziców (potrzebą stałego uczenia się, poszukiwania i utrzymania atrakcyjnej pracy, rozwoju kulturalnego, pokonywania problemów życia codziennego). Wczesna edukacja i opieka wspiera równoległe uczenie się kilku grup osób: małych dzieci, ich rodziców (w tym wspiera edukację o znaczeniu praktycznym dla znalezienia lepszej pracy, integracji w środowisku i radzenia sobie w życiu codziennym), zawodowych opiekunów (wymagających stałych szkoleń do nowych wzorów wczesnej edukacji i opieki), stale szkolonych opiekunów dodatkowych (często rekrutowanych wśród osób nieaktywnych ekonomicznie, w tym wśród seniorów). Działanie 1.1: Wspieranie rodziców wychowujących małe dzieci jako pierwszych nauczycieli Ułatwianie zatrudnienia i mobilności zawodowej rodzicom małych dzieci Ułatwianie kształcenia i szkolenia zawodowego Sprzyjanie integracji w środowisku lokalnym Organizowanie nowych form edukacji i poradnictwa rodzicielskiego 2

3 Promowanie zwyczaju czytania w rodzinie wychowującej małe dziecko Organizowanie samopomocy lokalnej oraz nowych form pomocy społecznej Działanie 1.2: Równy start do życia małych dzieci Wypromowanie w specjalnym programie wieloresortowym dużych instytucji lub sieci świadczących rozproszone i zróżnicowane, ale w jednolitym standardzie, usługi opiekuńcze i wychowawcze, w tym wypromowanie ośrodków wsparcia rodziców wychowujących małe dzieci (do lat 5) Zniesienie bariery 3 roku życia dla organizacji form edukacji i opieki nad dzieckiem Zaangażowanie osób nieaktywnych ekonomicznie i seniorów do udziału w zróżnicowanych formach opieki nad dzieckiem oraz do sąsiedzkiej i lokalnej pomocy rodzicom małych dzieci Stopniowe wdrażanie skutecznego prawa rodziców do korzystania z form opieki w celu zatrudnienia lub kształcenia ustawicznego (poczynając od skutecznego prawa do opieki nad 5-latkami, a następnie dziećmi młodszymi) Priorytet 2: Podporządkowanie kształcenia szkolnego lepszemu przygotowaniu do życia Charakterystyka priorytetu: Ważne, zwłaszcza mające odniesienie międzynarodowe, diagnozy potwierdzają, że schematyczne i oderwane od praktyki nauczanie jest głównym mankamentem polskiej edukacji (od przedszkola do szkoły wyższej oraz do części nie zorientowanych na praktykę szkoleń). Oderwane od potrzeb życia jest także kształcenie i szkolenie zawodowe przejawem tego jest fakt, iż najwięcej bezrobotnych absolwentów pochodzi ze szkół zawodowych (techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych). Działanie 2.1: Lepsze przygotowanie do życia w kształceniu obowiązkowym Zidentyfikowanie kompetencji, w tym kompetencji kluczowych niezbędnych dzieciom i młodzieży jako efektów kształcenia szkolnego oraz uczenia się w rodzinie i w szerszym środowisku społecznym (uzgodnienie w szerszych i stałych konsultacjach społecznych) Określenie zasad współpracy kształcenia szkolnego oraz uczenia się poza szkołą, w tym wzajemnego wspierania uczenia się w różnych środowiskach Zindywidualizowanie programów nauczania do poziomu każdego ucznia (z włączeniem rodziców) Zbliżanie treści kształcenia ogólnego i zawodowego Zmiana treści i organizacji dwóch ostatnich lat kształcenia pogimnazjalnego indywidualizacja ścieżek kształcenia, traktowanie starszej młodzieży jak dorosłych Promowanie wczesnego certyfikowania kompetencji kluczowych, w tym uzyskiwanych poza szkołą Działanie 2.2: Lepsze przygotowanie do życia w kształceniu i szkoleniu zawodowym Wprowadzenie czterech cykli kształcenia i szkolenia zawodowego: kształcenia kompetencji prozawodowych, w tym kompetencji kluczowych, praktycznego przygotowania zawodowego (w trakcie kształcenia szkolnego), dalszego kształcenia i szkolenia zawodowego (po wejściu na rynek pracy), specjalistycznego kształcenia i szkolenia zawodowego (po wejściu na rynek pracy) Wprowadzenie jednolitej, 3-letniej szkoły zawodowej prowadzącej dwa pierwsze cykle kształcenia i szkolenia zawodowego Oparcie cykli kształcenia zawodowego na kształceniu modułowym, w tym na możliwości potwierdzania kwalifikacji cząstkowych (w systemie ECVET) Otwarcie szkół zawodowych dla młodzieży na organizację szkoleń dla dorosłych Organizowanie praktycznej nauki zawodu wyłącznie w naturalnym otoczeniu gospodarczym u wielu pracodawców Skrócenie cykli praktycznej nauki zawodów, przedłużenie cykli kształcenia kompetencji kluczowych, także w naturalnym otoczeniu społecznym 3

4 Poszerzenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na wszystkich dorosłych (niezależnie od miejsca zdobywania kompetencji zawodowych) Działanie 2.3: Lepsze przygotowanie do życia w kształceniu wyższym Wypromowanie rozwoju średnich i krótkich, zorientowanych na praktykę cykli kształcenia wyższego, w tym cykli alternatywnych dla szkół policealnych Skupienie średnich cykli kształcenia wyższego w multidyscyplinarnych centrach uniwersyteckich Podwyższenie wymagań dla absolwentów pierwszego cyklu kształcenia wyższego planujących naukę w następnych cyklach (magisterium, doktorat) Wypromowanie rozwoju tzw. trzeciej misji kształcenia wyższego usług zewnętrznych, szkoleń, konsultacji dla gospodarki i administracji Wprowadzenie nowych, bardziej elastycznych oraz otwartych na potrzeby gospodarki i administracji form kształcenia podyplomowego Promowanie strategicznych dla państwa i regionów kierunków kształcenia wyższego Wspieranie elitarnych programów kształcenia akademickiego Priorytet 3: Docenianie wartości i rozwijanie uczenia się dorosłych w pracy Charakterystyka priorytetu: W porównaniach międzynarodowych Polskę charakteryzują dość dobre, a w nawet jedne z najlepszych na świecie, wskaźniki uczenia się formalnego. Jednocześnie mamy jedne z najgorszych w świecie krajów rozwiniętych wskaźniki uczenia się dorosłych innego niż formalne (przede wszystkim uczenia się w pracy i szkoleń zawodowych). Uczenie się inne niż formalne nie jest do dzisiaj doceniane. Decyduje o tym dziedzictwo kiepskiej gospodarki, zwłaszcza przed i w pierwszych latach transformacji ustrojowej. W kilka lat po wejściu do UE w Polsce notuje się nadal archaiczną strukturę zatrudnienia oraz bardzo niskie wskaźniki informatyzacji społeczeństwa i wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednak trwający rozwój gospodarczy oraz wielka emigracja może sprzyjać nowemu spojrzeniu na uczenie się w Polsce docenieniu uczenia się w dobrych firmach oraz w dobrze zorganizowanym i zinformatyzowanym otoczeniu społecznym. Działanie 3.1: Dostrzeżenie i docenienie doświadczenia zawodowego i życiowego Rozwijanie systemu walidacji dostrzegania, oceny i uznawania kompetencji uzyskanych poza uczeniem się formalnym Promowanie zatrudniania osób na podstawie kwalifikacji uzyskanych w procesie walidacji polityka dobrych przykładów Badanie efektywności procesu walidacji, włączenie z badaniem reakcji rynku pracy i karier zawodowych Działanie 3.2: Rozwijanie kluczowych kompetencji dorosłych Stałe badanie rozwoju poziomu kompetencji kluczowych dorosłych, w tym odział w badaniu OECD/PIAAC Inwestowanie w zdiagnozowane luki w kompetencjach dorosłych poczynając od kompetencje obywatelskich, językowych, analfabetyzmu funkcjonalnego Działanie 3.3: Rozwijanie kompetencji profesjonalnych dorosłych Inwestowanie w kompetencje profesjonalne w strategicznych obszarach, w których notuje się niskie efekty uczenia się: administracji publicznej, nauki, szkolnictwa wyższego, informatyzacji społeczeństwa, gospodarki opartej na nowych technologiach, Ułatwianie dorosłym osiągania poziomu kwalifikacji przynajmniej o szczebel wyższego od posiadanego Identyfikowanie oraz wspieranie kształcenia i szkoleń w zakresie tzw. nowych umiejętności dla rynku pracy Promowanie liderów organizacji uczenia się w pracy w środowisku gospodarczym i administracji publicznej Zintensyfikowanie wymiany i staży międzynarodowych w wybranych, strategicznych obszarach kompetencji profesjonalnych 4

5 Działanie 3.4: Badanie i promowanie związków między wzrostem kompetencji i ścieżkami awansu zawodowego w środowisku gospodarczym i administracji publicznej Działanie 3.5: Promowanie wzorów aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych ekonomicznie w oparciu o uczenie się praktyczne i w pracy Priorytet 4: Docenienie, wykorzystanie i rozwijanie doświadczenia seniorów Charakterystyka priorytetu: Kojarzenie uczenia się wyłącznie z uczeniem formalnym przyczynia się do pozostawiana coraz większej populacji seniorów poza nawiasem aktywnego społeczeństwa. Tymczasem odkrycie siły i pożytków uczenia się w sytuacjach życia codziennego może zaktywizować dużą część seniorów, zwłaszcza część wyraźnie przeważającą z nikim poziomem wykształcenia formalnego. Działanie 4.1: Oparcie wzorów uczenia się seniorów na ich potrzebach życia codziennego Wykorzystanie do uczenia się potrzeby wzmożonej opieki zdrowotnej i socjalnej Wykorzystanie do uczenia się potrzeby korzystania z ułatwień komunikacyjnych Wykorzystanie do uczenia się do poczucia bycia potrzebnym i unikania poczucia samotności Wsparcie podmiotów zdolnych do aktywizowania edukacyjnego seniorów na bazie ich potrzeb życia codziennego Działanie 4.2: Dostrzeżenie i docenienie zakorzenionych w tradycji sposobów niesformalizowanego uczenia się seniorów Działanie 4.3: Wspieranie tradycyjnych, sformalizowanych sposobów uczenia się seniorów, w tym Uniwersytetów III wieku. Priorytet 5: Lepsze zintegrowanie etapów i form uczenia się Charakterystyka priorytetu: Wartość dodana strategii LLL ujawnia się nie tylko na poszczególnych etapach kształcenia, szkolenia i samodzielnego uczenia się, ale przede wszystkim w sposobie połączenia tych etapów. Ważnymi łącznikami etapów uczenia się są: systemy kwalifikacji, systemy oceny jakości edukacji, innowacyjne podejście, otwarcie edukacji na świat, pozycja osób nauczających, pozycja doradztwa kariery, sposoby zarządzania i finansowania edukacji. Działanie 5.1: Dostosowanie systemów kwalifikacji do wrastającej mobilności osób uczących się, pracujących i poszukujących pracy Stworzenie ponadresortowej struktury ds. rozwoju krajowego systemu kwalifikacji Oparcie rozwoju systemu kwalifikacji na opisach efektów uczenia się Przygotowanie i stała korekta krajowych ram (struktury) kwalifikacji, w tym uzgodnienia poziomów kwalifikacji Identyfikacja i wspieranie sektorowych systemów kwalifikacji opartych na opisie kompetencji Rozwijanie systemów cząstkowych kwalifikacji wspierających mobilność osób uczących się, w tym systemu ECTS i ECVET Działanie 5.2: Podporządkowanie systemu oceny jakości edukacji ocenie efektów uczenia się Reforma nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty scentralizowanie nadzoru nad jakością szkolnictwa Uzupełnienie działań Państwowej Komisji Akredytacyjnej o ocenę efektów kształcenia wyższego Promowanie nowych wzorów oceny jakości edukacji, w tym oceny wzajemnej jednostek współpracujących w sieci Przygotowanie struktur oceny jakości edukacji do składania regularnych raportów dotyczących rozwoju kompetencji i kwalifikacji obywateli oraz ich uwarunkowań Działanie 5.3: Wspieranie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się Wprowadzenie innowacyjnych form nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli Wprowadzanie modelu uczenia się na wszystkich etapach na podstawie wielu źródeł łatwo dostępnych w postaci elektronicznej 5

6 Doposażenie instytucji edukacyjnych w nowoczesny sprzęt komunikacyjny Badanie efektywności inwestowania w nowoczesny sprzęt komunikacyjny w gospodarstwach domowych i w miejscach publicznych Działanie 5.4: Rozwijanie globalnej perspektywy w edukacji, otwarcie edukacji na świat Wdrożenie programu upowszechnienia znajomości języka angielskiego na wszystkich etapach uczenia się Zintensyfikowanie wymiany uczniów szkół średnich i studentów Umiędzynarodowienie programów kształcenia wyższego, rozwój programów dostosowanych do potrzeb osób uczących się w różnych miejscach i krajach Zachęcanie wybitnych osób do czasowego nauczania w Polsce Działanie 5.5: Wzmocnienie pozycji nauczycieli, nauczycieli akademickich, instruktorów, osób szkolących Poprawa materialnej sytuacji nauczycieli i nauczycieli akademickich Podwyższenie wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w zakresie przygotowania praktycznego Wprowadzenie zmian systemów awansu zawodowego sprzyjających stałemu uczeniu się kadry nauczającej Szersze otwarcie instytucji edukacyjnych na zatrudnianie osób bez kwalifikacji formalnych na podstawie walidacji Działanie 5.6: Przeorientowanie poradnictwa zawodowego na doradztwo kariery Działanie 5.7: Wprowadzanie elementów zarządzania sieciowego instytucjami edukacyjnymi Działanie 5.8: Bardziej efektywne inwestowanie w uczenia się Przygotowanie szerszych analiz i rekomendacji dla popytowych mechanizmów finansowania i wspierania uczenia się obywateli ze środków publicznych Wspieranie dobrowolnego wdrażania bonu edukacyjnego przez JST prowadzące szkoły Wprowadzanie nowych systemów wspierania uczenia się dorosłych opartych na idei indywidualnego konta edukacyjnego Wzmocnienie systemu stypendialnego i kredytów w szkolnictwie wyższym w połączeniu ze stopniowym zwiększaniem odpłatności za studia począwszy od zwiększania odpłatności od drugiego cyklu kształcenia wyższego Promowanie finansowania edukacji ze środków instytucji i organizacji gospodarczych Priorytet 6: Monitorowanie skuteczności strategii uczenia się przez całe życie Charakterystyka priorytetu: Strategia LLL obejmuje ogromny obszar życia społecznego i gospodarczego. Tak jak strategie lub polityki o podobnym zakresie (np. polityka prorodzinna) narażona jest na małą efektywność. W związku z tym, szczególną uwagę należy zwrócić na sposób monitorowania i korygowania tej strategii. Działanie 6.1: Stworzenie stałego, ponadresortowego zespołu monitorującego i korygującego strategię uczenia się przez całe życie, z możliwością tworzenia podzespołów dla najważniejszych zakresów (w tym m.in. dla systemów kwalifikacji) Działanie 6.2: Wprowadzenie obowiązku monitorowania i korygowania strategii uczenia się przez całe życie w działach administracji rządowej oraz zachęt do monitorowania strategii w instytucjach i organizacjach niezależnych od administracji rządowej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i sektorach gospodarki 6

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PERSPEKTYWA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DEBATA KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO DIALOG 16 lutego 2011 PERSPEKTYWA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Projekt dokumentu strategicznego przyjęty 4 lutego 2011 r. przez Międzyresortowy

Bardziej szczegółowo

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej 1 Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej Stanisław Drzażdżewski, Radca generalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej Pozycja edukacji

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego PROCES BOLOŃSKI DEKLARACJA BOLOŃSKA 1999 Obszary działań mających na celu reformowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Rola uczelni w procesie uczenia się przez całe życie Warszawa, 20.I.2012 Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski Krajowy system kwalifikacji Ogół działań państwa związanych

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie wdrażania ZSK prace prowadzone w ramach projektu dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Monitorowanie ZSK - cele Celem prac w obszarze monitorowania na I etapie wspierania wdrażania Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) C 183/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych

Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Witold Woźniak Krajowe Ramy Kwalifikacji a działanie i rozwój instytucji edukacyjnych Konferencja Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz krajowego rejestru kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY

FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY Departament Funduszy Strukturalnych FUNDUSZE UNIJNE DLA ŚWIATY w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka spójności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY 50+ NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY Alina Paluchowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 22 luty 2012 r. Przemiany demograficzne w Małopolsce Starzenie się społeczeństwa w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Organizowanie mobilności edukacyjnej. Horacy Dębowski

Organizowanie mobilności edukacyjnej. Horacy Dębowski Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) Organizowanie mobilności edukacyjnej Horacy Dębowski Warszawa 4 grudnia 2015 r. eksperciecvet.org.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego Jaka

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016 Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE Kraków, 14 grudnia 2016 Współczesny rynek pracy Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Szanse rozwój na systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 Podział zawodów na kwalifikacje zgodne z ideą ERK i ECVET podstawą zmian w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa 1. SŁOWO S WSTĘPNE Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa wyższego Szczyt ministerialny w

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 29 października2013 r. Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET Dlaczego ECVET? (I) Niedopasowanie umiejętności pracowników

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Konferencja Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Warszawa. 11

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Seminarium organizowane we współpracy MEN i IBE 20 listopada 2013, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTEPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKOŁY

SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTEPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKOŁY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTEPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKOŁY Pytania: Jaką szkołę będziemy wspomagać? Jakie działania nauczycieli chcemy wzmacniać, doskonalić? Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce?

Informacja prasowa. Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce? Informacja prasowa Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Przenoszenie i akumulacja osiągnięć jak wdrażać system w Polsce? System przenoszenia i akumulacji osiągnięć ECVET umożliwia budowanie indywidualnych ścieżek

Bardziej szczegółowo

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Warunki efektywności inwestycji w rozwój kształcenia zawodowego Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r.

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Warszawa, 28 listopada 2016 r. Punkt Koordynacyjny ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji a Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce Od 1 października zadania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja krajowego systemu kwalifikacji opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji

Modernizacja krajowego systemu kwalifikacji opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji Warszawa, 25 listopada 2012 roku Modernizacja krajowego systemu kwalifikacji opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Potrzeba modernizacji krajowego systemu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra Żary maj 2014 r.

Zielona Góra Żary maj 2014 r. Zielona Góra Żary maj 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 104,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dlaczego potrzebne są zmiany? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji Elżbieta Lechowicz Katarzyna Trawińska-Konador Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r.

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r. Zintegrowany System Kwalifikacji Szczecin 25 października 2017r. 1 1 Podstawowe założenia dotyczące koncepcji ZSK 1.ZSK obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka akademicka. Odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne. Jan Kusiak Centrum e-learningu

Dydaktyka akademicka. Odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne. Jan Kusiak Centrum e-learningu Dydaktyka akademicka. Odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne Jan Kusiak Centrum e-learningu e-technologie w Ksztalceniu Inżynierów, Politechnika Gdańska, 27-28.04.2017 Wyzwania szkolnictwa wyższego jakość

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Projekt Opracowanie założeń merytorycznych

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P Proces Boloński przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich tsw.ife@p.lodz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo