PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk Czerniej - Wicestarosta 3. Pan Andrzej Grabek - Członek Zarządu 4. Pan Janusz Pędzisz - Członek Zarządu 5. Pan Marek Piwko - Członek Zarządu z udziałem: 1. Pana Janusza Cięciery - Skarbnika Powiatu 2. Pana Wojciecha Hryniewicza - Sekretarza Powiatu Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie Zarządu trwało w godz. 9:00 13:30. Przewodniczący Zarządu - Starosta Pan Janusz Szpak otworzył obrady, po czym Zarząd jednogłośnie przyjął poniższy porządek posiedzenia i przystąpił do jego realizacji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie na temat sprawozdania finansowego oraz realizacji kontraktu za miesiąc sierpień i wrzesień 2012r. 4. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w Domu Dziecka w Krasnymstawie. 5. Informacja na temat stanowisk przyjętych na XXV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność. 6. Rozpatrzenie wniosków w sprawach: a) ZDP o przyjęcie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu krasnostawskiego, b) ZDP w sprawie sprzedaży 215 szt. drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych nr 2900L Żółkiewka Turobin; nr 3106L Borówek Suche Lipie; nr 3105L Olchowiec Gorzków; nr 1864L Wierzchowiny Kol. Bończa; nr 3150L Kraśniczyn Anielpol; nr 3124L Suchodoły Ksawerówka; nr 2116L Gardzienice Suchodoły, c) ZDP w sprawie zwiększenia budżetu ZDP o kwotę zł na zakup paliwa, d) ZDP w sprawie wyrażenia zgody na zakupy inwestycyjne w postaci używanej posypywarki oraz używanej wytwornicy solanki, 1

2 e) ZDP w sprawie przeniesienia zobowiązań finansowych na rok 2013 w wysokości 2460,00 zł brutto jako części płatności za wykonanie projektu budowlano wykonawczego na budowę przepustu pod drogą powiatową nr 3111L Suszeń Majdan Borowski Wirkowice w m. Wirkowice II, f) Audytora Wewnętrznego o przyjęcie sprawozdania z audytu pt. Archiwizacja dokumentów, g) Wydziału OK o przyjęcie i skierowanie na sesję informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim w roku szkolnym 2011/2012, h) Wydziału OK o zapoznanie się z Raportem z ewaluacji celowej przeprowadzonej w Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w ZSP w Żółkiewce, i) Wydziału ZK o rozpatrzenie prośby Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2013 na organizację powiatowego etapu Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem Jestem Bezpieczny, j) Wydziału AB w sprawie zawiadomienia Wójta Gminy Gorzków o udostępnieniu do opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, k) Wydziału AB zawiadomienie Wójta Gminy Kraśniczyn o udostępnieniu do uzgodnień projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśniczyn obejmującego obszar cmentarza rzymsko-katolickiego w miejscowości Bończa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, l) Wydziału AB w sprawie wystąpienia Burmistrza Krasnegostawu o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa, ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie, w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; m) Wydziału GG w sprawie udzielenia zgody na uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości położonych na terenie Powiatu Krasnostawskiego dla realizacji zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, n) Wydziału GG w sprawie utwardzenia nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Granicznej, o) Wydziału GG o przyjęcie informacji o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Okrzei, 2

3 p) Wydziału GG o rozpatrzenie prośby Dyrektora II LO w Krasnymstawie w sprawie wyrażenia zgody na utwardzenie terenu przy budynku szkoły, q) Stanowiska Pracy ds. Promocji o rozpatrzenie prośby Dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury w sprawie sponsorowania koncertu pn. Zaduszki Jazowe z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krasnymstawie, r) Stanowiska Pracy ds. Promocji o rozpatrzenie prośby Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w sprawie wsparcia finansowego na zakup sztandaru dla tej jednostki, s) Stanowiska Pracy ds. Promocji o rozpatrzenie prośby redaktora naczelnego kwartalnika kulturalnego Nestor o dofinansowanie wydawnictwa w kwocie 1000zł na każdy numer, t) Stanowiska Pracy ds. Promocji w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dla Wieloletniego i Rocznego Programu współpracy Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 7. Ustalenie kierunków dalszych prac nad projektem budżetu na 2013 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok, b) przeniesienia planowanych wydatków budżetu powiatu, c) zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Krasnystaw do kategorii dróg gminnych, d) ogłoszenia wykazu nieruchomości Powiatu Krasnostawskiego przeznaczonej do sprzedaży, e) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Krasnostawskiego, nr dz. 3072/2, f) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Krasnostawskiego, g) przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu krasnostawskiego i ustalenia ceny wywoławczej, h) wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych, i) pożyczki na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, j) przekazania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie pozostałych środków trwałych i wyposażenia zakupionych w ramach projektu pn. Równe szanse lepsze wyniki. 9. Przyjęcie i skierowanie na sesję projektów uchwał Rady Powiatu w Krasnymstawie w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu krasnostawskiego na rok 2012, 3

4 b) zmiany uchwały Nr XLII/293/10 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia Nr LXVII/12 z dnia 10 października 2012 roku. Ad. 3 Zarząd, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Dyrektora SP ZOZ, przyjął sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Krasnymstawie oraz sprawozdanie z realizacji kontraktu za miesiąc sierpień i wrzesień 2012 r., które stanowią załącznik do protokołu. Ad. 4 Zarząd zapoznał się z ustaleniami kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeprowadzonej w Domu Dziecka w Krasnymstawie, które stanowi załącznik do protokołu. Ad. 5 Zarząd zapoznał się ze stanowiskami przyjętymi na XXV Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w następujących sprawach: ratownictwa medycznego, prywatyzacji i przeznaczenia majątku służby zdrowia na inne cele, utrzymania jednostek ochrony zdrowia w formie Samodzielnych Publicznych ZOZ-ów w województwie lubelskim. Pismo NSZZ wraz z przesłanymi stanowiskami stanowią załącznik do protokołu. Ponadto w tym punkcie Starosta zapoznał Członków Zarząd z treścią petycji NSZZ Solidarność Pracowników Domów Pomocy Społecznej w sprawie podwyżek płac oraz zaprosił do udziału w spotkaniu z przedstawicielami tego związku zawodowego z każdego DPS-u, które zostało umówione na 15 listopada b.r. o godz. 9,30. Ad. 6 a) Zarząd przyjął przedłożony przez Dyrektora ZDP w Krasnymstawie plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu krasnostawskiego, który stanowi załącznik do protokołu. 4

5 b) Zarząd jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę ZDP w Krasnymstawie na sprzedaż 215 szt. drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych nr 2900L Żółkiewka Turobin; nr 3106L Borówek Suche Lipie; nr 3105L Olchowiec Gorzków; nr 1864L Wierzchowiny Kol. Bończa; nr 3150L Kraśniczyn Anielpol; nr 3124L Suchodoły Ksawerówka; nr 2116L Gardzienice Suchodoły. Wniosek ZDP w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. c) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w sprawie zwiększenia planu wydatków ZDP na zakup paliwa i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę zł z wydatków niekwalifikowanych, które nie będą ponoszone w ramach przebudowy drogi Wola Żulińska Kasjan. W związku z tym Zarząd postanowił przygotować stosowne zmiany do budżetu powiatu. Wniosek ZDP w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. d) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w sprawie wyrażenia zgody na zakupy inwestycyjne w postaci używanej posypywarki oraz używanej wytwornicy solanki od syndyka masy upadłościowej PRD Chełm. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę zł na zapłatę pierwszych rat płatności za te zakupy z wydatków niekwalifikowanych w ramach przebudowy drogi Wola Żulińska Kasjan oraz przygotować stosowne zmiany do budżetu powiatu w tym zakresie. Wniosek ZDP w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Ponadto w tym punkcie Zarząd wskazał Dyrektorowi ZDP na konieczność dokonania likwidacji wyeksploatowanego i nieużytkowanego sprzętu, będącego na stanie ZDP oraz jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę Dyrektorowi ZDP na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w Borowicy. e) Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w Krasnymstawie w sprawie przeniesienia zobowiązań finansowych na rok 2013 w wysokości 2460,00 zł brutto jako części płatności za wykonanie projektu budowlano wykonawczego na budowę przepustu pod drogą powiatową nr 3111L Suszeń Majdan Borowski Wirkowice w miejscowości Wirkowice II. Wniosek ZDP stanowi załącznik do protokołu. f) Zarząd, po wysłuchaniu Audytora Wewnętrznego, postanowił przyjąć sprawozdanie z audytu pt. Archiwizacja dokumentów oraz zobowiązał Audytora do przekazania wniosków i rekomendacji wynikających z tego audytu do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 5

6 g) Zarząd postanowił przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu opracowaną przez Wydział OK informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim w roku szkolnym 2011/2012, która stanowi załącznik do protokołu. h) Zarząd zapoznał się z Raportem z ewaluacji celowej przeprowadzonej w Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w ZSP w Żółkiewce oraz wysłuchał stanowiska Naczelnika Wydziału OK i Dyrektora ZSP w Żółkiewce odnośnie wyników ewaluacji. Zarząd, biorąc pod uwagę różnice w poziomie oceny stopnia wypełnienia wymagań przez poszczególne szkoły, które stanowią spójność organizacyjną całego Zespołu, uznał za zasadne, aby wystąpić z odpowiednim pismem do Kuratora Oświaty w Lublinie o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości w poziomie oceny tychże szkół. Wniosek Wydziału OK w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. i) Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2013 na organizację powiatowego etapu Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem Jestem Bezpieczny dla uczniów klas IV, V i VI Szkół Podstawowych z powiatu krasnostawskiego i postanowił zaplanować na ten cel środki finansowe w kwocie 500 zł. Wniosek Stanowiska Pracy ds. ZK stanowi załącznik do protokołu. j) Zarząd przyjął informację Wójta Gminy Gorzków o udostępnieniu do opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek Wydziału AB w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. k) Zarząd przyjął informację Wójta Gminy Kraśniczyn o udostępnieniu do uzgodnień projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśniczyn obejmującego obszar cmentarza rzymsko-katolickiego w miejscowości Bończa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wniosek Wydziału AB w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. l) Zarząd przyjął informację Burmistrza Krasnegostawu o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa, w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie, w rejonie ulic: 6

7 Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko. Wniosek Wydziału AB stanowi załącznik do protokołu. m) Zarząd jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości położonych na terenie Powiatu Krasnostawskiego dla realizacji zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Wniosek Wydziału GG stanowi załącznik do protokołu. n) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę dzierżawców gruntów pod garażami zlokalizowanymi przy ul. Granicznej w Krasnymstawie dotyczącą utwardzenia placu pomiędzy garażami. Zarząd postanowił polecić Dyrektorowi ZDP w Krasnymstawie posypanie tego placu żużlem pozyskanym z Cukrowni Krasnystaw. Wniosek Wydziału GG w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. o) Zarząd przyjął informację o zakończeniu wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Okrzei, Nr działki 3019/8 o pow. 0,083 ha i Nr 3019/10 o pow. 0,1408 ha, wobec braku oferentów. Zarząd postanowił uruchomić procedurę sprzedaży tej nieruchomości w drugim przetargu i obniżyć cenę wywoławczą o 5%. W związku z tym postanowił podjąć uchwałę w tej sprawie. Wniosek Wydziału GG stanowi załącznik do protokołu. p) Zarząd, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Panią Lidię Rogowską-Szostek, iż zmiana lokalizacji kotłowni gazowej na wyższą kondygnację budynku II LO celem zabezpieczenia jej przed skutkami nawalnych i intensywnych opadów deszczu wiąże się z ogromnymi kosztami, zaakceptował zaproponowane przez nią rozwiązanie, aby wykonać utwardzenie wokół pomieszczeń kotłowni. W związku z tym pozytywnie rozpatrzył przedstawioną przez Wydział GG prośbę Dyrektora II LO o wyrażenie zgody na przeprowadzenie tychże prac remontowych w ramach środków przekazanych przez Ubezpieczyciela na likwidację szkody i postanowił podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Kopia pisma Dyrektora II LO stanowi załącznik do protokołu. q) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury w sprawie sponsorowania koncertu pn. Zaduszki Jazowe z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krasnymstawie i postanowił udzielić wsparcia finansowego 7

8 w organizacji tego koncertu wysokości 300 zł. Wniosek Stanowiska Pracy ds. Promocji stanowi załącznik do protokołu. r) Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w sprawie wsparcia finansowego na zakup sztandaru dla tej jednostki, ze względu na brak możliwości formalno-prawnych. Wniosek Stanowiska Pracy ds. Promocji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do protokołu. s) Zarząd przy 4 głosach za i 1 głosie przeciw tj. większością głosów pozytywnie rozpatrzył prośbę redaktora naczelnego kwartalnika kulturalnego Nestor o dofinansowanie tego wydawnictwa w 2013 roku i postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie po 400 zł za każdy numer, jeśli będzie kontynuowane wydawnictwo tego czasopisma w roku przyszłym. Wniosek Stanowiska Pracy ds. Promocji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. t) Zarząd jednogłośnie postanowił ogłosić rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata i Rocznego Programu współpracy Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zgodnie z wnioskiem Stanowiska Pracy ds. Promocji, który stanowi załącznik do protokołu. Ad. 7 Zarząd zapoznał się z przedłożonym przez Skarbnika Powiatu projektem budżetu powiatu na 2013 rok oraz zaakceptował założenia przyjęte do opracowania przedłożonej wersji projektu budżetu, która stanowi załącznik do protokołu. Zarząd, w celu zwiększenia środków na realizację zadań drogowych wskazał, żeby w dalszych pracach nad opracowaniem ostatecznej wersji projektu budżetu, zdjąć z wydatków na zadania inwestycyjne zakup samochodu służbowego i budowę parkingu w Starostwie Powiatowym oraz budowę budynku gospodarczego i dróg wewnętrznych w DPS w Surhowie. Ponadto Zarząd ustalił, żeby wydatki na przebudowę dróg powiatowych ująć w jednej pozycji, bez wskazywania na konkretne drogi powiatowe. W trakcie dyskusji Członek Zarządu - Pan Marek Piwko wnioskował o zaplanowanie w budżecie na 2013 roku środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy I LO w Krasnymstawie. Pozostali Członkowie Zarządu uznali za niezasadne wprowadzenie tego zadania do budżetu na rok przyszły, ze względu na niż demograficzny oraz istniejącą, wystarczającą bazę sportową w mieście na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych. 8

9 Ad. 8 Zarząd w wyniku głosowania przy 5 głosach za tj. jednogłośnie podjął: a) uchwałę Nr LXVIII/259/12 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z projektem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; b) uchwałę Nr LXVIII/260/12 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu powiatu, zgodnie z projektem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; c) uchwałę Nr LXVIII/261/12 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Krasnystaw do kategorii dróg gminnych, zgodnie z projektem przedstawionym przez ZDP. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; d) uchwałę Nr LXVIII/262/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Powiatu Krasnostawskiego przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z projektem przedstawionym przez Wydział GG. Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Izbicy tj. budynku internatu byłego ZSOiZ w Tarnogórze i stanowi załącznik do protokołu; e) uchwałę Nr LXVIII/263/12 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Krasnostawskiego, nr dz. 3072/2, zgodnie z projektem przedstawionym przez Wydział GG. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; f) uchwałę Nr LXVIII/264/12 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Powiatu Krasnostawskiego, zgodnie z projektem Wydziału GG. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; g) uchwałę Nr LXVIII/265/12 w sprawie przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Krasnostawskiego i ustalenia ceny wywoławczej, zgodnie z projektem Wydziału GG. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; h) uchwałę Nr LXVIII/266/12 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych, zgodnie z projektem Wydziału GG. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; i) uchwałę Nr LXVIII/267/12 w sprawie pożyczki na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, zgodnie z projektem Wydziału FN. Uchwała stanowi załącznik do protokołu; j) uchwałę Nr LXVIII/268/12 w sprawie przekazania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie pozostałych środków trwałych i wyposażenia zakupionych w ramach projektu pn. Równe szanse lepsze wyniki, zgodnie z projektem Wydziału ZP. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 9

10 Ad. 9 Zarząd przyjął i postanowił skierować do zaopiniowania przez właściwe komisje oraz na sesję projekty uchwał Rady Powiatu w Krasnymstawie w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu krasnostawskiego na rok 2012, b) zmiany uchwały Nr XLII/293/10 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Protokół sporządziła Krystyna Starczewska Starosta Janusz Szpak Członkowie Zarządu: 1. Henryk Czerniej 2. Andrzej Grabek 3. Janusz Pędzisz 4. Marek Piwko 10

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ AB-01 A 1 Egzemplarz Nr... KARTA NOWELIZACJI PROCEDUR SCHEMATYCZNYCH Data Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo