PROTOKÓŁ NR CXXIX/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 lipca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR CXXIX/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR CXXIX/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 lipca 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk Czerniej - Wicestarosta 3. Pan Andrzej Grabek - Członek Zarządu 4. Pan Janusz Pędzisz - Członek Zarządu 5. Pan Marek Piwko - Członek Zarządu z udziałem: 1. Pana Wojciecha Hryniewicza - Sekretarza Powiatu 2. Pani Czesławy Kozak Naczelnika Wydziału Finansowego 3. Pana Piotra Banacha Dyrektora ZDP w Krasnymstawie Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie Zarządu trwało w godz. 8:00-10:00. Starosta Pan Janusz Szpak otworzył obrady, po czym przedstawił poniższy porządek posiedzenia i przystąpił do jego realizacji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Omówienie aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz rozpatrzenie wniosków ZDP w Krasnymstawie w sprawach: a) zwiększenia środków finansowych w budżecie ZDP w Krasnymstawie na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, b) udzielenia zgody na dokonanie płatności częściowej w roku 2015 za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3101L w m. Koszarsko, c) zakupu pługa wirnikowego do zimowego utrzymania dróg, d) wyrażenia zgody na nabór na stanowisko Inspektora gospodarki nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy. 4. Rozpatrzenie wniosku Wydziału AB o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie Jaślików Majdan Krzywski Kolonia Krzywe od km do km 5+769, Dyskusja i wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 Zarząd jednogłośnie przyjął protokół poprzedniego posiedzenia Nr CXXVIII/14 z dnia 2 lipca 2014 r.

2 2 Ad. 3 Starosta poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dzisiejsze posiedzenie poświęcone jest tematyce dotyczącej dróg powiatowych. Wczoraj odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji w celu zapoznania się ze stanem dróg w powiecie krasnostawskim. Dzięki temu dzisiaj mamy pełniejszą informację i wiedzę na ten temat. Temat ten jest bardzo ważny, gdyż na każdej sesji jest wiele interpelacji dotyczących drogownictwa. Następnie Starosta poprosił Dyrektora ZDP w Krasnymstawie o przedstawienie informacji o aktualnym stanie dróg. Dyrektor ZDP w Krasnymstawie - Pan Piotr Banach powiedział, że od początku jego pracy tak trudnego roku jak obecny nie było ze względu na zimę i powodzie. 80% powiatu było zasypane. Ten rok jest również wyjątkowo trudny pod względem finansowym. Wskutek powodzi najbardziej ucierpiały gminy: Łopiennik, Rudnik, Żółkiewka i część Izbicy. Przez Majdan Krzywski, Gliniska, Krzywe przeszło oberwanie chmury. W miejscowości Huta, Władysławin i w wielu innych miejscowościach zostały zniszczone przepusty, które wymagają przebudowy. Straty popowodziowe zostały oszacowane i będziemy mogli ubiegać się o środki na te zadania z budżetu państwa. Na jedno z zadań można ubiegać się o środki finansowe z ministerstwa jeszcze w tym roku. Wicestarosta Pan Henryk Czerniej przekazał informacje z wczorajszego posiedzenia wyjazdowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji, podczas którego dokonano przeglądu i oceny stanu dróg powiatowych na terenie gminy Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka, Rudnik i Izbica oraz ul. Kościuszki, gdzie są roszczenia mieszkańców w związku z zalewaniem przez wodę spływającą z okolicznych posesji i pól uprawnych. Powiedział, że ostatnie ulewy spowodowały ogromne straty na drogach i wymagają one koniecznych remontów. W tym momencie Starosta poprosił na salę interesanta, który zgłosił się ze skargą na zły stan drogi w miejscowości Olesiny, w czasie obrad Zarządu. Pan Grzegorz Ciechan przedstawiając się powiedział, że jest Lekarzem Weterynarii i takich dróg jak do Olesin nie ma nigdzie. Proszę ogłosić, że drogi nie ma do Olesin, Bobrowe. Każdy z nas płaci podatki. Awaria nie może trwać 3 lata. Wójt się uchyla. Został zniszczony asfalt. Nie są koszone pobocza. Nic nie jest zrobione od 3 lat. Jeśli nic się nie robi to trzeba zamknąć tą drogę. Ruszą media, bo dalej tak być nie może. Dyrektor ZDP Pan Piotr Banach zwrócił uwagę, że droga w miejscowości Olesiny jest drogą gminną i tylko część drogi jest powiatowa. Po wysłuchaniu relacji Pana Grzegorza Ciechana, Wicestarosta zapewnił, że Zarząd zajmie się tym tematem, gdyż droga powiatowa musi zostać wyremontowana.

3 3 Dyrektor ZDP odpowiedział, że remonty cząstkowe na części drogi powiatowej zostaną wykonane. Wicestarosta wskazał Dyrektorowi ZDP, żeby również wykosić pobocza, nawet gdyby należało zatrudnić kogoś na umowę zlecenie. W dalszej dyskusji na temat stanu dróg powiatowych, Zarząd omówił kwestie dotyczące remontów cząstkowych, koszenia rowów, poboczy, usuwania zakrzaczeń i zakupu wirnika. Wskazywano Dyrektorowi ZDP, że remonty cząstkowe to kluczowe zadanie dla ZDP i należy wykonać je w 100% we własnym zakresie a prace zorganizować w taki sposób, żeby jednocześnie wraz z remontami cząstkowymi, koszone były rowy, pobocza i usuwane zakrzaczenia. Zasugerowano, żeby podjąć działania i zatrudnić do tych prac osoby bezrobotne poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Członkowie Zarządu Pan Janusz Pędzisz i Pan Marek Piwko proponowali, żeby rozważyć zlecanie przez ZDP niektórych zadań podmiotom zewnętrznym, np. z zakresu zimowego utrzymania dróg. Wskazali na konieczność przedstawienia wykonania budżetu za I półrocze, w tym wykonania planu zimowego utrzymania dróg, kosztów usuwania skutków powodzi, żeby przeanalizować i określić cele na przyszłość oraz dokupić sprzęt. Dyskutowano również na temat wykonania doraźnego remontu części chodnika i odwodnienia przy ul. Kościuszki w Krasnymstawie. Dyrektor ZDP Pan Piotr Banach zwrócił uwagę, że mówienie o sytuacji na drogach to nie sprawa jednego roku, gdyż w poprzednich latach nie wykonywano remontów cząstkowych w 100%. Powiedział, że zimowe utrzymanie dróg nie jest mniej ważne od remontów cząstkowych i należy zrobić wszystko, żeby zakupić w tym roku wirnik. Odnośnie koszenia rowów i poboczy powiedział, że powinien mieć zatrudnionych dodatkowo, chociaż dwóch pracowników do tych prac, bo obecnie przy remontach cząstkowych pracują trzy pełne brygady. Odnośnie ulicy Kościuszki Dyrektor powiedział, że do wykonania tego odwodnienia podchodzi sceptycznie, gdyż budowa kanalików przy studzienkach nie rozwiąże problemu zalewania i należy zastanowić się, czy warto coś zrobić niezgodnie ze sztuką budowlaną. Jeśli chodzi o zjazdy, wyjaśnił, że trzy zjazdy w dokumentacji zostały zaplanowane w masie asfaltowej, bo to są zjazdy na pole. Odnosząc się do likwidacji szkód popowodziowych, Dyrektor poinformował, że niebezpieczne miejsca na drogach zostały natychmiast zabezpieczone przez służby ZDP. Nawieziono ziemię i zasypano urwiska oraz zabezpieczono przepusty. Gł. Księgowa ZDP przedstawiła dane finansowe dotyczące wykonania budżetu za I półrocze. Odpowiadając na pytanie Pana Andrzeja Grabka Dyrektor ZDP poinformował, że na wykonanie remontów cząstkowych potrzeba mu jeszcze 300 ton kamienia i 42 składy emulsji. Na zakup tych materiałów należy zabezpieczyć dodatkowo 100 tys. zł. Pan Janusz Pędzisz nadmienił, że kilka lat zgłaszał wniosek o zakup peczera do wykonywania remontów cząstkowych. Zapytał o koszt tej maszyny.

4 4 Dyrektor ZDP poinformował, że zakup peczera to koszt 250 tys. zł plus nośnik. Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Czesława Kozak przedstawiła dane z przeprowadzonej przez Skarbnika analizy wskazujące na trudną sytuację finansową powiatu. Podkreśliła, że brakuje środków na oświatę, zaczęła się spłata za scalanie i obecnie brakuje 50 tys. zł na spłatę kredytu. Jedyne źródło zwiększenia wydatków na drogi, to ewentualny kolejny kredyt. Należałoby renegocjować umowy z bankami i odraczać spłatę kredytu. Wicestarosta powiedział, że problemu dróg nie możemy tak zostawić i należy znaleźć środki na remonty. Odnośnie ul. Kościuszki poinformował, że po oględzinach, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji uznała, że ze względu na brak środków, należy zrobić w tym roku kilka kanalików. Starosta podsumowując dyskusję stwierdził, że powiat jest źle odbierany ze względu na tą sytuację na drogach. W ostatnich dwóch latach klęski żywiołowe spowodowały wiele zniszczeń. Biorąc pod uwagę stan dróg powiatowych po ostatniej powodzi, należy się zastanowić, czy nie zwiększyć zadłużenia o kilka procent i przeznaczyć środki na remonty dróg, bo pozostało jeszcze do wykonania wiele prac. Skargi będą wpływać systematycznie, jeśli nie będzie przejezdności, jeśli nie przygotujemy się do zimy. Skarbnik dokona analizy pod kątem zaciągnięcia kredytu, gdyż nie udało się sprzedać żadnej nieruchomości. Starosta poprosił Panią Naczelnik Wydziału Finansowego o rozpoczęcie procedur i analiz związanych z zaciągnięciem kredytu, natomiast Dyrektora ZDP o wyliczenie, ile potrzeba jeszcze środków na zakup materiałów do remontów cząstkowych oraz o zorientowanie się w cenach wynajmu sprzętu do likwidacji ubytków. Pan Andrzej Grabek powiedział, że doszliśmy do wniosku, że na remonty cząstkowe brakuje 100 tys. zł. W wyniku dyskusji Zarząd postanowił, żeby dokonać analizy pod kątem zwiększenia środków dla ZDP na remonty cząstkowe. Ponadto Zarząd przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie na temat możliwości skierowania kilku osób bezrobotnych do ZDP do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg tj. koszenia rowów i poboczy. Następnie Zarząd rozpatrzył wnioski złożone przez ZDP: a) postanowił przełożyć podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie ZDP w Krasnymstawie o kwotę 100 tys. zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, ze względu na powyższe ustalenia podjęte w toku dyskusji, a mianowicie konieczność dokonania analizy finansowej pod kątem zwiększenia planu wydatków tej jednostki na remonty cząstkowe oraz kalkulacji wydatków ZDP na poszczególne zadania. Wniosek ZDP stanowi załącznik do protokołu;

5 5 b) wyraził zgodę na dokonanie płatności częściowej w roku 2015 za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś Wierzchowina Chłaniów Gruszka Mała II w miejscowości Koszarsko. Wniosek ZDP stanowi załącznik do protokołu; c) pozytywnie zaopiniował wniosek ZDP w sprawie zakupu pługa wirnikowego do zimowego utrzymania dróg za szacowaną kwotę 150 tys. zł i wyraził zgodę Dyrektorowi ZDP na ogłoszenie przetargu. Wniosek ZDP stanowi załącznik do protokołu. d) stwierdził, że sprawa naboru i zatrudnienia pracownika na stanowisku Inspektora gospodarki nieruchomościami, w związku z odejściem dotychczasowego pracownika na emeryturę, należy do kompetencji Dyrektora ZDP. Wniosek ZDP stanowi załącznik do protokołu. Ad. 4 Zarząd Powiatu, w wyniku głosowania przy 5 głosach za tj. jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie Jaślików Majdan Krzywski Kolonia Krzywe od km do km 5+769,68, zgodnie z projektem przedłożonym przez Wydział AB. Uchwała Nr CXXIX/533/14 stanowi załącznik do protokołu; Ad. 5 Starosta poinformował, że Gmina Izbica zainteresowana jest przejęciem nieruchomości po byłym ZSOiZ w Tarnogórze w celu zorganizowania przedszkola. Ustalono, że w dniu b.r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu do Izbicy w celu przeprowadzenia rozmów na ten temat, gdyż pomimo wielu przetargów nie udało się sprzedać tej nieruchomości, a jej stan się pogarsza, a należy ponosić koszty jej utrzymania. Protokół sporządziła Krystyna Starczewska Starosta Janusz Szpak Członkowie Zarządu: 1. Henryk Czerniej 2. Andrzej Grabek 3. Janusz Pędzisz 4. Marek Piwko

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok. PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 31 lipca 2007 roku. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7. Protokół VI / 11 Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji, w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Obrady VI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVIII/2012. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr XXVIII/2012. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Protokół nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo