PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Andrzej Grabek - Członek Zarządu 3. Pan Janusz Pędzisz - Członek Zarządu 4. Pan Marek Piwko - Członek Zarządu z udziałem: 1. Pana Janusza Cięciery - Skarbnika Powiatu Lista obecności stanowi załącznik Posiedzenie Zarządu trwało w godz. 10:00-12:30. Pan Janusz Szpak otworzył obrady, po czym Zarząd jednogłośnie przyjął poniższy porządek posiedzenia i przystąpiono do jego realizacji: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia. 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach: a) ZDP w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Ostrzyca Izbica, b) Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Drogownictwa i Komunikacji dotyczącego podpisania porozumienia z gminą Izbica na modernizację drogi powiatowej w Bobliwie, c) ZDP w sprawie zwrotu kosztów na rzecz Urzędu Miasta w Krasnymstawie za wykonanie remontu nawierzchni z kostki granitowej na Placu 3-go Maja, d) Wydziału ZP w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa w przygotowaniu i realizacji projektu pt. Chełmsko- Krasnostawsko-Włodawski Obszar Funkcjonalny w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, e) Stanowiska Pracy d/s Promocji o rozpatrzenie prośby Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Bończy w sprawie wsparcia finansowego na wymianę stolarki okiennej w cerkwi filialnej w Wólce Kraśniczyńskiej, f) Stanowiska Pracy d/s Promocji o rozpatrzenie prośby Zakładu Poligraficznego ROMAR s.c. w Krasnymstawie, który zwrócił się z prośbą wykupienia pakietu książek autorstwa Kazimierza Stołeckiego Krasnystaw-rys historyczny, g) Wydziału FN o rozpatrzenie prośby dotyczącej odroczenia lub umorzenia należności za holowanie i przechowywanie samochodu osobowego,

2 2 h) Wydziału FN o rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Łopiennik Górny o przesunięcie terminu zapłaty zobowiązania w kwocie zł wynikającego z porozumienia w sprawie remontu drogi, i) Wydziału OK o rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP Nr 1 w Krasnymstawie o wyrażenie zgody na zakup samochodu osobowego do nauki jazdy, j) Wydziału OK o rozpatrzenie prośby rodzica o zwiększenie wymiaru godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy SOSW, k) Wydziału OK o zaopiniowanie aneksu nr 1 do organizacji roku szkolnego 2013/2014 w PPP w Krasnymstawie i SOSW w Krasnymstawie, l) Wydziału OK o rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Krasnymstawie o zwiększenie środków finansowych w budżecie szkoły w roku 2013 w kwocie: zł prace remontowe, zł wykonanie dokumentacji projektowej na awaryjne oświetlenie ewakuacyjne posiedzenie wyjazdowe w SOSW. 4. Przyjęcie i skierowanie na sesję projektu uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok Dyskusja i wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Ad. 2 Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr XCIX/13 z dnia 20 sierpnia 2013 roku oraz protokół Nr C/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Ad. 3 a) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114L Ostrzyca Izbica od km do km o dł. 0,610 km i zabezpieczenie w budżecie kwoty ,50 zł w celu zawarcia umowy z wykonawcą, ze względu na podjętą przez Radę Gminy Izbica decyzję o przeznaczeniu środków finansowych wyłącznie na wykonanie w roku bieżącym przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Tarnogóra zamiast przebudowy drogi w miejscowości Bobliwo. Wniosek ZDP stanowi załącznik b) Zarząd, w związku z powyższą decyzją dotyczącą wykonania przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Tarnogóra, jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Drogownictwa i Komunikacji dotyczący podpisania porozumienia z gminą Izbica na modernizację drogi powiatowej w Bobliwie. Wniosek komisji stanowi załącznik

3 3 Dodatkowo w tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki ponowił prośbę o złożenie w 2013 roku wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ciągu ulic: PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego na terenie miasta Krasnegostawu, argumentując, że w bieżącej kadencji Rady Powiatu nie realizowano zadań drogowych na terenie Miasta Krasnegostawu w ramach tego Programu. Podkreślił, że Miasto Krasnystaw jest dobrym partnerem, wywiązuje się z zawartych porozumień, ul. PCK, to główny ciąg komunikacyjny, o dużym natężeniu ruchu. Pan Marek Piwko wypowiadając się za złożeniem wniosku na przebudowę ulicy PCK, zadeklarował przeprowadzić rozmowę z podmiotem gospodarczym, prowadzącym sklep Biedronka na temat zawarcia umowy o dofinansowaniu tego zadania. Powiedział, że nie ma możliwości złożenia w roku bieżącym wniosku do NPPDL na planowaną przebudowę drogi Wał Latyczów, ponieważ Gmina Izbica nie jest w stanie zabezpieczyć udziału finansowego w tak dużej wysokości a ponadto nie wywiązała się z dotychczasowych porozumień. Po dyskusji Zarząd Powiatu przy 4 głosach za tj. jednogłośnie postanowił przygotować i złożyć wniosek do NPPDL o dofinansowanie przebudowy ulicy PCK od ulicy Sikorskiego, jako elementu przebudowy układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego, Rzeczna. W związku z tym Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2014na realizacje tego zadania. Ponadto Zarząd wyraził zgodę Dyrektorowi ZDP na ogłoszenie przetargu na zakup materiałów do remontów cząstkowych na kwotę zł. c) Zarząd pozytywnie rozpatrzył prośbę Urzędu Miasta w Krasnymstawie w sprawie zwrotu połowy kosztów poniesionych na wykonanie remontu nawierzchni z kostki granitowej na Placu 3-go Maja w wysokości 3037,71 zł i wskazał Dyrektorowi ZDP w Krasnymstawie, żeby w/w koszty zostały rozliczone przy wykonaniu zatoki autobusowej przy ul. Okrzei w Krasnymstawie. Wniosek ZDP w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik d) Zarząd jednogłośnie postanowił podpisać list intencyjny dotyczący partnerstwa w przygotowaniu i realizacji projektu pt. Chełmsko- Krasnostawsko-Włodawski Obszar Funkcjonalny w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej. Przedłożony przez Wydział ZP projekt listu stanowi załącznik

4 4 e) Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Bończy o wsparcie finansowe na wymianę stolarki okiennej w cerkwi filialnej w Wólce Kraśniczyńskiej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1000 zł, ze środków przeznaczonych na promocję powiatu. Wniosek Stanowiska Pracy ds. Promocji Powiatu stanowi załącznik f) Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył prośbę Zakładu Poligraficznego ROMAR s.c. w Krasnymstawie o wykupienie pakietu książek autorstwa Kazimierza Stołeckiego Krasnystaw-rys historyczny. Wniosek Stanowiska Pracy ds. Promocji Powiatu stanowi załącznik g) Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył prośbę Pana Jana Kamienickiego o odroczenie lub umorzenie zapłaty należności w kwocie 4 608,71 zł za holowanie i przechowywanie samochodu i postanowił przekazać przedmiotową wierzytelność do windykacji Urzędowi Skarbowemu, zgodnie z wnioskiem Wydziału FN, który stanowi załącznik h) Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył prośbę Wójta Gminy Łopiennik Górny o przesunięcie zobowiązania w kwocie zł wynikającego z porozumienia w sprawie remontu drogi nr 2120L Dobryniów Krasnystaw na rok Termin zapłaty tego zobowiązania Zarząd postanowił przesunąć do 20 grudnia b.r. Wniosek Wydziału FN stanowi załącznik i) Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował prośbę dyrektora ZSP Nr 1 w Krasnymstawie dotyczącą zakupu samochodu osobowego do nauki jazdy i postanowił, że środki na zakup tego samochodu zostaną zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2014, zakładając, że I rata zostanie pokryta ze środków własnych szkoły, pochodzących ze sprzedaży zbędnych maszyn. Wydziału OK stanowi załącznik j) Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę rodzica Pana Pawła Kiszczaka o zwiększenie wymiaru godzin nauczania indywidualnego z 8 do 10 godzin dla jego córki, uczennicy SOSW w Krasnymstawie. Wniosek Wydziału OK stanowi załącznik k) Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował aneks nr 1 do organizacji roku szkolnego 2013/2014 w PPP w Krasnymstawie i SOSW w Krasnymstawie Wniosek Wydziału OK stanowi załącznik

5 5 l) Zarząd, po wizytacji i zapoznaniu się ze stanem obiektów SOSW oraz zakresem potrzeb remontowych, jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora SOSW w Krasnymstawie o zwiększenie środków finansowych w budżecie szkoły w roku 2013 o kwotę zł na wykonanie najpilniejszych prac remontowych. Wniosek Wydziału OK stanowi załącznik Ad. 4 Zarząd przyjął i skierował na sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok Protokół sporządziła Krystyna Starczewska Starosta Janusz Szpak Członkowie Zarządu: 1. Andrzej Grabek 2. Janusz Pędzisz 3. Marek Piwko

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku

Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.20.2014.TO Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r.

P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r. P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r. Zagadnienia: 1. Sprawozdanie z działalności Wójta. 2. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo