SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie, jaki upłynął od obrad XXIX Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 4 lipca 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013 r. tj. w dniu sesji Zarząd: - pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP o zwiększenie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Siennica Różana Maciejów, - wyraził zgodę Dyrektorowi ZDP na ogłoszenie przetargu z płatnością w roku 2014 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Sobieskiego Tokarzewskiego Chmielnej Granicznej Bojarczuka w Krasnymstawie, - pozytywnie rozpatrzył prośbę krasnostawskiej grupy programu Profilaktyka a Ty o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na akcję profilaktyczno artystyczną VIII Przystanek Pat i postanowił pokryć koszty przewozu młodzieży z Krasnegostawu do Lublina oraz z Łodzi do Krasnegostawu, - pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie o przedłużenie terminu zwrotu I raty pożyczki, - przeniesienia planowanych wydatków budżetu powiatu, - uchwalenia regulaminów organizacyjnych dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówek opiekuńczowychowawczych, - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie, - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, - przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Krasnostawskiego i ustalenia ceny wywoławczej, Nr działki 4560, - przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną własność Powiatu Krasnostawskiego i ustalenia ceny wywoławczej, Nr działki 111/3,

2 2 - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego Krasnostawskiego, położonej przy ul. Granicznej, - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego Krasnostawskiego, położonej przy ul. Borowej. Na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2013 r. Zarząd: - przyjął sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Krasnymstawie oraz sprawozdanie z realizacji kontraktu za miesiąc maj 2013 roku, - dokonał wyboru graficznego logo powiatu pod nazwą Powiat Krasnostawski kraina obfitości przygotowanego przez Agencję Reklamową Cumulus w ramach realizowanego projektu, - zajął pozytywne stanowisko w sprawie realizacji wniosku Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Rady Powiatu w Krasnymstawie dotyczącego przygotowania zmian w Statucie Powiatu oraz opracowania Regulaminu Pracy Rady Powiatu, - pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP dotyczący zmiany lokalizacji planowanej do realizacji inwestycji w Gminie Izbica w roku 2013 z drogi powiatowej w m. Bobliwo na drogę powiatową w m. Tarnogóra, zgodnie z propozycją Wójta Gminy Izbica, - postanowił podjąć współpracę z firmą CERTES Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, - negatywnie rozpatrzył prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie o zwiększenie planu wydatków na 2013 r. o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżący remont budynku, - pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Wójta Gminy Krasnystaw projekt budowlany Modernizacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr L od km 0+685,42 do km 1+416,41 Czarnoziem Ostrów Krupski gmina Krasnystaw, w związku z zamiarem realizacji tej inwestycji przez gminę, - pozytywnie zaopiniował projekt budowlany na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) Latyczów Dworzyska Wał Wólka Orłowska, - pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Wójta Gminy Żółkiewka projekt budowlany Budowy drogi gminnej Nr L od km 0+008,00 do km 0+392,05 etap I w miejscowości Żółkiewka, w związku zamiarem realizacji tej inwestycji przez gminę,

3 3 - postanowił dokonać aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Borowej, na której zlokalizowana jest siedziba ZDP, - wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie numerycznej mapy zasadniczej - utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT w systemie informatycznym GEO MAP dla części gminy Krasnystaw Miasto i gminy Krasnystaw w PUWG 2000 w oparciu o dokumenty zgromadzone w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, - zapoznał się z prośbą radnych Rady Powiatu oraz radnych Rady Miasta z terenu Krasnegostawu o przygotowanie i złożenie w 2013 r. wniosku do tzw. schetynówek o dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy ciągu drogowego ulic: PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na następne posiedzenie. - powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 2970L ul. Radzięcka w Biłgoraju kategorii powiatowej, - wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Mickiewicza 1, - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie krasnostawskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 r. Zarząd: - przyjął sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Krasnymstawie oraz sprawozdanie z realizacji kontraktu za miesiąc czerwiec 2013 roku, - przyjął informację o wyniku konkursu przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, a mianowicie, że na to stanowisko został wybrany Pan Piotr Matej, - po ponownej analizie zadań drogowych planowanych do realizacji w ramach tzw. Schetynówek, postanowił pozytywnie ustosunkować się do prośby radnych Rady Powiatu i radnych Rady Miasta z terenu Krasnegostawu dotyczącej złożenia w 2013 roku wniosku do Narodowego

4 4 Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ciągu ulic: PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego na terenie miasta Krasnegostawu. W związku z tym Zarząd wyraził zgodę Dyrektorowi ZDP w Krasnymstawie na wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie pod kątem złożenia wniosku, - zapoznał się z informacją o wynikach raportu z ewaluacji przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krasnymstawie, - pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora ZSP Nr 2 w Krasnymstawie o pomoc finansową w wysokości 2000 zł na zorganizowanie Sesji Chmielarskiej, - zapoznał się z pismem radnego Andrzeja Kmicica w sprawie budowy chodnika przy ulicy Kościuszki do ulicy Szkolnej w Krasnymstawie i stwierdził, że remont chodnika zostanie w całości wykonany wraz ze ścieżką rowerową przy realizacji przebudowy drogi, - przyjął i postanowił skierować na sesję informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatury w Chełmie o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu krasnostawskiego w 2012 r., - pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie o przyznanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i postanowił zwiększyć dotację dla tej jednostki o zł. - informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury, - informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, - przeniesienia planowanych wydatków budżetu powiatu, - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego Krasnostawskiego, położonej w Tarnogórze, Nr działki 4540, - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną własność Powiatu Krasnostawskiego, położonej w Izbicy, Nr działki 111/3. Przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krasnostawskiego.

5 5 Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r. Zarząd: - pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków ZDP w Krasnymstawie, polegających na przeniesieniu kwoty ,00 zł z przebudowy drogi powiatowej w m. Bobliwo, na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w m. Tarnogóra, - pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP i postanowił przenieść do planu na rok 2014 wykonanie budowy przepustu pod drogą powiatową w m. Wirkowice, ze względu na brak możliwości realizacji tego zadania bez udziału finansowego Gminy Izbica, - zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegaturę w Chełmie w Domu Pomocy Społecznej w Surhowie, - przyjął i skierował na sesję raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu krasnostawskiego w latach , - uzgodnił projekt decyzji Burmistrza Krasnegostawu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego obiektu sportowego - trasy rowerowej w ramach przedsięwzięcia pn: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie, na częściach działek Krasnystaw Miasto oraz Rońsko Kolonia położonych w Krasnymstawie, - pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa Koła Rejonowego AK w Gorzkowie o wsparcie finansowe w organizacji uroczystości patriotycznych w V rocznicę wmurowania i poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej, aresztowanym i więzionym w sowieckich łagrach i przyznał na ten cel 300 zł, - postanowił przekazać w trwały zarząd na rzecz ZSP Nr 2 w Krasnymstawie nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym w celu przeznaczenia go do dzierżawy. Podjął uchwałę w sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetu powiatu. Przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie krasnostawskim, - zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, - zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący Zarządu Janusz Szpak

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

OA.0021.2.2014.KK.1 Krosno, 2014-03-25

OA.0021.2.2014.KK.1 Krosno, 2014-03-25 ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO OA.0021.2.2014.KK.1 Krosno, 2014-03-25 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz wykonania uchwal Rady Powiatu Krośnieńskiego za okres od dnia 10 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1. wyraził zgodę na przekroczenie wysokości zasilania w środki finansowe dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r.

Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r. Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Nowa Ruda, dnia 27.11.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 25.09.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO 1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, wrzesień 2006 r. 2 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku

Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Leszek Pastuszak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA WYDZIAŁ GEODEZJI Oddział Zarządzania Bazami Danych i Nadzoru Prac Geodezyjnych 1 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 01/WGDI/P plan 6,00 0,00 436 862,94 436 862,94 wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Nowa Ruda, dnia 23.08.2010r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 30

Bardziej szczegółowo