OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia President dla Klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. posiadaczy kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia President zwane dalej OWU mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia assistance zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Concordia Polska TUW, zwanym dalej Ubezpieczycielem, a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym na rzecz posiadaczy kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD zwanych dalej Ubezpieczonymi. 2. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel zapewnia posiadaczom kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD, ochronę ubezpieczeniową obejmującą: 1) ubezpieczenie Pomoc medyczną na terenie RP, 2) ubezpieczenie Pomoc w domu Home Assistance, 3) ubezpieczenie Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge, 4) ubezpieczenie "Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej - Travel Assistance" 3. Umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem określa w szczególności: 1) sposób zawarcia Umowy, 2) prawa i obowiązki stron Umowy, 3) tryb, warunki, sposób i terminy wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 4) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, 5) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany Umowy. 4. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone przez Ubezpieczyciela za pośrednictwem Operatora. 5. Świadczenia związane z ubezpieczeniami wymienionymi w 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) organizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Świadczenia związane z ubezpieczeniem wymienionym w 1 ust. 2 pkt 4) organizowane są wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajem stałego pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie wymienione w 1 ust. 2 pkt 4) obejmuje swoim zasięgiem terytorium Europy, kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie. 7. Ubezpieczeniem moŝe zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 90 roku Ŝycia. 2 Definicje 1. Przez pojęcia uŝyte w niniejszych OWU naleŝy rozumieć: 1) awaria: a) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge kaŝdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Pojęcie awaria obejmuje takŝe: - awarię pasów bezpieczeństwa, - awarię ogumienia, - brak paliwa uniemoŝliwiający kontynuację jazdy, - zagubienie, zatrzaśnięcie kluczyków, - awarię akumulatora (w tym równieŝ jego rozładowanie), Pojęcie awaria nie obejmuje przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się Ŝarówek, lub b) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance uszkodzenie uniemoŝliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD lub PC, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem uŝytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 2) akty terroru: nielegalne akcje z uŝyciem przemocy indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji Ŝycia publicznego bądź zdezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, 3) Operator: przedstawiciel Ubezpieczyciela udzielający pomocy przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w ramach niniejszych OWU, do którego Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 4) choroba: reakcja organizmu na działania czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, z wyjątkiem chorób przewlekłych, 5) choroba przewlekła: zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 6) dziecko: dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do 18 roku Ŝycia, 7) hospitalizacja: pobyt w szpitalu w celu przeprowadzenia leczenia, 8) kierowca: kierujący pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach niniejszej umowy, 9) lekarz uprawniony: lekarz zatrudniony przez Operatora - lekarz konsultant, 10) miejsce ubezpieczenia: mieszkanie lub dom, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Operatora podczas telefonicznego zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony w ramach OWU, przy czym za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się stałe miejsce zamieszkania Ubezpieczonego zgłoszone do korespondencji bankowej, 11) nagłe zachorowanie: stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, 12) nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezaleŝnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, 13) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Operatora do opieki nad jego dzieckiem (dziećmi) na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszkała na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 14) pasaŝer: kaŝda osoba przewoŝona pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach niniejszej Umowy, z wyłączeniem osób przewoŝonych za opłatą, 15) pojazd: nie starszy niŝ 10-letni samochód osobowy lub cięŝarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony albo cięŝarowo-osobowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, zarejestrowany na Ubezpieczonego, 16) sporty wysokiego ryzyka: wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, alpinizmu, narciarstwa i wszystkich jego odmian, nurkowania z aparatem oddechowym, skoki bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 17) sprzęt AGD: znajdujące się w miejscu zamieszkania następujące urządzenia: kuchnie gazowe i elektryczne stanowiące element stałego wyposaŝenia domu/mieszkania, pralki, pralko suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe stanowiące element wyposaŝenia domu/mieszkania, chłodziarki, chłodziarko-zamraŝarki, zamraŝarki, zmywarki wykorzystywane wyłącznie do uŝytku domowego, nie starsze niŝ 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 18) sprzęt PC: znajdujący się w miejscu zamieszkania komputer stacjonarny wraz z monitorem, nie starszy niŝ 5-letni, o ile nie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 19) sprzęt RTV: znajdujące się w miejscu zamieszkania domowe urządzenia audio video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest moŝliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO i DVD, zestawy HI FI wykorzystywane wyłącznie do uŝytku domowego, nie starsze niŝ 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 20) Ubezpieczający: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, 21) Ubezpieczony: posiadacz karty kredytowej VISA PRESIDENT lub VISA GOLD dołączonej do rachunku prowadzonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 22) unieruchomienie: stan pojazdu ubezpieczonego, dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych i posiadającego waŝne badania techniczne, który powstał na skutek wypadku lub awarii, uniemoŝliwiając dalsze uŝytkowanie pojazdu na drogach publicznych, 23) usługi assistance: usługi, których świadczenie jest przedmiotem ubezpieczenia polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie i granicach określonych niniejszymi warunkami ubezpieczenia, 24) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu: regularne lub intensywne treningi, udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynaleŝności do klubów sportowych, a takŝe zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu, 25) wypadek: zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu: a) wypadek drogowy przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego, b) pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie, zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) dym i sadza, d) eksplozja, e) grad, f) huragan, g) implozja, h) lawina, lub inne siły przyrody, i) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, j) dym i sadza, k) eksplozja, l) grad, m) huragan, n) implozja, o) lawina lub inne siły przyrody, p) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, q) nawalne opady śniegu, r) powódź, s) poŝar, t) trzęsienia ziemi, u) uderzenie pioruna, v) uszkodzenia przez osoby trzecie,

2 w) zapadanie lub osuwanie się ziemi, 26) zdarzenie losowe: zdarzenie, które uprawnia Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji specjalisty w przypadku ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia. Za zdarzenie losowe uwaŝa się: a) dym i sadzę: produkty spalania unoszące się w powietrzu takŝe wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu, b) eksplozję: zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; Pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu, itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem, rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak równieŝ eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian, c) grad: opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu, d) huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,50 m/s (63 km/h), którą potwierdziły pomiary stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdującej się najbliŝej miejsca ubezpieczania lub miejsca, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd; W przypadku, gdy szybkość wiatru nie moŝe być potwierdzona, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeŝeli wiatr spowodował szkody w okolicy miejsca ubezpieczenia lub w okolicy, w której znajdował się uszkodzony pojazd; Oprócz bezpośredniego działania huraganu pod pojęciem tym określa się równieŝ następstwa szkód spowodowanych unoszonymi przez huragan częściami budynków, drzew lub przedmiotami, e) implozję: uszkodzenie zbiornika lub aparatu próŝniowego na skutek działania podciśnienia, f) kradzieŝ z włamaniem: dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: i) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy uŝyciu narzędzi lub siły, ii) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzieŝ z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, g) lawinę lub inne siły przyrody: gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu), h) nawalne opady śniegu: opad atmosferyczny, który: i) swoim cięŝarem spowodował uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu lub ii) pod wypływem swojego cięŝaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia lub ubezpieczony pojazd i doprowadził do ich uszkodzenia, i) zamarzanie: uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: i) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, ii) rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/ lub gaśniczej, j) powódź: zalanie terenu lub podłoŝa, które powstało w następstwie: i) wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących), ii) nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia lub w miejscu, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd, tj. zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy), k) poŝar: działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, l) przepięcie: wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyŝszego od maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu elektrycznego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod warunkiem wyposaŝenia budynku/lokalu w odgromniki lub ochronniki przepięciowe, m) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych: rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, i) koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych, ii) specjalnej obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie, itp.), iii) ustawienia rusztowań lub uŝycia dźwigu, iv) naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru; Za stłuczenie nie uwaŝa się szkód powstałych wskutek: i) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka powierzchni ubezpieczonych szyb, ii) obróbki, montaŝu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w miejscu ubezpieczenia lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania, iii) zastosowania niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montaŝu, iv) zuŝycia, braku naleŝytej konserwacji, n) trzęsienia ziemi: drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, którą potwierdziły pomiary stacji badawczej znajdującej się najbliŝej miejsca ubezpieczenia lub miejsca gdzie znajduje się ubezpieczony pojazd. Trzęsienie ziemi uwaŝa się za stwierdzone, jeŝeli wstrząsy spowodowały równieŝ szkody w najbliŝszym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych ruchomościach domowych i stałych elementach wykończeniowych powstały wyłącznie wskutek trzęsienia ziemi, o) uderzenie lub upadek statku powietrznego: przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części lub przewoŝonego ładunku, p) uderzenie pioruna: bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi, które pozostawiło w miejscu ubezpieczenia lub w ubezpieczonym pojeździe bezsporne ślady, q) uderzenie pojazdu mechanicznego: uderzenie pojazdu mechanicznego, jego części lub przewoŝonego ładunku. Za uderzenie pojazdu mechanicznego nie uwaŝa się uderzenia przez pojazd naleŝący do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących na stałe w miejscu ubezpieczenia, pracowników lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca ubezpieczenia, r) upadek drzewa, masztu, komina: upadek drzew, masztów, kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie, który nastąpił z przyczyn niezaleŝnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, s) uszkodzenie przez osoby trzecie: uszkodzenie wywołane przez wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, w tym takŝe osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, t) wandalizm: działanie, gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca zamieszkania i zniszczył lub uszkodził drzwi, okna lub elementy zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, u) zalanie: wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: i) rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, ii) rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub lokal, iii) wyposaŝenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, iv) instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności z wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, v) instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, vi) urządzeń wodno-kanalizacyjnych, vii)zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, viii) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, ix) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, x) zapadanie lub osuwanie się ziemi: ruchy podłoŝa, w wyniku których dochodzi do osuwania lub zapadania się ziemi. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc medyczna na terenie RP 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania, 3) udzieleniu usług informacyjnych. 2. JeŜeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Operator zapewnia: 1) wizytę lekarza: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Po nagłym zachorowaniu wizyta lekarza moŝe być zorganizowana maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku, 2) wizytę pielęgniarki: jeŝeli Ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową był hospitalizowany minimum przez 5 dni, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów. 3) transport medyczny do placówki medycznej: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego do placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Operatora.

3 4) transport medyczny z placówki medycznej: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Operatora. 5) transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi: w przypadku gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej; transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu; 6) dostawę leków: Operator organizuje dostarczenie Ubezpieczonemu leków zaordynowanych przez lekarza w sytuacji, gdy Ubezpieczony w następstwie choroby wymaga leŝenia zgodnie ze wskazaniem lekarza określonym w zwolnieniu lekarskim i pokrywa koszty tego dostarczenia w limicie do 1000 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe. O zasadności dostarczenia leków Ubezpieczonemu decyduje lekarz uprawniony Operatora, 7) Infolinię medyczną: Operator gwarantuje Ubezpieczonemu następujące usługi informacyjne: a) informowanie o państwowych i prywatnych placówkach słuŝby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, b) informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, moŝliwości przyjmowania w czasie ciąŝy itp., c) informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, d) informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak naleŝy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych, f) informacje o dietach, zdrowym Ŝywieniu, g) dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Operatora, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŝliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania, h) informowanie o domach pomocy społecznej, hospicjach, i) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby, j) informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów), k) informowanie o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyŝszonym ryzyku, l) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, dla rodziców cięŝko chorych dzieci, m) informowanie o aptekach czynnych przez całą dobę, n) informacje dla podróŝnych: szczepienia, zagroŝenia epidemiologiczne. Wszystkie usługi wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu (powyŝej) świadczone są do łącznej kwoty 1000 PLN na zdarzenie ubezpieczeniowe. Limity kosztów mogą być wykorzystywane wielokrotnie pod warunkiem, Ŝe odnoszą się do róŝnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Pomoc medyczna na terenie RP 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 1) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezaleŝnie od stanu poczytalności, 2) następstw czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach, 3) wypadków będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym następstw chorób psychicznych oraz świadczenia z tytułu zawału serca albo udaru mózgu, 4) wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub uŝytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich uŝycia, 5) poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba Ŝe wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, 6) skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 7) skutków wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyŝej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 8) zdarzeń wynikających z uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasaŝer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych, 9) skutków wypadków powstałych podczas wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, 10) uprawiania następujących sportów: motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej, narciarstwa i wszystkich jego odmian, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy uŝyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie, a takŝe uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc wymagających uŝycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego, 11) konsekwencji wypadków w postaci: chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych (pourazowych uszkodzeń mózgu), nerwic, 4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje równieŝ: 1) kosztów transportu leków nie przepisanych przez lekarza prowadzącego, 2) kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) interwencji specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz), 2) interwencji specjalisty RTV/AGD, 3) interwencji technika PC, 4) dozorze mienia, 5) transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia, 6) transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej, 7) transporcie Ubezpieczonego do hotelu, 8) udzieleniu informacji o usługodawcach Operatora, 9) udzieleniu dostępu do infolinii remontowo budowlanej. Interwencja specjalisty 2. JeŜeli w następstwie zdarzenia losowego, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Operatora zapewnia zorganizowanie i pokrywa koszty dojazdu oraz koszty robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja wymaga zgody Operatora. 3. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 4. Koszty jednej interwencji specjalisty dojazdu i robocizny pokrywane są do kwoty 600 zł na kaŝde zdarzenie. Interwencja specjalisty RTV/AGD 5. W razie awarii sprzętu RTV lub AGD powodującej brak moŝliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń Operator zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu/z autoryzowanego serwisu naprawczego do miejsca zamieszkania. 6. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 7. Koszty jednej interwencji specjalisty RTV lub AGD dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu naprawczego/z autoryzowanego serwisu do miejsca zamieszkania, pokrywane są do kwoty 500 zł na kaŝde zdarzenie z zastrzeŝeniem, Ŝe w ciągu roku Ubezpieczonemu przysługują 2 interwencje specjalisty RTV i 2 interwencje specjalisty AGD. 8. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu sprzętu, wiek sprzętu moŝe takŝe zostać zweryfikowany przez przybyłego specjalistę, w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. Interwencja technika PC 9. W razie awarii sprzętu PC powodującej brak moŝliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń, Operator zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego technika w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu naprawczego. 10. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 11. Koszty jednej interwencji technika sprzętu PC, tj. łączne koszty dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu naprawczego pokrywane są do kwoty 300 zł na zdarzenie. 12. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku takich dokumentów wiek sprzętu moŝe zostać zweryfikowany takŝe przez przybyłego mechanika w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. 13. Ubezpieczonemu, w ciągu roku, przysługuje 1 interwencja technika PC. Dozór mienia 14. JeŜeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, Operator zapewnia dodatkowo ochronę mienia, tj. zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru przez straŝnika z wyspecjalizowanej firmy, w czasie do 48 godzin od wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. 15. Koszty dozoru pokrywane są do łącznej kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia losowego.

4 16. Ubezpieczony moŝe skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 14 i 15 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Operator jest wolny od obowiązku spełnienia świadczenia. Transport i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia 17. JeŜeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania, Operator zapewnia: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego, 2) zorganizowanie i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia we wskazanym przez Ubezpieczonego miejscu składowania. 18. PrzewoŜone jest tylko takie mienie, które moŝna załadować do samochodu cięŝarowego o ładowności do 3,5 tony. 19. Ubezpieczony moŝe skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 17 i 18 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Operator jest wolny od obowiązku spełnienia świadczenia. Transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej / Transport Ubezpieczonego do hotelu 20. JeŜeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło w miejscu zamieszkania, znajdzie się ono w stanie wykluczającym moŝliwość zamieszkiwania, Operator zapewnia: 1) transport Ubezpieczonego do hotelu zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z bagaŝem podręcznym do najbliŝszego hotelu w limicie do 100 km od miejsca zamieszkania (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy), lub 2) transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagaŝem podręcznym do osoby przez niego wyznaczonej, mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy). 21. Usługi wymienione w 4 ust. 20 pkt 1) i 2) obejmują równieŝ transport powrotny. 22. Usługi wymienione w 4 ust. 20 pkt 1) i 2) świadczone są w limicie do 300 zł na jedno zdarzenie losowe. 23. Usługa wymieniona w 4 ust. 20 pkt 1) wyklucza moŝliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust. 20 pkt 2). 24. Usługa wymieniona w 4 ust. 20 pkt 2) wyklucza moŝliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust. 20 pkt 1). Informacje o usługodawcach Operatora 25. JeŜeli Ubezpieczony wyraŝa chęć skorzystania z sieci usługodawców, Operator udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące rodzaje usług: 1) ślusarskie, 2) hydrauliczne, 3) dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, 4) elektryczne, 5) dekarskie, 6) szklarskie, 7) stolarskie, 8) murarskie, 9) malarskie, 10) glazurnicze, 11) parkieciarskie. Infolinia remontowo budowlana 26. JeŜeli ubezpieczony wyraŝa chęć uzyskania informacji uŝytecznych przy prowadzeniu prac budowlanych, Operator udziela: 1) informacji formalno prawnych, 2) informacji o formalnościach jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania, domu, 3) informacji o podatkach, 4) informacji teleadresowych o usługodawcach Operatora, 5) informacji teleadresowych o urzędach gminy, 6) informacji teleadresowych o placówkach banku, 7) informacji teleadresowych o sklepach z materiałami budowlanymi. Pomoc w domu Home Assistance 27. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak moŝliwości wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemoŝliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotaŝu, wojną (równieŝ domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyŝszą, a takŝe ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 28. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeŝeli zdarzenie losowe określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 29. Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania. 30. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 1) usługi związane z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe słuŝby administracyjne lub właściwe słuŝby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: a) pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, b) pionów kanalizacyjnych, c) pionów centralnego ogrzewania, d) instalacji gazowej, e) przyłączy do budynku, 2) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami Ŝarówek, przedłuŝaczy, 3) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania, 4) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną. 31. Ponadto zakres usług w przypadku awarii sprzętu PC, określonych OWU nie obejmuje: 1) usług związanych z uszkodzeniami software, wszelkiego oprogramowania, centrali telefonicznych, urządzeń peryferyjnych, drukarek, skanerów, a takŝe myszy oraz innego sprzętu hardware nie wymienionego w definicji sprzętu PC, 2) usług związanych z uszkodzeniem wynikłym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją uŝytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu, a takŝe stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, (w tym stosowania częstotliwości wyŝszych niŝ przewidziano dla danego modelu), 3) usług związanych z uszkodzeniami i wadami wynikłymi na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Ubezpieczonego/uŜytkującego, 4) usług związanych z brakiem wzajemnej kompatybilności elementów sprzętu i oprogramowania albo wynikające z zainstalowania oprogramowania bez waŝnych licencji. 32. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku w wyniku awarii lub naprawy sprzętu PC. 33. Ubezpieczeniem nie są objęte uszkodzenia chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady. 34. Ubezpieczenie nie obejmuje naturalnego zuŝycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. 35. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności naprawcze i koszty transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu będącego na gwarancji producenta. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych. 36. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub uŝytkujący we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp. 5 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Operatora usługi polegające na: 1) na udzielaniu pomocy Ubezpieczonemu wyłącznie w związku z wypadkiem lub awarią zaistniałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) udzieleniu informacji przez Operatora. 2. Liczba osób znajdujących się w pojeździe nie moŝe przekroczyć liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (nie więcej niŝ 9 osób). 3. W ramach niniejszego ubezpieczenia moŝe być ubezpieczony jeden pojazd, przy czym za pojazd ubezpieczony przyjmuje się pojazd zarejestrowany na Ubezpieczonego. Usprawnienie pojazdu na miejscu, holowanie 4. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii został unieruchomiony, Operator organizuje usunięcie awarii na miejscu zdarzenia i pokrywa koszty usunięcia awarii lub jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Operator pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliŝszej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliŝszego zakładu naprawczego w promieniu do maksymalnie 50 km, do kwoty 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 5. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek wypadku, Operator organizuje naprawę na miejscu zdarzenia i pokrywa jej koszty lub, jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Operator pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliŝszej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliŝszego zakładu naprawczego w promieniu maksymalnie do 50 km, do kwoty 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 6. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek braku paliwa, Operator zorganizuje dostarczenie paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliŝszej czynnej stacji paliw i pokryje koszty tego dostarczenia (Operator nie pokrywa kosztów paliwa). Świadczenie realizowane jest do kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. Zakwaterowanie w hotelu, samochód zastępczy lub transport osób 7. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii lub wypadku został unieruchomiony i przewidywana naprawa pojazdu ma trwać dłuŝej niŝ 12 godzin, Ubezpieczony ma prawo do skorzystania z następujących świadczeń: 1) wypoŝyczenie samochodu zastępczego o parametrach technicznych zbliŝonych do parametrów technicznych pojazdu Ubezpieczonego, na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłuŝej niŝ na 2 dni. Usługa dotyczy równieŝ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego w podróży dla Klientów Banku BPH S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 34 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH SPIS TREŚCI 04 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje

Postanowienia ogólne. Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia Turystyczne MERIGO (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/051/2012 z dnia 03.12.2012 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Podróże zagraniczne (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/052/2013 z dnia 05.11.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Raiffeisen Polbank Prestiż Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowych wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla użytkowników kart płatniczych World Debit MasterCard oraz World Debit Private Banking wydanych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A.,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Spis treści 1 Ustalenia wstępne.... 1 2 Definicje... 1 3 Okres ochrony ubezpieczeniowej... 3 4 Składka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Warunki Ubezpieczenia Pakiet Gold dla Posiadaczy i UŜytkowników Złotych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE W POLSCE (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/038/2013 z dnia 19.08.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Na PodróŜ. Pakiet ubezpieczeń turystycznych 1/32

Na PodróŜ. Pakiet ubezpieczeń turystycznych 1/32 Na PodróŜ Pakiet ubezpieczeń turystycznych 1/32 Kontakt z nami... 4 Ogólne warunki ubezpieczenia Na PodróŜ... 5 Postanowienia ogólne... 5 Definicje... 5 Sekcja A... 8 Ubezpieczenie od kosztów leczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓśY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo