OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PRESIDENT"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia President dla Klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. posiadaczy kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia President zwane dalej OWU mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia assistance zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Concordia Polska TUW, zwanym dalej Ubezpieczycielem, a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym na rzecz posiadaczy kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD zwanych dalej Ubezpieczonymi. 2. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczyciel zapewnia posiadaczom kart kredytowych VISA PRESIDENT i VISA GOLD, ochronę ubezpieczeniową obejmującą: 1) ubezpieczenie Pomoc medyczną na terenie RP, 2) ubezpieczenie Pomoc w domu Home Assistance, 3) ubezpieczenie Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge, 4) ubezpieczenie "Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej - Travel Assistance" 3. Umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem określa w szczególności: 1) sposób zawarcia Umowy, 2) prawa i obowiązki stron Umowy, 3) tryb, warunki, sposób i terminy wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 4) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, 5) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany Umowy. 4. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone przez Ubezpieczyciela za pośrednictwem Operatora. 5. Świadczenia związane z ubezpieczeniami wymienionymi w 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) organizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Świadczenia związane z ubezpieczeniem wymienionym w 1 ust. 2 pkt 4) organizowane są wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajem stałego pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie wymienione w 1 ust. 2 pkt 4) obejmuje swoim zasięgiem terytorium Europy, kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie. 7. Ubezpieczeniem moŝe zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 90 roku Ŝycia. 2 Definicje 1. Przez pojęcia uŝyte w niniejszych OWU naleŝy rozumieć: 1) awaria: a) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge kaŝdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Pojęcie awaria obejmuje takŝe: - awarię pasów bezpieczeństwa, - awarię ogumienia, - brak paliwa uniemoŝliwiający kontynuację jazdy, - zagubienie, zatrzaśnięcie kluczyków, - awarię akumulatora (w tym równieŝ jego rozładowanie), Pojęcie awaria nie obejmuje przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się Ŝarówek, lub b) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance uszkodzenie uniemoŝliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD lub PC, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem uŝytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 2) akty terroru: nielegalne akcje z uŝyciem przemocy indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji Ŝycia publicznego bądź zdezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, 3) Operator: przedstawiciel Ubezpieczyciela udzielający pomocy przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w ramach niniejszych OWU, do którego Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 4) choroba: reakcja organizmu na działania czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, z wyjątkiem chorób przewlekłych, 5) choroba przewlekła: zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 6) dziecko: dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do 18 roku Ŝycia, 7) hospitalizacja: pobyt w szpitalu w celu przeprowadzenia leczenia, 8) kierowca: kierujący pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach niniejszej umowy, 9) lekarz uprawniony: lekarz zatrudniony przez Operatora - lekarz konsultant, 10) miejsce ubezpieczenia: mieszkanie lub dom, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Operatora podczas telefonicznego zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony w ramach OWU, przy czym za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się stałe miejsce zamieszkania Ubezpieczonego zgłoszone do korespondencji bankowej, 11) nagłe zachorowanie: stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagraŝający Ŝyciu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, 12) nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezaleŝnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, 13) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Operatora do opieki nad jego dzieckiem (dziećmi) na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszkała na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 14) pasaŝer: kaŝda osoba przewoŝona pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach niniejszej Umowy, z wyłączeniem osób przewoŝonych za opłatą, 15) pojazd: nie starszy niŝ 10-letni samochód osobowy lub cięŝarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony albo cięŝarowo-osobowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, zarejestrowany na Ubezpieczonego, 16) sporty wysokiego ryzyka: wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, alpinizmu, narciarstwa i wszystkich jego odmian, nurkowania z aparatem oddechowym, skoki bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 17) sprzęt AGD: znajdujące się w miejscu zamieszkania następujące urządzenia: kuchnie gazowe i elektryczne stanowiące element stałego wyposaŝenia domu/mieszkania, pralki, pralko suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe stanowiące element wyposaŝenia domu/mieszkania, chłodziarki, chłodziarko-zamraŝarki, zamraŝarki, zmywarki wykorzystywane wyłącznie do uŝytku domowego, nie starsze niŝ 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 18) sprzęt PC: znajdujący się w miejscu zamieszkania komputer stacjonarny wraz z monitorem, nie starszy niŝ 5-letni, o ile nie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 19) sprzęt RTV: znajdujące się w miejscu zamieszkania domowe urządzenia audio video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest moŝliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO i DVD, zestawy HI FI wykorzystywane wyłącznie do uŝytku domowego, nie starsze niŝ 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 20) Ubezpieczający: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, 21) Ubezpieczony: posiadacz karty kredytowej VISA PRESIDENT lub VISA GOLD dołączonej do rachunku prowadzonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 22) unieruchomienie: stan pojazdu ubezpieczonego, dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych i posiadającego waŝne badania techniczne, który powstał na skutek wypadku lub awarii, uniemoŝliwiając dalsze uŝytkowanie pojazdu na drogach publicznych, 23) usługi assistance: usługi, których świadczenie jest przedmiotem ubezpieczenia polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie i granicach określonych niniejszymi warunkami ubezpieczenia, 24) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu: regularne lub intensywne treningi, udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynaleŝności do klubów sportowych, a takŝe zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu, 25) wypadek: zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu: a) wypadek drogowy przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego, b) pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie, zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) dym i sadza, d) eksplozja, e) grad, f) huragan, g) implozja, h) lawina, lub inne siły przyrody, i) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, j) dym i sadza, k) eksplozja, l) grad, m) huragan, n) implozja, o) lawina lub inne siły przyrody, p) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, q) nawalne opady śniegu, r) powódź, s) poŝar, t) trzęsienia ziemi, u) uderzenie pioruna, v) uszkodzenia przez osoby trzecie,

2 w) zapadanie lub osuwanie się ziemi, 26) zdarzenie losowe: zdarzenie, które uprawnia Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji specjalisty w przypadku ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia. Za zdarzenie losowe uwaŝa się: a) dym i sadzę: produkty spalania unoszące się w powietrzu takŝe wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu, b) eksplozję: zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; Pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu, itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem, rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak równieŝ eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian, c) grad: opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu, d) huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,50 m/s (63 km/h), którą potwierdziły pomiary stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdującej się najbliŝej miejsca ubezpieczania lub miejsca, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd; W przypadku, gdy szybkość wiatru nie moŝe być potwierdzona, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeŝeli wiatr spowodował szkody w okolicy miejsca ubezpieczenia lub w okolicy, w której znajdował się uszkodzony pojazd; Oprócz bezpośredniego działania huraganu pod pojęciem tym określa się równieŝ następstwa szkód spowodowanych unoszonymi przez huragan częściami budynków, drzew lub przedmiotami, e) implozję: uszkodzenie zbiornika lub aparatu próŝniowego na skutek działania podciśnienia, f) kradzieŝ z włamaniem: dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: i) uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy uŝyciu narzędzi lub siły, ii) otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzieŝ z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, g) lawinę lub inne siły przyrody: gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu), h) nawalne opady śniegu: opad atmosferyczny, który: i) swoim cięŝarem spowodował uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu lub ii) pod wypływem swojego cięŝaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia lub ubezpieczony pojazd i doprowadził do ich uszkodzenia, i) zamarzanie: uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: i) urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, ii) rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/ lub gaśniczej, j) powódź: zalanie terenu lub podłoŝa, które powstało w następstwie: i) wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących), ii) nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia lub w miejscu, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd, tj. zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy), k) poŝar: działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, l) przepięcie: wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyŝszego od maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu elektrycznego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod warunkiem wyposaŝenia budynku/lokalu w odgromniki lub ochronniki przepięciowe, m) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych: rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem, i) koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych, ii) specjalnej obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie, itp.), iii) ustawienia rusztowań lub uŝycia dźwigu, iv) naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru; Za stłuczenie nie uwaŝa się szkód powstałych wskutek: i) zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka powierzchni ubezpieczonych szyb, ii) obróbki, montaŝu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w miejscu ubezpieczenia lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania, iii) zastosowania niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montaŝu, iv) zuŝycia, braku naleŝytej konserwacji, n) trzęsienia ziemi: drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, którą potwierdziły pomiary stacji badawczej znajdującej się najbliŝej miejsca ubezpieczenia lub miejsca gdzie znajduje się ubezpieczony pojazd. Trzęsienie ziemi uwaŝa się za stwierdzone, jeŝeli wstrząsy spowodowały równieŝ szkody w najbliŝszym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych ruchomościach domowych i stałych elementach wykończeniowych powstały wyłącznie wskutek trzęsienia ziemi, o) uderzenie lub upadek statku powietrznego: przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części lub przewoŝonego ładunku, p) uderzenie pioruna: bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi, które pozostawiło w miejscu ubezpieczenia lub w ubezpieczonym pojeździe bezsporne ślady, q) uderzenie pojazdu mechanicznego: uderzenie pojazdu mechanicznego, jego części lub przewoŝonego ładunku. Za uderzenie pojazdu mechanicznego nie uwaŝa się uderzenia przez pojazd naleŝący do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących na stałe w miejscu ubezpieczenia, pracowników lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca ubezpieczenia, r) upadek drzewa, masztu, komina: upadek drzew, masztów, kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie, który nastąpił z przyczyn niezaleŝnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, s) uszkodzenie przez osoby trzecie: uszkodzenie wywołane przez wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, w tym takŝe osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, t) wandalizm: działanie, gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca zamieszkania i zniszczył lub uszkodził drzwi, okna lub elementy zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, u) zalanie: wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: i) rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, ii) rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub lokal, iii) wyposaŝenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, iv) instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności z wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, v) instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, vi) urządzeń wodno-kanalizacyjnych, vii)zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, viii) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, ix) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, x) zapadanie lub osuwanie się ziemi: ruchy podłoŝa, w wyniku których dochodzi do osuwania lub zapadania się ziemi. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc medyczna na terenie RP 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania, 3) udzieleniu usług informacyjnych. 2. JeŜeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Operator zapewnia: 1) wizytę lekarza: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Po nagłym zachorowaniu wizyta lekarza moŝe być zorganizowana maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku, 2) wizytę pielęgniarki: jeŝeli Ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową był hospitalizowany minimum przez 5 dni, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów. 3) transport medyczny do placówki medycznej: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego do placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Operatora.

3 4) transport medyczny z placówki medycznej: jeŝeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Operator gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Operatora. 5) transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi: w przypadku gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej; transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu; 6) dostawę leków: Operator organizuje dostarczenie Ubezpieczonemu leków zaordynowanych przez lekarza w sytuacji, gdy Ubezpieczony w następstwie choroby wymaga leŝenia zgodnie ze wskazaniem lekarza określonym w zwolnieniu lekarskim i pokrywa koszty tego dostarczenia w limicie do 1000 zł na zdarzenie ubezpieczeniowe. O zasadności dostarczenia leków Ubezpieczonemu decyduje lekarz uprawniony Operatora, 7) Infolinię medyczną: Operator gwarantuje Ubezpieczonemu następujące usługi informacyjne: a) informowanie o państwowych i prywatnych placówkach słuŝby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, b) informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, moŝliwości przyjmowania w czasie ciąŝy itp., c) informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, d) informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak naleŝy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych, f) informacje o dietach, zdrowym Ŝywieniu, g) dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Operatora, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŝliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania, h) informowanie o domach pomocy społecznej, hospicjach, i) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby, j) informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów), k) informowanie o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyŝszonym ryzyku, l) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, dla rodziców cięŝko chorych dzieci, m) informowanie o aptekach czynnych przez całą dobę, n) informacje dla podróŝnych: szczepienia, zagroŝenia epidemiologiczne. Wszystkie usługi wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu (powyŝej) świadczone są do łącznej kwoty 1000 PLN na zdarzenie ubezpieczeniowe. Limity kosztów mogą być wykorzystywane wielokrotnie pod warunkiem, Ŝe odnoszą się do róŝnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Pomoc medyczna na terenie RP 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 1) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezaleŝnie od stanu poczytalności, 2) następstw czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach, 3) wypadków będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym następstw chorób psychicznych oraz świadczenia z tytułu zawału serca albo udaru mózgu, 4) wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub uŝytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich uŝycia, 5) poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba Ŝe wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, 6) skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 7) skutków wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyŝej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 8) zdarzeń wynikających z uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasaŝer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych, 9) skutków wypadków powstałych podczas wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, 10) uprawiania następujących sportów: motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej i skałkowej, narciarstwa i wszystkich jego odmian, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy uŝyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie, a takŝe uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc wymagających uŝycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego, 11) konsekwencji wypadków w postaci: chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych (pourazowych uszkodzeń mózgu), nerwic, 4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje równieŝ: 1) kosztów transportu leków nie przepisanych przez lekarza prowadzącego, 2) kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) interwencji specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz), 2) interwencji specjalisty RTV/AGD, 3) interwencji technika PC, 4) dozorze mienia, 5) transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia, 6) transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej, 7) transporcie Ubezpieczonego do hotelu, 8) udzieleniu informacji o usługodawcach Operatora, 9) udzieleniu dostępu do infolinii remontowo budowlanej. Interwencja specjalisty 2. JeŜeli w następstwie zdarzenia losowego, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Operatora zapewnia zorganizowanie i pokrywa koszty dojazdu oraz koszty robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja wymaga zgody Operatora. 3. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 4. Koszty jednej interwencji specjalisty dojazdu i robocizny pokrywane są do kwoty 600 zł na kaŝde zdarzenie. Interwencja specjalisty RTV/AGD 5. W razie awarii sprzętu RTV lub AGD powodującej brak moŝliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń Operator zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu/z autoryzowanego serwisu naprawczego do miejsca zamieszkania. 6. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 7. Koszty jednej interwencji specjalisty RTV lub AGD dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu naprawczego/z autoryzowanego serwisu do miejsca zamieszkania, pokrywane są do kwoty 500 zł na kaŝde zdarzenie z zastrzeŝeniem, Ŝe w ciągu roku Ubezpieczonemu przysługują 2 interwencje specjalisty RTV i 2 interwencje specjalisty AGD. 8. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu sprzętu, wiek sprzętu moŝe takŝe zostać zweryfikowany przez przybyłego specjalistę, w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. Interwencja technika PC 9. W razie awarii sprzętu PC powodującej brak moŝliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń, Operator zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego technika w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu naprawczego. 10. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 11. Koszty jednej interwencji technika sprzętu PC, tj. łączne koszty dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu naprawczego pokrywane są do kwoty 300 zł na zdarzenie. 12. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku takich dokumentów wiek sprzętu moŝe zostać zweryfikowany takŝe przez przybyłego mechanika w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. 13. Ubezpieczonemu, w ciągu roku, przysługuje 1 interwencja technika PC. Dozór mienia 14. JeŜeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, Operator zapewnia dodatkowo ochronę mienia, tj. zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru przez straŝnika z wyspecjalizowanej firmy, w czasie do 48 godzin od wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. 15. Koszty dozoru pokrywane są do łącznej kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia losowego.

4 16. Ubezpieczony moŝe skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 14 i 15 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Operator jest wolny od obowiązku spełnienia świadczenia. Transport i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia 17. JeŜeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania, Operator zapewnia: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego, 2) zorganizowanie i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia we wskazanym przez Ubezpieczonego miejscu składowania. 18. PrzewoŜone jest tylko takie mienie, które moŝna załadować do samochodu cięŝarowego o ładowności do 3,5 tony. 19. Ubezpieczony moŝe skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 17 i 18 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Operator jest wolny od obowiązku spełnienia świadczenia. Transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej / Transport Ubezpieczonego do hotelu 20. JeŜeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło w miejscu zamieszkania, znajdzie się ono w stanie wykluczającym moŝliwość zamieszkiwania, Operator zapewnia: 1) transport Ubezpieczonego do hotelu zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z bagaŝem podręcznym do najbliŝszego hotelu w limicie do 100 km od miejsca zamieszkania (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy), lub 2) transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagaŝem podręcznym do osoby przez niego wyznaczonej, mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy). 21. Usługi wymienione w 4 ust. 20 pkt 1) i 2) obejmują równieŝ transport powrotny. 22. Usługi wymienione w 4 ust. 20 pkt 1) i 2) świadczone są w limicie do 300 zł na jedno zdarzenie losowe. 23. Usługa wymieniona w 4 ust. 20 pkt 1) wyklucza moŝliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust. 20 pkt 2). 24. Usługa wymieniona w 4 ust. 20 pkt 2) wyklucza moŝliwość skorzystania z usługi wymienionej w 4 ust. 20 pkt 1). Informacje o usługodawcach Operatora 25. JeŜeli Ubezpieczony wyraŝa chęć skorzystania z sieci usługodawców, Operator udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące rodzaje usług: 1) ślusarskie, 2) hydrauliczne, 3) dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, 4) elektryczne, 5) dekarskie, 6) szklarskie, 7) stolarskie, 8) murarskie, 9) malarskie, 10) glazurnicze, 11) parkieciarskie. Infolinia remontowo budowlana 26. JeŜeli ubezpieczony wyraŝa chęć uzyskania informacji uŝytecznych przy prowadzeniu prac budowlanych, Operator udziela: 1) informacji formalno prawnych, 2) informacji o formalnościach jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania, domu, 3) informacji o podatkach, 4) informacji teleadresowych o usługodawcach Operatora, 5) informacji teleadresowych o urzędach gminy, 6) informacji teleadresowych o placówkach banku, 7) informacji teleadresowych o sklepach z materiałami budowlanymi. Pomoc w domu Home Assistance 27. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak moŝliwości wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemoŝliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotaŝu, wojną (równieŝ domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyŝszą, a takŝe ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 28. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeŝeli zdarzenie losowe określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 29. Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania. 30. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 1) usługi związane z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe słuŝby administracyjne lub właściwe słuŝby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: a) pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, b) pionów kanalizacyjnych, c) pionów centralnego ogrzewania, d) instalacji gazowej, e) przyłączy do budynku, 2) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami Ŝarówek, przedłuŝaczy, 3) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania, 4) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną. 31. Ponadto zakres usług w przypadku awarii sprzętu PC, określonych OWU nie obejmuje: 1) usług związanych z uszkodzeniami software, wszelkiego oprogramowania, centrali telefonicznych, urządzeń peryferyjnych, drukarek, skanerów, a takŝe myszy oraz innego sprzętu hardware nie wymienionego w definicji sprzętu PC, 2) usług związanych z uszkodzeniem wynikłym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją uŝytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu, a takŝe stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, (w tym stosowania częstotliwości wyŝszych niŝ przewidziano dla danego modelu), 3) usług związanych z uszkodzeniami i wadami wynikłymi na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Ubezpieczonego/uŜytkującego, 4) usług związanych z brakiem wzajemnej kompatybilności elementów sprzętu i oprogramowania albo wynikające z zainstalowania oprogramowania bez waŝnych licencji. 32. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku w wyniku awarii lub naprawy sprzętu PC. 33. Ubezpieczeniem nie są objęte uszkodzenia chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady. 34. Ubezpieczenie nie obejmuje naturalnego zuŝycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. 35. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności naprawcze i koszty transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu będącego na gwarancji producenta. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych. 36. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub uŝytkujący we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp. 5 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Operatora usługi polegające na: 1) na udzielaniu pomocy Ubezpieczonemu wyłącznie w związku z wypadkiem lub awarią zaistniałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) udzieleniu informacji przez Operatora. 2. Liczba osób znajdujących się w pojeździe nie moŝe przekroczyć liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (nie więcej niŝ 9 osób). 3. W ramach niniejszego ubezpieczenia moŝe być ubezpieczony jeden pojazd, przy czym za pojazd ubezpieczony przyjmuje się pojazd zarejestrowany na Ubezpieczonego. Usprawnienie pojazdu na miejscu, holowanie 4. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii został unieruchomiony, Operator organizuje usunięcie awarii na miejscu zdarzenia i pokrywa koszty usunięcia awarii lub jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Operator pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliŝszej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliŝszego zakładu naprawczego w promieniu do maksymalnie 50 km, do kwoty 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 5. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek wypadku, Operator organizuje naprawę na miejscu zdarzenia i pokrywa jej koszty lub, jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Operator pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliŝszej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliŝszego zakładu naprawczego w promieniu maksymalnie do 50 km, do kwoty 600 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 6. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek braku paliwa, Operator zorganizuje dostarczenie paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliŝszej czynnej stacji paliw i pokryje koszty tego dostarczenia (Operator nie pokrywa kosztów paliwa). Świadczenie realizowane jest do kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. Zakwaterowanie w hotelu, samochód zastępczy lub transport osób 7. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii lub wypadku został unieruchomiony i przewidywana naprawa pojazdu ma trwać dłuŝej niŝ 12 godzin, Ubezpieczony ma prawo do skorzystania z następujących świadczeń: 1) wypoŝyczenie samochodu zastępczego o parametrach technicznych zbliŝonych do parametrów technicznych pojazdu Ubezpieczonego, na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłuŝej niŝ na 2 dni. Usługa dotyczy równieŝ

5 podstawienia/odstawienia pojazdu. Operator pokrywa koszty wypoŝyczenia 18. pojazdu zastępczego do łącznej sumy 1500 zł w odniesieniu do jednego Koszty związane z wykonaniem usług wymienionych w 5 ust. 17 ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. zdarzenia, 2) nocleg w hotelu dla kierowcy i pasaŝerów na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłuŝej niŝ 2 doby. Operator pokrywa koszty noclegu dla kierowcy i pasaŝerów do łącznej sumy 1500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, 3) transport osób do miejsca zamieszkania kierowcy i pasaŝerów lub koszty Pomoc w podróŝy samochodem Car Assistance oraz Concierge kontynuacji podróŝy do miejsca docelowego pociągiem I klasy lub autobusem, przy czym koszty kontynuacji podróŝy są pokrywane, jeŝeli 19. Świadczenia wynikające z OWU nie przysługują i nie mieszczą się w zakresie odległość między miejscem docelowym a miejscem zdarzenia nie przekracza ubezpieczenia w razie awarii i wypadków pozostających w związku lub odległości do miejsca zamieszkania. Koszty transportu osób pokrywane są będących następstwem: do kwoty 1500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 1) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, 8. Skorzystanie z usługi wymienionej w 5 ust. 7 pkt 1) wyklucza moŝliwość 2) promieniowania radioaktywnego, skorzystania z usług wymienionych w 5 ust. 7 pkt 2) i 3). 3) strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotaŝu, udziału Ubezpieczonych 9. Skorzystanie z usługi wymienionej w 5 ust. 7 pkt 2) wyklucza moŝliwość w zakładach, przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków powstałych skorzystania z usług wymienionych w 5 ust. 7 pkt 1) i 3). podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się 10. Skorzystanie z usługi wymienionej w 5 ust. 7 pkt 3) wyklucza moŝliwość w niebezpieczeństwie, skorzystania z usług wymienionych w 5 ust. 7 pkt 1) i 2). 4) udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 5) winy umyślnej Ubezpieczonego, 6) kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające wymaganych prawem Świadczenia udzielane w sytuacji, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo uniemoŝliwia zaopiekowanie się swoimi dziećmi, które towarzyszyły lub na stałe wymagane dokumenty, mu w podróŝy 7) kierowania pojazdem po spoŝyciu alkoholu, zaŝyciu narkotyków lub innych 11. JeŜeli na skutek wypadku stan zdrowia uniemoŝliwia Ubezpieczonemu środków odurzających. zaopiekowanie się swoimi niepełnoletnimi dziećmi, które towarzyszyły mu w podróŝy samochodem, Operator organizuje i pokrywa koszty: 20. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje awarii i wypadków skutkujących powstaniem: 1) przewozu dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powrotu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (bilety kolejowe I klasy powiadomienia i uzyskania zezwolenia Operator, nawet w sytuacji kiedy lub bilety autobusowe) koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba Ŝe lub powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŝszej lub szczególnych 2) przewozu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi do miejsca okoliczności, zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe I klasy lub bilety 2) świadczeń w stosunku do wszystkich przewoŝonych osób, jeŝeli łączna autobusowe) liczba poruszających się pojazdem przekracza dopuszczalną liczbę osób lub określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 3) przewozu dzieci, w towarzystwie osoby uprawnionej, do miejsca 3) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji awarii pojazdu, zamieszkania Ubezpieczonego oraz opieki nad nimi (bilety kolejowe I klasy lub bilety autobusowe). 4) kosztów części zamiennych i materiałów wykorzystanych do dokonania 12. Skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 1) uniemoŝliwia naprawy. skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 2) i 3). 21. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagaŝu lub 13. Skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 2) uniemoŝliwia przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu. skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 1) i 3). 22. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak moŝliwości 14. Skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 3) uniemoŝliwia wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemoŝliwość wykonania świadczeń skorzystanie ze świadczeń wymienionych w 5 ust. 11 pkt 1) i 2). spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami 15. W przypadku świadczenia wymienionego w 5 ust. 11 pkt 3), Operator pokrywa terroryzmu, sabotaŝu, wojną (równieŝ domową), skutkami promieniowania koszty opieki nad dziećmi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego radioaktywnego, siłą wyŝszą, a takŝe ograniczeniami w poruszaniu się, maksymalnie do 3 dni. JeŜeli po upływie tego okresu będzie istniała wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. konieczność przedłuŝenia opieki, Operator dołoŝy starań w celu zorganizowania 23. Operator nie pokrywa kosztów części zamiennych, napraw serwisowych, a opieki przez dalszą rodzinę lub pomoc społeczną. takŝe wszelkich diagnoz pojazdów wykonywanych przez zakład naprawczy. 24. Operator nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi, a takŝe kosztów związanych z wynajmem pojazdu, takich jak wniesienie zabezpieczenia, depozytu w postaci kaucji lub blokady środków na karcie kredytowej na czas wynajmu. Usługi informacyjne 16. W trakcie podróŝy ubezpieczonym pojazdem, na prośbę Ubezpieczonego Operator udziela informacji dotyczących: 1) formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, 2) stanu dróg, 3) wyboru trasy, 4) sieci firm wynajmujących samochody, 5) sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych, 6) danych najbliŝszych stacji benzynowych. Serwis Concierge 17. W ramach serwisu Concierge, na prośbę Ubezpieczonego, Operator w miarę moŝliwości organizuje następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, 2) rezerwacja hoteli, 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów, 4) rezerwacja w restauracjach, 5) organizacja taksówki, 6) organizacja i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne, 8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 9) rezerwacja sal konferencyjnych, 10) organizacja opieki do dzieci, 11) organizacja wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego, 12) organizacja wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą, 13) organizacja usług drobnej pomocy domowej, 14) informacje o rozrywkach, 15) informacje sportowe, 16) informacje o podróŝach i turystyce, 17) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju, 18) informacja o warunkach drogowych, 19) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu, 20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypoŝyczalni samochodów usługodawców Operatora, 21) informacje teleadresowe stacji napraw, 22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp., 23) dostawa prezentów, zakupów, 24) rezerwacja w centrach biznesowych i konferencyjnych. 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej - Travel Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej Travel Assistance są: 1) koszty leczenia Ubezpieczonego oraz koszty usług assistance, poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a) koszty leczenia szpitalnego (KL) - górny limit odpowiedzialności stanowi równowartość , b) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do placówki medycznej na terenie RP - repatriacja medyczna (górny limit odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia KL), c) koszty leczenia ambulatoryjnego (LA) górny limit odpowiedzialności stanowi równowartość 700, d) koszty leczenia dentystycznego górny limit odpowiedzialności stanowi równowartość 120, e) koszty niezbędnych, zaleconych przez lekarza prowadzącego badań, zabiegów, leków i środków opatrunkowych (górny limit odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia KL lub LA w zaleŝności od miejsca leczenie [szpitalne lub ambulatoryjne]), f) koszty protez i specjalnych środków ochronnych i pomocniczych (górny limit odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia KL), g) koszty transportu Ubezpieczonego (górny limit odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia KL lub LA w zaleŝności od miejsca leczenie [szpitalne lub ambulatoryjne]),: i) do placówki medycznej, ii) z placówki medycznej, iii) pomiędzy placówkami medycznymi, h) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP w przypadku śmierci Ubezpieczonego górny limit odpowiedzialności stanowi suma 1250 (w tym koszt trumny przewozowej), i) organizacja pomocy w podróŝy assistance i pokrycie jej kosztów. 2. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów usług assistance Ubezpieczyciel gwarantuje: 1) pomoc medyczną: jeŝeli Ubezpieczony podczas podróŝy zagranicznej uległ

6 nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorował, Operator, po konsultacji z Ubezpieczonym, zapewnia wymaganą stanem jego zdrowia opiekę lekarską i pokrywa jej koszty obejmujące: a) transport medyczny do przychodni lub szpitala, b) konsultacje lekarskie, c) badania lekarskie, zabiegi, lekarstwa i środki opatrunkowe (przepisane przez lekarza), d) pobyt w szpitalu - Operator dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce, organizuje transport, informuje szpital o warunkach płatności oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem, e) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeŝeli placówka, którą Ubezpieczony sam wybrał nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu jego zdrowia, f) leczenie dentystyczne - górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za leczenie stomatologiczne wynosi równowartość 120 i ogranicza się wyłącznie do udzielenia niezbędnej, natychmiastowej pomocy lekarskiej, 2) transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej repatriacja medyczna: a) Operator organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego Ubezpieczonego na teren RP. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i moŝliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Operatora po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. JeŜeli Ubezpieczony nie wyraŝa zgody na transport uznany przez lekarzy Operatora za moŝliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Operator takiego transportu na teren RP, b) jeŝeli Ubezpieczony zmarł podczas pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Operator organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie RP i pokrywa koszty tego transportu do kwoty 1250, w tym koszty zakupu trumny przewozowej. Operator moŝe zorganizować i pokryć koszty kremacji i przewiezienia prochów do miejsca pochówku na terenie RP do równowartości kosztów transportu zwłok. 3) zakwaterowanie i wyŝywienie współmałŝonka oraz dzieci towarzyszących Ubezpieczonemu w podróŝy zagranicznej: jeŝeli Ubezpieczony jest nadal hospitalizowany za granicą po upływie pierwotnie przewidzianej daty powrotu na teren RP i towarzyszą mu dzieci oraz współmałŝonek, Operator opłaca koszty hotelu współmałŝonka i dzieci w limicie do 75 / osobę / dobę, przy czym maksymalnie do 5 dób, 4) wizyta osoby bliskiej: jeŝeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą przez okres przekraczający siedem dni i nie towarzyszy mu w podróŝy Ŝadna osoba pełnoletnia, Operator organizuje transport i pokrywa jego koszty w obydwie strony (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróŝ koleją lub autobusem trwa dłuŝej niŝ 12 godzin) dla wskazanej przez Ubezpieczonego bliskiej osoby. Koszt transportu jest ograniczony do równowartości 800. Dla tej osoby Operator organizuje takŝe pobyt i pokrywa koszty hotelu do równowartości 75 euro za jeden dzień, przy czym maksymalnie za siedem dni, 5) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyŝywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji: Operator organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania i wyŝywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji w limicie do równowartości 1000, z zastrzeŝeniem, Ŝe koszty rekonwalescencji pokrywane są w przypadku, gdy transport Ubezpieczonego do RP nie moŝe ze względów medycznych nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, 6) organizacja pomocy prawnej: jeŝeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje (nie dotyczy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania), Operator zorganizuje na Ŝyczenie Ubezpieczonego pomoc prawnika i tłumacza i pokryje jego koszty do równowartości 1000 po uprzednim wpłaceniu wymienionej kwoty na konto Operatora. Pomoc nie moŝe być udzielona, jeŝeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, działalnością przestępczą lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, 7) opóźnienie odlotu: jeŝeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia odlotu linii rejsowych w trakcie podróŝy zagranicznej o co najmniej 6 godzin, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykuły spoŝywcze, posiłki, przybory toaletowe) do równowartości 60 euro. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są loty czarterowe Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej - Travel Assistance 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody Operatora, chyba Ŝe skontaktowanie się z Operatorem nie było moŝliwe z powodu siły wyŝszej (odpowiednio udokumentowanej). 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia Ubezpieczonego oraz usług assistance, jeŝeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróŝy zagranicznej. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umoŝliwiającego mu powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance, które powstały z tytułu lub w następstwie: 1) leczenia nie związanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, 2) chorób przewlekłych, 3) zaostrzeń oraz powikłań chorób przewlekłych, 4) chorób psychicznych, nerwic lub depresji, nawet jeŝeli są konsekwencją wypadku, 5) chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróŝy, 6) chorób, z którymi związana była hospitalizacja Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 7) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych, 8) chorób przenoszonych drogą płciową, zakaŝenia wirusem HIV, 9) nie poddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróŝami do tych krajów, w których są wymagane powyŝsze zabiegi, 10) ciąŝy z wszelkimi jej konsekwencjami, 11) przerywania ciąŝy, sztucznego zapłodnienia lub kaŝdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych, 12) alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, uŝywania narkotyków, środków odurzających lub leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem, 13) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i skutków samobójstwa, niezaleŝnie od stanu poczytalności, 14) epidemii, skaŝeń oraz katastrof naturalnych, 15) promieniowania radioaktywnego i jonizującego, 16) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, sabotaŝem oraz zamachami, 17) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach bezpośrednio objętych aktami terroru, tj. w danej miejscowości lub miejscu, 18) wypadków wynikających z popełnienia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 19) brania udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wyŝszej konieczności, 20) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego wszelkiego typu diagnostyki i leczenia nie wchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej, 21) szczepień, a takŝe leczenia stomatologicznego, nie wymagającego udzielenia natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej, 22) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 23) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 24) uprawiania sportów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 25) zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny, 26) wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej, 27) nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, takŝe przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych, 28) udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych, 29) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarza Ubezpieczyciela. Tryb przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Koszty leczenia i assistance podczas podróŝy zagranicznej - Travel Assistance 7. W przypadku gdy Ubezpieczony planuje wyjazd zagraniczny, w celu przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest zgłosić datę wyjazdu do Operatora na 7 dni przed początkiem podróŝy. 8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 1) imię i nazwisko 2) numer karty VISA PRESIDENT lub VISA GOLD, 3) datę rozpoczęcia podróŝy oraz datę zakończenia podróŝy. Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po przekroczeniu przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia planowanego wyjazdu do Operatora co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wyjazdu, a kończy się po upływie maksymalnie 30 dni od daty wyjazdu. 10. Ubezpieczony moŝe dokonywać zgłoszeń wyjazdu wielokrotnie w ciągu roku z zastrzeŝeniem, Ŝe łączny okres pobytu Ubezpieczonego za granicą nie moŝe przekroczyć sumy 30 dni w ciągu roku. Ubezpieczenie bagaŝu podróŝnego 11. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaŝ podróŝny Ubezpieczonego odbywającego podróŝ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu. 12. Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty naleŝące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagaŝu podróŝnego, tj. wyłącznie: walizy, torby,

7 nesesery, plecaki oraz temu podobne pojemniki wraz z ich zawartością w postaci odzieŝy i rzeczy osobistych naleŝących do Ubezpieczonego, gdy znajdują się one pod jego bezpośrednią opieką lub gdy: 1) powierzono je zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych, 2) oddano je do przechowalni bagaŝu za pokwitowaniem, 3) zamknięto je w indywidualnym pomieszczeniu bagaŝowym na dworcu lub w hotelu, 4) zamknięto w pokoju hotelowym, 5) zamknięto w kabinie przyczepy, luku bagaŝowym lub w bagaŝniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeŝonym. 13. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w bagaŝu podróŝnym na skutek: 1) dymu i sadzy, 2) eksplozji, 3) gradu, 4) huraganu, 5) implozji, 6) lawiny lub innych sił przyrody, 7) powodzi, 8) poŝaru, 9) przepięcia, 10) śniegu, 11) trzęsienia ziemi, 12) uderzenia pioruna, 13) ulewy, 14) upadku drzewa lub masztu, 15) uderzenia lub upadku statku powietrznego, 16) wandalizmu, 17) wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 18) zamarzania, 19) zapadania lub osuwania się ziemi, 20) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, 21) udokumentowanej protokołem odpowiednich słuŝb kradzieŝy z włamaniem lub rabunku, 22) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poświadczonych przez diagnozę lekarską i zgłoszonych do Operatora, w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony moŝliwości zabezpieczenia bagaŝu, 23) zaginięcia, jeŝeli bagaŝ podróŝny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem, 24) uszkodzenia lub zniszczenia waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz temu podobnych pojemników wyłącznie na skutek udokumentowanej protokołem odpowiednich słuŝb kradzieŝy części lub całej ich zawartości, 25) utraty waliz wyłącznie na skutek wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt Górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagaŝu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 6 godzin, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (odzieŝ, przybory toaletowe) do równowartości 150 euro. Refundacja następuje na podstawie oryginałów rachunków i dowodów ich opłacenia w walucie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i stanowi równowartość kwot w innych walutach, w których dokonano zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby, przeliczonych na walutę kraju zamieszkania Ubezpieczonego według średniego kursu waluty, opublikowanego przez NBP w tabeli A kursów średnich walut obcych z dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o wypłacie. bagaŝu podróŝnego 1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje wszelkiej utraty, zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia: 1) spowodowanych przez Ubezpieczonego, osobę za którą ponosi on odpowiedzialność lub członka jego rodziny, 2) zaistniałych podczas wydarzeń na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, sabotaŝem oraz zamachami, 3) zaistniałych podczas wydarzeń na terenach bezpośrednio objętych aktami terroru, tj. w danej miejscowości lub miejscu, 4) spowodowanych wszelkimi następstwami promieniowania radioaktywnego i jonizującego, 5) zaistniałych podczas przeprowadzki, 6) przedmiotów pozostawionych bez opieki, 7) powstałych na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia bagaŝu podróŝnego przez organa celne lub inne słuŝby lub władze państwowe, 8) wynikającego z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zuŝycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji Ŝrących znajdujących się w ubezpieczonym bagaŝu, 9) łatwo tłukących się przedmiotów szczególnie wyrobów glinianych, przedmiotów ze szkła, porcelany, marmuru, 10) waliz, toreb, neseserów, plecaków i temu podobnych pojemników, 11) wszelkich dokumentów, kluczy, środków płatniczych, biletów podróŝnych, bonów towarowych, ksiąŝeczek oszczędnościowych i papierów wartościowych, 12) sprzętu sportowego i turystycznego (z wyłączeniem namiotów, śpiworów, karimat, materacy), 13) wszelkich środków transportu, z wyjątkiem wózków dziecięcych i inwalidzkich, 14) akcesoriów samochodowych, przedmiotów słuŝących do umeblowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych, jachtów, 15) sprzętu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, tzn. wszystkich przedmiotów i narzędzi, które słuŝą Ubezpieczonemu do wykonywania pracy, za którą pobiera wynagrodzenie, 16) sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego, fotograficznego, kinematograficznego, audio-wideo, kaset, płyt, gier wideo i akcesoriów, urządzeń łączności, nośników danych, telefonów komórkowych, ksiąŝek, 17) instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, antyków, kolekcji broni, biŝuterii, zegarków, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, 18) okularów, szkieł kontaktowych, protez oraz innych aparatów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, 19) sprzętu medycznego, lekarstw, 20) towarów i artykułów spoŝywczych, 21) mienia przesiedleńczego, 22) paliwa napędowego, 23) wszelkiego typu uŝywek, np. papierosów i alkoholu, 24) przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe. 7 Postępowanie w przypadku szkody 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Assistance, czynnym przez całą dobę, pod numerami telefonów: wew. 4 oraz pod numerem faxu: +48 (22) Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko 2) numer karty VISA PRESIDENT lub VISA GOLD (niezbędny do celów identyfikacji dzwoniącego), 3) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 4) numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym, 5) markę i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, 6) lokalizację miejsce zdarzenia, 7) dane dotyczące osoby wyznaczonej do opieki nad dzieckiem (dziećmi), 8) inne informacje niezbędne pracownikowi Operatora do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług. 3. Na prośbę Operatora Ubezpieczony powinien przedstawić usługodawcy (osobie holującej) dokumenty pojazdu. 4. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wypełnił obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Operator ma prawo odmówić spełnienia świadczenia. 5. Operator nie podejmuje Ŝadnych czynności, a Ubezpieczyciel jest zwolniony z pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, jeŝeli uprzednio nie zostało poinformowane o zdarzeniu, chyba Ŝe powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŝszej lub nadzwyczajnych okoliczności. 8 Roszczenia regresowe 1. JeŜeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. JeŜeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty świadczenia do wysokości naleŝnego roszczenia. 3. Nie przechodzi na Ubezpieczyciela roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 4. Na Ŝądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia.

8 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 2. Nieznajomość przez Ubezpieczonego OWU i wynikających z nich praw i obowiązków nie stanowi usprawiedliwienia dla nieprzestrzegania określonych w nich zasad. 3. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie świadczeń, osoba uprawniona moŝe, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrektora Ubezpieczyciela z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. W kwestiach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w postępowaniu cywilnym procesowym. 6. Skargi lub zaŝalenia związane z wykonywaniem umowy, Ubezpieczony moŝe zgłaszać pisemnie lub elektronicznej do: Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, Poznań, fax.: w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyna skargi. Skarga zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od pisemnego złoŝenia jej do Biura Likwidacji Szkód Operatora. 7. Niniejsze OWU przyjęte wchodzą w Ŝycie z dniem 1 maja 2009 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po tym dniu.

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 1 Postanowienia ogólne Ubezpieczonych a Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce zwanej

Bardziej szczegółowo

OWU BONUS ASSISTANCE DLA PRZYJACIÓŁ 1

OWU BONUS ASSISTANCE DLA PRZYJACIÓŁ 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU BONUS ASSISTANCE DLA PRZYJACIÓŁ 1 Ustalenia wstępne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pakietu Bonus Assistance dla Przyjaciół ELVIA Travel

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance domowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ustalenia ogólne...1 2. Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance 1 Ustalenia wstępne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A.

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 93/2006 z dnia 21.12.2006 r.

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 93/2006 z dnia 21.12.2006 r. Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 93/2006 z dnia 21.12.2006 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO (ASSISTANCE) POMOC W DOMU DLA POSIADACZY PAKIETU: EUROKONTO PODSTAWOWE,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dedykowanego Właścicielom Platynowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DLA KLIENTÓW BZ WBK LEASING S.A. (LEASING MASZYN ROLNICZYCH) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Silver

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Silver Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Silver 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. KLIENT INDYWIDUALNY 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU ) Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva Assistance FOR FRIENDS 2, zawartej

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla Posiadaczy rachunków dbnet Biznes w DEUTSCHE BANK Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla Posiadaczy rachunków dbnet Biznes w DEUTSCHE BANK Polska S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy generalnej Nr U00 082 zawartej pomiędzy AGA International SA Oddział w Polsce a Deutsche Bank Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Platynowych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. - Pakiet Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU ubezpieczenia dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku Pocztowym S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy!

Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Pakiet bezpieczeństwa dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy fachowca w swojej firmie, zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: 22 575 94 61 Co zyskujesz: Darmowe interwencje 10 specjalistów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R - ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R - ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R - ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia R - Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH. Bankowość Osobista

Ubezpieczenia. Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH. Bankowość Osobista Ubezpieczenia Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH Bankowość Osobista Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo- -rozliczeniowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000, Rachunków Gotówkowych oraz Rachunków Partner prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Platynowych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. - Pakiet Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo