Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia assistance dla klientów Banku DnB NORD Polska S.A., posiadaczy i użytkowników kart kredytowych PLATINUM, zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Bankiem DnB NORD Polska S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, na rachunek posiadaczy i użytkowników kart kredytowych PLATINUM, zwanych dalej Ubezpieczonymi, a Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce, zwanym dalej Ubezpieczycielem. 2. Na podstawie OWU Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonym ochronę ubezpieczeniową obejmującą: 1) ubezpieczenie Pomoc medyczna na terenie RP, 2) ubezpieczenie Pomoc w domu Home Assistance, 3) ubezpieczenie Pomoc w podróży samochodem Car Assistance, 4) serwis Concierge. 3. Umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem określa w szczególności: 1) sposób zawarcia Umowy, 2) prawa i obowiązki stron Umowy, 3) tryb, warunki, sposób i terminy wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, 4) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, 5) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany Umowy. 4. Wymienione w 1 ust. 2 OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Ubezpieczyciela. 5. Świadczenia związane z ubezpieczeniami, wymienionymi w ust. 2, organizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem 6 ust. 21 pkt 2). 6. Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 13 lat i nie ukończyła 70 roku życia. Przez pojęcia użyte w OWU należy rozumieć: 1) awaria: 2 Definicje a) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w podróży samochodem Car Assistance każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Pojęcie awaria obejmuje także: awarię pasów bezpieczeństwa, brak powietrza lub przebicie opony, brak paliwa uniemożliwiający kontynuację jazdy, zatankowanie niewłaściwego paliwa, zagubienie lub zatrzaśnięcie kluczyków, rozładowanie akumulatora, ugrzęźnięcie pojazdu w różnym podłożu, przykładowo: piach, błoto, śnieg,

3 przepalanie żarówek. b) w przypadku ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD lub komputera, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 2) akty terroru: nielegalne akcje z użyciem przemocy indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego bądź zdezorganizowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych, 3) Centrum Operacyjne: Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 50B, Warszawa, NIP: , nr KRS , kapitał zakładowy złotych (wpłacony w całości) - przedstawiciel Ubezpieczyciela udzielający pomocy przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w ramach OWU, 4) choroba: reakcja organizmu na działania czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, z wyjątkiem chorób przewlekłych, 5) choroba przewlekła: zdiagnozowany przed zawarciem Umowy stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy, 6) dziecko: dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do ukończenia 18 roku życia 7) hospitalizacja: pobyt w szpitalu w celu przeprowadzenia leczenia, 8) kierowca: kierujący pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach OWU, 9) lekarz uprawniony: lekarz zatrudniony w Centrum Operacyjnym - lekarz konsultant, 10) miejsce ubezpieczenia: mieszkanie lub dom, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego w dokumencie ubezpieczenia objętego zakresem ochrony w ramach OWU. Zmiana miejsca ubezpieczenia jest dopuszczalna raz w ciągu roku ubezpieczeniowego w siedzibie Ubezpieczyciela, 11) nagłe zachorowanie: stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, 12) nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, 13) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) osoba wskazana przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Operacyjnego do opieki nad jego dzieckiem (dziećmi) na czas hospitalizacji Ubezpieczonego, zamieszkała na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, 14) pasażer: każda osoba przewożona pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach OWU, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą, 15) pojazd: nie starszy niż 10-letni samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony albo ciężarowo-osobowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest jeden pojazd przy czym Ubezpieczony może dokonać jego zmiany raz w ciągu roku ubezpieczeniowego; 16) rok ubezpieczeniowy: okres kolejnych 365 dni rozpoczynający się dnia następnego po aktywacji karty; 17) sporty wysokiego ryzyka: wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów motorowych i motorowodnych, lotniczych, alpinizmu, jazdy na nartach poza wyznaczonymi trasami, nurkowania z aparatem oddechowym, skoki bungee oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc

4 charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi takich jak: Amazonia, Antarktyda, Arktyka, Himalaje,Sahara i tp. 18) sprzęt AGD: znajdujące się w miejscu zamieszkania następujące urządzenia: kuchnie gazowe i elektryczne, piekarniki elektryczne i gazowe stanowiące element stałego wyposażenia domu/mieszkania, pralki, pralko suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe stanowiące element wyposażenia domu/mieszkania, chłodziarki, w tym na wino, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zmywarki wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, nie starsze niż 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 19) sprzęt PC: znajdujący się w miejscu zamieszkania komputer stacjonarny wraz z monitorem, w tym inny niż klasy PC (np. Macintosh), nie starszy niż 5-letni, o ile nie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 20) sprzęt RTV: znajdujące się w miejscu zamieszkania domowe urządzenia audio video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO, DVD, CD, oraz Blue-ray, radia, wzmacniacze, dekodery, a także zestawy HI FI, w tym kino domowe, wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, nie starsze niż 5-letnie, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń chronionych gwarancją producenta, 21) Ubezpieczający: Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15C, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy złotych (wpłacony w całości), 22) Ubezpieczony: posiadacz lub użytkownik karty kredytowej Platinium wydanej przez Ubezpieczającego, 23) unieruchomienie: stan pojazdu Ubezpieczonego, dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych i posiadającego ważne badania techniczne, który powstał na skutek wypadku lub awarii, uniemożliwiając dalsze bezpieczne i zgodne z przepisami prawa użytkowanie pojazdu na drogach publicznych, 24) usługi assistance: usługi, których świadczenie jest przedmiotem ubezpieczenia polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie i granicach określonych OWU, 25) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu: regularne lub intensywne treningi, udział w zawodach, obozach kondycyjnych i występach w ramach przynależności do klubów sportowych, a także zarobkowe uprawianie dyscypliny sportu, 26) wypadek: zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu: a) wypadek drogowy przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego, b) pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie, zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) dym i sadza, d) eksplozja, e) grad, f) huragan, g) implozja, h) lawina, lub inne siły przyrody, i) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, j) nawalne opady śniegu, k) powódź,

5 l) pożar, m) trzęsienia ziemi, n) uderzenie pioruna, o) uszkodzenia przez osoby trzecie, p) zapadanie lub osuwanie się ziemi, 27) zdarzenie losowe: zdarzenie, które uprawnia Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji specjalisty w przypadku ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia. Za zdarzenie losowe uważa się: a) dym i sadzę: produkty spalania unoszące się w powietrzu także wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu, b) eksplozję: zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; Pod pojęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu, itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem, rozumie się rozerwanie ściany zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak również eksplozję spowodowaną gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian, c) grad: opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu, d) huragan: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,50 m/s (63 km/h), którą potwierdziły pomiary stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczania lub miejsca, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd; W przypadku, gdy szybkość wiatru nie może być potwierdzona, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli wiatr spowodował szkody w okolicy miejsca ubezpieczenia lub w okolicy, w której znajdował się uszkodzony pojazd; Oprócz bezpośredniego działania huraganu pod pojęciem tym określa się również następstwa szkód spowodowanych unoszonymi przez huragan częściami budynków, drzew lub przedmiotami, e) implozję: uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia, f) kradzież z włamaniem: dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły, otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, g) lawinę lub inne siły przyrody: gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu), h) nawalne opady śniegu: opad atmosferyczny, który: swoim ciężarem spowodował uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu lub pod wypływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia lub ubezpieczony pojazd i doprowadził do ich uszkodzenia, i) zamarzanie: uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia: urządzeń kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/ lub gaśniczej,

6 j) powódź: zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących), nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia lub w miejscu, w którym w trakcie zajścia zdarzenia znajdował się pojazd, tj. zalania terenu, które wystąpiło pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy), k) pożar: działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, l) przepięcie: wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub ruchomości domowych wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyższego od maksymalnego dopuszczalnego napięcia prądu elektrycznego dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod warunkiem wyposażenia budynku/lokalu w odgromniki lub ochronniki przepięciowe, m) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych: rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Za stłuczenie szyb uważa się również powstałe w bezpośrednim związku ze szkodą koszty: koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych, specjalnej obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie, itp.), ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących szybę w ramie lub uszkodzonego w związku z wybiciem szyby muru; Za stłuczenie nie uważa się szkód powstałych wskutek: zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałka powierzchni ubezpieczonych szyb, obróbki, montażu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w miejscu ubezpieczenia lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania, zastosowania niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu, zużycia, braku należytej konserwacji, n) trzęsienia ziemi: drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, którą potwierdziły pomiary stacji badawczej znajdującej się najbliżej miejsca ubezpieczenia lub miejsca gdzie znajduje się ubezpieczony pojazd. Trzęsienie ziemi uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały również szkody w najbliższym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych ruchomościach domowych i stałych elementach wykończeniowych powstały wyłącznie wskutek trzęsienia ziemi, o) uderzenie lub upadek statku powietrznego: przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek jego części lub przewożonego ładunku, p) uderzenie pioruna: bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi, które pozostawiło w miejscu ubezpieczenia lub w ubezpieczonym pojeździe bezsporne ślady, q) uderzenie pojazdu mechanicznego: uderzenie pojazdu mechanicznego, jego części lub przewożonego ładunku. Za uderzenie pojazdu mechanicznego nie uważa się uderzenia przez pojazd należący do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących na stałe w miejscu ubezpieczenia, pracowników lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca ubezpieczenia, r) upadek drzewa, masztu, komina: upadek drzew, masztów, kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie, który nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności,

7 s) uszkodzenie przez osoby trzecie: uszkodzenie wywołane przez wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, w tym także osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, t) wandalizm: działanie, gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca zamieszkania i zniszczył lub uszkodził drzwi, okna lub elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, u) zalanie: wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia lub w następstwie cofnięcia się z nich wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub lokal, wyposażenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności z wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz miejsca ubezpieczenia, bądź poza nimi, zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, v) zapadanie lub osuwanie się ziemi: ruchy podłoża, w wyniku których dochodzi do osuwania lub zapadania się ziemi. 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc medyczna na terenie RP 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania, 3) udzieleniu usług informacyjnych. 2. Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Centrum Operacyjne zapewnia: 1) wizytę lekarza: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Operacyjne gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Centrum Operacyjne pokrywa koszty w limicie do 400,00 PLN (czterysta złotych 00/100) na zdarzenie ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem, że po nagłym zachorowaniu wizyta lekarza może być zorganizowana maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego, 2) wizytę pielęgniarki: jeżeli Ubezpieczony był hospitalizowany minimum przez 5 dni, Centrum Operacyjne gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarki do miejsca

8 pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów. Usługa świadczona jest w limicie do 400,00 PLN (czterysta złotych 00/100) na zdarzenie ubezpieczeniowe. Ubezpieczony może skorzystać z usługi maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego 3) wizytę pielęgniarki po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku: jeżeli ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Operacyjne gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów. Usługa świadczona jest w limicie do 400,00 PLN (czterysta złotych 00/100) na zdarzenie ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony może skorzystać z usługi dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego, 4) transport medyczny: usługa świadczona do łącznego limitu 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) na zdarzenie ubezpieczeniowe: 5) transport medyczny do placówki medycznej: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Operacyjne gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego do placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Centrum Operacyjnego, 6) transport medyczny z placówki medycznej: jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu objętemu ochroną ubezpieczeniową, Centrum Operacyjne gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z placówki medycznej. O zasadności organizacji i pokrycia kosztów decyduje lekarz uprawniony Centrum Operacyjnego, 7) transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi: w przypadku gdy placówka, w której przebywa Ubezpieczony nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy Ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej; transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu, 8) dostawę leków: Centrum Operacyjne zorganizuje dostarczenie Ubezpieczonemu leków zaordynowanych przez lekarza w sytuacji, gdy Ubezpieczony w następstwie choroby wymaga leżenia zgodnie ze wskazaniem lekarza określonym w zwolnieniu lekarskim i pokrywa koszty tego dostarczenia w limicie do 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100) na zdarzenie ubezpieczeniowe z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony może skorzystać z ww. usługi dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego. O zasadności dostarczenia leków Ubezpieczonemu decyduje lekarz uprawniony Centrum Operacyjnego, 9) organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Centrum Operacyjne zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny oraz pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu Ubezpieczonego oraz pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do łącznej kwoty 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczony ma prawo do skorzystania z usługi jeden raz w ciągu roku ubezpieczeniowego, 10) organizację procesu rehabilitacyjnego: jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Centrum Operacyjne zapewnia zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu Ubezpieczonego do łącznej kwoty 800,00 PLN (osiemset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej do łącznej kwoty 800,00 PLN (osiemset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego,

9 11) Infolinię medyczną (asystent medyczny w domu) : Centrum Operacyjne gwarantuje Ubezpieczonemu następujące usługi informacyjne: a) informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, b) informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży itp., c) informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, d) informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, e) informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych, f) informacje o dietach, zdrowym żywieniu, g) dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Centrum Operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania, h) informowanie o domach pomocy społecznej, hospicjach, i) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby, j) informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów), k) informowanie o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, l) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci, m) informowanie o aptekach czynnych przez całą dobę, n) informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Pomoc medyczna na terenie RP 1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 1) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności, 2) następstw czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach, 3) wypadków będących następstwem wszelkich chorób psychicznych, 4) wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia, 5) poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, 6) skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,

10 7) skutków wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 8) zdarzeń wynikających z uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych, 9) skutków wypadków powstałych podczas wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, 10) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 11) konsekwencji wypadków w postaci: chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych (pourazowych uszkodzeń mózgu), nerwic, 12) chorób przewlekłych. 2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje również: 1) kosztów transportu leków nie przepisanych przez lekarza prowadzącego, 2) kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na: 1) interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych), 2) interwencji specjalisty RTV/AGD, 3) interwencji technika PC, 4) dozorze mienia, 5) transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia, 6) transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej, 7) transporcie Ubezpieczonego do hotelu, 8) udzieleniu informacji o usługodawcach Centrum Operacyjnego, 9) udzieleniu dostępu do infolinii remontowo budowlanej, 10) pracach porządkowych będących następstwem awarii w przypadku interwencji specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja specjalisty 1. Jeżeli w następstwie zdarzenia losowego, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia, Centrum Operacyjne zapewnia zorganizowanie i pokrywa koszty dojazdu oraz koszty robocizny odpowiedniego specjalisty, tj. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych. Interwencja wymaga zgody Centrum Operacyjnego. 2. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 3. Koszty jednej interwencji specjalisty dojazdu i robocizny pokrywane są do kwoty 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) na każde zdarzenie. 4. W razie konieczności przeprowadzenia prac porządkowych będących następstwem awarii, Centrum Operacyjne zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów prac porządkowych w miejscu awarii do kwoty 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia

11 losowego. Ubezpieczony ma możliwość dwukrotnego skorzystania z usługi w ciągu roku ubezpieczeniowego. Interwencja specjalisty RTV/AGD 1. W razie awarii sprzętu RTV lub AGD powodującej brak możliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń Centrum Operacyjne zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych [od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do autoryzowanego serwisu/z autoryzowanego serwisu naprawczego do miejsca ubezpieczenia. 2. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 3. Koszty jednej interwencji specjalisty RTV lub AGD dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do autoryzowanego serwisu naprawczego/z autoryzowanego serwisu do miejsca zamieszkania, pokrywane są do kwoty 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) na każde zdarzenie z zastrzeżeniem, że w ciągu roku ubezpieczeniowego Ubezpieczonemu przysługują 2 interwencje specjalisty RTV i 2 interwencje specjalisty AGD. 4. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu sprzętu, wiek sprzętu może także zostać zweryfikowany przez przybyłego specjalistę, w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. Interwencja technika PC 1. W razie awarii sprzętu PC powodującej brak możliwości prawidłowego korzystania z tych urządzeń, Centrum Operacyjne zapewnia Ubezpieczonemu, w czasie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego technika w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do serwisu naprawczego. 2. Koszty materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 3. Koszty jednej interwencji technika sprzętu PC, tj. łączne koszty dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do serwisu naprawczego pokrywane są do kwoty 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100) na zdarzenie. 4. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę. W przypadku braku takich dokumentów wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego mechanika w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. 5. Ubezpieczonemu w ciągu roku ubezpieczeniowego przysługują 2 interwencje technika PC. Dozór mienia 1. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, Centrum Operacyjne zapewnia dodatkowo ochronę mienia, tj. zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru przez strażnika z wyspecjalizowanej firmy, w czasie do 48 godzin od wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. 2. Koszty dozoru pokrywane są do łącznej kwoty 300 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia losowego.

12 3. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w 4 ust. 15 i 16 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Centrum Operacyjne jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia. Transport i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia 1. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną mienie nie uległo szkodzie, a występuje konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia, Centrum Operacyjne zapewnia: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do miejsca składowania wskazanego przez Ubezpieczonego, 2) zorganizowanie i pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia we wskazanym przez Ubezpieczonego miejscu składowania. 2. Przewożone jest tylko takie mienie, które można załadować do samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony. 3. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia wymienionego w ust. 18 i 19 w ciągu 48 godzin od wystąpienia szkody. W przeciwnym razie Centrum Operacyjne jest wolne od obowiązku spełnienia świadczenia. 4. Koszty transportu i przechowywania ocalałego mienia pokrywane są przez Centrum Operacyjne do kwoty 400,00 PLN (czterysta złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia losowego. Transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej / Transport Ubezpieczonego do hotelu 1. Jeżeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło w miejscu ubezpieczenia, znajdzie się ono w stanie wykluczającym możliwość zamieszkiwania, Centrum Operacyjne zapewnia: 1) transport Ubezpieczonego do hotelu zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do najbliższego hotelu w limicie do 100 km od miejsca zamieszkania (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy), lub 2) transport Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do osoby przez niego wyznaczonej, mieszkającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet autobusowy). 2. Usługi wymienione w ust. 22 obejmują również transport powrotny. 3. Usługi wymienione w ust. 22 świadczone są w limicie do 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100) na jedno zdarzenie losowe. 4. Usługa wymieniona w ust. 22 pkt 1) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w ust. 22 pkt 2). 5. Usługa wymieniona w ust. 22 pkt 2) wyklucza możliwość skorzystania z usługi wymienionej w ust. 22 pkt 1). Informacje o usługodawcach Centrum Operacyjnego (asystent w domu) 1. Jeżeli Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z sieci usługodawców, Centrum Operacyjne udostępni Ubezpieczonemu informacje o firmach świadczących następujące rodzaje usług: 1) ślusarskie, 2) hydrauliczne, 3) dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, 4) elektryczne,

13 5) dekarskie, 6) szklarskie, 7) stolarskie, 8) murarskie, 9) malarskie, 10) glazurnicze, 11) parkieciarskie. Infolinia remontowo budowlana 1. Jeżeli ubezpieczony wyraża chęć uzyskania informacji użytecznych przy prowadzeniu prac budowlanych, Centrum Operacyjne udziela: 1) informacji formalno prawnych, 2) informacji o formalnościach jakich trzeba dokonać przy zakupie działki, mieszkania, domu, 3) informacji o podatkach, 4) informacji teleadresowych o usługodawcach Centrum Operacyjnego, 5) informacji teleadresowych o urzędach gminy, 6) informacji teleadresowych o placówkach Ubezpieczającego, 7) informacji teleadresowych o sklepach z materiałami budowlanymi. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Pomoc w domu Home Assistance 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie losowe określone w niniejszych warunkach ubezpieczenia wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia. 4. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 1) usługi związane z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodnokanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: a) pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, b) pionów kanalizacyjnych, c) pionów centralnego ogrzewania, d) instalacji gazowej, e) przyłączy do budynku, 2) usługi elektryka lub technika urządzeń grzewczych związane z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy, 3) usługi związane z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania,

14 4) usługi związane z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną. 5. Ponadto zakres usług w przypadku awarii sprzętu PC, określonych OWU nie obejmuje: 1) usług związanych z uszkodzeniami software, wszelkiego oprogramowania, centrali telefonicznych, urządzeń peryferyjnych, drukarek, skanerów, a także myszy oraz innego sprzętu hardware nie wymienionego w definicji sprzętu PC, 2) usług związanych z uszkodzeniem wynikłym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, (w tym stosowania częstotliwości wyższych niż przewidziano dla danego modelu), 3) usług związanych z uszkodzeniami i wadami wynikłymi na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Ubezpieczonego/użytkującego, 4) usług związanych z brakiem wzajemnej kompatybilności elementów sprzętu i oprogramowania albo wynikające z zainstalowania oprogramowania bez ważnych licencji. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku w wyniku awarii lub naprawy sprzętu PC. 7. Ubezpieczeniem nie są objęte uszkodzenia chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady. 8. Ubezpieczenie nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. 9. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności naprawcze i koszty transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu będącego na gwarancji producenta. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych. 10. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub użytkujący we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp. 5 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Pomoc w podróży samochodem Car Assistance 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Centrum Operacyjne usługi polegające na: 1) udzielaniu pomocy Ubezpieczonemu wyłącznie w związku z wypadkiem lub awarią zaistniałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) udzieleniu informacji przez Centrum Operacyjne. 2. Liczba osób znajdujących się w pojeździe nie może przekroczyć liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (nie więcej niż 9 osób). 3. W ramach niniejszego ubezpieczenia może być ubezpieczony jeden pojazd przy czym Ubezpieczony może dokonać jego zmiany raz w ciągu roku ubezpieczeniowego. Usprawnienie pojazdu na miejscu, holowanie 1. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii został unieruchomiony, Centrum Operacyjne organizuje usunięcie awarii na miejscu zdarzenia i pokrywa koszty usunięcia awarii lub jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Centrum Operacyjne pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliższego zakładu naprawczego, do kwoty 600,00 PLN (sześćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia.

15 2. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek wypadku, Centrum Operacyjne organizuje naprawę na miejscu zdarzenia i pokrywa jej koszty lub, jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Centrum Operacyjne pokrywa koszty transportu (holowania) lub przewiezienia pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi danej marki albo do innego najbliższego zakładu naprawczego w promieniu maksymalnie do 50 km (pięćdziesiąt kilometrów), do kwoty 600,00 PLN (sześćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia. 3. Ubezpieczony ma prawo skorzystać z usługi usprawnienia pojazdu na miejscu lub holowania na skutek awarii lub wypadku dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego. 4. W przypadku, gdy pojazd został unieruchomiony na skutek braku paliwa, Centrum Operacyjne zorganizuje dostarczenie paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw i pokryje koszty tego dostarczenia (Centrum Operacyjne nie pokrywa kosztów paliwa). Świadczenie realizowane jest do kwoty 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia, maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego. Zakwaterowanie w hotelu, samochód zastępczy lub transport osób 1. W przypadku, gdy pojazd na skutek awarii lub wypadku został unieruchomiony i przewidywana naprawa pojazdu ma trwać dłużej niż 12 godzin, Ubezpieczony ma prawo do skorzystania zamiennie z następujących pakietów świadczeń: PAKIET I: 1) wypożyczenie samochodu zastępczego o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów technicznych pojazdu Ubezpieczonego, na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na 2 dni. Usługa dotyczy również podstawienia/odstawienia pojazdu. Centrum Operacyjne pokrywa koszty wypożyczenia pojazdu zastępczego do łącznej sumy 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia, 2) nocleg w hotelu dla kierowcy i pasażerów na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż 2 doby. Centrum Operacyjne pokrywa koszty noclegu dla kierowcy i pasażerów do łącznej sumy 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia, 3) transport osób do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów lub koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego pociągiem I klasy lub autobusem, przy czym koszty kontynuacji podróży są pokrywane, jeżeli odległość między miejscem docelowym a miejscem zdarzenia nie przekracza odległości do miejsca zamieszkania. Koszty transportu osób pokrywane są do kwoty 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia, 4) skorzystanie z usługi wymienionej w pkt 1) wyklucza możliwość skorzystania z usług wymienionych w pkt 2) i 3), 5) Skorzystanie z usługi wymienionej w pkt 2) wyklucza możliwość skorzystania z usług wymienionych w pkt 1) i 3), 6) Skorzystanie z usługi wymienionej w pkt 3) wyklucza możliwość skorzystania z usług wymienionych w pkt 1) i 2), lub PAKIET II: 1) nocleg w hotelu dla kierowcy i pasażerów na okres naprawy pojazdu. Centrum Operacyjne pokrywa koszty noclegu dla kierowcy i pasażerów do łącznej sumy 1.200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) w odniesieniu do jednego zdarzenia, maksymalnie 1 raz w ciągu roku ubezpieczeniowego, oraz 2) po zakończonej naprawie pojazdu, zorganizowanie przez Centrum Operacyjne transportu kierowcy i pasażerów z hotelu do warsztatu naprawiającego pojazd. Centrum Operacyjne

16 pokrywa koszty transportu do łącznej sumy 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na zdarzenie. Świadczenia udzielane w sytuacji, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia zaopiekowanie się swoimi dziećmi, które towarzyszyły mu w podróży 1. Jeżeli na skutek wypadku stan zdrowia uniemożliwia Ubezpieczonemu zaopiekowanie się dziećmi, które towarzyszyły mu w podróży samochodem, Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty: 1) przewozu dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrotu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (bilety kolejowe I klasy lub bilety autobusowe) lub 2) przewozu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe I klasy lub bilety autobusowe). 2. Skorzystanie ze świadczeń wymienionych w ust. 9 pkt 1) uniemożliwia skorzystanie ze świadczeń wymienionych w ust. 9 pkt 2). 3. Skorzystanie ze świadczeń wymienionych w ust. 9 pkt 2) uniemożliwia skorzystanie ze świadczeń wymienionych w ust. 9 pkt 1). Usługi informacyjne 1. W trakcie podróży ubezpieczonym pojazdem, na prośbę Ubezpieczonego Centrum Operacyjne udziela informacji dotyczących: 1) formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, 2) stanu dróg, 3) wyboru trasy, 4) sieci firm wynajmujących samochody, 5) sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych, 6) danych najbliższych stacji benzynowych. Wyłączenia odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia Pomoc w podróży samochodem Car Assistance 1. Świadczenia wynikające z OWU nie przysługują i nie mieszczą się w zakresie ubezpieczenia w razie awarii i wypadków pozostających w związku lub będących następstwem: 1) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, 2) promieniowania radioaktywnego, 3) strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu, udziału Ubezpieczonych w zakładach, przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie, 4) udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 5) winy umyślnej Ubezpieczonego, 6) kierowania pojazdem za zgodą lub choćby wiedzą Ubezpieczonego - przez osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na stałe wymagane dokumenty, 7) kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem w stanie nietrzeźwości, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających. Stan nietrzeźwości ocenia się według przepisów prawa

17 obowiązującego w Polsce w momencie zajścia zdarzenia, 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje awarii i wypadków skutkujących powstaniem: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Operacyjnego, nawet w sytuacji kiedy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub szczególnych okoliczności, 2) świadczeń w stosunku do wszystkich przewożonych osób, jeżeli łączna liczba poruszających się pojazdem przekracza dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 3) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji awarii pojazdu, 4) kosztów części zamiennych i materiałów wykorzystanych do dokonania naprawy. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 5. Centrum Operacyjne nie pokrywa kosztów części zamiennych, napraw serwisowych, a także wszelkich diagnoz pojazdów wykonywanych przez zakład naprawczy. 6. Centrum Operacyjne nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi, a także kosztów związanych z wynajmem pojazdu, takich jak wniesienie zabezpieczenia, depozytu w postaci kaucji lub blokady środków na karcie kredytowej na czas wynajmu. 6 Serwis Concierge 1. W ramach serwisu Concierge, na prośbę Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne w miarę możliwości organizuje następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, 2) rezerwacja hoteli, 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów, 4) rezerwacja w restauracjach, 5) organizacja taksówki, 6) organizacja i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne, 8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 9) rezerwacja sal konferencyjnych, 10) organizacja opieki do dzieci, 11) organizacja wynajęcia oraz podstawienia samochodu zastępczego, 12) organizacja wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą, 13) organizacja usług drobnej pomocy domowej, 14) informacje o rozrywkach, 15) informacje sportowe, 16) informacje o podróżach i turystyce,

18 17) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju, 18) informacja o warunkach drogowych, 19) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu, 20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypożyczalni samochodów usługodawców Centrum Operacyjnego, 21) informacje teleadresowe stacji napraw, 22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp., 23) dostawa prezentów, zakupów, 24) rezerwacja w centrach biznesowych i konferencyjnych, 25) i inne usługi typu lifestyle takie jak np. organizacja wypoczynku i rekreacji, związane z trybem życia Ubezpieczonego, zgodne z prawem, zasadami etycznymi i moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego. 2. Koszty związane z wykonaniem usług wymienionych w ust. 19 ponosi Ubezpieczony we własnym zakresie. 3. Usługi wymienione w ust. 19 realizowane są przez Centrum Operacyjne: 1) pod warunkiem, że nie są one związane z działalnością zawodową i gospodarczą Ubezpieczonego, 2) w miarę możliwości lokalnych poza granicami Polski. 3) z zachowaniem najwyższej staranności i przy dochowaniu należytej staranności związanej z zawodowym charakterem działalności Centrum Operacyjnego. Ponadto Centrum Operacyjne dołoży wszelkich starań aby świadczone usługi wykonywane były przez najwyższej klasy specjalistów. 4. Ze względu na specyfikę świadczonych usług, o których mowa w ust.19, Centrum Operacyjne nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne, fizyczne lub/i jakościowe świadczonych usług. 7 Postępowanie w przypadku szkody 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Operacyjnym, czynnym przez całą dobę, pod numerami telefonów: +48 (22) lub (linia awaryjna) +48 (22) lub pod numerem faxu: +48 (22) Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko (niezbędne do celów identyfikacji dzwoniącego), 2) pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru karty kredytowej PLATINIUM (niezbędny do celów identyfikacji dzwoniącego), 3) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 4) numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym, 5) markę i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, 6) lokalizację miejsce zdarzenia,

19 7) dane dotyczące osoby wyznaczonej do opieki nad dzieckiem (dziećmi), 8) inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Operacyjnego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług. 3. Na prośbę Centrum Operacyjnego Ubezpieczony powinien przedstawić usługodawcy (osobie holującej) dokumenty pojazdu. 4. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wypełnił obowiązków określonych w ust. 2 lub 3, Centrum Operacyjne ma prawo odmówić spełnienia świadczenia. 5. Rozmowy telefoniczne między Ubezpieczonym a Centrum Operacyjnym są nagrywane. Centrum Operacyjne może odmówić realizacji świadczeń określonych w 3-6 w przypadku nie wyrażenia przez Ubezpieczonego zgody na nagrywanie rozmów. 6. Centrum Operacyjne nie podejmuje żadnych czynności, a Ubezpieczyciel jest zwolniony z pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, jeżeli uprzednio nie zostało poinformowane o zdarzeniu, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. 8 Roszczenia regresowe 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia do wysokości należnego roszczenia. 3. Nie przechodzi na Ubezpieczyciela roszczenie przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 4. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 9 Postanowienia końcowe 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czas w którym karta Ubezpieczonego jest ważna i aktywowana. 2. Okres ochrony ubezpieczeniowej wygasa z datą: 1) rozwiązania umowy o kartę pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, lub 2) rozwiązania Umowy pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym. 3. Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 4. Nieznajomość przez Ubezpieczonego OWU i wynikających z nich praw i obowiązków nie stanowi usprawiedliwienia dla nieprzestrzegania określonych w nich zasad. 5. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie świadczeń, osoba uprawniona może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrektora Ubezpieczyciela z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 6. W kwestiach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Spory wynikające z Umowy rozpatrują sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w postępowaniu cywilnym procesowym.

20 8. Wszelkie reklamacje można kierować bezpośrednio do firmy Mondial Assistance International AG SA Główny Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa lub do Rzecznika Ubezpieczonych. 9. OWU przyjęte.. z dnia roku wchodzą w życie z dniem roku.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 301 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance domowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 201 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. 101 1 Postanowienia ogólne Ubezpieczonych a Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce zwanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU I. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Domu (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ustalenia ogólne...1 2. Definicje...1 Przedmiot ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A.

Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance 1 Ustalenia wstępne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpieczenia Pomoc w domu - Home Assistance

Postanowienia dotyczące ubezpieczenia Pomoc w domu - Home Assistance Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Szczególne Warunki Ubezpieczenia Concordia President Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia AGD RTV IT Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU ) Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego "POMOC MEDYCZNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego POMOC MEDYCZNA UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 10/01/17 z dnia 25.01.2017 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000 prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane

Bardziej szczegółowo

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA VI. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI IX. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA VI. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI IX. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W INVEST-BANK S.A. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ilekroć w niniejszych warunkach ubezpieczenia użyto określenia: 1) Ubezpieczający, Bank

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Spis treści Ustalenia ogólne...1 Definicje...2 Przedmiot ubezpieczenia...4 Naprawa sprzętu RTV i AGD...5 Pomoc organizacyjna w razie ryzyka utraty lub zniszczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW GRUPOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY DO PROGRAMU ASSISTANCE DLA KLIENTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców Idea Bank S.A. 1/9 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców Idea Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców, zwane

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Assistance na wypadek nowotworu

Regulamin Programu Assistance na wypadek nowotworu Regulamin Programu Assistance na wypadek nowotworu Organizator Programu 1. Organizatorem Programu Assistance na wypadek nowotworu, zwanego dalej Programem jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dedykowane posiadaczom kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY KART KREDYTOWYCH ALIOR BANK MASTERCARD PLATINUM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dedykowanego Właścicielom Platynowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla Posiadaczy rachunków dbnet Biznes w DEUTSCHE BANK Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE dla Posiadaczy rachunków dbnet Biznes w DEUTSCHE BANK Polska S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy generalnej Nr U00 082 zawartej pomiędzy AGA International SA Oddział w Polsce a Deutsche Bank Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard

Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard Warunki Ubezpieczenia Energiczni fachowcy Pakiet Standard Załącznik nr 2 Warunki Ubezpieczenia ENERGICZNI FACHOWCY PAKIET STANDARD Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Praktycznie dla firm. 1/9

Praktycznie dla firm. 1/9 Praktycznie dla firm. 1/9 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla Kredytobiorców Idea Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Assistance dla

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Rachunków Inwestycyjnych 200, 400 lub 1000, Rachunków Gotówkowych oraz Rachunków Partner prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA POSIADACZY PAKIETÓW W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. KLIENT INDYWIDUALNY 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE. Część I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM ASSISTANCE Część I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Assistance zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH. Bankowość Osobista

Ubezpieczenia. Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH. Bankowość Osobista Ubezpieczenia Ubezpieczenia w Maksymalnym Koncie Banku BPH Bankowość Osobista Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo- -rozliczeniowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Assistance posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Platinum

Warunki ubezpieczenia Assistance posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Platinum Warunki ubezpieczenia Assistance posiadaczy kart kredytowych Alior Bank MasterCard Platinum 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dedykowanego Właścicielom Platynowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 DEFINICJE Wyrażenia zawarte w niniejszym paragrafie mają znaczenie wskazane poniżej: HelpMe24

Bardziej szczegółowo