Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A."

Transkrypt

1 Warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Ekstrakonto w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają zasady udzielania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. (zwane dalej WARTA) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczeń assistance na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej DEFINICJE 2 1. Przez pojęcie Ubezpieczony - rozumie się osobę fizyczną, będącą posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon, Internet, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia na określonych warunkach oraz wyrażenia zgody na przekazywanie do WARTY danych osobowych oraz informacji o fakcie posiadania w Banku Zachodnim WBK S.A. określonego rodzaju rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Ekstrakonto lub określonego wariantu ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Przez pojęcie Ubezpieczający rozumie się Bank Zachodni WBK S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonych 3. Przez pojęcie Rok ubezpieczeniowy - rozumie się 12-to miesięczny okres rozpoczynający się w dniu wyrażenia zgody przez posiadacza lub współposiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto na objęcie ochroną ubezpieczeniową i przekazywanie danych osobowych do WARTY w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz każdy kolejny okres 12-stu miesięcy korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. 4. Przez pojęcie Centrum Alarmowe WARTA - rozumie się jednostkę organizacyjną związaną z TUiR WARTA S.A., z którą ubezpieczony może się skontaktować w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Przez pojęcie Zdarzenie ubezpieczeniowe - rozumie się: w zależności od rodzaju ryzyka: awaria sprzętu RTV/ AGD/ PC, wypadek pojazdu, awaria pojazdu, nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe. 6. Przez pojęcie Zdarzenie losowe - rozumie się: pożar, uderzenie pioruna, huragan i grad, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, wandalizm, stłuczenie szyb: a) Grad opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu b) Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 18,9 m/s (68 km/h), którą potwierdziły pomiary najbliższej miejscu zamieszkania stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. c) Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru ruchomości domowych w celu przywłaszczenia po: - uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej, - otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo/ i kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; użycie podrobionego lub dopasowanego klucza;

2 d) Pożar działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. e) Stłuczenie szyb - rozbicie szyb zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w miejscu zamieszkania zgodnie z ich przeznaczeniem, podczas dokonanej kradzieży z włamaniem. f) Uderzenie pioruna bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi, które pozostawiło w miejscu zamieszkania bezsporne ślady; uderzenie pioruna nie obejmuje szkód spowodowanych przepięciem. g) Wandalizm gdy sprawca dostał się lub usiłował dostać się do miejsca zamieszkania w sposób opisany w pkt 5 ppkt c i zniszczył lub uszkodził elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. h) Zalanie wyciek wody, pary lub cieczy, która wskutek awarii wydostała się z: - rur dopływowych (instalacji wodociągowej) i połączeń giętkich wraz z armaturą, - rur odpływowych (instalacji kanalizacyjnej) znajdujących się wewnątrz budynku/ lokalu, - wyposażenia połączonego na stałe z systemem rur (pralki, wirówki, zmywarki) znajdujących się w miejscu zamieszkania, - wodnego/ parowego/ olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, - instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, - instalacji kanalizacyjnej w następstwie cofnięcia się wody lub ścieków, o ile przyczyna cofnięcia znajdowała się na terenie posesji z budynkiem/lokalem, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, - urządzeń wodno- kanalizacyjnych na skutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w warunkach przerwy w dopływie wody. i) Zalanie przez osoby trzecie - zalanie wodą lub inną cieczą, za które ponoszą odpowiedzialność osoby trzecie: fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 7. Przez pojęcie Pojazd - rozumie się nie starszy niż 10-cio letni, samochód osobowy, ciężarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony albo ciężarowo osobowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony, zarejestrowany na Ubezpieczonego. W związku z posiadaniem jednego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto może być ubezpieczony tylko jeden pojazd, który został wskazany operatorowi Centrum Alarmowego WARTA przy zgłoszeniu pierwszej szkody. W sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zmieni pojazd i powiadomi o tym Centrum Alarmowe WARTA przed zgłoszeniem pierwszej prośby o realizację usługi assistance w odniesieniu do nowego pojazdu, Centrum Alarmowe WARTA dokona w swojej dokumentacji zmiany ubezpieczonego pojazdu. 8. Przez pojęcie Awaria pojazdu - rozumie się każdy przypadek losowy zaistniały na terytorium RP w odległości powyżej 30 km od miejsca zamieszkania, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie pojazdu. 1) Pojęcie awaria obejmuje także awarię (przebicie) ogumienia. 2) Pojęcie awaria nie obejmuje przypadków polegających wyłącznie na awarii akumulatora, awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się żarówek oraz braku paliwa. 9. Przez pojęcie Unieruchomienie pojazdu - rozumie się stan pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych i posiadającego ważne badania techniczne, który powstał na skutek wypadku lub awarii (w miejscu powyżej 30 km od miejsca zamieszkania) uniemożliwiając dalsze użytkowanie pojazdu na drogach publicznych. 10. Przez pojęcie Pasażer - rozumie się każdą osobę przewożoną pojazdem w czasie awarii pojazdu określonej w ramach niniejszej umowy (maksymalnie w liczbie podanej w dowodzie rejestracyjnym), z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą Przez pojęcie Awaria sprzętu RTV, AGD, PC - rozumie się uszkodzenie uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu RTV, AGD, PC, które nie jest 2

3 spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. 12. Przez pojęcie Sprzęt RTV - rozumie się znajdujące się w miejscu zamieszkania domowe urządzenia audio video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze VIDEO i DVD, zestawy HI FI wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, które zostały zakupione jako sprzęt fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed awarią, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem urządzeń wymienionych powyżej chronionych gwarancją producenta. 13. Przez pojęcie Sprzęt AGD - rozumie się znajdujące się w miejscu zamieszkania następujące urządzenia: kuchnie gazowe i elektryczne, stanowiące element stałego wyposażenia domu/ mieszkania, pralki, pralko suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zmywarki znajdujące się w miejscu zamieszkania i wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego, które zostały zakupione jako sprzęt fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed awarią, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem urządzeń wymienionych powyżej chronionych gwarancją producenta. 14. Przez pojęcie Sprzęt PC - rozumie się znajdujący się w miejscu zamieszkania komputer stacjonarny wraz z monitorem, który został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed awarią, o ile nie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem urządzeń wymienionych powyżej chronionych gwarancją producenta. 15. Przez pojęcie Choroba przewlekła - rozumie się stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12-stu miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 16. Przez pojęcie Nagłe zachorowanie - rozumie się stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. 17. Przez pojęcie Nieszczęśliwy wypadek - rozumie się nagłe zdarzenie, które miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 18. Przez pojęcie Dziecko - rozumie się dziecko Ubezpieczonego własne lub przysposobione w wieku do lat Przez pojęcie Miejsce pobytu Ubezpieczonego - rozumie się miejsce na terytorium RP znajdujące się powyżej 50 km. od miejsca zamieszkania. 20. Przez pojęcie Miejsce zamieszkania - rozumie się mieszkanie lub dom na terytorium RP, którego adres jest wymieniony w odnośnej dokumentacji bankowej, jako miejsce stałego zamieszkania Ubezpieczonego lub jako adres korespondencyjny. W związku z posiadaniem jednego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w obrębie jednego miejsca zamieszkania, które zostało wskazane operatorowi Centrum Alarmowego przy zgłoszeniu po raz pierwszy zdarzenia ubezpieczeniowego. W sytuacji, kiedy Ubezpieczony w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej zmieni miejsce zamieszkania i powiadomi o tym fakcie Bank a fakt ten zostanie odnotowany w systemie Ubezpieczającego, Centrum Alarmowe WARTA zaakceptuje zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Ubezpieczonego. 21. Przez pojęcie Wypadek pojazdu rozumie się następujące zdarzenia zaistniałe na terytorium RP w odległości powyżej 30 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, w wyniku, których ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu: 1) Wypadek drogowy lub kolizja przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego; 3

4 2) Pozostałe wypadki lub kolizje powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami, pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; 3) Uszkodzenia przez osoby trzecie; 4) Pożar, wybuch, osmalenie; 5) Huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawiny lub inne siły przyrody; 6) Nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczenia usług assistance na rzecz Ubezpieczonego przez WARTĘ w zakresie określonym w 4, 7, 10, 12, 14 i 15 świadczone wyłącznie na terytorium RP za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY. POMOC W PODRÓŻY SAMOCHODEM ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące świadczenia: 1) Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia to jest: w razie awarii lub wypadku pojazdu, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty drobnej naprawy na miejscu zdarzenia niewymagającej holowania pojazdu do warsztatu samochodowego. 2) Holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego to jest: w razie awarii lub wypadku pojazdu, jeżeli naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia nie powiedzie się, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego. 3) Wynajem pojazdu zastępczego albo zakwaterowanie kierowcy i pasażerów to jest: w sytuacji, gdy pojazd nie może być skutecznie naprawiony w ciągu 48 godzin, Centrum Alarmowe WARTA organizuje następujące świadczenia, do wyboru przez Ubezpieczonego: a) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania kierowcy oraz pasażerów na czas naprawy pojazdu w warsztacie samochodowym. Liczba osób mających prawo do tego świadczenia nie może przekraczać liczby pasażerów określonej w dokumencie rejestracyjnym pojazdu, przy maksimum 9 (dziewięciu) osobach; albo: b) organizacja i pokrycie kosztów samochodu zastępczego odpowiadającego klasie A (zgodnie ze standardami stosowanymi przy wypożyczaniu pojazdów) na czas naprawy pojazdu - jednak nie dłużej niż na 3 (trzy) doby. WARTA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni samochód zastępczy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z braku lokalnych możliwości lub zaniedbań firmy wynajmującej samochody, odpowiedzialnej za podstawienie samochodu zastępczego. Ubezpieczony korzystający z ww. świadczenia zobowiązany będzie do spełnienia wszystkich warunków zwykle wymaganych od osób wypożyczających samochód. WARTA nie pokrywa kosztów paliwa, kosztów podstawienia i odstawienia samochodu, opłat za autostrady, jak i żadnych innych dodatkowych kosztów. 4

5 SUMA UBEZPIECZENIA 5 1. Suma ubezpieczenia z tytułu świadczeń określonych w 4 ust.1 pkt. 1) i 2) wynosi 500 zł i określona została na jedno zdarzenie i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY 2. Suma ubezpieczenia z tytułu świadczeń określonych w 4 ust.1 pkt. 3) lit. a) i b) wynosi zł i określona została na jedno zdarzenie i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY w okresie każdego roku ubezpieczeniowego. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. Świadczenia wynikające z niniejszych warunków ubezpieczenia nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu było następstwem: 1) użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 2) awarii akumulatora, awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się żarówek oraz braku paliwa, 3) przeróbek dokonanych bez zgody i wiedzy producenta z wyłączeniem przeróbek pojazdów na ciężarowe wykonanych przez specjalistyczne firmy, 4) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, 5) promieniowania radioaktywnego, 6) wystąpienia katastrof naturalnych (trzęsień ziemi, erupcji wulkanu, powodzi, huraganów, itp.) 7) aktywnego udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 8) winy umyślnej kierowcy lub współpasażerów (winą umyślną określa się takie działanie ubezpieczonego, co do skutków którego, w postaci szkód na majątku lub osobie, działający jest w pełni świadomy; jest to działanie z premedytacją, działanie mające na celu zniszczenie, uszkodzenie itp.), 9) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 10) kierowania ubezpieczonym pojazdem bez wymaganych prawem uprawnień lub w przypadku czasowego lub stałego zatrzymania wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, 11) usiłowania lub dokonania przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia, 12) winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, 13) samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego za pomocą ubezpieczonego pojazdu. 2. WARTA nie organizuje oraz nie pokrywa: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania akceptacji Centrum Alarmowego WARTA, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach sum ubezpieczeniowych, 2) kosztów części zamiennych, materiałów, 3) kosztów podstawienia oraz kosztów zwrotu samochodu zastępczego, 4) kosztów naprawy w warsztacie samochodowym, 5) świadczeń w stosunku do osób przewożonych za opłatą, 6) wszelkich kosztów dodatkowych powstałych w konsekwencji awarii pojazdu (kosztami dodatkowymi określa się wszelkie koszty, które zostały poniesione przez ubezpieczonego, a nie wynikają bezpośrednio z awarii, takie jak wszelkie utracone korzyści, koszty posiłków, dodatkowych przejazdów, usług nie wynikających z gwarancji niniejszych warunków ubezpieczenia), 7) kosztów powstałych w konsekwencji awarii pojazdu poza granicami RP. 3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych będące skutkiem unieruchomienia pojazdu. 5

6 4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczeń jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzją władz administracyjnych. 5. Odpowiedzialność WARTY nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia AC lub OC. 6. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za ładunek pojazdów. 7. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju przyczepy, w tym również kempingowe oraz za ich ładunek. POMOC W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ZAKRES UBEZPIECZENIA 7 Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące świadczenia: 1) Interwencja specjalisty to jest: w razie wystąpienia zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania, Centrum Alarmowe WARTA zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz kosztów robocizny odpowiedniego specjalisty tj.: ślusarza, hydraulika, stolarza, elektryka, szklarza. W trakcie jednego roku ubezpieczeniowego mogą odbyć się co najwyżej dwie interwencje specjalisty. 2) Interwencja mechanika RTV / AGD / PC to jest: w razie awarii sprzętu RTV, AGD albo PC Centrum Alarmowe WARTA zapewnia Ubezpieczonemu zorganizowanie w czasie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia dojazdu odpowiedniego specjalisty w celu dokonania naprawy, wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, kosztów robocizny, kosztów użytych części zamiennych oraz kosztów ewentualnego transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu naprawczego. Warunkiem interwencji jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego daty nabycia uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego tę datę, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez przybyłego mechanika w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku. W trakcie jednego roku ubezpieczeniowego może odbyć się tylko jedna interwencja mechanika. SUMA UBEZPIECZENIA 8 Sumy ubezpieczenia z tytułu świadczeń określonych w 7 wynoszą: pkt 1) zł i pkt 2) zł określone zostały na jedno zdarzenie i stanowią górną granicę odpowiedzialności WARTY w okresie każdego roku ubezpieczeniowego WYŁĄCZENIA IODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. WARTA nie organizuje oraz nie pokrywa kosztów: 1) poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego WARTA nawet w sytuacji kiedy koszty te mieszczą się w granicach sum ubezpieczenia. 2) usług, jeżeli zdarzenie losowe wystąpiło w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 6

7 3) usług związanych z uszkodzeniami za naprawę których odpowiadają wyłącznie właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: a) pionów instalacji ciepłej-zimnej wody, b) pionów kanalizacyjnych, c) instalacji gazowej, d) przyłączy do budynku. 4) usług związanych z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy; 5) usług związanych z uszkodzeniami software, wszelkiego oprogramowania, centrali telefonicznych, urządzeń peryferyjnych, sprzętu komputerowego przenośnego, drukarek, skanerów, a także myszy i klawiatury oraz innych sprzętów hardware nie wymienionych w definicji Sprzętu PC. 6) usług związanych z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed momentem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną w tym wad producenta, 7) materiałów i części zamiennych 8) usług związanych z konserwacją urządzeń oraz stałych elementów mieszkania; 9) usług związanych z uszkodzeniem wynikłym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania (w tym stosowania częstotliwości wyższych, niż przewidziano dla danego modelu), przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, 10) usług związanych z uszkodzeniami i wadami wynikłymi na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Ubezpieczonego / Użytkującego, 2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii lub naprawy sprzętu PC na jakimkolwiek nośniku danych. 3. Ubezpieczeniem nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, 4. Ubezpieczenie nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. 5. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych przez końcowego użytkownika. WARTA nie podejmuje czynności naprawczych oraz nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu będącego na gwarancji producenta. 6. WARTA nie pokrywa kosztów naprawy nie obejmujących czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub Użytkujący we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp. 7. WARTA nie odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego albo awarii sprzętu RTV / AGD / PC uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia. 8. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożliwość wykonania usługi assistance, jeśli opóźnienie lub niemożliwość jej wykonania spowodowane są: strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. POMOC MEDYCZNA ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące świadczenia: 1) Wizytę lekarza pierwszego kontaktu to jest: a) w przypadku gdy Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty wizyty lekarskiej w placówce 7

8 medycznej albo organizuje i pokrywa koszty honorarium i dojazdu lekarza do Ubezpieczonego, b) W przypadku gdy Ubezpieczony uległ nagłemu zachorowaniu, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty wizyty lekarskiej w placówce medycznej albo organizuje i pokrywa koszty honorarium i dojazdu lekarza do Ubezpieczonego. Usługa świadczona jest do dwóch razy w trakcie jednego roku ubezpieczeniowego. 2) Wizytę lekarza pediatry albo lekarza pierwszego kontaktu to jest: w przypadku gdy dziecko Ubezpieczonego uległo nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty wizyty lekarza w placówce medycznej albo pokrywa honorarium i koszty dojazdu lekarza. W ciągu jednego roku ubezpieczeniowego może odbyć się tylko jedna wizyta lekarza pediatry albo lekarza pierwszego kontaktu. 3) Wizytę pielęgniarki w przypadku hospitalizacji to jest: w przypadku gdy Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu i był hospitalizowany, Centrum Alarmowe WARTA organizuje i pokrywa koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki usługa świadczona do dwóch razy w trakcie jednego roku ubezpieczeniowego. 4) Dostawę lekarstw to jest: zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia Ubezpieczonemu leków przepisanych przez lekarza przysłanego przez Centrum Alarmowe WARTA, w sytuacji kiedy według tego lekarza stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga leżenia w celach rekonwalescencji. 5) Informacje o placówkach medycznych w przypadku gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga interwencji lekarza specjalisty, Centrum Alarmowe WARTA na życzenie Ubezpieczonego udzieli informacji o adresach i numerach telefonów placówek medycznych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 2. O zasadności organizacji i pokryciu kosztów wszystkich usług medycznych opisanych w 10 ust.1 pkt. 1-5 decyduje lekarz konsultant Centrum Alarmowego WARTA. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z zakresu ubezpieczenia świadczeń wyłączone są: 1) świadczenia powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 2) koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania akceptacji Centrum Alarmowego WARTA, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach sum ubezpieczeniowych, 3) koszty leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów, 4) koszty związane z chorobami wrodzonymi, przewlekłymi i psychicznymi oraz ich zaostrzeniami i powikłaniami, 5) koszty związane z wypadkami spowodowanymi umyślnie przez Ubezpieczonego, (w tym skutki popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa). 6) świadczenia będące następstwem alkoholizmu lub przebywania pod wpływem alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem. 7) leczenie nie związane z pomocą medyczną, udzieloną w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; 8) leczenie oraz transport w przypadku gdy stan zdrowia ubezpieczonego wymaga natychmiastowego wezwania karetki pogotowia. 8

9 2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożliwość wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane są: strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, szczególnymi okolicznościami a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. INFORMACJA PRAWNA ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Infolinii prawnej jest organizacja usług informacyjnych określonych poniżej w ust 2, świadczonych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY. 2. Zobowiązanie WARTY polega na zapewnieniu Ubezpieczonemu możliwości skorzystania z całodobowej infolinii w ramach której udzielane są informacje wskazane poniżej: 1) Informacje na temat zasad emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich składania, 2) Informacje komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, 3) Informacje o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach; 4) Informacje o służbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 5) Informacje na temat ubezpieczenia ZUS rodzajach zasiłków i zasadach ich przyznawania; 6) Informacje kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pieniężne, 7) Informacje o prawach i obowiązkach bezrobotnych, 8) Informacje o rejestracji w urzędzie pracy, 9) Informacje komu i kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 10) Informacje o sposobie ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 11) Informacje o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, 12) Dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 13) Dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 14) Informacje o możliwości korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego adresy, telefony. 15) Instrukcje dotyczące pisania CV oraz wzór życiorysu, 16) Instrukcje dotyczące pisania listu motywacyjnego, 17) Instrukcje dotyczące pisania biznes planu. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 13 Wyłączenia odpowiedzialności: 1. Powyższe informacje nie mają charakteru porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 roku, Nr 123, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.z 2002 roku, Nr 123, poz ze zm.) i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Centrum Alarmowego WARTY. 2. Centrum Alarmowe WARTY nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Ubezpieczonego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. będącym następcą prawnym Kredyt Banku S.A. 9

10 MEDICAL HOTLINE/ INFORMACJA NA TEMAT PODRÓŻY ZAKRES UBEZPIECZENIA W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania: Centrum Alarmowe WARTA gwarantuje Ubezpieczonemu dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem konsultantem Centrum Alarmowego WARTA, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania. Informacje nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, wobec Centrum Operacyjnego WARTY oraz wobec WARTY. Centrum Alarmowe WARTA udziela informacji o: 1) Medykamentach, 2) Chorobach, 3) o szczepieniach. 2. Informacje dotyczące ciąży: 1) objawy ciąży 2) badania 3) zagrożenia 4) dieta 5) przyjmowanie leków w ciąży 3. Przed wyjazdem Ubezpieczonego za granicę, Centrum Alarmowe WARTA udziela Ubezpieczonemu informacji telefonicznych dotyczących: 1) dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju, 2) najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych, 3) specyfiki kraju. 4. Centrum Alarmowe Warta nie oddzwania na telefony zagraniczne. OKRES TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, za który została przekazana składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego i kończy się z upływem tegoż miesiąca. 2. Warunkiem objęcia ochroną jest złożenie przez Ubezpieczonego w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon, Internet, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia na określonych warunkach oraz wyrażenia zgody na przekazywanie do WARTY danych osobowych oraz informacji o fakcie posiadania w Banku Zachodnim WBK S.A. będącym następcą prawnym Kredyt Banku SA określonego rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Ekstrakonto, w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego 3. Ponadto odpowiedzialność WARTY w stosunku do każdego Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia przez którąkolwiek ze stron umowy; ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka lub 2) w dniu, w którym Ubezpieczony zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka, przy czym oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej powinno być złożone do Ubezpieczającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 10

11 lub 3) w dniu rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Ekstrakonto lub przekształcenie posiadanego rachunku na inny rodzaj rachunku Ekstrakonto, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka; lub 4) z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie angażującej odpowiedzialności WARTY; w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony powinien zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się skutków zdarzenia. 2. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem określonym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu, powinien niezwłocznie, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Alarmowym WARTA, pod numerem telefonu , lub oraz podać co najmniej następujące dane: 1) PESEL Ubezpieczonego, 2) imię, nazwisko i adres zamieszkania Ubezpieczonego i jego aktualny adres pobytu, 3) rodzaj posiadanego rachunku (nazwa), 4) numer rejestracyjny samochodu Ubezpieczonego w przypadku awarii pojazdu, 5) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym, 6) krótki opis zdarzenia, 7) inne informacje wymagane przez Operatora Centrum Alarmowego WARTY. 3. Ubezpieczony lub osoba kontaktująca się w jego imieniu z Centrum Alarmowym WARTA, powinni dokładnie wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi Centrum Alarmowego WARTA okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego WARTA dostęp do wszystkich informacji medycznych, 4. Ubezpieczony powinien stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego WARTA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw, 5. Ubezpieczony powinien umożliwić Centrum Alarmowemu WARTA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zajścia zdarzenia, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, 6. Skontaktowanie się z Centrum Alarmowym WARTA w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu i uzyskanie potwierdzenia uzyskania świadczeń wynikających z warunków ubezpieczenia jest warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez WARTĘ. 7. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu nie dopełnili któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu, WARTA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji / wypłaty świadczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych, dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub uchylenie się od udzielenia wyjaśnień, powoduje utratę prawa do korzystania z usług. 11

12 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, zwrot poniesionych przez niego kosztów przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego, na podstawie aktu zgonu, udokumentowania poniesionych kosztów i postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 3. Wykonanie usług gwarantowanych w niniejszych warunkach może być opóźnione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej czy o zasięgu międzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego lub zadziałania siły wyższej. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do TUiR WARTA S.A.. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest: 1) Dyrektor Departamentu w Centrali zawierającego umowę ubezpieczenia w zakresie oferty ubezpieczeniowej, 2) Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód w zakresie likwidacji szkód, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy z ubezpieczenia. Informacja dodatkowa: Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). 12

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET ASSISTANCE GOLD ORAZ PAKIET CONCIERGE GOLD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Zakładem Ubezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO INFOMRACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej WARTA) udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A.

Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl. TUiR Allianz Polska S.A. Infolinia: 801 10 20 30 www.allianz.pl TUiR Allianz Polska S.A. BIBA-O05 11/10 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance domowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.............................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W DOMU I. Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Assistance w Domu (zwanych dalej Warunkami ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR

KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR KARTA PRODUKTU ASSISTANCE DLA POSIADACZY ROR Karta produktu przygotowana przez PZU SA oraz PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Pomoc organizacyjna... 2 5. Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc Klientowi w zrozumieniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Złota Rączka zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 10/01/17 z dnia 25.01.2017 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Home Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ustalenia ogólne... 1 Definicje... 2 3. Przedmiot ubezpieczenia... 4 4. Naprawa sprzętu RTV i AGD... 5 5. Pomoc organizacyjna w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW GRUPOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY DO PROGRAMU ASSISTANCE DLA KLIENTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance KOD: MAS 01/12 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance Domowe

Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance Domowe Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance Domowe W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Assistance Domowe oferowanego dla posiadaczy rachunków otwartych i prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo