GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA"

Transkrypt

1 GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. Przygotoane przez: Magdalena Chruścińska upr. geol. nr V Wiesła Dzierzyk miejscoość: gmina: poiat: ojeództo: data: Kobyłka Kobyłka ołomiński mazoieckie marzec 2013 roku Geo.Log GEO.LOG WESŁAW DZERZYK ul. Szklarnioa 2F; Warszaa tel.: , fax: kom.: ,

2 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. SPS TREŚC WSTĘP... 2 OPNA GEOTECHNCZNA...2 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO...2 Wstęp Zakres przeproadzonych prac Warunki gruntoo - odne Wnioski... 4 PROJEKT GEOTECHNCZNY...5 Wstęp Charakterystyka projektoanej inestycji Stan udokumentoania arunkó geotechnicznych Charakterystyka terenu inestycji Charakterystyka arunkó geotechnicznych - model budoy geologicznejparametry gruntó Prognoza zmian łasności podłoża czasie Określenie oddziałyań na grunt Obliczenie nośności i osiadania podłoża Określenie zakresu badań niezbędnych do łaściego ykonania robót ziemnych 7 9. Określenie szkodliości oddziałyania ód gruntoych na obiekt budolany kreślenie monitoringu zagrożeń mogących ystąpić od projektoanego obiektu na sąsiednie obiekty i otaczającego gruntu czasie budoy i eksploatacji SPS ZAŁĄCZNKÓW Zał. 1a i 1b Zał. 2 Zał Zał. 4 Mapy dokumentacyjne Objaśnienia znakó i symboli Karty dokumentacyjne otoró badaczych Tabela parametró geotechnicznych Geo.log 1

3 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. WSTĘP Opracoanie niniejsze ykonano na zlecenie firmy Aqua Tomasz Grot z siedzibą przy ulicy Wojskiego 11 miejscoości Stanisłaó Pierszy. Dokumentację ykonano oparciu o postanoienia zaarte Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463]. OPNA GEOTECHNCZNA Projektoana inestycja polegająca na budoie sieci odociągoej przy ulicy Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce zaliczona została do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorię geotechniczną określono na podstaie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463] zgodnie z zapisem kalifikującym ykonyanie ykopó poniżej głębokości 1,20 metra do kategorii geotechnicznej. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Wstęp Celem przeproadzonych badań było uzyskanie informacji o budoie geologicznej podłoża ziązku z planoaną budoą sieci odociągoej na odcinku ulic Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce poiecie ołomińskim. 1. Zakres przeproadzonych prac Zakres przeproadzonych prac objął ykonanie dzieięciu otoró badaczych o głębokości od 3,00 do 4,00 metra, łącznie ykonano 29,00 metró bieżących odiertó. Lokalizacja otoró badaczych została yznaczona metodą domiaró prostokątnych doiązaniu do istniejących obiektó oparciu o mapę sytuacyjną skali 1 : dostarczoną przez Zleceniodacę. Lokalizację ykonanych otoró przedstaiono załącznikach nr 1a i 1b. Otory iertnicze o średnicy 100 mm ykonano zestaem ręcznym, metodą okrętną oraz okrętno - udaroą na sucho. lość, głębokość jak i usytuoanie otoró badaczych uzgodniona została z Projektantem skazanym przez nestora. Rzędne ykonanych otoró badaczych doiązyane były na bieżąco do rzędnych naierzchni ulic : Gospodarczej lub Przyjacielskiej odczytyanych z dostarczonej przez Zleceniodacę mapy sytuacyjno ysokościoej. Dozór geologiczny proadzony był przez osobę posiadającą odpoiednie upranienia, przez cały czas trania prac poloych. W trakcie proadzonych badań poloych ykonyano Geo.log 2

4 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. badania makroskopoe szystkich przeiercanych gruntó określając ich rodzaj i nazę, barę, ilgotność, genezę i stan. Stopień zagęszczenia osadó sypkich określano na podstaie oporó iercenia. W przypadku gruntó spoistych stopień plastyczności określono metodą ałeczkoania. Profile ykonanych ierceń przedstaiono kartach dokumentacyjnych otoró badaczych ( zał. nr ). 2. Warunki gruntoo - odne Naiercone trakcie badań poloych grunty poddaano analizie makroskopoej bezpośrednio trakcie ykonania otoró, następnie oparciu o metodę B (PN-81/B-03020) yznaczono artości charakterystyczne parametró geotechnicznych poszczególnych arst. Do obliczeń należy przyjmoać artości parametró geotechnicznych podane tabeli nr 1 (zał. 4), przy uzględnieniu spółczynnika materiałoego γ m. Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu działki pod przykryciem gleby lub nasypó niekontroloanych, strefie do głębokości maksymalnej 4,00 m p.p.t., ystępują osady genezy zastoiskoej arst geotechnicznych, i V. Położenie poszczególnych arst gruntó przedstaione zostało na zał. nr : Poniżej przedstaiono krótkie omóienie poszczególnych arst podłoża. WARSTWA GLEBA NASYPY NEKONTROLOWANE Jest to arsta przypoierzchnioa ystępująca na poierzchni badanego odcinka do głębokości 0,20 0,80 metra. W przypadku arsty nasypoej są to przemieszane masy gruntó lokalnych, głónie piaszczystych rzadziej gliniastych z domieszkami gruzu betonoego i ceglanego. Dla arsty tej nie yznaczono parametró geotechnicznych. WARSTWA OSADY SYPKE. Naiercone e szystkich otorach badaczych, głónie górnych partiach profili. Jedynie przypadku otoru badaczego nr 9, do głębokości 3,00 metra p.p.t. spągu tej arsty nie osiągnięto. Są to utory piaszczyste genezy zastoiskoej. Ze zględu na różnice stopniu zagęszczenia osadó danej arsty yróżniono jej obrębie die arsty podrzędne : a b są to osady reprezentoane przez piasek drobny i piasek pylasty. Osady tej arsty ystępują stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia D = 0,70, są to osady reprezentoane przez : piasek drobny, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym oraz piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym. Osady tej arsty ystępują stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia przedziale D = 0,50 do D = 0,60. Do dalszych obliczeń przyjęto artość stopnia zagęszczenia róną D = 0,50. Geo.log 3

5 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. WARSTWA OSADY SPOSTE Występoanie osadó danej arsty udokumentoano ykonanymi ierceniami otorach badaczych nr 1, 2 i 7 ich środkoych profilach. Są to osady pochodzenia zastoiskoego reprezentoane przez : pyły piaszczyste z przearstieniami iłó pylastych i piaskó pylastych, pyły piaszczyste na pograniczu piaskó pylastych oraz glin pylastych przearstianych piaskiem pylastym. Osady tej arsty ystępują stanie tardoplastycznym o stopniu plastyczności L = 0,10. WARSTWA V OSADY SPOSTE - ŁY Występoanie osadó danej arsty udokumentoano ykonanymi ierceniami e szystkich otorach badaczych. Są to osady pochodzenia zastoiskoego. Występują głónie dolnych partiach profili, jedynie przypadku otoru badaczego nr 9 arstę tej arsty podścielają piaski pylaste. Ze zględu na różnice stopniu plastyczności obrębie tej arsty yróżniono jej obrebie die arsty podrzędne: są to osady reprezentoane na badanym terenie przez : ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylasta oraz ił pylasty. Osady tej arsty ystępują stanie tardoplastycznym o stopniu plastyczności L = 0,10, V b osady pod zględem litologicznym ykształcone postaci iłu pylastego przearstianego pyłem piaszczystym przearstianego piaskiem pylastym oraz iłu pylastego przearstianego piaskiem pylastym. Osady tej arsty ystępują na pograniczu stanu tardoplastycznego i plastycznego o stopniu plastyczności L = 0,25. Na badanym terenie do głębokości 4,00 m p.p.t. stierdzono ystępoanie zierciadła ód gruntoych. Zierciadło ód gruntoych, ziązane z arstą geotechniczną naiercono jedynie przypadku otoró badaczych nr : 5, 6 i 9. i ma ono charakter sobodny. Poziom stabilizacji zierciadła ód gruntoych, na dzień badań, stierdzono przedziale rzędnych 89,40 do 90,00 metra n.p.m.. Poza tym obrębie pakietu gruntó spoistych odnotoane zostały liczne przejay sączeń. Okresoo po intensynych opadach atmosferycznych oda gruntoa przez peien okres czasu zalegać może obrębie arsty geotechnicznej na stropie osadó spoistych arst geotechnicznych i V. Poziom stabilizacji, na dzień badań, można uznać za zayżony do artości średnich, ze zględu na zasilanie ód gruntoych przez ody pochodzące z topnienia pokryy śniegoej. 3. Wnioski 1. Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu gruntoym pod przykryciem gleby i nasypó niekontroloanych zalegają osady sypkie genezy zastoiskoej arsty geotechnicznej oraz osady spoiste pochodzenia zastoiskoego arst geotechnicznych i V. Geo.log 4

6 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Dla arst gruntó rodzimych yznaczono, zgodnie z normą PN-81/B-03020, artości charakterystyczne parametró geotechnicznych, które zestaiono tabeli nr 1 ( zał.4 ). 3. Na badanym terenie do głębokości 4,00 m p.p.t. stierdzono jedynie przypadku otoró badaczych nr 5, 6 i 9 ystępoanie ód podziemnych. Zierciadło ód gruntoych, ziązane z arstą geotechniczną, ma charakter sobodny. Poziom stabilizacji zierciadła ód gruntoych, na dzień badań, stierdzono przedziale rzędnych 89,40 do 90,00 metra n.p.m.. Poza tym obrębie pakietu gruntó spoistych odnotoane zostały liczne przejay sączeń. Okresoo po intensynych opadach atmosferycznych oda gruntoa przez peien okres czasu zalegać może obrębie arsty geotechnicznej na stropie osadó spoistych arst geotechnicznych i V. Poziom stabilizacji, na dzień badań, można uznać za zayżony do artości średnich, ze zględu na zasilanie ód gruntoych przez ody pochodzące z topnienia pokryy śniegoej. 4. Na podstaie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] projektoane prace ziązane z układaniem linii odociągoej zaliczyć należy do drugiej kategorii geotechnicznej, a arunki geologiczne określić jako proste. Wstęp PROJEKT GEOTECHNCZNY Projekt ykonano na bazie Dokumentacji badań podłoża gruntoego stanoiącej rozdział niniejszego opracoania. 1. Charakterystyka projektoanej inestycji Projektoany odociąg z rur PE PN 10 o średnicy 110 mm o długości 992,00 metra przebiega liniach rozgraniczających ulicę Przyjacielską i Gospodarczą Przeody zaprojektoano naierzchni nieutardzonej. Sieć odociągoą ykonyaną metodą ykopoą zaprojektoano z rur PE100 PN 10 SDR17 Dz 110 mm oraz metodą bezykopoą na odcinkach HP3 L3, L6 L9 oraz L11 L14 z rur duściennych PE TS SDR11 Dz 110 mm. Na sieci na osi przeodu zaprojektoano hydranty D 80 mm podziemne i zasuy linioe kołnierzoe z uszczelnieniem miękkim D100 mm. Lokalizacja hydrantó jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spra Wenętrznych i Administracji z dnia 24 lipca Przeody odociągoe zaprojektoane zostały ze średnim zagłębieniem 1.70 m poniżej poierzchni terenu przypadku budoy metodą ykopoą i 2,50 m przypadku budoy metodą bezykopoą odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego na całej ich długości. Kanalizacja ykonana będzie ykopach otartych szaloanych obudoami o konstrukcji staloej typu skrzynioego Box, lub umacnianych ypraskami staloymi. Geo.log 5

7 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Stan udokumentoania arunkó geotechnicznych Podłoże gruntoe udokumentoano na podstaie ierceń dzieięciu otoró badaczych o głębokościach od 3,00 do 4,00 metra ykonanych ramach Dokumentacji badań podłoża gruntoego dotyczącej terenu przeznaczonego pod inestycję. Głębokość otoró była 1,0 metra głębsza od projektoanej głębokości ułożenia instalacji. 3. Charakterystyka terenu inestycji Teren badań znajduje się m. Kobyłka gminie Wołomin i położony jest na dz. e. nr. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. Rzędne ysokościoe terenu badań zaierają się przedziale od 90,80 do 92,30 metra poyżej poziomu morza. 4. Charakterystyka arunkó geotechnicznych - model budoy geologicznejparametry gruntó. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] badanym podłożu ydzielono arsty geotechniczne przypisując im odpoiednie parametry geotechniczne. Szczegółoy opis arst geotechnicznych z opisem arunkó odnych zamieszczono Dokumentacji badań podłoża gruntoego ( rozdział niniejszej dokumentacji ). Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu działki pod przykryciem gleby i nasypó niekontroloanych zalegają osady sypkie genezy zastoiskoej arsty geotechnicznej oraz osady spoiste pochodzenia zastoiskoego arst geotechnicznych i V. Do obliczeń należy przyjmoać artości parametró geotechnicznych podane tabeli nr 1 (zał. 4), przy uzględnieniu spółczynnika materiałoego γ m. 5. Prognoza zmian łasności podłoża czasie Projektoana sieć odociągoa nie yoła dodatkoych naprężeń na grunt co oznacza, że nie yoła on zmian podłożu poniżej dna ykopó. Zmianie ulegnie ykształcenie gruntó poyżej poziomu montażu przeodu tj. strefie zasypek. Zasypki te postaną yniku ymieszania rodzimych piaskó i nasypó (nie ma praktycznych możliości ykonyania zasypek z zachoaniem pierotnego układu arst). Tego typu zmiana gruntó poyżej przeodu nie poinna spoodoać zmiany kierunkó filtracji ody gruntoej. 6. Określenie oddziałyań od gruntu Oddziałyania od gruntu na projektoaną inestycję po jej ykonaniu nie ystąpią. 7. Obliczenie nośności i osiadania podłoża Projektoana sieć odociągoa nie yoła dodatkoych naprężeń na grunt (ydobyty grunt aży ięcej niż łożony jego miejsce przeód odociągoy całości ypełniony cieczą). Nie ma potrzeby ykonyania obliczeń nośności i osiadań gruntu. Geo.log 6

8 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Określenie zakresu badań niezbędnych do łaściego ykonania robót ziemnych Przeody odociągoe zaprojektoane zostały ze średnim zagłębieniem 1.70 m poniżej poierzchni terenu przpadku budoy metodą ykopoą i 2,50 m przypadku budoy metodą bezykopoą odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego na całej ich długości. Po analizie profilu sieci odociągoej oraz profili geotechnicznych naierconych otoró nie stierdza się ystępoania ody gruntoej poyżej dna ykopu. Woda gruntoa naiercona została jedynie przypadku otoró badaczych nr 5, 6 i 9 na głębokościach poniżej projektoanej głębokości ykopó. W przypadku ystąpienia yższych stanó ód gruntoych proponuje się zastosoanie ododnienia poierzchnioego z zastosoaniem arsty filtracyjnej o grubości 30cm o grubości frakcji 8-16 mm, ze studzienką zbiorczą bezpośrednio z ykopu za pomocą pomp. W ypadku nie skuteczności poierzchnioej metody ododnienia należy zastosoać metodę ododnienia linioego przy pomocy zestau igłofiltró. Wykonaca uzgodni sposób ododnienia z Projektantem i nspektorem Nadzoru. Wody z ododnienia, po odstojnikach piaskoych, należy odproadzić do najbliższego cieku otartego porozumieniu z łaścicielem odbiornika. Projektoany zakres robót zaleca się ykonyać porze letniej przy najniższym poziomie ody gruntoej. Prace należy proadzić taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństu ruchu oraz stateczności budynkó zlokalizoanych przy projektoanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ody nie rozleały się na jezdnię. Prace należy proadzić taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństu ruchu oraz stateczności budynkó zlokalizoanych przy projektoanej sieci odociągoej. Likidacja ykopó proadzona poinna być arstami 0,3 = 0,4 m zagęszczanymi do artości skaźnika zagęszczania s =0,95 na odcinkach poza ulicą. Dla zasypki przeodu zlokalizoanego pod ulicą skaźnik zagęszczenia s poinien być zgodny z artościami normoymi dla poszczególnych arst podbudoy drogi. Badania zagęszczenia należy proadzić dla każdej arsty metodami laboratoryjnymi lub po zakończeniu ykopó sondoaniem sondą lekką zgodnie z zasadami określonymi PN-B Geotechnika Badania poloe. Badania zagęszczania podbudoy drogi (odcinek przeodu pod ulicą) należy ykonać płytą stateczną (metoda VSS) lub płytą dynamiczną. 9. Określenie szkodliości oddziałyania ód gruntoych na obiekt budolany Zagadnienie szkodliości ód gruntoych na obiekt budolany nie ystąpi kreślenie monitoringu zagrożeń mogących ystąpić od projektoanego obiektu na sąsiednie obiekty i otaczającego gruntu czasie budoy i eksploatacji. Nie ma potrzeby proadzenia monitoringu zagrożeń od projektoanej sieci kanalizacji sanitarnej na sąsiednie budynki. Budynki te znajdują się na tyle daleko od przeodu, że ykopy przy zakładanej głębokości i popranym ich zabezpieczeniu nie będą na nie oddziałyać. Uaga poyższa dotyczy ykopó ykonyanych zgodnie z przepisami i zasadami iedzy, przez co należy rozumieć ykonyanie ykopó arunkach ododnienia szędzie tam, gdzie oda gruntoa pojai się poyżej poziomu dna ykopó. Geo.log 7

9 ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Projektoana sieć odociągoa ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce. MAPA DOKUMENTACYJNA punkt badaczy skala 1 : zał. nr 1 a N

10 6 ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Projektoana sieć odociągoa ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce. MAPA DOKUMENTACYJNA 2 - punkt badaczy skala 1 : zał. nr 1 b 7 N 8 9

11 NN NB H, Gb T Ż Po Pog Pr Ps Pd P Pg p G Gp G Gpz Gz G z p KW KWg KR KRg Wb nasyp niebudolany nasyp budolany grunt próchniczy, gleba torf żir pospółka pospółka gliniasta piasek gruby piasek średni piasek drobny piasek pylasty piasek gliniasty pył piaszczysty pył glina glina piaszczysta glina pylasta glina piaszczysta zięzła glina zięzła glina pylasta zięzła ił piaszczysty ił ił pylasty ietrzelina ietrzelina gliniasta rumosz rumosz gliniasty ęgiel brunatny Zagęszczenie gruntó sypkich i stan gruntó spoistych: ln śzg zg z pz /pl pl mpl pł m m n 2/3 3 75,40 luźny średniozagęszczony zagęszczony zarty półzarty tardoplastyczny tardoplastyczny/plastyczny plastyczny miękkoplastyczny płynny numer i rzędna otoru grunt mało ilgotny grunt ilgotny grunt mokry grunt naodniony ilość ałeczkoań miejsce pobrania próby: NNS (nie naruszona struktura) NU lub NW (naturalne uziarnienie, naturalna ilgotność) ustabilizoany poziom zierciadła ody gruntoej naiercony poziom zierciadła ody gruntoej poziom sączenia ody gruntoej V domieszki pogranicze innego gruntu przearstienia numer arsty geotechnicznej linia podziału geologicznego linia podziału na arsty geologiczne Geo.Log.geolog2006.pl ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Objaśnienia znakó i symboli użytych kartach otoró i na przekrojach (edług normy PN-86/B-02480) zał. nr 2

12 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 1 Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.50 piasek drobny, szary Pd zg 0.7 a pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego, szary Πp/Pπ ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

13 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 2 Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, gliniasty NN 0.50 gleba, czarna Gb piasek drobny, szary Pd zg 0.7 a 1.10 pył piaszczysty przearstiany iłem pylastym przearstiany piaskiem pylastym, szary Πp//π//Pπ ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-brązoy π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

14 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 3 Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.50 piasek drobny, szaro-brązoy 0.80 piasek drobny, żółto-szary Pd zg 0.7 a ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylastą, szaro-brązoy π//pπ//gπ 1.70 piasek pylasty, szary Pπ zg 0.7 a ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ /pl 0.25 V b 2.50 ił pylasty, szaro-żółty π ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ /pl 0.25 V b Rysunek ykonano programem "GeoStar"

15 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 4 Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.50 piasek drobny, ciemny brązoy 0.70 Pd szg 0.6 b piasek drobny, jasny brązoy ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

16 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 5 Zał.Nr: 3.5 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.6 b ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy Pπ//π n szg 0.6 b 2.10 ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

17 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 6 Zał.Nr: 3.6 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.30 gleba, czarna Gb 0.50 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.5 b ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ 1.40 piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym, szaro-żółty Pπ//π//Πp szg 0.5 b piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym, szaro-żółty n ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żólty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

18 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 7 Zał.Nr: 3.7 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.5 b glina pylasta przearstiana piaskiem pylastym, szaro-brązoa Gπ//Pπ ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szary π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

19 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 8 Zał.Nr: 3.8 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.6 b ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

20 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 9 Zał.Nr: 3.9 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.20 piasek drobny, żółto-szary Pd szg 0.5 b ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy Pπ//π n szg 0.5 b Rysunek ykonano programem "GeoStar"

21 Tabela nr 1. Projektoana sieć odociągoa przy ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce poiecie ołomińskim. 1) 2) 3) 4) 5) Naza gruntó Warsta geotechniczna Geneza Symbol gruntu Kategoria dla gruntó spoistych Stan ilgotności Stan gruntu Stopień plastyczności / stopień zagęszczenia L / D Wilgotność naturalna Ciężar objętościoy Kąt tarcia enętrznego Spójność Edometryczny moduł ściśliości pierotnej γ φ c u M 0 [%] [kn/m 3 ] art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. [ o ] [kpa] [MPa] gleba, nasyp niebudolany - Gb, NN piasek drobny, piasek pylasty a Z Pd, Pπ - zg 0, ,5 31, piasek drobny, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym b Z Pd, Pπ//π, Pπ//π//Πp - śzg 0,50 n ,5 19,0 30, glina pylasta przearstiana piaskiem pylastym, pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego, pył piaszczysty przearstiany iłem pylastym przearstiany piaskiem pylastym Z Gπ//Pπ, Πp/Pπ, Πp//π//Pπ C 0, ,0 16, ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylasta, ił pylasty Z π//πp//pπ, π//pπ, π//pπ//gπ, π D 0, ,0 11, ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym V b Z π//πp//pπ, π//pπ D /pl 0, ,0 9, ) Z - zastoiskoe 2) g PN-86/B ) - ilgotny 5) zg - zagęszczony 3) g PN-81/B n - naodniony śzg - średniozagęszczony - tardoplastyczny /pl - tardoplastyczny na pograniczu plastycznego Zał. 4

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorsto Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanoski ul. Mickieicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-55 email: epg.elblag@p.pl.epgelblag.republika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rozbudoa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie Usługi geologiczne Tadeusz Śloński 35-505 Rzeszó, ul. Kościelna 29.geologia.e.pl NIP: 813-102-68-14 Inestor: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 po. strzyżoski oj. podkarpackie Temat: Budoa zadaszenia dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo.

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo. BADANIA GEOTECHNICZNE OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. PRZYGOTOWANO DLA: M I A S T O S T. W A R S Z A W A, D Z I E L N I

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

50 75 90-130 10 250 16 ZLECENIODAWCA PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24 02-793 Warszawa OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca projektowanej przebudowy ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" ul. Wojska Polskiego 55/6 tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres jednostki projektowej: Arkas-Projekt 10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75a

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź ul. Wojska Polskiego 55/6 Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" tel./fax. 042 655-67-72 e-mail : biuro@geotechnikalodz.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA z badań podłoża gruntowego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1. Opis makroskopowy. Rodzaj gruntu, barwa

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1. Opis makroskopowy. Rodzaj gruntu, barwa KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR ZLECENIODAWCA: PRODROM Adam Bukoiecki, Grzepnica p 7-00 Grzepnica DATA WIERCENIA.0.0 r. NADZÓR dr inż. isła Majer 4 5 6 7 8 9 0, 0,6,0 N szlaka m m,6,6,0 n n

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego ustalająca wstępnie warunki geotechniczne w rejonie projektowanego obiektu Wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski Egzemplarz Nr 5 Nr arch.: GT/940/2013 Gdynia, luty 2013 r. Rodzaj dokumentacji: Zamaiaj cy: Temat: Autorzy opracoania: OPINIA GEOTECHNICZNA Zakład Usługoo-Projektoy AS Hanna Sobiczeska ul. Polna /17, 8

Bardziej szczegółowo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO numer 01 Zał.Nr: 3.01 Wiertnica: ierc. ręczne Miejscoość: Ożaró Mazoiecki Gmina: Ożaró Mazoiecki Poiat: arszaski zachodni Wojeództo: mazoieckie Zleceniodaca: ETGAR Krzysztof Wójcik : PETROS System iercenia:

Bardziej szczegółowo

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul.

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul. ........ }, 1:.0'... NIP 5841509242REGON191877166 Tel.kom.: 0600466506 Tel.lfax.: (058)719 55 60 Tel.: (O58)55695 45 Email.:oldaba@geostab.pl Badania geotechniczne dla okreslenia warunków gruntowo wodnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński.

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A. i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna z badań podłoża na brzegu rzeki Kłodawy i Motławy w m. Grabiny Zameczek,woj. pomorskie.

Opinia geotechniczna z badań podłoża na brzegu rzeki Kłodawy i Motławy w m. Grabiny Zameczek,woj. pomorskie. Firma Badaczo-Techniczna IZOWIERT S.C. Ul. Startoa 25C/4 80-461 Gdańsk Opinia geotechniczna z badań podłoża na brzegu rzeki Kłoday i Motłay m. Grabiny Zameczek,oj. pomorskie. Zleceniodaca: Eljot Wykonaca:

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Krosno obręb Mosina, dz. nr 2713/3 Tabela nr 2 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Nr warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu Symbol (wg pkt.1.4.6) Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 79/2 i 59/2 w m. Małe Gacno Zamawiający: Zakład Projektowania, Nadzoru

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Egz. E GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA (OPNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO) BUDYNEK FL WOJEWÓDZKEJ MEJSKEJ BBLOTEK PUBLCZNEJ PRZY UL.CZOŁGSTÓW W BYDGOSZCZY Zleceniodawca: Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków posadowienia budynku introligatorni przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach

Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków posadowienia budynku introligatorni przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków posadowienia budynku introligatorni przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach Podstawa opracowania Lokalizacja badań i załączniki Opis terenu badań 1. Przepisy prawne

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana hala sortownicza

Projektowana hala sortownicza 03-968 WARSZAWA ul.saska 7d tel. (0-22) 781 55 43, 624 89 23 E-mail progeo_jmzz@p.pl Zleceniodaca: PGK Płońsku Sp. z o.o. Obiekt: Projektoana hala sortonicza Temat: Autor: Dokumentacja geotechniczna i

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Sonda numer 1 Obiekt: oczyszczalnia ściekó Rzędna: Opis Gbp.5 II ln.5 piasek gruby, szary 5 Pr 1.6 szg.5 2.1 mułek, szary Π 1.9 V pl.35 Sonda numer 2 Obiekt: oczyszczalnia ściekó Rzędna: Opis Gbp.4 II

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Podział gruntów budowlanych 1/7

Podział gruntów budowlanych 1/7 Podział gruntów budowlanych /7 Diagram nr. Podział gruntów budowlanych według PN-86/B-080 Grunty budowlane Grunty antropogeniczne Grunty naturalne pochodzenie (udział człowieka) Rodzime Nasypowe części

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA www.progeo.pl www.geolog.com.pl www.geologia.biz.pl www.badaniagruntu.pl ul. Głowackiego 34A 33-300 Nowy Sącz tel/fax: (18) 441 33 45 kom: +48 604 45 87 33 e-mail: progeo@progeo.pl NIP: 734-192-43-87 nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIEBODZICACH I kategoria geotechniczna Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PROMOCJA Tomasz Gmerek ul. Basztowa 56/10

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nr arch. 3733/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 522 ODCINEK W KM OD 3 DO KM 4,1 MIKOŁAJKI POMORSKIE - KAMIENNA Opracowała: Weronika Palicka Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2545G od granicy z gminą Chojnice do istniejącego chodnika

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI CEWOK Sp. z o.o. 03-707 WARSZAWA ul. Floriańska 2 www.cewok.pl e-mail: cewok@cewok.pl Prezes 22 670 22 17 Centrala 22 618 06 03 Fax 22 670

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE PRZEDSĘBORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE GEOBUD Spółka z o.o. 40-282 Katoice, ul. Sikorskiego 34 tel. 32 256 31 64, tel./fax 32 255 14 82 e-mail: geobud@geobud.com.pl. geobud.com.pl GEOLOGA GEOTECHNKA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I. Opinia geotechniczna II. Dokumentacja badań podłoża gruntowego III. Projekt geotechniczny Tytuł projektu: tj. osadnika zawiesin i separatora ropopochodnych przed zrzutem

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4595/14 Egz.: nr 1 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU REMONTU SCHODÓW NA WZGÓRZE PACHOŁEK PRZY UL. SPACEROWEJ W GDAŃSKU - OLIWIE Opracowała: mgr inż. Małgorzata Kot Zweryfikował: Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

DROGOWE BADANIA LABORATORYJNE JANINA BARTNIK

DROGOWE BADANIA LABORATORYJNE JANINA BARTNIK - 80 Koźminek ul. Słowackiego tel. 00--870 mail: bart_pol@op.pl NIP: 98-0--0 Zleceniodawca: Pracowania Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO Przebudowa ulicy Świetlicowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna Egz. nr N-GEO Michał Niedziółka Al. Bohaterów Warszawy 34/35 70-340 SZCZECIN tel/fax. 91 484 38 40 Dokumentacja geotechniczna TEMAT: Świnoujście, woj. zachodniopomorskie - przebudowa ulicy Kołłątaja oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie.

Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie. Firma Badawczo Techniczna IZOWIERT S.C. ul. Startowa 25 c/4 80 461 Gdańsk Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA SANITARNA OBIEKT : KANALIZACJA SANITARNA TEMAT : DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI ZAKRES 2 DĄBROWA cz. II INWESTOR : ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy SP nr 7 w Ostrowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opracowanie tekstowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

O p i n i a g e o t e c h n i c z n a z d o k u m e n t a c j ą badań podłoża gruntowego

O p i n i a g e o t e c h n i c z n a z d o k u m e n t a c j ą badań podłoża gruntowego Przedsiębiorstwo Geo - Well Usługi geologiczne i ochrony środowiska - Michał Skrzypczak Pobórka Wielka 33 89-340 Białośliwie tel. 609 63 62 96 67 287 65 24 e- mail: info@ geo-well.pl www.geo-well.pl Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 61 tel: 606 227 260, 660 053 662 email: olczak41@wp.pl OLCZAK GEOL Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki ZLECENIODAWCA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 1 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1045/2015 Nr egz. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo