GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA"

Transkrypt

1 GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. Przygotoane przez: Magdalena Chruścińska upr. geol. nr V Wiesła Dzierzyk miejscoość: gmina: poiat: ojeództo: data: Kobyłka Kobyłka ołomiński mazoieckie marzec 2013 roku Geo.Log GEO.LOG WESŁAW DZERZYK ul. Szklarnioa 2F; Warszaa tel.: , fax: kom.: ,

2 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. SPS TREŚC WSTĘP... 2 OPNA GEOTECHNCZNA...2 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO...2 Wstęp Zakres przeproadzonych prac Warunki gruntoo - odne Wnioski... 4 PROJEKT GEOTECHNCZNY...5 Wstęp Charakterystyka projektoanej inestycji Stan udokumentoania arunkó geotechnicznych Charakterystyka terenu inestycji Charakterystyka arunkó geotechnicznych - model budoy geologicznejparametry gruntó Prognoza zmian łasności podłoża czasie Określenie oddziałyań na grunt Obliczenie nośności i osiadania podłoża Określenie zakresu badań niezbędnych do łaściego ykonania robót ziemnych 7 9. Określenie szkodliości oddziałyania ód gruntoych na obiekt budolany kreślenie monitoringu zagrożeń mogących ystąpić od projektoanego obiektu na sąsiednie obiekty i otaczającego gruntu czasie budoy i eksploatacji SPS ZAŁĄCZNKÓW Zał. 1a i 1b Zał. 2 Zał Zał. 4 Mapy dokumentacyjne Objaśnienia znakó i symboli Karty dokumentacyjne otoró badaczych Tabela parametró geotechnicznych Geo.log 1

3 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. WSTĘP Opracoanie niniejsze ykonano na zlecenie firmy Aqua Tomasz Grot z siedzibą przy ulicy Wojskiego 11 miejscoości Stanisłaó Pierszy. Dokumentację ykonano oparciu o postanoienia zaarte Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463]. OPNA GEOTECHNCZNA Projektoana inestycja polegająca na budoie sieci odociągoej przy ulicy Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce zaliczona została do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorię geotechniczną określono na podstaie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463] zgodnie z zapisem kalifikującym ykonyanie ykopó poniżej głębokości 1,20 metra do kategorii geotechnicznej. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Wstęp Celem przeproadzonych badań było uzyskanie informacji o budoie geologicznej podłoża ziązku z planoaną budoą sieci odociągoej na odcinku ulic Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce poiecie ołomińskim. 1. Zakres przeproadzonych prac Zakres przeproadzonych prac objął ykonanie dzieięciu otoró badaczych o głębokości od 3,00 do 4,00 metra, łącznie ykonano 29,00 metró bieżących odiertó. Lokalizacja otoró badaczych została yznaczona metodą domiaró prostokątnych doiązaniu do istniejących obiektó oparciu o mapę sytuacyjną skali 1 : dostarczoną przez Zleceniodacę. Lokalizację ykonanych otoró przedstaiono załącznikach nr 1a i 1b. Otory iertnicze o średnicy 100 mm ykonano zestaem ręcznym, metodą okrętną oraz okrętno - udaroą na sucho. lość, głębokość jak i usytuoanie otoró badaczych uzgodniona została z Projektantem skazanym przez nestora. Rzędne ykonanych otoró badaczych doiązyane były na bieżąco do rzędnych naierzchni ulic : Gospodarczej lub Przyjacielskiej odczytyanych z dostarczonej przez Zleceniodacę mapy sytuacyjno ysokościoej. Dozór geologiczny proadzony był przez osobę posiadającą odpoiednie upranienia, przez cały czas trania prac poloych. W trakcie proadzonych badań poloych ykonyano Geo.log 2

4 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. badania makroskopoe szystkich przeiercanych gruntó określając ich rodzaj i nazę, barę, ilgotność, genezę i stan. Stopień zagęszczenia osadó sypkich określano na podstaie oporó iercenia. W przypadku gruntó spoistych stopień plastyczności określono metodą ałeczkoania. Profile ykonanych ierceń przedstaiono kartach dokumentacyjnych otoró badaczych ( zał. nr ). 2. Warunki gruntoo - odne Naiercone trakcie badań poloych grunty poddaano analizie makroskopoej bezpośrednio trakcie ykonania otoró, następnie oparciu o metodę B (PN-81/B-03020) yznaczono artości charakterystyczne parametró geotechnicznych poszczególnych arst. Do obliczeń należy przyjmoać artości parametró geotechnicznych podane tabeli nr 1 (zał. 4), przy uzględnieniu spółczynnika materiałoego γ m. Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu działki pod przykryciem gleby lub nasypó niekontroloanych, strefie do głębokości maksymalnej 4,00 m p.p.t., ystępują osady genezy zastoiskoej arst geotechnicznych, i V. Położenie poszczególnych arst gruntó przedstaione zostało na zał. nr : Poniżej przedstaiono krótkie omóienie poszczególnych arst podłoża. WARSTWA GLEBA NASYPY NEKONTROLOWANE Jest to arsta przypoierzchnioa ystępująca na poierzchni badanego odcinka do głębokości 0,20 0,80 metra. W przypadku arsty nasypoej są to przemieszane masy gruntó lokalnych, głónie piaszczystych rzadziej gliniastych z domieszkami gruzu betonoego i ceglanego. Dla arsty tej nie yznaczono parametró geotechnicznych. WARSTWA OSADY SYPKE. Naiercone e szystkich otorach badaczych, głónie górnych partiach profili. Jedynie przypadku otoru badaczego nr 9, do głębokości 3,00 metra p.p.t. spągu tej arsty nie osiągnięto. Są to utory piaszczyste genezy zastoiskoej. Ze zględu na różnice stopniu zagęszczenia osadó danej arsty yróżniono jej obrębie die arsty podrzędne : a b są to osady reprezentoane przez piasek drobny i piasek pylasty. Osady tej arsty ystępują stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia D = 0,70, są to osady reprezentoane przez : piasek drobny, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym oraz piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym. Osady tej arsty ystępują stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia przedziale D = 0,50 do D = 0,60. Do dalszych obliczeń przyjęto artość stopnia zagęszczenia róną D = 0,50. Geo.log 3

5 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. WARSTWA OSADY SPOSTE Występoanie osadó danej arsty udokumentoano ykonanymi ierceniami otorach badaczych nr 1, 2 i 7 ich środkoych profilach. Są to osady pochodzenia zastoiskoego reprezentoane przez : pyły piaszczyste z przearstieniami iłó pylastych i piaskó pylastych, pyły piaszczyste na pograniczu piaskó pylastych oraz glin pylastych przearstianych piaskiem pylastym. Osady tej arsty ystępują stanie tardoplastycznym o stopniu plastyczności L = 0,10. WARSTWA V OSADY SPOSTE - ŁY Występoanie osadó danej arsty udokumentoano ykonanymi ierceniami e szystkich otorach badaczych. Są to osady pochodzenia zastoiskoego. Występują głónie dolnych partiach profili, jedynie przypadku otoru badaczego nr 9 arstę tej arsty podścielają piaski pylaste. Ze zględu na różnice stopniu plastyczności obrębie tej arsty yróżniono jej obrebie die arsty podrzędne: są to osady reprezentoane na badanym terenie przez : ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylasta oraz ił pylasty. Osady tej arsty ystępują stanie tardoplastycznym o stopniu plastyczności L = 0,10, V b osady pod zględem litologicznym ykształcone postaci iłu pylastego przearstianego pyłem piaszczystym przearstianego piaskiem pylastym oraz iłu pylastego przearstianego piaskiem pylastym. Osady tej arsty ystępują na pograniczu stanu tardoplastycznego i plastycznego o stopniu plastyczności L = 0,25. Na badanym terenie do głębokości 4,00 m p.p.t. stierdzono ystępoanie zierciadła ód gruntoych. Zierciadło ód gruntoych, ziązane z arstą geotechniczną naiercono jedynie przypadku otoró badaczych nr : 5, 6 i 9. i ma ono charakter sobodny. Poziom stabilizacji zierciadła ód gruntoych, na dzień badań, stierdzono przedziale rzędnych 89,40 do 90,00 metra n.p.m.. Poza tym obrębie pakietu gruntó spoistych odnotoane zostały liczne przejay sączeń. Okresoo po intensynych opadach atmosferycznych oda gruntoa przez peien okres czasu zalegać może obrębie arsty geotechnicznej na stropie osadó spoistych arst geotechnicznych i V. Poziom stabilizacji, na dzień badań, można uznać za zayżony do artości średnich, ze zględu na zasilanie ód gruntoych przez ody pochodzące z topnienia pokryy śniegoej. 3. Wnioski 1. Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu gruntoym pod przykryciem gleby i nasypó niekontroloanych zalegają osady sypkie genezy zastoiskoej arsty geotechnicznej oraz osady spoiste pochodzenia zastoiskoego arst geotechnicznych i V. Geo.log 4

6 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Dla arst gruntó rodzimych yznaczono, zgodnie z normą PN-81/B-03020, artości charakterystyczne parametró geotechnicznych, które zestaiono tabeli nr 1 ( zał.4 ). 3. Na badanym terenie do głębokości 4,00 m p.p.t. stierdzono jedynie przypadku otoró badaczych nr 5, 6 i 9 ystępoanie ód podziemnych. Zierciadło ód gruntoych, ziązane z arstą geotechniczną, ma charakter sobodny. Poziom stabilizacji zierciadła ód gruntoych, na dzień badań, stierdzono przedziale rzędnych 89,40 do 90,00 metra n.p.m.. Poza tym obrębie pakietu gruntó spoistych odnotoane zostały liczne przejay sączeń. Okresoo po intensynych opadach atmosferycznych oda gruntoa przez peien okres czasu zalegać może obrębie arsty geotechnicznej na stropie osadó spoistych arst geotechnicznych i V. Poziom stabilizacji, na dzień badań, można uznać za zayżony do artości średnich, ze zględu na zasilanie ód gruntoych przez ody pochodzące z topnienia pokryy śniegoej. 4. Na podstaie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] projektoane prace ziązane z układaniem linii odociągoej zaliczyć należy do drugiej kategorii geotechnicznej, a arunki geologiczne określić jako proste. Wstęp PROJEKT GEOTECHNCZNY Projekt ykonano na bazie Dokumentacji badań podłoża gruntoego stanoiącej rozdział niniejszego opracoania. 1. Charakterystyka projektoanej inestycji Projektoany odociąg z rur PE PN 10 o średnicy 110 mm o długości 992,00 metra przebiega liniach rozgraniczających ulicę Przyjacielską i Gospodarczą Przeody zaprojektoano naierzchni nieutardzonej. Sieć odociągoą ykonyaną metodą ykopoą zaprojektoano z rur PE100 PN 10 SDR17 Dz 110 mm oraz metodą bezykopoą na odcinkach HP3 L3, L6 L9 oraz L11 L14 z rur duściennych PE TS SDR11 Dz 110 mm. Na sieci na osi przeodu zaprojektoano hydranty D 80 mm podziemne i zasuy linioe kołnierzoe z uszczelnieniem miękkim D100 mm. Lokalizacja hydrantó jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spra Wenętrznych i Administracji z dnia 24 lipca Przeody odociągoe zaprojektoane zostały ze średnim zagłębieniem 1.70 m poniżej poierzchni terenu przypadku budoy metodą ykopoą i 2,50 m przypadku budoy metodą bezykopoą odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego na całej ich długości. Kanalizacja ykonana będzie ykopach otartych szaloanych obudoami o konstrukcji staloej typu skrzynioego Box, lub umacnianych ypraskami staloymi. Geo.log 5

7 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Stan udokumentoania arunkó geotechnicznych Podłoże gruntoe udokumentoano na podstaie ierceń dzieięciu otoró badaczych o głębokościach od 3,00 do 4,00 metra ykonanych ramach Dokumentacji badań podłoża gruntoego dotyczącej terenu przeznaczonego pod inestycję. Głębokość otoró była 1,0 metra głębsza od projektoanej głębokości ułożenia instalacji. 3. Charakterystyka terenu inestycji Teren badań znajduje się m. Kobyłka gminie Wołomin i położony jest na dz. e. nr. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01. Rzędne ysokościoe terenu badań zaierają się przedziale od 90,80 do 92,30 metra poyżej poziomu morza. 4. Charakterystyka arunkó geotechnicznych - model budoy geologicznejparametry gruntó. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budonicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kietnia 2012 roku spraie ustalania geotechnicznych arunkó posadaiania obiektó budolanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] badanym podłożu ydzielono arsty geotechniczne przypisując im odpoiednie parametry geotechniczne. Szczegółoy opis arst geotechnicznych z opisem arunkó odnych zamieszczono Dokumentacji badań podłoża gruntoego ( rozdział niniejszej dokumentacji ). Na podstaie przeproadzonych badań poloych stierdzono, że podłożu działki pod przykryciem gleby i nasypó niekontroloanych zalegają osady sypkie genezy zastoiskoej arsty geotechnicznej oraz osady spoiste pochodzenia zastoiskoego arst geotechnicznych i V. Do obliczeń należy przyjmoać artości parametró geotechnicznych podane tabeli nr 1 (zał. 4), przy uzględnieniu spółczynnika materiałoego γ m. 5. Prognoza zmian łasności podłoża czasie Projektoana sieć odociągoa nie yoła dodatkoych naprężeń na grunt co oznacza, że nie yoła on zmian podłożu poniżej dna ykopó. Zmianie ulegnie ykształcenie gruntó poyżej poziomu montażu przeodu tj. strefie zasypek. Zasypki te postaną yniku ymieszania rodzimych piaskó i nasypó (nie ma praktycznych możliości ykonyania zasypek z zachoaniem pierotnego układu arst). Tego typu zmiana gruntó poyżej przeodu nie poinna spoodoać zmiany kierunkó filtracji ody gruntoej. 6. Określenie oddziałyań od gruntu Oddziałyania od gruntu na projektoaną inestycję po jej ykonaniu nie ystąpią. 7. Obliczenie nośności i osiadania podłoża Projektoana sieć odociągoa nie yoła dodatkoych naprężeń na grunt (ydobyty grunt aży ięcej niż łożony jego miejsce przeód odociągoy całości ypełniony cieczą). Nie ma potrzeby ykonyania obliczeń nośności i osiadań gruntu. Geo.log 6

8 GEOTECH N CZNE WA RU NK PO SA DO WENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb Określenie zakresu badań niezbędnych do łaściego ykonania robót ziemnych Przeody odociągoe zaprojektoane zostały ze średnim zagłębieniem 1.70 m poniżej poierzchni terenu przpadku budoy metodą ykopoą i 2,50 m przypadku budoy metodą bezykopoą odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego na całej ich długości. Po analizie profilu sieci odociągoej oraz profili geotechnicznych naierconych otoró nie stierdza się ystępoania ody gruntoej poyżej dna ykopu. Woda gruntoa naiercona została jedynie przypadku otoró badaczych nr 5, 6 i 9 na głębokościach poniżej projektoanej głębokości ykopó. W przypadku ystąpienia yższych stanó ód gruntoych proponuje się zastosoanie ododnienia poierzchnioego z zastosoaniem arsty filtracyjnej o grubości 30cm o grubości frakcji 8-16 mm, ze studzienką zbiorczą bezpośrednio z ykopu za pomocą pomp. W ypadku nie skuteczności poierzchnioej metody ododnienia należy zastosoać metodę ododnienia linioego przy pomocy zestau igłofiltró. Wykonaca uzgodni sposób ododnienia z Projektantem i nspektorem Nadzoru. Wody z ododnienia, po odstojnikach piaskoych, należy odproadzić do najbliższego cieku otartego porozumieniu z łaścicielem odbiornika. Projektoany zakres robót zaleca się ykonyać porze letniej przy najniższym poziomie ody gruntoej. Prace należy proadzić taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństu ruchu oraz stateczności budynkó zlokalizoanych przy projektoanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ody nie rozleały się na jezdnię. Prace należy proadzić taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństu ruchu oraz stateczności budynkó zlokalizoanych przy projektoanej sieci odociągoej. Likidacja ykopó proadzona poinna być arstami 0,3 = 0,4 m zagęszczanymi do artości skaźnika zagęszczania s =0,95 na odcinkach poza ulicą. Dla zasypki przeodu zlokalizoanego pod ulicą skaźnik zagęszczenia s poinien być zgodny z artościami normoymi dla poszczególnych arst podbudoy drogi. Badania zagęszczenia należy proadzić dla każdej arsty metodami laboratoryjnymi lub po zakończeniu ykopó sondoaniem sondą lekką zgodnie z zasadami określonymi PN-B Geotechnika Badania poloe. Badania zagęszczania podbudoy drogi (odcinek przeodu pod ulicą) należy ykonać płytą stateczną (metoda VSS) lub płytą dynamiczną. 9. Określenie szkodliości oddziałyania ód gruntoych na obiekt budolany Zagadnienie szkodliości ód gruntoych na obiekt budolany nie ystąpi kreślenie monitoringu zagrożeń mogących ystąpić od projektoanego obiektu na sąsiednie obiekty i otaczającego gruntu czasie budoy i eksploatacji. Nie ma potrzeby proadzenia monitoringu zagrożeń od projektoanej sieci kanalizacji sanitarnej na sąsiednie budynki. Budynki te znajdują się na tyle daleko od przeodu, że ykopy przy zakładanej głębokości i popranym ich zabezpieczeniu nie będą na nie oddziałyać. Uaga poyższa dotyczy ykopó ykonyanych zgodnie z przepisami i zasadami iedzy, przez co należy rozumieć ykonyanie ykopó arunkach ododnienia szędzie tam, gdzie oda gruntoa pojai się poyżej poziomu dna ykopó. Geo.log 7

9 ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Projektoana sieć odociągoa ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce. MAPA DOKUMENTACYJNA punkt badaczy skala 1 : zał. nr 1 a N

10 6 ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Projektoana sieć odociągoa ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce. MAPA DOKUMENTACYJNA 2 - punkt badaczy skala 1 : zał. nr 1 b 7 N 8 9

11 NN NB H, Gb T Ż Po Pog Pr Ps Pd P Pg p G Gp G Gpz Gz G z p KW KWg KR KRg Wb nasyp niebudolany nasyp budolany grunt próchniczy, gleba torf żir pospółka pospółka gliniasta piasek gruby piasek średni piasek drobny piasek pylasty piasek gliniasty pył piaszczysty pył glina glina piaszczysta glina pylasta glina piaszczysta zięzła glina zięzła glina pylasta zięzła ił piaszczysty ił ił pylasty ietrzelina ietrzelina gliniasta rumosz rumosz gliniasty ęgiel brunatny Zagęszczenie gruntó sypkich i stan gruntó spoistych: ln śzg zg z pz /pl pl mpl pł m m n 2/3 3 75,40 luźny średniozagęszczony zagęszczony zarty półzarty tardoplastyczny tardoplastyczny/plastyczny plastyczny miękkoplastyczny płynny numer i rzędna otoru grunt mało ilgotny grunt ilgotny grunt mokry grunt naodniony ilość ałeczkoań miejsce pobrania próby: NNS (nie naruszona struktura) NU lub NW (naturalne uziarnienie, naturalna ilgotność) ustabilizoany poziom zierciadła ody gruntoej naiercony poziom zierciadła ody gruntoej poziom sączenia ody gruntoej V domieszki pogranicze innego gruntu przearstienia numer arsty geotechnicznej linia podziału geologicznego linia podziału na arsty geologiczne Geo.Log.geolog2006.pl ul. Szklarnioa 2F Warszaa tel fax kom geolog2006.pl Objaśnienia znakó i symboli użytych kartach otoró i na przekrojach (edług normy PN-86/B-02480) zał. nr 2

12 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 1 Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.50 piasek drobny, szary Pd zg 0.7 a pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego, szary Πp/Pπ ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

13 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 2 Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, gliniasty NN 0.50 gleba, czarna Gb piasek drobny, szary Pd zg 0.7 a 1.10 pył piaszczysty przearstiany iłem pylastym przearstiany piaskiem pylastym, szary Πp//π//Pπ ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-brązoy π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

14 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 3 Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Gospodarcza Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.50 piasek drobny, szaro-brązoy 0.80 piasek drobny, żółto-szary Pd zg 0.7 a ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylastą, szaro-brązoy π//pπ//gπ 1.70 piasek pylasty, szary Pπ zg 0.7 a ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ /pl 0.25 V b 2.50 ił pylasty, szaro-żółty π ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ /pl 0.25 V b Rysunek ykonano programem "GeoStar"

15 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 4 Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.50 piasek drobny, ciemny brązoy 0.70 Pd szg 0.6 b piasek drobny, jasny brązoy ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

16 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 5 Zał.Nr: 3.5 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.6 b ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy Pπ//π n szg 0.6 b 2.10 ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

17 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 6 Zał.Nr: 3.6 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.30 gleba, czarna Gb 0.50 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.5 b ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ 1.40 piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym, szaro-żółty Pπ//π//Πp szg 0.5 b piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym, szaro-żółty n ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żólty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

18 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 7 Zał.Nr: 3.7 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.5 b glina pylasta przearstiana piaskiem pylastym, szaro-brązoa Gπ//Pπ ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szary π//πp//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

19 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 8 Zał.Nr: 3.8 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętny Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysty NN 0.40 piasek drobny, jasny brązoy Pd szg 0.6 b ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//pπ Rysunek ykonano programem "GeoStar"

20 Karta dokumentacyjna otoru badaczego nr: 9 Zał.Nr: 3.9 Wiertnica: ierc.ręczne Miejscoość: Kobyłka Gmina: Kobyłka Poiat: ołomiński Wojeództo: mazoieckie Obiekt: sieć odociągoa, ul. Przyjacielska Zleceniodaca: Aqua Tomasz Grot Wiercenie: Geo.log Dozór geologiczny: Magdalena Chruścińska System iercenia: okrętno-udaroy Rzędna: m n.p.m Skala 1 : 25 Data iercenia: Wiercenie Głębokość zierciadła ody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu D-stopień zagęszczenia L-stopień plastyczności Warsta geotechniczna nasyp niebudolany, piaszczysto-gruzoy NN 0.20 piasek drobny, żółto-szary Pd szg 0.5 b ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, szaro-żółty π//πp//pπ piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, jasny brązoy Pπ//π n szg 0.5 b Rysunek ykonano programem "GeoStar"

21 Tabela nr 1. Projektoana sieć odociągoa przy ulicach Gospodarczej i Przyjacielskiej Kobyłce poiecie ołomińskim. 1) 2) 3) 4) 5) Naza gruntó Warsta geotechniczna Geneza Symbol gruntu Kategoria dla gruntó spoistych Stan ilgotności Stan gruntu Stopień plastyczności / stopień zagęszczenia L / D Wilgotność naturalna Ciężar objętościoy Kąt tarcia enętrznego Spójność Edometryczny moduł ściśliości pierotnej γ φ c u M 0 [%] [kn/m 3 ] art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. art. charakt. [ o ] [kpa] [MPa] gleba, nasyp niebudolany - Gb, NN piasek drobny, piasek pylasty a Z Pd, Pπ - zg 0, ,5 31, piasek drobny, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym, piasek pylasty przearstiany iłem pylastym przearstiany pyłem piaszczystym b Z Pd, Pπ//π, Pπ//π//Πp - śzg 0,50 n ,5 19,0 30, glina pylasta przearstiana piaskiem pylastym, pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego, pył piaszczysty przearstiany iłem pylastym przearstiany piaskiem pylastym Z Gπ//Pπ, Πp/Pπ, Πp//π//Pπ C 0, ,0 16, ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym przearstiany gliną pylasta, ił pylasty Z π//πp//pπ, π//pπ, π//pπ//gπ, π D 0, ,0 11, ił pylasty przearstiany pyłem piaszczystym przearstiany piaskiem pylastym, ił pylasty przearstiany piaskiem pylastym V b Z π//πp//pπ, π//pπ D /pl 0, ,0 9, ) Z - zastoiskoe 2) g PN-86/B ) - ilgotny 5) zg - zagęszczony 3) g PN-81/B n - naodniony śzg - średniozagęszczony - tardoplastyczny /pl - tardoplastyczny na pograniczu plastycznego Zał. 4

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorsto Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanoski ul. Mickieicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-55 email: epg.elblag@p.pl.epgelblag.republika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rozbudoa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu rozbudowy budynku biblioteki w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu rozbudowy budynku biblioteki w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 22 Dariusz Kisieliński - Biuro Usług eologicznych i eotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanoicza 20A, tel. 605 722 791 OPINIA EOTECHNICZNA do projektu rozbudoy budynku biblioteki Cegłoie, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynku socjalnego w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki dz.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynku socjalnego w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki dz. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanoicza 20A. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu budynku socjalnego Janoie, gmina

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał.

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał. Spis treści 1.Wstęp str. 3.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 3 5.Podsumowanie - opinia geotechniczna str.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie

Inwestor: Temat: Rodzaj opracowania: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 pow. strzyżowski woj. podkarpackie Usługi geologiczne Tadeusz Śloński 35-505 Rzeszó, ul. Kościelna 29.geologia.e.pl NIP: 813-102-68-14 Inestor: Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 po. strzyżoski oj. podkarpackie Temat: Budoa zadaszenia dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo.

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo. BADANIA GEOTECHNICZNE OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. PRZYGOTOWANO DLA: M I A S T O S T. W A R S Z A W A, D Z I E L N I

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ;

! # % & # ( ) #, #. / , + #. 0 4 % %65 ; / < =2 44 > ; ! # % &# # () + #, #./ 0 122345 7 8 9:,+ #. 0 4%%65 ; /< =2 44>; ! # # #% #! # # # # #& & () ++++ %, %. & /,.0 1 2 & ) 3 4! 5.3#(+5(+60 #( 7 +++87 #( 9 4 3!.!0 & ( 4( 4 (.37 %3. 4 ) ++ : 0(!.0, 1% & ;

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

Prace badawcze wykonano zgodnie z życzeniem inwestora. Zakres prac obejmował roboty geodezyjne, wiertnicze i badania polowe gruntów.

Prace badawcze wykonano zgodnie z życzeniem inwestora. Zakres prac obejmował roboty geodezyjne, wiertnicze i badania polowe gruntów. 1. Dane ogólne. Badania geotechniczne ykonane zostały na zlecenie firmy: Usługi Projektoe i Nadzór Budolany Ryszard Warmiński ul. Strażakó Gierałtoice. Celem badania było ustalenie arunkó geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Przepompownia ks Dankowo, gm. Kwidzyn dz. nr 76/14 Zamawiający: San-Bud

Bardziej szczegółowo

50 75 90-130 10 250 16 ZLECENIODAWCA PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24 02-793 Warszawa OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca projektowanej przebudowy ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POŁOŻONEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KONARSKIEGO PRZY ULICY OKOPOWEJ 55A W WARSZAWIE Zleceniodawca dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" ul. Wojska Polskiego 55/6 tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź ul. Wojska Polskiego 55/6 Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" tel./fax. 042 655-67-72 e-mail : biuro@geotechnikalodz.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA z badań podłoża gruntowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres jednostki projektowej: Arkas-Projekt 10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75a

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1. Opis makroskopowy. Rodzaj gruntu, barwa

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1. Opis makroskopowy. Rodzaj gruntu, barwa KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR ZLECENIODAWCA: PRODROM Adam Bukoiecki, Grzepnica p 7-00 Grzepnica DATA WIERCENIA.0.0 r. NADZÓR dr inż. isła Majer 4 5 6 7 8 9 0, 0,6,0 N szlaka m m,6,6,0 n n

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkoski os. J. Słoackiego 13/20, 64-980 Trzcianka os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com,.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu Zagóry w Karczewie. Opracował: Dariusz Luks upr. geol. XI-068 Sprawdził: Maciej

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie PROGEO BIURO USŁUG GEOLOGICZNYCH PROGEO Krzysztof Dziamski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 37B/21 58-342-43-47; +48 501 148 183; e-mail: khd@wp.pl www.bugprogeogd.pl Zleceniodawca: BIPRORAF Sp. z o.o., 80-557

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy hali magazynowej prętów prostych na terenie Huty Łabędy

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Zagospodarowanie terenu dla zorganizowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego ustalająca wstępnie warunki geotechniczne w rejonie projektowanego obiektu Wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników

Spis treści. Spis załączników Spis treści: Spis treści 1.Wstęp str. 3 2.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka terenu badań str. 4 5.Charakterystyka warunków geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO numer 01 Zał.Nr: 3.01 Wiertnica: ierc. ręczne Miejscoość: Ożaró Mazoiecki Gmina: Ożaró Mazoiecki Poiat: arszaski zachodni Wojeództo: mazoieckie Zleceniodaca: ETGAR Krzysztof Wójcik : PETROS System iercenia:

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul.

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul. ........ }, 1:.0'... NIP 5841509242REGON191877166 Tel.kom.: 0600466506 Tel.lfax.: (058)719 55 60 Tel.: (O58)55695 45 Email.:oldaba@geostab.pl Badania geotechniczne dla okreslenia warunków gruntowo wodnych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Tadeusz Zarucki 12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Bank Zachodni WBK IV oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000 Lipowiec,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski Egzemplarz Nr 5 Nr arch.: GT/940/2013 Gdynia, luty 2013 r. Rodzaj dokumentacji: Zamaiaj cy: Temat: Autorzy opracoania: OPINIA GEOTECHNICZNA Zakład Usługoo-Projektoy AS Hanna Sobiczeska ul. Polna /17, 8

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul.

Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Zleceniodawca: Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o. 42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15 Temat: Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Częstochowie (odcinek

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Październik 2014 r. Lokalizacja: Brzeźnio, Bronisławów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna dla uszczegółowienia warunków gruntowo wodnych do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio

Bardziej szczegółowo

Spis treści Załączniki

Spis treści Załączniki Spis treści 1.Wstęp str. 3 2.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 4 5.Podsumowanie str. 5 Załączniki Mapa dokumentacyjna

Bardziej szczegółowo

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński.

i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów, powiat miński. Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A. i Geotechnicznych Opracowanie: Opinia geotechniczna do projektu przebudowy ulicy Polnej w m. Stanisławów, gmina Stanisławów,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy wiaty na działce nr 2652/3 w obrębie Pustyni Błędowskiej Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Chechło Klucze olkuski małopolskie Opracował:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

tel: , , fax mail:

tel: , , fax mail: 81 15 Gdynia, ul. Manganowa 0, NP: 958005119, REGON: 191877 tel: 58 5550101, 604154141, fax 58 745909 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o.pl Nr umowy: 07/01/10 DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA dla projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

K rta t d o d ku k m u e m n e t n a t cyj y n j a n o two w ru u b a b da d w a c w ze z g e o

K rta t d o d ku k m u e m n e t n a t cyj y n j a n o two w ru u b a b da d w a c w ze z g e o Karta dokumentacyjna otworu badawczego 1 Podstawa sporządzenia karty Karta dokumentacyjna otworu zwana też profilem geologicznym sporządzana jest dla celów dokumentacyjnych w formie tabelaryczno-graficznej.

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo