Sprawozdanie nr 142/16/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie nr 142/16/01"

Transkrypt

1 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A Sprawozdanie nr 142/16/01 INWESTYCJA: Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Kwiatowej w Broniszach ZLECENIODAWCA: ETGAR Inżynieria Sanitarna ul. Zakopiańska Kraków Badania terenowe: Laboratorium geotechniczno-drogowe MATEST Duchnice ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Opracował: Marcin Łukasik Zatwierdził: mgr inż. Jakub Zastawny Autoryzował: mgr Henryk Walczak upr nr nr V

2 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP ZAKRES PRAC BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE WARUNKI GEOTECHNICZNE OPIS OGÓLNY WNIOSKI I ZALECENIA... 5 Spis załączników graficznych: - mapa dokumentacyjna (do celów poglądowych) na której zaznaczono miejsca wykonywanych otworów badawczych (zał. 1) - karty otworów z opisanymi parametrami poszczególnych warstw (zał. 2) - objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) 2

3 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) WSTĘP Niniejszą dokumentację opracowano na zlecenie: ETGAR Inżynieria Sanitarna ul. Zakopiańska Kraków Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków gruntowo wodnych dla budowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Kwiatowej w Broniszach, gm. Ożarów Mazowiecki. Dokumentację wykonano na podstawie: - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz z 2010r.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 1. ZAKRES PRAC Dnia w ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze. Wiercenia wykonano do różnych głębokości. Otwór 1 odwiercono do 5,0m, otwór 2 do 4,0m, natomiast otwór 3 do gł. 3,0m p.p.t. za pomocą mechanicznego zestawu wiertniczego. Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1: 500, metodą domiarów prostokątnych, dowiązanych do punktów stałych w terenie. Zakres i lokalizację ustalił zleceniodawca. W trakcie badań prowadzono bieżące badania makroskopowe gruntów pobieranych z każdego marszu świdra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowej. 3

4 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) W ramach prac kameralnych wykonano: - mapę dokumentacyjną na której zaznaczono miejsca wykonywanych otworów badawczych (zał. 1) - karty otworów z opisanymi parametrami poszczególnych warstw (zał. 2) - objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) 2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE Na powierzchni badanego terenu występuje warstwa humus(gleby) do głębokości 0,2-0,3m. Poniżej w/w warstwy odnotowano występowanie gruntów spoistych (pyłów, pyłów piaszczystych i piasków gliniastych)w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Pod spągiem tych gruntów znajdują się zagęszczone piaski drobne, piaski pylaste i piaski drobne na pograniczu średnich o miąższości większej niż zasięg głębokościowy wykonywanych wierceń. W wykonanych otworach odnotowano występowanie swobodnego i ustabilizowanego zwierciadła poziomu wody gruntowej na poziomie 2,4-3,9 m p.p.t. Szczegółowy opis występujących warstw wraz z ich parametrami przedstawiono w postaci karty otworów geotechnicznych załącznik nr 2. 4

5 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) WARUNKI GEOTECHNICZNE 3.1. OPIS OGÓLNY Uogólnione wartości cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw określono metodą B polegającą na oznaczaniu wartości z zależności korelacyjnych na podstawie parametrów wiodących stopnia: zagęszczenia- I D oraz stopnia plastyczności- I L. Wartości liczbowe cech wiodących określono w następujący sposób: - stopień zagęszczenia- I D - na podstawie oporu świdra stawianego przez grunt podczas wykonywanych wierceń. - stopień plastyczności- I L - na podstawie badań makroskopowych (wałeczkowań) oraz badań laboratoryjnych 4. WNIOSKI I ZALECENIA - W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia r., poz. 463), z uwagi na występowanie gruntów mineralnych o dobrych parametrach geotechnicznych, na badanym terenie warunki gruntowe określono jako proste. - Projektowane obiekty należą do drugiej kategorii geotechnicznej. - Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą i przemarzaniem. - Ostateczną decyzję co do nośności gruntów na poszczególnych obszarach, ich przydatności do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant. 5

6

7 MATEST ogroszew ul. Rataja Ożarów Maz. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1 Zał.Nr: 2-01 Wiertnica: LM-3000HPT Rejon: ul. Kwiatowa Miejscowość: Bronisze Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: ETGAR Inżynieria Sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 5.00 m Skala 1 : 25 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny gleba Symbol gruntu Gb Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID IL pył Π tpl piasek gliniasty s Pg pzw piasek pylasty Pπ mw piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego Pπ//Πp mw/w zg piasek drobny na pograniczu piasku średnego Pd//Ps w/nw Rysunek wykonano programem "GeoStar"

8 MATEST ogroszew ul. Rataja Ożarów Maz. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2 Zał.Nr: 2-02 Wiertnica: LM-3000HPT Rejon: ul. Kwiatowa Miejscowość: Bronisze Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: ETGAR Inżynieria Sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: m n.p.m. Głębokość: 4.00 m Skala 1 : 20 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny gleba Gb Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID IL pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego Πp//Pπ s tpl piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego 2.0 Pπ//Πp mw/w 0.70 zg piasek drobny Pd w/nw Rysunek wykonano programem "GeoStar"

9 MATEST ogroszew ul. Rataja Ożarów Maz. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3 Zał.Nr: 2-03 Wiertnica: LM-3000HPT Rejon: ul. Kwiatowa Miejscowość: Bronisze Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zleceniodawca: ETGAR Inżynieria Sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 2.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 20 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny gleba Gb Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu ID IL pył Π s tpl piasek pylasty 1.0 Pπ mw/w 0.70 zg piasek drobny 2.40 Pd w/nw Rysunek wykonano programem "GeoStar"

10 Zał. nr 3 Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B02480 ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW GRUNTY NASYPOWE NB nasyp budowlany NN nasyp niekontrolowany GRUNTY ORGANICZNE RODZIME H grunt próchniczny 2%< om<5% Nm namuł 5%< om<30% T torf + domieszki // przewarstwienia (wkładki) / na pograniczu ( ) w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał. 4 numer wiercenia 52,7 rzędna wiercenia (terenu) GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) KW wietrzelina KWg wietrzelina gliniasta KR rumosz KRg rumosz gliniasty KO otoczaki Ż żwir Żg żwir gliniasty Po pospółka Pog pospółka gliniasta Pr piasek gruby Ps piasek średni Pd piasek drobny P piasek pylasty Pg piasek gliniasty Πp pył piaszczysty Π pył Gp glina piaszczysta G glina GΠ glina pylasta Gpz glina piaszczysta zwięzła Gz glina zwięzła GΠz glina pylasta zwięzła Ip ił piaszczysty I ił I Π ił pylasty GRUNTY SKALISTE ST skała twarda SM skała miękka INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJĘTE NORMĄ kr kreda młode osady gy gytia jeziorne cb węgiel brunatny ck węgiel kamienny kp kreda pisząca drobnoziarniste, niespoiste gruboziarniste drobnoziarniste, spoiste kamieniste 1,2 (117,3) 1,5 2,3 0,5 ZW OPRÓBOWANIE WIERCENIA próbki dla określenia charakteru terenu irygowanego (PWG) próbki o naturalnej strukturze (NNS) próbki o naturalnej wilgotności (NW) próbki wody gruntowej (PW) OZNACZENIE WODY W WIERCENIU piezometryczny poziom wody o zwierciadle swobodnym w czasie wiercenia i rzędna piezometryczny poziom wodyustabilizowany, ustalony w czasie wiercenia i rzędna nawiercony poziom wody grunt. i rzędna grunt nawodniony sączenia wody grunt mokry OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ penetrometr tłoczkowy (PP) ścinarka obrotowa (TV) sonda cylindryczna (SPT) sonda ścinająca obrotowa (VT) badania presjometrem (P) rodzaj sondowania i strefa przebadania sondą: ZW udarowo-obrotowa SL lekka wbijana SW wciskana SC ciężka wbijana ST wkręcana OZNACZENIE STANU GRUNTU I D = 0,50 stopień zagęszczenia I L = 0,20 stopień plastyczności INNE OZNACZENIA III 3 VII nr warstwy geotechnicznej rzut projektowanego obiektu na przekrój z numerem (nazwą) obiektu i ilością kondygnacji projektowany poziom posadowienia podstawowe granice litograficznostratygraficzne