... WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.

Transkrypt

1 ... MINISTER GOSPODARKI s KANCELARI :~ A PREZESA RADY Mili;;~ ÓW l DEO-I-41 O l 0-1/56/14 DE0/ WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.<OU PIRO~ SP!ZĄyY_Lg <?_NO NR NICZNr: 3 l -05- ZD14 / - ~ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów 526</Jovny 0~ A0n~~u, W nawiązaniu do pisma z dnia 26 maja br. (RM ) oraz na podstawie 94 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), uprzejmie wnoszę o reasumpcję decyzji Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia br. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), poprzez rozpatrzenie autopoprawki do ww. projektu, a także zmian w tekście uzasadnienia wraz z OSR. Dodatkowo wnioskuję o ograniczenie reasumpcji decyzji Rady Ministrów do kwestii zwolnienia z obowiązku notyfikacji projektu ustawy o oze Komisji Europejskiej, na podstawie rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przyjętego w dniu 21 maja 2014 r. (GBER). W celu przyspieszenia prac reasumpcja mogłaby zostać dokonana w trybie obiegowym na podstawie 92 ust. l Regulaminu pracy Rady Ministrów. Uprzejmie wyjaśniam, iż przesłanką wystąpienia w powyższym wnioskiem jest konkluzja zawarta w opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 22 maja 2014 r. (Nr 2/2014/P/ES) wskazująca możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji części programu pomocowego dotyczącej udzielania pomocy operacyjnej w drodze aukcji na podstawie rozporządzenia GBER. W zakresie przepisów dotyczących przedłużenia (przy wprowadzeniu nieznacznych zmian) obowiązującego obecnie w Polsce Ministerstwo Gospodarki tel PL Trzeell Krzyży 3/5 fax web wwwmg.go-,rpl War sz;.1wa

2 2 systemu wsparcia, funkcjonujący w Polsce system certyfikatów me stanowi pomocy publicznej ze względu na to, iż nie angażuje on środków publicznych 1 Ponadto wyjaśniam, iż ww. autopoprawka ogranicza się do dostosowania przepisów projektu ustawy o oze do wymogów rozporządzenia GBER. ' GłóJAS zmiany zawarte w projekcie autopoprawki dotyczą rozszerzenia obowiązku samodzielnej sprzedaży energii elektrycznej na rynku przez wytwórców oze. Poprawki w tym zakresie obejmują pkt: 2-7. Ponadto zgodnie ze treścią opinii Prezesa UOKiK, zrezygnowano ze zwolnień z wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW, opłat skarbowych i administracyjnych dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach o mocy poniżej 5 MW. Powyższe wynika z faktu, iż rozporządzenie GBER nie przewiduje zwolnień z opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych. Zwolnienie z opłaty skarbowej jest dopuszczalne wyłącznie w ramach pomocy de minimis (inna pomoc nie dopuszcza zwolnień z jakichkolwiek opłat). Wysokość zwolnień to w 98 zł, 24, 612 zł. Powyższe zwolnienia w ujęciu kosztów działalności gospodarczej oraz wsparcia jakie wytwórca uzyskuje w ramach ustawy - są znikone. Niemniej jednak pozostawienie zwolnień powodowałoby znaczne wydatki administracyjne związane z monitorowaniem o obsługą pomocy de minimis w przedmiotowym zakresie. Poprawki wynikające z tego tytułu zawarto w pkt l, 8 i 10. Ponadto zgodnie z opinią Prezesa UOKiK doprecyzowano okres przyznawania pomocy publicznej. Mając na względzie, iż rozporządzenie GBER obowiązuje do końca 2020 r. z możliwością stosowania programów pomocowych przez okres 6 miesięcy od czasu wygaśnięcia regulacji, w pkt 11 autopoprawki wprowadzono ograniczenie możliwości przyznawarna pomocy w ramach systemu aukcyjnego (tj. rozstrzygnięcia aukcji) do dnia 30 czerwca 2021 r. Co również istotne, możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji programu pomocowego dotyczącego udzielania pomocy operacyjnej w drodze aukcji na podstawie rozporządzenia GBER pozwoli na przyspieszenie terminu wejścia w życie przepisów 1 Pismo UOKiK z dnia 8 kwietnia 2014 r., znak: DD (9)/14/AR/ES oraz pismo UOKiK z dnia 14 kwietnia 2014 r., znak: DD (32)113/AR. Minist erstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa

3 3 dotyczących systemu aukcyjnego. Jednakże ich obowiązywanie nastąpi z zachowaniem stosownego terminu vacatio legis, co umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do wejścia w życie projektowanych przepisów. Autopoprawka w tej kwestii ustanawia termin wejścia w życie systemu aukcyjnego na dzień l stycznia r. W pkt 15 autopoprawki wskazano, iż przep1sy: l) rozdziału 4, 2) art. 170, 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, -wejdą w życie z zachowaniem stosownego okresu vacatio legis, tj. od dnia l stycznia 2016 r. W praktyce Rada Ministrów określi budżet pierwszych aukcji na 2016 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., a Ministerstwo Gospodarki ustali podział aukcji w 2016 r. na małe i duże instalacje do dnia 15 lutego 2015 r. Środki przeznaczone na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (250 tyś zł. ) zostaną uruchomione w 2016 r. Poprawki wynikające z powyższym zakresie zawarto w pkt r V/. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM { CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam wniosek Ministra Gospodarki o reasumpcję decyrji Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r.- do rozpatrzenia w trybie obiegowym z prośbą o ew. uwagi w terminie do dnia 5 czerwca 2014 r. do godziny W przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie - =godnie= 92 ust.4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dn.29 pa:!:d=iernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP poz. 979) - dokumenty =ostaną u=nane =a pr::yjęte pr=e= Radę Ministrów. (-) Sekretarz Rady Ministrów,,. i l' DO Sl'f~A\V. ' '.JI (,()Sf OilAf~CZYCH SEJmE'L\f<7 STANU Zał. 2 Ministerstwo G ospociarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa t e ł fax web

4 Zał. l Autopoprawka do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii l. Uchyla się art W art. 80 w ust. 3 pkt 4 w brzmieniu: "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energii, o którym mowa wart. 74 ust. 4pkt l;" "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energu o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw;". 3. W art. 82 w ust. 6 pkt l i 2 w brzmieniu: "l) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust. 4 pkt l; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2." "l) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2.". 4. Wart. 83: a) w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: l

5 "W terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 74 ust. 4 pkt l, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności:" "W terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej -. elektrycznej poniżej 500 kw, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności: " b) w ust. 2 zdanie pierwsze w brzmieniu: "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej o którym mowa w art. 74 ust. 4 pkt l, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40." "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40.". 5. Wart. 93: a) ust. l i 2 w brzmieniu: " l. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa wart Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3." "l. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po 2

6 stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3.", b) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do l MW, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa wart. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale." "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 500 kw, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w art. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale.". c) w ust. 8 pkt l i 2 w brzmieniu: "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energn elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, 3

7 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2" otrzymują brzmienie: "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energn elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2". 6. Wart. 94: a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energn w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do:" "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do :" b) ust. 3 w brzmieniu: "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4 lub w ust. 2 pkt 3." 4

8 "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4 lub w ust. 2 pkt 3.", c) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres." "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.". 7. Wart. 105 ust. 2 w brzmieniu: "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." s

9 "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." 8. Wart. 123 uchyla się ust W art. 171 w pkt 5 -w art. 9a w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19, są obowiązani: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, są obowiązani:". 10. Uchyla się art Po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu: "Art. 192a. Wsparcie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przysługuje wytwórcy, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.". 12. W art. 193 ust. 2 w brzmieniu: "2. Rada Ministrów po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, w terminie 30 dni od dnia wydana pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "2. Rada Ministrów po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, do dnia 31 stycznia 2015 r.". 6

10 13. Art. 194 w brzmieniu: "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powinna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, w terminie 45 dni od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powinna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, do dnia 15lutego 2015 r.". 14. W art. 204 ust. l w brzmieniu: "l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2016 r ,00 zł; 2) w latach O zł. "l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2015 r ,00 zł; 2) w latach O zł. ". 15. Art. 205 w brzmieniu: "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: l) rozdziału 4, 2) art. 124 ust. 9, 3) art. 170, 4) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 7

11 5) art. 174 pkt l lit. a, 6) art które wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, l) rozdziału 4, 2) art. 170, z wyjątkiem: 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, - które wchodzą w życie od dnia l stycznia r. ; J. l< IUADl DO SPHA\\" ''.1<!.(,1 1,( 'l ( OSI'ODAHCZVCI! :,r:i\w :'I'AHZ STANU 8

12 Zał. 2 Uprzejmie proszę o uwzględnienie w ramach autopoprawki następujących zmian w brzmieniu Uzasadnienia oraz Oceny Skutków Regulacji w wersji ostatecznej otrzymanej zkprm. l. Na stronie 6, po akapicie zaczynającym się od słów "Powyższy kierunek znalazł odzwierciedlenie (...)" proponuje się dodanie dodatkowego akapitu w brzmieniu: "Komisja Europejska w dniu 9 kwietnia 2014 r. ogłosiła ww. wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę , które zawierają szczegółowy opis kryteriów dotyczących zgodności pomocy operacyjnej na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE z regułami rynku wewnętrznego. Ogłoszone wytyczne wprowadzają od dnia l stycznia 2016 r. zaostrzone zasady udzielania pomocy operacyjnej na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii." 2. Na stronie 9, od akapitu zaczynającego się od słów "Z tych wszystkich względów(...)' do akapitu zaczynającego się od słów "Z kolei po wejściu w życie ustawy (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Z tych wszystkich względów niezwykle istotne jest pilne wdrożenie w ustawie o odnawialnych źródłach energii wypracowanych mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Powyższe może zostać osiągnięte w drodze dostosowania projektu ustawy do rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu (ogłoszonego w dniu 21 maja 2014 r.), co umożliwi rezygnację z obowiązku notyfikacyjnego. Z kolei wejście w życie w dniu 9 maja 2014 r. ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457), umożliwiło wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/28/WE odnoszących się do biopaliw. Zakres ww. ustawy odnosi się w szczególności do kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę celu Ministerstwo Gospodarki tel e mail gov.pl PL Trzech K rzyży 3/5 fa x web wwwmg.go-.pl Warszawa

13 w zakresie l 0% udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. oraz przepisów dotyczących wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentów i biopaliw ciekłych." 3. Na stronie 24, akapitowi zaczynającemu się od słów "Projektodawca, wychodząc naprzeciw rekomendacjom(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Projektodawca, wychodząc naprzeciw rekomendacjom Komisji Europejskiej (zawartych w dokumencie "European Commission guidance for the design of renewabies support schemes" SWD (2013) 439), a także biorąc pod uwagę obowiązki zawarte w wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę na lata (ogłoszonych w dniu 9 kwietnia 2014 r.) oraz możliwości przewidzianych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu (ogłoszonego w dniu 21 maja 2014 r.), zaproponował w niniejszym projekcie ustawy nowy system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oparty na mechanizmie aukcyjnym. Celem wprowadzenia systemu aukcyjnego jest osiągnięcie nałożonych na Polskę zobowiązań w zakresie wytworzenia określonego wolumenu energii ze źródeł odnawialnych w sposób najbardziej efektywny kosztowo." 4. Na stronie 25, akapitowi zaczynającemu się od słów "Aukcje będą przeprowadzane (...)",proponuje się nadać brzmienie: "Aukcje będą przeprowadzane co najmniej raz w roku. Informacje dotyczące aukcji ogłasza Prezes URE, który je także organizuje i przeprowadza. Prezes URE przeprowadza aukcję oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach wskazanych w ww. rozporządzeniach Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw gospodarki. Aukcje przeprowadzone zostaną oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do l MW i powyżej l MW, z zastrzeżeniem, że energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej poniżej 0,5 MW będzie zakupywana przez tzw. sprzedawców zobowiązanych, a energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej równej i większej od 0,5 MW będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku." Ministerstwo Gospodarki tel Pl. Trzech K rzyży 3!5 fax web www nlq gov.pl str Warsli:lwa

14 5. Na stronie 45, akapitowi zaczynającemu się od słów "Należy przy tym jednoznacznie wskazać(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Należy przy tym jednoznacznie wskazać, iż celem regulacji jest zapewnienie 15-letniego okresu wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Odrębną kwestią jest ograniczenie do l O lat maksymalnego okresu, w którym mogą być przeprowadzane aukcje na zakup energii elektrycznej z OZE, co wynika z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy na ochronę środowiska i energetykę. Okres ten nie ma jednak wpływu na zachowanie praw nabytych wytwórców, którzy w ramach aukcji uzyskali prawo do zakupu wytworzonej energii elektrycznej z OZE przez cały okres 15 lat. Powyższe oznacza, iż przepisy unijne dopuszczają możliwość przeprowadzenia aukcji w 10. roku funkcjonowania systemu, gdzie wytwórcy energii otrzymać mogą wsparcie przez kolejnych 15 lat (formuła ). Niemniej jednak należy wyraźnie podkreślić, iż projektodawca w art. 192a ograniczył okres, w którym wsparcie będzie przydzielane do niecałych 6 lat. Powyższe wynika z faktu, iż projektodawca zakłada wejście w życie nowych przepisów dotyczących wsparcia w 2016 r. a ostatnia aukcja będzie mogła zostać rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. -po tym okresie nie przewiduje się organizacji aukcji (oznacza to, iż aukcje organizowane będą jedynie w latach ). Równolegle, art. 93 ust. 4 zawiera regulację dotyczącą zakończenia wsparcia w 2035 r. Odstępstwem od ww. reguły jest art. 93 ust. 5, w którym zakończenie wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej wyznaczono na 2040 r. Powyższe oznaczać będzie, iż wytwarzanie energii elektrycznej w tego typu źródłach powinno rozpocząć się najpóźniej w roku 2024/2025, jest wystarczającym okresem na realizację zaplanowanej inwestycji." 6. Na stronie 50, akapitowi zaczynającemu się od słów "W odniesieniu do kwestii opodatkowania(...)", proponuje się nadać brzmienie: "W odniesieniu do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług środków przekazywanych przez OREO S.A. na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. l pkt 4 i ust. 2 pkt 3, powstałego u sprzedawcy zobowiązanego lub wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej równej lub większej 0,5 MW przeprowadzona została szczegółowa analiza. Punktem odniesienia dla tej analizy były: obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, dyrektywa 2006/112/WE Rady Ministerstwo Gospodarki teł Pl. Trzeell KrzvżY 3/5 fax web,,vww.mg govpl str Warszawa

15 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,. (Dz. Urz. UE L 347, str. l, z późn. zm.), oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepisy w zakresie VAT podlegają bowiem ścisłej harmonizacji, nie ma zatem możliwości interpretowania przepisów ustawy o V A T w sposób oderwany od przepisów unijnych." 7. Na stronie 50, akapitowi zaczynającemu si ę od słów "W związku z powyższym (...)", proponuje się nadać brzmienie: "W związku z powyższym kwota przekazywana przez OREO S.A. sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej równej lub większej 0,5 MW, na pokrycie ujemnego salda, nie powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT." 8. Na stronie 62, akapitowi zaczynającemu si ę od słów "Co do zasady(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Co do zasady, obowiąz ek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej i trwa przez kolejnych 15 lat, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2030 r., przy czym okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub z biogazu rolniczego potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia." 9. Na stronie 71, proponuje się usunąć punkt 8 akapitu zaczynającego się od słów "W rozdziale lo projektu ujęto(... )". 10. Na stronie 77, proponuje się usunąć akapity zaczynające się od słów "W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.(...)", "Ponadto, w celu zwolnienia(...)" oraz "Od opłaty skarbowej (... )". 11. Na stronie 80, akapitowi zaczynającemu się od słów "Zgodnie z art. 205 (...)",proponuje się nadać brzmienie: "Zgodnie z art. 205 projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: l) rozdziału 4, 2) art. 170, Ministerstwo Gospodarki tel p l Pl. Trzeell Krzyży 3!5 fax +48 n web wwwmg gov.pl str Warsli.lwa

16 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, - które wchodzą w życie od dnia l stycznia 2016 r." 12. Na stronie 80, od akapitu zaczynającego się od słów "Minister Gospodarki przychyla (...)' do akapitu zaczynającego się od słów "Jakkolwiek wskazane (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Minister Gospodarki przychyla się do stanowiska prezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż wejście w życie przepisów projektu ustawy wymaga zapewnienia zgodności wsparcia przewidzianego w projekcie z przepisami o pomocy publicznej, w szczególności z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę Wdrażane w ramach ustawy mechanizmy wsparcia, zostaną poddane procedurze zgłoszenia Komisji Europejskiej w trybie przewidzianym w art. 3 ust. l rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu, przez co będą one zwolnione z notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do zgłoszenia zostanie dołączony plan ewaluacji zdefiniowany w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Komisji, który jest wymagany w związku z art. l ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia. Opisana procedura działania usume ryzyko zw1ązane z ewentualnymi zarzutami zakłócania konkurencyjności oraz braku notyfikacji programu pomocowego Komisji Europejskiej w zakresie zgodności wypracowanych mechanizmów wsparcia ze wspólnym rynkiem UE." 13. Na stronie 82, akapitowi zaczynającemu się od słów "Przedmiotem notyfikacji (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Przedmiotem zgłoszenia Komisji Europejskiej będą zatem mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii." 14. Na stronach 111, akapitowi zaczynającemu się od słów "W celu zachowania proporcjonalności(...)", proponuje się nadać brzmienie: Ministerstwo Gospodarki tel PL Trzech Krzyzy 3!5 fax :10 46 web str Warszawa

17 "W celu zachowania proporcjonalności pomiędzy rozwojem dużych i niewielkich instalacji, planuje się podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do l MW oraz obiektów o mocy zainstalowanej powyżej l MW, z zastrzeżeniem, że energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej poniżej 0,5 MW będzie zakupywana przez tzw. sprzedawców zobowiązanych, a energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej równej i większej od 0,5 MW będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku. Zakłada się, iż co najmniej 'l4 energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów." 15. Na stronie 111, punktowi l proponuje się nadać brzmienie: "l) l stycznia 2016 r. nastąpi pełne wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia, skutkujące: natychmiastowym ogłoszeniem pierwszych aukcji na energię elektryczną wytwarzaną w instalacjach OZE, całkowitym wyłączeniem ze wsparcia wszystkich elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej> 5 MW, zredukowaniem poziomu wsparcia dla technologii spalania wielopaliwowego biomasy z paliwami konwencjonalnymi, do wartości 0,5 świadectwa pochodzenia za każdą wytworzoną l MWh;" 16. Na stronie 112, punktowi 3 proponuje się nadać brzmienie: "3) rozwój źródeł OZE będzie promowany poprzez 2 strumienie wsparcia systemowego, kierowane w formule aukcji oddzielnie dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW oraz powyżej l MW;" 17. Na stronie 114, punktowi 8 proponuje się nadać brzmienie: "8) wraz z rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu wsparcia (2016 r.) będzie następował dobrowolny przepływ z mechanizmu świadectw pochodzenia do mechanizmu aukcji dedykowanego wyłącznie istniejącym instalacjom OZE, w ilości 10% rocznie. Powyższe wynika z wdrożenia rozwiązań umożliwiających istniejącym wytwórcom migrację z niestabilnego systemu świadectw pochodzenia do systemu gwarantującego stabilne przychody. Rozwiązania te będą polegały na wprowadzeniu systemu aukcji dedykowanych wyłącznie dla wytwórców funkcjonujących przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy instalacji." Ministerstwo Gospodarki tel e mail p l Pl. Trzech Krzyzy 3!5 fax web gov.pl str Warszawa

18 Na stronie 114, pierwszemu zdaniu punktu 9 proponuje się nadać brzmienie: "9) wraz z rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu wsparcia (2016 r.) będzie następował dobrowolny przepływ z mechanizmu świadectw pochodzenia do mechanizmu aukcji dedykowanego wyłącznie istniejącym instalacjom OZE, w ilości l 0% rocznie." 19. Na stronie 116, punktowi 10 proponuje się nadać brzmienie: "10) pełne wdrożenie mechanizmu aukcyjnego dla nowych instalacji nastąpi od początku 2016 r. Poniższa tabela przedstawia prognozowany do objęcia systemem aukcyjnym wolumen energii elektrycznej z OZE:" 20. Na stronach , punktowi 16 proponuje się nadać brzmienie: "16) powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. nie będzie generowało kosztów w latach , natomiast w 2015 r. koszt funkcjonowania ww. podmiotu został określony na 0,274 mln zł, co wynika z konieczności poniesienia nakładów na zakup sprzętu informatycznego oraz niezbędnego wyposażenia;" 21. Na stronie 120, pierwszemu zdaniu punktu 18 proponuje się nadać brzmienie: "18) w tabelach 24 i 25 zaprezentowano koszty wynikające z rozdzielenia strumienia wsparcia na instalacje do l MW i powyżej l MW (formuła aukcji)." Powyższa korekta wynika z potrzeby dostosowania brzmienia Uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji do zmian wykonanych w tekście projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. i\! l f\! l STER / l' Ministerstwo Gospodarki teł Pl. Trzeell l<rzvzv 3/!S fax web W'vvwmg govpl str Warsz.~wa

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, '.. MINISTER GOSPODARKI DE0-1-41 Ol 0-1/58/14 Warszawa,21 maja 2014 r. DE0/719114 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, Przekazuję w załączeniu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Adwokat Michał Kornasiewicz PODSTAWOWE CELE EUROPEJSKIEJ POLITYK ENERGETYCZNEJ DO 2020R. REGUŁA 3 x 20 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunkudopoziomuz1990r.o20%;

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE - wykładnia i stosowanie przepisów. 24 września 2015 r. Jachranka Targi Energii

Ustawa o OZE - wykładnia i stosowanie przepisów. 24 września 2015 r. Jachranka Targi Energii Ustawa o OZE - wykładnia i stosowanie przepisów 24 września 2015 r. Jachranka Targi Energii 2 Wybrane elementy z ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie wykładni i stosowania przepisów: definicja

Bardziej szczegółowo

Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce

Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE

Wybór systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE Wybór systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE Radosław Koropis, wiceprezes zarządu, TRMEW Obrót Sp. z o.o. ( Energetyka Wodna, nr 2/2015) Za sprawą Ustawy o OZE właściciele małych elektrowni wodnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje zmian w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 1. Utrzymanie dotychczasowych mechanizmów wsparcia polegających

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych U S T AWA Projekt 19.09.2016 r. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 oraz z 2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE 2 KONCESJONOWANIE Definicje Ustawa określa m.in.: mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane.

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. 12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20 Przejcie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. Dziś dowiemy się o: Genezie pojawienia si aukcji w energetyce; Wolnym wyborze

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Aktywnie dla czystego powietrza

Aktywnie dla czystego powietrza Aktywnie dla czystego powietrza OZE Nowelizacja ustawy o OZE 1.07.2016 r wejście w życie przepisów, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Zmiany prawne dotyczące sektora OZE Dominik Sołtysiak Partner adwokat Kiedy można oczekiwać nowych regulacji Ustawa OZE [Projekt z dnia 12 listopada 2013 roku (Wersja

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, 27 listopada 2015 r. DRE-4211-69(3)/2015/6562/IX/DK D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA. oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Druk nr 817 B SPRAWOZDANIE KOMISJI ŚRODOWISKA oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia...

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r. Druk nr 724 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która moŝe być sprzedana

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawców w postępowaniu.

Do: Wykonawców w postępowaniu. Warszawa, dn. 09.11.2012 r. DO-250-37 TA/12 Do: Wykonawców w postępowaniu. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż energii elektrycznej na

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID.272.15.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej

Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej Nowelizacja ustawy OZE - rozwój energetyki odnawialnej Katowice, lipiec 2016 r. Bolesław Kardoliński 1 Agenda 1. Polityka Unii Europejskiej 2. Polityka Polski, system wsparcia OZE w Polsce 3. Zakres ustawy

Bardziej szczegółowo

Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników.

Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników. Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 2065 DECYZJA NR OŁO-4210-10(10)/2015/1268/XII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 8 maja 2015 r. Na podstawie art. 155

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 8okwietnia 2014 r Władysław Kosiniak-Kamysz DPS-I-073-,.f,- 3f8f-MC/14 Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015

PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015 PRAWNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI LUBLIN 2015 Raport Prawne aspekty dotyczące fotowoltaiki przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r. Druk nr 200 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

Rozwój biogazowni w świetle postanowień Polityki energetycznej. Polski do 2030 r. Rozwój biogazowni w Polsce-nowe prawo.

Rozwój biogazowni w świetle postanowień Polityki energetycznej. Polski do 2030 r. Rozwój biogazowni w Polsce-nowe prawo. Rozwój biogazowni w Polsce-nowe prawo Rozwój biogazowni w świetle postanowień Polityki energetycznej Maciej Kapalski Polski do 2030 r. Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Wrocław, 24

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo