... WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.

Transkrypt

1 ... MINISTER GOSPODARKI s KANCELARI :~ A PREZESA RADY Mili;;~ ÓW l DEO-I-41 O l 0-1/56/14 DE0/ WMS~~!_m~~! p JNKT IWNT.<OU PIRO~ SP!ZĄyY_Lg <?_NO NR NICZNr: 3 l -05- ZD14 / - ~ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów 526</Jovny 0~ A0n~~u, W nawiązaniu do pisma z dnia 26 maja br. (RM ) oraz na podstawie 94 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), uprzejmie wnoszę o reasumpcję decyzji Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia br. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), poprzez rozpatrzenie autopoprawki do ww. projektu, a także zmian w tekście uzasadnienia wraz z OSR. Dodatkowo wnioskuję o ograniczenie reasumpcji decyzji Rady Ministrów do kwestii zwolnienia z obowiązku notyfikacji projektu ustawy o oze Komisji Europejskiej, na podstawie rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przyjętego w dniu 21 maja 2014 r. (GBER). W celu przyspieszenia prac reasumpcja mogłaby zostać dokonana w trybie obiegowym na podstawie 92 ust. l Regulaminu pracy Rady Ministrów. Uprzejmie wyjaśniam, iż przesłanką wystąpienia w powyższym wnioskiem jest konkluzja zawarta w opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 22 maja 2014 r. (Nr 2/2014/P/ES) wskazująca możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji części programu pomocowego dotyczącej udzielania pomocy operacyjnej w drodze aukcji na podstawie rozporządzenia GBER. W zakresie przepisów dotyczących przedłużenia (przy wprowadzeniu nieznacznych zmian) obowiązującego obecnie w Polsce Ministerstwo Gospodarki tel PL Trzeell Krzyży 3/5 fax web wwwmg.go-,rpl War sz;.1wa

2 2 systemu wsparcia, funkcjonujący w Polsce system certyfikatów me stanowi pomocy publicznej ze względu na to, iż nie angażuje on środków publicznych 1 Ponadto wyjaśniam, iż ww. autopoprawka ogranicza się do dostosowania przepisów projektu ustawy o oze do wymogów rozporządzenia GBER. ' GłóJAS zmiany zawarte w projekcie autopoprawki dotyczą rozszerzenia obowiązku samodzielnej sprzedaży energii elektrycznej na rynku przez wytwórców oze. Poprawki w tym zakresie obejmują pkt: 2-7. Ponadto zgodnie ze treścią opinii Prezesa UOKiK, zrezygnowano ze zwolnień z wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW, opłat skarbowych i administracyjnych dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach o mocy poniżej 5 MW. Powyższe wynika z faktu, iż rozporządzenie GBER nie przewiduje zwolnień z opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych. Zwolnienie z opłaty skarbowej jest dopuszczalne wyłącznie w ramach pomocy de minimis (inna pomoc nie dopuszcza zwolnień z jakichkolwiek opłat). Wysokość zwolnień to w 98 zł, 24, 612 zł. Powyższe zwolnienia w ujęciu kosztów działalności gospodarczej oraz wsparcia jakie wytwórca uzyskuje w ramach ustawy - są znikone. Niemniej jednak pozostawienie zwolnień powodowałoby znaczne wydatki administracyjne związane z monitorowaniem o obsługą pomocy de minimis w przedmiotowym zakresie. Poprawki wynikające z tego tytułu zawarto w pkt l, 8 i 10. Ponadto zgodnie z opinią Prezesa UOKiK doprecyzowano okres przyznawania pomocy publicznej. Mając na względzie, iż rozporządzenie GBER obowiązuje do końca 2020 r. z możliwością stosowania programów pomocowych przez okres 6 miesięcy od czasu wygaśnięcia regulacji, w pkt 11 autopoprawki wprowadzono ograniczenie możliwości przyznawarna pomocy w ramach systemu aukcyjnego (tj. rozstrzygnięcia aukcji) do dnia 30 czerwca 2021 r. Co również istotne, możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji programu pomocowego dotyczącego udzielania pomocy operacyjnej w drodze aukcji na podstawie rozporządzenia GBER pozwoli na przyspieszenie terminu wejścia w życie przepisów 1 Pismo UOKiK z dnia 8 kwietnia 2014 r., znak: DD (9)/14/AR/ES oraz pismo UOKiK z dnia 14 kwietnia 2014 r., znak: DD (32)113/AR. Minist erstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa

3 3 dotyczących systemu aukcyjnego. Jednakże ich obowiązywanie nastąpi z zachowaniem stosownego terminu vacatio legis, co umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do wejścia w życie projektowanych przepisów. Autopoprawka w tej kwestii ustanawia termin wejścia w życie systemu aukcyjnego na dzień l stycznia r. W pkt 15 autopoprawki wskazano, iż przep1sy: l) rozdziału 4, 2) art. 170, 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, -wejdą w życie z zachowaniem stosownego okresu vacatio legis, tj. od dnia l stycznia 2016 r. W praktyce Rada Ministrów określi budżet pierwszych aukcji na 2016 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., a Ministerstwo Gospodarki ustali podział aukcji w 2016 r. na małe i duże instalacje do dnia 15 lutego 2015 r. Środki przeznaczone na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (250 tyś zł. ) zostaną uruchomione w 2016 r. Poprawki wynikające z powyższym zakresie zawarto w pkt r V/. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM { CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam wniosek Ministra Gospodarki o reasumpcję decyrji Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r.- do rozpatrzenia w trybie obiegowym z prośbą o ew. uwagi w terminie do dnia 5 czerwca 2014 r. do godziny W przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie - =godnie= 92 ust.4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dn.29 pa:!:d=iernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP poz. 979) - dokumenty =ostaną u=nane =a pr::yjęte pr=e= Radę Ministrów. (-) Sekretarz Rady Ministrów,,. i l' DO Sl'f~A\V. ' '.JI (,()Sf OilAf~CZYCH SEJmE'L\f<7 STANU Zał. 2 Ministerstwo G ospociarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa t e ł fax web

4 Zał. l Autopoprawka do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii l. Uchyla się art W art. 80 w ust. 3 pkt 4 w brzmieniu: "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energii, o którym mowa wart. 74 ust. 4pkt l;" "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energu o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw;". 3. W art. 82 w ust. 6 pkt l i 2 w brzmieniu: "l) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust. 4 pkt l; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2." "l) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2.". 4. Wart. 83: a) w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: l

5 "W terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 74 ust. 4 pkt l, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności:" "W terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej -. elektrycznej poniżej 500 kw, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności: " b) w ust. 2 zdanie pierwsze w brzmieniu: "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej o którym mowa w art. 74 ust. 4 pkt l, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40." "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40.". 5. Wart. 93: a) ust. l i 2 w brzmieniu: " l. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa wart Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3." "l. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po 2

6 stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3.", b) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do l MW, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa wart. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale." "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 500 kw, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w art. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale.". c) w ust. 8 pkt l i 2 w brzmieniu: "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energn elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, 3

7 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2" otrzymują brzmienie: "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energn elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2". 6. Wart. 94: a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energn w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do:" "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do :" b) ust. 3 w brzmieniu: "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4 lub w ust. 2 pkt 3." 4

8 "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4 lub w ust. 2 pkt 3.", c) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres." "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.". 7. Wart. 105 ust. 2 w brzmieniu: "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." s

9 "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." 8. Wart. 123 uchyla się ust W art. 171 w pkt 5 -w art. 9a w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19, są obowiązani: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, są obowiązani:". 10. Uchyla się art Po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu: "Art. 192a. Wsparcie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przysługuje wytwórcy, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.". 12. W art. 193 ust. 2 w brzmieniu: "2. Rada Ministrów po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, w terminie 30 dni od dnia wydana pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "2. Rada Ministrów po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, do dnia 31 stycznia 2015 r.". 6

10 13. Art. 194 w brzmieniu: "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powinna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, w terminie 45 dni od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powinna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, do dnia 15lutego 2015 r.". 14. W art. 204 ust. l w brzmieniu: "l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2016 r ,00 zł; 2) w latach O zł. "l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2015 r ,00 zł; 2) w latach O zł. ". 15. Art. 205 w brzmieniu: "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: l) rozdziału 4, 2) art. 124 ust. 9, 3) art. 170, 4) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 7

11 5) art. 174 pkt l lit. a, 6) art które wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, l) rozdziału 4, 2) art. 170, z wyjątkiem: 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, - które wchodzą w życie od dnia l stycznia r. ; J. l< IUADl DO SPHA\\" ''.1<!.(,1 1,( 'l ( OSI'ODAHCZVCI! :,r:i\w :'I'AHZ STANU 8

12 Zał. 2 Uprzejmie proszę o uwzględnienie w ramach autopoprawki następujących zmian w brzmieniu Uzasadnienia oraz Oceny Skutków Regulacji w wersji ostatecznej otrzymanej zkprm. l. Na stronie 6, po akapicie zaczynającym się od słów "Powyższy kierunek znalazł odzwierciedlenie (...)" proponuje się dodanie dodatkowego akapitu w brzmieniu: "Komisja Europejska w dniu 9 kwietnia 2014 r. ogłosiła ww. wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę , które zawierają szczegółowy opis kryteriów dotyczących zgodności pomocy operacyjnej na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE z regułami rynku wewnętrznego. Ogłoszone wytyczne wprowadzają od dnia l stycznia 2016 r. zaostrzone zasady udzielania pomocy operacyjnej na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii." 2. Na stronie 9, od akapitu zaczynającego się od słów "Z tych wszystkich względów(...)' do akapitu zaczynającego się od słów "Z kolei po wejściu w życie ustawy (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Z tych wszystkich względów niezwykle istotne jest pilne wdrożenie w ustawie o odnawialnych źródłach energii wypracowanych mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Powyższe może zostać osiągnięte w drodze dostosowania projektu ustawy do rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu (ogłoszonego w dniu 21 maja 2014 r.), co umożliwi rezygnację z obowiązku notyfikacyjnego. Z kolei wejście w życie w dniu 9 maja 2014 r. ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457), umożliwiło wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/28/WE odnoszących się do biopaliw. Zakres ww. ustawy odnosi się w szczególności do kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę celu Ministerstwo Gospodarki tel e mail gov.pl PL Trzech K rzyży 3/5 fa x web wwwmg.go-.pl Warszawa

13 w zakresie l 0% udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. oraz przepisów dotyczących wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentów i biopaliw ciekłych." 3. Na stronie 24, akapitowi zaczynającemu się od słów "Projektodawca, wychodząc naprzeciw rekomendacjom(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Projektodawca, wychodząc naprzeciw rekomendacjom Komisji Europejskiej (zawartych w dokumencie "European Commission guidance for the design of renewabies support schemes" SWD (2013) 439), a także biorąc pod uwagę obowiązki zawarte w wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę na lata (ogłoszonych w dniu 9 kwietnia 2014 r.) oraz możliwości przewidzianych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu (ogłoszonego w dniu 21 maja 2014 r.), zaproponował w niniejszym projekcie ustawy nowy system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oparty na mechanizmie aukcyjnym. Celem wprowadzenia systemu aukcyjnego jest osiągnięcie nałożonych na Polskę zobowiązań w zakresie wytworzenia określonego wolumenu energii ze źródeł odnawialnych w sposób najbardziej efektywny kosztowo." 4. Na stronie 25, akapitowi zaczynającemu się od słów "Aukcje będą przeprowadzane (...)",proponuje się nadać brzmienie: "Aukcje będą przeprowadzane co najmniej raz w roku. Informacje dotyczące aukcji ogłasza Prezes URE, który je także organizuje i przeprowadza. Prezes URE przeprowadza aukcję oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach wskazanych w ww. rozporządzeniach Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw gospodarki. Aukcje przeprowadzone zostaną oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do l MW i powyżej l MW, z zastrzeżeniem, że energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej poniżej 0,5 MW będzie zakupywana przez tzw. sprzedawców zobowiązanych, a energia wytwarzana w instalacjach o mocy zainstalowanej równej i większej od 0,5 MW będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku." Ministerstwo Gospodarki tel Pl. Trzech K rzyży 3!5 fax web www nlq gov.pl str Warsli:lwa

14 5. Na stronie 45, akapitowi zaczynającemu się od słów "Należy przy tym jednoznacznie wskazać(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Należy przy tym jednoznacznie wskazać, iż celem regulacji jest zapewnienie 15-letniego okresu wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Odrębną kwestią jest ograniczenie do l O lat maksymalnego okresu, w którym mogą być przeprowadzane aukcje na zakup energii elektrycznej z OZE, co wynika z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy na ochronę środowiska i energetykę. Okres ten nie ma jednak wpływu na zachowanie praw nabytych wytwórców, którzy w ramach aukcji uzyskali prawo do zakupu wytworzonej energii elektrycznej z OZE przez cały okres 15 lat. Powyższe oznacza, iż przepisy unijne dopuszczają możliwość przeprowadzenia aukcji w 10. roku funkcjonowania systemu, gdzie wytwórcy energii otrzymać mogą wsparcie przez kolejnych 15 lat (formuła ). Niemniej jednak należy wyraźnie podkreślić, iż projektodawca w art. 192a ograniczył okres, w którym wsparcie będzie przydzielane do niecałych 6 lat. Powyższe wynika z faktu, iż projektodawca zakłada wejście w życie nowych przepisów dotyczących wsparcia w 2016 r. a ostatnia aukcja będzie mogła zostać rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. -po tym okresie nie przewiduje się organizacji aukcji (oznacza to, iż aukcje organizowane będą jedynie w latach ). Równolegle, art. 93 ust. 4 zawiera regulację dotyczącą zakończenia wsparcia w 2035 r. Odstępstwem od ww. reguły jest art. 93 ust. 5, w którym zakończenie wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej wyznaczono na 2040 r. Powyższe oznaczać będzie, iż wytwarzanie energii elektrycznej w tego typu źródłach powinno rozpocząć się najpóźniej w roku 2024/2025, jest wystarczającym okresem na realizację zaplanowanej inwestycji." 6. Na stronie 50, akapitowi zaczynającemu się od słów "W odniesieniu do kwestii opodatkowania(...)", proponuje się nadać brzmienie: "W odniesieniu do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług środków przekazywanych przez OREO S.A. na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. l pkt 4 i ust. 2 pkt 3, powstałego u sprzedawcy zobowiązanego lub wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej równej lub większej 0,5 MW przeprowadzona została szczegółowa analiza. Punktem odniesienia dla tej analizy były: obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, dyrektywa 2006/112/WE Rady Ministerstwo Gospodarki teł Pl. Trzeell KrzvżY 3/5 fax web,,vww.mg govpl str Warszawa

15 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,. (Dz. Urz. UE L 347, str. l, z późn. zm.), oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepisy w zakresie VAT podlegają bowiem ścisłej harmonizacji, nie ma zatem możliwości interpretowania przepisów ustawy o V A T w sposób oderwany od przepisów unijnych." 7. Na stronie 50, akapitowi zaczynającemu si ę od słów "W związku z powyższym (...)", proponuje się nadać brzmienie: "W związku z powyższym kwota przekazywana przez OREO S.A. sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej równej lub większej 0,5 MW, na pokrycie ujemnego salda, nie powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT." 8. Na stronie 62, akapitowi zaczynającemu si ę od słów "Co do zasady(...)", proponuje się nadać brzmienie: "Co do zasady, obowiąz ek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej i trwa przez kolejnych 15 lat, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2030 r., przy czym okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub z biogazu rolniczego potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia." 9. Na stronie 71, proponuje się usunąć punkt 8 akapitu zaczynającego się od słów "W rozdziale lo projektu ujęto(... )". 10. Na stronie 77, proponuje się usunąć akapity zaczynające się od słów "W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.(...)", "Ponadto, w celu zwolnienia(...)" oraz "Od opłaty skarbowej (... )". 11. Na stronie 80, akapitowi zaczynającemu się od słów "Zgodnie z art. 205 (...)",proponuje się nadać brzmienie: "Zgodnie z art. 205 projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: l) rozdziału 4, 2) art. 170, Ministerstwo Gospodarki tel p l Pl. Trzeell Krzyży 3!5 fax +48 n web wwwmg gov.pl str Warsli.lwa

16 3) art. 171 pkt 5, 7-9, lo w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 4) art. 174 pkt l lit. a, - które wchodzą w życie od dnia l stycznia 2016 r." 12. Na stronie 80, od akapitu zaczynającego się od słów "Minister Gospodarki przychyla (...)' do akapitu zaczynającego się od słów "Jakkolwiek wskazane (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Minister Gospodarki przychyla się do stanowiska prezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż wejście w życie przepisów projektu ustawy wymaga zapewnienia zgodności wsparcia przewidzianego w projekcie z przepisami o pomocy publicznej, w szczególności z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę Wdrażane w ramach ustawy mechanizmy wsparcia, zostaną poddane procedurze zgłoszenia Komisji Europejskiej w trybie przewidzianym w art. 3 ust. l rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu, przez co będą one zwolnione z notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do zgłoszenia zostanie dołączony plan ewaluacji zdefiniowany w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Komisji, który jest wymagany w związku z art. l ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia. Opisana procedura działania usume ryzyko zw1ązane z ewentualnymi zarzutami zakłócania konkurencyjności oraz braku notyfikacji programu pomocowego Komisji Europejskiej w zakresie zgodności wypracowanych mechanizmów wsparcia ze wspólnym rynkiem UE." 13. Na stronie 82, akapitowi zaczynającemu się od słów "Przedmiotem notyfikacji (...)", proponuje się nadać brzmienie: "Przedmiotem zgłoszenia Komisji Europejskiej będą zatem mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii." 14. Na stronach 111, akapitowi zaczynającemu się od słów "W celu zachowania proporcjonalności(...)", proponuje się nadać brzmienie: Ministerstwo Gospodarki tel PL Trzech Krzyzy 3!5 fax :10 46 web str Warszawa

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, '.. MINISTER GOSPODARKI DE0-1-41 Ol 0-1/58/14 Warszawa,21 maja 2014 r. DE0/719114 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, Przekazuję w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo