- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki. Z poważaniem (-) Donald Tusk

2 Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie określenia wzoru sprawozdania półrocznego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wytwórcach tej energii Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) zarządza się, co następuje: 1. Wzór sprawozdania półrocznego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia... o odnawialnych źródłach energii, określa załącznik do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

3 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia... (poz....) Wzór sprawozdania półrocznego zawierającego informacje dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej. L.p. 1 Nazwa wytwórcy Termin wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Rodzaj mikroinstalacji Moc zainstalowana elektryczna (kw) Ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (kwh) Łączna ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej (kwh) (...)

4 3 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru sprawozdania półrocznego zawierającego informacje dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej. Ustanowienie jednolitego wzoru ww. sprawozdania ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

5 4 Ocena Skutków Regulacji Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia wzoru sprawozdania półrocznego zawierającego informacje dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy W. Pietrewicz, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Piotr Czopek (tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia OCENA SKUTKÓW REGULACJI Źródło: Upoważnienie ustawowe: art. 6 ust. 5 ustawy z dnia... o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....), Nr w wykazie prac Ministra Gospodarki Realizacja zawartej w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru sprawozdania półrocznego zawierającego informacje dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Ustanowienie jednolitego wzoru ww. sprawozdania ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji Od kilkuset tysięcy do kilku milionów w kontekście 2020 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Nieznaczne 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom społecznym. Proponuje się zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z konsultacjami międzyresortowymi. Projekt skonsultowany zostanie z podmiotami skupiającymi przedstawicieli mikroinstalacji oraz przedstawicieli branży OZE w Polsce.

6 5 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Regulacja angażować będzie zasobów budżetowe Urzędu Regulacji Energetyki, do którego trafiać będą przedmiotowe sprawozdania. Szczegółowe wyliczenie kosztów w przedmiotowym obszarze zostały wskazane w Ocenie Skutków Regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Brak. Projekt rozporządzenia odnosi się przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych Z uwagi na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie przewiduje się istotnych skutków regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych Z uwagi na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie przewiduje się istotnych skutków regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych

7 6 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). tak nie nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy Regulacja, z uwagi na skalę podmiotów ją dotyczącą (mikroinstalacje), jak również na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu Nie dotyczy. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W chwili wejścia w życie proponowanych przepisów. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Nie dotyczy. Regulacja ma jedynie charakter określenia wzoru sprawozdania. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Nie dotyczy. 04/10rch

8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie określenia wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy wykonującego działalność w zakresie małych instalacji o energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) zarządza się, co następuje: 1. Wzór sprawozdania półrocznego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia... o odnawialnych źródłach energii, określa załącznik do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

9 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia... (poz....) Wzór sprawozdania kwartalnego, zawierającego informacje dotyczące łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, a także energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym. Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji (MWh) Łączna ilość energii elektrycznej sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej (MWh) Łączna ilość energii elektryczn ej sprzedana odbiorcom końcowy m Łączna ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanem u, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej (MWh) Łączna ilość zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji (tony oraz GJ) oraz rodzaj tych paliw Rodzaj paliwa Zużycie (tony oraz GJ)

10 3 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru sprawozdania kwartalnego, zawierającego informacje dotyczące łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, a także energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym. Ustanowienie jednolitego wzoru ww. sprawozdania ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

11 4 Ocena Skutków Regulacji Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia wzoru sprawozdania kwartalnego, zawierającego informacje dotyczące łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, a także energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy W. Pietrewicz, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Piotr Czopek (tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia OCENA SKUTKÓW REGULACJI Źródło: Upoważnienie ustawowe: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....), Nr w wykazie prac Ministra Gospodarki Realizacja zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru sprawozdania kwartalnego, zawierającego informacje dotyczące łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, a także energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Ustanowienie jednolitego wzoru ww. sprawozdania ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy w kontekście 2020 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Nieznaczne 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom społecznym. Proponuje się zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z konsultacjami międzyresortowymi. Projekt skonsultowany zostanie z podmiotami skupiającymi przedstawicieli małych instalacji oraz przedstawicieli branży OZE w Polsce. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10)

12 5 Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Regulacja angażować będzie zasobów budżetowe Urzędu Regulacji Energetyki, do którego trafiać będą przedmiotowe sprawozdania. Szczegółowe wyliczenie kosztów w przedmiotowym obszarze zostały wskazane w Ocenie Skutków Regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Brak. Projekt rozporządzenia odnosi się przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych Z uwagi na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie przewiduje się istotnych skutków regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych Projekt rozporządzenia odnosi się przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy

13 6 Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz: tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy 9. Wpływ na rynek pracy Regulacja, z uwagi zarówno na skalę podmiotów ją dotyczącą (małe instalacje), jak również na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu Nie dotyczy. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W chwili wejścia w życie proponowanych przepisów. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Nie dotyczy. Regulacja ma jedynie charakter określenia wzoru sprawozdania. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Nie dotyczy. 04/11rch

14 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie określenia wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) zarządza się, co następuje: 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, określa załącznik do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

15 2 Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia... (poz....) Cz. I - Oznaczenie wnioskodawcy 1. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy 2. Imię w przypadku osoby fizycznej 3. NIP 4. REGON 5. Numer identyfikacyjny wytwórcy w odpowiednim rejestrze państwa obcego 6. Numer wpisu wytwórcy w odpowiednim rejestrze albo informację o wpisie wytwórcy w odpowiednim rejestrze państwa obcego 7. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (ulica, nr domu / mieszkania) 8. Kod pocztowy 9. Poczta 10. Gmina 11. Powiat 12. Województwo 13. Telefon 14. Faks 15. E mail 16. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny od adresu podanego w punktach 7-12) Cz. II - Oznaczenie osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy w przypadku wyznaczenia przez wytwórcę 17. Imię i Nazwisko 18. Adres zamieszkania (ulica, nr domu / mieszkania) 19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Gmina 22. Powiat 23. Województwo 24. Telefon 25. E mail Cz. III Oznaczenie małej instalacji 27. Rodzaj małej instalacji 28. Lokalizacja instalacji

16 29. Data rozpoczęcia (rzeczywista lub planowana) wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji 30. Łączna moc zainstalowana elektryczna (kw) 31. Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (kw) 3

17 4 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Ustanowienie jednolitego wzoru ww. wniosku ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

18 5 Ocena Skutków Regulacji Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy W. Pietrewicz, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Piotr Czopek (tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia OCENA SKUTKÓW REGULACJI Źródło: Upoważnienie ustawowe: art. 10 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....), Nr w wykazie prac Ministra Gospodarki Realizacja zawartej w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek ustanowienia wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Ustanowienie jednolitego wzoru ww. wniosku ma na celu uspójnienie sposobu przekazywania określonych w nim informacji przez podmioty do tego zobligowane. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy w kontekście 2020 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Nieznaczne 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom społecznym. Proponuje się zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z konsultacjami międzyresortowymi. Projekt skonsultowany zostanie z podmiotami skupiającymi przedstawicieli małych instalacji oraz przedstawicieli branży OZE w Polsce. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST

19 6 pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Regulacja angażować będzie zasobów budżetowe Urzędu Regulacji Energetyki, do którego trafiać będą przedmiotowe sprawozdania. Szczegółowe wyliczenie kosztów w przedmiotowym obszarze zostały wskazane w Ocenie Skutków Regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Brak. Projekt rozporządzenia odnosi się przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych Z uwagi na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania nie przewiduje się istotnych skutków regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych Projekt rozporządzenia odnosi się przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy

20 7 Komentarz: 9. Wpływ na rynek pracy Regulacja, z uwagi zarówno na skalę podmiotów ją dotyczącą (małe instalacje), jak również na minimalne wymagania dotyczące przekazywanych danych oraz częstość ich przekazywania (jednorazowe zgłoszenie, ew. zgłaszanie zmian danych zawartych we wniosku) nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Omówienie wpływu Nie dotyczy. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W chwili wejścia w życie proponowanych przepisów. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Nie dotyczy. Regulacja ma jedynie charakter określenia wzoru wniosku. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Nie dotyczy. 04/12rch

21 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania łącznej wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia... o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej ustawą, oraz sposób weryfikacji dopuszczalności udzielania tej pomocy, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy. 2. Łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, jest obliczana w następujący sposób: LWP W = (PS W PS URE ) + PPM + UZ+PI gdzie poszczególne symbole oznaczają: LWP W łączna wartość pomocy publicznej udzielonej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł], PS W oczekiwana wartość przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł], która jest obliczana w następujący sposób: gdzie: PS W = I W C W 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

22 2 I W podana w ofercie wytwórcy, ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii, która zostanie sprzedana w okresie 15 lat [MWh], C W podana w ofercie wytwórcy, cena energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii, obowiązująca w okresie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii [zł/mwh] PS URE potencjalna wartość przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł], która jest obliczana w następujący sposób: PS URE = I W C URE gdzie: I W podana w ofercie wytwórcy ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii, która zostanie sprzedana w okresie 15 lat [MWh], C URE średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 2) ) zwanej dalej ustawą Prawo energetyczne, która obowiązywała w dniu złożenia oferty [zł/mwh]. PPM wartość przychodów uzyskanych ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej lub wartość tych świadectw uzyskanych lub uzyskanych i umorzonych ustalona na podstawie średniej ważonej ceny danego świadectwa w roku, w którym zostało uzyskane, określonej na podstawie transakcji dokonanych na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) [zł]; zdania pierwszego nie stosuje się do świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i 490.

23 3 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 490) UZ wartość ulg i zwolnień w podatkach i opłatach, wynikających bezpośrednio z wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł], PI wartość innej pomocy o charakterze inwestycyjnym, bez względu na formę jej udzielenia, przeznaczona na budowę lub przebudowę danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł]. 3. Spełnienie warunku dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, jest weryfikowane w następujący sposób: LWP Woze CR Woze I - PS URE gdzie poszczególne symbole oznaczają: LWP Woze łącza wartość pomocy publicznej udzielonej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii [zł], obliczana w sposób określony w 2. CR Woze cena referencyjna, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, obowiązująca w dniu złożenia oferty przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii [zł/mwh], I ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, która została wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii okresie 15 lat [MWh], PS URE potencjalna wartość przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii [zł], która jest obliczana w następujący sposób: PS URE = I C URE gdzie: I ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, która została wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii okresie 15 lat [MWh], C URE średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne, która obowiązywała w dniu złożenia oferty [zł/mwh]. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI

24 4 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek określenia szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72, nie może przekroczyć różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę i ilości energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji w okresie 15 lat, o których mowa w art. 92 ust. 3 5, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji liczonymi po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne, obowiązującej w dniu złożenia oferty. Mając na uwadze powyższe, projektodawca, w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, wskazał szczegółowy sposobu obliczania ww. łącznej wartość pomocy publicznej. Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

25 5 Ocena Skutków Regulacji Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie obliczania łącznej wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy W. Pietrewicz, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Łukasz Tomaszewski (tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia OCENA SKUTKÓW REGULACJI Źródło: Upoważnienie ustawowe: art. 39 ust. 7 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....). Nr w wykazie prac Ministra Gospodarki Nr Ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera w art. 39 ust. 7 delegację do wydania rozporządzenia odkreślającego sposób obliczania łącznej wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz sposób weryfikacji dopuszczalności udzielania tej pomocy. Weryfikacja poziomu uzyskiwanej pomocy publicznej ma znaczenie z punktu widzenia możliwości przystępowania do aukcji na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozporządzenie zawiera wzory do wyliczania sposobu kumulacji pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Rozporządzenie zawiera wzory do weryfikacji przez wytwórców, w jakiej wielkości będą oni mogli ubiegać się o pomoc publiczną na podstawie ustawy o odnawialnych źródeł energii. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Rozporządzenie ma umożliwić przedsiębiorcom stosowanie się do zasad określonych w art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rekomenduje się przyjęcie wzorów, które umożliwią wytwórcom energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii obliczenie dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Trudna do Szacunki. oszacowania. Powyżej Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Weryfikacja dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonej w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom społecznym. Proponuje się zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z konsultacjami międzyresortowymi. Projekt skonsultowany będzie z następującymi partnerami społecznymi: - Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,

26 6 - Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, - Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych, - Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, - Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, - Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, - Instytutem Energetyki Odnawialnej. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii był konsultowany z organizacjami społecznymi. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Regulacja ma charakter wtórny wobec rozwiązań przyjętych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie zawiera wzory określające sposób obliczania dopuszczalności pomocy publicznej możliwej do uzyskania na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń ani obowiązków, a jedynie wskazuje sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej oraz sposób obliczania dopuszczalności pomocy publicznej możliwej do uzyskania na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń ani obowiązków, a jedynie wskazuje sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej oraz sposób obliczania dopuszczalności pomocy publicznej możliwej do uzyskania na

27 7 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń ani obowiązków, a jedynie wskazuje sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej oraz sposób obliczania dopuszczalności pomocy publicznej możliwej do uzyskania na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy Komentarz: Przedsiębiorcy będą mogli obliczyć łączną wartość uzyskiwanej pomocy publicznej oraz sprawdzić w jakiej wielkości mogą aplikować o środki na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. 9. Wpływ na rynek pracy Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu Nie dotyczy. demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W chwili wejścia w życie proponowanych przepisów. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Nie dotyczy. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Nie dotyczy. 04/13rch

28 Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wysokości współczynnika korygującego przysługującego świadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego innej niż dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, oraz okresu jego obowiązywania Na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się współczynnik korygujący, o którym mowa w art. 44 ust. 8 ustawy z dnia... o odnawialnych źródłach energii, w wysokości Współczynnik korygujący w wysokości określonej w 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI

29 2 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 44 ust. 9 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek określenia wysokości współczynnika korygującego przysługującego świadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 6 ustawy, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, oraz okresu jego obowiązywania. Powyższe określa się mając na względzie politykę energetyczną państwa, w szczególności kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na zakres rozporządzenia oraz określenie wysokości współczynnika korygującego do końca 2020 r. na poziomie ustawowym (art. 44 ust. 8), nie przewiduje się wydania przedmiotowego rozporządzenia wcześniej niż w 2020 r. (powyższe wynika również z art. 189 ust. 1 ustawy, który wskazuje, iż przedmiotowe rozporządzenie zostanie po raz pierwszy opublikowane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.). Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

30 3 Ocena Skutków Regulacji Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości współczynnika korygującego przysługującego świadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, oraz okresu jego obowiązywania Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jerzy W. Pietrewicz, Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Piotr Czopek (tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Data sporządzenia OCENA SKUTKÓW REGULACJI Źródło: Upoważnienie ustawowe: art. 44 ust. 9 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....), Nr w wykazie prac Rady Ministrów Realizacja zawartej w art. 44 ust. 9 ustawy z dnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz....) delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek określenia wysokości współczynnika korygującego przysługującego świadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 6 ustawy, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, oraz okresu jego obowiązywania. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Wydanie przedmiotowego rozporządzenie nie wcześniej niż w 2020 r. z uwagi na określenie wysokości współczynnika korygującego do końca 2020 r. na poziomie ustawowym (art. 44 ust. 8) 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Kilkadziesiąt. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Istotne z punktu widzenia potencjalnych kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom społecznym. Proponuje się zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z konsultacjami międzyresortowymi. Projekt skonsultowany zostanie z podmiotami skupiającymi przedstawicieli wytwórców energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego.

31 4 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Regulacja nie angażować będzie zasobów budżetowych. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w mln zł, średnich ceny stałe z przedsiębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Brak możliwości ustalenia na obecnym etapie. Brak możliwości ustalenia na obecnym etapie. Brak możliwości ustalenia na obecnym etapie. W chwili obecnej brak jest możliwości ustalenia skutków finansowych wprowadzenia przedmiotowej regulacji, z uwagi na jej odległy termin wejścia w życie. Należy mieć bowiem na uwadze, iż Rada Ministrów określi wysokość przedmiotowego współczynnika mając na względzie politykę energetyczną państwa (bieżącą), w szczególności kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia...

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... projekt z dnia 25 marca 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która moŝe być sprzedana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-77-13 Druk nr 3244 cz.2 Warszawa, 12 marca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania audytów agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.219.2015.MJT NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Departament Prawny PR1.022.161.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, '.. MINISTER GOSPODARKI DE0-1-41 Ol 0-1/58/14 Warszawa,21 maja 2014 r. DE0/719114 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, Przekazuję w załączeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców dokum entacji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.314.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-177-05 Druk nr 248 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 1 U S T AWA Projekt z dnia 28.05.2015 z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1.W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 i 541) wprowadza

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Do druku nr 3488 Warszawa, 26 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1: Jaki problem jest ~any?

1: Jaki problem jest ~any? Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Ministerstwo Gospodarki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta Europejskiej, wzoru stempla potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 248) wprowadza

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 09 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.180.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia..

Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. z dnia.. Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2 r. o rencie socjalnej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia Nazwa projektu Ustawa o zm ianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw nych M inisterstwo wiodące i ministerstwa współpracujące M inisterstw o Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Departament Prawny PR1.022.252.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia

M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk Projekt z dnia 29.06.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N IE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2015 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług USTAWA Projekt 25. 03. 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054, z późn. zm. 1) )

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES RADY MINISTRÓW

PREZES RADY MINISTRÓW PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia 22 września 2015 r. RM-10-87-15 Pani Malgorzata KIDA W A-BŁOŃSKA Marszałek Sejmu Szanowna Pani lvfm szalek Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo