~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,"

Transkrypt

1 '.. MINISTER GOSPODARKI DE Ol 0-1/58/14 Warszawa,21 maja 2014 r. DE0/ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, Przekazuję w załączeniu kopię pisma Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 27 maja 2014 r., w którym Prezes UOKiK potwierdził, iż zaproponowane przez Ministra Gospodarki zmiany do przepisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewnią zgodność tej ustawy z warunkami określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG), a także przepisach rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu przyjętego 21 maja 2014 r. (GBER). Ponadto przekazuję kopię pisma Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2014 r. (DE /58/14/690) z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w ww. kwestii. Zał. 2 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW [~ o- -o~ ~J ;' r H) '-il R\W, l r l 'l1'l. < ( ZVCH :.h"' r \1 1 ~,t'\'\u PUNKT KONTROLl PIROTECHNICZNEJ SPRAWDZONO NR 4 Ministerstwo Gospodarki tel Pl Tizech Krzyży 3/5 fax web Wal s.zawa

2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser DD (~ )1141ES Warszawa,Jt maja 2014 r. Pan Jerzy Pietrewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2014 r. (DE /53/14, DEOI690114) uprzejmie informuję, iż wprowadzenie do projektowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii zmian w brzmieniu zaproponowanym w ww. piśmie zapewni zgodność tej ustawy z warunkami określonymi w: art. 42 rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1 (GBER) oraz pkt wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (EEAG). Z poważaniem, 1 http: l l ec.europa. e u/ competitionlstate_aid/legislationl g ber _regulation_en. pdf. 2 l ec.europa.eu/ competition/sectorslenergy l eeag_en.pdf. Urząd Ochrony Konkurencji f Konsumentów Pl. Pows ta ńców Warszawy 1 < Warszawa tel.: < fa x: <

3 MINiSTER GOS.PODARI<I DE Ol 0-1/53114 DE0/690/14 Ol2. Warszawa,~ maja 2014 r. Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W nawiązaniu do pisma Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 22 maja 2014 r. przekazującego opinię do projektu programu pomocowego zawartego w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), przychylam się do drugiego wariantu dalszego procedowania projektu ww. ustawy, polegającego na dostosowaniu programu pomocy zawartego w projekcie ustawy o oze do wymogów rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (GBER). Powyższe stanowi odniesienie się do wskazanej w ww. opinii możliwości zwolnienia z obowiązku notyfikacji części programu pomocowego dotyczącej udzielania pomocy operacyjnej w drodze aukcji na podstawie rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. l 07 i l 08 Traktatu przyjętego 21 maja 2014 r. (GBER). W pozostałej części, jak wynika z treści opinii, projektowana ustawa zakłada przedłużenie (przy wprowadzeniu nieznacznych zmian) obowiązującego obecnie w Polsce systemu wsparcia OZE. Władze polskie stoją na stanowisku, że funkcjonujący w Polsce system certyfikatów nie stanowi pomocy publicznej ze względu na to, że nie angażuje on h1 inistf:rst...,vo Gospodarki te! \:,":)3 5~) or_, e-n l~iil pl PL Tr:::r.cł1 i<r: yży 3/5 f~x +4:3 22 C~ ') web \ov,:;.-'\:'it Tl;J.())V.p! \:'Var :.zav.tj

4 środków publicznych 1 Kwestia ta została notyfikowana Komisji Europejskiej w celu uzyskania pewności prawnej i jest obecnie przedmiotem postępowania Komisji. W związku z tym dokonanie jednoznacznej oceny charakteru systemu opartego o certyfikaty nie jest możliwe do czasu zajęcia przez Komisję Europejską stanowiska w tej sprawie. Jednocześnie zwracam się do Pana Prezesa o opinię w zakresie zaproponowanych zmian przepisów projektowanej ustawy dostosowujących do wymogów zawartych w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę EEAG oraz rozporządzenia OBER (w załączeniu). W ocenie Ministra Gospodarki, zwolnienie z obowiązku notyfikacji zapewru wcześniejsze wejście w życie ustawy o oze, co leży w interesie podmiotów zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwi realizację zobowiązań międzynarodowych, z których wynika, że Polska powinna osiągnąć do 2020 r, co najmniej 15 % udziału energii ze źródeł odnawialnych. Zał. l 1 Pismo UOKiK z dnia 8 kwietnia 2014 r., znale (9)/ 14/ARIES oraz pismo UOKiK z dnia 14 kwietnia2014 r., znak: OD (32)11 3/AR. Ministerstwo Gospod<irk1 teł +45 2~ ) 00 emall rng;<jwng.g.jv.pl PL Trzech Kr2)'ZY 3!5 fax ó web W> w.mg.c_p-:.pi str. 2 -o-507 Warszavva

5 Autopoprawka do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii l. Wart. 39 w ust. 2 pkt 2 w brzmieniu: "2) przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogcneracji oraz świadectw efektywności energetycznej lub wartość tych świadectw uzyskanych lub uzyskanych i umorzonych ustalona na podstawie średniej ważonej ceny danego świadectwa w roku, w którym zostało uzyskane, określonej na podstawie transakcji dokonanych na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 paździemika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197); zdania pierwszego nie stosuje się do świadectw pochodzenia z kogcneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa wart. 91 ust. l pkt l i 2 ustawy- Prawo energetyczne, w okresie od dnia l stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych iimych ustaw (Dz. U. poz. 499);" "2) przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogcneracji oraz świadectw efektywności energetycznej lub wartość tych świadectw uzyskanych lub uzyskanych i umorzonych ustalona na podstawie średniej ważonej ceny danego świadectwa w roku, w którym zostało uzyskane, określonej na podstawie transakcji dokonanych na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 paździemika 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197); zdania pierwszego nie stosuje się do świadectw pochodzenia z kogcneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa wart. 91 ust. l pkt l i 2 ustawy - Prawo energetyczne, w okresie od dnia l stycznia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.;". 2. Uchyla się art W art. 80 w ust. 3 pkt 4 w brzmieniu: 1

6 "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energii, o którym mowa wart. 74 ust. 4 pkt l;" "4) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw;". 4. W art. 82 w ust. 6 pkt l i 2 w brzmieniu: "1) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust. 4 pkt l; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2." "l) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw; 2) Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2.". 5. Wart. 83: a) w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: 2

7 "W tenninie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 74 ust. 4 pkt l, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności:" "W terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności:" b) w ust. 2 zdanie pierwsze w brzmieniu: "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej o którym mowa wart. 74 ust. 4 pkt 1, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40." "W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym wyznaczonym w trybie art. 40.". 6. Wart. 93: a) ust. l i 2 w brzmieniu: "l. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3." 3

8 - -._..., _ "1. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji, oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa wart Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa wart. 94 ust. 2 pkt 3.", b) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do l MW, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w art. 49a ustawy- Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale." "6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 89, sprzedawca zobowiązany realizuje obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 500 kw, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w art. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w poprzednim kwartale.". c) w ust. 8 pkt l i 2 w brzmieniu: 4

9 "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt l, 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2" otrzymują brzmienie: "1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kw, 2) rozliczyć z Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energiij, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2". 7. Wart. 94: a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do:" "Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energu w instalacji odnawialnego :ź..ródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie, o którym mowa w art. 93 ust. 3-5, jest obowiązany do:" b) ust. 3 w brzmieniu: "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od 5

10 dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4lub w ust. 2 pkt 3." "3. Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. l pkt 4 lub w ust. 2 pkt 3.", c) ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres." "6. W przypadku gdy dodatnie saldo, o którym mowa w ust. l pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, nie może zostać rozliczone do końca okresu, o którym mowa wart. 93 ust. 3-5, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa wart. 74 ust. 4 pkt 2, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.". 8. Wart. 105 ust. 2 w brzmieniu: 6

11 ' "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa wart. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." "2. Środki przekazane przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. na rzecz sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej od 500 kw do l MW oraz w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 74 ust 4 pkt 2, oraz wydatki i koszty fmansowane ze środków, o których mowa w ust. l, nie stanowią u Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1." 9. W art. 123 uchyla się ust Wart. 171 w pkt 5-w art. 9a w ust. l wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19, są obowiązani: "Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, są obowiązani:". 11. Uchyla się art Po art. 192 dodaje się art. 192a w brzmieniu: "Art. 192a. Wsparcie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przysługuje wytwórcy, który wygrał aukcję rozstrlygniętą nic później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.". 7

12 , 13. W art. 193 ust. 2 w brzmieniu: "2. Rada Ministrów po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, w terminie 30 dni od dnia wydana pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "2. Rada Ministrów po raz pienvszy określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa wart. 73, do dnia 31 stycznia 2015 r.". 14. Art. 194 w brzmieniu: "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powmna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, w terminie 45 dni od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pienvszy określi, w drodze rozporządzenia, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do l MW, jaka powinna zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, do dnia 15 lutego 2015 r.". 15. W art. 204 ust. l w brzmieniu: " l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2016 r ,00 zł; 2) w latach O zł. 8

13 "1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi: l) w 2015 r ,00 zł; 2) w latach O zł.". 16. Art. 205 w brzmieniu: "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: l) rozdziału 4, 2) art. 124 ust. 9, 3) art. 170, 4) art. 171 pkt 5, 7-9, 10 w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 5) art. 174 pkt l lit. a, 6) art które wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem." "Art Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem : l) rozdziału 4, 2) art. 123 ust. 9, 3) art. 170, 4) art. 171 pkt 5, 7-9, 10 w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, 5) art. 174 pkt l lit. a, -które wchodzą w życie od dnia l stycznia 2016 r. g