Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk"

Transkrypt

1 ISSN BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska pod - Liliana kierownictwem Banasiak-JaŸwiec mgr - Ewa Joanny Jaraszkiewicz Trawińskiej-Zabłockiej - Jaros³aw Warych - Grzegorz Ma³us Wydawca Wydawca Wojewódzki Wojewódzki Rejestr Rejestr Nowotworów Nowotworów Złośliwych Z³oœliwych w w Wojewódzkim Wojewódzkim Szpitalu Szpitalu Specjalistycznym Specjalistycznym im. im. Mikołaja M. Kopernika Kopernika Łódź, ódÿ, ul. ul. Pabianicka Pabianicka Druk Przygotowanie do druku i druk IMGRAFIA IBI GRAF ul. Konstytucji 3 Maja 44, Tomaszów Maz. ul. Piłkarska 44, Łódź Fotografie Fotografie na na okładce ok³adce - J. - Lenica J. Lenica Opracowanie i i wydanie niniejszej publikacji publikacji sfinansowano dzięki dotacji dziêki uzyskanej dotacji uzyskanej z Ministerstwa z Ministerstwa Zdrowia w oparciu Zdrowia o umowę w oparciu nr 1/17/6/2011/ o umowê 56/813 nr 4/17/6/2007/56/496AB, dotyczącą realizacji programu dotycz¹c¹ polityki realizacji zdrowotnej programu pt.: Narodowy polityki program zwalczania chorób nowotworowych w ramach zadania Poprawa zdrowotnej pt.: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w ramach zadania Poprawa systemu zbierania działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych i rejestrowania danych o nowotworach z³oœliwych. Przedruk w całości lub części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku - wyłącznie z podaniem źródła. Łódź ódÿ rok rok

2 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 Spis treści 1. Wstęp 2. Łódzki Rejestr Nowotworów 3. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 4. Charakterystyka populacji i epidemiologii w województwie łódzkim 5. Zakład Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 6. Metoda 7. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego 8. Struktura ludności województwa łódzkiego w 2009 roku 9. Zarejestrowane zachorowania w województwie łódzkim w 2009 roku 10. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2009 roku Dodatek A Słownik kodów ICD10 z zakresu nowotworów złośliwych strona STRONA 2

3 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK 1. Wstęp Niniejszy biuletyn zawiera dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie łódzkim w 2009 roku i jest już szóstą edycją Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych w województwie łódzkim, lekarzy zajmujących się problematyką onkologiczną, jak również do organizatorów ochrony zdrowia w regionie, władz samorządowych oraz innych instytucji administracji publicznej, albowiem daje ocenę zagrożenia chorobami nowotworowymi i może służyć do planowania leczenia. Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej. Powyższe akty prawne nakładają na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne i niepubliczne) obowiązek wypełniania i nadsyłania do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów - Kart Nowotworu Złośliwego. Dziękując wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy dopełniają przedmiotowego obowiązku, zwracamy się z apelem o dalszą współpracę w zakresie przesyłania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, zarówno w przypadku rozpoznania choroby, wizyty kontrolnej jak i zgonu. 2. Łódzki Rejestr Nowotworów Wojewódzki Rejestr Nowotworów, funkcjonujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, jest jedynym narzędziem, które może dostarczyć relatywnie szybko wiarygodnych informacji, dotyczących wielkości zagrożenia danej populacji nowotworami złośliwymi w regionie łódzkim. Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analizowanie zgromadzonych danych. Rejestr gromadzi dane o zachorowaniach z danego obszaru, o jej populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości. Dane pochodzące z Rejestru dają możliwość opracowania strategii w zakresie ochrony zdrowia, liczebności łóżek onkologicznych w regionie, zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu oraz działań inwestycyjnych. Gromadzone informacje mogą być wykorzystane do badań, publikacji opracowań naukowych oraz w planowaniu badań profilaktycznych. W biuletynie zawarto jedynie podstawowe dane z zakresu epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie łódzkim. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji jest możliwe w Wojewódzkim Rejestrze Nowotworów Złośliwych funkcjonującym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, tel , , strona internetowa:. STRONA 3

4 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 3. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Zachorowania na nowotwory są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Nie tylko z powodu skali zachorowań (główna przyczyna zgonów), ale także ze względu na ciągły wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają drogiego leczenia farmakologicznego. Jednak, jak podkreślają sami onkolodzy, w ciągu ostatnich lat w Polsce dokonał się bardzo duży postęp w dostępie do leczenia onkologicznego. Leczenie onkologiczne jest finansowane nie tylko przez NFZ, ale również w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki uchwaleniu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, budżet państwa musi co roku rezerwować środki, które są przeznaczane na ograniczanie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe będące następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia. Pozwala również na przeprowadzanie badań profilaktycznych z zakresu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Na tle innych państw UE zapadalność na choroby nowotworowe w Polsce należy do jednej z najwyższych. W przyszłości może być jeszcze gorzej. Z szacunków Polskiej Unii Onkologii wynika, że już w 2020 roku co czwarty Polak będzie chorował na jakiś typ nowotworu. Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowotwory złośliwe są grupą schorzeń, która po chorobach układu krążenia stanowi w Polsce jedną z najpoważniejszych przyczyn zgonów. U mężczyzn nowotwory złośliwe były przyczyną 26% zgonów ogółem, u kobiet odsetek ten wynosił 23%. 4. Charakterystyka populacji oraz epidemiologii w województwie łódzkim Województwo łódzkie zajmuje obszar km 2 i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju. Składa się z 21 powiatów, 3 miast na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 134 wiejskich i 25 miejsko-wiejskich). W dniu 31 grudnia 2009 roku liczba ludności w województwie wynosiła osoby, tj. o mniej niż w 2008 roku. Populacja naszego regionu stanowiła 6,7% liczby ludności Polski, sytuując region na 6 miejscu wśród pozostałych województw. Ponad połowę (52,4%) populacji stanowiły kobiety ( ). Prawie jedna trzecia ( osób czyli 29,2%) mieszkańców województwa zamieszkiwała Łódź. Dużą liczbę mieszkańców odnotowano także w powiatach: zgierskim ( ), tomaszowskim ( ), sieradzkim ( ), bełchatowskim ( ) oraz pabianickim ( ). Najmniejszą liczbą ludności, podobnie jak w roku ubiegłym, charakteryzowały się powiaty: brzeziński, (30.537), skierniewicki (37.604) oraz poddębicki (41.618). Charakterystycznym dla województwa łódzkiego zjawiskiem jest starzenie się populacji. Od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Ze zjawiskiem tym jest związana specyficzna struktura zachorowań i zgonów z powodu chorób przewlekłych tj. chorób układu krążenia, nowotworów, schorzeń układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu. STRONA 4

5 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK Zgony w województwie łódzkim w 2009 roku Główne przyczyny zgonów nie zmieniają się od lat. W 2009 roku były to choroby układu krążenia (45,71%), nowotwory złośliwe (22,38%) oraz zewnętrzne przyczyny zgonów (6,3%) a także choroby układu oddechowego (5,5%), choroby układu trawiennego (4,79%). Liczba zgonów w 2009 roku w województwie łódzkim wynosiła Według płci odnotowano 52,14% zgonów wśród mężczyzn, 47,86% wśród kobiet. Najczęstszą przyczynę zgonów mieszkańców województwa łódzkiego w 2009 roku stanowiły choroby układu krążenia, tj. 45,71% ogólnej liczby zgonów. Liczba zgonów z tego powodu wyniosła , współczynnik zgonów na mieszkańców wynosi 57,2. Umieralność z powodu chorób układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem. Nowotwory złośliwe stanowiły drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów w województwie, tj. 21,8% wszystkich zgonów. W 2009 roku liczba zgonów z powodu nowotworów wyniosła 7 143, współczynnik umieralności z powodu nowotworów osiągnął wartość 27,18 na ludności. W 2009 roku wśród nowotworów najczęściej występowały nowotwory złośliwe narządów trawiennych oraz nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej. Wśród zgonów mężczyzn w 2009 roku dominował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca zaś wśród kobiet nowotwory narządów trawiennych. Umieralność z powodu nowotworów wykazuje tendencję wzrostową. Wśród nowotworów najczęściej występowały: nowotwory złośliwe narządów trawiennych C15 - C26 (liczba 1 960; odsetek nowotworów 28,59%) nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej C30 C39 (liczba 1 771; odsetek nowotworów 25,72%) żeńskich narządów płciowych C51 C58 (liczba 439; odsetek nowotworów 14,47%) nowotwór piersi C50 (liczba 401; odsetek nowotworów 13,22%) męskich narządów płciowych C60 C63 (liczba 275; odsetek nowotworów 7,2%) układu moczowego C64 C68 (liczba 392; odsetek nowotworów 5,72%) tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C81 C96 (liczba 346; odsetek nowotworów 5,05%). zgonów z powodu nowotworów złośliwych wyniósł 27,18 na mieszkańców i był wyższy w grupie mężczyzn (31,62) niż w grupie kobiet (22,75). Wśród zgonów 2009 roku dominował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca: u mężczyzn - 35,24%, zaś u kobiet - 13,72%. Ponad 87% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych wystąpiło w wieku powyżej 55 roku życia, przy czym najwyższy odsetek ma miejsce w grupie powyżej 70 roku życia. Najwięcej zgonów z powodu nowotworów wystąpiło: miasto Łódź zgonów powiat zgierski zgonów powiat kutnowski zgonów powiat pabianicki zgonów powiat sieradzki zgony powiat tomaszowski zgonów. STRONA 5

6 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2009 roku W 2009 zarejestrowano 9893 zachorowań na nowotwór złośliwy (o 675 więcej niż w roku 2008): C15 C zachorowania (19,57%) C30 C zachorowań (17,83%) C zachorowania (24,01%) C51 C zachorowań (19,33%) C64 C zachorowania (8,3%) C81 C zachorowań (5,99%) C60 C zachorowań 5,51%). Zachorowania w powiatach: miasto Łódź powiat zgierski powiat pabianicki powiat kutnowski powiat bełchatowski powiat sieradzki Wskaźnik zachorowań / zgonów na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim pozostaje na niskim poziomie i wynosi w 2009 roku 1,44. W 2009 roku w województwie łódzkim zarejestrowano 57 przypadków nowotworów u dzieci (w wieku od 0 do 19 lat). W 2009, podobnie jak w latach ubiegłych, wskaźnik zachorowań jest większy u kobiet niż u mężczyzn i w omawianym roku wynosi 52,59%. Świadczenia medyczne zrealizowane w województwie łódzkim w 2009 roku W 2009 roku w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielono porad (bez poradni zdrowia psychicznego). Największy wzrost liczby świadczeń w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano w poradniach onkologicznych (o 20,24%). Ogółem w 2009 roku w województwie funkcjonowało 67 jednostek udzielających świadczeń z zakresu lecznictwa zamkniętego i 26 zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tym samym w lecznictwie stacjonarnym funkcjonowało łóżek szpitalnych i miejsc w zakładach opiekuńczoleczniczych. Liczba łóżek w województwie łódzkim w 2009 roku zwiększyła się w stosunku do 2008 o 92 łóżka. W ramach hospitalizacji, nie uwzględniając ruchu międzyoddziałowego, leczono osoby (o 5,48% więcej niż w 2008). Pacjenci hospitalizowani byli głównie z powodu: chorób układu krążenia, nowotworów oraz schorzeń zaliczanych do kategorii urazy, zatrucia i inne skutki. Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2009 roku realizowane były przez zakładów opieki zdrowotnej, tj. o 103 zakłady więcej niż w 2008 roku. Zakłady niepubliczne stanowiły 78,3% ogólnej liczby tych placówek (wzrost o 11,6% w porównaniu z 2008), natomiast o 1 placówkę zmniejszyła się liczba zoz publicznych świadczących opiekę ambulatoryjną. W 2009 roku udzielono ,8 tys. porad, tj. o 3,8% mniej niż rok wcześniej. W 2009 roku liczba placówek udzielających świadczeń w zakresie chemioterapii wynosiła 13, o jeden mniej niż w roku poprzednim, w tym 6 placówek w trybie hospitalizacji, 2 w trybie jednodniowym oraz 9 w trybie ambulatoryjnym (przy czym niektóre z placówek realizowały niniejsze świadczenia w kilku STRONA 6

7 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK trybach). Zmniejszeniu uległa także liczba świadczeniodawców w zakresie radioterapii, z 3 w 2008 roku do 1 w Liczba łóżek w oddziałach chemioterapii i chemioterapii dla dzieci (kod 4242, 4243) nie zmieniła się od 2007 i wynosiła 122, a w oddziale radioterapii (kod 4244), jedynym tego typu oddziale w województwie łódzkim w latach liczba łóżek wynosiła 61. Jest to Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Ponadto w 2009 roku podjęto inicjatywę, mającą na celu rozbudowę Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, jedynej placówki w regionie łódzkim udzielającej kompleksowych świadczeń z zakresu onkologii. 5. Zakład Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika Dzięki większym środkom finansowym zwiększyła się dostępność chorych do radioterapii. Zakład Teleradioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, jest jedyną placówką w województwie łódzkim prowadzącą leczenie promieniowaniem jonizującym. Zakład Teleradioterapii ma najwyższy III referencyjności przyznany przez Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej. Zakład jest wyposażony w nowoczesną aparaturę, spełniającą najwyższe wymogi standardów światowych w tym zakresie. Do praktyki klinicznej wprowadzone są techniki radioterapii z modulacją intensywności dawki (IMRT), radioterapii stereotaktycznej wewnątrz i pozaczaszkowej. W ostatnim czasie zostało zainstalowane specjalistyczne oprzyrządowanie do prowadzenia radioterapii sterowanej obrazem radiologicznym (IGRT) i bramkowania oddechowego (respiratory gating). W Zakładzie wdrożony jest system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO). Zespół lekarzy Zakładu Teleradioterapii zajmuje się leczeniem napromienianiem nowotworów o wszystkich umiejscowieniach anatomicznych. Radioterapia jest prowadzona jako leczenie samodzielne lub w skojarzeniu w różnej sekwencji, z chirurgią i leczeniem systemowym (chemioterapia, hormonoterapia). Leczenie skojarzone prowadzone jest we współpracy z oddziałami Regionalnego Ośrodka Onkologicznego i klinikami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie kliniczne pracowników oraz liczne szkolenia odbyte w najlepszych europejskich ośrodkach onkologicznych zapewniają wysoką jakość świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć światowej radioterapii onkologicznej. Trójwymiarowe, konformalne techniki napromieniania pozwalają na podanie wysokiej, jednorodnej dawki promieniowania jonizującego w obrębie guza nowotworowego, przy maksymalnej ochronie tkanek zdrowych. Linia terapeutyczna składa się z symulatora, systemu planowania leczenia sprzężonego z tomografią komputerową oraz z przyspieszacza liniowego wyposażonego w kolimator wielolistkowy, nadający indywidualny kształt wiązce promieniowania jonizującego, dopasowany do kształtu guza nowotworowego, zrekonstruowanego w trójwymiarowym systemie planowania. Całość procesu terapeutycznego jest sprawdzana poprzez system wewnętrznych audytów, możliwość wizualizacji napromieniania pola, oraz procedurę przeżyciowej dozymetrii, pozwalający na weryfikację podanej dawki promieniowania jonizującego w trakcie leczenia. System IGRT pozwala na weryfikację poprawności pozycjowania bezpośrednio przed napromienianiem, co znacząco zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Sytem respiratory gating ( bramkowania ) oddechowego pozwala na zminimalizowanie niekorzystnego efektu ruchomości oddechowej struktur anatomicznych w trakcie ekspozycji promieniowania. Stosowany w Zakładzie Teleradioterapii system Brain-Lab pozwala na przeprowadzenie zabiegu radiochirurgii stereotaktycznej (SRS) u chorych z guzami mózgu. System ten składa się z trójwymiarowego systemu planowania, sprzężonego z tomografią komputerową i tomografią rezonansu magnetycznego, z możliwością fuzji obrazów radiologicznych. Trzonem zespołu są wyspecjalizowani lekarze radioterapeuci. To oni decydują o potrzebie, celu i sposobie leczenia. Do realizacji leczenia konieczni są fizycy medyczni, opracowujący techniki terapeutyczne STRONA 7

8 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 i indywidualne plany leczenia, inżynierowie odpowiedzialni za stan techniczny i sprawność aparatury, technicy obsługujący aparaty zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne, oraz pozostały personel medyczny. Radioterapia polega na wykorzystaniu do niszczenia komórek nowotworowych, promieniowania jonizującego wytwarzanego w przyspieszaczu liniowym (promieniowanie X, elektronów) lub pochodzącego z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych (np. irydu). Radioterapię dzieli się na teleradioterapię i brachyterapię. Czynnikiem różnicującym jest tutaj rodzaj stosowanego źródła promieniowania. W teleradioterapii wykorzystuje się wiązkę promieniowania dostarczoną z zewnątrz po wygenerowaniu w aparacie terapeutycznym, natomiast brachyterapia polega na umieszczeniu źródła promieniowania bezpośrednio w guzie lub w jamie ciała w jego okolicy. Stosowanie napromieniania wymaga precyzyjnego ustalenia dawki i pola napromieniania, by zminimalizować uszkadzanie zdrowych tkanek. Jest to zadanie lekarzy specjalistów onkologów - radioterapeutów. Oprócz leczenia z intencją trwałego wyleczenia tzw. radykalnego, radioterapia znajduje też szerokie zastosowanie w leczeniu paliatywnym. Napromienianie paliatywne stosuje się w przypadku zaawansowanego procesu chorobowego. Ma ono głównie na celu poprawę jakości życia. Przykładowe typowe wskazania to: przerzuty do mózgu, kości, krwioplucie w raku płuca, zaburzenia połykania, dolegliwości bólowe spowodowane naciekiem nowotworowym. 6. Metoda Wojewódzki Łódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych gromadzi karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na druku Mz/N-1a (wzór załączony w biuletynie), które wprowadzane są do systemu informatycznego i poddawane obliczeniom statystycznym. Wojewódzki Rejestr Nowotworów prowadzi badania statystyczne zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13, poz. 35). W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (2009 rok) zależą zarówno od wielkości tej populacji jak i struktury wieku; współczynniki surowe zachorowalności lub umieralności określają liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji; współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard; wskaźniki struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach. Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono metodologią opisaną w Cancer Registration Principles and Methods IARC, Lyon Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano: informacje dotyczące liczby ludności zamieszkałej na terenie województwa łódzkiego Urząd Statystyczny w Łodzi, dane dotyczące zgonów na terenie województwa łódzkiego Urząd Statystyczny w Łodzi, STRONA 8

9 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski GUS, dane dotyczące zachorowań na terenie województwa łódzkiego Krajowy Rejestr Nowotworów, strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Instytut w Warszawie, Portal Zdrowia Publicznego UE, strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, strona internetowa Zakładu Teleradioterapii WSS im. M. Kopernika w Łodzi. 7. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N/Ib służy do zgłaszania chorób nowotworowych przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą, - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09. Zwracamy się z apelem do placówek służby zdrowia o dopełnianie obowiązku przesyłania kart do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Łodzi. STRONA 9

10

11 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH Zasady Ogólne Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą, - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09. ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38) Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta. Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny). Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON. Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć. Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta. Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń. Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe. Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych). Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania. Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość. Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość. Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość. Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia. Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta. Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii inne ). Pole 24. Pole 25. Pole 26. Pole 27. Pole 28. Pole 29. Pole 30. Pole 31. Pole 32. Pole 33. Pole 34. Pole 35. Pole 36. Pole 37. Pole 38. Pole 39. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznany. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić "nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić "pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić "wynik negatywny", zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić "wynik pozytywny". Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza. Nie wypełniać. Czytelny podpis i pieczątka lekarza

12 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 8. Struktura ludności województwa łódzkiego w 2009 roku (stan w dniu ) Tabela 1 Tabela 1. Struktura ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2009 roku oraz standardowa populacja świata (Parkin, Whelan, Ferlay i In. 1997) Razem Wiek Liczba mężczyzn Liczba kobiet Populacja standardowa świata Rysunek 1 Rysunek 1. Liczba ludności województwa łódzkiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2009 roku STRONA 12

13 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK Tabela 2. Liczba ludności według 5-letnich grup wieku, płci, z podziałem na powiaty w województwie Tabela 1 łódzkim w 2009 roku Powiat Płeć Razem Wiek bełchatowski M bełchatowski K brzeziński M brzeziński K kutnowski M kutnowski K łaski M łaski K łęczycki M łęczycki K łowicki M łowicki K łódzki wschodni M łódzki wschodni K opoczyński M opoczyński K pabianicki M pabianicki K pajęczański M pajęczański K piotrkowski M piotrkowski K poddębicki M poddębicki K radomszczański M radomszczański K rawski M rawski K sieradzki M sieradzki K skierniewicki M skierniewicki K tomaszowski M tomaszowski K wieluński M wieluński K wieruszowski M wieruszowski K zduńskowolski M zduńskowolski K zgierski M zgierski K m. Łódź M m. Łódź K m. Skierniewice M m. Skierniewice K m. Piotrków Trybunalski M m. Piotrków Trybunalski K STRONA 13

14 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2009 roku Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2009 roku, mężczyźni ZACHOROWANIA / ZACHOROWANIA / Rysunek 3. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku w województwie łódzkim w 1999 i 2009 roku, kobiety STRONA 14

15 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK Rysunek 4. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w województwie łódzkim w latach ZACHOROWANIA / Rysunek 5. Standaryzowane współczynniki zachorowań (na ludności) na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w latach STRONA 15

16 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 Tabela 3 Tabela 1 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie łódzkim w latach MĘŻCZYŹNI KOBIETY Rok Liczba bezwzględna surowy standaryzowany Liczba bezwzględna surowy na na standaryzowany ,0 178, ,8 97, ,8 209, ,5 142, ,8 210, ,3 147, ,0 213, ,0 163, ,4 206, ,6 151, ,1 227, ,3 170, ,4 248, ,9 191, ,0 237, ,7 185, ,1 216, ,2 181, ,2 232, ,1 198, ,0 246, ,3 207,0 Tabela 4. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2009 roku według częstości występowania, mężczyźni Tabela 1 Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) PŁUCO ,3 56,1 23,28 GRUCZOŁ KROKOWY ,3 22,2 9,36 PĘCHERZ MOCZOWY ,4 18,6 7,85 SKÓRA - INNE ,1 15,3 6,74 JELITO GRUBE ,7 14,6 6,38 ŻOŁĄDEK ,4 12,5 5,01 ODBYTNICA ,8 10,2 4,33 NERKI ,3 9,7 3,94 KRTAŃ ,9 8,4 3,33 TRZUSTKA ,2 6,9 2,62 STRONA 16

17 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK Tabela 5. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie Tabela 2łódzkim w 2009 roku według częstości występowania, kobiety Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) SUTEK ,7 54,5 24,01 PŁUCO ,3 16,6 8,26 TRZON MACICY ,2 16,5 8,00 SKÓRA - INNE ,4 10,4 6,77 JELITO GRUBE ,8 10,1 5,59 JAJNIK ,3 12,6 5,46 SZYJKA MACICY ,3 11,2 4,69 ODBYTNICA 128 9,6 4,5 2,46 NERKI 126 9,5 4,7 2,42 PĘCHERZ MOCZOWY 126 9,5 4,5 2,42 STRONA 17

18 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 Tabela 6. Tabela 1 ICD10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2009 roku, mężczyźni Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania C00-D09 RAZEM ,0 246,3 100,0 - C00 Nowotwory złośliwe wargi 23 1,9 1,1 0,49 28 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 9 0,7 0,4 0,19 35 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 18 1,5 1,1 0,38 29 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 5 0,4 0,3 0,11 39 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 24 2,0 1,3 0,51 27 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 7 0,6 0,4 0,15 37 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 3 0,2 0,2 0,06 41 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 9 0,7 0,5 0,19 35 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 4 0,3 0,2 0,09 40 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 26 2,2 1,3 0,55 26 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 10 0,8 0,5 0,21 34 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 10 0,8 0,6 0,21 34 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 7 0,6 0,4 0,15 37 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 7 0,6 0,3 0,15 37 C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i 14 1,2 0,7 0,30 32 C15 dł Nowotwór złośliwy przełyku 78 6,5 4,0 1,66 13 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,4 12,5 5,01 6 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 11 0,9 0,5 0,23 33 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,7 14,6 6,38 5 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 32 2,6 1,6 0,68 23 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,8 10,2 4,33 7 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 4 0,3 0,2 0,09 40 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 45 3,7 2,3 0,96 18 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 10 0,8 0,5 0,21 34 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 16 1,3 0,8 0,34 31 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,2 6,9 2,62 10 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 9 0,7 0,5 0,19 35 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 7 0,6 0,4 0,15 37 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 11 0,9 0,7 0,23 33 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,9 8,4 3,33 9 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 2 0,2 0,1 0,04 42 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,3 56,1 23,28 1 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,0 0,0 0,00 - C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 5 0,4 0,2 0,11 39 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 2 0,2 0,1 0,04 42 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 6 0,5 0,5 0,13 38 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 4 0,3 0,2 0,09 40 C43 Czerniak złośliwy skóry 58 4,8 3,0 1,24 16 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,1 15,3 6,74 4 C45 Międzybłoniak 5 0,4 0,3 0,11 39 C46 Mięsak Kaposi'ego 1 0,1 0,1 0,02 43 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0 0,0 0,0 0,00 - C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 8 0,7 0,4 0,17 36 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 17 1,4 1,3 0,36 30 C50 Nowotwór złośliwy sutka 5 0,4 0,3 0,11 39 STRONA 18

19 BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 KOPERNIK Tabela 6. Tabela 1 ICD10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2009 roku, mężczyźni Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania C00-D09 C60 RAZEM Nowotwór złośliwy prącia ,0 1,3 246,3 0,9 100,0 0, C00 C61 Nowotwór Nowotwory złośliwy złośliwe gruczołu wargi krokowego ,3 1,9 22,2 1,1 9,36 0, C62 C01 Nowotwór złośliwy nasady jądra języka 909 0,7 7,4 0,4 6,6 0,19 1, C02 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich części języka narządów płciowych 180 1,5 0,0 1,1 0,0 0,38 0, C03 C64 Nowotwór złośliwy dziąsła nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,3 0,4 0,3 9,7 0,11 3, C65 C04 Nowotwór złośliwy miedniczki dna jamy ustnej nerkowej 244 2,0 0,3 1,3 0,2 0,51 0, C05 C66 Nowotwór złośliwy podniebienia moczowodu 27 0,2 0,6 0,1 0,4 0,04 0, C67 C06 Nowotwór złośliwy innych pęcherza i nieokreślonych moczowego części jamy ustnej ,4 0,2 18,6 0,2 0,06 7, C07 C68 Nowotwór złośliwy innych ślinianki i nieokreślonych przyusznej narządów moczowych 93 0,7 0,2 0,5 0,1 0,19 0, C08 C69 Nowotwór złośliwy innych oka i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 104 0,8 0,3 0,6 0,2 0,21 0, C70 C09 Nowotwory Nowotwór złośliwy złośliwe opon migdałka 269 2,2 0,7 1,3 0,5 0,55 0, C10 C71 Nowotwór złośliwy części mózguustnej gardła (oropharynx) ,8 9,6 0,5 7,0 0,21 2, C11 Nowotwór złośliwy części rdzenia nosowej kręgowego, gardła nerwów (nasopharynx) czaszkowych i innych części centralnego systemu C ,4 0,8 0,3 0,6 0,11 0, nerwowego C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 7 0,6 0,4 0,15 37 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 27 2,2 1,6 0,58 25 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 7 0,6 0,3 0,15 37 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 4 0,3 0,3 0,09 40 C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i 14 1,2 0,7 0,30 32 C75 Nowotwór dł złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 2 0,2 0,1 0,04 42 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 78 6,5 4,0 1,66 13 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 14 1,2 0,7 0,30 32 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,4 12,5 5,01 6 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 16 1,3 1,0 0,34 31 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 11 0,9 0,5 0,23 33 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 45 3,7 2,4 0,96 18 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,7 14,6 6,38 5 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 34 2,8 1,7 0,72 22 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 32 2,6 1,6 0,68 23 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 53 4,4 2,6 1,13 17 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,8 10,2 4,33 7 C81 Choroba Hodgkina 29 2,4 2,1 0,62 24 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 4 0,3 0,2 0,09 40 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 17 1,4 1,0 0,36 30 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 45 3,7 2,3 0,96 18 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 42 3,5 2,3 0,90 19 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 10 0,8 0,5 0,21 34 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 5 0,4 0,3 0,11 39 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 16 1,3 0,8 0,34 31 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 38 3,1 2,0 0,81 21 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,2 6,9 2,62 10 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 2 0,2 0,1 0,04 42 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 9 0,7 0,5 0,19 35 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 40 3,3 2,1 0,85 20 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 7 0,6 0,4 0,15 37 C91 Białaczka limfatyczna 62 5,1 3,9 1,32 15 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 11 0,9 0,7 0,23 33 C92 Białaczka szpikowa 63 5,2 3,5 1,34 14 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,9 8,4 3,33 9 C93 Białaczka monocytowa 0 0,0 0,0 0,00 - C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 2 0,2 0,1 0,04 42 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 4 0,3 0,2 0,09 40 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,3 56,1 23,28 1 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 4 0,3 0,4 0,09 40 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,0 0,0 0,00 - C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0 0,0 0,0 0,00 - C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 5 0,4 0,2 0,11 39 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,0 0,0 0,00 - Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki C39 D00 2 0,2 0,1 0,04 42 piersiowej Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,0 0,0 0,00 - C40 D01 Raki Nowotwór in situ złośliwy innych i kości nieokreślonych i chrąstki stawowej części narządów kończyn trawiennych 16 0,1 0,5 0,1 0,5 0,02 0, D02 C41 Nowotwór Rak in situ złośliwy ucha środkowego kości i chrząstki i układu stawowej oddechowegoo innym i nieokreślonym umiejscowieniu 41 0,3 0,1 0,2 0,1 0,09 0, C43 D03 Czerniak in złośliwy situ skóry ,1 4,8 0,1 3,0 0,02 1, D04 C44 Inne Rak in nowotwory situ skóryzłośliwe skóry ,1 0,1 15,3 0,1 6,74 0, C45 D05 Międzybłoniak Rak in situ sutka 51 0,4 0,1 0,3 0,1 0,11 0, C46 D06 Rak Mięsak in situ Kaposi'ego szyjki macicy 01 0,0 0,1 0,0 0,1 0,00 0, D07 C47 Nowotwory Rak in situ innych złośliwe i nieokreślonych nerwów obwodowych narządów i autonomicznego płciowych układu nerwowego 0 0,0 0,0 0,00 - C48 D09 Rak Nowotwór in situ złośliwy innych i przestrzeni nieokreślonych zaotrzewnowej umiejscowień i otrzewnej 18 0,1 0,7 0,1 0,4 0,02 0, C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 17 1,4 1,3 0,36 30 C50 Nowotwór złośliwy sutka 5 0,4 0,3 0,11 39 STRONA 19

20 KOPERNIK BIULETYN ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - NUMER 6 Tabela 7. Tabela 2 ICD10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia w województwie łódzkim w 2009, kobiety Umiejscowienie Liczba bezwzględna surowy na standaryzowany Wskaźnik struktury (%) Kolejność występowania C00-D09 RAZEM ,3 207,0 100,00 - C00 Nowotwory złośliwe wargi 7 0,5 0,3 0,13 35 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 4 0,3 0,1 0,08 38 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 6 0,5 0,2 0,12 36 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 4 0,3 0,2 0,08 38 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 8 0,6 0,4 0,15 34 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 9 0,7 0,3 0,17 33 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 1 0,1 0,1 0,02 41 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 9 0,7 0,5 0,17 33 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 4 0,3 0,1 0,08 38 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 8 0,6 0,3 0,15 34 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0 0,0 0,0 0,00 - C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 6 0,5 0,3 0,12 36 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,1 0,0 0,02 41 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0 0,0 0,0 0,00 - C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i 4 0,3 0,1 0,08 38 C15 dł Nowotwór złośliwy przełyku 27 2,0 0,9 0,52 23 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 119 8,9 4,1 2,29 11 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 9 0,7 0,3 0,17 33 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,8 10,1 5,59 5 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 21 1,6 0,7 0,40 25 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 128 9,6 4,5 2,46 8 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 11 0,8 0,4 0,21 31 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 54 4,1 1,5 1,04 17 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 64 4,8 2,2 1,23 15 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 18 1,4 0,5 0,35 27 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 120 9,0 3,9 2,31 10 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 9 0,7 0,3 0,17 33 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 6 0,5 0,2 0,12 36 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 3 0,2 0,1 0,06 39 C32 Nowotwór złośliwy krtani 31 2,3 1,3 0,60 22 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 3 0,2 0,2 0,06 39 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,3 16,6 8,26 2 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 1 0,1 0,0 0,02 41 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 13 1,0 0,5 0,25 30 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 2 0,2 0,1 0,04 40 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 5 0,4 0,4 0,10 37 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 6 0,5 0,3 0,12 36 C43 Czerniak złośliwy skóry 96 7,2 4,2 1,85 13 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,4 10,4 6,77 4 C45 Międzybłoniak 3 0,2 0,1 0,06 39 C46 Mięsak Kaposi'ego 0 0,0 0,0 0,00 - C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,1 0,0 0,02 41 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 8 0,6 0,3 0,15 34 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 16 1,2 0,9 0,31 29 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,7 54,5 24,01 1 C51 Nowotwór złośliwy sromu 39 2,9 1,4 0,75 20 STRONA 20

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a UWAGI OGÓLNE 1. Karty Zgłoszenia Nowotworów Złośliwych (KZNZ) powinny być wypełniane przez wszystkie placówki słuŝby zdrowia (MZiOS,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo