( dotyczy ubezpieczenia grupowego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( dotyczy ubezpieczenia grupowego)"

Transkrypt

1 ZS Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy ubezpieczenia grupowego) Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie osób w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja projektu o numerze ESF PL1-LEO pt.:doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju. I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, Janów Podlaski, NIP , REGON II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasad przejrzystości. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest objecie ubezpieczeniem grupowym OC + NW +KL 14 uczniów ( technikum hodowcy koni) + 2 opiekunów realizujących w terminie od do zagranicznych staży w Gyomaendrőd na Węgrzech realizowanych w ramach projektu o numerze ESF PL1-LEO pt. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju.projekt realizowany jest w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ubezpieczenie ma zawierać: I. KL EUR, II. NNW 2500 EUR, III.OC EUR Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. CPV: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych CPV: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków CPV: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

2 1. Część I Koszty leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia poza granicami kraju: - koszty leczenia szpitalnego - koszty leczenia ambulatoryjnego, - koszty transportu, - koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, - koszty leczenia stomatologicznego. 2.Część II Koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków winno obejmować następujące świadczenia: - świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. 3.Część III. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych stażystów za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim z wyłączeniem pracodawcy. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wadliwym wykonaniem prac. IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zgodnie z załączonym wzorem. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania, należy złożyć w terminie do dnia 5 czerwca 2014 roku do godz w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na ubezpieczenie osób w ramach projektu Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja projektu o numerze ESF PL1-LEO pt.:doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju. oraz Nie otwierać przed przed godz. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. VI. OCENA OFERT Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, przy zachowaniu jak najwyższego oferowanego standardu wykonania zamówienia. Zamawiający zawiadomi oferenta którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej. VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 2.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 3.W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3 VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1.Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 2.1. nie została złożona żadna oferta 2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego, 2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego, w szczególności, jeżeli Zamawiający z przyczyn niezależnych od siebie przerwie realizację Projektu, 2.5 zawarcie umowy z Wykonawcą byłoby niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych 3. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4.Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: koordynator projektu Leszek Zdanowski pod numerem telefonu Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1) Formularz ofertowy stanowiący- załącznik nr 1 2) Wzór umowy Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2014 Zespól Szkół im. Adama Naruszewicza

4 w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka Janów Podlaski FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Siedziba Wykonawcy... Województwo... Adres do korespondencji... NIP... REGON... Nr telefonu/ nr faksu W związku z zapytaniem ofertowym na ubezpieczenie osób w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja projektu o numerze ESF PL1-LEO pt.:doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju składam ofertę o następującej treści: 1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w następującej cenie brutto:...zł: słownie: Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. 2.W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3.Oferuję wykonanie zamówienia w terminie od 22 czerwca 2014 r do 12 lipca 2014 r. 4.Oświadczam,ze zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu a mianowicie:

5 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( miejscowość i data) (podpis)

6 Projekt umowy UMOWA NR../2014 W dniu r w Janowie Podlaskim, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, z siedzibą przy ul. Siedleckiej 1, Janów Podlaski zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora Jarosława Dubisza a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zamówienie poniżej euro w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem grupowym OC + NW + KL 14 uczniów ( technikum hodowcy koni) + 2 opiekunów realizujących w terminie od r. do r. zagranicznych staży w Gyomaendrőd na Węgrzech realizowanych w ramach projektu o numerze ESF PL1-LEO pt. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju. Projekt realizowany jest w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.

7 2 Ubezpieczenie winno obejmować w szczególności: 1.Koszty leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia poza granicami kraju: - koszty leczenia szpitalnego - koszty leczenia ambulatoryjnego, - koszty transportu, - koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, - koszty leczenia stomatologicznego. 2. Koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków winno obejmować następujące świadczenia: - świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. 3. Zakres ubezpieczenia OC obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych stażystów za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim z wyłączeniem pracodawcy. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wadliwym wykonaniem prac. 4. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich uczestników wyjazdu w tym samym zakresie 5.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia podwykonawcom. 3 Polisa powinna być wystawiona zgodnie z terminem ubezpieczenia tj r r. 4 1.Termin zapłaty składki zostanie określony w dokumencie ubezpieczeniowym. 2.Składka płatana będzie przelewem na rachunek bankowy podany w dokumencie ubezpieczenia 5

8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia i złożonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego 6 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie 7 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Integralną częścią niniejszej umowy jest: 1) oferta cenowa złożona przez... Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca. 9 Wykonawca Zamawiający